ÅRSRAPPORT 2014 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON

2 95% av fangsten blir eksportert måltid kvar dag frå havfiskeflåten dyktige tilsette i havfiskeflåten

3 INNHALD ÅRSRAPPORT 2014 Styrets rapport Roaldsnes på tampen...11 Mild sildefeskar Aktivitet Medlemsfartøy

4 ADMINISTRASJON Audun Maråk ADMINISTRERENDE DIREKTØR Jan Ivar Maråk UTREDNINGSLEDER Monica Nelvik REGNSKAPSANSVARLIG Beate Nørvåg AVDELINGSLEDER T: E: T: E: T: E: T: E: Paul-Gustav Remøy AVDELINGSLEDER T: E: VISJON Ein miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde. Sturla Roald JURIST/RÅDGIVER T: E: Ragnhild Røssevold ADMINISTRASJONSSEKRETÆR Oddbjørn Skarbøvik INFORMASJONSLEIAR Tor-Are Vaskinn AVDELINGSLEDER Harald Østensjø AVDELINGSLEDER T: E: T: E: T: E: T: E: HOVEDKONTOR Ålesund AVDELINGSKONTOR Tromsø AVDELINGSKONTOR Haugesund T: F: E: A: Røysegata 15, 6003 Ålesund T: F: E: A: Strandveien 106, 9006 Tromsø T: E: A: Sørhauggt. 128, 5527 Haugesund 4

5 STYRETS RAPPORT 2014 STYRETS RAPPORT 2014 Havfiskeflåten er ryggrada i norsk fiskerinæring, og fisken som flåten tek opp av havet legg grunnlag for høg verdiskaping gjennom foredling og eksport. Havfiskeflåten har stor mobilitet, og medlemmene i Fiskebåt fiskar over store havområde, både nasjonalt og internasjonalt. Fiskebåt er interesse- og arbeidsgivarorganisasjon for den norske havgåande fiskeflåten. Fiskebåt har hovud- og avdelingskontor i Ålesund og avdelingskontor i Tromsø og Haugesund. Fiskebåt har 10 tilsette, av desse har ein kontorstad i Tromsø, ein i Haugesund og åtte i Ålesund. Medlemmene i Fiskebåt utgjer omlag 90% av havfiskefartøya i Norge, og representerer dei aller fleste fartøygruppene i havfiskeflåten. Fiskebåt arbeider etter visjonen «Ein miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde». Visjonen definerer kvar havfiskeflåten ønskjer å vere i framtida, og attspeglar Fiskebåts fire viktigaste arbeidsområde, nemleg å arbeide for ei god fiskeriforvalting, eit reint hav og ein miljøvennlig og lønsam fiskeflåte. Fiskebåt har som målsetting å vere den føretrekte organisasjonen for heile den havgåande fiskeflåten. Etter omorganiseringa av Fiskebåt i 2013, der seks medlemslag blei til tre regionlag, var 2014 det første heile året Fiskebåt hadde tre aktive regionlag. Fiskebåt Nord omfattar dei tre nordlegaste fylka, medan Fiskebåt Vest omfattar Trøndelagsfylka, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Fiskebåt Sør dekker området frå Hordaland til svenskegrensa. I løpet av året har det vore god aktivitet i regionlaga, i tillegg til at Fiskebåt har arrangert medlemsmøte for både kvitfisk og pelagisk sektor. Alle dei tre regionlaga har hatt årsmøte med god deltaking både frå medlemmer og andre i næringa. Mellom andre var statssekretær Amund Drønen Ringdal med på årsmøta både i Fiskebåt Nord, Fiskebåt Sør og Fiskebåt Vest. Fiskebåts årsmøte er ein av dei viktigaste møteplassane for norsk fiskerinæring. Det er stor interesse for møtet, og i 2014 samla årsmøtet omlag 300 personar. I tillegg til delegatane frå Fiskebåt sine regionlag og andre medlemmer i Fiskebåt, deltok mellom andre representantar frå Stortinget, Næringsog fiskeridepartementet, andre departement, Fiskeridirektoratet, andre statlege etatar, fiskeriorganisasjonar, utstyrsleverandørar, finansinstitusjonar og presse. Tradisjonen tru blei årsmøtet opna med eit musikalsk innslag,» 5

6 STYRETS RAPPORT 2014 etterfølgt av talen til styreleiar Tore Roaldsnes. Mellom dei som heldt innlegg på årsmøtet var fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som ga uttrykk for at ho ønskjer at den totale verdiskapinga i sjømatnæringa skal aukast til beste for AS Norge, og at det ikkje er ønskjeleg å forskyve lønsemda mellom landindustrien og flåten. Aspaker sa også at ho vil arbeide hardt for å finne ei langsiktig løysing på tidsperspektivet for strukturkvotar, og at ho er villig til å sjå på kvotetaka i ulike fartøygrupper. Professor Torger Reve frå BI framheva sjømatnæringa som ei framtidsnæring i sitt innlegg på årsmøtet. Han sa mellom anna at både naturressursane og kunnskapen i næringa må haldast ved like og utviklast for å sikre ei konkurransedyktig næring. Finansminister Siv Jensen peika i sitt innlegg mellom anna på utbygging av infrastruktur, satsing på forsking og utvikling, innovasjon og forenkling som sentrale område for å auke konkurransekrafta i norsk næringsliv. Betring av fiskeflåten sine rammevilkår, både økonomisk og operasjonelt, står sentralt i Fiskebåts arbeid. Ein annan viktig er tariff-forhandlingar med arbeidstakarorganisasjonane Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Fiskebåt er også i sterk grad involvert i internasjonale kvoteforhandlingar og i nasjonale reguleringar av fiskeria. Fiskebåt engasjerer seg også i utdanning og rekruttering til havfiskeflåten. Fiskebåt hjelper medlemmene i enkeltsaker, både næringspolitisk og som arbeidsgivarorganisasjon. Eit av områda som Fiskebåt har arbeidd mest med i 2014 er ressursforsking. Fiskebåt arbeider kontinuerleg for at ressursforskinga skal styrkast, og spesielt den tradisjonelle bestandsovervakinga og ressursrådgivinga. For eksempel er situasjonen når det gjeld nvg-sild ikkje tilfredsstillande. Det er uheldig at fiskarane har låg tillit til ICES sine tilrådingar. Fiskebåt har mellom anna tatt initiativ til å gjennomføre eit gytetokt på nvg-sild i februar 2015, og meiner at dette er eit steg i rett retning. Toktet blir delfinansiert av næringa sjølv ved bruk av midlar frå Norges Sildesalgslag. Fiskebåt meiner at Nærings- og fiskeridepartementet bør prioritere den tradisjonelle ressursforskinga sterkare. Det er ikkje haldbart at ein rik fiskerinasjon som Norge ikkje har ressursar til å gjennomføre gode nok forskingstokt på dei viktigaste fiskebestandane våre. Etter initiativ frå Fiskebåt sette Fiskeriog havbruksnæringens forskningsfond 6

7 STYRETS RAPPORT 2014 «Ein stor del av nye havfiskefartøy blir bygde ved utanlandske verft. Samstundes har norske verft ledig kapasitet. Fiskebåt meiner at fiskebåtreiarlaga bør få nytte dei same offentlege låneordningane som offshoreflåten.» (FHF) i gang eit forprosjekt for å synleggjere næringa sine prioriteringar innan forsking knytt til forvalting av viltlevande marine ressursar. Næringa både på sjø og land har deltatt i utarbeidinga av rapporten, som gir eit godt oversyn over forskingsoppgåver som fiskerinæringa ønskjer skal prioriterast, både på kort og lang sikt. Fiskebåt er opptatt av kva følgjer den auka oljeaktiviteten vil ha for utøvinga av fisket og for utviklinga i bestandane. Utsleppa frå petroleumsaktiviteten synest kvar for seg å vera små, men til saman utgjer dei store mengder. Verken styresmaktene eller Havforskingsinstituttet kjenner til kva verknad oljeverksemda har over tid på fiskebestandane og livet i havet. Dette kan føre til at avgjerder om petroleumsverksemd blir fatta på for dårleg grunnlag. Fiskebåt meiner difor at Havforskingsinstituttet må få tilstrekkeleg med ressursar til å kartlegge konsekvensane petroleumsverksemda har på viktige fiske- og gytefelt. Fisket i starten på 2014 blei vanskeleg for mange fartøy, då svært få av dei internasjonale kvoteavtalane var på plass. Norske fiskefartøy hadde dermed ikkje tilgang til å fiske på tradisjonelle fiskefelt. Spesielt blei seifisket i Nordsjøen hindra, og dels også det tradisjonelle botnfisket i andre lands soner. I pelagisk sektor blei særleg fisket etter kolmule ramma. Årsaka til situasjonen var i første rekkje manglande avklaring om forvaltinga av makrell. Etter at Norge, EU og Færøyane blei samde om ein trepartsavtale om makrell i midten av mars, løyste situasjonen seg. Det blei same dag» 7

8 STYRETS RAPPORT 2014 underskrive ein tradisjonell bilateral kvoteavtale mellom Norge og EU. Mot slutten av mars kom også ein bilateral avtale mellom Norge og Færøyane på plass, og vidare ein kyststatsavtale for kolmule og ein firepartsavtale om norsk vårgytande sild. For enkelte fiskeri var likevel toget gått då kvoteavtalane kom i stand. Fiskebåt har derfor arbeidd med å få på plass ei kompensasjonsordning for dei fiskefartøya som blei hardast ramma av manglande kvoteavtalar. Departementet har bestemt at konvensjonelle havfiskefartøy og seiog torsketrålarar skal få kvotekompensasjon i Fiskebåt konstaterer at det har vore store utfordringar med todelinga av næringslivet i Norge, der delar av næringslivet har fått problem med kostnadsutviklinga. Det har vore ein kraftig kostnadsauke for fiskeflåten, spesielt med omsyn til verkstadopphald og nybygging. Annan skips- fart blir subsidiert gjennom nettolønsordninga, skattlegging av reiarlaga og gunstige finansieringsordningar. I statsbudsjettet for 2015 aukar Regjeringa satsen i nettolønsordninga, medan fiskarfrådraget blir vidareført på same nivå. Fiskebåt meiner at fiskarfrådraget bør aukast for å få større grad av likebehandling mellom fiskarar og andre sjøfolk. Ein stor del av dei nye havfiskfartøya blir bygde ved utanlandske verft. Samstundes har norske verft ledig kapasitet. Fiskebåt meiner at fiskebåtreiarlaga bør få nytte dei same offentlege låneordningane som offshoreflåten. Dette vil føre til at fleire fiskefartøy blir bygde i Norge. Alternativt må det etablerast tilsvarande finansieringsordningar som kan stimulere fiskeflåten til auka byggjeaktivitet her i landet, for eksempel gjennom Innovasjon Norge. Dette vil kome både fiskerinæringa og verftsnæringa til gode. Effektive strukturordningar har vore ein føresetnad for at fiskeflåten har greidd å tilpasse seg den kraftige kostnadsveksten og den auka konkurransen om den maritime arbeidskrafta dei siste 20 åra. Justering av kvotetak er ein kontinuerlig prosess som må sjåast i samanheng med både effektivitet, lønsemd og miljøgevinst. I juni 2014 blei kvotetaket for pelagiske trålarar auka frå 630 til basistonn, og maksimal konsesjonskapasitet blei auka frå til m3. Denne endringa var i tråd med det Fiskebåt hadde bede om. Etter ei omfattande behandling i organisasjonen blei det samrøystes vedtatt på årsmøtet til Fiskebåt at også kvotetaket for ringnot og trål burde aukast. Fiskebåt meiner at prosessen rundt justeringa av kvotetaka i strukturkvoteordninga for havfiskeflåten har vore god og demokratisk, og alle medlemmene i Fiskebåt fekk høve til å seie si meining. 8

9 STYRETS RAPPORT 2014 Fiskebåt er positiv til tiltak som kan stimulere til eit energisparande fiske, og dermed reduserte utslepp av skadelege gassar frå fiskeflåten. Fiskebåt tok sist vinter initiativ til å etablere ei kvotebyteordning for lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet. Fiskebåt har bede om, og fått gjennomslag for, at ordninga blir vidareført også i Etter nye innspel frå Fiskebåt er ordninga utvida til også å gjelde pelagisk trål, som kan byte lodde i Barentshavet mot kolmule. Dette er tiltak som ikkje berre er positive for miljøet, men også for lønsemda til fartøya. Sjømat er Norges nest største eksportnæring, og heile 95% av den norske sjømatproduksjonen blir eksportert. Norsk sjømatnæring har store utfordringar med omsyn til marknadstilgang i fleire land. Russland, som har vore Norge sin største eksportmarknad for sjømat dei siste åra, innførte importforbod i Dette skapte store utfordringar både for fiskeflåten og for fiskeeksport. Også i den viktige EU-marknaden møter sjømatnæringa vesentlege tollbarrierar. Eit eksempel på at fiskerinæringa blir nedprioritert når det gjeld handel med utlandet er auken i ostetollen som kom i Slike endringar er med på å gjere eksporten av sjømat vanskelegare, ved at land som eksporterer ost til Norge svarar med auka tollsatsar på import av fisk frå Norge. Fiskebåt meiner at regjeringa i større grad enn tidlegare må arbeide for å betre marknadstilgangen for norsk fisk i utlandet. Trass i mange utfordringar eksporterte Norge 2,7 millionar tonn sjømat til ein verdi av 68,8 milliardar kroner i Av dette stod villfisknæringa for 22,5 milliardar kroner. Dette er det beste året nokon gong for norsk eksport av sjømat. Styret i Fiskebåt har fokus på å ha ein god dialog med medlemmene, og la difor styremøte til ulike stadar i landet i Styret hadde mellom anna styremøte i Bekkjarvik i juni og i Tromsø i november. I tillegg har styremedlemmer deltatt på både styremøte, årsmøte og medlemsmøte i regionlaga. Styret i Fiskebåt set stor pris på å møte medlemmene, og få innspel på små og store saker som dei er opptatt av. Fiskebåt har hatt ein god dialog og eit godt samarbeid med styresmaktene gjennom heile året. Fiskebåt har hatt møte med både stortingspolitkarar og stortingskomitear, i tillegg til fleire møte med fiskeriministeren. Fiskebåt er nøgd med å ha fått gjennomslag for saker som er viktige for medlemmene. I løpet av året har representantar frå Fiskebåt også vore foredragshaldarar på mange ulike arenaer. Fiskebåt vil framleis arbeide hardt for å vere den føretrekte organisasjonen for den norske havgåande flåten, også i dei komande åra. Styret i Fiskebåt takkar medlemmer, styresmakter, andre samarbeidspartnarar og tilsette i Fiskebåt for samarbeidet i 2014, og ser fram til å halde fram det gode samarbeidet i JANUAR 2015 TORE ROALDSNES STYRELEIAR VIGRA GEIR LUNDBERG NESTLEIAR GRATANGEN KJELL LARSSEN STYREMEDLEM HARSTAD PER WILLIAM LIE STYREMEDLEM KOLLTVEIT PAUL HARALD LEINEBØ STYREMEDLEM FOSNAVÅG PER MAGNE EGGESBØ STYREMEDLEM ÅLESUND OLAV HOLST-DYRNES STYREMEDLEM ÅLESUND KNUT ROALD HOLMØY STYREMEDLEM SORTLAND VALTER RASMUSSEN STYREMEDLEM VEDAVÅGEN AUDUN MARÅK ADM. DIREKTØR ÅLESUND 9

10 STYRET TORE ROALDSNES STYRELEIAR VIGRA GEIR LUNDBERG NESTLEIAR GRATANGEN OLAV HOLST-DYRNES STYREMEDLEM ÅLESUND PER MAGNE EGGESBØ STYREMEDLEM ÅLESUND KNUT ROALD HOLMØY STYREMEDLEM SORTLAND KJELL LARSSEN STYREMEDLEM HARSTAD PAUL HARALD LEINEBØ STYREMEDLEM FOSNAVÅG PER WILLIAM LIE STYREMEDLEM KOLLTVEIT VALTER RASMUSSEN STYREMEDLEM VEDAVÅGEN ORDFØRAR IVAR ANDREASSEN BODØ KONTROLLNEMND HENNING T. VEIBUST ÅLESUND KNUT GRØNNEVET VARTDAL LEIARAR I REGIONLAGA GERI LUNDBERG FISKEBÅT NORD PAUL HARALD LEINEBØ FISKEBÅT VEST PER WILLIAM LIE FISKEBÅT SØR STIG ØSTERVOLD FISKEBÅT SØR (FRÅ DES. 2014) LANDSSTYRET NORGES FISKARLAG JONNY BERFJORD DØNNA KJELL-GUNNAR HODDEVIK ÅLESUND SOLVEIG STRAND ÅLESUND OLAV O. ØSTERVOLD TORANGSVÅG VARAREPRESENTANTAR, STYRET LARS OVE STENEVIK BEKKJARVIK HARALD TARANGER TORANGSVÅG JAN ROGER LERBUKT TROMSØ KJETIL HOLMESET VATNE PER KJELL VÅGSHOLM FOSNAVÅG 10

11 INTERVJU ROALDSNES PÅ TAMPEN Fredag 13. februar 2015 går Tore Roaldsnes av som styreleiar i Fiskebåt etter fem år som høvedsmann for havfiskeflåten. Avgangen er sjølvvalt og blei annonsert på årsmøtet i Fiskebåt i Det er fritida mi, og familiens tid for å seie det slik, eg har brukt på leiarvervet. No ser eg fram til å vere meir til stades på heimebane, og til å vere meir fysisk aktiv, blant anna gå meir på fjellet, seier Tore Roaldsnes. Kva hovudinntrykk sit du igjen med etter fem år i spissen for havfiskeflåten? Det eine er den store interessa for næringa i dei politiske miljøa. Kunnskapsnivået er ikkje høgt, men dei fleste er interesserte i å lære meir om ei av dei norske framtidsnæringane. Informasjonsbehovet er stort, og her er ei hovudutfordring for Fiskebåt framover. Det andre er kompetansenivået i Fiskebåt-administrasjonen, interessa, engasjementet og dei strategiske evnene i staben. Heile fiskeflåten får mykje igjen for det arbeidet Fiskebåt gjer. Politikarane klagar ofte over for mange stemmer i sjømatnæringa. Har dei eit poeng? Det er svøpa til sjømatnæringa at vi ikkje klarer å snakke med ei stemme. Det er alltid nokon som er villige til å bruke sterke ord. Dermed blir vi lett offer i eit politisk spel og kan bli utmanøvrerte fordi politikarane kan vise til at det er mange ulike oppfatningar i næringa. Kva med Sjømatalliansen, der sentrale norske sjømatorganisasjonar, blant dei Fiskebåt, i år har gått saman? Sjømatalliansen kan bli eit viktig verktøy for næringa framover. Det er meir som samlar enn som skiljer, og dette må vi få fram. I dei fleste av talane dine har berekraft og andre miljøspørsmål vore eit sentralt tema. Du er opptatt av miljøspørsmål? Det er essensielt å ha berekraftig fiske og berekraftig forvalting. Dette er bakgrunnen for at Fiskebåt på ei rekkje ulike arenaer kjempar for meir forsking, for at vi skal vite mest mogleg om bestandane. Fiskebåt har oppnådd framsteg i ressursforskinga i pelagiske fiskeri på blant anna makrell og nvg-sild. Ressursforskinga kan med nytenking utførast meir kostnadseffektivt enn i dag. Vidare er eg mellom anna opptatt av at havfiskeflåten har eit stort potensiale når det gjeld å utnytte restråstoffet. Eg er ikke i tvil om at verdiskapinga frå restråstoff om nokre år er betydeleg, truleg på høgde med verdien av råstoffet vi utnyttar i dag. Når det gjeld drivstoffbruk er vi inne i ei god utvikling, blant anna med ei halvering av bunkersforbruket per kilo fisk i trålflåten. Energiforbruket kan truleg gå ned 20-30% til med dei rette grepa. I dag er det mellom anna mange reguleringar som trekkjer i feil retning. Styresmaktene må her få eit meir moderne og heilskapeleg perspektiv, slik at også miljøomsyn tel med i reguleringane. Kvotebyteordninga i loddefisket er ein god start.» 11

12 12 INTERVJU

13 INTERVJU «Eg er ikkje i tvil om at verdiskapinga frå restråstoff om nokre år er betydeleg, truleg på høgde med verdien av råstoffet vi utnyttar i dag.» TORE ROALDSNES Strukturspørsmål har vel vore den vanskelegaste saka i perioden? Struktur har vore, er og vil bli vanskeleg. Det fører til færre fartøy og færre fiskarar. Likevel er strukturering det einaste middelet for å oppnå nødvendig lønsemd, og unngå at flåten igjen blir avhengig av subsidiar. Samstundes er det positivt for miljøet fordi færre fartøy gir mindre utslepp. Fiskebåt har i alle år vore pådrivar for lønsemd og gode strukturordningar i flåten. Vi har tatt tunge diskusjonar, og arbeidd fram kompromiss internt for å sikre framtidig lønsemd. Det var svært uheldig at strukturdiskusjonen førte til splitting av havfiskeflåten og skiping av ein konkurrenade organisasjon. Vi er ikkje fleire enn at vi treng å stå samla. I eit organisasjonsmessig perspektiv er det sjølvsagt ikkje uvanleg med konkurrerande organisasjonar, verken i andre delar av sjømatnæringa, resten av næringslivet eller i det offentlege. Like fullt er splittinga skadeleg, det rammar fiskarane. Du har vore sterkt engasjert i arbeidet for betre sameksistens mellom fiskeri- og oljenæringa. Korleis vurderer du status her? Oljeindustrien har hatt for fritt spelerom, men det har vore ei positiv utvikling gjennom dei siste fem åra, blant anna gjennom dialogen i toppleiarforumet Ett hav, der sentrale personar frå begge næringane møtest. Lovverket tar no meir omsyn til flåten, og vi opplever betydeleg støtte frå Kystvakta og andre instansar i konfliktsituasjonar. Eg har blant anna stått på for sterkare regulering av seismikkbransjen, som har vore van med å ta seg til rette. I det ferskaste leiteområdet, Barentshavet aust, har Statoil samordna seismikkinnsamlinga og sytt for ei nødvendig disiplinering av bransjen. Likevel er det ein lang veg igjen å gå. Når det gjeld utslepp av prosessvatn og kjemikaliebruk står mykje igjen. Til eldre felta er, til meir prosessvatn blir det pøst ut. Det har vore lite forsking på miljøfølgjene, og det er mykje vi ikkje veit. I Nordsjøen ser vi at bestandane av torsk og hyse slit, og det er lenge sidan no at overfiske kan få skulda for det. Kva minnest du med størst glede på tampen av styreperioden? Fiskebåt har evna til å ta opp og løyse saker som kjem heile næringa til gode. Dessutan at årsmøta til Fiskebåt har utvikla seg til den viktigaste møteplassen innan sjømat, ein verkstad for rammevilkåra i næringa. Vidare er det interessa for næringa frå forvalting, embetsverk og politikarar saman med den krafta og kompetansen som Fiskebåt-medlemmene representerer. Medlemmene og deira aktivitet er Fiskebåts største styrke. Kva no? Det er rett tidspunkt å gå av no, sjølv om eg også vil sakne arbeidet og fellesskapet som vervet har medført. Om Fiskebåt ønskjer det, skal eg vere til disposisjon for andre og mindre krevjande oppgåver. Men no er det rett tid for å sleppe til nye krefter. Eg blir ikkje arbeidsledig framover. I familiereiarlaget skal mange planar landast, og eg vil alltid ha Fiskebåt-engasjementet, seier Tore Roaldsnes. 13

14 PORTRETT MILD SILDEFESKAR Ivar Andreassen er klar over at han blir oppfatta som ein mild mann. Det kan bli misforstått. Eg kan nemleg bli sint når det er nødvendig og er kanskje også litt direkte, seier ringnotreiaren frå Bodø som er den nye ordføraren i representantskapet i Fiskebåt. Ivar Andreassen (50) fekk fisket inn med morsmjølka, så og seie. Bestefaren starta med fiske på 1950-talet. Foreldra er frå Meløy og Rødøy på Helgelandskysten, men dei busette seg i Bodø, og sjølv er den nye Fiskebåt-ordføraren innfødd bodøværing. Det første Nordfisk-fartøyet var byggenummer ti frå Aukra. Sjølv var eg første gong på ein skikkeleg havfisketur som 12-åring, på lodda på Jan Mayen. Det blei berre slik at eg skulle bli fiskar, og no utgjer eg den skumle tredje generasjonen i rederiet, smiler han. «SILDEFESKAR» Ivar Andreassen gjekk etter kvart på maritim høgskole i Trondheim, er utdanna sjøkaptein og ingeniør i nautikk. Etter eit år på fraktebåt, med turar til kontinentet blant anna, blei det fiske for alle pengane. Det er noko eige med fiske. Det er jakt, spenning og variasjon. Eg er skipper, men likar helst å kalle meg sildefeskar, seier han. Nyeordføraren i Fiskebåt er godt over gjennomsnittet interessert i og orientert om teknologi. Det var stort å få vere med på å utforme fartøyet då vi bygde ny Nordfisk ved Solstrand i Tomrefjord midt på 1990-talet. Ikkje mindre stolt var eg, då vi kom inn på hamna i Skagen i 1996 med den første fangsten med nordsjøsild med nyebåten, pryda med norsk flagg, minnest han. FORSKING Ivar Andreassen er som alle i flåten opptatt av ressursforsking. Forskinga må bli meir effektiv og tilpassa. Bestandane flyttar på seg og er kanskje på felta på andre tidspunkt enn det forskarane har vore vane med. Havforskinga opererer i for stor grad med dei same målepunkta som før. Forskarane måtte justere makrellbestanden med 100%, og etter mi meining må dei justere sildebestanden også. Forskinga er for statisk, og tar ikkje godt nok omsyn til dynamikken i bestandane, seier Ivar Andreassen. STRUKTUR Eg vil ikkje at havfiskeflåten skal gå frå spreidd eigarskap no til å hamne på børsen. Strukturering må vere gjennomtenkt, alle må ikkje gjere det same, og vi må ha i tankane at det ikkje er nokon veg tilbake dersom konsentrasjonen i eigarskap og kompetansemiljø skulle bli for sterk. Eg har stor tru på ein differensiert flåtestruktur, seier Ivar Andreassen. I utgangspunktet ville han behalde kvotetaket på 650 tonn, og det sat langt inne å støtte Fiskebåtvedtaket om eit kvotetak på 850 tonn i ringnotflåten som eit akseptabelt kompromiss. 14

15 PORTRETT Når det blei eit kompromiss eg var med på, stiller eg meg sjølvsagt lojalt bak vedtaket, seier Ivar Andreassen. KUBIKK, ROCK OG GOLF Ordføraren i Fiskebåt har golf, motorsyklar og musikk som hobbyar. Eg er veldig glad i musikk, men er sjølv totalt utan musikalske evner. Det går helst i tyngre rock, og eg har blant anna vore på Træna-festivalen 12 år på rad med treskøyte og kvalkjøt til deltakarane. Då borna nærma seg vaksen alder foreslo kona at vi skulle begynne med golf. Ho blei ikkje hekta, men det blei eg. For all del: Eg er ingen racer i golf, men sporten gjer at eg får vere mykje ute, og det er sosialt. Den første motorsykkelen kjøpte eg i Tomrefjord i No køyrer eg ein BMW, ei julegåve til meg sjølv etter makrellsesongen i 2011, smiler Ivar. Annakvart år er vi i dokk i Tomrefjord om sommaren, då er sykkelen med og eg er blant anna godt kjent med strekninga Tomrefjord-Ålesund, fortel han. Av og til er det motorsykkel på kontinentet i lag med kompisar. Då leiger dei motorsyklar og fartar rundt i Tyskland, Sveits og Italia. «NAMNE-DYSLEKSI» Det sat langt inne å seie ja til ordførarvervet, fordi eg er namne-dyslektikar. Eg kjenner masse folk og likar å prate med dei, men har så lett for å gløyme namn! Som ordførar vil eg legge vekt på gode diskusjonar med temperatur, men eg vil også ha orden. Dessutan er humor viktig. Vi kan ikkje forlange at folk skal ha det moro, men humor gjer alt mykje enklare, seier Ivar Andreassen. Den nye Fiskebåt-ordføraren er sjølv kjent for sitt lune smil og humørfylte kommentarar. Den røslege Bodømannen på to meter debuterer som ordførar på Fiskebåt-årsmøtet i februar Ein mild mann, med humor og ordenssans, også med passeleg temperament, er klar med klubba. 15

16 AKTIVITET 2014

17 AKTIVITET 2014 AKTIVITET 2014 Den norske havfiskeflåten er ein betydeleg matprodusent og har fleire tusen tilsette langs kysten. Fiskebåt er engasjert på ei rekkje arenaer for å sikre verdiskaping, miljø, kvalitet og berekraft. I arbeidet for gode rammevilkår er kontakten med mange departement og direktorat sentral, likeeins forholdet til dei politiske miljøa. Fiskebåt opplever å ha ein god standing i desse miljøa, noko som blir stadfesta gjennom solid deltaking frå politikarar, departement og direktorat på møteplassane som Fiskebåt har, nasjonalt og regionalt. Internasjonalt er deltakinga på vegne av Norges Fiskarlag i kvoteforhandlingane viktigast. Også 2014 var eit krevjande år på dette området, der Fiskebåt la ned mykje arbeid for å sikre norske fiskarar ein så korrekt del av bestandane som mogleg. I desse forhandlingane står det om milliardverdiar for fiskarane og det norske samfunnet. Fiskebåt opplever at råda frå fiskarhald til dei norske forhandlarane blir sett pris på, sjølv om resultatet ikkje alltid blir slik Fiskebåt og norske styresmakter skulle ønskje. Fiskebåt er ein aktiv forkjempar for best mogleg kunnskap om dei viktigaste norske fiskebestandane, og om samspelet mellom dei.» 17

18 AKTIVITET 2014 POLITISK NÆRKONTAKT I 2014 var Fiskebåts kontakt med dei politiske miljøa blant anna prega av at mindretalsregjeringa frå Høgre og FrP tok over makta hausten 2013, og av at regjeringa etablerte eit nytt departement, Nærings- og fiskeridepartementet. Regjeringa og Stortinget fastlegg rammevilkåra for fiskeflåten og sjømatnæringa. I løpet av året hadde Fiskebåt difor omfattande kontakt med dei politiske partia. Fiskebåt legg vekt på å pleie kontakten med heile det politiske spekteret, ikkje berre med dei som har regjeringsmakta til eikvar tid. Dagens situasjon med ei mindretalsregjering gjer dessutan at Stortinget, og spesielt støttepartia Venstre og KrF, har ei anna rolle enn når landet har ei fleirtalsregjering. I tillegg til møte om konkrete saker går Fiskebåts aktivitet i forhold til flåten ut på å informere meir generelt om sjømatnæringa, og spesielt om havfiskeflåten. I januar 2014 fekk Fiskebåt besøk i Ålesund av fiskeriminister Elisabeth Aspaker og statssekretær Amund Drønen Ringdal. Etter påske fekk representantar for Fiskebåt høve til å møte statsminister Erna Solberg, næringsminister Monica Mæland og statssekretær Drønen Ringdal om bord i trålaren Hopen på tur frå Hareid til Ålesund. I mai gjennomførte Fiskebåt ein møteserie med opposisjonspartia på Stortinget. I tillegg kjem ei rekkje enkeltmøte og deltaking i høyringar på Stortinget. I programmet for samfunnskontakt høyrer blant anna også jamnlege dialogmøte med LO med. 1. Statsminister og næringsminister fekk innføring i moderne havfiske om bord i trålaren Hopen. Her på brua med Bjørn Kristiansen i skipperstolen. 2. Fiskebåt-direktør Audun Maråk, styreleiar Tore Roaldsnes og leiar i Fiskebåt Vest, Paul Harald Leinebø var blant dei som deltok i samtalane med regjeringstoppane. 3. Britiske fish&chips-spesialistar og andre gjester fekk grundig innføring i fangst og ombordproduksjon under besøket på Andenesfisk I. 4. Lekre rettar av torsk blei resultatet av norsk-britisk kokkesamarbeid. INTERNASJONALT ENGASJEMENT Fiskebåt deltar på ei rekkje internasjonale arenaer, og spesielt i kvoteforhandlingane kan det stå om milliardverdiar for medlemmene. I 2014 har tilsette eller tillitsvalde i Fiskebåt representert Fiskarlaget i dei norske delegasjonane som har forhandla blant anna om makrell, nvg-sild, nordsjøsild, nordaustarktisk torsk, sei og hyse, kolmule og lodde. Forhandlingane i den norsk-russiske fiskerikommisjonen og dei tosidige fiskerforhandlingane med EU er faste innslag kvar haust. Somme av forhandlingane skjer mellom kyststatane i Nordaustatlanteren, under paraplyen til NEAFC, Den nordaustatlantiske fiskerikommisjonen. Dette har dei siste åra vore forhandlingane med dei største utfordringane når det gjeld å kome fram til fordeling av ressursar og kvoteavtalar. Fiskebåt deltar også fast på årsmøta i NEAFC og NAFO, og er til stades i fleire andre internasjonale fora etter konkret vurdering. Nær kontakt med søsterorganisasjonar i Europa, og ikkje minst med næringsorganisasjonane i EU er viktig for Fiskebåt. Og trass i usemje om forvaltinga av makrellen hadde Fiskebåt i 2014 besøk av den islandske søsterorganisasjonen LIU, der felles utfordringar blei drøfta på møta i Ålesund. På oppdrag frå NORAD tok Fiskebåt i 2014 også imot ein delegasjon frå Namibia, ein betydeleg afrikansk havfiskenasjon. 18

19 AKTIVITET CODSHARE Norsk-britisk kokketoppmøte Om bord på verdas mest moderne fabrikkskip, Andenesfisk I, fekk ti britiske fish- &chips-spesialistar og fem norske kokkar, pluss andre gjester i november ei innføring i moderne fangst og ombordproduksjon av filetar. Dei fekk informasjon om det berekraftige norske fisket, og om «fresher than fresh», som det blir sagt om filetane som er innfryste seinast fire timar etter fangst i dei kalde, klare havområda i Barentshavet. Dei ti britane er regionale vinnarar i den britiske meisterskapen The National Fish- &Chip Awards, og dei fem norske kokkane var utvalde av Sjømatrådet. Under codshare etter besøket på Andenesfisk I lærte nordmennene å lage super fish&chips, og dei britiske kokkane å lage til torsk på ulike norske måtar. Alt basert på førsteklasses sjøfrosne filetar. Britane fekk også blant anna med seg eit foredrag av havforskar Knut Sunnanå ved Havforskingsinstituttet om historia rundt torskefisket, og om den norske forvaltinga av fiskeressursane, som av uavhengige ekspertar fleire gonger er kåra til verdas beste. Formålet med codshare var å auke den norske torskeeksporten til Storbritannia, og å stimulere til sunn norsk sjømat på kafear og restaurantar. 19

20 AKTIVITET REGIONALE MØTEPLASSAR Årsmøta i regionlaga i Fiskebåt Nord, Fiskebåt Vest og Fiskebåt Sør er viktige møteplassar for medlemmene, politikarar, utstyrsleverandørar, finans, forsikring og andre tilstøytande næringar. I 2014 hadde alle tre årsmøta besøk av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal, som tok for seg aktuelle fiskeri- og næringspolitiske spørsmål. I Fiskebåt Nord var hovudtemaet Slaget om Barentshavet over og under havoverflata og Marknads-utsiktene for 2015 i kvitfisk og pelagisk sektor. I Fiskebåt Vest heldt professor Frank Asche foredrag om ein av delrapportane til Tveterås-utvalet, om verdikjedane i sjømatnæringa. Ei anna hovudsak var historia om rekeselskapet Coldwater Prawns of Norway I Fiskebåt Sør heldt leiar av Sjømatindustriutvalet, professor Ragnar Tveterås, foredrag om Hvilke konsekvenser har rammebetingelser til fiskeflåten for verdikjedene de er en del av? Andre tema var Fiskebåts mediestrategi- og handtering, og tobisfisket i 2014 og utsiktene for Etter årsmøta i 2014 held Geir Lundberg fram som leiar i nord, og Paul Harald Leinebø i vest. I desember 2014 tok Stig Østervold over som leiar i Fiskebåt Sør, etter Per William Lie, som hadde sagt frå seg attval. 20

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester.

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Styreleiar Tore Roaldsnes Årsmøtet Thon Hotell Bristol Oslo, 12. februar 2015 Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Det er ei ære for meg å opne det 69. årsmøtet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2013 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2013 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON 2 3 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS RAPPORT..................................................................................................................................................

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14)

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) 1 Det blei halde styremøte i Fiskarlaget Vest fredag 29. august 2014, kl.1200, i Norges Sildesalgslag sine lokale. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Mons

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt Forskning, Forvaltning og Fordeling Audun Maråk, direktør Fiskebåt 1 Fiskebåts visjon En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

NÆRMERE OM STRUKTURKVOTEORDNINGENE FOR HAVFISKEFLÅTEN

NÆRMERE OM STRUKTURKVOTEORDNINGENE FOR HAVFISKEFLÅTEN Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-10 11.02.14 Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /BSS

Deres ref Vår ref Dato /BSS Sjå vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200600142- /BSS 17.09.2010 Høyringsbrev - forslag til endring i konsesjonsforskrifta - høve for fartøy med pelagisk trålløyve og nordsjøtrålløyve til å

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 04.01.2016 145/2016 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.01.2016 Regional- og næringsutvalet 02.02.2016 Høyringssvar - Heva kvotetak i

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE 31. JANUAR 2012 Det blei halde telefonstyremøte i Fiskarlaget Vest tirsdag 31.01.12, kl. 12. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Helge Olav Vikshåland Finn Magnus Alvestad

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Norge 1946, Fiskeridepartementet blei oppretta Nord Troms og Finnmark låg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten

Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten Høringsbrev om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig driftsordning for havfiskeflåten. Høringsfristen er satt til

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

Aker Seafoods suveren som før!

Aker Seafoods suveren som før! Norges 35 største fiskebåtrederier: Aker Seafoods suveren som før! Listen over Norges største fiskebåtrederier målt etter brutto fangstverdi viser hvor møllspist Deltakerloven er blitt i havflåten. Det

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Arbeidsgruppe frå næring og forvalting: Solveig Willis, kvalitetskoordinator i Salmon Group AS (leiar) Inge Kandal, seniorinspektør i Mattilsynet

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Elisabeth Aspaker

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Elisabeth Aspaker NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Elisabeth Aspaker KONGELIG RESOLUSJON Økt kvotetak og konsesjonskapasitet for pelagisk trål Kongelig resolusjon av (Foredratt av statsråd Elisabeth Aspaker) Nærings-

Detaljer

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 3. JUNI 2014 (5/14) SØR-NORGES NOTFISKARLAG

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 3. JUNI 2014 (5/14) SØR-NORGES NOTFISKARLAG PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 3. JUNI 2014 (5/14) SØR-NORGES NOTFISKARLAG 1 Det blei halde telefonstyremøte i Sør-Norges Notfiskarlag tirsdag 3. juni 2014. Møtet tok til kl 1000. Følgjande deltok: Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Ressursforskning på lodde. Bjarte Bogstad Havforskningsinstituttet Årsmøte Fiskebåt sør

Ressursforskning på lodde. Bjarte Bogstad Havforskningsinstituttet Årsmøte Fiskebåt sør Ressursforskning på lodde Bjarte Bogstad Havforskningsinstituttet Årsmøte Fiskebåt sør 05.12.2017 Barentshavslodde bestandsmåling og forvalting Basert på akustisk tokt i september (del av økosystemtokt,

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Norges Fiskarlag Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Vår rolle i kystens næringsliv 27 280 årsverk i næringen 1 fisker -> 2,14 årsverk 1 kr fiskeri -> Kr. 4,88 Nøkkeltall for

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Fiskarane sine ordningar no og i framtida. Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008

Fiskarane sine ordningar no og i framtida. Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008 Fiskarane sine ordningar no og i framtida Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008 Tema i innlegg Berekraftig, langsiktig og heilskapleg forvaltning av marine

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale.

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale. PROTOKOLL ÅRSMØTE I FISKEBÅT SØR Dato : 9. desember 2015. Sted : Scandic Maritim Hotel, Haugesund. Tirsdag 8. desember kl 14.00 17.30. Kl 14.00 14.15 Åpning Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og

Detaljer

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Tveteråsutvalgets rapport - behov for reformpause? Svolvær, den 11. mars 2015 Norges Fiskarlag Jan Skjærvø Viktig Norge en stor fiskerinasjon Forvalter et havområde 6 7 ganger større enn fastlandsnorge

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2014 NORSK PETROLEUMSVERKSEMD Send meininga di om Fakta 2014 til fakta@oed.dep.no Redaktør: Yngvild Tormodsgard, Olje- og energidepartementet Design: Artdirector/Klas Jønsson Papir: Omslag: Galerie art

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14)

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14) PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14) Det blei halde telefonstyremøte i Fiskarlaget Vest onsdag 4. juni 2014, kl. 1000. Følgjande deltok: Kontrollnemnda: Administrasjonen: Kåre Heggebø, leiar

Detaljer

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Referat frå styremøte nr. 6-2016 Dato: 11.11.2016 Tid: kl. 09.00-12.00 Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Til stades: Frå styret: Styreleiar Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune Nestleiar Vebjørn

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

LEINEBRIS SCANDIC PARKEN. OMBORDPRODUKSJON. 12.01.2017 PAUL HARALD LEINEBØ Fiskebåts visjon: «Ein miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestande i verdas reinaste havområde»

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Endring i forskrift om strukturkvoteordningen mv. for havfiskeflåten

Endring i forskrift om strukturkvoteordningen mv. for havfiskeflåten Fiskeri- og kystdepartementet Statsråd: Lisbeth Berg-Hansen KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr Saksnr. 201200299 Dato 16.11.2012 Endring i forskrift om strukturkvoteordningen mv. for havfiskeflåten 1. Bakgrunn

Detaljer

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester.

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Styreleiar Tore Roaldsnes Årsmøtet Bristol Hotel Oslo, 13. februar 2014 Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Det er ei ære for meg å opne det 68. årsmøtet i Fiskebåt,

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre.

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa NDPTL Tromsø 23. februar 2011 Kjære alle saman! Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Partnarskapet

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn?

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? v/seniorrådgjevar Lárus Thór Kristjánsson Planseksjonen Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeridirektoratet Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Sjå liste med høyringsinstansar Dykkar ref Vår ref Dato 200602334- /CW 20. oktober 2010 Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Denne høyringa

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Årsmøtet i Fiskebåt Nord tar innledningen fra statssekretær Amund Drønen Ringdal, til orientering.

Årsmøtet i Fiskebåt Nord tar innledningen fra statssekretær Amund Drønen Ringdal, til orientering. ÅRSMØTESAK 5 EN KONKURRANSEKRAFTIG SJØMATINDUSTRI Årsmøtet i Fiskebåt Nord tar innledningen fra statssekretær Amund Drønen Ringdal, til orientering. Fiskebåt Nord (FBN) mener stortingsmeldingen er viktig

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer