Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring Byrådens sak Byrådens sak nr.: 41/2013 Vår ref. (saksnr.): sdato: Arkivkode: 899 TILSKUDD TIL INNOVASJON INNEN KULTUR OG KULTURNÆRINGER I OSLO - TILDELING 2013 Saksfremstilling: I 2013-budsjettet er det en avsetning på kr 5,5 mill. på kapittel 502 Kulturetaten til innovasjon innen kultur og kulturnæringer. Bystyret vedtok i sak 315/13 ny Forskrift om tildeling av tilskudd til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo. For å sikre raskere implementering av den nye ordningen, er det i samsvar med saken avsatt 0,3 mi11, til forvaltningskostnader i Kulturetaten. I byrådens sak 37/13 av er Kulturetatens direktør delegert myndighet til å innvilge mindre tilskudd (lavterskelprosjekter) i henhold til formålet i forskriften, maksimalt å kr og til sammen totalt kr 0,6 mill. Kulturdirektøren har innvilget ett tilskudd på kr etter fullmakt. Denne saken omfatter øvrige tilskudd til sammen 4,85 mill., samt avslag på enkelte søknader. Tilskuddsordningen er en såkalt løpende tilskuddsordning. Søknader som ikke er behandlet i denne saken, vil bli behandet innen avsetningen på kr 2,5 mill, vedtatt av bystyret for tilskudd i Det søkes i tillegg overført udisponerte midler, kr til fordeling i Formål og virkeområde med ordningen fremgår av forskriftens 1: Tilskuddsordningen skal bidra til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene i Oslo iht til overordnede foringer som folger av kommunens vedtatte kulturpolitiske mål og strategier. Målet er å utnytte potensialet for innovasjon i kulturfeltet i Oslo. Oslo kommune har opprinnelig to forskrifter som gjelder tilskudd innen kunst- og kulturtiltak, begge fastsatt av bystyret sak 112: Forskrift om lopende tildeling av tilskudd til kunstog kulturtiltak i Oslo og forskrift om tildeling av drifistilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, - organisasjoner og -virksomheter i Oslo. I tillegg har kommunen en stipendordning til kunst- og kulturarbeidere. Kommunens ressurser har i hovedsak vært rettet mot god forvaltning og formidling av kunst og kultur (driftstilskudd), og mot ren formidlingsvirksomhet av kultur på profesjonelt nivå (løpende tilskudd). Av bystyresak 315/13 framgår det derfor av avsetningen for 2013 til innovasjon blant annet skal fange opp tiltak som ikke dekkes av de to opprinnelig tilskuddsordningene. To av kommunens målsetninger skal sesi sammenheng innen kulturfeltet: Oslo skal være åpen, inkluderende og attraktiv å leve, arbeide og etablere seg i Oslo skal være en by der kunst og kultur utvikles, utforskes, forvaltes og formidles.

2 2 Avsetningen skal bidra til utvikling, eksperimentering og utforsking. Både denne avsetningen og avsetningen for løpende kulturtilskudd skal praktiseres slik at ordningene bidrar til mer dynamikk på kulturfeltet. Slik skal kultur- og næringsliv utfordres til å utnytte sitt kreative potensial på en måte som styrker Oslo som en attraktiv by; som talentenes by. Nyskaping på kulturfeltet kan gi dublerende effekt, ved at det kan utløse både private ressurser, frivillig innsats og personlig engasjement. Det er avgjørende at Oslos forventede befolkningsvekst kan møtes av kulturlivet på en måte som bidrar til utvikling av attraktivitet og livskvalitet, i sammenheng med innsats på flere fronter innen utdanning, forskning og teknologi i Oslo. Kultur har egenverdi, men er samtidig en viktig innovativ faktor for å utnytte storbyens særlige fortrinn: en bred sjangerveksling mellom kultur og næring, som kan gi et stort potensial for talentutvikling og verdiskaping. Målgruppen for avsetningen er alle aktører som kan forløse potensialet for innovasjon i Oslos kulturliv og kulturnæringer, for eksempel kunst- og kulturaktører, kulturentreprenører og aktører innen kreativ industri. Forøvrig vises det til vedlagte forskrift, og til kriteriene for tildeling i forskriftens 6. Midlene fordeles som løpende tildeling, men uten særskilt søknadsfrist (dog senest 1. desember for budsjettåret). skompetanse: Byrådet er i bystyrets budsjettfullmakt gitt fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter også fordeling av midler til private som følge av statlige ti1skudd, herunder spillemidler. I byrådets møte sak 1009/13 Okonomireglementet for Videredelegering av budsjettfullmakter m.v. til den enkelte byråd er denne fullmakten i punkt 1.4 videredelegert til den enkelte byråd. Fullmakten betinger bl.a. at det som vilkår for kommunalt tilskudd skal stilles krav om framleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag m.v. og nyetablerte, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige. Tilskudd til innovasjon innen kultur og kulturnæringer i Oslo 2013 Oversikt over tilskudd i denne saken på til sammen kr 5,0 mill til innovasjon innen kultur kapittel 502 Kulturetaten fordeles som følger (inkl kr fordelt av kulturdiektøren etter fullmakt, samt kr som søkes benyttet i 2014):

3 3 Søker Pros'ekt (kr) Alphabeta.TV DA Kulturkast Billedkunstnerne i Oslo og Akershus BOA kunstbibliotek og salon- biblioteket som møte lass BLÅ Bookin AS 0start av euro eisk konsertnettverk BLÅ Booking AS Bondeungdomslaget i Oslo Norwegian Folk Bydel Frogner /ReMida Diamond Club v/brilliance AS Forenin en Musikkbyen Oslo Forfatterfi ht Ung på Blå - konsertserie med fri aldersgrense Barn i kunstneriske prosesser med gjenbruksmateriell Diamond Club Visit Musikkbyen Oslo Forfatterfi ht Improbasen Barnas Jazzorkester-Oslo Young Jazz Orchestra KULT - Senter for kunst, kultur og kirke Gamle Aker Kulturbyrået Mesen AS Lutter øre Megapop AS Norwegian Toolbox AS nymusikk Nye metoder og nye markeder - to pilotprosjekter Kartlegging av tekniske løsninger for stedsspesifikk radio Troll mot Vikinger - Soft Launch Hval i Spikersu pa - pilotprosjekt Off The Page - ny møte- og markedsplass for samtidslyd Oslo F'ord Festivals Ostart o'ennomførinav Oslo Fjord Festivals 2014 Oslo Jazzfestival Oslo Curators Jour Fix Oslo Musikkråd Oslo Open Kunstfestival Karl Johan-scenen Oslo Gallery Weekend Konkretisering av skolen som lokalt kulturhus Atelier Pool ROCKSLO Oppstart og utvikling av konsertarrangører av og for ungdom Nettverksbygging i New York (vedtatt av kulturdirektøren Up Front Artists etter fullmakt) Verdensteatret utvikling AS Utvikling og testing av innholdskonsept Weblance AS Digitallattform forlateselskaper og tilhørende artister Weblance AS WUXIA Tilskudd til innovas'on 2013 HumHumHum ByFLIMMER Forvaltning av tilskuddsordningen G'enstår til senere fordelin Søkes overført til 2014 Totalt i denne saken: Søknadene er behandlet ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på tilskuddsordningens formål og kriterier innen avsatt ramme til tilskuddsordningen.

4 4 Søker: Alphabeta TV DA Prosjekt: Kulturkast Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Nei Pros'ektbeskrivelse Bak Alphabeta står Key TV som er et selskap som jobber med distribusjon av innhold på internett. Kulturkast er en internettbasert strømmetj eneste og plattform for kringkasting av kulturarrangementer. Løsningen er utviklet i samarbeid med studenter ved NTNU. Målsettingen med Kulturkast er i følge søker å øke rekkevidden og inntektsgrunnlaget for arrangører innen kulturfeltet. Målgruppen er de som deltar på arrangementer og ønsker å gjenoppleve og/eller dele det med andre, samt de som ikke deltar, men ønsker å få tilgang til arrangementer digitalt. Aktørene som står bak prosjektet har erfaring fra utvikling av nett-tv, rettighetsforvaltning og kringkasting. Målet med prosjektet er å etablere en plattform og gjennomføre betatesting, før tjenesten lanseres med by:larm som første kastingprosjekt. Dette er et første steg i utviklingen av en plattform med en rekke relevante aktører innen kultur og idrett for å øke rekkevidden, nasjonalt og internasjonalt, og samtidig øke inntektsgrunnlaget for aktørene. Søker har et mål om at Alphabeta skal være kulturarrangørenes foretrukne distribusjonsplattform for produksjon og media. Søker ønsker å etablere en plattform for kulturkasting ved å knytte til seg etablerte kulturarrangører, med solid programmering, innhold og betydelig omfang av deltakere/publikum. Det antas at det samme gjelder for idrett. Kulturkasten skal distribueres via aktørenes egen webside, via sosiale medier, tredjeparts visningssider og via kulturkast.no. På denne måten kan det etableres selvstendige kanaler, som også kan kobles sammen og gi overføringsverdi til hverandre. Betalingsmodellen tilpasses aktør og innhold: abonnement, On demand/pay per View eller annonsefinansiert. Det søkes om midler til fase 1, som i hovedsak omhandler etablering av plattform, betatesting og gjennomføring av pilot med og under by:larm. I etableringen inngår blant annet avklaring i forhold til rettigheter, utvikling av partnerstruktur og inngåelse av avtaler for strømming av musikk og katalogavtaler for film. Tiltaket kan styrke kulturarrangører ved at det gir mulighet for større rekkevidde for program og innhold, samt at det kan representere en mulig ny inntektskilde. Egeninnsatsen er ikke synliggjort i det foreliggende budsjettet. Samlet budsjett: Kr ; hvorav kr til utvikling, kr til innkjøp av tjenester, kr til prosjektledelse og kr til lansering. Det innvilges kr i tilskudd til etablering av Kulturkast og gjennomforing av pilot. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, jf forskriften 1. Videre er det vektlagt at tiltak omhandler oppstart av tiltak og konseptutvikling, samt at tiltaket kan gi en innovativ overføringsverdi, jf forskriften 6 bokstavene a) og e).

5 5 Søker: BOA Billedkunstnerne i Oslo o Akershus Prosjekt: BOA kunstbibliotek og salong - biblioteket som møteplass Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: høsten 2014 og 2015 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune?: Ja, driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner mv. Pros ektbeskrivelse BOA - Billedkunstnerne i Oslo og Akershus er en medlemsbasert fagorganisasjon for yrkesaktive billedkunstnere. Det søkes tilskudd til oppstart av et salongprosjekt i BOAs kunstbibliotek. Biblioteket skal være en samling av tekster og publikasjoner av og om Oslos kunst og kunstnere. Det er planlagt å bygge det fysiske biblioteklokalet i BOA våren Det søkes Fritt Ord om midler til bygging. BOA ønsker å gjøre sitt kunstbibliotek til en møteplass for kunstnere, kritikere, kunststudenter, skribenter og samlere. Det planlegges å holde en fast månedlig kunstsalong i biblioteket hvor det inviteres aktuelle bidragsytere, som kunstskribenter og kunstkritikere til å holde foredrag om f.eks. tekst om kunst, kunstkritikk, kunstformidling og kjøp/salg av kunst. Arrangementene skal være åpent for alle, men det skal fokuseres på ovennevnte grupper. I forbindelse med hver salong med utvalgt tema, vil det også gjennomføres et arrangement for skoleklasser på videregående sko1e. Kunstsalongen skal stimulere til nye samarbeid mellom erfarne aktører innen kunstfeltet og skoleelever. Samlet budsj ett til oppstart: Kr , hvorav kr til reisekostnader/honorar til foredragsholdere, kr honorar formidling og kr i administrasjons/prosjektledelse. Det er budsjettert kr til bl.a. markedsføring og leie av utstyr. Det innvilges kr i tilskudd til prosjektet BOA kunstbibliotek og salong - biblioteket som nwteplass. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, samt omhandler ny bruk av eksisterende ressurser, jf forskriften 1 og 6 bokstav b). Søker: Blå Booking AS Prosj ekt: Oppstart av europeisk konsertnettverk Søknadsbeløp: Tidsperiode: 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Nei Blå Booking er en etablert konsertarena som vil utvikle samarbeid med europeiske konsertarenaer med mål om å utveksle kompetanse, kunnskap og erfaring, samt i fellesskap bidra til å løfte frem nye europeiske artister og band og stimulere til utveksling innen EU. Prosjektet handler i hovedsak om første fase i etableringen og formaliseringen av samarbeidet via organisasjonen European Artist on the Rise (EAR). Initiativtaker er Ancienne Belgique i Brussel i samarbeid med European Music Office. Initiativet og organiseringen er inspirert av Europa

6 6 Cinemas (w,kw.euro a-cinemas.or i/en). I følge søker er det ti sentrale spillesteder som inngår i samarbeidet. Det søkes i hovedsak om dekning av reiseutgifter for deltakelse på møter for å gjennomføre første fase av etableringen og om kompetanseutviklingsturer for å stifte nærmere bekjentskap med de øvrige spillestedene som inngår i samarbeidet. I følge søker kan deltakelse i dette samarbeidet bidra til å redusere den økonomiske risikoen det innebærer å satse på uetablerte, europeiske artister og band og derigjennom bidra til å styrke søkers økonomiske bærekraft. Dette initiativet ansees å kunne gi positiv effekt for norske uetablerte artister og band som sikter mot de europeiske markedene og bidra til tilgjengeliggjøring av et betydelig musikkmarked. Egeninnsatsen er ikke synliggjort i det foreliggende budsjettet. Samlet budsjett: kr , hvorav kr reise, kr til overnatting, kr i diett, kr i transport og kr i administrative utgifter. Søknaden avslås. Etter en samlet skjønnsmessig vurdering finner en ikke å kunne prioritere tiltaket innenfor avsetningen for innovasjon innen kultur og kulturnæringer. Søker: Blå Booking AS Prosjekt: Ung på Blå konsertserie med fri aldersgrense Søknadseløp: Tidsperiode: 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Nei Blå Booking søker midler til å etablere konseptet Ung på Blå, en konsertserie med 12 konserter, en lørdag hver måned, gjennom hele året. Konsertene skal være alkoholfrie og ha fri aldersgrense. Artistene skal være anerkjente og profesjonelle, og i tillegg vil de bruke unge, lokale talenter som oppvarmingsartister. Videre vil søker i dette prosjektet også knytte til seg unge studenter for gjennomføring av produksjon og markedsføring. Målet med prosjektet er å etablere et konsertmiljø for ungdom på Blå og bidra til å bygge et miljø for kulturelle opplevelser blant ungdom i Oslo. Søker ønsker å bidra til talentutvikling ved å gi unge, uetablerte band og artister tilgang til en ny scene. Videre ønsker søker å involvere studenter innen produksjon og markedsføring i gjennomføringen av Ung på Blå. Søker har en ambisjon om å etablere konseptet på permanent basis, der den største delen av produksjonen skal bære seg selv. Det søkes om midler til å starte og etablere konseptet blant ungdom under 18 år i Oslo. Egeninnsatsen er ikke synliggjort i det foreliggende budsjettet. Samlet budsjett: kr , hvorav kr i artisthonorarer og kr til lys- og lydtekniker, kr til artist og produksjonsansvarlig, kr til billettør, kr til markedsføring, kr til booking og administrasjon. Det budsjetteres med kr i billettinntekter (billettpris kr 50). Det innvilges kr i tilskudd til prosjektet Ung på Bla konsertserie medfri aldersgrense. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet i Oslo.

7 7 samt at tiltak omhandler konseptutvikling som tidligere ikke har funnet sted, jf forskriften 1 og 6 bokstav a). Søker: Bondeungdomslaget i Oslo Prosjekt: Norwegian Folk - Forprosjekt Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune?: Nei Prosjektet er initiert av Bondeungdomslaget i Oslo (BUL), en organisasjon som har fokus på kultur, næring og frivillig arbeid. Det søkes om innovasjonstilskudd til forprosjekt til Norwegian Folk. Formålet er å fornye folkloren, utarbeide og formidle et opplevelsesprodukt med forankring i norske tradisjoner, til turister og fastboende i Oslo. I følge søker er etterspørselen etter denne type opplevelser økende. BUL mener at det i dag ikke finnes et kvalitativt og kvantitativt godt nok produkt/tilbud. Årsaker kan i følge søker være mangel på kanaler for tilbudet, mangel på helhetlige konstruerte opplevelser innen genren, samt for få profesjonelle utøvere innen tradisjonsuttrykk som arbeider med denne type formidling. Norwegian Folk har tre mål: 1) Få fram egenproduserte forestillinger og produkt av høy kvalitet. 2) Være knutepunkt mellom reiselivet og ulike lokale leverandører i Oslo innen folkekulturprodukt. 3)Støtte opp om tilsvarende organisering andre steder i landet. I det omsøkte forprosjektet skal det gjennomføres en kartlegging av markedsgrunnlag og samarbeidsaktører, samt produseres og gjennomføres et pilotarrangement. Pilotarrangementet skal være en showcasing for sentrale målgruppeaktører og representanter for reiselivsnæringen. I forprosjektet skal det også utarbeides en modell for produktleveranse basert på samarbeid med sentrale aktører innen turisme i Oslo. I forprosjektet deltar bl.a. Sarah Ramin Osmundsen, FolkOrg, Halgrim Hansegaard (FRIKAR), Trine Sjølyst (Folkemuseet), Khalid Salimi, Amanuensis ved historisk fakultet Fredrik Thue, NORLA, Norwegian Fashion Institute, Musikkprofessor Tellef Kvifte, Ricakjeden, Hurtigruta og Forum for Reiseliv. Samlet budsjett: Kr hvorav kr til ulike utgifter til produksjon og gjennomføring av pilotforestilling/showcase. Det er budsj ettert kr til kartlegging og kr til utvikling av forretningsmodell. Det er budsjettert med kr fra Bondeungdomslaget og kr fra Kulturrådet. Det innvilges kr i tilskudd til produksjon og gjennornforing av pilotforestilling i Norwegian Folk. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, og at tiltaket vil medføre generell kreativ vekst ved å styrke samvirke på tvers av fagfelt, jf forskriften 1 og 6 bokstav g).

8 8 Søker: Bydel Frogner Prosjekt: Barn i kunstneriske prosesser med gjenbruksmateriell Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: februar- mai Mottar tiltaket annen støtte fra Oslo kommune?: Ja, egenandel fra Bydel Frogner. Ansvarlig søker er Bydel Frogner. Det søkes tilskudd til et pilotprosjekt knyttet til etablering av et kreativt gjenbrukssenter Oslo (ReMida). Senteret skal ligge i Fridtjof Nansens vei 2, og være et sted der barn i barnehagealder utfører kunstneriske prosesser med gjenbruksmateriell. Senteret åpner medio januar 2014, og er tenkt å være i drift i en fireårig periode, dvs. ut Målet er å gi opplevelser for barn, kjenne på materialiteten og inspirere til kreativitet gjennom gjenbruk. ReMida-senteret har erfaring fra tilsvarende sentre, fortrinnsvis i Reggio Emilia i Italia og er medlem i det internasjonale ReMida-nettverket. I pilotprosjektet skal barn og kunstnere jobbe sammen i prosesser, noe som skal gi muligheten til å prøve ut hvordan dette samarbeidet kan bidra til barns kreativitet. Materialer til gjenbruksprosjektet skal leveres av bedrifter, og skal være gjenstander som ellers ville blitt kastet. Resultatet av piloten skal presenteres på Markedsdagen i Bogstadveien våren Piloten skal benyttes både som læringsprosess, som ramme for erfaringsoverføring til andre kunstinstitusjoner, kunstnere og kommuner, og som profilering. Det fremholdes at prosjektet både er holdningsskapende og vil føre til generell kreativ vekst på tvers av fagfelt, kulturaktører, kultursjangere og næringsliv. Bydel Frogner samarbeider med Nasjonalmuseet, Hi0A, ReMida senteret i Italia, Grenland kreative gjenbrukssenter v/ Nina Odegard og REN. Samlet budsjett: Kr , hvorav kr i honorarer til kunstnere, kr til dokumentasjon, kr til kompetanseoverføring (workshop og seminar), kr til markedsføring. Det er budsjettert med kr fra Bydel Frogner, kr fra utenbys deltakere på seminar og kr som skal søkes fra fagforeningen Lederne. Det innvilges kr i tilskudd til prosjektet Barn i kunstneriske prosesser med gjenbruksmateriell. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet i Oslo, og at det omhandler utforsking, utprøving og oppstart av tiltak og konseptutvikling, jf forskriften 1 og 6 bokstav a). Søker: Diamond Club v/ Brilliance AS Prosj ekt: Diamond Club Søknadseløp: kr Tidsperiode: 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Nei Brilliance er et musikkselskap med base i Bergen, som fokuserer på artistutvikling, management, promo og utgivelser. Høsten 2012 ble Diamond Club etablert, et konsept som omhandler månedlige showcase-konserter i Oslo, med to nye singellanseringer med uetablerte artister. Målgruppen for konseptet er musikkinteresserte unge voksne i alderen år, samt musikkbransje. Målsetningen er å fremme ny norsk musikk ved bruk av eksisterende ressurser.

9 9 I 2014 skal konseptet utvikles til også å omfatte en egen festival, vinyl-compilation og Web-TV program. Diamond Club har inngått et samarbeid med Musikkmagasinet ENO som i følge søker vil bruke sin plattform for å spre musikken. Som et ledd i samarbeidet ønsker søker å utvikle konseptet ved å opprette et Web-TV program hvor de aktuelle artistene blir intervjuet og andre musikknyheter blir referert. Diamond Club har mottatt støtte fra Kulturrådet til gjennomføring av showcasene. Samarbeidet med ENO og Diamond Club om Web-TV kan bidra til å fremme uetablerte artister og ny norsk musikk. Samlet budsjett: Kr , hvorav kr til gjennomføring av showcase, kr til gjennomføring av festival, kr til promotering av singler, kr til vinyl, kr til Web-TV og kr til profilering av Diamond Club. Det budsjetteres med kr i billettinntekter, kr fra Kulturrådet, kr fra festivalbilletter, kr fra salg/streaming, kr fra Kulturrådet til festival, kr fra Gramo, kr fra salg vinyl og kr fra sponsor. Budsjettet mangler en inntektspost på kr i forhold til oppgitt samlet inntekt på Det innvilges kr i tilskudd til Diamond Club, konseptutvikling og Web-TV. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, samt at tiltaket omhandler oppstart av tiltak og konseptutvikling, jf forskriften 1 og 6 a). Søker: Forfatterfight Prosjekt: Pilotgjennomføring av Forfatterfight. Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: Desember 2013 til mai 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune?: Nei Forfatterfight beskrives i søknaden som "et non-profit konsept, drevet av frivillige i kultursektoren" og gjennomføres i samarbeid med Juritzen forlag. Forfatterfight består av to deler; en tekst- og en opplesningskonkurranse. Uetablerte forfattere kan sende inn 5-15 sider egenskreven tekst i fri skjønnlitterær sjanger. De åtte beste skribentene plukkes ut til å delta på arrangementene. Første arrangement skal gjennomføres på Kulturhuset på Youngstorget 11. desember 2013, deretter skal det gjennomføres konkurranse/arrangement i februar/mars, april og mai Både tekstutdrag og avsluttede tekster kan sendes inn. Ved hvert arrangement kåres en vinner som kommer til finalen i mai Ijuryen sitter etablerte forfattere; bl.a. Helene Uri og Tiger Gart, forfatter og redaktør i Juritzen Forlag. På hvert arrangement selges en antologi med tekster fra kveldens opplesere. Vinneren av finalen i mai får bokkontrakt, mens 2. og 3. plass får intensjonsavtaler og sponset skrivekurs. Intensjonen med tiltaket er å finne nye forfatterstemmer. Metoden, som kombinerer et livekonkurransekonsept med utvikling av nye litterære tekster, er ikke tidligere utprøvd i Norge. Samlet budsjett: Kr , hvorav kr til produksjon av antologier, kr til design, kr til jury, kr til leie av lokaler, kr servering, kr til streaming og

10 10 musikk. Det er budsjettert kr i sponsing fra Juritzen forlag og kr fra Zazham. Det innvilges kr i tilskudd til pilotgjennomforing av Forfatterfight. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, og at tiltaket omhandler oppstart av tiltak, konseptutvikling og en ny metode, jf forskriftens 1 og 6 bokstav a). Søker: Norwegian Toolbox Prosjekt: Hval i Spikersuppa - pilotprosjekt Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: julen 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune?: Nei Norwegian Toolbox AS er et nystartet kreativt firma for utstillings- og filmproduksjoner. Norwegian Toolbox AS består av videokunster Kristin Günther, animatør Pjotr Sapegin og illustratør Fedor Sapegin. Det søkes om innovasjonsmidler til å gjennomføre et pilotprosjekt med videomapping på skøyteisen i Spikersuppa. Videomapping er i korthet film projisert på tredimensjonale objekter, oftest bygninger. Filmen er tilpasset bygningens form og utspring og gir illusjonen av at bygningen forandres for øyene til publikum. Denne type videoproduksjoner for offentlige rom/begivenheter er forholdsvis uutforsket i Norge. Norwegian Toolbox vil bruke animasjon og design i ny form. Det planlegges å vise en film på maks tre minutter med videomappingeffekter. Filmen vises som loop. Filmen viser en dans mellom projiserte skapninger på isen (isdansere) og skapninger under isen (hvalhai). Filmen skal følges av et eget lydspor som avspilles over anlegget til Spikersuppa Lydgalleri. Norwegian Toolbox samarbeider med Paleet shoppingsenter og Spikersuppa Lydgalleri. Prosj ektet skal gjennomføres i samarbeid med Paleet ved nyåpning i desember Søkerne ønsker med prosjektet å etablere en ny arena for filmatiske uttrykk, samt bruke pilotprosjektet som utvikling av et konsept der markedsføringsarrangementer, begivenhetsmarkeringer og lignende, benytter seg av videomapping av kunstnerisk høy kvalitet. Samlet budsjett: Kr , hvorav kr til produksjon, bl.a. honorering av isdansere, utgifter til animasjon, utgifter i forbindelse med musikkproduksjon m.m. Det er budsjettert med kr til gjennomføring av forestilling, kr til konseptutvikling. Det er budsjettert med kr i egenandel fra Norwegian Toolbox. Det innvilges kr i tilskudd til Hval i Spikersuppa - pilotprosjekt Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, at tiltaket omhandler oppstart av tiltak og konseptutvikling, samt at tiltaket kan gi innovativ overføringsverdi, jf forskriften 1 og 6 bokstavene a) og e).

11 11 Søker: Improbasen Prosjekt: Barnas Jazzorkester-Oslo Young Jazz Orchestra Søknadsbeløp: Tidsperiode: Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Nei Pros ektbeskrivelse: Foreningen Improbasen er et ressurssenter for barn og unge som vil lære om jazz og improvisasjon. I følge søker, er det å utvikle nettverk for musikere, pedagoger og andre ressurspersoner som engasjerer seg for målgruppen, en viktig oppgave og målsetning. Improbasen har vært lokalisert på Kråkstad i Ski kommune, men flytter f.o.m januar 2013 hovedaktiviteten sin til Oslo, for å møte en stadig økende etterspørsel. Prosjektet handler i hovedsak om å etablere et jazzorkester for barn, med storbandbesetning. Målsetningen er at orkesteret skal holde internasjonalt nivå og representere Oslo og Norge som enestående på opplæring innenfor improvisert musikk. Suksessfaktoren, som dette prosjektet skal bygge videre på, er at opplæringen er fullstendig integrert i samspilltilbudet. Improbasen har utviklet egne moduler, der en kombinasjon av håndverk og stimulering av kreative ferdigheter, har utviklet barnas spilleglede og evne til musikalsk kommunikasjon. Improbasen har fått kr fra Sparebankstiftelsen DNB til et pilotprosjekt i Oslo. I dette prosj ektet inngår det også midler til dokumentasjon av nevnte opplæringsmodul, hvorav kr inngår som en del av det omsøkte prosjektet. Improbasen samarbeider med nasjonale og internasjonale organisasjoner og festivaler om prosjekter for barn og unge, deriblant med Sapporo Junior Jazzschool i Japan. Improbasen står også bak Barnas Jazzhus, som ble kåret ti1årets Norske JazzkIubb i Det søkes om midler til å etablere prosjektet jazzorkesteret i Oslo, basert på nevnte opplæringsmodul med øvelse to hele dager per måned og 60 min. individuell undervisning per uke. Samlet budsjett: kr , hvorav kr i instrumenter og kr til individuell opplæring, kr til samspill, kr til seminarer, kr til konserter, kr til leie av lokaler kr til Overhead. Det budsjetteres med kr fra Norsk kulturråd, kr i egenandel fra deltakere, kr fra Sparebankstiftelsen DNB og kr fra lokale aktører (lokaler). Det innvilges kr i tilskudd til etablering av prosjektet Barnas Jazzorkester, Oslo. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet i Oslo, at tiltaket omhandler oppstart av tiltak som tidligere ikke har funnet sted, samt at tiltaket kan gi innovativ overføringsverdi, jf forskriften 1 og 6 bokstavene a) og e).

12 12 Søker: KULT Senter for kunst, kultur og kirke Prosjekt: Gamle Aker Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: Påskeaften 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Nei. KULT - Senter for kunst, kultur og kirke, er en stiftelse som arbeider med å utvikle nye arenaer for kunst og kultur i møte mellom kirke, andre religioner og øvrig kulturliv. KULT driver bl.a. med kompetanseutvikling for kunstnere og kulturarbeidere i relasjon til kirken i Oslo, samt for kirkelig ansatte i Oslo. Det søkes om innovasjonsmidler til prosjektet "Gamle Aker". Prosjektet er et av arrangementene i KULTs paraplyprosjekt Påske og pasjon 2014, som bygger videre erfaringer fra et lignende prosjekt gjennomført i Arrangementet vil finne sted på "graven for de navnløse" som ligger like ved nordskipet av Gamle Aker kirke, samt i selve kirkerommet og tentativt de gamle ølhallene under kirkegården. Aktørene som vil bli invitert til å delta i prosjektet er skuespiller Lars Øyno, musiker Sjur Miljeteig, dansekunstnerne Kristina Søetorp og Elisabeth Breen Berger, kurator Maria Veie, samt 12 unge forfattere. Forfatterne vil få tildelt evangelietekstenes skildringer av påskedramaet samt hver sin historiske hendelse fra Gamle Aker kirkes 834-årige historie som bakgrunnsmateriale til å utarbeide egne tekster. Prosjektet vil finne sted på påskeaften, og målet er å utforske hva som hender om man bruker uventede deler av kirkerommet til å presentere ulike kunstuttrykk. Arrangementet skal slik skape positiv forvirring om "hva som skjer hvor". Hvordan blir eksempelvis nyskrevne litterære tekster opplevd på en kirkegård? Gamle Aker vil bidra til å se de store muligheter som finnes gjennom å ta i bruk gamle historiske steder og bygninger på en ny og overskridende måte. Samlet budsjett: Kr til paraplyprosjekt Påske og Pasjon, hvorav kr til «Gamle Aker». Av dette er honorarer og kr diverse tekniske utgifter. Det er budsjettert ca kr til markedsføring og annet informasjonsarbeid under totalbudsjettet Påske og Pasjon. Det er bevilget kr fra Bispedømmerådet, kr fra Kirkelig Fellesråd i Oslo og kr fra Kulturrådet. Det er budsjettert kr fra Eckbos legater, kr fra Bergesens allmennyttige stiftelse, kr fra Fritt Ord og til sammen kr fra Det norske Bibelselskap og ulike kirkelige fellesråd. Søknaden avslås. Etter en samlet skjønnsmessig vurdering finner en ikke å kunne prioritere tiltaket innenfor avsetningen for itmovasjon innen kultur og kulturnæringer.

13 13 Søker: Lutter øre Søknadsbeløp: kr Prosjekt: Kartlegging og utforsking av tekniske løsninger for stedsspesifikk radio Tidsperiode: 1. mars april 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune?: Nei Lutter øre produserer stedsspesifikk radio til natur- og kulturminneområder, bymiljøer og utstillinger. Bak Lutter øre står Mari Paus og Hege Børrud Huseby, som har hatt et prosjektbasert samarbeid om stedsspesifikk radio siden Målet for 2014 er å bli en virksomhet med to fulltidsansatte. Lutter øre søker tilskudd til kartlegging og utforskning av tekniske løsninger for stedsspesifikk radio, i samarbeid med bgraphic ved Benedicte Raae, sivilingeniør i datateknikk. Lutter øre arbeider med formidling av komplekse problemstillinger i sjangeren stedsspesifikk radio. Stedsspesifikk radio er auditiv formidling av omgivelser. Mens lytteren beveger seg gjennom bygater, gir forskjellige stemmer og lydbilder informasjon, kontekst og estetiske opplevelser. Lutter øre mener at formidlingsformen kan optimaliseres med gode tekniske løsninger, og bli bedre ved å utvikles i samspill med teknologien. Søker ser at det er et marked for produktet også utenfor kulturfeltet. For å kunne nå dette markedet ønsker søker å "produktifisere" sine kompetanser ved å utvikle teknologi som gjør formidlingen enkelt tilgjengelig og salgbar. Prosj ektet vil føre til at bruk av mobil teknologi til formidling av byrom videreutvikles, og kan brukes på nye måter. Bruk av geolokasjon i byvandringer og formidling har stort potensial for spennende formidlingstilbud til borgere med smarttelefoner og nettbrett. Utforskningen av brukerbetaling vil kunne åpne for nye måter å finansiere kulturtilbud på mobiltelefon. Egeninnsatsen er ikke synliggjort i det foreliggende budsj ettet. Samlet budsjett: Kr hvorav kr i honorarer til bgraphic, kr til gjennomføring av seminar og møter i forbindelse med utvikling, kr til produksjon, bl.a. av forprosj ektet "stedsspesifikk radio i Oslo". Det innvilges kr i tilskudd til kartlegging og utforsking av tekniske løsninger for stedsspesifikk radio. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, at tiltaket omhandler konseptutvikling, jf forskriften 1 og 6 a). Søker: Megapop Prosjekt: Troll mot vikinger Soft launch Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: Februar august 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Nei Pros. ektbeskrivelse: Megapop er et etablert spillselskap som fokuserer mot det mobile app-markedet av spill. Selskapet har fem faste ansatte og ytterligere 13 som er ansatt på prosj ektbasis. Selskapet har per nå investert vel 4,5 mill. av egne midler, og mottatt offentlige tilskudd til utvikling av virksomhetens første

14 14 mobilspill; "Troll mot vikinger". Dette prosjektet handler i hovedsak av første fase av lanseringen av spillet. Ambisjonen er å lansere spillet internasjonalt, hvor USA, England, Spania, Frankrike nevnes blant målmarkedene. Første fase er å regne som en softlaunch, som vil si en lansering i ikke-strategiske markeder for å prøve ut både spillet og markedsstrategien. I dette tilfellet omfatter dette Norge, Australia, New Zealand og Canada. Megapops forretningsmodell er å lage såkalte "Free 2 play"- spill, dvs, at selve spillet er gratis og at inntektene kommer fra salg av virtuelle gjenstander og tjenester inne i spillene, noe søker forventer at mellom 5-10 % av spillerne skal gjøre. Under forutsetning av at softlaunch går etter plan og at de planlagte markedsføringstiltakene gjennomføres, anser søker at det er mulig å oppnå en omsetning på kr 7,4 mill. i Ved denne lanseringen ønsker Megapop selv å utgi og forlegge egne spill i Nord-Amerika og Europa. I følge søker gjøres dette for å kontrollere fremtiden til deres IPS (Intelectual Property Varemerke) og pengestrømmen som kommer fra disse. Tiltaket vil gi søker kompetanse på den markedsmessige delen av internasjonal spillanseringer. Søker vil tilegne seg erfaringer om hvorvidt dette er hensiktsmessig og lønnsomt, med hensyn til fremtidige lanseringer. Det søkes om midler til gjennomføring av softlaunch, design og profileringsmateriell, PR og markedsføring, lanseringseventer, gjennomføring av fokusgrupper (spillet blir testet ved hjelp av fokusgrupper) og tracking og metricanalyse for effektmålingen av markedsføringstiltakene. Søker har en ambisjon om at dette spillet skal bidra med inntekter som muliggjør en utvikling av selskapet. Målet er å ha 75 ansatte som arbeider ut i fra Oslo i 2017, og gå fra en til to produktlanseringer i I mai 2013 mottok Megapop kr 1,2 mill i utviklingsmidler til Troll mot vikinger. Følgende er Norsk Filminstitutts (NFI) beskrivelse av spillet: «Troll mot vikinger (Troll Vs. Vikings) er et spennende, fargerikt og tilgjengelig Tower Defence-strategispill for alle aldre, og er laget av noen av Norges mest erfarne spillutviklere. I Troll mot Vikinger trer du inn i rollen som trollene, og det er opp til deg å forsvare mot vikingenes herjinger. Spillet bruker noe av det norskeste av det norske, men gjør det om til noe annerledes og innovativt for en hel verden av spillere. I spillet brukes tilgjengelig spillmekanikk, krydret med stor dybde og flere online funksjoner for aktive spillere. Spillet er laget i Unity, og vil forst komme fbr i0s. Over tid er planen å lansere på flere plattformer, og også tillate spillerne å somlost spille mot hverandre. Trolls vs Vikings vant LivePitch'n under Nordic Game i mai 2013». Samlet budsjett: Kr ; Til gjennomføring av softlaunch, design og profileringsmateriell, PR og markedsføring, lanseringseventer, gjennomføring av fokusgrupper og tracking og metricanalyse. Det budsjetteres med kr i egenirmsats og midler fra NFI( ikke spesifisert). Søknaden avslås. Etter en samlet skjønnsmessig vurdering finner en ikke å kunne prioritere tiltaket innenfor avsetningen for innovasjon innen kultur og kulturnæringer.

15 15 Søker: Kulturbyrået Mesåt Prosjekt: Nye metoder og markeder Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: januar-august 2014 og april-desember 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Nei Kulturbyrået Mesti har 14 års erfaring med å utvikle og gjennomføre kunstprosjekter i offentlig rom. Det søkes om innovasjonsmidler til å gjennomføre to pilotprosjekter som knytter sammen kunstprosjekter og eiendoms/områdeutvikling. Prosjektene er i samarbeid med eiendomsutvikler Stor-Oslo Eiendom. Prosjektene har til felles at de skal benytte nye visningsmedier og arenaer utendørs, og slik skape engasjement og grunnlag for dialog. I det ene prosjektet, på Konowshus, skal det vises temporær kunst i stort format på en byggeduk som dekker huset i en byggefase. Konowshus ligger svært synlig plassert i bybildet i Ekebergåsen over Kværnerdalen, like ved inngangen til Operatunnelen og Svartdalstunnelen, der det passerer mange tusen biler daglig. I det andre prosj ektet på Hovseter torg skal det brukes kunst som utgangspunkt for en kreativ prosess der beboerne inviteres til å ha meninger om hva den forestående oppgradering av torget skal bestå av. Prosj ektene vil bidra til å utvikle Kulturbyrået Mesn ved at det brukes tidligere erfaringer i en ny sammenheng; mot nye arenaer og kunder (eiendomsaktører). Prosjektene vil også ha innovativ overføringsverdi mht. ny tenkning for bruk av kunst og kunstneriske prosesser som ledd i verdiheving på andre områder. Samlet budsjett: Kr hvorav ca kr til produksjonsrealterte utgifter til begge prosjekter, ca kr til forarbeid, research osv, ca kr til etterarbeid/evaluering, kr til uforutsette utgifter. Det er budsjettert med kr fra Stor-Oslo Eiendom, kr fra Kulturbyrået Mes&I (egenandel). Det innvilges kr i tilskudd til prosjektene Konowshus og Hovseter Torg. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturnæringslivet i Oslo, og at tiltaket omhandler konseptutvikling, ny bruk av eksisterende ressurser, har innovativ overføringsverdi og at tilskuddet vil utløse økonomiske ressurser fra andre bidragsytere, jf forskriften 1 og 6 bokstavene a), b), c) og e). Søker: Foreningen Musikkbyen Oslo Prosjekt: Visit Musikkbyen Oslo Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: Desember 2013 mars 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Nei. Musikkbyen Oslo jobber for at Oslo skal være en så god musikkby som mulig. Foreningens medlemmer er arrangører, festivaler og management. Musikkbyen Oslo og VisitOslo samarbeider om forprosjektet: "Visit Musikkbyen Oslo". Prosjektet har som hensikt å gjøre Oslo til et mer attraktivt reisemål ved å gjøre det enklere å besøke Oslos musikkscener. Prosj ektet skal bygge videre på etablerte, digitale verktøy hos VisitOslo og kartlegge potensialet for nye og bedre fremtidige digitale løsninger - som er knyttet helt konkret til billettsalg.

16 16 Ambisjonen med prosjektet er å legge til rette for en digital løsning som fyller flere seter og saler i Oslo med lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum. Det søkes tilskudd til kartlegging, gjennomføring av worskshop med deltakere fra musikk- og turistnæringen i Oslo, og overføring av informasjon til eksisterende databaseverktøy. Videre søkes det om midler til utvikling av pilot, som vil fungere som eksempel og danne grunnlag for utarbeiding av forslag til løsning for enklere informasjon og digitalt billettsalg av musikkaktiviteten i Oslo på helårsbasis. Samlet budsjett: Kr , hvorav kr til kartlegging og aktiviteter, prosjektleder for Musikkbyen Oslo, kr til prosjektleder VisitOslos digitale verktøy, kr til gjennomføring av workshop og kr i PR og markedsføring. Det innvilges kr til Visit Musikkbyen Oslo; til utvikling av pilot, gjennomføring av workshop og markedsføring. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket vil bidra til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, at tiltaket omhandler oppstart av tiltak som tidligere ikke har funnet sted, at det kan medføre generell kreativ vekst ved å styrke samvirke på tvers av næringsliv, samt at tiltaket vil bidra til internasjonalisering, jf forskriften 1 og 6 bokstavene a), f) og g). Søker: nymusikk ved Agnes Kroepelien Prosjekt: Off The Page ny møte- og markedsplass for samtidslyd, pilot Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: 25. januar 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Ja. For 2013 har nymusikk mottatt tilskudd til løpende kunst og kulturtiltak. Søknad om driftstilskudd for 2014 er avslått. nymusikk vil sammen med musikkmagasinet The Wire prøve ut et konsept i Oslo, som ble etablert i London i Målet er å etablere en ny møte- og markedsplass for samtidslyd i Oslo. Konseptet går ut på å arrangere en minifestival, uten musikk, men med musikkdiskurs og markedsplass. Målsettingen er å trekke et nytt publikum, skape kreativ utveksling og øke næringspotensialet til et mangfold av mindre, uavhengige plateselskaper, distributører, importører og forlag av smalere musikksjangre og samtidskultur. "Bredde og nyskapning i kulturfeltet er betinget av kunnskapsrike journalister og skribenter. Både i media og i formidling av konserter har diskursen rundt musikk et stort forbedringspotensial i Norge. Med Off The Page vil vi vise at vår tids rike lyttekultur har et større nedslagsfelt og næringspotensial dersom det jobbes målrettet med publikumsformidling." sier søker. I følge søker vil The Wire som samarbeidspartner sorge for kredibilitet, gi oppmerksomhet om arrangementet både i inn- og utland og sikre tilstrømming av både skribenter og publikum. Off The Page henvender seg til musikkbransjen på tvers av sjangere, til et bredt og sammensatt, musikkinteressert publikum. I følge søker vil det etableres samarbeid med fire til fem mediepartnere for å sikre langsiktig og bred synlighet i norske og internasjonale bransjeblader. Det søkes om midler til gjennomføringen av arrangementet i 2014 som en forsøkspilot som skal danne grunnlag for Off The Page Oslo Arrangementet vil arrangeres 24. januar 2014 og tar

17 17 sikte på å omfatte aktører på markedsplassen og selge 300 billetter, for 2015 vil arrangementet gå over to dager og målet er å doble antall deltakere på markedsplassen. Arrangementet skal foregå på Litteraturhuset og i Kunstnernes hus. Søker refererer til mulige mediesamarbeidspartnere og aktuelle aktører som skal delta på markedsplassen og i paneler/diskusjoner, men det foreligger ikke et program. Samlet budsjett: Kr , hvorav kr til tilrettelegging av markedsplass, kr til markedsføring, kr til honorarer foredragsholdere/panel/diskusjon, kr til reise, overnatting og diett for ti aktører til markedsplassen. Det budsjetteres med kr i billettinntekter, kr fra Kulturrådet, kr fra nymusikk, kr fra Music Norway, kr fra Fritt Ord, kr fra Den norske komponistforening. Det opplyses om at nymusikk dekker alle administrative kostnader, men dette er ikke ført opp i budsjettet. Det innvilges kr i tilskudd til gjennomforing av pilotprosjekt Off The Page Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet i Oslo, at tiltaket omhandler utprøving av tiltak og samarbeid som tidligere ikke har funnet sted, og at tiltaket kan bidra til internasjonal utveksling, forskriften 1 og 6 bokstavene a) og f). Søker: Stiftelsen Oslo Jazzfestival Prosjekt: Karl Johan-scenen Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: Juni-august Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune? Ja. Oslo Jazzfestival tildeles driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner mv. for Det søkes om innovasjonsmidler til å gjennomføre Karl Johan-scenen i 2014, 2015 og Oslo Jazzfestival vil samarbeide med Pal&t, VisitOslo og Musikkbyen Oslo om en scene i Spikersuppa somrene 2014 til Scenen er et eget konsept gjennom sommeren, som er utenfor jazzfestivalens ordinære drift. Scenen vil fungere som en felles plakat for musikkbransjen der det skal tilbys gratiskonserter innen ulike sjangere. Oslo Jazzfestival tar ansvaret for å programmere scenen, som skal være et sted Oslos befolkning og tilreisende kan få informasjon om sommerens konserttilbud. På scenen kan ulike musikkaktører presentere artister og utdrag fra konsertprogrammet, strømme utsolgte konserter på storskjerm, selge billetter, dele ut programmer, ha TV- og radiosendinger, konkurranser og andre stunt. Det fremholdes at prosjektet vil tilrettelegge for samarbeid på tvers av musikkbransjen, handelsstanden og turistnæringen. Satsingen er tenkt å skulle hjelpe musikkbransjen å nå turistene som målgruppe. Av konkret innhold på scenen nevnes at Oslo Jazzfestival bl.a. vil presentere konseptet "Ettermiddagsjazz" på lørdager fra juni til august og ha daglig program i åpningshelgen og festivaluka. Til sammen blir det 18 dagers program, og tidspunktene tilpasses i forhold til andre aktører som vil bruke scenen. Samarbeid med bl.a. Musikkbyen Oslo skal sørge for innhold til scenen også på andre og på andre musikalske sjangere. Budsjettet er kun for gjennomføring Samlet budsjett 2014: Kr ; hvorav kr i honorarer, kr til lydanlegg/tekniker, kr til scene, kr til backline, kr til storskjerm. Det er budsjettert kr i sponsormidler, kr fra JazzForum, kr fra Oslo Jazzfestival og kr fra andre støtteordninger (ikke spesifisert).

18 18 Det innvilges kr i tilskudd til gjennomføring av Karl Johan scene Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket vil bidra til innovasjon innen kulturlivet i Oslo og at tiltak omhandler oppstart av tiltak, konseptutvikling og samarbeid som tidligere ikke har funnet sted, jf forskriften 1 og 6 bokstav a). Søker: Oslo Curators Jour Fix / Stiftelsen Fotogalleriet Prosjekt: Oslo Gallery Weekend 2014 Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: mai 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune?: Nei. Oslo Curator Jour Fixe er et samarbeid mellom Oslos visningssteder for samtidskunst. Deltagere er kuratorer, frilansere og institusjonsdirektører fra ikke-kommersielle visningssteder, bl.a. fra Kunstnernes Hus, Fotogalleriet og Samtidsmuseet. Motivasjonen og felles interesse er å utvikle og formidle Oslos samtidskunst, i Norge og internasjonalt. Det søkes om tilskudd til å arrangere Oslo Gallery Weekend Oslo Gallery Weekend ble gjennomført første gang i Det er planlagt for 2014 at man i tillegg til å promotere arrangementet ovenfor et lokalt publikum, inviterer ti internasjonale kunstkritikere for å bli kjent med den aktive samtidskunstscenen i Oslo. Målet er å synliggjøre samtidskunstscenen i byen gjennom et samarbeid, og bidra til økt bevissthet og kunnskap om feltet som på sikt vil kunne gi økte besøkstall og bedre økonomi. Det langsiktige målet er å befeste Oslo som en av Europas mest spennende kunstscener. Samlet budsjett: Kr ; hvorav kr til reise og oppholdsutgifter i forbindelse med inviterte kunstkritikere, kr til gjennomføring av Oslo Gallery Weekend. Det er søkt kr fra Kulturrådet, kr fra Utenriksdepartementet og budsjettert kr i egenandel fra Oslo Kurators Jour Fix. Det innvilges kr i tilskudd til Oslo Gallery Weekend Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, at tiltaket omhandler oppstart av tiltak, konseptutvikling, samarbeid som tidligere ikke har funnet sted, samt at tiltaket vil bidra til internasjonalisering, jf forskriften 1 og 6 bokstavene a) og f). Søker: Oslo Fjord Festival ved Svein Bjørge Prosjekt: Utvikling og gjennomføring av Oslo Fjord Festival Beløp: kr Tidsperiode: juli 2014 Det søkes som tilskudd til å utvikle og gjennomføre Oslo Fjord festival i Oslo Fjord Festival har ambisjon om å bli en fasilitator av ulike arrangementer i indre Oslofjord. Søkers oppgave er tenkt å være organisering, koordinering og markedsføring av ulike underarrangører. Av underarrangører nevnes bl.a. Kysten Landsstevne og regattaen KNS Europe Week 2014.

19 19 Søknaden nevner at det er ønske om å gjennomføre bl.a. arrangementer i og på Operaen, Børsen, Oslo S og Ekebergparken. Det er ønske om å etablere samarbeid med Operaen, Deichmanske, Ekebergparken, Munch-museet, Fredssenteret, m.fl. Samlet budsjett: Det er levert treårig driftsbudsjett, på ca 7,0 mill. for 2014, 9,0 mill. for 2015 og 10,5 mill. for For 2014 er det budsjettert kr 1,0 mill. i prosjektledelse, kr 5,0 mill. i varekostnader, ca kr 1,0 mill, i andre driftskostnader. Det er budsjettert 1,0 mill. i sponsormidler for 2014, kr fra HAV Eiendom, 3,0 mill. i billettsalg, 1,5 mill. på salg og servering og kr fra fylkeskommunen. Det innvilges kr i tilskudd til utvikling og gjennomfring av Oslo Fjord Festival Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket vil bidra til innovasjon innen kulturlivet i Oslo og at tiltaket omhandler utprøving, oppstart av tiltak og konseptutvikling og samarbeid som ikke tidligere har funnet sted, jf forskriften 1 og 6 bokstav a). Søker: Oslo Musikkråd Prosjekt: Utredning - Skolen som lokalt kulturhus Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: Januar-august 2014 Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune?: Ja. Oslo Musikkråd er innvilget kr driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner mv. samt en ekstrabevilgning til arbeid med øvings- og fremføringslokaler for Det søkes tilskudd til et utredningsprosjekt om skolene som lokale kulturhus. Oslo Musikkråds anleggsutvalg er prosjektets styringsgruppe og ansvarlig søker. Tiltaket skal utrede prekvalifiserte løsninger til "Bygg for Læring" bredt forankret i brukermiljøer; skole og kultur, - og fagmiljøer. Målet er å konkretisere og styrke begrepet "Skolen som lokalt kulturhus", herunder styrke skolen som arena for kommunikasjon i plenum. En bredt sammensatt ekspertgruppe ser på eksisterende- og mulige fremtidige løsninger som gjør skolen mer egnet som lokalt kulturhus, samtidig som skolens hovedfunksjon opplæring ivaretas. Prosjektet vil gjennomføres med jevnlig involvering av relevante aktører i Oslo kommune; eksempelvis Utdanningsetaten. Prosjektledelse og prosjektadministrasjon vil være forankret hos Oslo Musikkråd. I prosjektet deltar for øvrig representanter for brukergrupper; undervisningspersonell, FAU, verneombud/hms, fagforeninger, bibliotek, kulturaktører, Utdanningsetaten og Kulturetaten, samt annen relevant fagkompetanse. Prosjektet skal oppsummeres i en rapport, som skal etablere bærekraftige standardløsninger slik at planlagte og fremtidige nybygg og rehabiliteringer av skolebygg kan gjennomføres innenfor vedtatte rammer. Samlet budsjett: Kr hvorav bl.a. kr til lønnsmidler til prosjektstilling i sju måneder, kr til husleie, kr til heldagsseminar, kr til introduksjonsseminar og kr til studietur.

20 20 Det innvilges kr i tilskudd til etablering av initiativ for utredning av skolen som lokalt kulturhus. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket kan bidra til ny bruk av eksisterende ressurser, jf forskriften 6 bokstav b). Søker: Oslo Open Prosjekt: International Visitors Program, BOO Barnas Oslo Open og Atelier Pool Søknadsbeløp: kr Tidsperiode: Fra 1. til 27. april Hovedfestivalen arrangeres 26. og 27. april 2014, Mottar søker/tiltaket annen støtte fra Oslo kommune?: Ja, driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner mv Oslo Open er en kunstfestival hvor kunstnere i hele byen holder åpent atelier. Festivalen er gratis for besøkende. Det søkes tilskudd til nye særprosjekter som skal gjennomføres i sammenheng med hovedfestivalen Det gjelder International Visitors Program, BOO Barnas Oslo Open og Atelier Pool. Oslo Open ønsker å initiere besøk fra utenlandske gallerister, kunstsamlere, kunstpresse og kuratorer i forbindelse med Oslo Open, for slik å bidra til å profilere den samtidige kunstscenen og stimulere til nettverksbygging. I satsningen, et International Visitors Program, vil Oslo Open fasilitere for besøkende. Tilskuddet skal også finansiere reise og opphold. Oslo Open har for 2014 planlagt å prøve ut et eget sideprogram for barn; BOO Barnas Oslo Open, der kunstnere arrangerer workshops for Oslos barn. Hver kunstner setter selv sitt særpreg på workshop og bestemmer innehold. Det søkes også innovasjonsmidler til utvikling av Oslo Open Atelier Pool, et konsept der hvor Oslo Open vil koble næringseiendom og kunstnere sammen slik at alle kunstnere kan få leie atelier i tomme industrilokaler. Oslo Open ser for seg "eiendomsbank" der kunstnere og eiendomsforvaltere kan legge inn og søke frem tomme lokaler som kan brukes til atelier. Innovasjonsmidlene skal benyttes til videre etablering av prosjektet. I forbindelse med de nye prosjektene, og utvikling av Oslo Open som helhet, søkes det også midler til å utvikle en egen app til BOO, samt oppdatere hjemmeside. Samlet budsjett: kr , hvorav kr til gjennomføring av Barnas Oslo Open, kr til International Visitors Program og kr til Oslo Open Atelier Pool. Det er også budsjettert kr til tekniske tiltak. Det er bevilget kr fra kulturrådet til BOO. Øvrige er budsjettert finansiert av hhv Bildende Kunstneres Hjelpefond, Fritt Ord, Norske Kunsthåndverkere, Fritt Ord, NBK Prosjektstøtte, Annonseinntekter katalog og kontingent fra Oslo Opens referansegruppe. Det er ikke spesifisert søknadssummer. Det innvilges kr til utvikling av Oslo Atelier Pool, BOO Barnas Oslo Open og International Visitors Program. Det er i vurderingen blant annet vektlagt at tiltaket bidrar til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet i Oslo, jf forskriften 1. Videre er det vektlagt at tiltaket omhandler oppstart av tiltak, konseptutvikling og en metode som tidligere ikke har funnet sted, jf forskriften 6 bokstav a).

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525)

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Søknadssum: 40000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek, Unge Deichman / 992410213 Arne Garborgsplass

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet. Retningslinjer for tilskuddsordningen Tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007:

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007: Saksframlegg Kulturfondet 2007- Søknader til vurdering mars 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak: 1) Formannskapet tar rådmannens saksframlegg vedrørende kommunal egenandel til Jämt/trøndersk

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

02 MAI2016. Mottatt Nkr NORSK BERGVERKSMUSEUM. Delrapport - Digital utvikling, prosjektet «Haus Sachsen - formidling av et kulturlandskap»

02 MAI2016. Mottatt Nkr NORSK BERGVERKSMUSEUM. Delrapport - Digital utvikling, prosjektet «Haus Sachsen - formidling av et kulturlandskap» NORSK Mottatt Nkr BERGVERKSMUSEUM 02 MAI2016 Norsk Kulturråd Postboks 8052 Dep. 0031 OSLO Postadresse: Postboks18, NO- 3602 Kongsberg Besøksadresse: Hyttegata 3, NO-3616Kongsberg Telefon: 91 91 32 00 E-

Detaljer

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018 22 oktober 2014 Til: Fra: Politikere i FRIKK utvalget Styret i BKIB, Line Schjøldberg og Stina Gellein Dato 22 oktober 2014 Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3473-22.02.2017 Statsbudsjettet 2017 - tilskudd til Innovasjon Norge 1. Tilskudd for 2017 Kulturdepartementet tildeler med dette

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Saknr. 11/4040-1 Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner?

Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner? Hvordan få til samspill i og mellom kulturorganisasjoner? fra et ledelses- og organiseringsperspektiv AV DR. OECON DONATELLA DE PAOLI HANDELSHØYSKOLEN BI NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING 28 OKT 2011 Innhold Kulturens

Detaljer

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Saknr. 13/754-1 Saksbehandler: Bjørn Westad NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER 2013-2015 Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2014 2015 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, med det formålet å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Internasjonal strategi Kulturrådet

Internasjonal strategi Kulturrådet Internasjonal strategi Kulturrådet 2014-2018 INTERN VERSJON Hovedmål for Kulturrådets internasjonale arbeid 2014-2018: Kulturrådet skal støtte og stimulere internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Det vises til Bystyrets budsjettvedtak sak 240/08 der alle 8 kulturbydeler ble tildelt kr hver til samarbeidsprosjekter i 2009.

Det vises til Bystyrets budsjettvedtak sak 240/08 der alle 8 kulturbydeler ble tildelt kr hver til samarbeidsprosjekter i 2009. Dato: 26. februar 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Tilskudd til samarbeidsprosjekter Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-330-200802038-8 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder fordeling av samarbeidsmidler

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Programlegging og kvalitetskriterier

Programlegging og kvalitetskriterier Programlegging og kvalitetskriterier Frist for innsending av forslag til DKS sitt program er 1. november. Produksjonene behandles i to faser og to programråd. Vurdering av kvalitet gjøres i henhold til

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling Møteinnkalling Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Folkeverkstedet (Ref #86a25826)

Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 0179

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer