SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene"

Transkript

1 SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene

2 SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene UTGIVET AV FÖRFATTARE Forum Skagerrak II rojektgruppe: Arbeidsgruppe W2 - Miljøfremmede stoffer, affald og oliespild. Tuomo Saloranta 1, James Armitage 2, Kristoffer Næs 1, Ian Cousins 2, David Barton 1 1 Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo 2 Institut för Tillämpad Miljöforskning (ITM, Stockholms Universitetet) LAYOUT Foto framsida: Steve Hidinger TRYCKÅR 2006 ULAGA 400 ISBN-nr I Webbadress:

3 Forord Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har siden 2000 hatt prosjekter hvor konsekvensen av forurensede sedimenter for spredning og akkumulering av organiske miljøgifter i organismer har vært modellert. To prosjekter har vært sentrale i den sammenheng, nemlig DIG-prosjektet (Dioksiner I Grenlandsfjordene) og SEDFLEX. DIG-prosjektet fokuserte på abiotisk og biotisk flyt og effekter av dioksinforurensning i Grenlandsfjordene og var finansiert av Norsk Hydro og Norges Forskningsråd i samarbeid. Mens DIG-prosjektet resulterte i en stedsspesifikk modell for Grenlandsfjordene, viste det seg at det var behov for å utvikle dette videre til en modellkode for omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske miljøer generelt. Dette er gjort i SEDFLEX-prosjektet som i hovedsak er finansiert av Norges Forskningsråd. Det viste seg at arbeidet i SEDFLEX i stor grad var sammenfallende med arbeidsoppgaver som Forum Skagerrak II, Arbeidsgruppe W2 - Miljøfremmede stoffer, avfald og oljespill ønsket å fokusere på. Forum Skagerrak allokerte derfor midler tiltenkt denne oppgaven til SEDFLEXprosjektet. Som del av verifiseringen av SEDFELX-modellen, ble den applisert på det samme fjordområdet som DIG, nemlig Grenlandsfjordene. Dette var særlig aktuelt fordi det nå planlegges konkrete tiltak mot de forurensede sedimentene i fjorden og SEDFLEX ble derfor anvendt som et verktøy for beslutningsstøtte. Dette ble støttet finansielt av Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Telemark. I arbeidet under DIG og SEDFLEX har andre faginstitusjoner enn NIVA også vært involvert. Særlig gjelder dette Institut för Tillämpad Miljöforskning (ITM) ved Universitetet i Stockholm og Havforskningsinstituttet Flødevigen (HFF). I SEDFLEX-prosjektet har særlig James Armitage og Ian Cousins (begge ITM) vært viktige medarbeidere. ITM og NIVA har også bidradd med interne midler. Kontaktperson mot Forum Skagerrak har vært Lisbeth Lemke Rasmussen, Nordjyllands Amt. Kristoffer Næs prosjektleder

4 Contents Sammendrag 5 1. Bakgrunn Generelt Grenlandsfjordene Generelt om SEDFLEX (SF) raktisk bruk av SEDFLEX SF_tool multimedia modell package Model code description and application examples from the Grenlands fjords Introduction Description of the SF-tool (v.1.1) The abiotic model code The biotic model code How to set up a model application in the SF-tool Simulating the fate of dioxins in the Grenland fjords Model application setup for the Grenland fjords Sensitivity analysis of the abiotic model Simulating remedial measures in Frierfjorden Simulating remedial measures in the outer fjords Conclusions and final remarks References 49 Appendix A. 52

5 Sammendrag Tilførsler, spredning og skjebne av miljøgifter har vært og er fremdeles et stort miljøproblem og mange fjorder, kystområder og innsjøer er forurenset med persistente organiske miljøgifter på grunn av utslipp fra industri, kommunale avløp, osv. I mange av disse områdene planlegges tiltak for å redusere eksponeringen og påvirkningen av forurensningen på biota. I denne sammenheng ønsker man å kunne forutsi effekten av ulike tiltak slik at det mest kostnadsnyttige velges samtidig som forvaltningen har en god vitenskapelig basis. Skal man kvantifisere, modellere og optimalisere eventuelle tiltak i et forurenset økosystem er det sjelden tilstrekkelig å belyse enkeltprosesser. Disse må inngå i en helhetlig massebalanse eller "forurensningsbudsjett" for området. Likeledes ønsker man ofte å simulere både likevektstilstanden basert på dagens situasjon (steady state) og utvikling over tid (dynamisk). Denne rapporten gir 1) en beskrivelse av et integrert multimedia modellverktøy kalt SEDFLEX (SF) og 2) eksempler på anvendelse av modellen som verktøy for beslutningsstøtte ved planlagte tiltak mot sedimenter forurenset av dioksiner i Grenlandsfjordene. SEDFLEX består av 1) en fleksibel vann-sediment fugasitetsbasert modellkode for simulering av kilder, transporter og tap av persistente organiske miljgifter i fjorden, estuarier eller innsjøsystemer, og 2) en modellkode (rate-konstant-modell) for simulering av opptak og akkumulering av persistente organiske miljøgifter i en næringskjede. I tillegg inneholder SEDFLEX verktøy for usikkerhets- og følsomhetsanalyse av modellresultatene. Oppdelingsstrukturen i den abiotiske og biotiske modellen er fleksibel og begge modellene kan kjøres både dynamisk og i steady-state modus. 5

6 1. Bakgrunn 1.1 Generelt Tilførsler, spredning og skjebne av miljøgifter har vært og er fremdeles et stort miljøproblem og mange fjorder, kystområder og innsjøer er forurenset med persistente organiske miljøgifter på grunn av utslipp fra industri, kommunale avløp, osv. I mange av disse områdene planlegges tiltak for å redusere eksponeringen og påvirkningen av forurensningen på biota. I Norge har tradisjonelt tilførsler av miljøgifter til det marine miljø, i norske fjord- og kystområder spesielt, skyldtes direkteutslipp fra relativt veldefinerte punktkilder (SFT 1998, SNT 1997). Norsk industri har gjort store anstrengelser i løpet av den siste 10-års-perioden for å redusere sine utslipp. For mange bedrifter er dagens direkteutslipp kun 10 prosent av det de var tidligere. Dette medfører at andre kilder som tidligere var underordnet direkteutslippene, nå kan være avgjørende for miljøtilstanden i et område. Sekundærkildene kan være av en størrelse som hindrer ytterligere forbedringer av det lokale fjord- eller kystområdet og føre til begrensninger på utnyttelsen av de marine ressursene. Disse kildene kan blant annet være forurenset grunn, deponier, tilførsler fra forurenset jord i nedbørfeltet og bunnsedimenter. Organiske miljøgifter har på grunn av sin generelle hydrofobe karakter (lite vannløslige), en utpreget evne til å bindes til partikler. I hydrodynamisk rolige områder, vil partiklene sedimentere og danne forurensede bunnsedimenter. Norge er spesiell i så måte idet landet har den mest fjordinndelte kystlinjen i verden (Syvitski et al. 1987). Fjorder fungerer som sedimentasjonsbassenger. Satt i sammenheng med transport av forurensninger, er dette tjenlig for det åpne hav, men det skaper betydelige lokale/regionale miljøproblemer i kyst- og fjordområder (Skei 1981). I en situasjon med store primære utslipp fra punktkilder, vil sedimentene spille en liten rolle som kilde for forurensninger til vannmassene. I mange norske fjordsystemer kan vi nå være i en omvendt situasjon. Sedimentene representerer i så måte en kilde for påvirkning som kan strekke seg over flere 10-år. I tillegg til at forurensede sedimenter representerer et stort lager av miljøgifter som via forskjellige prosesser kan tilføres vannmassene og påvirke organismer, kan de også påvirke bunnlevende organismer ved at disse ernærer seg av forurensede partikler eller forurensede byttedyr. Det er flere prosesser som styrer frigjøringen av miljøgifter fra sedimenter: molekylær diffusjon og advektiv transport av oppvirvlet materiale, f.eks. partikulært organisk karbon (OC) og løst organisk karbon (DOC eller organiske "kolloider). Disse prosessene styres av strømningshastigheten av vannet over sedimentoverflaten, bioturbasjon, og omdanningshastigheten av OC til DOC i sedimentene. (Reible et al. 1991, Schwarzenbach et al. 1993, Chen 1993). I tillegg vil egenskaper til vannmassene og sedimentene slik som saltholdighet, temperatur, oksygen, innhold av partikulært organisk karbon, oppløst organisk karbon, sotkarbon og type av bunndyrsamfunn være av betydning (Schwarzenbach et al. 1993). Organiske miljøgifter representerer også et spekter av fysisk/kjemiske egenskaper hvor løslighet og hydrofobisitet er viktige for frigjøring fra sedimentene og for akkumuleringen i organismer (Mackay et al. 1992). Det finnes mange arbeider i den internasjonale litteraturen som viser at forurensede sedimenter kan være en betydelig kilde til påvirkning av vannmasse (blant andre Achman et al. 1996; Baker et al. 1991; Larsson 1985). Arbeidene spenner fra enkle laboratorieforsøk til avanserte multimediamodeller. Skal man kvantifisere, modellere og optimalisere eventuelle tiltak i et forurenset økosystem er det ikke tilstrekkelig å belyse enkeltprosesser. Disse må inngå i en helhetlig massebalanse eller "forurensningsbudsjett" for området (Mackay 1991; Wania 1996). En slik massebalanse må videre koples mot hydrodynamisk kunnskap om systemet slik at transporter og flukser kan kvantifiseres. 6

7 I dette prosjektet ønsker vi å modellere en slik massebalanse ut fra en tidsdynamisk modell. å den måten vil man også kunne gi prognoser for hvorledes fluksene av miljøgifter vil forandres over tid. Man kan gjennom dette både beskrive og tidsbestemme hva som vil skje om tiltak/ikke tiltak gjennomføres for å begrense eventuelle hovedkilder. Videre vil dette danne grunnlag for og kan koples opp mot bioakkumuleringsmodeller slik at prosjektet representerer en tverrfaglig angrepsvinkel på økosystemnivå. Figure 1. rinsippskisse av kopling mellom prosesser i vann og sediment med næringsnett og akkumulering i fisk. En kopling mellom den fysisk/kjemiske og biologiske prosesser muliggjør prediksjoner av effekten av sedimenttiltak på målorganismer. 7

8 1.2 Grenlandsfjordene Grenlandsfjordene er et forgrenet fjordsystem på Skagerrakkysten av Norge, Figure 2. Det består av flere fjordbassenger avskilt med terskler på forskjellige vanndyp. Hovedbassengene er Frierfjorden (innerst) Langesundfjorden og Langesundsbukta som er åpen mot Skagerrak, Figure 3. Grenlandsfjordene Figure 2. Kart over Grenlandsfjordene. Figure 3. Bunnprofil av Grenlandsfjordene fra munningen av Skienselva innerst i Frierfjorden til Langesundsbukta som er åpen mot Skagerrak. 8

9 I 1951 etablerte Norsk Hydro en fabrikk for produksjon av magnesium på Herøya, innerst i Frierfjorden. I produksjonsprosessen ble dioksiner og også andre klororganiske forbindelser dannet som biprodukter ved klorering av magnesiumoksid for å gi vannfri magnesiumklorid. Utslippene (Figure 4) førte til høye konsentrasjoner av dioksiner i økosystemet i Grenlandsfjordene. Denne forurensningsproblematikken ble særlig satt på dagsorden i 1986 da målinger viste høyt dioksininnhold i torsk og krabbe. I 1986 ble det innført restriksjoner på bruk og omsetning av sjømat fra fjordområdet. Norsk Hydro har gjennomført store rensetiltak, særlig på midten av 70-tallet og slutten av 80-tallet. Dette medførte at utslippene til Frierfjorden falt til i underkant av 10 g dioksin (regnet som toksisitetsekvivalenter) årlig i begynnelsen av 90-årene og til 1-2 g rundt år Magnesiumfabrikken ble nedlagt våren Rensetiltakene førte til nedgang i dioksinnivåene i økosystemet i Grenlandsfjordene, men det er fremdeles restriksjoner på bruk og omsetning av sjømat fra området. De skyldes at sedimentene nå representerer en kilde til forurensing. I den sammenheng planlegges det nå tiltak mot de forurensede sedimentene. Dioksinutslipp til Frierfjorden TEQ, g/år TEQ, g/år År TEQ, logaritmisk TEQ, lineær Figure 4. Utslipp av dioksiner beregnet som 2,3,7,8-TCDD-toksisitetsekvivalenter til Frierfjorden fra magnesiumfabrikken på Herøya. Tall fra før 1987 er estimert ut fra relasjon til verdier av andre klorerte hydrokarboner. Kilde: Trond Gulbrandsen, Norsk Hydro Forskningssenteret. Dataene er presentert både i en logaritmisk og lineær skala. Den lineære skalaen viser tydeligere den store utslippsreduksjonen rundt

10 1.3 Generelt om SEDFLEX (SF) SEDFLEX er et integrert multimedia modellverktøy som er velegnet for å simulere skjebnen til persistente organiske miljøgifter i akvatiske systemer. Det består av 1) en fleksibel vann-sediment fugasitetsbasert modellkode for simulering av tilførsler, tap og transporter av persistente organiske miljøgifter i fjorder, estuarier eller ferskvannssystemer, og 2) en modellkode (rate-konstant-modell) for simulering av opptak og akkumulering av persistente organiske miljøgifter i en næringskjede. Begge modellene kan i steady state modus belyse likevektstilstanden basert på f.eks. dagens situasjon, eller i dynamisk modus simulere utvikling over tid. I den abiotiske modellen simuleres tre kildeprosesser (nemlig direkte tilførsler, tilførsler fra luft og tilførsler utenfra modellområdet), fire prosesser for transport (nemlig adveksjon, diffusjon, sedimentasjon og resuspensjon) og fire prosesser for tap (nemlig begraving i sedimentene, nedbrytning, fordampning og tap til neste til området utenfor). Det samme prinsippet brukes også i den biologiske modellen. Her simuleres seks prosesser, nemlig kilder som opptak fra vann/sediment, transport som opptak via føde og tap via vekst, ekskresjon, utskillelse fra gjeller/hud og metabolisering. I forvaltningssammenheng kritiseres ofte modeller for at de gir ett svar som representerer sannheten. Inputparametere i en modell har sjelden en absolutt verdi, men representerer heller et spenn eller en sannsynlighetsfordeling. For å gi et så ærlig svar som mulig i simuleringene, inneholder SEDFLEX også programvare for usikkerhets- og følsomhetsanalyse, Figure 5. Modellpakken SF-tool SF-tool kobler sammen to modeller: en for fysisk-kjemiske kjemiske prosesser i vann og sediment (Abiotisk modell), en for det biologiske systemet (Biotisk modell). Abiotisk modell Biotisk modell SF-tool analyserer disse to modeller med to viktige metoder: først med følsomhetanalyse (SA), og da med usikkerhetanalyse (UA). (Kalibrering) Følsomhetanalyse Usikkerhetanalyse Figure 5. Skjematisk presentasjon av modelleringsvektøyet SEDFLEX (SF). 10

11 1.4 raktisk bruk av SEDFLEX SEDFLEX-modellen har sitt utspring rundt dioksinproblematikken i Grenlandsfjordene. Den har her i stor utstrekning blitt anvendt som forvaltningsverktøy ved å belyse effekten av forskjellige tiltakscenarier mot de forurensede sedimentene (se neste kapitler). Fokus i Grenlandsfjordene har særlig vært hvilke konsekvenser forskjellige sedimenttiltak vil gi for restriksjonene knyttet til bruk og omsetning av sjømat. Den har også vært anvendt på kilde/spredningsproblematikk av AH i Sunndalsfjorden (Armitage og Saloranta, 2005) og Ranfjorden (Saloranta 2006) og modellen brukes nå for å belyse problemstillinger knyttet til CB og bromerte flammehemmere i Mjøsa. SEDFLEX-modellpakken kan skreddersys etter behov og gir derfor forvaltere og problemeiere mulighet til å undersøke og finne potensielle løsninger på aktuelle problemstillinger på en helhetlig måte. å det viset kan SEDFLEX bidra til at forvaltningen skjer på et vitenskapelig grunnlag. Oppsummert fremheves følgende egenskaper ved SEDFLEX: Relativt enkle og gjennomsiktige modeller som er basert på veletablerte teorier Modellene inneholder dagens kunnskap om persistente organiske miljøgifter i en kompakt pakke Usikkerhets- og følsomhetsanalyser brukes for å gjennomlyse modellens struktur og for å tilby ærlige resultater med konfidensintervaller Modellresultatene presenteres på en enkel, klar og robust måte Man kan utforske modellresultater på mange forskjellige måter, kjøre hva så? -scenarier, spore flyten av forurensninger fra område til område, finne de viktigste kildene, etc. 11

12 2. SF_tool multimedia modell package Model code description and application examples from the Grenlands fjords 2.1 Introduction Numerous fjords and lakes are contaminated with persistent organic pollutants (Os) due to historic emissions from industry, etc. In many of these sites remedial measures are planned aiming to reduce the impact and exposure of the pollution to the biota. Models can be very valuable tools in helping the planning of remedial measures as they enable the water managers and other stakeholders to holistically investigate the problems and seek for potential solutions and remedial alternatives. Moreover, as models contain a synthesis of the scientific knowledge about the fjord or lake system, use of models in environmental management planning contribute to founding the management on a more scientific basis. This report presents an integrated multimedia modelling tool called SF-tool, which is suitable for simulating the fate of Os in aquatic systems. The SF-tool enables also uncertainty and sensitivity analysis of the model results. The SF-tool has so far been applied in connection with environmental management of contaminated sediments in three Norwegian fjords: in the Grenland fjords (as described this report), in Sunndalsfjorden (Armitage and Saloranta, 2005) and in Ranfjorden (Saloranta, 2006). In section 2.2 a description of the model code and equations are given and in sections application examples from the Grenland fjords are presented and discussed. Throughout the following sections the two terms model and model code are addressed a specific meaning and they are defined as in Refsgaard and Henriksen (2004): model code is a mathematical formulation in the form of a computer program that is so generic that it, without program changes, can be used to establish a model with the same basic type of equations (but allowing different input variables and parameter values) for different study areas. model is a site-specific model application established for a particular study area, including input data and parameter values. 2.2 Description of the SF-tool (v.1.1) The SF-tool (SedFlex-tool) consist of 1) a flexible water-sediment fugacity model code for simulating the sources, sinks and transports of persistent organic pollutants (Os) in a fjord, estuary or lake system, and 2) a bioaccumulation rate constant model code for simulating the intake and bioaccumulation of Os in a food web. In addition, the SF-tool contains tools for uncertainty and sensitivity analysis of the model results. The compartment structure in the abiotic and biotic models can be flexibly defined. Figure 6 exemplifies one possible abiotic compartment division with six water and six sediment compartments. The compartments in the biotic model correspond to the design of the food web. Both models can be executed both in dynamic and steady state mode. Steady state solutions are basically solved by calculating the inverse of the rate constant matrix, and the dynamic solutions are solved using Runge-Kutta based methods. The model codes and the accompanying software for uncertainty- and sensitivity analysis and for illustration of the model results are all coded and executed within MATLAB software (www.mathworks.com). The model applications in the SF-tool can also be compiled, packed and made legally available to persons without MATLAB software license by using MATLAB Compiler 12

13 and Excel Builder tools. In this case the model applications can be executed in Excel spreadsheet software environment. The abiotic model code was based on Cousins (2004, internal note) and Mackay (2001), and the biotic model code on Gobas (1993), Hendriks et al. (2001) and Saloranta et al. (2006). The core of the SF-tools abiotic model, for example, consists of the following so-called mfiles, i.e., code units: Abioticinput_v11.m Subfunction for reading data and parameters for the abiotic model (version 1.1). Abioticmodel_v11.m Subfunction which contains the abiotic model code (version 1.1). Exactly similar model file structure applies also for the biotic model (tag Abiotic is only changed with Biotic in the name of the m-file). In addition, application specific code modules are coded to control, execute and visualize a single run of the abiotic model as well as of the sensitivity and uncertainty analysis. (The sensitivity and uncertainty analysis modules and the biotic model code are also calling code some additional code located outside the SF-tool s m-files.) The application specific model parameters and other forcing data are contained in the following four Excel files: SF_Abio_emissions.xls SF_Abio_parameters.xls SF_Bio_parameters.xls SF_Chemicals Initial/background concentrations for all compartments and emission time series. arameters for the abiotic model. arameters for the biotic model. Data on chemical properties. The names of all the application specific modules and files are arbitrary and just indicating the template name. They should, of course, be changed to reflect the name of the particular application. The modelling principle in both the abiotic and biotic model code is based on rates of contaminants in and out of the model compartments, expressed in units of e.g. [ng/day]. Furthermore, these modelled rates can be divided into three main process types, 1) transports, 2) sinks, and 3) sources. Below we divide the typically modelled rates in water, sediment, air and food web into these three process types. Note that sources and sinks are always located outside the model domain, i.e. outside the set of the core compartments for which the model actively predicts concentrations by using the rate matrix (see equations 3 and 8) in the numerical solutions. Whenever a concentration in a compartment is held constant, or when its concentration is not affected by the other compartments, then this compartment does not belong to the model domain. Abiotic compartments Atmosphere: a passive compartment whose fugacity (i.e. concentration) is determined by background fugacity and local emissions. Water: Transports: 1) advective exchange (water flow) between neighboring compartments; 2) diffusive exchange with atmosphere (surface water compartments only); 3) organic particle settling from the water compartment above; 4) exchange with sediment by diffusion, sedimentation and resuspension. Sources: 1) wet and dry deposition from atmosphere (surface water compartments only); 2) local emissions; 3) advection (water flow) from outside the model domain. Sinks: 1) degradation; 2) advection (water flow) to outside the model domain. 13

14 d NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II Sediment: Transports: 1) exchange with water by diffusion, sedimentation (incl. mineralization) and resuspension. Sources: none. Sinks: 1) burial to deeper inactive sediment layer; 2) degradation. Biotic compartments Transports: 1) predator eats pray in the food web Sources: 1) uptake from water Sinks: 1) outflow to water; 2) growth dilution; 3) excretion; 4) metabolic degradation. X1 SW1 SW2 SW3 DW1 DW2 DW3 X3 SS1, SS2, SS3 DS1, DS2, DS3 Figure 6. Example of an arbitrary setup of the surface water (SW), deeper water (DW), littoral (shallow area) sediment (SS) and deeper area sediment (DS) compartments in the SF-tool. The amount of vertical and horizontal divisions is easily changed by the user. X1 and X3 denote the water columns outside the model domain, exchanging water with SW1 and DW1, and SW3 and DW3, respectively The abiotic model code The abiotic model code is based on the fugacity concept, described in detail e.g. in Mackay (2001). The fugacity approach uses fugacities f, expressed in units of (partial) pressure (a), to describe O -3 concentrations in each compartment, fugacity capacities, or Z-values, (mol m a ) to describe the partition capacity of a phase, and transport values, or D-values, (mol a ) to describe the transports and transformations of the Os within and between the model compartments. Equations for calculating Z-values in different phases are listed in Table 1. 14

15 d = = = + KBDOCB + K (mol NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II Table 1. Definition of fugacity capacities (Z-values, mol m B B hase Z-value Definition of terms 3 1 (mol m a ) Water ZBwB 1/H 3 H is Henry's law constant (a m mol ) OC ZBOCB = B BOCB ZBw BKBOC KBOCB is OC water partition coefficient (LBwB/kgBOCB) which is estimated as KBOCB = KBOWB, where KBOWB is the octanol-water partition coefficient, a scaling coefficient ( ~0.35), and BOC Bthe density of OC (~1 kg/l). DOC ZBDOCB = ZBw BKBDOC B BOC is DOC water partition coefficient (LBwB/kgBDOCB) which is estimated as KBDOCB = KBOW B( ~0.08). Air ZBairB = 1/RT 3 1 R = a m mol 1, T = temperature (K). Aerosols ZBQB BZBairB KBp = BZBairB KBOA KBOAB is the octanol-air partition ( ~3.8; AH equation adopted). Bulk water ZBWT B= ZBw B+ FBOC BZBOC F = volume fraction of the subphase (OC or DOC). -3 a ). Sediment porewater (water + DOC) Sediment solids Bulk sediment BZBDOCB FBDOC B ZBW ZBw B+ BZBDOCB FBDOC ZBSSB = FBOCBZBOC B ZBSTB = ZBW B (1- )ZBSSB is sediment porosity (-), i.e, volume fraction of pore water. The mass balance equations of the abiotic model code are devised by adding up 1) all sources that come from outside the model domain, i.e., by direct emissions, by advection from outside waters and by vapour adsorption, rain dissolution, dry and wet deposition from atmosphere, and 2) all the transport D-values (multiplied by the corresponding fugacity) within the model domain that contribute to both inputs of the chemical to a compartment (transports from other model compartments) and output of the chemical from a compartment (degradation, burial to inactive sediment, and transports to other model compartments as well as to outside the model domain). The transport processes within the model compartments include advection (water flow), diffusion, sedimentation, resuspension, as well as volatilisation to the atmosphere. A mass balance for a chemical can then be written in the following form: dm dt i E T T (1) i IN i OUT i IN OUT where subscript i denotes a particular compartment, M denotes mass (mol), and E, T, and T ) the sum of sources and the sum of incoming and outgoing transports (i.e. D-values multiplied by the corresponding fugacity), respectively. The resulting system of linear, first-order differential equations can also be written more compactly as: d dt f Kf S (2) 15

16 DBj ib the denotes K NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II where f is a vector of fugacities (a) in the compartments, S is a vector of sources (a d ) from outside the model domain into the compartments, and K is the specific rate coefficient matrix (d ), which is constructed using D- and Z-values, and the compartment volumes V, in the following way: OUT Di i j Vi Z i K ij (3) D j i i j ViZ i where i and j are the ith row and jth column of the matrix K and also denote the particular OUT compartment. D D-values responsible for transport out of the particular compartment, and D-values responsible for transport from compartment j to i. The equations used to estimate all the relevant D-values are described in Table 2. A source vector originally in units (mol/d) can be transformed to units (a/d), required in equation 2, by dividing the values compartment-wise by the corresponding product VBiBZBiB. The atmospheric compartment is not part of the main model domain (i.e. it is not among the compartments included in the rate coefficient matrix K) and the chemical concentration in atmosphere -3 CBairB (mol m ) is simply calculated from the background concentration CB0_airB, and from the emission 3 EBairB (mol d ), turnover time (d), and volume VBairB (m ) of the atmospheric compartment by: C air C E air 0 _ air (4) Vair In a steady state the left hand side of equation 2 becomes zero (df/dt=0) and the system simplifies to: f 1 K S (5) where the overbars denote steady state concentrations. A dynamic solution is, however, often preferred as the model is intended to determine how concentrations in the aquatic systems change in time as a response to changing emissions or remediation measures. The estimated fugacities can easily be transferred to concentration-units in the different media using -3-3 equations of the form C (mol m ) = Z (mol m a ) f (a), and to mass transports between the compartments using equations of the form N (mol d ) = D (mol d a ) f (a). B The temperature correction for the three partitioning coefficients (KBOAB, KBOWB, KBAWB) is calculated by log XX 10 XX 10 XX _ ref Tamb U ( K ) log ( K ) 1/ 1/ Tref (6) ln(10) R where KBXX Bdenotes the particular partitioning coefficient, KBXX_refB its value measured in reference temperature TBrefB [K], TBambB [K] denotes the ambient temperature, R the gas constant [J mol ], and UBXXB the particular change ( UBOAB, UBOWB, or UBAWB) in internal energy [J mol ] (often taken to be equal to the enthalpy of phase change). The Henry s law coefficient H is related to KBAWB by logb10b(h)= logb10b(kbawb) + logb10b(rt). 16

17 These The DBA ib VBiB is ZBWB Q is + ZBQB FBQB ZBQB is (m is (m is is NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II Table 2. Definition of the transport and transformation D-values rocess Bulk water advection (i.e. water, particles and dissolved matter) from water compartment i to j and to outside of model domain X. Vertical particle (OC) settling from water compartment i to j (below i). D-value (mol d a ) DBi jb, DBi XB Equation and explanation GBi j BZBWT_iB, GBi XB ZBWT_iB 3 where G is the flow rate (m /d). 6 DBsettle_i jb 10 BZBOC_iB ABW_jB CBOC_i BUBOC_i / BOCB 3 where CBOC_iB is the OC concentration (mg/m ), B UBOC_i the OC settling rate (m/d), and ABW_i Bis the surface area 2 (m ) of the water compartment. Reaction in compartment i. DBR_iB BZBWB kbrb_bi where kbrb the first-order reaction rate constant (d ), 3 and V the volume (m ) of the water phase where the reaction is taking place. Total transport from air to surface DBvv_iB + DBrain_iB + DBwet_i B+ DBdry_iB water compartment i. where the individual D-values are defined below. Volatilisation/vapour adsorption DBvv_iB BZBAB 1/kBVWB 1/(1/kBVA BABW_i ABW_i BZBWB) to/from surface water where kbvab and kbvwb are the air-side and water-side mass 1 compartment i. transfer coefficients d ). Rain dissolution to surface water DBrain_iB BUBRB ABW_i compartment i. where UBRB the rain rate (m d ). Wet particle deposition to surface DBwet_iB BUBRB FBQB ABW_i 2 water compartment i. where Q is the scavenging ratio, and FBQB the volume Dry particle deposition to surface water compartment i. Transport from water compartment i to sediment compartment j. Transport from sediment compartment i to water compartment j. Total sediment deposition from water compartment i to sediment compartment j. Sediment resuspension from sediment compartment i to water compartment j. Sediment-water diffusive exchange from compartment i to j. Mineralization of sediment solids in sediment compartment i. Burial of sediment solids in sediment compartment i. 1 DBdry_iB DBSD_i jb DBSU_i jb DBsed_i jb DBres_i jb DBdiff_i jb DBmin_iB DBbur_iB fraction of aerosols. ABW_iB UBQB where UBQB the particle dry deposition rate (m d DBsed_i jb + DBdiff_i jb (terms defined below). DBres_i jb + DBdiff_i jb (terms defined below). UBD_jB ABS_j BZBSS_jB where UBDB is the gross sedimentation rate (m d ) of 2 sediment solids, and ABS Bis the surface area (m ) of the sediment compartment. UBRS_iB BZBSS_iB ABS_i where UBRSB is the sediment resuspension rate (m d ). B(ZBWB kbsw BABS + ZBDOC_iB) where kbswb is the sediment-water diffusion mass transfer coefficient (m d ) for water (including DOC), and ABSB 2 the surface area (m ) of the corresponding sediment compartment. UBMIN_iB ABS_i BZBSS_iB Where UBMINB is the sediment mineralization rate U BZBSS_iB BR_iB ABS_i 4 Where U BRB is the sediment burial rate (m d ). mass transfer coefficients can be estimated, e.g. by: kbvab = UB10B, kbvwb = UB10B, where UB10B is the wind speed at 10 m height (m s ) (Mackay, 2001). 2 Scavenging ratio Q (-) denotes the ratio of a raindrop s volume to the volume of the air it sweeps through when falling. In other words, Q denotes how efficiently raindrops hit and remove aerosols from the air. 3 UBMINB = HBsed Bln(2)/tBMIN B, where HBsedB is the depth of the active sediment layer and tbminb is the carbon mineralization half-life. 4 sediment burial rate should be equal to the net sediment deposition rate, i.e. U BR_iB = UBD_iB UBRS_iB UBMIN_iB. 3 ) d ). 17

18 is d d = if d NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II The biotic model code The way the equations are formulated in the biotic model code is very similar to the abiotic model code, except that actual concentrations are used instead of fugacity in the calculations. However, this is just a matter of habit or convenience and, as pointed out above, the conversion between fugacity and concentration units is straightforward. The following brief description of the biotic model code is taken from Saloranta et al. (2006) where more detailed information of the model code can be found, such as equations for parameterisation of the rate constants. Contaminant flows in a food web are determined by feeding linkages among food web components, and by the organisms ability to absorb, excrete, and metabolise chemicals from their environment, either the water column or the sediment pore water (Campfens and Mackay, 1997). If a contaminant behaves as a true tracer (i.e., there are no feedback between contaminant concentrations and energy flows between system compartments) then all contaminant flows can be represented as donorcontrolled, first-order reactions. The mass balance of contaminants in aquatic organisms is governed by four basic flows between organisms and the environment: intake directly via water/sediment pore water (kbib), intake via food (kbfb), outflow directly to water/sediment pore water (kbob), and outflow via egestion and defecation (kbeb). Additionally, losses due to growth dilution (kbgb) and metabolic degradation (kbmb), must be accounted for (Gobas, 1993). As concentrations in organisms and environment are given in different units (per unit wet weight (kg) vs. per unit volume (L)), the intake - from water rate constant (kbib) will have dimensions of an affinity constant or a clearance rate (L kg 1 ). Hence, all rate constants end up with dimension d we assume that organisms have unit density (i.e. kg and L are equal in weight and volume). The resulting system of linear, first-order differential equations can be written, as in equation 2: d dt c b Kc b S (7) where cbbb a vector of contaminant concentrations in the organisms (ng kg = ng L ), S is a source vector (ng kg = ng L ) of the intakes directly from water and/or sediment pore water, and K is the specific rate coefficient matrix (d ) constructed using the rate coefficients: ko ( i) k E ( i) kg ( i) k M ( i) i j K ij (8) pijk F ( i) i j where pbijb is a fraction of organism j in the diet of organism i. The elements of the source vector S are calculated as: S( i) k ( i) c ( i) I a (9) where cbab(i) is the contaminant concentration (ng L ng kg ) in the abiotic environment of the organism i. The total cbab(i) is partitioned into the truly dissolved concentrations CBdissB in water and sediment pore water by the parameter BsedB(i) equal to the fraction of time spent in the sediments for the organism i: a sed 1 sed ( i C diss _ water c ( i) ( i) C (10) diss _ sed ) In a steady state the time derivative dcbbb/dt becomes zero and equation 7 simplifies, as equation 5, to: 18

19 power NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II c b 1 K S (11) where the overbar denotes steady state concentrations. The rate constants for the different exchange processes are based on relationships to organism properties like size and lipid content, and to contaminant properties like the octanol-water partition coefficient (KBOWB). All contaminant exchange fluxes are related to vital activities like swimming, gill ventilation, feeding, assimilation, and growth. Thus, one should expect the corresponding rate constants to scale similarly with body size as vital rates do in general, i.e., allometrically with an exponent around (eters 1983). In the SF-tool s biotic model code we have used two different parameterisations of the contaminant exchange rate constants, by Gobas (1993), and by Hendriks et al. (2001). The parameterisation by Gobas (1993) was originally based on a limited data set with a more specific purpose of predicting CB concentrations in biota of the Laurentian Great Lakes, but has later been generalised to other food webs and substances (e.g. Morrison et al. 1997). The Hendriks et al. (2001) parameterisation, on the other hand, has more general scope in the outset, as resulting from a compilation of almost 2000 different rate constant estimates from a range of different organisms and contaminants. While both model codes use allometric relations as link between vital rates and body th sizes, Hendriks et al. (2001) places a more fundamental role on the 1/4 law, while Gobas (1993) uses different exponents for different body size relationships. Assuming a fixed power law exponent reduces the number of these fundamental model parameters to 7 in the in the Hendriks et al. (2001) model code, compared to 11 in the Gobas (1993) model code. We usually refer to the Gobas (1993) model as GOBAS, and to Hendriks et al. (2001) model as the ower of size or OS model. The actual equations and standard parameter values of the two model codes are summarised in Saloranta et al. (2006) How to set up a model application in the SF-tool The purpose of the modelling, definition of management objectives and possibly planned remedial operations should be clarified before starting the actual model setup as these may largely influence the selections and decisions made in the model setup. The modelling and management objectives should be written down clearly so that the modeller and manager (and other stakeholders) have mutual understanding of what type of simulations are going to made, why they are made in that way, what time periods the simulations are run for, and what are the most important model compartments and/or species regarding the management interests and objectives, etc. Compartment division The first task in the setup of the SF-tool is to decide how to divide the particular fjord, estuary or lake into the different model compartments. The vertical division could represent, for example, surface and deeper water layers with the pycnocline as a natural division depth. The horizontal division could represent, for example, a hot spot area close to an industry, the main fjord body, and an outer fjord area after a shallower sill. roperties of these compartments, such as their area, thickness, DOC concentration etc. are given in the model parameter files. Each water compartment must be associated with one and only one sediment compartment. Thus the number of water and sediment compartments must be equal. When deriving the surface areas of the shallower sediment areas, note that this area is not usually equal to the area of the corresponding surface water compartment, but much less (equal to the area between the coastline and the bathymetric isoline denoting the depth of the surface water compartment). 19

20 m NIVA SEDFLEX Forum Skagerrak II Chemical properties file The chemical properties file (SF_Chemicals.xls, Figure 7) lists the values of the following properties for each chemical (required units are indicated in square brackets): 1. LogB10B of the octanol-water partitioning coefficient in reference temperature (currently set to 25 C) (KBOWB) [-] 2. LogB10B of the (observed) organic carbon-water partitioning coefficient KBOC_obs Bin water column. If given, then these are used in the abiotic model code directly to describe partitioning instead of applying the KBOW Bvalues. Use NaN or #N/A for missing values here. 3. LogB10B of the (observed) organic carbon-water partitioning coefficient KBOC_obs Bin sediment. If given, then these are used in the abiotic model code directly to describe partitioning instead of applying the KBOW Bvalues. Use NaN or #N/A for missing values here. 4. LogB10B of the octanol-air partitioning coefficient in reference temperature (currently set to 25 C) (KBOAB) [-] 5. Molecular weight [g mol ] 6. Minus LogB10B of the Henry s law constant in reference temperature (currently set to 25 C) [ka 3 mol ] 7. Toxicity equivalent factor [-] 8. Degradation half-life in water [d] 9. Degradation half-life in sediment [d] 10. Octanol-air change in internal energy ( UBOAB) [kj mol ] 11. Octanol-water change in internal energy ( UBOWB) [kj mol ] 12. Air-water change in internal energy ( UBAWB) [kj mol ] 13. Indicator of which chemicals are included in the current model simulations [1=included, 0=not included] Note that in cell A1 there must be a dummy number (e.g. -999) and that the chemical names should start from the cell B3 for MATLAB to read the file in correctly. The order of the parameter names must not be changed either. (The enthalpy of phase change is sometimes used in place of the change in internal energy.) Figure 7. Example of SF-tool s chemical properties file. 20

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

melting ECMI Modelling week 2008 Modelling and simulation of ice/snow melting Sabrina Wandl - University of Linz Tuomo Mäki-Marttunen - Tampere UT

melting ECMI Modelling week 2008 Modelling and simulation of ice/snow melting Sabrina Wandl - University of Linz Tuomo Mäki-Marttunen - Tampere UT and and ECMI week 2008 Outline and Problem Description find model for processes consideration of effects caused by presence of salt point and numerical solution and and heat equations liquid phase: T L

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

CasNr: Tester. 96h LC50 6, h LC50 0, d NOEC 0, d NOEC 0,001 Onchorhynchus mykiss 1

CasNr: Tester. 96h LC50 6, h LC50 0, d NOEC 0, d NOEC 0,001 Onchorhynchus mykiss 1 Esfenvalerat Fane - Preparat Handelsnavn: Sumi alpha Insecticid CasNr: 66230-04-4 Tester Test-type Test-varighet µg/l Art Litteratur PNEC PNEC2 96h LC50 6,5 3 96h NEC Scendesmus subspicatus,2 48h LC50

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl.

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 1 MAT131 Bokmål Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 09-14 Oppgavesettet er 4 oppgaver fordelt på

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for Matematiske Fag TMA439 Intro til vitensk. beregn. V17 ving 4 [S]T. Sauer, Numerical Analysis, Second International Edition, Pearson, 14 Teorioppgaver

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 Faglig kontakt under eksamen: Sigurd Skogestad Tlf: 913 71669 (May-Britt Hägg Tlf: 930 80834) Eksamensdato: 08.12.11 Eksamenstid: 09:00 13:00 7,5 studiepoeng Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

96h NOEC 1800 Scendesmus subspicatus 1. 96h LC Onchorhynchus mykiss 1. AMF basert på PNEC1 Laveste L(EC)50 0, ,021

96h NOEC 1800 Scendesmus subspicatus 1. 96h LC Onchorhynchus mykiss 1. AMF basert på PNEC1 Laveste L(EC)50 0, ,021 Azinfosmetyl Fane - Preparat Handelsnavn: Gusathion Insecticid Tester Casr: 86-50-0 Test-type Test-varighet µg/l Art Litteratur PEC PEC Alger akutt Alger kronisk Dafnia kronisk 96h EC50 360 Scendesmus

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra RECOCA Annual Workshop 14-15 December, 2009 Denmark Quantification of retention from source emissions to river mouth Estimation of

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English Problem 1 (60%) Consider two polluting firms, 1 and 2, each of which emits Q units of pollution so that a total of 2Q units are released

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt ksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Eksamensdag:

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Exam: ECON2915 - Growth and business structure Eksamensdag: Fredag 2. desember 2005 Sensur kunngjøres: 20. desember

Detaljer

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup Skog som biomasseressurs: skog modeller Rasmus Astrup Innhold > Bakkgrunn: Karbon dynamikk i skog > Modellering av skog i Skog som biomassressurs > Levende biomasse > Dødt organisk materiale og jord >

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

96h NOEC 210 Selenastrum capricornutum 1. 96h LC50 36 Onchorhynchus mykiss 2. AMF basert på PNEC1 Laveste L(EC) ,6

96h NOEC 210 Selenastrum capricornutum 1. 96h LC50 36 Onchorhynchus mykiss 2. AMF basert på PNEC1 Laveste L(EC) ,6 Fluazinam Fane - Preparat Handelsnavn: EPOK eller Shirlan Fungicid Tester CasNr: 796-9-6 Test-type Test-varighet µg/l Art Litteratur PNEC PNEC Fisk kronisk 96h EC0 80 Selenastrum 3 96h NOEC 8 Selenastrum

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

The effects of change in climate and irrigation practice on the water resources in Kizilirmak River Basin, Turkey.

The effects of change in climate and irrigation practice on the water resources in Kizilirmak River Basin, Turkey. The effects of change in climate and irrigation practice on the water resources in Kizilirmak River Basin, Turkey Tor Haakon Bakken Case study Kizilirmak River Basin, Turkey Kizilirmak River Basin, Turkey

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Semesteroppgave. Gassturbinprosess

Semesteroppgave. Gassturbinprosess Semesteroppgave Gassturbinprosess Sted: Varmeteknisk Laboratorium, Kolbjørn Hejes vei 1.A Målsetting: Etter å ha gjennomført semesteroppgaven skal studenten ha fått kjennskap til hvordan en jetmotor (Brayton

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON60/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON60/460 - Resource Allocation and Economic Policy Eksamensdag: Mandag 8. november

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

The Oslofjord POP Model v. 1.0

The Oslofjord POP Model v. 1.0 NILU: OR 24/2003 NILU: OR 24/2003 REFERENCE: N-100159 DATE: JUNE 2003 ISBN: 82-425-1444-5 The Oslofjord POP Model v. 1.0 A Fugacity-Based Non-Steady State Non-Equilibrium Multimedia Fate and Transport

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE Marianne Bechmann and Lillian Øygarden NIBIO Trondheim, EVALUATION OF SYNERGIES AND CONFLICTS Environmental

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Eksamen i TFY4230 STATISTISK FYSIKK Onsdag 21. desember, :00 19:00

Eksamen i TFY4230 STATISTISK FYSIKK Onsdag 21. desember, :00 19:00 NTNU Side 1 av 3 Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Professor Kåre Olaussen Telefon: 9 36 52 eller 45 43 71 70 Eksamen i TFY4230 STATISTISK FYSIKK Onsdag 21. desember, 2011 15:00 19:00

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

IPCC, From emissions to climate change

IPCC, From emissions to climate change IPCC, 2007 From emissions to climate change Increased greenhouse effect Global temperature change Warming during the period 1880-2012 is 0.85 C The first decade this century is the warmest in the period

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd.

Sitronelement. Materiell: Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd. Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Materiell: Sitronelement Sitroner Galvaniserte spiker Blank kobbertråd Press inn i sitronen en galvanisert spiker og en kobbertråd. Nå har du laget et av elementene i et elektrisk batteri! Teori om elektriske

Detaljer