MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det orientering om rus, psykiatri og helsestasjonene. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det orientering om rus, psykiatri og helsestasjonene. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr."

Transkript

1 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på eller på telefon / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet. Innledningsvis blir det orientering om rus, psykiatri og helsestasjonene. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/16 15/4683 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG /16 16/86 BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN 3/16 16/154 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG /16 16/158 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Nestleder Knutsen Leif Malvin Ferkingstad Anne KRF AP Medlem Halleland Kenneth AP Medlem Kolstø Inger Elise N. AP Medlem Slotnes Hilde Karine SV Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Thorheim Helge FRP Medlem Aune Turid H Medlem Medhaug Jan Birger H Medlem Nilsen Josef Malvin PDK Medlemmer: 11 Fra adm. (evt. andre): Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund, avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik, avd.sjef helse Aslaug I. Skjold og avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen Referent: Elin Vikene Innkalling/saksliste godkjent. Innledningsvis orienterte virksomhetsleder John Gunnar Liknes om ROP (rus- og psykisk helsetjeneste) og virksomhetsleder Anne Margrethe Haukås om helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Sak 4/16 ble behandlet før sak 2/16. Utlagt på representantenes bord: Vedtak i eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til sak 2/16. Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg i Saksutredning Bosetting av flyktninger 2016 som ble behandlet i formannskapet og kommunestyret Protokollen skal godkjennes i neste møte.

3 Saknr. 1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Behandling: Sekretær opplyst at nestleder Anne Ferkingstad manglet i oversikten over medlemmer. Eriksen (KrF) bemerket til sak 34/15 at det i vedtakets punkt 3 burde være tatt med «rusbrus» i opplistingen av tider det ikke kan selges alkoholholdig drikk. Sekretær svarte at dette kan endres ved revisjon av retningslinjene til «alkoholholdig drikk i gruppe 1». Helse- og omsorgssjefen viste til spørsmål i møtet og orienterte om flyktningsituasjonen. Saksframstilling i saken som ble behandlet i formannskapet og kommunestyret ble delt ut. Videre presenterte helse- og omsorgssjefen omorganiseringen i helse- og omsorgsetaten og opplyste at målsetningen er å få opp en sak vedrørende bruk av Avaldsnes aldershjem til neste møte. Protokollen med tilførelse enstemmig godkjent. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet med følgende tilførelse i medlemsoversikten: Nestleder Ferkingstad Anne, AP. Saknr. 2/16 BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av lagt ut. Aune (H) viste til sektor 3.2 Pleie og omsorg og buffer på 5 mill. Hvorfor skal hovedutvalget «informeres om bruken av midlene», burde det ikke være hovedutvalget som vedtar. Helse- og omsorgssjefen svarte. Knutsen (KrF) orienterte om påplussing av tallene i forhold til sak 15/4507 Bosetting av flyktninger i 2016 som ble vedtatt i kommunestyret den Innstillingen med kommentarene om bosetting av flyktninger i 2016 enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett. Side 2 av 4

4 Saknr. 3/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Oppfølging av politiske saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg i Thorheim (FrP) spurte om det var saker som var vanskelige å gjennomføre. Helse- og omsorgssjefen svarte. Tatt til orientering. Saknr. 4/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Medhaug (H) viste til at sak om delegasjonsreglementet ble utsatt til kommunestyret i mai. Hovedutvalg helse og omsorg bør få behandle det og la fram følgende oversendelsesforslag til ordfører og rådmann: Hovedutvalg helse og omsorg ber ordfører og rådmannen fremme delegasjonsreglementet på ny i kommende møte. Hensikten med dette er at hovedutvalget gis anledning til å fremme nødvendige justeringer i reglementet som understøtter og muliggjør realiseringen av hovedutvalgets oppgaver og mandat i 4-års perioden. Hovedutvalget ber administrasjonen å bidra til å identifisere de aktuelle bestemmelser som på en bedre måte legger grunnlag for en bedre politisk styring av sektoren. Hovedutvalg helse og omsorg konstaterer at dagens forståelse- og praktisering av gjeldende delegasjonsreglement, medfører at det nesten ikke fremmes saker til politisk avklaring. Hovedutvalget konstaterer at dette ikke samsvarer med det politiske mandat og folkestyre. Hovedutvalget konstater videre at det synes å være forskjell mellom de ulike hovedutvalgene vedrørende praktiseringen av delegasjonsreglementet. De aktuelle formuleringer i dagens reglement som gjengis nedenfor, indikerer med all ønskelig tydelig at det burde kunne fremmes en rekke viktige saker for hovedutvalget løpende. Følgende bestemmelser hitsettes: Hovedutvalg helse og omsorg har myndighet til å avgjøre saker av generell karakter. Videre har hovedutvalget delegert myndighet til å utrede problemstillinger innenfor sitt ansvarsområde. Hovedutvalg helse og omsorg har innenfor sine fullmakter delegert myndighet til å iverksette nødvendige tiltak innen sitt ansvarsområde. Hovedutvalg helse og omsorg har innenfor sin sektor ansvar for å: Avklare hvilke brukerbehov/-grupper som skal prioriteres Side 3 av 4

5 Avklare hvilke tjenester som skal prioriteres samt å beskrive de ulike tjenester mht. omfang, kvalitet og kostnad Følge opp brukernes opplevelser/tilfredshet med tjenesteytingen gjennom bl.a. brukerundersøkelser Alle disse bestemmelser indikerer at det er en rekke saker og problemstillinger som bør utredes og fremmes for hovedutvalget. Hovedutvalget vil etter en ny, grundig behandling av delegasjonsreglementet fremme nødvendige justeringer i delegasjonsreglementet i forbindelse med ny behandling i kommunestyrets møte i mai inneværende år. Enstemmig vedtatt oversendt ordfører og rådmann uten realitetsbehandling. 2. Thorheim (FrP) ønsker informasjon om velferdsteknologi og en oppdatering av hva som brukes i Karmøy kommune. Helse- og omsorgssjefen svarte at den nye prosjektlederen kan inviteres til ett av de første møtene. 3. Aune (H) viste til opplysninger fra media om mangelen på psykologer i kommunen og ba om at det søkes om flere psykologer, både private og med driftstilskudd. Helse- og omsorgssjefen svarte at de har søkt om midler til psykolog, men vanskelig å rekruttere. Side 4 av 4

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4683 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet

7 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Halleland Kenneth AP Medlem Kolstø Inger Elise N. AP Medlem Slotnes Hilde Karine SV Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Aune Turid H Medlem Medhaug Jan Birger H Medlem Nilsen Josef Malvin PDK Varamedlem Midtun Rune FRP Møtte for Thorheim Helge Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): Referent: 11. Ett forfall. Ett varamedlem møtte. Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund, avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik, avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen og avd.sjef Aslaug I. Skjold Elin Vikene Innkalling/saksliste godkjent. Innledningsvis orienterte virksomhetsleder Jakob Bråtå om barnevern- og ungdomstjenesten status og utvikling og virksomhetsleder Reidun Kvinnesland orienterte om Bestillerkontoret. Utlagt på representantenes bord: Vedtak fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes budsjettvedtak av Protokollen skal godkjennes i neste møte.

8 Saknr. 30/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet Saknr. 31/15 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget vedtar å fordele tilskudd på kr til frivillige lag og foreninger som det fremgår av tabell i forslaget. Saknr. 32/15 REFERATLISTE - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Budsjettutvikling helse- og omsorgsetaten Helse- og omsorgssjefen orienterte om fortsatt høyt avvik. Prognosen for hele året er 30 mill., men en ser positive trekk. Aktiviteten er nå lavere enn på samme tid i Tatt til orientering. 2. Veileder ved bekymring Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge Ferkingstad (Ap) sa det var flott at det utarbeidet veileder og ba om at den måtte være lett tilgjengelig på kommunens nettside. Tatt til orientering.

9 Saknr. 33/15 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Helse- og omsorgssjefen orienterte om flyktningsituasjonen og opplyste at det er viktig å skille mellom de forskjellige typer mottak. Akuttmottak kan være fra et par dager til et par måneder, mens ordinære mottak er for perioder fra noen måneder til flere år. Karmøy kommune fikk den henvendelse om opprettelse av ordinært mottak på 150 plasser i en eller flere lokasjoner. Tatt til orientering. 2. Sæbø (FrP) spurte om omorganiseringen i helse- og omsorgsetaten og ønsket orientering om hvilken måte, hvordan og hva som omorganiseres. Orientering i neste møte. 3. Ferkingstad (Ap) ba om å få tilsendt gjeldende omsorgsplan «Framtidens omsorgstjeneste» og skissenotat for Norheimsområdet. Helse- og omsorgssjefen svarte at omsorgsplanen sendes på e-post. 4. Helse- og omsorgssjefen orienterte om følgende saker under arbeid: - bosetting av flyktninger - revisjon av framtidens omsorgstjeneste plan for omsorgstjenesten ca slutten av neste halvår - bruk av Avaldsnes aldersheim - interkommunal legevakt. 5. Leder opplyste at det var ønskelig med en eller to orienteringer i hvert møte framover. Tema som omorganisering, velferdsteknologi, rus/psykiatri, utviklingshemmede, omsorg, hjemmebaserte tjenester, ergo-/fysioterapi og helsetjenester mm. Saknr. 34/15 SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 3 (2 KrF, 1 PDK). Side 3 av 4

10 Vedtak: 1. Skudenes Bryggeri AS v/kristian Eriksen org.nr innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol i salgslokalet i Nesavegen 80, Skudeneshavn i resterende del av bevillingsperioden som opphører jf alkohollovens 3 Salg av alkoholholdige drikker. 2. Som styrer godkjennes Kristian Eriksen, f og som stedfortreder godkjennes Svein André Waage. Stedfortreder må innen årsskiftet gjennomføre og bestå kunnskapsprøven om alkoholloven for salgsbevilling. 3. Salgstidene blir ihht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Salg av alkoholholdig drikke i gruppe 1 kan foregå til disse tider: Mandag fredag: Kl Lørdag, nyttårsaften: Kl Påske- og pinseaften: Kl (ihht lov om helligdager og helligdagsfred). Søndager, helligdager samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov kan det ikke selges øl. Øl/rusbrus skal være tildekket utenom salgstiden. Det er ikke tillatt å plassere rusbrus/øl i samme kjøleskap som alkoholfri drikk. Det henstilles også til at rusbrus/øl ikke plasseres på samme hylle eller ved siden av alkoholfri drikk. Dersom kontrollørene mener at plasseringen ikke er forsvarlig, eller at det er mulig å ta feil av alkoholholdig drikk, kan bevillingshaver pålegges å gjøre noe med dette. 4. Det kreves til enhver tid tilfredsstillende vandel, lokalet skal være godkjent av teknisk etat, Mattilsynet og tilfredsstillende internkontrollsystem etter alkoholloven. 5. Enhver endring av eiere, styrer, stedfortreder, driftskonsept og lokaler må forhåndsgodkjennes av kommunen. 6. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves ihht alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling Side 4 av 4

11 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 1/16 Behandling: Sekretær opplyst at nestleder Anne Ferkingstad manglet i oversikten over medlemmer. Eriksen (KrF) bemerket til sak 34/15 at det i vedtakets punkt 3 burde være tatt med «rusbrus» i opplistingen av tider det ikke kan selges alkoholholdig drikk. Sekretær svarte at dette kan endres ved revisjon av retningslinjene til «alkoholholdig drikk i gruppe 1». Helse- og omsorgssjefen viste til spørsmål i møtet og orienterte om flyktningsituasjonen. Saksframstilling i saken som ble behandlet i formannskapet og kommunestyret ble delt ut. Videre presenterte helse- og omsorgssjefen omorganiseringen i helse- og omsorgsetaten og opplyste at målsetningen er å få opp en sak vedrørende bruk av Avaldsnes aldershjem til neste møte. Protokollen med tilførelse enstemmig godkjent. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet med følgende tilførelse i medlemsoversikten: Nestleder Ferkingstad Anne, AP.

12 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. 2/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.

13 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.

14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Hovedutvalg helse og omsorg BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.

15 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: I tråd med etablert prosedyre for budsjettbehandling i Karmøy kommune skal hovedutvalget vedta en nærmere detaljering av budsjettet for helse og omsorgsetatens budsjettområde. Kommunestyret vedtar budsjett med et enkelt beløp for hver funksjon. Hovedutvalget fordeler budsjettet videre på funksjoner. Grunnlaget for hovedutavlgets fordeling av budsjett fremkommer av rådmannens kommentarer til budsjett, samt de endringer som ble vedatt i kommunestyrets behandling av budsjett for årene Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Følgende tekstpunkter gir føringer for disponering av budsjett. «Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert til det tiltenkte formål» «Hovedutvalg for helse og omsorg gis fulmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjoner: 234 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Budsjettmessige konsekvenser og kjente utfordringer I budsjett for 2016 ligger det inne betydlige styrkinger på områder som har vært utfordrende de siste årene, og i tillegg er de statlige anbefalingene for styrking av psykisk helse og rus, samt skolehelsetjeneste fulgt opp av rådmannen. Til tross for disse budsjettstyrkingene er det fremdeles nødvendig at helse og omsorgsetaten lykkes med omlegging og effektivisering av drift som tidligere er vedtatt av kommunestyret. De ulike tiltakene som ble vedtatt i KST 28/15 er implementert i budsjett for Disse fremkommer som egne tiltak i rådmannens budsjett forslag. Sektor 3.1 Helsetjenesten Økt ramme helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 1,6 mill+ 0,8 mill = 2,4 mill Benyttes til: Styrking av helsestasjons - og skolehelsetjenesten med 3,5 årsverk. Dette inkluderer skolehelsetjeneste, foreldreveiledning / foreldre- barn team og helsetjeneste for flyktninger (Jfr. vedtak KST sak 166/15)

16 Dette er en reell styrking av tjenesten på 2,5 stillinger på grunn av reduksjon på 1 årsverk i vedtatt budsjett (Jfr Tiltak i KST vedtak 28/15, samt reversering i budsjett; kutt på 540` tilsvarende 1 årsverk ). Økte driftsmidler i forbindelse med opprettelse av nye stillinger. 2,4 mill Sektor 3.2 Pleie og omsorg Følgende nye tiltak er vedtatt for budsjett 2016 Økt ramme rus/psykisk helsetjeneste (se omtale sektor 4) Økt ramme BPA Økt ramme Pleie og omsorg hjelp i hjemmet 3,6 mill 1,2 mill 10 mill Økt ramme for BPA legges til styrking av denne funksjonen, midlene brukes til kjøp av tjenester fra leverandører som har konsesjon til å tilby BPA i Karmøy kommune. Av de 10 millioner som er avsatt til styrking av hjemmetjenestene disponeres 5 millioner til opprettelse av 9 faste årsverk i hjemmetjenesten. De 5 siste millionene avsettes som en buffer for uforutsette hendelser, eller spesielle utfordringer som kan oppstå gjennom året. I og med at omsorgstjensten fra er omorganisert er det viktig å få en god oversikt før alle midler fordeles. Hovedutvalget informeres om bruken av midlene når det er avklart. Sektor 4 Sosialtjeneste og barnevern Følgende nye tiltak er vedtatt for budsjett 2016 Økt ramme barneverntiltak Økt ramme introduksjonsordningen Økt ramme kvalifiseringsordningen Økt ramme sosialhjelp Ung i jobb, samarbeid NAV-idrettslag 11,2 mill 1,97 mill 2,68 mill 2,38 mill 0,5 mill Økt ramme rus/psykisk lidelse: 3,2 mill Benyttes til: Nattpatrulje innen rus og psykisk helsetjeneste etableres fast med 3,7 årsverk. Tiltaket ble startet opp i 2015 ved hjelp av tilskuddsmidler. Tilbud på natt til brukere, samt samarbeidspartnere styrkes i hele kommunen. Opprettelse av 1 årsverk høgskolestilling ruskonsulent. Øker satsingen innen rusarbeidet med oppfølging, behandling og boligarbeid i tråd med nasjonale føringer. Lege, 20% ved Avd Mottak og oppfølging. Et tilbud om tilsynslege for rusmiddelavhengige som en del av et lavterskel helsetjenstetilbud. Økte driftsutgifter i sammenheng med opprettelse av nye stillinger. Vurdering:

17 Vedtatt budsjett, sett i sammenheng med øvrige tiltak som er iverksatt bør i utgangspuktet gi en realistisk budsjettering, men det er fremdelesområder med stor risiko/ usikkerhet, Spesielt innenfor hjemmetjenester og avlastingsomådet kan det dukke opp store brukerbehov på kort varsel, dette vil være svært krevende å håndtere. Fortsatt effektivisering og kritisk vurdering av tjenestenivå er nødvendig for å skaffe nok handlingsrom for nye brukerbehov. Helse og omsorssjefen i Karmøy, Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg:

18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 2/16 Behandling: Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av lagt ut. Aune (H) viste til sektor 3.2 Pleie og omsorg og buffer på 5 mill. Hvorfor skal hovedutvalget «informeres om bruken av midlene», burde det ikke være hovedutvalget som vedtar. Helse- og omsorgssjefen svarte. Knutsen (KrF) orienterte om påplussing av tallene i forhold til sak 15/4507 Bosetting av flyktninger i 2016 som ble vedtatt i kommunestyret den Innstillingen med kommentarene om bosetting av flyktninger i 2016 enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar fremlagt forslag til fordeling av budsjett.

19 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/154 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Oppfølging av politiske saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg i 2015

20 Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg 2015 Saksnummer Tittel Saksnr Tittel 1 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Ferdig Sendes til overordnet utvalg Frist for iverksetting Status / Merknad Kolonne1 2 BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Ferdig/sendt til ekspedering 3 LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Oversendelsesforslag til helse- og omsorgssjefen: Undersøke om frivillige org. som f.eks. Frelsesarmeen/Kirkens bymisjon vil drive X rustjenesten. 4 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS X 5 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Ferdig. Pkt 3: Strategimøte framtidens helse- og omsorgstjenester Invitasjon sendt til på Vea sykehjem. 6 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Ferdig. 1.Opprettet ambulerende demensteam? Helse- og omsorgssjefen svarte. 2. Spørsmål om omorganisering av helse- og omsorgsetaten og hvorfor medisinsk faglig personell ikke var med i arbeidsgruppen. Helse- og omsorgsjefen svarte. Ønsket møtet 18. mars på Åkra bu- og behandlingsheim. Pga opptatt kantine blir det omvisning/orientering på ÅBB fra kl og vanlig møte på rådhuset kl GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Ferdig/sendt til ekspedering 8 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM X 9 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS X 10 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Grundig analyse av budsjettutviklingen og adm. må vurdere om tiltak må iverksettes til møte EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Utkast til helse- og omsorsplan legges frem i møte Rustjenester må ses i den store sammenheng om tjenester som kan konkurranseutsettes. 3. Adm. innhenter plan fra IT-sjef om trådløst nettverk på inst./spes. KBB. 4. Møtested må avklares av sekretær. 12 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Ferdig 13 FRAMTIDIG LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE - SAMLOKALISERT MED KOMMUNAL ØH X 14 Ferdig. Pkt.1: Budsjettutvikling, helse- og omsorgssjefen finner REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG X innsparingsmuligheter for 10 mill. innen EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Mulighet for mottak av de siste 10 av 30 flyktningene. Varaordfører sjekker med Solveig Horne. 16 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG GODKJENNING AV PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG SAKER TIL OPPFØLGING FRA BUDSJETT 2015: Konkurranseutsetting SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Bedre rapportering av budsjettoppfølging + mnd sykefravær

21 SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 3/16 Behandling: Vedtak: 1. Oppfølging av politiske saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg i Thorheim (FrP) spurte om det var saker som var vanskelige å gjennomføre. Helse- og omsorgssjefen svarte. Tatt til orientering.

22 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/158 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

23 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 4/16 Behandling: 1. Medhaug (H) viste til at sak om delegasjonsreglementet ble utsatt til kommunestyret i mai. Hovedutvalg helse og omsorg bør få behandle det og la fram følgende oversendelsesforslag til ordfører og rådmann: Hovedutvalg helse og omsorg ber ordfører og rådmannen fremme delegasjonsreglementet på ny i kommende møte. Hensikten med dette er at hovedutvalget gis anledning til å fremme nødvendige justeringer i reglementet som understøtter og muliggjør realiseringen av hovedutvalgets oppgaver og mandat i 4-års perioden. Hovedutvalget ber administrasjonen å bidra til å identifisere de aktuelle bestemmelser som på en bedre måte legger grunnlag for en bedre politisk styring av sektoren. Hovedutvalg helse og omsorg konstaterer at dagens forståelse- og praktisering av gjeldende delegasjonsreglement, medfører at det nesten ikke fremmes saker til politisk avklaring. Hovedutvalget konstaterer at dette ikke samsvarer med det politiske mandat og folkestyre. Hovedutvalget konstater videre at det synes å være forskjell mellom de ulike hovedutvalgene vedrørende praktiseringen av delegasjonsreglementet. De aktuelle formuleringer i dagens reglement som gjengis nedenfor, indikerer med all ønskelig tydelig at det burde kunne fremmes en rekke viktige saker for hovedutvalget løpende. Følgende bestemmelser hitsettes: Hovedutvalg helse og omsorg har myndighet til å avgjøre saker av generell karakter. Videre har hovedutvalget delegert myndighet til å utrede problemstillinger innenfor sitt ansvarsområde. Hovedutvalg helse og omsorg har innenfor sine fullmakter delegert myndighet til å iverksette nødvendige tiltak innen sitt ansvarsområde. Hovedutvalg helse og omsorg har innenfor sin sektor ansvar for å: Avklare hvilke brukerbehov/-grupper som skal prioriteres Avklare hvilke tjenester som skal prioriteres samt å beskrive de ulike tjenester mht. omfang, kvalitet og kostnad Følge opp brukernes opplevelser/tilfredshet med tjenesteytingen gjennom bl.a. brukerundersøkelser Alle disse bestemmelser indikerer at det er en rekke saker og problemstillinger som bør utredes og fremmes for hovedutvalget.

24 Hovedutvalget vil etter en ny, grundig behandling av delegasjonsreglementet fremme nødvendige justeringer i delegasjonsreglementet i forbindelse med ny behandling i kommunestyrets møte i mai inneværende år. Enstemmig vedtatt oversendt ordfører og rådmann uten realitetsbehandling. 2. Thorheim (FrP) ønsker informasjon om velferdsteknologi og en oppdatering av hva som brukes i Karmøy kommune. Helse- og omsorgssjefen svarte at den nye prosjektlederen kan inviteres til ett av de første møtene. 3. Aune (H) viste til opplysninger fra media om mangelen på psykologer i kommunen og ba om at det søkes om flere psykologer, både private og med driftstilskudd. Helse- og omsorgssjefen svarte at de har søkt om midler til psykolog, men vanskelig å rekruttere. Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/230. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/230. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/230 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 25.01.2017 Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 16/2347 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 14062016 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14062016 1 Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 11052016

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - KIWI 696 SKUDESNES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1333. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1333. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1333 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.04.2017 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1105. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1105. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1105 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 22.03.2017 Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.04.2017 SPAR FRAKKAGJERD - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I FORBINDELSE MED NETTSALG I

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1782. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1782. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1782 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.04.2015 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 19.05.2015 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2011 Tid : Kl. 18.00 20.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 Formannskapet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 37/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr: 17/2136 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07062017 Formannskapet 12062017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4648. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4648. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4648 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 25.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 23.11.2016 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/578. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/578. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/578 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.02.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2616 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.06.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2010 Tid : Kl. 18.30 20.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE - foreløpig 17/16 16/1424 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE - foreløpig 17/16 16/1424 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 08.03.2016. Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 22.02.2017, saksnr. 15/17 Behandling: Innstillingen vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 03.11.2015 Tid : Kl. 19.30 21.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Valentinsen Kjell Arne KRF Nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 Formannskapet 06.03.2017 SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.2012 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 01.09.2015 Tid : Kl. 19.30 21.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Bakkevold Kåre KRF Nestleder Høvring

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.09.2015 Tid : Kl. 18.00 19.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 21.02.2017 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

SAKSPROTOKOLL - KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER OMSORGSTJENESTER Kommunestyret behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 44/15 Ordfører orienterte om vedtaket i formannskapet/innstillingen som var lagt ut på representantenes bord. Ordfører opplyste videre

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 03.12.2009 Tid : Kl. 18.30 19.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2009 Tid : Kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thorsen Bente Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2011 Tid : Kl. 18.30 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

MØTEprotokoll. Formannskapet

MØTEprotokoll. Formannskapet Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 08.03.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Formannskapet Side 5 av 5 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4480 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 12.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 14.11.2016. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.01.2017, saksnr. 5/17 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 30.04.2015 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2009 Tid : Kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Marit H. Mannes

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2858. Eldrerådet Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2858. Eldrerådet Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2858 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 29.08.2017 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 29.08.2017 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 02.05.2016 Formannskapet behandlet saken den 23.05.2016, saksnr. 83/16 Behandling: Ordfører foreslo at forslaget oversendes rådmannen for vurdering

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 02.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.10.2015. Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.09.2014 Tid : Kl. 10:00 10:35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mosbron Gunnar Jostein Nestleder Wathne Unni A. Medlem Opsal Oddny Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2342. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2342. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2342 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.09.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.06.2016 Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.01.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Helga Rullestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Bygnestunet Møtedato: 18.02.2010 Tid : Kl. 19.35 21.35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes Marit Helen Nestleder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/938. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/938. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/938 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 11.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 09.03.2016 Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1753. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1753. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/1753 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 14.06.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 10.05.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Solstein AS, Vea Øst Møtedato: 20.01.2014 Tid : Kl. 16.00 18.25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Knutsen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis holdt informasjonsrådgiver Eivind Jahren en orientering om papirløse møter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis holdt informasjonsrådgiver Eivind Jahren en orientering om papirløse møter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.01.2012 Tid : Kl. 16.00 ca. 17.20 Funksjon Navn Parti Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/14 14/2611 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/14 14/2611 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 19.01.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/155. Utvalg: REFERATSAKER - ELDRERÅDET 19.01.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 19.01.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/155. Utvalg: REFERATSAKER - ELDRERÅDET 19.01. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/155 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 19.01.2016 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/778. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/778. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/778 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.03.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 09.03.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer