Fase 1: Medikasjonstjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fase 1: Medikasjonstjeneste"

Transkript

1 PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege Prosjekteierforum NIKT Styringsgruppen NIKT Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjektansvarlig Styringsgruppen NIKT NIKT Programkontor Endringslogg Versjon Dato Endring Utkast fra HSØ for behandling i regionene, Terje Wistner / Knut Hellwege Bearbeidet utkast etter innspill fra møte på Gardermoen 16/8: Terje Wistner, Roar Engen, Knut Hellwege Bearbeidet etter innspill under og etter telefonmøte 26/8 Knut Hellwege Bearbeidet etter innspill fra Helse Midt Norge og Helse Vest Knut Hellwege Bearbeidet etter innspill fra PEF-møte 8/9, Terje Wistner, Knut Hellwege Bearbeidet Terje Wistner, Knut Hellwege, Roar Engen Side 1 av 26

2 INNHOLD: 1. BAKGRUNN FORMÅL FORENKLET BESKRIVELSE: HVA ER MEDIKASJONSTJENESTEN? OVERORDNET PROSJEKTBESKRIVELSE Overordnet oversikt over medikasjonstjenesten: det langsiktige målbildet Prinsipiell tilnærming: Fra regional til nasjonal medikasjonstjeneste AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER OVERORDNET GJENNOMFØRINGSPLAN MÅL SEKVENSIELL REALISERING I FASE RESULTATMÅL FASE Leveranser fra nasjonalt prosjekt Fase Leveranser fra regionale prosjekt - Fase OVERORDENDE EFFEKTMÅL FASE RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL FASE GEVINSTER GEVINSTOMRÅDER GEVINSTRISIKO RESSURSER OG MIDLER PR/ÅR FOR FASE BEMANNING NASJONAL KJERNEGRUPPE FINANSIERING RISIKOVURDERING PROSJEKTPLAN FASE FASE PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSDELING ROLLEFORDELING MELLOM NASJONALE OG REGIONALE PROSJEKTER PROSJEKTORGANISASJON Styringsgruppe Kjernegruppe Utvidet prosjektgruppe Referansegruppe OPPFØLGING OG STATUSRAPPORTERING INTERESSENTANALYSE METODIKK DE FORLØPIGE IDENTIFISERTE VIKTIGSTE INTERESSENTER: ORGANISASJONER/ETATER PROSJEKTER AVHENGIGHETER OG FORHOLDET TIL LOVVERK, FORSKRIFTER ETC VEDLEGG 1: DETALJERT RESULTAT OG EFFEKTMÅL FASE Side 2 av 26

3 1. Bakgrunn Analysefasen for medikasjonsprosjektet ble avsluttet i februar 2011 og lagt frem for styringsgruppen for Nasjonal IKT i april Styringsgruppen sluttet seg til målsetningen om en nasjonal medikasjonstjeneste, men basert på regionale anskaffelser. Medikasjonsprosjektet skal dermed realiseres regionalt, med basis i nasjonale premisser og føringer. ehelserådet ble orientert om dette i møte i april Følgende prosjektdirektiv gjelder for første fase, - og fokuserer i hovedsak på koordinering og støtte i forbindelse med spesifisering og detaljering av tjenester til de regionale medikasjonsprosjektene. Direktivet er en videreføring av medikasjonsprosjektet etter forprosjekt og analysefasen med formål å skape en nasjonal ramme for regionale anskaffelses og implementeringsprosjekter. Første versjon av direktivet ble behandlet i NIKT PEF 26/ og i NIKT SG 17/ Utarbeidelse av ny og en vesentlig revidert versjon av direktivet(dette dokumentet) ble gjort i et møte mellom alle de regionale helseforetakene på Gardermoen 16/8-, samt i telefonmøte 26/ Versjon 0.91 av dette direktivet ble behandlet i NIKT PEF 8/ Formål Formålet med Medikasjonstjenesten er å gi både kvalitative og kvantitative gevinster for pasienter og helsevesenet ved å innfri behovet for samhandling lokalt og nasjonalt der helseaktørene til en hver tid får oppdaterte legemiddelopplysninger om pasienten. Formålet til Medikasjonstjenesten er å legge til rette for en enhetlig måte å utveksle medikasjonsinformasjon i spesialisthelsetjenesten og mot andre deler av helsetjenesten. Bruk og utveksling av medikasjonsinformasjon skjer på fire nivåer: 1. Lokalt: mellom aktører internt på et sykehus 2. Regionalt: mellom sykehus/aktører 3. Nasjonalt: mellom sykehus/aktører i forskjellige regioner 4. Eksternt: mellom sykehus/aktører og andre deler av helsetjenesten (eksempelvis eresept og Kjernejournal) Medikasjonstjenesten skal også sikre en sømløs integrering mellom eresept og intern forskrivning samt støtte en helhetlig medikasjonskjede (ordinering, fremplukking og administrering) 3. Forenklet beskrivelse: Hva er Medikasjonstjenesten? Medikasjonstjenesten er en informasjonsutveksler uten sluttbrukerfunksjonalitet for eresept og intern forordning. Side 3 av 26

4 Medikasjonstjenesten skal fore de klinikknære systemene med all informasjon som er nødvendig ved forordning og administrering av legemidler. Medikasjonstjenesten skal bidra til å sikre høy grad av pasientsikkerhet og redusere feilmedisinering ved å tilby oppdatert og harmonisert informasjon om legemiddelbruk. Samtidig skal medikasjonstjenesten redusere kostnader ved å legge til rette for effektiv samhandling og logistikk rundt medikasjonsproduksjon og -distribusjon. Medikasjonstjenesten er en verdikjede der et sett med overordnede prosesser utføres i en rekkefølge når helsepersonell samarbeider om å ordinere, ekspedere og administrere legemiddel til en pasient. Spesialisthelsetjenetens fire regioner skal samarbeide om utarbeide detaljerte beskrivelser av tjenester innenfor medikasjon og prosessene(jmf: use-case/prosessmodellering) de tilhører. Siden regionene har forskjellige dataprogrammer(applikasjoner) lages tjenestene som en slags felles teknisk standard eller kodeverk som ikke vises for sluttbrukerne. Dette innebærer at regionene innfører medikasjonstjenesten som standard kodeverk i eget PAS/EPJ, kurvesystemer etc. Sluttbrukerne i hver region vil se de skjermbilder og programmer de er vant til. Medikasjonstjenesten vil derfor ikke inneholde sluttbrukerfunksjonalitet.. 4. Overordnet prosjektbeskrivelse Overordnet oversikt over medikasjonstjenesten: det langsiktige målbildet Medikasjonstjenesten er spesialisthelsetjenestens løsning for en enhetlig måte å utveksle medikasjonsinformasjon, illustrert i figuren under som en felles nasjonal tjeneste. Side 4 av 26

5 Prinsipiell tilnærming: Fra regional til nasjonal medikasjonstjeneste Medikasjonstjenesten skal i første omgang innføres som regionale løsninger. Disse skal migreres til en standardisert og felles nasjonal løsning etter at denne er ferdig implementert. Samhandling mellom regioner skal gjennomføres som en del av fase 1. Prosjektet skal beskrive hvordan denne samhandlingen skal foregå; via kjernejournal eller mellom RHF installasjoner. Prosjektet må vurdere kost-nytte for alternative samhandlingsmodeller, samt gjeldende lovvverk, sett i relasjon til fremdrift i kjernejournal og tidspunkt for overgang til fase 2. Side 5 av 26

6 4.2. Avhengigheter og forutsetninger Etablering av en nasjonal medikasjonstjeneste forutsetter felles ambisjon og enighet om: felles innholdsstandard og definisjoner på felles komponenter sterkt styrings- og forvaltningsregime for den nasjonale delen av løsningen, herunder koordinering av forvaltningsmodeller at partene arbeider for felles informasjonsmodell for kliniske arbeidsprosesser, der disse er gjensidige avhengig standardiserte integrasjonstjenester der det er hensiktsmessig for den nasjonale løsningen standardiserte sikkerhetskrav et minimum av standardisert teknologi og sikkerhetsarkitektur for å sikre enhetlig overgang til nasjonal løsning Helseforetakene må ha implementert kurveløsninger som er en forutsetning for en komplett intern forskrivning krav til regional organisering; styring og forankring kontinuitet i prosjektressurser (til målbildet er realisert) forpliktende arkitekturavtaler mellom partene felles finansieringsmodell for felles komponenter/tekniske løsninger, mao. nasjonal del av løsningen (f.eks: tjenestebeskrivelser, veiledere og implementasjonsguider etc) transparent kostmodell for felles komponenter/områder Bruk av TOGAF iht til NIKT-beslutning Side 6 av 26

7 4.3. Overordnet gjennomføringsplan Medikasjonstjeneste direktiv Medikasjonstjeneste Direktiv Fase 1 Medikasjonstjeneste Direktiv Fase 2 Prosjektet organiseres som et hovedprosjekt med 2 faser og separate direktiv. Dette blir gjort for bedre å reflektere de ulike målsetninger og tidsperspektiv i prosjektet. Dette direktivet omfatter fase 1. Den første fasens hovedinnhold blir å planlegge, koordinere de regionale MT-prosjektene og å lede arbeidet med utarbeide tjenestebeskrivelser, samt samhandling mellom regionene. Det nasjonale prosjektet skal legge forholdende til rette for de regionale gjennomføringsprosjektene. Bl.a ved å ha et overordnet ansvar for å utarbeide felles tjenestedefinisjoner, videre å utarbeide veiledere og avklare felles rammebetingelser (sikkerhet, juridisk) etc. Utvikling av tjenestebeskrivelser kan skje i de regionale prosjektene, eller nasjonalt. Det er viktig at de utvikles tett på brukerne, samtidig som en enhetlig, nasjonal tilnærming og standardisering må ivaretas. Side 7 av 26

8 Tjenestebeskrivelsene er i overensstemmelse med målbildet og prioriteres slik: 1. eresept og Sykehus FEST, 2. intern forordning. 3. samhandling mellom regionale medikasjonstjenester 4. pasientrettede tjenester En viktig milepæl innledningsvis vil være å etablere oversikt over hvilke tjenester som realisere, deretter prioritering og planlegging i tid av arbeidet knyttet til dette: Beskrivelse, utvikling og innføring. Side 8 av 26

9 Eksempel på ansvarsfordeling: Tidsmessig behovsdrevet/interessentdrevet tjenestebeskrivelses-utvikling Utvikle tjenestebeskrivelser Fase 1 Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse Sør-Øst Denne tilnærmingen vil kreve et svært tett samarbeid, og en gjensidig avhengighet, mellom de fire regionale gjennomføringsprosjektene og det nasjonale prosjektet. Det nasjonale prosjektet vil også ha ansvar for å koordinere erfaringsdeling som er blitt gjort i de enkelte regionale prosjekt, på tvers av regionene Det nasjonale prosjektet har hovedansvar for å utarbeide forvaltningsstrategi og forvaltningsmodell for felles nasjonale tjenester og samhandlingskomponenter, utviklet i fase 1, - da med alle RHF som bidragsytere i dette arbeidet. Gjennomføringsprosjektets varighet for fase 1 planlegges til å være ca 4-7 år Side 9 av 26

10 5. Mål Målbilde for fase 1 og 2 for Medikasjonstjenesten er å realisere løsning for en enhetlig måte å utveksle medikasjonsinformasjon innenfor spesialisthelsetjenesten. Målbildet innebærer at data om legemidler tilbys gjennom standardiserte tjenester og meldingsformater slik at alle systemer som benytter, eller i fremtiden kan benytte, medikasjonsinformasjon koples opp mot MT. En slik tilnærming muliggjør også at alle systemer som håndterer legemiddelinformasjon kan utveksle data. I tillegg til en klar klinisk gevinst, reduserer det også behovet for å utvikle særegne integrasjoner mellom alle ulike systemkombinasjoner, hvilket betyr åpenbare besparelser innen utvikling, drift og forvaltning. Det nasjonale prosjektet skal koordinere utvikling av regionale ereseptprosjekter og medikasjonstjenester for å legge til rette for utvikling mot langsiktig og nasjonalt målbilde gjennom felles prinsipper og premisser ift felles forhold og komponenter som tjenester, forvaltning, standarder, veiledere, rammebetingelser etc. Videre skal prosjektet utvikle og forvalte omforente tjenestebeskrivelser og standardiseringsveiledere for medikasjonstjenesten i spesialisthelsetjenesten* * herunder å avklare hvor bredt omfang dette skal ha i et samhandlingsperspektiv 5.1. Sekvensiell realisering i Fase 1 Fordelene med en sekvensiell realisering er: En kan hente ut de første gevinstene raskere En vil støtte opp om nasjonale målsettinger knyttet til eresept En vil tilegne seg viktig erfaring fra en nedskalert MT før realisering av resterende tjenester f.eks. knyttet il utvikling av flere basistjenester En vil høste viktige erfaringer knyttet til forvaltning før MT er fullstendig virksomhetskritisk Det blir mulig å justere planer og tiltak basert på erfaringer i hver fase. Hovedbegrunnelsen for foreslått rekkefølge med skissert innhold er: - Forventninger fra myndighetene om at spesialisthelsetjenesten skal komme i gang raskt med elektroniske resepter - Helseforetakene vil bruke tid på å implementere kurveløsninger som er en forutsetning for en komplett intern forskrivning - Tjenester som støtter arbeidsprosessene for opptak av strukturert legemiddelanamnese og tilsvarende status ved utskriving, vil gi helseforetakene gevinster allerede i starten av fase 1 utover hva realisering av eresept vil gi Overlapp mellom sekvensene er ønskelig for å opprettholde kontinuerlig trykk på prosjektet med tanke på fremdrift og kvalitet, men også knyttet til kontinuitet på ressurser. Side 10 av 26

11 Enkelte tjenester vil utvikles delvis i tidlig første fase, men må utvikles videre for å dekke behovene til senere sekvenser i fasen. Tilsvarende vil det utvikles noen basistjenester (grunnmuren) starten av første som vil benyttes også i slutten av fasen. Dette er illustrert i figuren nedenfor. Transformasjonskartet nedenfor illustrerer hvordan realisering av Medikasjonstjenesten vil skje basert på brukere, grensesnitt, tjenester som utvikles og gevinster som kan tas ut. Side 11 av 26

12 5.2. Resultatmål Fase Leveranser fra nasjonalt prosjekt Fase 1 Koordinere fellesinformasjon på tvers; erfaringsutveksling og grunnlag for etablering av fellesnasjonal tjeneste, - herunder: Felles definisjoner og veiledere, inklusiv implementeringsguide, ref HL7 i spesialisthelsetjenesten Felles løsningsarkitektur og tjenestebeskrivelser Utredning av regional / nasjonal forvaltningsstrategi og forvaltningsmodell for medikasjonstjenesten Beskrivelse av nasjonal integrasjonstjeneste for å sikre informasjonsutveksling mellom de regionale tjenestene Utrede konsekvens og tilnærming til felles rammebetingelser, eks informasjonssikkerhet, juridisk, strategisk m.v. Beslutte overordnede prinsipper for løsning for sikker kommunikasjon (overføring / tilgang) mellom regionale Medikasjonstjenester Koordinere aktivitet mot felles interessenter Gevinstrealiseringsplan for nasjonale aktiviteter koordinere brukerhistorier/arbeidsprosessmodeller ift utvikling av standardiserte tjenester i medikasjonstjenesten Side 12 av 26

13 Sammenstille erfaringer fra regionenes ereseptstrategi som underlag til utvikling av medikasjonstjenesten Vurdere eventuelle stipendiat-arbeid for å samle og systematisere erfaringer som gjøres underveis i prosjektet Prosjektadministrative leveranser som f.eks o Detaljert milepælsplan, herunder ajourført risikoanalyse med tiltaksplaner o Budsjett o Statusrapporter o Kommunikasjonsplan o Interessentanalyse o Prioritering av tjenester o med mer Leveranser fra regionale prosjekt - Fase 1 Bidragsyter for felles definisjoner og veiledere, inklusiv implementeringsguide Utarbeide brukerhistorier/arbeidsprosessmodeller Bidragsyter for felles løsningsarkitektur og tjenestebeskrivelser Bidragsyter for utredning av regional / nasjonal forvaltningsstrategi og forvaltningsmodell for medikasjonstjenesten Bidragsyter for beskrivelse av nasjonal integrasjonstjeneste for å sikre informasjonsutveksling mellom de regionale tjenestene Anskaffelse, idriftsettelse og forvaltning av regional medikasjonstjeneste basert på felles løsningsarkitektur og tjenestebeskrivelser Rapportering av status og fremdrift Utarbeide regional gevinstrealiseringsplan, herunder avklare ansvarsforhold, volum, tid, gevinst-risikoanalyse m.m. Det er gjensidig avhengighet mellom de regionale prosjektene og det nasjonale prosjektet, og det vil være formålstjenlig å sikre gjenbruk av personell, og deling av erfaring på tvers Overordende effektmål Fase 1 Prosjektet skal utvikle og implementere medikasjonstjeneste slik at langsiktig målbilde med nasjonal løsning realiseres innen 2019, inklusiv integrasjon med kjernejournal når denne er realisert. Prosjektet skal samtidig koordinere etableringen av medikasjonstjeneste med av med Nasjonal SykehusFEST for å legge til rette for enhetlig regional og nasjonal løsning inklusiv eventuell ny funksjonalitet i EPJ systemene, ref tiltak For å kunne nå disse målsetningene vil fase 1 i medikasjonstjeneste vil ha effektmål innenfor fire overordede områder spesialisthelsetjenesten: 1. eresept og Sykehus FEST (med mere) 2. intern forordning (med mere) 3. samhandling (med mere) 4. pasientrettede tjenester (med mere) Side 13 av 26

14 Detaljerte resultatmål og effektmål for fase 1 er listet i vedlegg 1. Se også illustrasjoner i kapittel 4.1 sekvensiell realisering 5.4. Resultatmål og effektmål fase 2 Det vil bli utarbeidet separate prosjektdirektiv for fase 2 Et utgangspunkt for resultat og effektmål er angitt i tabellen under. Fase 2 Migrere 4 regionale løsninger til en felles nasjonal løsning Reduserte kostnader til integrasjon Reduserte drift/forvaltningskostnader 6. Gevinster 6.1. Gevinstområder Et av hovedformålene med prosjektet er å øke pasientsikkerheten internt i sykehusene I all hovedsak vil gevinstene for medikasjonsprosjektet være innenfor følgende gevinstområder: Understøtter eresept-prosjektet Arkitektur Behandlingskvalitet Bedret effektivitet Redusert feilmedisinering Bedret informasjonsgrunnlag for forskning/statistikk Informasjonstilgjengelighet for medikasjonsinformasjon Reduserte kostnader til integrasjon Noe reduserte kostnader på legemidler pga bedret kontroll på f.eks kostbare legemidler Bedret medikasjonslogistikk Bidrar til høyere kvalitet på samhandling mellom aktører i helse vedr. medikasjon Prosjektet skal benytte eksisterende utredninger for Medikasjonstjenesten (forprosjekt og analysefase) ift gevinster, som grunnlag for en gevinstrealiseringsplan, herunder avklare ansvarsforhold, volum, tid etc ift uttakt av gevinstene pr region Gevinstrisiko Prosjektet skal utarbeide gevinst-risikoanalyse i forhold til den nasjonale delen av prosjektet, basert på gevinstrealiseringsplaner i de regionale prosjektene. Side 14 av 26

15 En foreløpig risikoanalyse i forhold til uttak av det påpekte gevinster og eksempler på forhold som øker risiko for gevinstuttaket er: Effektene er ikke tilstrekkelig forankret i linjeledelsen(rhf/hf) som skal realisere gevinstene Motstand i organisasjonen av de som opplever en negativ endring av egen arbeidssituasjon (bl.a. når arbeidsoppgaver blir vesentlig endret eller ved avvikling av stillinger når arbeidsoppgaver opphører) Løsningen som prosjektet leverer tilfredsstiller ikke kravene til ordinær drift i linjen (for eksempel støtter den ikke de kliniske prosessene som den skulle støtte) Løsningen er ikke teknisk stabil, har god nok ytelse eller tilfredsstiller ikke andre krav til løsningen (bl.a. informasjonssikkerhet og teknisk sikkerhet) Endringer som gjøres i prosjekter i tilknytning til endringer av organisasjon eller arbeidsprosesser følges ikke opp i linjen etterpå Løsningen skalerer ikke godt nok når volum øker eller er ikke fleksibel nok for endringer som nødvendigvis kommer i arbeidsprosessene Løsningen kommer i diskreditt eller påfører linjeenheten tap som får betydning for de totale gevinstene ved negative hendelser (avvik) eller negative konsekvenser (forskyvning av flaskehalser eller økt belastning andre steder i organisasjonen) Koordinering mellom regionene Forvaltning av løsningen 7. Ressurser og midler pr/år for Fase Bemanning nasjonal kjernegruppe Det nasjonale prosjektet bemannes med en kjernegruppe på 3 personer fra %. Bemanningen i det nasjonale prosjektet må vurderes fortløpende. Dette innebærer at kjernegruppen etableres ved prosjektstart og suppleres med fagkompetanse avhengig av behov. Prosjektet må utarbeide et detaljert budsjett for fase 1, som fremmes styringsgruppen NIKT for godkjenning. Det vises til kapittel 8, og spesielt kapittel 8.2 for utfyllende detaljer rundt prosjektorganisering og kompetanse Finansiering Følgende standard NIKT-prinsipper vil gjelde for prosjektet: kjernegruppe og innleide/frikjøpte ressurser betales av NIKT alle regioner betaler for egne ressurser / kostnader På bakgrunn av prosjektets innretning, hvor én region utvikler tjenester som alle regionene skal benytte, vil det kunne gis en forholdsmessig kompensasjon i form av økonomisk bidrag/støtte i forhold til regionens innsats til det totale målbildet. Det presiseres at NIKT kun vil dekke slike kostnader til et RHF der hvor dette har blitt igangsatt basert på en direkte bestilling (dvs: en forhåndsgodkjenning av styringsgruppen). Side 15 av 26

16 Kostnadsrammen for prosjektet i 2012 er på 4 mnok og inkluderer a) lønn for 3 personer og innleide/frikjøpte ressurser, b) reise- og møtekostnader for kjernegruppe, utvidet prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe, c) økonomisk bidrag/støtte i forhold til regionens innsats ift forholdmessig utvikling av nasjonale tjenester. Kostnadsestimatene baserer seg i hovedsak på frikjøp av faste ressurser i de regionale helseforetakene eventuelt ved bruk av engasjement. Det anbefales ikke å engasjere konsulenter i dette arbeidet. Side 16 av 26

17 8. Risikovurdering Prosjektet må umiddelbart etter etablering, og løpende i prosjektet gjennomføre risikoanalyser både ift prosjektgjennomgjøring og i forhold til gevinstuttak(se over). En overordnet innledende prosjektrisiko fra et nasjonalt perspektiv kan beskrives slik: Uønsket hendelse o Manglende kompetanse i prosjektet o Ikke aktiv deltakelse fra alle regioner o Regionale prosjekter blir ikke etablert med tilstrekkelige ressurser eller er betydelig forsinket o Utilstrekkelig forankring i alle regioner o Prosjektet klarer ikke levere etter plan o Mangelfull kvalitet på leveransene fra prosjektet o Eksterne avhengigheter ikke ivaretatt o Juridiske hindringer o Tilgjengelighet på kompetente ressurser til prosjektet og man trenger virkemidler for å håndtere dette. Denne utfordringen gjelder uavhengig av prosjektorganisering. 9. Prosjektplan 9.1. Fase 1 Fasens varighet er beregnet til å vare inntil 4-7 år ( ). Overordnet resultat og effektmål for fasen er angitt i pkt 3.3, detaljert resultat og effektmål er angitt i vedlegg Fase 2 Fasens varighet er beregnet til å vare inntil 3 år ( ). Et utgangspunkt for resultat og effektmål for fasen er angitt i pkt 3.4. Prosjektet skal så snart som mulig utarbeide en mer detaljert milepælsplan som legges frem for styringsgruppen for godkjenning Side 17 av 26

18 10. Prosjektorganisering jektorganisering og ansvarsdeling Rollefordeling mellom nasjonale og regional regionale prosjekter Nasjonalt prosjekt: Koordinere fellesinformasjon på tvers; erfaringsutveksling og hovedansvar for grunnlag grunnlaget til etablering av fellesnasjonal tjeneste Regionale prosjekter: Utvikling vikling av tjenestebeskrivelser vil i hovedsak skje i de regionale prosjektene prosjektene. Dette medfører at mye av jobben gjøres i de regionale prosjektene avhengig av egeninteressen til den enkelte region. Dvs det vil være en tidsmessig behovsdrevet/interessentdrevet vsdrevet/interessentdrevet tjenestebeskrivelsesutvikling i den enkelte region Prosjektorganisasjon Det er viktig at det i så stor utstrekning som mulig brukes interne resurser fra helseforetakene. Dette for å sikre at kompetanse bygges internt og ivaret ivaretas internt. Interne kliniske resurser vil også bygge troverdighet til resultatene i prosjektet og sikre at lokale forhold ivaretas. Det er også viktig at prosjektets resurser kjenner til opplevde utfordringer i spesialisthelsetjenesten med medikasjon. Side 18 av 26

19 Styringsgruppe Hver region utnevner representanter til styringsgruppen. Det anbefales at det etableres en styringsgruppe blir felles for alle NIKT-prosjekter som har fokus på medikasjonsmessige forhold (f.eks FEST) SG NIKT må vurdere delegering av fullmakter/myndigheter til prosjektet slik at det ikke blir unødvendig mange forankringspunkter og behov Kjernegruppe For sikre realisering av tidsplanen og faseinndelingen, forutsetter dette en kjernegruppe på minimum 3 personer. Kjernegruppen må sikre kompetanse og forankring på tvers av kjeden Kompetansekrav, leveranser, organisering av denne er beskrevet i detalj i dette dokumentet. Denne prosjektorganiseringen må gjenspeiles i hvert RHF som bør ha en lignende organisering. Det blir kjernegruppens ansvar å koordinere RHF ene og sikre at fire MT-løsninger blir utarbeidet på en enhetlig måte Organisering/roller Helse Nord: Medikasjons prosjekt Helse Sør-Øst: Medikasjonsprosjekt NIKT: Kjerneprosjektgruppe Medikasjon Helse Midt: Medikasjonsprosjekt Helse Vest: Medikasjons prosjekt Side 19 av 26

20 Oversikt over ressurser i nasjonalt prosjekt: Antall Rolle ressurser 1 Prosjektleder 1 1 arkitekt/teknisk ressurs Adm ressurs Rollebeskrivelse Rollen bør bemannes av intern ressurs, alternativt innleid ressurs. Rollen har ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekt og prosjektaktiviteter. Rollen vil være fremdriftsansvarlig. Overordnet ansvar for arkitektur. gjerne en virksomhetsarkitekt som er TOGAF sertifisert Prosjektlederstøtte ifm rapportering, dokumentering, arkivering, kvalitetssikring, kommunikasjonshåndtering m.v. Arbeidsform Det bør tas hensyn til i utstrakt grad, å finne fleksible løsninger for deltagelse fra regionene, herunder nettmøter mv Det legges opp til en arbeidsform med faste ukentlige felles prosjektarbeidsdager med mulighet for arbeide fra hjemmeregion resterende dager. Kjernegruppen bør være samlokalisert minimum 2 dager i uken. For å redusere tid til reise bør møtested (evt. prosjektlokaler) lokaliseres nært flyplass Utvidet prosjektgruppe Deltagere fra regionale prosjekt bør være sammenfallende med deltakere i den utvidede prosjektgruppen Den utvidete prosjektgruppen skal fungere som en arbeidende forankringsgruppe der formålet er å være diskusjonspart med kjernegruppen og koordinere aktiviteter mellom regionene. Den utvidete prosjektgruppen vil kunne komme med innspill til retning i prosjektet. Gruppen bør møtes jevnlig med prosjektet, Gruppen bør bemannes med ressurser på 10% allokering fra RHF ene til Nasjonalt prosjekt. Det er viktig at alle helseregioner er representert i utvidet prosjektgruppe. Det er spesielt viktig at alle helseregioner er representert med hver sin virksomhetsarkitekt, og at disse har et felles møtepunkt i MT-prosjektet. Dersom flere regioner ønsker å være representert med for eksempel farmasøyter vil antall ressursen for denne rollen kunne økes. Utvidet prosjektgruppes sammensetning må løpende vurderes ift størrelse og fagområder. Side 20 av 26

21 Forslag til faglig sammensetning av utvidet prosjektgruppe: Rolle Virksomhetsarkitekt Teknisk ressurs / junior arkitekt Lege Sykepleier Farmasøyt Integrasjoner / teknisk Sikkerhet Rollebeskrivelse Overordnet ansvar for arkitektur. Krever kompetanse på HL7. Delta i arbeide med å spesifisere løsning. Fordel med HL7 kompetanse. Kunnskap om utfordringer med deling av medikasjonsinformasjon, ereseptutfordringer og utfordringer med integrering av intern forordning og resept (eresept). Kunnskap om utfordringer med deling av medikasjonsinformasjon, ereseptutfordringer og utfordringer med integrering av intern forordning og resept (eresept). Kunnskap om utfordringer med deling av medikasjonsinformasjon, legemiddellogistikk. Kjennskap til standarder for meldingsutveksling i helsevesenet. Kompetanse på generell sikkerhetsproblematikk innen ehelse og og ved utveksling av informasjon internt i HF og mellom HF. Kompetanse på PKI og regelverk / løsninger for autentisering nivå høy. Bruk av sertifikater, kryptering og krav til håndtering, pakking og distribusjon av sertifikater og nøkler. Overordnet ansvar for sikkerhet i prosjektet. Referansegruppe Det opprettes en referansegruppe med tverrfaglige deltakere: NIKT s underliggende fora (Klinisk IKT Fagforum, Fagforum Arkitektur etc.) Helsepersonell/brukerrepresentanter (leger, sykepleiere, farmasøyter etc.) Tillitsvalgte I tilegg bør følgende representasjon vurderes: o Brukerrepresentanter (pasienter) o eresept i HDir o Kjernejournal Referansegruppen har minimum møte 2 ganger hvert år, og kan avholdes oftere ved behov. Det anbefales å opprette en felles referansegruppe for eresept og Medikasjonstjeneste.. Side 21 av 26

22 11. Oppfølging og statusrapportering Prosjektleder rapporterer både til styringsgruppe, samt til rutinemessige rapporteringer til Programkontoret NIKT. 12. Interessentanalyse Metodikk Prosjektet skal umiddelbart etter oppstart prioritere å utarbeide en grundigere interessentanalyse, det anbefales en at TOGAF-metodikk benyttes (jmf NIKT-beslutning), herunder beskrivelser forhold til: Stakeholdes Concerns View Viewpoints De forløpige identifiserte viktigste interessenter: Organisasjoner/etater Interessenter i statlig forvaltning: HOD Helsedirektoratet ehelsegruppen KITH Statens legemiddelverk Andre: Interessenter i RHF NIKT Interessenter i Helseforetakene Sykehusapotekene Prosjekter Pågående nasjonale og regionale prosjekter i regionene som grenser mot medikasjonstjenesten: Kjernejournalprosjektet ereseptprosjektet FEST Side 22 av 26

23 Det vil i den enkelte region vil være flere prosjekter og programmer som har interesse mot de regionale MT-prosjektene. Disse må kartlegges av den enkelte region. 13. Avhengigheter og forholdet til lovverk, forskrifter etc. Fremdrift, omfang og resultat er avhengig av dagens lov- og forskriftsverk samt utvikling av disse. Alle relevante lover og forskrifter skal hensyntas i prosjektets arbeid. Dette omfatter, men er ikke begrenset til; personopplysningsloven og forskriften, helseforetaksloven, apotekloven, legemiddelforskriften, reseptformidlerforskriften, helseinformasjonsforskriften m.v. Side 23 av 26

24 14. Vedlegg 1: Detaljert resultat og effektmål Fase 1 Fase 1 Resultatmål Identifisere tjenestebeskrivelser, fordele utviklingsoppgaver Fase 1 Definisjon av tjenestekatalog Etablert basistjenester Implemenentasjonsguide HL7 Erfaringsdeling ift regionale prosjekter : o Anskaffelse av MT o Utvikling, test og bredding o Endringer i endesystem (medikasjonsmodul, EPJ med mer) Endringer i EPJ for å støtte eresept Benytte relevante tjenester som tilbys gjennom FEST Forvaltingsorganisasjon som dekker området er etablert og funksjonsdyktig, forvaltning av innholdselementer: Standarder/kodeverk dvs. Effektmål Tidsmessig behovsdrevet/interessentdrevet tjenestebeskrivelses-utvikling er planlagt basert på de repektive RHF enes behov Utviklet og breddet grunnlaget for Medikasjonstjenesten på en slik måte at eresept kan sendes fra samtlige RHF Ved mottak av pasient: o Tjenesten støtter innhenting av strukturert informasjon for legemiddelanamnese som skal danne grunnlag for begrunnet legemiddelstatus ved utskrivning/avslutning av forløp o Videre kan legemidler fra anamnesen vurderes av lege/ behandler og overføres til elektronisk kurve for bruk i intern forskrivning Ved utskrivning av pasient: o Tjenestene vil støtte automatisk generering av legemiddelstatus ved utskrivning i forhold til endringer/nye legemidler ved hjelp av legemiddelanamnese (legemidler ved innleggelse). Statusinformasjon kan benyttes i ulik dokumentasjon som for eksempel Orientering til pasient eller ELIN-k melding (utskrivingsrapport og epikriser). o Tjenesten vil også støtte generering av resepter/medisinkort fra aktive ordineringer. Alle forvaltingsmessige henvendelser (teknisk, funksjonelt og informasjonsforvaltingsmessig) vedr Medikasjonstjenesteomåde, blir profesjonelt ivaretatt Side 24 av 26

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Smidig utvikling med PS2000. Veileder

Smidig utvikling med PS2000. Veileder Smidig utvikling med PS2000 Veileder med fokus på hjelp til begge parter for å gjennomføre utviklingsprosjekter basert på PS2000 og smidig systemutviklingsmetodikk DEN NORSKE DATAFORENING Ver. : 1.31 Dato

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer