Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon for bruk av Egil Langgård motorsportbanen på Lampeland etter Pbl 19.1 PS 26/13 Gnr 39/63 - Deling av grunneiendom Knut Klev PS 27/13 GNR/BNR 17/88 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Gunnar Grette

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv K01 Saksmappe 2012/644 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Søknad om dispensasjon for bruk av motorsportbanen på Lampeland etter Pbl 19.1 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rådmannens anbefaling: 1. Rådmannen anbefaler at NMK Kongsberg innvilges dispensasjon etter Plb for begrenset bruk av motorsportbanen på Lampeland, frem til det foreligger en regulering- og driftsplan for anlegget. 2. All kjøring på området skal foregå i hht søknad av Før området tas i bruk må hele området, inkludert bekken, avsperres godt med sperrebånd. NMK Kongsberg er ansvarlig for å instruere alle brukere om at kjøring utenfor oppmerket området vil medføre at dispensasjon for bruk av området bortfaller. 4. Dersom kommunen mottar klager på bruk av området, for eksempel at kjøringen genererer støy opp mot for eksempel boligområdet i Skartumlia, så vil dispensasjonen bli trukket tilbake. 5. Vedtaket gis oppsettende virkning frem til klageadgangen er utprøvd. Vedlegg: Kartutsnitt. Saksopplysninger: NMK Kongsberg søker om dispensasjon for bruk av motorsportbanen på Lampeland. De skriver følgende: Med referanse til hyggelig møte med Ordfører og Teknisk Sjef på Kommunehuset den søker NMK Kongsberg om dispensasjon for bruk av allerede avsatt område til motorsport. NMK Kongsberg er en klubb med grenene, Motorsykkel, Gokart og Bil. I tillegg til søknad om trening for Enduro ønsker vi å legge til rette for egnet aktivitet for Bil på området. IDRETTSANLEGG FOR MOTORSPORT PÅ AVSPERRET OMRÅDE. Enduro er en idrett for kjøring med endurosykler på trase i skogen på lukket område. Iht. gjeldene Reglement. følgende må være på plass for forsvarlig drift av anlegget; Området skal driftes av et Idrettslag/Klubb, (NMK Kongsberg) og være forsikret igjennom Norges Motorsport Forbund (NMF) Det må være godkjent Aktivitetsleder på trening (NMK Kongsberg har ca 20 utdannede Aktivitetsledere) Alle utøverne må ha Lisens i Norges Motorsport Forbund (NMF)

3 ANSVARSHAVENDE NMK Kongsberg tar på seg ansvaret for drift og vedlikehold av Enduro trasen. ENDUROTRASE Hele området vil bli klart avgrenset med egnet markering. Enduro trasen vil bli merket med piler og merking. KJØREPLAN Det er planlagt å lage en treningsplan i h, til kjøretider som er normalt innenfor reguleringsbestemmelser for denne type anlegg. NMK Kongsberg håper på positiv behandling av denne søknaden slik at vi kan legge til rette for lovlig trening med endurosykler for barn, ungdommer og voksne i Flesberg så snart som mulig. Søknaden har vært på høring hos overordnede forvaltningsorgan og Fylkesmannen i Buskerud uttaler følgende. Flesberg kommune har oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bruk av et område nord for Lampeland til motorsportbane. Tiltaket er i strid med kommuneplanens LNF-formål og byggeforbudet langs vassdrag. Fylkesmannen viser til at etablering og bruk av en motorsportbane nær Grønbuelva og Lyngdalselva kan føre til vesentlige ulemper for allmenne natur- og friluftsinteresser, og kan ikke anbefale at Flesberg kommune gir dispensasjon på det foreliggende grunnlag. Hvis kommunen likevel gir dispensasjon i denne saken må Fylkesmannen vurdere å klage på vedtaket. Bakgrunn Flesberg kommune har i brev av 6. mai 2013 oversendt søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for bruk av motorsportbane ved Lampeland. Det går fram av kommunens brev at det aktuelle området er avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. I forslag til ny kommuneplan er området avsatt til areal for motorsportbane. Det går videre fram av kommunens brev at dette forslaget for tiden er til behandling i Miljøverndepartementet på grunn av innsigelser til kommuneplanen. Vi må i denne forbindelse gjøre oppmerksom på at sakens dokumenter ikke er oversendt til departementet, jf. Fylkesmannens brev av 4. mai Vi savner fortsatt kommunens begrunnelse for ikke å ta hensyn til innsigelsene, kommunens vurdering av kommuneplanen etter naturmangfoldloven, og oppdaterte kartsett og utfyllende bestemmelser. Forslaget til ny kommuneplan er derfor ikke oversendt til Miljøverndepartementet for behandling. Det går videre fram av oversendelsen at Flesberg kommunen har engasjert Asplan Viak for å utarbeide regulerings- og driftsplan for motorsportbanen. Så vidt vi kan forstå av sakens dokumenter gjelder dispensasjonssøknaden snarlig bruk av det aktuelle området til motorsportbane, før reguleringsplanen er utarbeidet og godkjent. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapitel 19. Fordelene skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. I plan- og bygningsloven 1-8 er det videre fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Et eventuelt vedtak om dispensasjon må kunne begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i denne saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens. Ved dispensasjon fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Det går videre fram av 19-2 at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av om det skal gis Side 3 av 11

4 dispensasjon fra plan. Kommunen bør ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 omhandler blant annet sentrale miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for vedtak etter annet lovverk. Det må som en del av saksbehandlingen redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen. Kommunen må ut fra dette foreta en konkret vurdering av saken. Fylkesmannens kommentarer Med bakgrunn i de oversendte saksdokumenter går vi ut fra at motorsportbanen er tenkt plassert ved utløpet av Grønbuelva, øst for Lyngdalselva. Dagens arealbruk går ikke fram av dispensasjonssøknaden, men på flyfoto ser det ut til at det allerede er etablert en bane i dette området. Omfanget av virksomheten er heller ikke omtalt i dispensasjonssøknaden, og det er blant annet vanskelig å vurdere om virksomheten vil medføre støyulemper. Motorsportbanen er i strid med den vedtatte kommuneplanen for Flesberg hvor det aktuelle området er avsatt til LNF-formål, med forbud mot bygninger og anlegg som ikke er en del av landbruket. Tiltaket er også i strid med kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud langs vassdrag, som gjelder for følgende tiltak: Ny bolig, nærings- eller fritidsbebyggelse eller andre vesentlige terrenginngrep (vei, parkering, massetak) er ikke tillatt i 75-metersbeltet langs vann og vassdrag. Det samme gjelder fradeling til slike formål. Det går fram av kommunens oversendelse at Asplan Viak AS er engasjert for å utarbeide regulerings- og driftsplan for motorsportbanen. Vi har imidlertid ikke mottatt varsel om oppstart av planarbeid for banen, og det er ikke gitt noen opplysninger i kommunens brev om framdriftsplan for et slikt reguleringsarbeid. Det foreligger heller ingen opplysninger om forholdene på stedet når det gjelder landskap, friluftsinteresser eller naturmangfold. Motorsportbanen er plassert i et skogsområde, nær vassdrag, og det viktig at disse forholdene blir klarlagt før kommunen tar stilling til dispensasjonssøknaden. Anbefaling Etablering og bruk av en motorsportbane nær Grønbuelva og Lyngdalselva kan føre til vesentlige ulemper for allmenne natur- og friluftsinteresser, og Fylkesmannen kan ikke anbefale at Flesberg kommune gir dispensasjon på det foreliggende grunnlag. Dette er et så vidt omfattende tiltak at det bør utarbeides reguleringsplan før området tas i bruk til motorsport. Hvis kommunen likevel gir dispensasjon i denne saken må Fylkesmannen vurdere å klage på vedtaket. Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken. Fakta i saken er følgende: Motorsportbanen er ikke inntegnet i gjeldende kommuneplan, her er området regulert til LNF område. Imidlertid er området inntegnet i ny kommuneplan, her skal nå alle relevante dokumenter være oversendt fylkesmannen, slik at kommuneplanen kan oversendes Miljøverndepartementet. Imidlertid er det slik at selv området er regulert til motorsport, så kan ikke området tas i bruk før det blir utarbeidet en regulering og driftsplan for området. Imidlertid er saksbehandler kjent med at området har vært bruk til motorsport de siste 30 årene uten at kommunen har mottatt klager på bruken. Side 4 av 11

5 Saksbehandler har befart området og konstatert at det har foregått kjøring utenfor kommunens eiendom og i bekken, som danner sydgrensen til terrenget. Dette må for all del unngås i fremtiden. Saken må også vurderes opp mot naturmangfoldlovens Følgende må derfor vurderes. 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Vurdering: Det er fremmet forslag om å bevilge midler til å utarbeide en reguleringsplan for området. Kostnaden for dette ligger på ca. kr Trolig er det mest fornuftig å igangsette dette arbeidet når det foreligger en avklaring i departementet angående kommuneplanen. NMK Kongsberg har påtatt seg ansvaret for å drifte kjøring innenfor området på en forsvarlig måte. Saksbehandler er kjent med at det til tider fortsatt foregår uorganisert kjøring i området. Trolig vil det derfor være en fordel at en seriøs organisasjon påtar seg ansvar for anlegget for å få slutt på denne kjøringen. At det har foregått kjøring i bekken, kan ikke sies å være i samsvar med naturmangfoldlovens prinsipper, men kan kanskje hindres ved å sette strenge vilkår for dispensasjonen. Saksbehandler har også fått en muntlig henvendelse fra oppsittere i Skartumlia, som sier at de vil vurdere å klage om kjøring i anlegget genererer mye støy. Rådmannen håper derfor ved å innvilge dispensasjon for begrenset bruk av banen at noen av nevnte problemer kan bekjempes. Saken legges med dette frem til politisk behandling. Side 5 av 11

6 FLESBERG KOMMUNE Gnr 39/63 - Deling av grunneiendom Lampeland Arkiv 39/63/0/0 Saksmappe 2013/109 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rollag kommune sin anbefaling: I medhold av jordloven av 12. mai gir Flesberg kommune tillatelse til omdisponering og fradeling av inntil 1,0 dekar tomt til næringsformål på eiendommen Øvre Solberg gnr. 39/63. Deling anses forsvarlig ut fra den avkastning eiendommen kan gi. Formålet med delingen har også samfunnsinteresse som anses større enn ulempene med tap av dyrka mark. Flesberg kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i henhold til PBL 19-1 I medhold av 20-1 i PBL gir Flesberg kommune tillatelse til fradeling av 1 dekar tomt til næringsformål Det er ikke tatt stilling til eventuelle privatrettslige forhold. En minner om at ved eventuell endra adkomst til eiendommen må det foreligge tillatelse Fra Statens Vegvesen. Vedlegg: - Søknad fra Ernst Petter Knutsen. - Uttalelse fra Invida. - Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Saksopplysninger: Søker er svigerbror til rådmannen i Flesberg kommune. Rådmannen er derfor inhabil i saken og søknaden er derfor behandlet av Rollag kommune. Eier av gnr 39 bnr 63 i Flesberg søker om fradeling av 1000 m2 dyrka mark som skal nyttes til næringsformål dvs. utvidet parkeringsområde for bensinstasjonen gn.39 bnr.74 og 75 Eier av bensinstasjonen mener at han trenger dette arealet for å kunne opprettholde driften, jamfør vedlagte skriv, der han ma. peker på nødvendighet av parkering for tung trafikk og gjennomgangstrafikk. Det omsøkte arealet er på kommuneplanens arealdel for Flesberg regulert til LNF område. Eksisterende arealplan for Flesberg er av eldre dato, men i følge opplysninger fra Flesberg kommune har det omsøkte arealet ikke endret status i kommunens nye planforslag. I følge kommuneplanens samfunnsdel skal det legges til rette for sentrumsutvikling i begge tettstedene. Så vidt en kan se er det ikke søkt om ny adkomst til tilleggsarealet.

7 Avgjørelsesmyndigheten om omdisponering og fradeling etter jordloven er delegert til kommunen, jf. delegasjonsbestemmelser gitt av Landbruksdepartementet i forskrift og rundskriv M-6/2003. Vurdering: Jordbrukssjefens vurdering etter jordloven 1. Omdisponering av dyrka jord Tomta vil medføre beslag av 1,0 dekar fulldyrka jord som krever omdisponeringstillatelse. Ved behandling av søknad om omdisponering av areal etter jordlovens 9, vil blant annet følgende vurderingsmomenter være aktuelle i saken: Allmenne jordvernhensyn, jf jordloven 9 Jordvernhensyn i relasjon til vedkommende eiendom og det aktuelle området Arronderings-, drifts- og miljømessige hensyn for eiendommen Driftsøkonomiske hensyn Jordloven bestemmer som et viktig nasjonalt hensyn at dyrka og dyrkbar jord ikke må disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i framtida. Formålet er å verne produktive arealer og jordsmonnet for framtidige generasjoner. Forbudet mot omdisponering i jordloven 9 første ledd lyder: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.. Kommunen kan gi samtykke til omdisponering når særlege høve foreligger. Dispensasjon kan gis etter en samlet vurdering hvor det kan legges vekt på godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet, det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi og om arealet kan føres tilbake til jordbruksproduksjon (dyrkbar jord), jf. jordlovens 9 annet ledd. Søknaden kan avslås selv om det foreligger særlege høve. Arealet ligger sentralt i Flesberg sentrum. Arealet er lettbrukt og del av rimelig et godt arrondert jorde. Jordkvaliten er betegnet som god (klasse 2 etter jf. Skog og landskap). Jordvernhensynet må veies opp mot den samfunnsinteresse tiltaket medfører. Jordvernet er ikke spesielt omtalt i kommunens arealplan ( ). Saken er sendt på regional høring til Fylkesmannen i Buskerud som fraråder at det gis dispensasjon av hensyn til nasjonale krav om å ta vare på dyrka mark til matproduksjon (jordvern). Fylkesmannen vil vurdere å klage på kommunens vedtak dersom kommunen likevel gir dispensasjon. 2. Deling etter jordloven Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller kan nyttes til jord- eller skogbruk Kommunen kan gi samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkasting eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen skal det bl.a. tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og tas hensyn til godkjente planer som foreligger for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet Tiltaket har samfunnsinteresse for videreutvikling av etablert næring. Loven krever imidlertid "samfunnsinteresse av stor vekt". Departementet uttaler i M-4/2003 at fradeling som tar sikte på økt sysselsetting og næringsutvikling på bygdene kan tillates etter dette alternativet. Det er imidlertid en samfunnsinteresse å sikre brukenes fremtidige avkastningsevne (driftsøkonomi). Samfunnsinteressen knyttet til bedriftsutviklingen må derfor veies mot konsekvensene av at eiendommen mister ressurser. Side 7 av 11

8 Etter saksbehandlers vurdering har formålet med tiltaket samfunnsinteresse av tilstrekkelig vekt som overstiger tap av ressurser fra eiendommen. Tomta er plassert med naturlig avgrensning til resteiendommen. Fradeling vil ikke medføre særlige endringer i arronderingseller miljømessige ulemper for eiendommen. Det er antatt at fradeling kan gi redusert driftsulempe for jordbrukseiendommen gjennom ny avtale om ansvarsforhold ved drift av bensinstasjonen. Teknisk sjef vurdering etter plan og bygningsloven og biomangfoldsloven Fradeling til næringsformål må behandles som en dispensasjonssak, jfr. PBL 19-1 fordi formålet med delingen ikke er i samsvar med kommuneplanen (LNF- område). Kommuneplanen omtaler følgende om sentrumsutvikling i Flesberg Så langt mulig vil kommunen også legge til rette for en positiv utvikling i de øvrige tettstedene. Det er lite med aktuell næringsarealer og etter vårt skjønn er det mer som taler for å omdisponere enn mot En kan heller ikke se at det vil få noen negative effekter for reguleringen i Flesberg sentrum. Side 8 av 11

9 FLESBERG KOMMUNE GNR/BNR 17/88 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Lampeland Arkiv 17/88/0/0 Saksmappe 2013/142 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Ørn Antonsson MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rådmannens anbefaling: Kommunens komité for plan, næring og ressurs avslår Johan Almquist dispensasjonssøknad, datert Avslaget begrunnes: Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf plan- og bygningsloven kap. 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Vann og vassdrag er viktige områder for friluftsliv, landskapsopplevelse og biologisk mangfold, og at det vil være uheldig å tillate tiltak som reduserer disse verdiene. Framføring av bilveg som skal krysse et mindre vassdrag vil utvilsomt være et naturinngrep som er uheldig for allmenne natur- og friluftsinteresser, enten kryssingen anlegges som kulvert eller bru. Under henvisning til det lovfestede kravet til lik behandling av like saker vil det videre være svært vanskelig å avslå andre søknader om vegbygging i hyttefeltet hvis det blir gitt dispensasjon i denne saken. Se for øvrig sakens avsnitt «Vurdering». Vedlegg: - Søkers kartutsnitt (1:1000) med ønsket stikkveg inntegnet ( ) - Oversiktskart i målestokk 1:15000 Saksopplysninger: Ved behandling av saken i møte , PNR-sak 21/13 fattet komiteen følgende vedtak: Saken utsettes til neste møte og det holdes befaring før nevnte møte. Johan Almquist (Ankerveien 17, 3133 Duken) eier av hytte GNR/BNR 17/88 på søndre Ble søker kommunen om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen for å tilrettelegge for stikkveg til hytten (ca 50 m). Vegen må krysse en bekk. Søknaden, datert : Undertegnede henviser til brev datert ,hvor det opplyses om at det må søkes om dispensasjon fra arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell.

10 Saken gjelder hytte på GNR 17 BNR 88 søknad om vei og parkering ved hytte. Vi kan ikke se at denne søknad på noen måte vil påvirke arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell. Vi vil derfor søke om dispensasjon fra denne plan. Begrunnelse; Det som betegnes som vassdrag er en liten bekk som det renner meget lite vann i, kun ved snøsmelting og store nedbørsmengder kan kalles en bekk. Det vil bli tatt hensyn til dette ved kryssing av denne bekk og som vil påvirker miljø minst mulig. Nabovarsel fra tilgrensene eiendommer er vedlagt, de er orientert om brev fra Flesberg kommune og har og fått kopi av denne søknad. I samsvar med pbl 19-1 er dispensasjonssøknaden oversendt sektororganene til uttalelse. Fylkesmannen I Buskerud: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for opparbeidelse av veg til hytte ved Åslandseter på Søre Blefjell i Flesberg kommune Flesberg kommune har oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for anlegg av veg til ei hytte på Søre Blefjell. Den planlagte vegen må krysse en bekk som går øst for Åslandseter og omfattes av byggeforbudet langs vassdrag som er fastsatt i kommunedelplanen. Fylkesmannen viser til at det er mange hytter på Søre Blefjell som ikke har bilveg, og at en dispensasjon i denne saken kan gi en uheldig presedens for kommunens behandling av liknende saker. Vegen vil videre krysse en bekk og medføre terrenginngrep som vil ha uheldige virkninger for friluftsinteresser og naturmangfold. Fylkesmannen kan ikke anbefale at søknaden imøtekommes og må vurdere å klage på et eventuelt vedtak om dispensasjon. Bakgrunn Flesberg kommune har i brev av 9. april 2013 oversendt en søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Blefjell for anlegg av veg til hytte på gnr 17/88. Tomta ligger i et uregulert område som er avsatt til byggeområde i kommunedelplanen for Blefjell. Den planlagte vegen må krysse en bekk som går øst for Åslandseter og omfattes av byggeforbudet langs vassdrag som er fastsatt i kommunedelplanen. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf plan- og bygningsloven kapitel 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. I plan- og bygningslovens 1-8 er det videre fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Fylkesmannen vil også vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 som fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne saken. Det går fram av 19-2 at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra plan. Kommunen bør heller ikke dispensere fra kommuneplanen når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Fylkesmannens vurdering I dette området er det en rekke hyttetomter hvor det er anlagt med gangstier til hyttene, uten bilveger fram til tomtene. Dispensasjoner for framføring av bilveger til enkelthytter i området kan føre til at det blir vanskelig for kommunen å avslå andre søknader om vegbygging. De samlede virkninger av en slik utbygging kan føre til store ulemper for Side 10 av 11

11 landskapsopplevelse, friluftsliv og naturmangfold. Dette kommer inn under naturmangfoldloven 10 som sier at påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Fylkesmannen viser videre til at vann og vassdrag er viktige områder for friluftsliv, landskapsopplevelse og naturmangfold, og at det vil være uheldig å tillate tiltak som reduserer disse verdiene. Framføring av bilveg som skal krysse et mindre vassdrag vil utvilsomt være et naturinngrep som er uheldig for allmenne natur- og friluftsinteresser, enten kryssingen anlegges som kulvert eller bru. Det lovfestede kravet til lik behandling av like saker vil det også gjøre det svært vanskelig å avslå andre søknader om vegbygging i på Søndre Blefjell hvis det blir gitt dispensasjon i denne saken. Fylkesmannen kan ikke anbefale at søknaden imøtekommes. Dersom Flesberg kommune likevel gir dispensasjon i denne saken må vi vurdere å klage på vedtaket. Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken. Vurdering: Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak reguleringsplan eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig til sidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens kap. 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. En vanlig situasjon er at tiltaket det søkes om isolert sett ikke betyr så mye, men dersom dispensasjonen skaper presedens, vil hensynene som ligger bak planen kunne bli vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon må altså ikke undergrave planen som beslutningsgrunnlag. De ulike arealplaner er blitt til gjennomen omfattende beslutningsprosess etter reglene om offentlighet, samråd og medvirkning. Det skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende planer. Etter pbl 19-2 fjerde ledd andre punktum bør kommunen ikke gi dispensasjon fra arealplaner, planbestemmelser og byggeforbudet i strandsonen der berørt statlig myndighet eller fylkeskommunen har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Rådmannen deler Fylkesmannes vurdering og anbefaler komiteen å avslå søknaden. Side 11 av 11

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer