Fase 1: Medikasjonstjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fase 1: Medikasjonstjeneste"

Transkript

1 PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege Prosjekteierforum NIKT Styringsgruppen NIKT Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjektansvarlig Styringsgruppen NIKT NIKT Programkontor Endringslogg Versjon Dato Endring Utkast fra HSØ for behandling i regionene, Terje Wistner / Knut Hellwege Bearbeidet utkast etter innspill fra møte på Gardermoen 16/8: Terje Wistner, Roar Engen, Knut Hellwege Bearbeidet etter innspill under og etter telefonmøte 26/8 Knut Hellwege Bearbeidet etter innspill fra Helse Midt Norge og Helse Vest Knut Hellwege Bearbeidet etter innspill fra PEF-møte 8/9, Terje Wistner, Knut Hellwege Bearbeidet Terje Wistner, Knut Hellwege, Roar Engen Side 1 av 26

2 INNHOLD: 1. BAKGRUNN FORMÅL FORENKLET BESKRIVELSE: HVA ER MEDIKASJONSTJENESTEN? OVERORDNET PROSJEKTBESKRIVELSE Overordnet oversikt over medikasjonstjenesten: det langsiktige målbildet Prinsipiell tilnærming: Fra regional til nasjonal medikasjonstjeneste AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER OVERORDNET GJENNOMFØRINGSPLAN MÅL SEKVENSIELL REALISERING I FASE RESULTATMÅL FASE Leveranser fra nasjonalt prosjekt Fase Leveranser fra regionale prosjekt - Fase OVERORDENDE EFFEKTMÅL FASE RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL FASE GEVINSTER GEVINSTOMRÅDER GEVINSTRISIKO RESSURSER OG MIDLER PR/ÅR FOR FASE BEMANNING NASJONAL KJERNEGRUPPE FINANSIERING RISIKOVURDERING PROSJEKTPLAN FASE FASE PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSDELING ROLLEFORDELING MELLOM NASJONALE OG REGIONALE PROSJEKTER PROSJEKTORGANISASJON Styringsgruppe Kjernegruppe Utvidet prosjektgruppe Referansegruppe OPPFØLGING OG STATUSRAPPORTERING INTERESSENTANALYSE METODIKK DE FORLØPIGE IDENTIFISERTE VIKTIGSTE INTERESSENTER: ORGANISASJONER/ETATER PROSJEKTER AVHENGIGHETER OG FORHOLDET TIL LOVVERK, FORSKRIFTER ETC VEDLEGG 1: DETALJERT RESULTAT OG EFFEKTMÅL FASE Side 2 av 26

3 1. Bakgrunn Analysefasen for medikasjonsprosjektet ble avsluttet i februar 2011 og lagt frem for styringsgruppen for Nasjonal IKT i april Styringsgruppen sluttet seg til målsetningen om en nasjonal medikasjonstjeneste, men basert på regionale anskaffelser. Medikasjonsprosjektet skal dermed realiseres regionalt, med basis i nasjonale premisser og føringer. ehelserådet ble orientert om dette i møte i april Følgende prosjektdirektiv gjelder for første fase, - og fokuserer i hovedsak på koordinering og støtte i forbindelse med spesifisering og detaljering av tjenester til de regionale medikasjonsprosjektene. Direktivet er en videreføring av medikasjonsprosjektet etter forprosjekt og analysefasen med formål å skape en nasjonal ramme for regionale anskaffelses og implementeringsprosjekter. Første versjon av direktivet ble behandlet i NIKT PEF 26/ og i NIKT SG 17/ Utarbeidelse av ny og en vesentlig revidert versjon av direktivet(dette dokumentet) ble gjort i et møte mellom alle de regionale helseforetakene på Gardermoen 16/8-, samt i telefonmøte 26/ Versjon 0.91 av dette direktivet ble behandlet i NIKT PEF 8/ Formål Formålet med Medikasjonstjenesten er å gi både kvalitative og kvantitative gevinster for pasienter og helsevesenet ved å innfri behovet for samhandling lokalt og nasjonalt der helseaktørene til en hver tid får oppdaterte legemiddelopplysninger om pasienten. Formålet til Medikasjonstjenesten er å legge til rette for en enhetlig måte å utveksle medikasjonsinformasjon i spesialisthelsetjenesten og mot andre deler av helsetjenesten. Bruk og utveksling av medikasjonsinformasjon skjer på fire nivåer: 1. Lokalt: mellom aktører internt på et sykehus 2. Regionalt: mellom sykehus/aktører 3. Nasjonalt: mellom sykehus/aktører i forskjellige regioner 4. Eksternt: mellom sykehus/aktører og andre deler av helsetjenesten (eksempelvis eresept og Kjernejournal) Medikasjonstjenesten skal også sikre en sømløs integrering mellom eresept og intern forskrivning samt støtte en helhetlig medikasjonskjede (ordinering, fremplukking og administrering) 3. Forenklet beskrivelse: Hva er Medikasjonstjenesten? Medikasjonstjenesten er en informasjonsutveksler uten sluttbrukerfunksjonalitet for eresept og intern forordning. Side 3 av 26

4 Medikasjonstjenesten skal fore de klinikknære systemene med all informasjon som er nødvendig ved forordning og administrering av legemidler. Medikasjonstjenesten skal bidra til å sikre høy grad av pasientsikkerhet og redusere feilmedisinering ved å tilby oppdatert og harmonisert informasjon om legemiddelbruk. Samtidig skal medikasjonstjenesten redusere kostnader ved å legge til rette for effektiv samhandling og logistikk rundt medikasjonsproduksjon og -distribusjon. Medikasjonstjenesten er en verdikjede der et sett med overordnede prosesser utføres i en rekkefølge når helsepersonell samarbeider om å ordinere, ekspedere og administrere legemiddel til en pasient. Spesialisthelsetjenetens fire regioner skal samarbeide om utarbeide detaljerte beskrivelser av tjenester innenfor medikasjon og prosessene(jmf: use-case/prosessmodellering) de tilhører. Siden regionene har forskjellige dataprogrammer(applikasjoner) lages tjenestene som en slags felles teknisk standard eller kodeverk som ikke vises for sluttbrukerne. Dette innebærer at regionene innfører medikasjonstjenesten som standard kodeverk i eget PAS/EPJ, kurvesystemer etc. Sluttbrukerne i hver region vil se de skjermbilder og programmer de er vant til. Medikasjonstjenesten vil derfor ikke inneholde sluttbrukerfunksjonalitet.. 4. Overordnet prosjektbeskrivelse Overordnet oversikt over medikasjonstjenesten: det langsiktige målbildet Medikasjonstjenesten er spesialisthelsetjenestens løsning for en enhetlig måte å utveksle medikasjonsinformasjon, illustrert i figuren under som en felles nasjonal tjeneste. Side 4 av 26

5 Prinsipiell tilnærming: Fra regional til nasjonal medikasjonstjeneste Medikasjonstjenesten skal i første omgang innføres som regionale løsninger. Disse skal migreres til en standardisert og felles nasjonal løsning etter at denne er ferdig implementert. Samhandling mellom regioner skal gjennomføres som en del av fase 1. Prosjektet skal beskrive hvordan denne samhandlingen skal foregå; via kjernejournal eller mellom RHF installasjoner. Prosjektet må vurdere kost-nytte for alternative samhandlingsmodeller, samt gjeldende lovvverk, sett i relasjon til fremdrift i kjernejournal og tidspunkt for overgang til fase 2. Side 5 av 26

6 4.2. Avhengigheter og forutsetninger Etablering av en nasjonal medikasjonstjeneste forutsetter felles ambisjon og enighet om: felles innholdsstandard og definisjoner på felles komponenter sterkt styrings- og forvaltningsregime for den nasjonale delen av løsningen, herunder koordinering av forvaltningsmodeller at partene arbeider for felles informasjonsmodell for kliniske arbeidsprosesser, der disse er gjensidige avhengig standardiserte integrasjonstjenester der det er hensiktsmessig for den nasjonale løsningen standardiserte sikkerhetskrav et minimum av standardisert teknologi og sikkerhetsarkitektur for å sikre enhetlig overgang til nasjonal løsning Helseforetakene må ha implementert kurveløsninger som er en forutsetning for en komplett intern forskrivning krav til regional organisering; styring og forankring kontinuitet i prosjektressurser (til målbildet er realisert) forpliktende arkitekturavtaler mellom partene felles finansieringsmodell for felles komponenter/tekniske løsninger, mao. nasjonal del av løsningen (f.eks: tjenestebeskrivelser, veiledere og implementasjonsguider etc) transparent kostmodell for felles komponenter/områder Bruk av TOGAF iht til NIKT-beslutning Side 6 av 26

7 4.3. Overordnet gjennomføringsplan Medikasjonstjeneste direktiv Medikasjonstjeneste Direktiv Fase 1 Medikasjonstjeneste Direktiv Fase 2 Prosjektet organiseres som et hovedprosjekt med 2 faser og separate direktiv. Dette blir gjort for bedre å reflektere de ulike målsetninger og tidsperspektiv i prosjektet. Dette direktivet omfatter fase 1. Den første fasens hovedinnhold blir å planlegge, koordinere de regionale MT-prosjektene og å lede arbeidet med utarbeide tjenestebeskrivelser, samt samhandling mellom regionene. Det nasjonale prosjektet skal legge forholdende til rette for de regionale gjennomføringsprosjektene. Bl.a ved å ha et overordnet ansvar for å utarbeide felles tjenestedefinisjoner, videre å utarbeide veiledere og avklare felles rammebetingelser (sikkerhet, juridisk) etc. Utvikling av tjenestebeskrivelser kan skje i de regionale prosjektene, eller nasjonalt. Det er viktig at de utvikles tett på brukerne, samtidig som en enhetlig, nasjonal tilnærming og standardisering må ivaretas. Side 7 av 26

8 Tjenestebeskrivelsene er i overensstemmelse med målbildet og prioriteres slik: 1. eresept og Sykehus FEST, 2. intern forordning. 3. samhandling mellom regionale medikasjonstjenester 4. pasientrettede tjenester En viktig milepæl innledningsvis vil være å etablere oversikt over hvilke tjenester som realisere, deretter prioritering og planlegging i tid av arbeidet knyttet til dette: Beskrivelse, utvikling og innføring. Side 8 av 26

9 Eksempel på ansvarsfordeling: Tidsmessig behovsdrevet/interessentdrevet tjenestebeskrivelses-utvikling Utvikle tjenestebeskrivelser Fase 1 Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse Sør-Øst Denne tilnærmingen vil kreve et svært tett samarbeid, og en gjensidig avhengighet, mellom de fire regionale gjennomføringsprosjektene og det nasjonale prosjektet. Det nasjonale prosjektet vil også ha ansvar for å koordinere erfaringsdeling som er blitt gjort i de enkelte regionale prosjekt, på tvers av regionene Det nasjonale prosjektet har hovedansvar for å utarbeide forvaltningsstrategi og forvaltningsmodell for felles nasjonale tjenester og samhandlingskomponenter, utviklet i fase 1, - da med alle RHF som bidragsytere i dette arbeidet. Gjennomføringsprosjektets varighet for fase 1 planlegges til å være ca 4-7 år Side 9 av 26

10 5. Mål Målbilde for fase 1 og 2 for Medikasjonstjenesten er å realisere løsning for en enhetlig måte å utveksle medikasjonsinformasjon innenfor spesialisthelsetjenesten. Målbildet innebærer at data om legemidler tilbys gjennom standardiserte tjenester og meldingsformater slik at alle systemer som benytter, eller i fremtiden kan benytte, medikasjonsinformasjon koples opp mot MT. En slik tilnærming muliggjør også at alle systemer som håndterer legemiddelinformasjon kan utveksle data. I tillegg til en klar klinisk gevinst, reduserer det også behovet for å utvikle særegne integrasjoner mellom alle ulike systemkombinasjoner, hvilket betyr åpenbare besparelser innen utvikling, drift og forvaltning. Det nasjonale prosjektet skal koordinere utvikling av regionale ereseptprosjekter og medikasjonstjenester for å legge til rette for utvikling mot langsiktig og nasjonalt målbilde gjennom felles prinsipper og premisser ift felles forhold og komponenter som tjenester, forvaltning, standarder, veiledere, rammebetingelser etc. Videre skal prosjektet utvikle og forvalte omforente tjenestebeskrivelser og standardiseringsveiledere for medikasjonstjenesten i spesialisthelsetjenesten* * herunder å avklare hvor bredt omfang dette skal ha i et samhandlingsperspektiv 5.1. Sekvensiell realisering i Fase 1 Fordelene med en sekvensiell realisering er: En kan hente ut de første gevinstene raskere En vil støtte opp om nasjonale målsettinger knyttet til eresept En vil tilegne seg viktig erfaring fra en nedskalert MT før realisering av resterende tjenester f.eks. knyttet il utvikling av flere basistjenester En vil høste viktige erfaringer knyttet til forvaltning før MT er fullstendig virksomhetskritisk Det blir mulig å justere planer og tiltak basert på erfaringer i hver fase. Hovedbegrunnelsen for foreslått rekkefølge med skissert innhold er: - Forventninger fra myndighetene om at spesialisthelsetjenesten skal komme i gang raskt med elektroniske resepter - Helseforetakene vil bruke tid på å implementere kurveløsninger som er en forutsetning for en komplett intern forskrivning - Tjenester som støtter arbeidsprosessene for opptak av strukturert legemiddelanamnese og tilsvarende status ved utskriving, vil gi helseforetakene gevinster allerede i starten av fase 1 utover hva realisering av eresept vil gi Overlapp mellom sekvensene er ønskelig for å opprettholde kontinuerlig trykk på prosjektet med tanke på fremdrift og kvalitet, men også knyttet til kontinuitet på ressurser. Side 10 av 26

11 Enkelte tjenester vil utvikles delvis i tidlig første fase, men må utvikles videre for å dekke behovene til senere sekvenser i fasen. Tilsvarende vil det utvikles noen basistjenester (grunnmuren) starten av første som vil benyttes også i slutten av fasen. Dette er illustrert i figuren nedenfor. Transformasjonskartet nedenfor illustrerer hvordan realisering av Medikasjonstjenesten vil skje basert på brukere, grensesnitt, tjenester som utvikles og gevinster som kan tas ut. Side 11 av 26

12 5.2. Resultatmål Fase Leveranser fra nasjonalt prosjekt Fase 1 Koordinere fellesinformasjon på tvers; erfaringsutveksling og grunnlag for etablering av fellesnasjonal tjeneste, - herunder: Felles definisjoner og veiledere, inklusiv implementeringsguide, ref HL7 i spesialisthelsetjenesten Felles løsningsarkitektur og tjenestebeskrivelser Utredning av regional / nasjonal forvaltningsstrategi og forvaltningsmodell for medikasjonstjenesten Beskrivelse av nasjonal integrasjonstjeneste for å sikre informasjonsutveksling mellom de regionale tjenestene Utrede konsekvens og tilnærming til felles rammebetingelser, eks informasjonssikkerhet, juridisk, strategisk m.v. Beslutte overordnede prinsipper for løsning for sikker kommunikasjon (overføring / tilgang) mellom regionale Medikasjonstjenester Koordinere aktivitet mot felles interessenter Gevinstrealiseringsplan for nasjonale aktiviteter koordinere brukerhistorier/arbeidsprosessmodeller ift utvikling av standardiserte tjenester i medikasjonstjenesten Side 12 av 26

13 Sammenstille erfaringer fra regionenes ereseptstrategi som underlag til utvikling av medikasjonstjenesten Vurdere eventuelle stipendiat-arbeid for å samle og systematisere erfaringer som gjøres underveis i prosjektet Prosjektadministrative leveranser som f.eks o Detaljert milepælsplan, herunder ajourført risikoanalyse med tiltaksplaner o Budsjett o Statusrapporter o Kommunikasjonsplan o Interessentanalyse o Prioritering av tjenester o med mer Leveranser fra regionale prosjekt - Fase 1 Bidragsyter for felles definisjoner og veiledere, inklusiv implementeringsguide Utarbeide brukerhistorier/arbeidsprosessmodeller Bidragsyter for felles løsningsarkitektur og tjenestebeskrivelser Bidragsyter for utredning av regional / nasjonal forvaltningsstrategi og forvaltningsmodell for medikasjonstjenesten Bidragsyter for beskrivelse av nasjonal integrasjonstjeneste for å sikre informasjonsutveksling mellom de regionale tjenestene Anskaffelse, idriftsettelse og forvaltning av regional medikasjonstjeneste basert på felles løsningsarkitektur og tjenestebeskrivelser Rapportering av status og fremdrift Utarbeide regional gevinstrealiseringsplan, herunder avklare ansvarsforhold, volum, tid, gevinst-risikoanalyse m.m. Det er gjensidig avhengighet mellom de regionale prosjektene og det nasjonale prosjektet, og det vil være formålstjenlig å sikre gjenbruk av personell, og deling av erfaring på tvers Overordende effektmål Fase 1 Prosjektet skal utvikle og implementere medikasjonstjeneste slik at langsiktig målbilde med nasjonal løsning realiseres innen 2019, inklusiv integrasjon med kjernejournal når denne er realisert. Prosjektet skal samtidig koordinere etableringen av medikasjonstjeneste med av med Nasjonal SykehusFEST for å legge til rette for enhetlig regional og nasjonal løsning inklusiv eventuell ny funksjonalitet i EPJ systemene, ref tiltak For å kunne nå disse målsetningene vil fase 1 i medikasjonstjeneste vil ha effektmål innenfor fire overordede områder spesialisthelsetjenesten: 1. eresept og Sykehus FEST (med mere) 2. intern forordning (med mere) 3. samhandling (med mere) 4. pasientrettede tjenester (med mere) Side 13 av 26

14 Detaljerte resultatmål og effektmål for fase 1 er listet i vedlegg 1. Se også illustrasjoner i kapittel 4.1 sekvensiell realisering 5.4. Resultatmål og effektmål fase 2 Det vil bli utarbeidet separate prosjektdirektiv for fase 2 Et utgangspunkt for resultat og effektmål er angitt i tabellen under. Fase 2 Migrere 4 regionale løsninger til en felles nasjonal løsning Reduserte kostnader til integrasjon Reduserte drift/forvaltningskostnader 6. Gevinster 6.1. Gevinstområder Et av hovedformålene med prosjektet er å øke pasientsikkerheten internt i sykehusene I all hovedsak vil gevinstene for medikasjonsprosjektet være innenfor følgende gevinstområder: Understøtter eresept-prosjektet Arkitektur Behandlingskvalitet Bedret effektivitet Redusert feilmedisinering Bedret informasjonsgrunnlag for forskning/statistikk Informasjonstilgjengelighet for medikasjonsinformasjon Reduserte kostnader til integrasjon Noe reduserte kostnader på legemidler pga bedret kontroll på f.eks kostbare legemidler Bedret medikasjonslogistikk Bidrar til høyere kvalitet på samhandling mellom aktører i helse vedr. medikasjon Prosjektet skal benytte eksisterende utredninger for Medikasjonstjenesten (forprosjekt og analysefase) ift gevinster, som grunnlag for en gevinstrealiseringsplan, herunder avklare ansvarsforhold, volum, tid etc ift uttakt av gevinstene pr region Gevinstrisiko Prosjektet skal utarbeide gevinst-risikoanalyse i forhold til den nasjonale delen av prosjektet, basert på gevinstrealiseringsplaner i de regionale prosjektene. Side 14 av 26

15 En foreløpig risikoanalyse i forhold til uttak av det påpekte gevinster og eksempler på forhold som øker risiko for gevinstuttaket er: Effektene er ikke tilstrekkelig forankret i linjeledelsen(rhf/hf) som skal realisere gevinstene Motstand i organisasjonen av de som opplever en negativ endring av egen arbeidssituasjon (bl.a. når arbeidsoppgaver blir vesentlig endret eller ved avvikling av stillinger når arbeidsoppgaver opphører) Løsningen som prosjektet leverer tilfredsstiller ikke kravene til ordinær drift i linjen (for eksempel støtter den ikke de kliniske prosessene som den skulle støtte) Løsningen er ikke teknisk stabil, har god nok ytelse eller tilfredsstiller ikke andre krav til løsningen (bl.a. informasjonssikkerhet og teknisk sikkerhet) Endringer som gjøres i prosjekter i tilknytning til endringer av organisasjon eller arbeidsprosesser følges ikke opp i linjen etterpå Løsningen skalerer ikke godt nok når volum øker eller er ikke fleksibel nok for endringer som nødvendigvis kommer i arbeidsprosessene Løsningen kommer i diskreditt eller påfører linjeenheten tap som får betydning for de totale gevinstene ved negative hendelser (avvik) eller negative konsekvenser (forskyvning av flaskehalser eller økt belastning andre steder i organisasjonen) Koordinering mellom regionene Forvaltning av løsningen 7. Ressurser og midler pr/år for Fase Bemanning nasjonal kjernegruppe Det nasjonale prosjektet bemannes med en kjernegruppe på 3 personer fra %. Bemanningen i det nasjonale prosjektet må vurderes fortløpende. Dette innebærer at kjernegruppen etableres ved prosjektstart og suppleres med fagkompetanse avhengig av behov. Prosjektet må utarbeide et detaljert budsjett for fase 1, som fremmes styringsgruppen NIKT for godkjenning. Det vises til kapittel 8, og spesielt kapittel 8.2 for utfyllende detaljer rundt prosjektorganisering og kompetanse Finansiering Følgende standard NIKT-prinsipper vil gjelde for prosjektet: kjernegruppe og innleide/frikjøpte ressurser betales av NIKT alle regioner betaler for egne ressurser / kostnader På bakgrunn av prosjektets innretning, hvor én region utvikler tjenester som alle regionene skal benytte, vil det kunne gis en forholdsmessig kompensasjon i form av økonomisk bidrag/støtte i forhold til regionens innsats til det totale målbildet. Det presiseres at NIKT kun vil dekke slike kostnader til et RHF der hvor dette har blitt igangsatt basert på en direkte bestilling (dvs: en forhåndsgodkjenning av styringsgruppen). Side 15 av 26

16 Kostnadsrammen for prosjektet i 2012 er på 4 mnok og inkluderer a) lønn for 3 personer og innleide/frikjøpte ressurser, b) reise- og møtekostnader for kjernegruppe, utvidet prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe, c) økonomisk bidrag/støtte i forhold til regionens innsats ift forholdmessig utvikling av nasjonale tjenester. Kostnadsestimatene baserer seg i hovedsak på frikjøp av faste ressurser i de regionale helseforetakene eventuelt ved bruk av engasjement. Det anbefales ikke å engasjere konsulenter i dette arbeidet. Side 16 av 26

17 8. Risikovurdering Prosjektet må umiddelbart etter etablering, og løpende i prosjektet gjennomføre risikoanalyser både ift prosjektgjennomgjøring og i forhold til gevinstuttak(se over). En overordnet innledende prosjektrisiko fra et nasjonalt perspektiv kan beskrives slik: Uønsket hendelse o Manglende kompetanse i prosjektet o Ikke aktiv deltakelse fra alle regioner o Regionale prosjekter blir ikke etablert med tilstrekkelige ressurser eller er betydelig forsinket o Utilstrekkelig forankring i alle regioner o Prosjektet klarer ikke levere etter plan o Mangelfull kvalitet på leveransene fra prosjektet o Eksterne avhengigheter ikke ivaretatt o Juridiske hindringer o Tilgjengelighet på kompetente ressurser til prosjektet og man trenger virkemidler for å håndtere dette. Denne utfordringen gjelder uavhengig av prosjektorganisering. 9. Prosjektplan 9.1. Fase 1 Fasens varighet er beregnet til å vare inntil 4-7 år ( ). Overordnet resultat og effektmål for fasen er angitt i pkt 3.3, detaljert resultat og effektmål er angitt i vedlegg Fase 2 Fasens varighet er beregnet til å vare inntil 3 år ( ). Et utgangspunkt for resultat og effektmål for fasen er angitt i pkt 3.4. Prosjektet skal så snart som mulig utarbeide en mer detaljert milepælsplan som legges frem for styringsgruppen for godkjenning Side 17 av 26

18 10. Prosjektorganisering jektorganisering og ansvarsdeling Rollefordeling mellom nasjonale og regional regionale prosjekter Nasjonalt prosjekt: Koordinere fellesinformasjon på tvers; erfaringsutveksling og hovedansvar for grunnlag grunnlaget til etablering av fellesnasjonal tjeneste Regionale prosjekter: Utvikling vikling av tjenestebeskrivelser vil i hovedsak skje i de regionale prosjektene prosjektene. Dette medfører at mye av jobben gjøres i de regionale prosjektene avhengig av egeninteressen til den enkelte region. Dvs det vil være en tidsmessig behovsdrevet/interessentdrevet vsdrevet/interessentdrevet tjenestebeskrivelsesutvikling i den enkelte region Prosjektorganisasjon Det er viktig at det i så stor utstrekning som mulig brukes interne resurser fra helseforetakene. Dette for å sikre at kompetanse bygges internt og ivaret ivaretas internt. Interne kliniske resurser vil også bygge troverdighet til resultatene i prosjektet og sikre at lokale forhold ivaretas. Det er også viktig at prosjektets resurser kjenner til opplevde utfordringer i spesialisthelsetjenesten med medikasjon. Side 18 av 26

19 Styringsgruppe Hver region utnevner representanter til styringsgruppen. Det anbefales at det etableres en styringsgruppe blir felles for alle NIKT-prosjekter som har fokus på medikasjonsmessige forhold (f.eks FEST) SG NIKT må vurdere delegering av fullmakter/myndigheter til prosjektet slik at det ikke blir unødvendig mange forankringspunkter og behov Kjernegruppe For sikre realisering av tidsplanen og faseinndelingen, forutsetter dette en kjernegruppe på minimum 3 personer. Kjernegruppen må sikre kompetanse og forankring på tvers av kjeden Kompetansekrav, leveranser, organisering av denne er beskrevet i detalj i dette dokumentet. Denne prosjektorganiseringen må gjenspeiles i hvert RHF som bør ha en lignende organisering. Det blir kjernegruppens ansvar å koordinere RHF ene og sikre at fire MT-løsninger blir utarbeidet på en enhetlig måte Organisering/roller Helse Nord: Medikasjons prosjekt Helse Sør-Øst: Medikasjonsprosjekt NIKT: Kjerneprosjektgruppe Medikasjon Helse Midt: Medikasjonsprosjekt Helse Vest: Medikasjons prosjekt Side 19 av 26

20 Oversikt over ressurser i nasjonalt prosjekt: Antall Rolle ressurser 1 Prosjektleder 1 1 arkitekt/teknisk ressurs Adm ressurs Rollebeskrivelse Rollen bør bemannes av intern ressurs, alternativt innleid ressurs. Rollen har ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekt og prosjektaktiviteter. Rollen vil være fremdriftsansvarlig. Overordnet ansvar for arkitektur. gjerne en virksomhetsarkitekt som er TOGAF sertifisert Prosjektlederstøtte ifm rapportering, dokumentering, arkivering, kvalitetssikring, kommunikasjonshåndtering m.v. Arbeidsform Det bør tas hensyn til i utstrakt grad, å finne fleksible løsninger for deltagelse fra regionene, herunder nettmøter mv Det legges opp til en arbeidsform med faste ukentlige felles prosjektarbeidsdager med mulighet for arbeide fra hjemmeregion resterende dager. Kjernegruppen bør være samlokalisert minimum 2 dager i uken. For å redusere tid til reise bør møtested (evt. prosjektlokaler) lokaliseres nært flyplass Utvidet prosjektgruppe Deltagere fra regionale prosjekt bør være sammenfallende med deltakere i den utvidede prosjektgruppen Den utvidete prosjektgruppen skal fungere som en arbeidende forankringsgruppe der formålet er å være diskusjonspart med kjernegruppen og koordinere aktiviteter mellom regionene. Den utvidete prosjektgruppen vil kunne komme med innspill til retning i prosjektet. Gruppen bør møtes jevnlig med prosjektet, Gruppen bør bemannes med ressurser på 10% allokering fra RHF ene til Nasjonalt prosjekt. Det er viktig at alle helseregioner er representert i utvidet prosjektgruppe. Det er spesielt viktig at alle helseregioner er representert med hver sin virksomhetsarkitekt, og at disse har et felles møtepunkt i MT-prosjektet. Dersom flere regioner ønsker å være representert med for eksempel farmasøyter vil antall ressursen for denne rollen kunne økes. Utvidet prosjektgruppes sammensetning må løpende vurderes ift størrelse og fagområder. Side 20 av 26

21 Forslag til faglig sammensetning av utvidet prosjektgruppe: Rolle Virksomhetsarkitekt Teknisk ressurs / junior arkitekt Lege Sykepleier Farmasøyt Integrasjoner / teknisk Sikkerhet Rollebeskrivelse Overordnet ansvar for arkitektur. Krever kompetanse på HL7. Delta i arbeide med å spesifisere løsning. Fordel med HL7 kompetanse. Kunnskap om utfordringer med deling av medikasjonsinformasjon, ereseptutfordringer og utfordringer med integrering av intern forordning og resept (eresept). Kunnskap om utfordringer med deling av medikasjonsinformasjon, ereseptutfordringer og utfordringer med integrering av intern forordning og resept (eresept). Kunnskap om utfordringer med deling av medikasjonsinformasjon, legemiddellogistikk. Kjennskap til standarder for meldingsutveksling i helsevesenet. Kompetanse på generell sikkerhetsproblematikk innen ehelse og og ved utveksling av informasjon internt i HF og mellom HF. Kompetanse på PKI og regelverk / løsninger for autentisering nivå høy. Bruk av sertifikater, kryptering og krav til håndtering, pakking og distribusjon av sertifikater og nøkler. Overordnet ansvar for sikkerhet i prosjektet. Referansegruppe Det opprettes en referansegruppe med tverrfaglige deltakere: NIKT s underliggende fora (Klinisk IKT Fagforum, Fagforum Arkitektur etc.) Helsepersonell/brukerrepresentanter (leger, sykepleiere, farmasøyter etc.) Tillitsvalgte I tilegg bør følgende representasjon vurderes: o Brukerrepresentanter (pasienter) o eresept i HDir o Kjernejournal Referansegruppen har minimum møte 2 ganger hvert år, og kan avholdes oftere ved behov. Det anbefales å opprette en felles referansegruppe for eresept og Medikasjonstjeneste.. Side 21 av 26

22 11. Oppfølging og statusrapportering Prosjektleder rapporterer både til styringsgruppe, samt til rutinemessige rapporteringer til Programkontoret NIKT. 12. Interessentanalyse Metodikk Prosjektet skal umiddelbart etter oppstart prioritere å utarbeide en grundigere interessentanalyse, det anbefales en at TOGAF-metodikk benyttes (jmf NIKT-beslutning), herunder beskrivelser forhold til: Stakeholdes Concerns View Viewpoints De forløpige identifiserte viktigste interessenter: Organisasjoner/etater Interessenter i statlig forvaltning: HOD Helsedirektoratet ehelsegruppen KITH Statens legemiddelverk Andre: Interessenter i RHF NIKT Interessenter i Helseforetakene Sykehusapotekene Prosjekter Pågående nasjonale og regionale prosjekter i regionene som grenser mot medikasjonstjenesten: Kjernejournalprosjektet ereseptprosjektet FEST Side 22 av 26

23 Det vil i den enkelte region vil være flere prosjekter og programmer som har interesse mot de regionale MT-prosjektene. Disse må kartlegges av den enkelte region. 13. Avhengigheter og forholdet til lovverk, forskrifter etc. Fremdrift, omfang og resultat er avhengig av dagens lov- og forskriftsverk samt utvikling av disse. Alle relevante lover og forskrifter skal hensyntas i prosjektets arbeid. Dette omfatter, men er ikke begrenset til; personopplysningsloven og forskriften, helseforetaksloven, apotekloven, legemiddelforskriften, reseptformidlerforskriften, helseinformasjonsforskriften m.v. Side 23 av 26

24 14. Vedlegg 1: Detaljert resultat og effektmål Fase 1 Fase 1 Resultatmål Identifisere tjenestebeskrivelser, fordele utviklingsoppgaver Fase 1 Definisjon av tjenestekatalog Etablert basistjenester Implemenentasjonsguide HL7 Erfaringsdeling ift regionale prosjekter : o Anskaffelse av MT o Utvikling, test og bredding o Endringer i endesystem (medikasjonsmodul, EPJ med mer) Endringer i EPJ for å støtte eresept Benytte relevante tjenester som tilbys gjennom FEST Forvaltingsorganisasjon som dekker området er etablert og funksjonsdyktig, forvaltning av innholdselementer: Standarder/kodeverk dvs. Effektmål Tidsmessig behovsdrevet/interessentdrevet tjenestebeskrivelses-utvikling er planlagt basert på de repektive RHF enes behov Utviklet og breddet grunnlaget for Medikasjonstjenesten på en slik måte at eresept kan sendes fra samtlige RHF Ved mottak av pasient: o Tjenesten støtter innhenting av strukturert informasjon for legemiddelanamnese som skal danne grunnlag for begrunnet legemiddelstatus ved utskrivning/avslutning av forløp o Videre kan legemidler fra anamnesen vurderes av lege/ behandler og overføres til elektronisk kurve for bruk i intern forskrivning Ved utskrivning av pasient: o Tjenestene vil støtte automatisk generering av legemiddelstatus ved utskrivning i forhold til endringer/nye legemidler ved hjelp av legemiddelanamnese (legemidler ved innleggelse). Statusinformasjon kan benyttes i ulik dokumentasjon som for eksempel Orientering til pasient eller ELIN-k melding (utskrivingsrapport og epikriser). o Tjenesten vil også støtte generering av resepter/medisinkort fra aktive ordineringer. Alle forvaltingsmessige henvendelser (teknisk, funksjonelt og informasjonsforvaltingsmessig) vedr Medikasjonstjenesteomåde, blir profesjonelt ivaretatt Side 24 av 26

Medikasjonstjeneste i spesialisthelsetjenesten - en orientering om det pågående Nasjonal IKT-prosjektet

Medikasjonstjeneste i spesialisthelsetjenesten - en orientering om det pågående Nasjonal IKT-prosjektet Medikasjonstjeneste i spesialisthelsetjenesten - en orientering om det pågående Nasjonal IKT-prosjektet HelsIT 2011 Prosjektleder NIKT Medikasjonstjeneste Knut Hellwege, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter:

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

Kan god arkitekturpraksis understøtte gevinstrealisering i virksomhetene?

Kan god arkitekturpraksis understøtte gevinstrealisering i virksomhetene? Kan god arkitekturpraksis understøtte gevinstrealisering i virksomhetene? HelsIT 2011 Knut Hellwege Spesialrådgiver Gevinstrealisering, teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Roar Engen,

Detaljer

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Rådgiver arkitektur Torgny Neuman 18. oktober 2010 Innspill til standardisering 1. Støtte for HL7 Clinical Document

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. NIKT-tiltak 29.3 (SAFEST)

PROSJEKTDIREKTIV. NIKT-tiltak 29.3 (SAFEST) PROSJEKTDIREKTIV FOR NIKT-tiltak 29.3 (SAFEST) Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Prosjektleder Ole Søberg Styringsgruppeleder Roar Engen Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Programkontor

Detaljer

Prosjektmandat. Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak. Dato: 17. juni 2016 Godkjent av: Styringsgruppen v/ leder Steinar Marthinsen

Prosjektmandat. Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak. Dato: 17. juni 2016 Godkjent av: Styringsgruppen v/ leder Steinar Marthinsen Prosjektmandat Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak Dato: 17. juni 2016 Godkjent av: Styringsgruppen v/ leder Steinar Marthinsen Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Styringsgruppen

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Medikasjonsprosjektet: Erfaringer og læring

Medikasjonsprosjektet: Erfaringer og læring Medikasjonsprosjektet: Erfaringer og læring - fra et arkitekturperspektiv HelsIT, Trondheim 27.09.2011 Seksjonsleder Arkitektur Jarle Kasbo, Sykehuspartner Medforfatter: Virksomhetsarkitekt Torill Kristiansen,

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat Etablering Regionalt prosjektmandat Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Etablering Regionalt prosjektmandat Forfatter Versjon 0.95 Dato 15.august 2016 Status Til godkjenning Filnavn Endringslogg

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet. Brukerforum SSP 8 mai 2006

Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet. Brukerforum SSP 8 mai 2006 Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet Brukerforum SSP 8 mai 2006 Innhold Om Nasjonal IKT Resultater og erfaringer så langt Revidert strategi- og

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.6 Felles Hjelpenummer Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Endringslogg

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Forprosjekt med konsekvensutredning EKHO. Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Forprosjekt med konsekvensutredning EKHO. Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av PROSJEKTDIREKTIV FOR Forprosjekt med konsekvensutredning EKHO Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Styringsgruppeleder Programkontor Endringslogg

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Prosjektnummer 1004 - Konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Behandlet dato 2.12.2016 Beslutning Godkjent Journalnummer [Journalnummer]

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt F. Nilsfors Bodø, 2.12.2016 Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet,

Detaljer

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Om Line Andreassen Sæle Virksomhetsarkitekt i Nasjonal IKT HF Leder HL7 Norway Co-chair Patient Administration Work

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.5. Folkeregisteret i Norsk Helsenett Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen SLUTTRAPPORT For Tiltak 29.2 Nasjonal Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Bjørg Heltberg Styringsgruppen Roar Engen Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Bjørg

Detaljer

Tilbakemelding fra Statens Legemiddelverk og veien videre i forhold til realisering av høyt prioriterte krav fra 29.4 SAFEST planlegging

Tilbakemelding fra Statens Legemiddelverk og veien videre i forhold til realisering av høyt prioriterte krav fra 29.4 SAFEST planlegging Tilbakemelding fra Statens Legemiddelverk og veien videre i forhold til realisering av høyt prioriterte krav fra Godkjent dato: Godkjent av Prosjekteier: Utarbeidet av: 19.9.2016 Jørn Hanssen Gro Ung 1

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3

Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3 Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3 Møtedato: 27.04.2017 Møtested: Telefonmøte Forord Planleggingsfasen for systemstøtte for Elektronisk Medikasjon og Kurve (fase 2) i elektronisk

Detaljer

Organisasjon Navn Dato Signatur

Organisasjon Navn Dato Signatur Forprosjekt Pasientbehandling og Samhandling Dato: 2. mai 2014 Versjonsnr: 1.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Signatur Helse Midt-Norge Per Olav Skjesol 02.05.14 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 ENDRINGSHISTORIKK...

Detaljer

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Innhold Multidoseordningen Status og videre planer for

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR 29.4 SAFEST planlegging

SLUTTRAPPORT FOR 29.4 SAFEST planlegging SLUTTRAPPORT FOR 29.4 SAFEST planlegging Versjonsnummer: 1.0 Godkjent dato: Godkjent av Prosjekteier: Utarbeidet av: 19.9.16 Jørn Hanssen Gro Ung ENDRINGSHISTORIKK Versjon Dato Endring Produsent Godkjent

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Helsepoli(sk seminar om IKT

Helsepoli(sk seminar om IKT Eirik Nikolai Arnesen 15. november 2013 Overordnede mål for IT- utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker (lgang (l pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Godkjent av: Tone Haugan Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet SSP Brukerforum Oslo 24.03.2011 www.kith.no Foredragsholder Hans-Olav Warholm Seniorrådgiver / fagansvarlig arkitektur og sikkerhet, KITH Hvorfor

Detaljer

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling IKT-SATSNING I HELSE MIDT-NORGE Notat Til : Styret for Helse Midt-Norge RHF Saksbeh. : Bård Helge Hofstad Prosjektleder IKT-strategi Dato : 14.3.2012 Helse Midt-Norge Grunnlag for IKT-strategiprosess Helse

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2017 Dato 5. april Tid 13:30-14:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Talsethagen Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Bakgrunn I forbindelse med konsolidering

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 36/12 Oppstart av IKT-strategiprosjekt i helseforetaksgruppen Saksbehandler Bård Helge Hofstad Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/602 Dato for styremøte 10.05.12

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

En praktisk tilnærming til gevinstrealisering

En praktisk tilnærming til gevinstrealisering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. En praktisk tilnærming til gevinstrealisering

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget Nasjonalt fagutvalg - Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Sekreteriat ehelsegruppen ehelsegruppen Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 16.12.2011 Første versjon 1.0 Xx.xx.xxxx Godkjent

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer