SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene"

Transkript

1 SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene

2 SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene UTGIVET AV FÖRFATTARE Forum Skagerrak II rojektgruppe: Arbeidsgruppe W2 - Miljøfremmede stoffer, affald og oliespild. Tuomo Saloranta 1, James Armitage 2, Kristoffer Næs 1, Ian Cousins 2, David Barton 1 1 Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo 2 Institut för Tillämpad Miljöforskning (ITM, Stockholms Universitetet) LAYOUT Foto framsida: Steve Hidinger TRYCKÅR 2006 ULAGA 400 ISBN-nr I Webbadress:

3 Forord Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har siden 2000 hatt prosjekter hvor konsekvensen av forurensede sedimenter for spredning og akkumulering av organiske miljøgifter i organismer har vært modellert. To prosjekter har vært sentrale i den sammenheng, nemlig DIG-prosjektet (Dioksiner I Grenlandsfjordene) og SEDFLEX. DIG-prosjektet fokuserte på abiotisk og biotisk flyt og effekter av dioksinforurensning i Grenlandsfjordene og var finansiert av Norsk Hydro og Norges Forskningsråd i samarbeid. Mens DIG-prosjektet resulterte i en stedsspesifikk modell for Grenlandsfjordene, viste det seg at det var behov for å utvikle dette videre til en modellkode for omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske miljøer generelt. Dette er gjort i SEDFLEX-prosjektet som i hovedsak er finansiert av Norges Forskningsråd. Det viste seg at arbeidet i SEDFLEX i stor grad var sammenfallende med arbeidsoppgaver som Forum Skagerrak II, Arbeidsgruppe W2 - Miljøfremmede stoffer, avfald og oljespill ønsket å fokusere på. Forum Skagerrak allokerte derfor midler tiltenkt denne oppgaven til SEDFLEXprosjektet. Som del av verifiseringen av SEDFELX-modellen, ble den applisert på det samme fjordområdet som DIG, nemlig Grenlandsfjordene. Dette var særlig aktuelt fordi det nå planlegges konkrete tiltak mot de forurensede sedimentene i fjorden og SEDFLEX ble derfor anvendt som et verktøy for beslutningsstøtte. Dette ble støttet finansielt av Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Telemark. I arbeidet under DIG og SEDFLEX har andre faginstitusjoner enn NIVA også vært involvert. Særlig gjelder dette Institut för Tillämpad Miljöforskning (ITM) ved Universitetet i Stockholm og Havforskningsinstituttet Flødevigen (HFF). I SEDFLEX-prosjektet har særlig James Armitage og Ian Cousins (begge ITM) vært viktige medarbeidere. ITM og NIVA har også bidradd med interne midler. Kontaktperson mot Forum Skagerrak har vært Lisbeth Lemke Rasmussen, Nordjyllands Amt. Kristoffer Næs prosjektleder

4 Contents Sammendrag 5 1. Bakgrunn Generelt Grenlandsfjordene Generelt om SEDFLEX (SF) raktisk bruk av SEDFLEX SF_tool multimedia modell package Model code description and application examples from the Grenlands fjords Introduction Description of the SF-tool (v.1.1) The abiotic model code The biotic model code How to set up a model application in the SF-tool Simulating the fate of dioxins in the Grenland fjords Model application setup for the Grenland fjords Sensitivity analysis of the abiotic model Simulating remedial measures in Frierfjorden Simulating remedial measures in the outer fjords Conclusions and final remarks References 49 Appendix A. 52

5 Sammendrag Tilførsler, spredning og skjebne av miljøgifter har vært og er fremdeles et stort miljøproblem og mange fjorder, kystområder og innsjøer er forurenset med persistente organiske miljøgifter på grunn av utslipp fra industri, kommunale avløp, osv. I mange av disse områdene planlegges tiltak for å redusere eksponeringen og påvirkningen av forurensningen på biota. I denne sammenheng ønsker man å kunne forutsi effekten av ulike tiltak slik at det mest kostnadsnyttige velges samtidig som forvaltningen har en god vitenskapelig basis. Skal man kvantifisere, modellere og optimalisere eventuelle tiltak i et forurenset økosystem er det sjelden tilstrekkelig å belyse enkeltprosesser. Disse må inngå i en helhetlig massebalanse eller "forurensningsbudsjett" for området. Likeledes ønsker man ofte å simulere både likevektstilstanden basert på dagens situasjon (steady state) og utvikling over tid (dynamisk). Denne rapporten gir 1) en beskrivelse av et integrert multimedia modellverktøy kalt SEDFLEX (SF) og 2) eksempler på anvendelse av modellen som verktøy for beslutningsstøtte ved planlagte tiltak mot sedimenter forurenset av dioksiner i Grenlandsfjordene. SEDFLEX består av 1) en fleksibel vann-sediment fugasitetsbasert modellkode for simulering av kilder, transporter og tap av persistente organiske miljgifter i fjorden, estuarier eller innsjøsystemer, og 2) en modellkode (rate-konstant-modell) for simulering av opptak og akkumulering av persistente organiske miljøgifter i en næringskjede. I tillegg inneholder SEDFLEX verktøy for usikkerhets- og følsomhetsanalyse av modellresultatene. Oppdelingsstrukturen i den abiotiske og biotiske modellen er fleksibel og begge modellene kan kjøres både dynamisk og i steady-state modus. 5

6 1. Bakgrunn 1.1 Generelt Tilførsler, spredning og skjebne av miljøgifter har vært og er fremdeles et stort miljøproblem og mange fjorder, kystområder og innsjøer er forurenset med persistente organiske miljøgifter på grunn av utslipp fra industri, kommunale avløp, osv. I mange av disse områdene planlegges tiltak for å redusere eksponeringen og påvirkningen av forurensningen på biota. I Norge har tradisjonelt tilførsler av miljøgifter til det marine miljø, i norske fjord- og kystområder spesielt, skyldtes direkteutslipp fra relativt veldefinerte punktkilder (SFT 1998, SNT 1997). Norsk industri har gjort store anstrengelser i løpet av den siste 10-års-perioden for å redusere sine utslipp. For mange bedrifter er dagens direkteutslipp kun 10 prosent av det de var tidligere. Dette medfører at andre kilder som tidligere var underordnet direkteutslippene, nå kan være avgjørende for miljøtilstanden i et område. Sekundærkildene kan være av en størrelse som hindrer ytterligere forbedringer av det lokale fjord- eller kystområdet og føre til begrensninger på utnyttelsen av de marine ressursene. Disse kildene kan blant annet være forurenset grunn, deponier, tilførsler fra forurenset jord i nedbørfeltet og bunnsedimenter. Organiske miljøgifter har på grunn av sin generelle hydrofobe karakter (lite vannløslige), en utpreget evne til å bindes til partikler. I hydrodynamisk rolige områder, vil partiklene sedimentere og danne forurensede bunnsedimenter. Norge er spesiell i så måte idet landet har den mest fjordinndelte kystlinjen i verden (Syvitski et al. 1987). Fjorder fungerer som sedimentasjonsbassenger. Satt i sammenheng med transport av forurensninger, er dette tjenlig for det åpne hav, men det skaper betydelige lokale/regionale miljøproblemer i kyst- og fjordområder (Skei 1981). I en situasjon med store primære utslipp fra punktkilder, vil sedimentene spille en liten rolle som kilde for forurensninger til vannmassene. I mange norske fjordsystemer kan vi nå være i en omvendt situasjon. Sedimentene representerer i så måte en kilde for påvirkning som kan strekke seg over flere 10-år. I tillegg til at forurensede sedimenter representerer et stort lager av miljøgifter som via forskjellige prosesser kan tilføres vannmassene og påvirke organismer, kan de også påvirke bunnlevende organismer ved at disse ernærer seg av forurensede partikler eller forurensede byttedyr. Det er flere prosesser som styrer frigjøringen av miljøgifter fra sedimenter: molekylær diffusjon og advektiv transport av oppvirvlet materiale, f.eks. partikulært organisk karbon (OC) og løst organisk karbon (DOC eller organiske "kolloider). Disse prosessene styres av strømningshastigheten av vannet over sedimentoverflaten, bioturbasjon, og omdanningshastigheten av OC til DOC i sedimentene. (Reible et al. 1991, Schwarzenbach et al. 1993, Chen 1993). I tillegg vil egenskaper til vannmassene og sedimentene slik som saltholdighet, temperatur, oksygen, innhold av partikulært organisk karbon, oppløst organisk karbon, sotkarbon og type av bunndyrsamfunn være av betydning (Schwarzenbach et al. 1993). Organiske miljøgifter representerer også et spekter av fysisk/kjemiske egenskaper hvor løslighet og hydrofobisitet er viktige for frigjøring fra sedimentene og for akkumuleringen i organismer (Mackay et al. 1992). Det finnes mange arbeider i den internasjonale litteraturen som viser at forurensede sedimenter kan være en betydelig kilde til påvirkning av vannmasse (blant andre Achman et al. 1996; Baker et al. 1991; Larsson 1985). Arbeidene spenner fra enkle laboratorieforsøk til avanserte multimediamodeller. Skal man kvantifisere, modellere og optimalisere eventuelle tiltak i et forurenset økosystem er det ikke tilstrekkelig å belyse enkeltprosesser. Disse må inngå i en helhetlig massebalanse eller "forurensningsbudsjett" for området (Mackay 1991; Wania 1996). En slik massebalanse må videre koples mot hydrodynamisk kunnskap om systemet slik at transporter og flukser kan kvantifiseres. 6

7 I dette prosjektet ønsker vi å modellere en slik massebalanse ut fra en tidsdynamisk modell. å den måten vil man også kunne gi prognoser for hvorledes fluksene av miljøgifter vil forandres over tid. Man kan gjennom dette både beskrive og tidsbestemme hva som vil skje om tiltak/ikke tiltak gjennomføres for å begrense eventuelle hovedkilder. Videre vil dette danne grunnlag for og kan koples opp mot bioakkumuleringsmodeller slik at prosjektet representerer en tverrfaglig angrepsvinkel på økosystemnivå. Figure 1. rinsippskisse av kopling mellom prosesser i vann og sediment med næringsnett og akkumulering i fisk. En kopling mellom den fysisk/kjemiske og biologiske prosesser muliggjør prediksjoner av effekten av sedimenttiltak på målorganismer. 7

8 1.2 Grenlandsfjordene Grenlandsfjordene er et forgrenet fjordsystem på Skagerrakkysten av Norge, Figure 2. Det består av flere fjordbassenger avskilt med terskler på forskjellige vanndyp. Hovedbassengene er Frierfjorden (innerst) Langesundfjorden og Langesundsbukta som er åpen mot Skagerrak, Figure 3. Grenlandsfjordene Figure 2. Kart over Grenlandsfjordene. Figure 3. Bunnprofil av Grenlandsfjordene fra munningen av Skienselva innerst i Frierfjorden til Langesundsbukta som er åpen mot Skagerrak. 8

9 I 1951 etablerte Norsk Hydro en fabrikk for produksjon av magnesium på Herøya, innerst i Frierfjorden. I produksjonsprosessen ble dioksiner og også andre klororganiske forbindelser dannet som biprodukter ved klorering av magnesiumoksid for å gi vannfri magnesiumklorid. Utslippene (Figure 4) førte til høye konsentrasjoner av dioksiner i økosystemet i Grenlandsfjordene. Denne forurensningsproblematikken ble særlig satt på dagsorden i 1986 da målinger viste høyt dioksininnhold i torsk og krabbe. I 1986 ble det innført restriksjoner på bruk og omsetning av sjømat fra fjordområdet. Norsk Hydro har gjennomført store rensetiltak, særlig på midten av 70-tallet og slutten av 80-tallet. Dette medførte at utslippene til Frierfjorden falt til i underkant av 10 g dioksin (regnet som toksisitetsekvivalenter) årlig i begynnelsen av 90-årene og til 1-2 g rundt år Magnesiumfabrikken ble nedlagt våren Rensetiltakene førte til nedgang i dioksinnivåene i økosystemet i Grenlandsfjordene, men det er fremdeles restriksjoner på bruk og omsetning av sjømat fra området. De skyldes at sedimentene nå representerer en kilde til forurensing. I den sammenheng planlegges det nå tiltak mot de forurensede sedimentene. Dioksinutslipp til Frierfjorden TEQ, g/år TEQ, g/år År TEQ, logaritmisk TEQ, lineær Figure 4. Utslipp av dioksiner beregnet som 2,3,7,8-TCDD-toksisitetsekvivalenter til Frierfjorden fra magnesiumfabrikken på Herøya. Tall fra før 1987 er estimert ut fra relasjon til verdier av andre klorerte hydrokarboner. Kilde: Trond Gulbrandsen, Norsk Hydro Forskningssenteret. Dataene er presentert både i en logaritmisk og lineær skala. Den lineære skalaen viser tydeligere den store utslippsreduksjonen rundt

10 1.3 Generelt om SEDFLEX (SF) SEDFLEX er et integrert multimedia modellverktøy som er velegnet for å simulere skjebnen til persistente organiske miljøgifter i akvatiske systemer. Det består av 1) en fleksibel vann-sediment fugasitetsbasert modellkode for simulering av tilførsler, tap og transporter av persistente organiske miljøgifter i fjorder, estuarier eller ferskvannssystemer, og 2) en modellkode (rate-konstant-modell) for simulering av opptak og akkumulering av persistente organiske miljøgifter i en næringskjede. Begge modellene kan i steady state modus belyse likevektstilstanden basert på f.eks. dagens situasjon, eller i dynamisk modus simulere utvikling over tid. I den abiotiske modellen simuleres tre kildeprosesser (nemlig direkte tilførsler, tilførsler fra luft og tilførsler utenfra modellområdet), fire prosesser for transport (nemlig adveksjon, diffusjon, sedimentasjon og resuspensjon) og fire prosesser for tap (nemlig begraving i sedimentene, nedbrytning, fordampning og tap til neste til området utenfor). Det samme prinsippet brukes også i den biologiske modellen. Her simuleres seks prosesser, nemlig kilder som opptak fra vann/sediment, transport som opptak via føde og tap via vekst, ekskresjon, utskillelse fra gjeller/hud og metabolisering. I forvaltningssammenheng kritiseres ofte modeller for at de gir ett svar som representerer sannheten. Inputparametere i en modell har sjelden en absolutt verdi, men representerer heller et spenn eller en sannsynlighetsfordeling. For å gi et så ærlig svar som mulig i simuleringene, inneholder SEDFLEX også programvare for usikkerhets- og følsomhetsanalyse, Figure 5. Modellpakken SF-tool SF-tool kobler sammen to modeller: en for fysisk-kjemiske kjemiske prosesser i vann og sediment (Abiotisk modell), en for det biologiske systemet (Biotisk modell). Abiotisk modell Biotisk modell SF-tool analyserer disse to modeller med to viktige metoder: først med følsomhetanalyse (SA), og da med usikkerhetanalyse (UA). (Kalibrering) Følsomhetanalyse Usikkerhetanalyse Figure 5. Skjematisk presentasjon av modelleringsvektøyet SEDFLEX (SF). 10

11 1.4 raktisk bruk av SEDFLEX SEDFLEX-modellen har sitt utspring rundt dioksinproblematikken i Grenlandsfjordene. Den har her i stor utstrekning blitt anvendt som forvaltningsverktøy ved å belyse effekten av forskjellige tiltakscenarier mot de forurensede sedimentene (se neste kapitler). Fokus i Grenlandsfjordene har særlig vært hvilke konsekvenser forskjellige sedimenttiltak vil gi for restriksjonene knyttet til bruk og omsetning av sjømat. Den har også vært anvendt på kilde/spredningsproblematikk av AH i Sunndalsfjorden (Armitage og Saloranta, 2005) og Ranfjorden (Saloranta 2006) og modellen brukes nå for å belyse problemstillinger knyttet til CB og bromerte flammehemmere i Mjøsa. SEDFLEX-modellpakken kan skreddersys etter behov og gir derfor forvaltere og problemeiere mulighet til å undersøke og finne potensielle løsninger på aktuelle problemstillinger på en helhetlig måte. å det viset kan SEDFLEX bidra til at forvaltningen skjer på et vitenskapelig grunnlag. Oppsummert fremheves følgende egenskaper ved SEDFLEX: Relativt enkle og gjennomsiktige modeller som er basert på veletablerte teorier Modellene inneholder dagens kunnskap om persistente organiske miljøgifter i en kompakt pakke Usikkerhets- og følsomhetsanalyser brukes for å gjennomlyse modellens struktur og for å tilby ærlige resultater med konfidensintervaller Modellresultatene presenteres på en enkel, klar og robust måte Man kan utforske modellresultater på mange forskjellige måter, kjøre hva så? -scenarier, spore flyten av forurensninger fra område til område, finne de viktigste kildene, etc. 11

12 2. SF_tool multimedia modell package Model code description and application examples from the Grenlands fjords 2.1 Introduction Numerous fjords and lakes are contaminated with persistent organic pollutants (Os) due to historic emissions from industry, etc. In many of these sites remedial measures are planned aiming to reduce the impact and exposure of the pollution to the biota. Models can be very valuable tools in helping the planning of remedial measures as they enable the water managers and other stakeholders to holistically investigate the problems and seek for potential solutions and remedial alternatives. Moreover, as models contain a synthesis of the scientific knowledge about the fjord or lake system, use of models in environmental management planning contribute to founding the management on a more scientific basis. This report presents an integrated multimedia modelling tool called SF-tool, which is suitable for simulating the fate of Os in aquatic systems. The SF-tool enables also uncertainty and sensitivity analysis of the model results. The SF-tool has so far been applied in connection with environmental management of contaminated sediments in three Norwegian fjords: in the Grenland fjords (as described this report), in Sunndalsfjorden (Armitage and Saloranta, 2005) and in Ranfjorden (Saloranta, 2006). In section 2.2 a description of the model code and equations are given and in sections application examples from the Grenland fjords are presented and discussed. Throughout the following sections the two terms model and model code are addressed a specific meaning and they are defined as in Refsgaard and Henriksen (2004): model code is a mathematical formulation in the form of a computer program that is so generic that it, without program changes, can be used to establish a model with the same basic type of equations (but allowing different input variables and parameter values) for different study areas. model is a site-specific model application established for a particular study area, including input data and parameter values. 2.2 Description of the SF-tool (v.1.1) The SF-tool (SedFlex-tool) consist of 1) a flexible water-sediment fugacity model code for simulating the sources, sinks and transports of persistent organic pollutants (Os) in a fjord, estuary or lake system, and 2) a bioaccumulation rate constant model code for simulating the intake and bioaccumulation of Os in a food web. In addition, the SF-tool contains tools for uncertainty and sensitivity analysis of the model results. The compartment structure in the abiotic and biotic models can be flexibly defined. Figure 6 exemplifies one possible abiotic compartment division with six water and six sediment compartments. The compartments in the biotic model correspond to the design of the food web. Both models can be executed both in dynamic and steady state mode. Steady state solutions are basically solved by calculating the inverse of the rate constant matrix, and the dynamic solutions are solved using Runge-Kutta based methods. The model codes and the accompanying software for uncertainty- and sensitivity analysis and for illustration of the model results are all coded and executed within MATLAB software (www.mathworks.com). The model applications in the SF-tool can also be compiled, packed and made legally available to persons without MATLAB software license by using MATLAB Compiler 12

13 and Excel Builder tools. In this case the model applications can be executed in Excel spreadsheet software environment. The abiotic model code was based on Cousins (2004, internal note) and Mackay (2001), and the biotic model code on Gobas (1993), Hendriks et al. (2001) and Saloranta et al. (2006). The core of the SF-tools abiotic model, for example, consists of the following so-called mfiles, i.e., code units: Abioticinput_v11.m Subfunction for reading data and parameters for the abiotic model (version 1.1). Abioticmodel_v11.m Subfunction which contains the abiotic model code (version 1.1). Exactly similar model file structure applies also for the biotic model (tag Abiotic is only changed with Biotic in the name of the m-file). In addition, application specific code modules are coded to control, execute and visualize a single run of the abiotic model as well as of the sensitivity and uncertainty analysis. (The sensitivity and uncertainty analysis modules and the biotic model code are also calling code some additional code located outside the SF-tool s m-files.) The application specific model parameters and other forcing data are contained in the following four Excel files: SF_Abio_emissions.xls SF_Abio_parameters.xls SF_Bio_parameters.xls SF_Chemicals Initial/background concentrations for all compartments and emission time series. arameters for the abiotic model. arameters for the biotic model. Data on chemical properties. The names of all the application specific modules and files are arbitrary and just indicating the template name. They should, of course, be changed to reflect the name of the particular application. The modelling principle in both the abiotic and biotic model code is based on rates of contaminants in and out of the model compartments, expressed in units of e.g. [ng/day]. Furthermore, these modelled rates can be divided into three main process types, 1) transports, 2) sinks, and 3) sources. Below we divide the typically modelled rates in water, sediment, air and food web into these three process types. Note that sources and sinks are always located outside the model domain, i.e. outside the set of the core compartments for which the model actively predicts concentrations by using the rate matrix (see equations 3 and 8) in the numerical solutions. Whenever a concentration in a compartment is held constant, or when its concentration is not affected by the other compartments, then this compartment does not belong to the model domain. Abiotic compartments Atmosphere: a passive compartment whose fugacity (i.e. concentration) is determined by background fugacity and local emissions. Water: Transports: 1) advective exchange (water flow) between neighboring compartments; 2) diffusive exchange with atmosphere (surface water compartments only); 3) organic particle settling from the water compartment above; 4) exchange with sediment by diffusion, sedimentation and resuspension. Sources: 1) wet and dry deposition from atmosphere (surface water compartments only); 2) local emissions; 3) advection (water flow) from outside the model domain. Sinks: 1) degradation; 2) advection (water flow) to outside the model domain. 13

14 d NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II Sediment: Transports: 1) exchange with water by diffusion, sedimentation (incl. mineralization) and resuspension. Sources: none. Sinks: 1) burial to deeper inactive sediment layer; 2) degradation. Biotic compartments Transports: 1) predator eats pray in the food web Sources: 1) uptake from water Sinks: 1) outflow to water; 2) growth dilution; 3) excretion; 4) metabolic degradation. X1 SW1 SW2 SW3 DW1 DW2 DW3 X3 SS1, SS2, SS3 DS1, DS2, DS3 Figure 6. Example of an arbitrary setup of the surface water (SW), deeper water (DW), littoral (shallow area) sediment (SS) and deeper area sediment (DS) compartments in the SF-tool. The amount of vertical and horizontal divisions is easily changed by the user. X1 and X3 denote the water columns outside the model domain, exchanging water with SW1 and DW1, and SW3 and DW3, respectively The abiotic model code The abiotic model code is based on the fugacity concept, described in detail e.g. in Mackay (2001). The fugacity approach uses fugacities f, expressed in units of (partial) pressure (a), to describe O -3 concentrations in each compartment, fugacity capacities, or Z-values, (mol m a ) to describe the partition capacity of a phase, and transport values, or D-values, (mol a ) to describe the transports and transformations of the Os within and between the model compartments. Equations for calculating Z-values in different phases are listed in Table 1. 14

15 d = = = + KBDOCB + K (mol NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II Table 1. Definition of fugacity capacities (Z-values, mol m B B hase Z-value Definition of terms 3 1 (mol m a ) Water ZBwB 1/H 3 H is Henry's law constant (a m mol ) OC ZBOCB = B BOCB ZBw BKBOC KBOCB is OC water partition coefficient (LBwB/kgBOCB) which is estimated as KBOCB = KBOWB, where KBOWB is the octanol-water partition coefficient, a scaling coefficient ( ~0.35), and BOC Bthe density of OC (~1 kg/l). DOC ZBDOCB = ZBw BKBDOC B BOC is DOC water partition coefficient (LBwB/kgBDOCB) which is estimated as KBDOCB = KBOW B( ~0.08). Air ZBairB = 1/RT 3 1 R = a m mol 1, T = temperature (K). Aerosols ZBQB BZBairB KBp = BZBairB KBOA KBOAB is the octanol-air partition ( ~3.8; AH equation adopted). Bulk water ZBWT B= ZBw B+ FBOC BZBOC F = volume fraction of the subphase (OC or DOC). -3 a ). Sediment porewater (water + DOC) Sediment solids Bulk sediment BZBDOCB FBDOC B ZBW ZBw B+ BZBDOCB FBDOC ZBSSB = FBOCBZBOC B ZBSTB = ZBW B (1- )ZBSSB is sediment porosity (-), i.e, volume fraction of pore water. The mass balance equations of the abiotic model code are devised by adding up 1) all sources that come from outside the model domain, i.e., by direct emissions, by advection from outside waters and by vapour adsorption, rain dissolution, dry and wet deposition from atmosphere, and 2) all the transport D-values (multiplied by the corresponding fugacity) within the model domain that contribute to both inputs of the chemical to a compartment (transports from other model compartments) and output of the chemical from a compartment (degradation, burial to inactive sediment, and transports to other model compartments as well as to outside the model domain). The transport processes within the model compartments include advection (water flow), diffusion, sedimentation, resuspension, as well as volatilisation to the atmosphere. A mass balance for a chemical can then be written in the following form: dm dt i E T T (1) i IN i OUT i IN OUT where subscript i denotes a particular compartment, M denotes mass (mol), and E, T, and T ) the sum of sources and the sum of incoming and outgoing transports (i.e. D-values multiplied by the corresponding fugacity), respectively. The resulting system of linear, first-order differential equations can also be written more compactly as: d dt f Kf S (2) 15

16 DBj ib the denotes K NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II where f is a vector of fugacities (a) in the compartments, S is a vector of sources (a d ) from outside the model domain into the compartments, and K is the specific rate coefficient matrix (d ), which is constructed using D- and Z-values, and the compartment volumes V, in the following way: OUT Di i j Vi Z i K ij (3) D j i i j ViZ i where i and j are the ith row and jth column of the matrix K and also denote the particular OUT compartment. D D-values responsible for transport out of the particular compartment, and D-values responsible for transport from compartment j to i. The equations used to estimate all the relevant D-values are described in Table 2. A source vector originally in units (mol/d) can be transformed to units (a/d), required in equation 2, by dividing the values compartment-wise by the corresponding product VBiBZBiB. The atmospheric compartment is not part of the main model domain (i.e. it is not among the compartments included in the rate coefficient matrix K) and the chemical concentration in atmosphere -3 CBairB (mol m ) is simply calculated from the background concentration CB0_airB, and from the emission 3 EBairB (mol d ), turnover time (d), and volume VBairB (m ) of the atmospheric compartment by: C air C E air 0 _ air (4) Vair In a steady state the left hand side of equation 2 becomes zero (df/dt=0) and the system simplifies to: f 1 K S (5) where the overbars denote steady state concentrations. A dynamic solution is, however, often preferred as the model is intended to determine how concentrations in the aquatic systems change in time as a response to changing emissions or remediation measures. The estimated fugacities can easily be transferred to concentration-units in the different media using -3-3 equations of the form C (mol m ) = Z (mol m a ) f (a), and to mass transports between the compartments using equations of the form N (mol d ) = D (mol d a ) f (a). B The temperature correction for the three partitioning coefficients (KBOAB, KBOWB, KBAWB) is calculated by log XX 10 XX 10 XX _ ref Tamb U ( K ) log ( K ) 1/ 1/ Tref (6) ln(10) R where KBXX Bdenotes the particular partitioning coefficient, KBXX_refB its value measured in reference temperature TBrefB [K], TBambB [K] denotes the ambient temperature, R the gas constant [J mol ], and UBXXB the particular change ( UBOAB, UBOWB, or UBAWB) in internal energy [J mol ] (often taken to be equal to the enthalpy of phase change). The Henry s law coefficient H is related to KBAWB by logb10b(h)= logb10b(kbawb) + logb10b(rt). 16

17 These The DBA ib VBiB is ZBWB Q is + ZBQB FBQB ZBQB is (m is (m is is NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II Table 2. Definition of the transport and transformation D-values rocess Bulk water advection (i.e. water, particles and dissolved matter) from water compartment i to j and to outside of model domain X. Vertical particle (OC) settling from water compartment i to j (below i). D-value (mol d a ) DBi jb, DBi XB Equation and explanation GBi j BZBWT_iB, GBi XB ZBWT_iB 3 where G is the flow rate (m /d). 6 DBsettle_i jb 10 BZBOC_iB ABW_jB CBOC_i BUBOC_i / BOCB 3 where CBOC_iB is the OC concentration (mg/m ), B UBOC_i the OC settling rate (m/d), and ABW_i Bis the surface area 2 (m ) of the water compartment. Reaction in compartment i. DBR_iB BZBWB kbrb_bi where kbrb the first-order reaction rate constant (d ), 3 and V the volume (m ) of the water phase where the reaction is taking place. Total transport from air to surface DBvv_iB + DBrain_iB + DBwet_i B+ DBdry_iB water compartment i. where the individual D-values are defined below. Volatilisation/vapour adsorption DBvv_iB BZBAB 1/kBVWB 1/(1/kBVA BABW_i ABW_i BZBWB) to/from surface water where kbvab and kbvwb are the air-side and water-side mass 1 compartment i. transfer coefficients d ). Rain dissolution to surface water DBrain_iB BUBRB ABW_i compartment i. where UBRB the rain rate (m d ). Wet particle deposition to surface DBwet_iB BUBRB FBQB ABW_i 2 water compartment i. where Q is the scavenging ratio, and FBQB the volume Dry particle deposition to surface water compartment i. Transport from water compartment i to sediment compartment j. Transport from sediment compartment i to water compartment j. Total sediment deposition from water compartment i to sediment compartment j. Sediment resuspension from sediment compartment i to water compartment j. Sediment-water diffusive exchange from compartment i to j. Mineralization of sediment solids in sediment compartment i. Burial of sediment solids in sediment compartment i. 1 DBdry_iB DBSD_i jb DBSU_i jb DBsed_i jb DBres_i jb DBdiff_i jb DBmin_iB DBbur_iB fraction of aerosols. ABW_iB UBQB where UBQB the particle dry deposition rate (m d DBsed_i jb + DBdiff_i jb (terms defined below). DBres_i jb + DBdiff_i jb (terms defined below). UBD_jB ABS_j BZBSS_jB where UBDB is the gross sedimentation rate (m d ) of 2 sediment solids, and ABS Bis the surface area (m ) of the sediment compartment. UBRS_iB BZBSS_iB ABS_i where UBRSB is the sediment resuspension rate (m d ). B(ZBWB kbsw BABS + ZBDOC_iB) where kbswb is the sediment-water diffusion mass transfer coefficient (m d ) for water (including DOC), and ABSB 2 the surface area (m ) of the corresponding sediment compartment. UBMIN_iB ABS_i BZBSS_iB Where UBMINB is the sediment mineralization rate U BZBSS_iB BR_iB ABS_i 4 Where U BRB is the sediment burial rate (m d ). mass transfer coefficients can be estimated, e.g. by: kbvab = UB10B, kbvwb = UB10B, where UB10B is the wind speed at 10 m height (m s ) (Mackay, 2001). 2 Scavenging ratio Q (-) denotes the ratio of a raindrop s volume to the volume of the air it sweeps through when falling. In other words, Q denotes how efficiently raindrops hit and remove aerosols from the air. 3 UBMINB = HBsed Bln(2)/tBMIN B, where HBsedB is the depth of the active sediment layer and tbminb is the carbon mineralization half-life. 4 sediment burial rate should be equal to the net sediment deposition rate, i.e. U BR_iB = UBD_iB UBRS_iB UBMIN_iB. 3 ) d ). 17

18 is d d = if d NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II The biotic model code The way the equations are formulated in the biotic model code is very similar to the abiotic model code, except that actual concentrations are used instead of fugacity in the calculations. However, this is just a matter of habit or convenience and, as pointed out above, the conversion between fugacity and concentration units is straightforward. The following brief description of the biotic model code is taken from Saloranta et al. (2006) where more detailed information of the model code can be found, such as equations for parameterisation of the rate constants. Contaminant flows in a food web are determined by feeding linkages among food web components, and by the organisms ability to absorb, excrete, and metabolise chemicals from their environment, either the water column or the sediment pore water (Campfens and Mackay, 1997). If a contaminant behaves as a true tracer (i.e., there are no feedback between contaminant concentrations and energy flows between system compartments) then all contaminant flows can be represented as donorcontrolled, first-order reactions. The mass balance of contaminants in aquatic organisms is governed by four basic flows between organisms and the environment: intake directly via water/sediment pore water (kbib), intake via food (kbfb), outflow directly to water/sediment pore water (kbob), and outflow via egestion and defecation (kbeb). Additionally, losses due to growth dilution (kbgb) and metabolic degradation (kbmb), must be accounted for (Gobas, 1993). As concentrations in organisms and environment are given in different units (per unit wet weight (kg) vs. per unit volume (L)), the intake - from water rate constant (kbib) will have dimensions of an affinity constant or a clearance rate (L kg 1 ). Hence, all rate constants end up with dimension d we assume that organisms have unit density (i.e. kg and L are equal in weight and volume). The resulting system of linear, first-order differential equations can be written, as in equation 2: d dt c b Kc b S (7) where cbbb a vector of contaminant concentrations in the organisms (ng kg = ng L ), S is a source vector (ng kg = ng L ) of the intakes directly from water and/or sediment pore water, and K is the specific rate coefficient matrix (d ) constructed using the rate coefficients: ko ( i) k E ( i) kg ( i) k M ( i) i j K ij (8) pijk F ( i) i j where pbijb is a fraction of organism j in the diet of organism i. The elements of the source vector S are calculated as: S( i) k ( i) c ( i) I a (9) where cbab(i) is the contaminant concentration (ng L ng kg ) in the abiotic environment of the organism i. The total cbab(i) is partitioned into the truly dissolved concentrations CBdissB in water and sediment pore water by the parameter BsedB(i) equal to the fraction of time spent in the sediments for the organism i: a sed 1 sed ( i C diss _ water c ( i) ( i) C (10) diss _ sed ) In a steady state the time derivative dcbbb/dt becomes zero and equation 7 simplifies, as equation 5, to: 18

19 power NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II c b 1 K S (11) where the overbar denotes steady state concentrations. The rate constants for the different exchange processes are based on relationships to organism properties like size and lipid content, and to contaminant properties like the octanol-water partition coefficient (KBOWB). All contaminant exchange fluxes are related to vital activities like swimming, gill ventilation, feeding, assimilation, and growth. Thus, one should expect the corresponding rate constants to scale similarly with body size as vital rates do in general, i.e., allometrically with an exponent around (eters 1983). In the SF-tool s biotic model code we have used two different parameterisations of the contaminant exchange rate constants, by Gobas (1993), and by Hendriks et al. (2001). The parameterisation by Gobas (1993) was originally based on a limited data set with a more specific purpose of predicting CB concentrations in biota of the Laurentian Great Lakes, but has later been generalised to other food webs and substances (e.g. Morrison et al. 1997). The Hendriks et al. (2001) parameterisation, on the other hand, has more general scope in the outset, as resulting from a compilation of almost 2000 different rate constant estimates from a range of different organisms and contaminants. While both model codes use allometric relations as link between vital rates and body th sizes, Hendriks et al. (2001) places a more fundamental role on the 1/4 law, while Gobas (1993) uses different exponents for different body size relationships. Assuming a fixed power law exponent reduces the number of these fundamental model parameters to 7 in the in the Hendriks et al. (2001) model code, compared to 11 in the Gobas (1993) model code. We usually refer to the Gobas (1993) model as GOBAS, and to Hendriks et al. (2001) model as the ower of size or OS model. The actual equations and standard parameter values of the two model codes are summarised in Saloranta et al. (2006) How to set up a model application in the SF-tool The purpose of the modelling, definition of management objectives and possibly planned remedial operations should be clarified before starting the actual model setup as these may largely influence the selections and decisions made in the model setup. The modelling and management objectives should be written down clearly so that the modeller and manager (and other stakeholders) have mutual understanding of what type of simulations are going to made, why they are made in that way, what time periods the simulations are run for, and what are the most important model compartments and/or species regarding the management interests and objectives, etc. Compartment division The first task in the setup of the SF-tool is to decide how to divide the particular fjord, estuary or lake into the different model compartments. The vertical division could represent, for example, surface and deeper water layers with the pycnocline as a natural division depth. The horizontal division could represent, for example, a hot spot area close to an industry, the main fjord body, and an outer fjord area after a shallower sill. roperties of these compartments, such as their area, thickness, DOC concentration etc. are given in the model parameter files. Each water compartment must be associated with one and only one sediment compartment. Thus the number of water and sediment compartments must be equal. When deriving the surface areas of the shallower sediment areas, note that this area is not usually equal to the area of the corresponding surface water compartment, but much less (equal to the area between the coastline and the bathymetric isoline denoting the depth of the surface water compartment). 19

20 m NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II Chemical properties file The chemical properties file (SF_Chemicals.xls, Figure 7) lists the values of the following properties for each chemical (required units are indicated in square brackets): 1. LogB10B of the octanol-water partitioning coefficient in reference temperature (currently set to 25 C) (KBOWB) [-] 2. LogB10B of the (observed) organic carbon-water partitioning coefficient KBOC_obs Bin water column. If given, then these are used in the abiotic model code directly to describe partitioning instead of applying the KBOW Bvalues. Use NaN or #N/A for missing values here. 3. LogB10B of the (observed) organic carbon-water partitioning coefficient KBOC_obs Bin sediment. If given, then these are used in the abiotic model code directly to describe partitioning instead of applying the KBOW Bvalues. Use NaN or #N/A for missing values here. 4. LogB10B of the octanol-air partitioning coefficient in reference temperature (currently set to 25 C) (KBOAB) [-] 5. Molecular weight [g mol ] 6. Minus LogB10B of the Henry s law constant in reference temperature (currently set to 25 C) [ka 3 mol ] 7. Toxicity equivalent factor [-] 8. Degradation half-life in water [d] 9. Degradation half-life in sediment [d] 10. Octanol-air change in internal energy ( UBOAB) [kj mol ] 11. Octanol-water change in internal energy ( UBOWB) [kj mol ] 12. Air-water change in internal energy ( UBAWB) [kj mol ] 13. Indicator of which chemicals are included in the current model simulations [1=included, 0=not included] Note that in cell A1 there must be a dummy number (e.g. -999) and that the chemical names should start from the cell B3 for MATLAB to read the file in correctly. The order of the parameter names must not be changed either. (The enthalpy of phase change is sometimes used in place of the change in internal energy.) Figure 7. Example of SF-tool s chemical properties file. 20

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON60/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON60/460 - Resource Allocation and Economic Policy Eksamensdag: Mandag 8. november

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Løsning til deleksamen 2 i SEKY3322 Kybernetikk 3

Løsning til deleksamen 2 i SEKY3322 Kybernetikk 3 Høgskolen i Buskerud. Finn Haugen (finn@techteach.no). Løsning til deleksamen 2 i SEKY3322 Kybernetikk 3 Tid: 7. april 28. Varighet 4 timer. Vekt i sluttkarakteren: 3%. Hjelpemidler: Ingen trykte eller

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000)

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) Dokument tittel: Prinsipper for definisjoner jfr ISO704:2000 Side 1 av 4 Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) A.1 Grunnprinsipper (Basic principles)

Detaljer

Institutt for fysikk Kontaktperson ved eksamen: Professor Berit Kjeldstad 735 91995

Institutt for fysikk Kontaktperson ved eksamen: Professor Berit Kjeldstad 735 91995 1 NTNU Institutt for fysikk Kontaktperson ved eksamen: Professor Berit Kjeldstad 735 91995 NORSK EKSAMEN I: TFY4300 Energi og miljøfysikk Mandag 2. august 2004 TID: 09.00-14.00 Tillatt hjelpemiddel: Matematiske

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3610/4610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON3610/4610 Resource Allocation and Economic Policy Eksamensdag: Torsdag 18.

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Nanopartikler av jern (Fe 0 ) til rensing av forurenset grunn

Nanopartikler av jern (Fe 0 ) til rensing av forurenset grunn Nanopartikler av jern (Fe 0 ) til rensing av forurenset grunn Erik Joner Bioforsk Jord og Miljø Erik.Joner@bioforsk.no Oversikt Nanojern hva er det? Hvordan virker det? Er det galskap eller genistrek å

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR ENERGI- OG PROSESSTEKNIKK

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR ENERGI- OG PROSESSTEKNIKK NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPEIGE UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR ENERGI- OG PROSESSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Reidar Kristoffersen, tlf.: 73 59 35 67 EKSAMEN I TEP 4110 FUIDMEKANIKK Bokmål/Nnorsk/English

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3610/4610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON3610/4610 Resource Allocation and Economic Policy Eksamensdag: Torsday 28.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Ravi Varadhan, Ganesh Subramaniam Johns Hopkins University AT&T Labs - Research 1 / 28 Introduction Goal:

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Alternativer til teststrekk med høye laster

Alternativer til teststrekk med høye laster Alternativer til teststrekk med høye laster Riggflytt i praksis, Kristiansund 09.05.2012 Ole Gunnar Helgøy, Global Maritime Sébastien Rességuier, DNV Agenda Bakgrunn Digin Polyester Sesonganalyse Bakgrunn

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du?

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du? Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi Hva lærer du? Du vil lære hvilke geologiske prosesser som fører til at mineralforekomster dannes i naturen, og hvilke mineraler og bergarter som er viktige

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

FREKVENS AV EMBRYONAL FEILUTVIKLING HOS SILD (Clupea harengus) FRA EN DIOKSINFORURENSET FJORD (FRIERFJORDEN, TELEMARK)

FREKVENS AV EMBRYONAL FEILUTVIKLING HOS SILD (Clupea harengus) FRA EN DIOKSINFORURENSET FJORD (FRIERFJORDEN, TELEMARK) FREKVENS AV EMBRYONAL FEILUTVIKLING HOS SILD (Clupea harengus) FRA EN DIOKSINFORURENSET FJORD (FRIERFJORDEN, TELEMARK) Incidence of embryonic malformation in herring (Clupea harengus) from a fjord poluted

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

1. Installasjon av SharePoint 2013

1. Installasjon av SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SharePoint 2013 Stein Meisingseth 02.09.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Installasjon

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

Salting of dry-cured ham

Salting of dry-cured ham Salting of dry-cured ham Controlled by CT scanning Torunn Thauland Håseth Skjervold-symposium 2005 Hamar, June 3rd. - en del av Matalliansen NLH - Matforsk - Akvaforsk To give you a different aspect of

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer