Bergen Sak 22/11. Universitetet i Bergen Styringsgruppen for webprosjektet. Kravdokument for pilotering av ny web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen 17.6.2011 Sak 22/11. Universitetet i Bergen Styringsgruppen for webprosjektet. Kravdokument for pilotering av ny web"

Transkript

1 Universitetet i Bergen Styringsgruppen for webprosjektet Bergen Sak 22/11 Kravdokument for pilotering av ny web 1 Innledning Gjennomføring av prosjektet Prosess Tidsplan/milepæler Områder som skal testes i piloten Dokumentasjon av resultater fra pilot Kontakt med interne og eksterne ressurser Teknisk referansegruppe Eksterne konsulentbidrag DrupalCon (konferanse) Dra inn ekstern Drupal kompetanse Test med pilotbrukere Webarkitektur Brukeradministrasjon og rollestyring CMS (publiseringsgrensesnitt) Funksjonskrav (CMS) Oppgaver (pilotcase) Innholdskontroll og arbeidsflyt FS-data Videofiler Varsling Andre medier Integrasjon Konvertere innhold Søk Funksjonskrav Intranett/ekstranett Saker fra Backlog Informasjon fra Felles studentsystem Informasjon fra Cristin Appendiks Elementer som må på plass i CMSet for at oppgavene kan gjennomføres Oppgaver CMS (pilotcase) Oppgaver søk Vedlegg

2 1 Innledning Etter at universitetsstyret ble orientert om driftsproblemer og tekniske utfordringer med nåværende teknologi for UiBs nettsider (sak 28/10) ble det i november 2010 oppnevnt en styringsgruppe med ansvar for arbeidet med å implementere en ny og fremtidsrettet teknologi for universitetets nettsider. Styringsgruppen for webprosjektet nedsatte i mai 2011 en prosjektgruppe med ansvar for å utvikle en pilot som grunnlag for valg av ny webarkitektur for UiB. Prosjektgruppen ble gitt følgende mandat: 1. Utvikle en pilot som demonstrerer både muligheter og avgrensninger. a. Ett viktig prinsipp i ny webarkitektur er å minimere spesialutvikling til et minimum og bruke standard funksjonalitet i komponenter som f.eks CMS 1. Konsekvensene av dette må være tydelige og synlige i piloten. b. Piloten må være så utfordrende at den gir et svar på om anbefalt webarkitektur vil fungere både i en utviklings- og driftsfase av ny 2. Utarbeide og levere et detaljert kravdokument som inkluderer både omfang, funksjonalitet i pilot og tidsplan for gjennomføring av piloten. a. Kravdokumentet leveres til styringsgruppen for godkjenning senest fredag 17. juni b. Styringsgruppen må på bakgrunn av kravdokumentet ha en forståelse for omfang av piloten og hvordan denne vil bli testet (hvem skal teste, hva skal testes, hvordan skal det testes osv). I det påfølgende kravdokumentet vil prosjektgruppen beskrive funksjonalitet som skal inngå i piloten, omfang av piloten og gjennomføring av piloten. All funksjonalitet kan ikke inngå i piloten og prosjektgruppen må foreta prioritering ut fra representativitet og relevans. Piloten skal gi svar på muligheter og begrensninger ut fra prinsipp om minimum av spesialutvikling og mest mulig velprøvd, standard funksjonalitet. Piloten skal være utfordrende og gi svar på om (hvordan) anbefalt webarkitektur vil fungere i utviklingsfase og driftsfase. Styringsgruppen har valgt å bruke Drupal som CMS-komponent i piloten. Resultater av piloten skal dokumenteres. Etter piloten vil det bli evaluering av de erfaringer som er som er dokumentert gjennom piloten. Prosjektgruppen har et selvstendig ansvar for å implementere piloten, men styringsgruppen kan bistå med nødvendig beslutninger som går utover prosjektgruppens ansvar. Det skal være månedlig rapportering til styringsgruppen mot leveranser dokumentert i godkjent kravspesifikasjon. Pilotperioden varer fram til CMS er et publiseringssystem eller publiseringsverktøy (eng: Content Management System (CMS)) 2

3 2 Gjennomføring av prosjektet 2.1 Prosess Arbeidet med piloten vil bli gjennomført i ulike tidsbolker (faser) som avsluttes i forkant av det månedlige møte i styringsgruppen, som vil bli orientert om arbeidet og forelagt eventuelle problemstilinger m.m. Det vil bli gjennomført et gitt antall tester innenfor hver tidsbolk, og resultat fra testene kan gi justeringer og nytenking i forhold til påfølgende faser i piloten. Derfor vil ikke nødvendigvis alle oppgaver utover i piloten være planlagt i detalj. Dessuten vil det kunne bli lagt til nye oppgaver underveis i piloten. Det kan bli behov for samlokalisering i deler av pilotperioden. 2.2 Tidsplan/milepæler Arbeidet i tidsbolkene følger oppsatt møteplan for styringsgruppen. (Foreløpige datoer) 19. august 16. september 21. oktober 18. november 16. desember Til hver tidsbolk er det definert ulike funksjoner og oppgaver innenfor områder som skal testes i piloten. Funksjoner som skal testes og oppgaver som skal gjennomføres er registrert som sak i prosjektstyreverktøyet Redmine (prosjekt.uib.no). Hver sak viser eventuell relasjon til andre saker, hvem som er ansvarlig for saken, estimert tidsbrukt samt start og sluttdato. (Se appendiks/vedlagt Gannt-diagram for oversikt over saker) Tidsbruk til hver sak er estimert i tidsblokker på 5 timer, som tilsvarer ett dagsverk for en person (25 timer = en uke). Flere enn en person kan arbeide med en sak. For eksempel vil hele arbeidsgruppen være involvert i saken Utforske Drupal og tilgjengelige moduler [Sak #596], som er estimert til 100 timer/fire uker. Estimert tidsbruk er grove estimater som i tillegg til omfang også indiker hvor viktig saken er for piloten og hvor lenge man skal arbeide med en sak. Saker skal i prinsippet ikke overskride tidsestimatet med mindre det foreligger særskilt gode grunner for det. 2.3 Områder som skal testes i piloten Fem hovedområder som skal inngå i piloten 1. Webarkitektur 2. Brukeradministrasjon og rollestyring 3. CMS (publiseringsgrensesnitt) 4. Integrasjon 5. Søk 3

4 Til hvert område vil det være et definert antall funksjoner som skal inngå i piloten. Til hver funksjon vil det blir knyttet en eller flere kontrete, representative oppgaver (pilotcase) som testes i piloten. Hvert område blir omtalt i kapitel Dokumentasjon av resultater fra pilot Til hver sak som er registret i prosjektverktøyet vil det bli gitt en skriftlig vurdering av resultatet, bl.a. vurdering av behov for egenutvikling og vurdering av modulerer 2 som eventuelt må benyttes. Det skal dessuten rapporteres om eventuelle funn som krever justeringer og nytenking i forhold til påfølgende faser i piloten (j.fr punkt 2.1) 3 Kontakt med interne og eksterne ressurser I oppnevningsbrevet for styringsgruppe for webprosjektet blir behovet for kontakt og bidrag fra både interne og eksterne resurser særlig fremhevet. Det er viktig at gruppen sikrer kontakt med viktige aktører i organisasjonen (fagmiljøer, driftsansvarlige og andre) om konkrete problemstillinger relatert til teknologi og innhold. Styringsgruppen skal hente inn erfaringer fra andre universiteter og institusjoner det er nærliggende å sammenligne seg med og vurdere om det er grunnlag for konkret prosjektsamarbeid. Prosjektgruppen vil ha kontakt med ulike aktører gjennom hele pilotperioden. Og systemet som settes opp for piloten vil i utgangspunktet være observerbart for alle interessert gjennom hele perioden. 3.1 Teknisk referansegruppe Teknisk referansegruppe vil få innsyn med arbeidet underveis i piloten og inviteres til å teste systemet når systemet er klargjort for pilotbrukere (se nedenfor). Et endelig opplegg vil bli drøftet i neste møte i referansegruppen. 3.2 Eksterne konsulentbidrag Arbeidet med pilot vil bli gjenstand for ekstern evaluering og prosjektgruppen vil innhente eksternt konsulentbidrag i september og i avslutningsfasen av pilot. Formålet med ekstern evaluering er å få innspill både på gjennomføring av piloten og på problemstillinger relatert til teknologi. [Sak #614] og [Sak #615] For å sjekke at CMS validerer mot universell utforming, etablerte webstandarder og offentlige forskrifter for kode foreslår prosjektgruppen å bruke ekstern kompetanse. [Sak #618] I notat Pilotering av ny web er det i tillegg lagt opp til ekstern vurdering av webarkitektur etter at piloten er gjennomført. 2 Contributed modules are add-ons for Drupal, allowing you to extend, build, and customize Drupal s core functionality. These modules are not part of the core files and may not have optimized code/functionality for your purposes. If there isn t a module to solve your needs, you can create one for the rest of the community to use, or consider joining forces and helping the maintainer. (10. juni 2011 var det registrert moduler i Drupal.) 4

5 3.3 DrupalCon (konferanse) Drupal er basert på åpen kildekode og utvikles og vedlikeholdes av brukere og utviklere over hele verden. Systemet er (mest) designet for programmerere og krever intern faglig kompetanse, noe som blir påpekt av teknisk referansegruppe (26/5/2011) og i notat om anbefaling av ny web (punkt ). Selv om Drupal ikke er valgt som CMS, vil kunnskap om systemet være svært god hjelp i pilotfasen. For å få bedre kunnskap om systemet; bli kjent med og knytte kontakter med utviklermiljøer og institusjoner som bruker Drupal, samt få innsikt i organisering, dokumentasjon og videreutvikling av programvaren og tilbakeføring av kode, anbefaler vi at personer som skal arbeide med piloten deltar på europeisk kongress for Drupal i London, august. DrupalCon er en årlig kongress som samler både utviklere, brukere og administratorer av Drupal. Sak [#611] 3.4 Dra inn ekstern Drupal kompetanse Erfaringer underveis i piloten kan føre til behov for referansebesøk hos en eller flere institusjoner som bruker Drupal. Dette innebærer kartlegging av aktuelle miljøer Det er også interessant å invitere eventuelle ressurspersoner på Drupal i Norge og Norden, gjerne med erfaring fra UH-sektoren, til en felles samling i Bergen der vi kan få råd og tips om hvordan de ville gjort det vi har gjort i piloten og arbeidet som gjenstår. [Sak #597] 3.5 Test med pilotbrukere I siste fase av piloten, når systemet er satt opp og prosjektgruppen har gjennomført en grunnleggende test av webarkitektur og CMS, vil kompetente brukere av nåværende system og andre faglige ressurspersoner i organisasjonen, inkludert studenter, vil bli invitert til å teste systemet. Det vil også være aktuelt å invitere et institutt til å teste systemet, bl.a. for å sikre at vi får et sammensatt, representativt utvalg av pilotbrukere fra alle deler av virksomheten til UiB. Testen vil primært være av publiseringsgrensesnittet i CMSet. Konkretisering og planlegging av testen vil bygge på erfaringer som er gjort av prosjektgruppen tidligere i pilotfasen. Pilotbrukere vil bl.a. kunne gi verdifulle tilbakemeldinger på brukeropplevelse av publiseringsløsningen og ny UiB web. [Sak #603] 5

6 4 Webarkitektur Ny anbefalt webarkitektur er sammensatt av moduler og komponenter som er funksjonelt gode innefor sitt område. Informasjonen som presenteres på web settes sammen av et lag på toppen av komponentene i webarkitekturen. Målet er å raskt sette opp et live system som representerer et subsett av funksjonaliteten i basert på prinsippene for ny webarkitektur og med Drupal som CMS komponenten. (j.fr. punkt 2 i Pilotering av ny web) I første fase vil vi rigge opp et enkelt system som kan realiseres i løpet av kort tid, med Nginx/Apache som frontend og Drupal som det kommer "out-of-the-box" som backend Første måneden vil vi bruke til å bli kjent med Drupal og tilgjengelige moduler og konkret prøve å sette opp: LDAP innlogging på Drupal finne ut hvilke Drupal konsept vi vil bruke for å representere område ("taxonomy", "node" eller noe annet?) etablere område for minst ett fakultet med 2 3 institutter, f.eks: og etablere område for noen forskingsgrupper/forskerskoler etablere område for utdanning 6

7 presentasjon av /personer/<navn> sidene. Forenklet versjon, men i hvert fall noe å lenke til som forfatter av artikler og lignende. definere UiB-theme (utseende) Neste fase er å introdusere andre komponenter. Skrive "FS-Pres" applikasjonen 3 (som skal gjenskape sidene /emne/<emnekode> og /studieprogram/<programkode>). Til å begynne med kan denne applikasjonen være en midlertidig løsning som genererer statiske sider som så plasseres inn i navnerommet via regler i frontend. Problemer som må avklares: etablere konvensjoner rundt stiler og maler (css, assets) hvordan lenke på kryss (emner linker til ansvarlig område, CMS artikler linker til emnekoder og studieprogram) bilder i studieprogrampresentasjonen (hvor kommer bildene fra) Etter at dette er etablert, kan "FS-Pres" forbedres til å virkelig hente data fra FS og eventuelt bli en fullverdig applikasjon dersom tiden tillater det. En forbedring av "FS-Pres" kan skje skrittvis utover i prosjektperioden. [Sak # 599], [Sak # 601] og [Sak # 602] 5 Brukeradministrasjon og rollestyring Rollene i eksternweb styres fra Sebra og knytter sammen personer og områder. Det er 3 roller i bruk idag; redaktør, skribent og ansatt. I dagens løsning blir områder og roller hentet inn via XML-baserte webtjenester. Vi ønsker å eksperimentere med bruk av LDAP som protokol istedenfor, p.g.a lavere overhead ved online spørring og generell overgang til LDAP som standard for spørring etter denne type informasjon. Sebra vil opprette test-ldap tilpasset piloten som også kan betjene vanlig innlogging av alle med UiB-id. Denne LDAPen er tilgjengelig allerede nå. Oppgaver: Sette opp innlogging på CMSet via LDAP Er konseptet webdesk og "current" område noe å ta med seg videre? Medfører behov for å genere liste over alle områdene denne brukeren har tilgang til. Skrivetilgang til artikler basert på rollene definert i LDAP Generere ansattlister basert tilsvarende rolle Tillate redigering av personsiden (uavhengig av rolle) [Sak # 583], [Sak # 585] og [Sak # 624] 3 FS-Pres er arbeidsnavn for applikasjoner som skal presentere FS-data 7

8 6 CMS (publiseringsgrensesnitt) Notatet "System- og funksjonalitetskrav til teknologisk plattform for UiBs nettsider" (se vedlegg) gir innspill til funksjonalitetskrav til det nye CMSet som skal inngå som en del av UiBs webarkitektur. Det er ikke formålstjenlig å lage pilotcaser for alle disse kravene. De fleste av funksjonskravene er slike vi forventer å finne i et moderne CMS og bør bare sjekkes av i løpet av pilotfasen. Ulike CMSer vil ivareta slike funksjoner på ulike måter, men vi bør lengst mulig unngå diskusjoner om dette, så lenge funksjonaliteten finnes. Noen funksjonskrav har vi likevel behov for å lage pilotcaser på. Dette gjelder krav som har særlig betydning for to områder der vi går ut fra at vår organisasjon har særskilte behov; arbeidsflyt og innholdsdeling. I tillegg har vi valgt ut noen enkeltkrav til funksjonalitet det har vært særlig fokus på i utviklingen av nåværende webplattform. 6.1 Funksjonskrav (CMS) Funksjonskrav er hentet fra, og har samme nummerering som i notatet System- og funksjonalitetskrav til teknologisk plattform for UiBs nettsider (se vedlegg) Nedenfor følger liste over funksjoner som skal testes (hver funksjon er merket med saksnummer den er tilknyttet i piloten) 1 d Versjonshåndtering [#588] [Sak #605] 1 e Artikkelstatus [Sak #605] 2 a Automatisk oppflyt av innhold [Sak #605] 2 b Kontroll av "andres" innhold [Sak #605] 2 c Kontroll av"eget" innhold [Sak #605] 2 d Områdehierarki + sidehierarki (særlig pkt. iv) (dette dreier seg om integrasjon) 2 h Krysspublisering av artikler [Sak #605] 2 i Krysspublisering av sider [Sak #605] 2 j Krysspublisering: Push og Pull [Sak #605] 2 l Obligatorisk utfylling av innhold [Sak #605] 2 m Automatisk pen URL [Sak #605] 2 r Kobling mellom innhold [Sak #605] 2 s Koblinger mot integrerte data [Sak #605] 2 t Behandling av integrerte data [Sak #600] 4 c UiB-ontologi som metadata [Sak #605] 5 b Strukturering av menyer [Sak #605] 5c Eget innhold til arvete menyer [Sak #605] 6 e Multimediearkiv Mediehåndtering [Sak #609] 7 d Videokonvertering (særlig pkt ii) [Sak #609] 7 h Mediehåndtering: filtyper [Sak #605] 8 g Varsling [#588] [Sak #605] 9 b Andre medier [Sak #589] 10 h Godkjenningsmuligheter [Sak #605] 12 b Filter [Sak #605] 8

9 6.2 Oppgaver (pilotcase) (Se appendiks for detaljert oversikt og beskrivelse av oppgaver) Innholdskontroll og arbeidsflyt Dette caset tester arbeidsflyten mellom innholdsprodusent og redaktør; tester deling av innhold basert både på innebygd logikk og brukerkontrollert dytting/henting; tester redaktørkontroll av delt innhold (inkl. overstyring av automatikk); tester ulike nivåer av eierskap til innhold; tester url-logikk; tester obligatoriske felt; tester bruk av "offisielle temaord"; tester kobling mellom ulike typer innhold, både CMS-generert og integrert; tester menylogikk (inkl. deling), tester begrensning av filtyper FS-data Dette caset tester visning av et studieprogram, der det meste av informasjonen hentes fra FS. Det tester også muligheten for å legge til innholdselementer i visningen samt gjøre koblinger til annet innhold. Caset tar utgangspunkt i dagens visning av studieprogram på uib.no, med foreslåtte endringer fra Studieadministrativ avdeling. Det er lagt til en kobling mot forskergrupper, for å teste et behov for utvikling av "studiemuligheter" som en framtidig, ny innholdstype. (J.fr. omtale av FS-pres under kap. 4) Videofiler Dette caset tester opplasting av videoer, konvertering av format og etablering av en felles web-tv -side for alle videoer Varsling Dette caset tester varsling av at innhold nærmer seg utgått dato, samt fornyelse av innhold Andre medier Dette caset tester moduler for tilpassing av innhold mot småskjermenheter. 7 Integrasjon Det er ikke hensiktsmessig å integrere alle data i CMSet før det presenters på web. Til piloten vil vi integrere med Sebra for å definere opp roller, og ta med FS-data for å vise hvordan et stort system kan integreres som ekstern modul og hvilke følger det får. Andre integrasjoner, for eksempel data fra JobbNorge (RSS) og DBH oppfattes som trivielle og vi vil ikke bruke tid i piloten til å demonstrere dem. [Sak #583], [Sak #584], [Sak #599], [Sak #600] og [Sak #608] Angående integrasjon av data fra Cristin 4 til personsider, vil vi rigge om slik at personsideinformasjon autoritativt ligger hos Cristin. Det er to måter å gjøre dette på; at CMSet enten henter alle dataene fra Cristin eller lenker til eller integrerer personsiden 4 Current Research Information System In Norway. Systemet er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng. 9

10 generert av Cristin. Dette er en oppgave fra backlog som skal følges opp i pilot. (Se omtale av Saker fra backlog nedenfor) [Sak #595] 7.1 Konvertere innhold Formålet er å demonstrere hvordan man kan overføre innhold fra eksternweb til nytt CMS ved å overføre data fra et institutt / område. Dette involverer å sette opp views på ZTM 5 siden som eksporterer data og noe på Drupal siden som tar imot. Det bør spesielt beskrives hvordan fil-vedlegg og bilder behandles. Hvilke felt må settes på innholdstypene i Drupal for å fange opp relasjonene som finnes i ZTM dataene. [Sak #591] 8 Søk Punkt 11 Ekstern søk i notatet System- og funksjonalitetskrav til teknologisk plattform for UiBs nettsider (av 15.04, se vedlegg) beskriver spesifikke krav til søk i en ny løsning. Søk er en sentral inngang til informasjon på vår web, ifølge statistikk blir det utført ca 2600 unike søk daglig. Derfor er det viktig at søkefunksjonaliteten holder et høyt nivå. 3 viktige momenter knyttet til søk er: Søket skal omfatte all informasjon som blir presentert i vår løsning, dette inkluderer blant annet FS-data Søket skal kunne avgrenses i forhold til ulike filtre/kategorier, for eksempel studieprogram og person Søket skal kunne gi utvidet resultat etter innlogging Dagens web benytter Google Site Search som søkemotor, og dette søket fungerer nøyaktig som et vanlig googlesøk begrenset til uib.no-domenet. I forhold til kravspesifikasjonen er det hensiktsmessig å utforske andre løsninger på, mulige løsninger: Drupals innebygde søk Drupal har et innebygd søk, dette må testes i de spesifiserte casene. Dette søket tar utgangspunkt i data som ligger direkte i CMSet, derfor blir det en utfordringer hvordan er kan ta med data som ligger eksternt(fs-data). Googlesøk Googlesøket tar utgangspunkt i indeks bygget opp av Google, så alle nettsider som er som finnes i et vanlig googlesøk vil finnes i dette søket. Dette er problematisk fordi det finnes et ønske om kunne finne data som krever innlogging. 5 ZTM er CMS som er brukt på UiBs nettsider (eksternweb) 10

11 Drupals innebygde søk kombinert med googlesøk Det som kan vise å fungere er å kombinere Drupals innebygde søk og google sitt søk. Slik at innloggede brukere utfører et søk, vil de i tillegg søke ved hjelp av det innebygde søket. Kommersielle aktører Det kan være interessant å få en demonstrasjon av hvordan eksterne tilbydere kan løse søket vårt. Av interessante tilbydere finnes blant annet texturgy semantic search, FAST og Google Search Appliance [Sak # 602] og [Sak # 617] 8.1 Funksjonskrav Funksjonskrav som skal testes 11.a Sortering av søkeresultatet 11.b Synonymer 11.c Manipulasjon av søkeresultatet 11.d Flerspråklig 11.e Kategorier/Filter 11.f Auto Complete Nye krav 11.x Finne innhold basert på rolle. (Se appendiks for detaljert oversikt og beskrivelse av oppgaver) 9 Intranett/ekstranett UiBs nettsider vil ha innhold spesielt rettet mot avgrensede grupper, både egne ansatte og ekstern grupper. Det må være mulig å skjule/skjerme slikt innhold for andre brukere gjennom pålogging. På kort sikt skal det opprettes en Ressursside for ansatte på et eget område på UiBs nettsider som overtar de viktigste funksjonene til UiBs intranett. Test av løsninger for pålogging for å få tilgang til innhold, inngår derfor i piloten, herunder pålogging for eksterne brukere. [Sak #625] Det langsiktige målet er å etablere en personifisert løsning der ansatte selv tilpasser visning av nyheter, tjenester og verktøy ut fra eget behov, inkludert mulighet for sømløs overgang /single sign-on til utenforliggende tjenester som for eksempel PAGA 6 Det forligger foreløpig ingen spesifikasjon for personlige, men det vil bli gjort et forsøk på hvordan PAGA kan integreres i en personlig side. [Sak #626] 6 PAGA er personal- og lønnssystemet ved Universitetet i Bergen der ansatte har tilgang til personlige opplysninger, lønnsslipper m.m. 11

12 10 Saker fra Backlog Prosjektgruppen er bedt om å vurdere fem saker fra backlogen som caser i piloten. Fire dreier seg om visning av informasjon fra Felles studentsystem (FS), en om visning av informasjon fra Cristin. Piloten bør avgrenses mest mulig i antall caser, for å sikre gjennomførbarheten. I tillegg er det interessant at resultatene av pilotcasene er mest mulig sammenliknbare med det som vises i nåværende webløsning. Samtidig må casene være utfordrende nok til at webarkitekturen blir testet godt nok. Piloten vil kun teste muligheter for gode løsninger uten tanke på produksjonssetting. Eventuell klargjøring for produksjon må gjøres etter at piloten er avsluttet. Dette kan bli ressurskrevende og må derfor vurderes grundig før endelig beslutning tas Informasjon fra Felles studentsystem Foreliggende forslag er derfor at sak 113 fra backlogen (Revisjon av studietilbudsmalene) blir et pilotcase, med følgende presiseringer: Revisjonen begrenses ut fra hva som foreligger av enkle endringsforslag, og det legges til et element fra sak 101 (Studiemuligheter) til caset, fordi det vil gi en mer utfordrende test av den skisserte webarkitekturen. De andre nevnte sakene fra backlogen (sak 106 Phd-kurs, sak 103 Utvekslingsavtaler - og sak 101 Studiemuligheter), vil da være lettere å implementere i den nye webarkitekturen i etterkant av piloten, gitt at resultatet er tilfredsstillende. [Sak #600] 10.2 Informasjon fra Cristin Et pilotcase på Sak 122 (Vise data fra Cristin) i backlogen vil ikke nødvendigvis gi utfyllende kunnskap om CMSet eller webarkitekturen enn de vi får fra de andre casene. Det kan likevel være av verdi å få testet Cristins webtjenester i seg selv. Derfor lages pilotcase for denne saken, med forbehold om at det er tid til å teste dette i løpet av piloten. Her lager vi ett enkelt case for piloten (hente lister fra Cristin inn på personside) og ett avansert (hente hele personsiden fra Cristin). [Sak #595] 12

13 11 Appendiks 11.1 Elementer som må på plass i CMSet for at oppgavene kan gjennomføres [2d] Områdehierarki + sidehierarki i) Opprett to områder av typen "fakultet" i Sebra: 1. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2. Det samfunnsvitenskapelige fakultet ii) Opprett fire områder av typen "institutt" i Sebra: 1. Institutt for biologi * 2. Geofysisk institutt ** 3. Institutt for sosialantropologi ** 4. Sosiologisk institutt ** * Gis tilhørighet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ** Gis tilhørighet til Det samfunnsvitenskapelige fakultet iii) iv) Endre tilhørigheten til Geofysisk institutt til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Slett området Institutt for sosialantropologi i Sebra v) Opprett området "Global" av typen "tema" i Sebra (UiB Global?) vi) vii) viii) ix) Opprett området "Marin utviklingsbiologi" av typen "forskningsgruppe" i Sebra Lag visning av studieprogrammet Bachelorprogram i biologi (hentet fra FS) Lag visning av studieemnet BIO100 (hentet fra FS) Etabler innholdstypene "Områdeforside", "Infoside", "Nyhet", "Arrangement", "Personside", "Studieprogram", "Forskergruppe", "Web-tv", "Video". x) Etabler toppmenyer på alle områder med punktene "Forskning" og "Kontakt" xi) Sett "tittel" som obligatorisk felt på innholdstypene "Infoside", "Nyhet" og "Arrangement". xii) Det må settes opp en e-postvarsling for innhold som nærmer seg utgått dato. xiii) Det må finnes fram til en eller flere plugins i Drupal som har til hensikt å tilpasse innholdet for visning på småskjermenheter. 13

14 xiv) Opprett brukerne Arne Admin (AA), Reidar Red (RR), Hanne Hybrid (HH) og Pia Prod (PP) AA er redaktør på MN-fak og SV-fak RR skal være redaktør for Institutt for biologi og Geofysisk institutt HH skal være redaktør for Institutt for biologi og innholdsprodusent for Geofysisk institutt PP skal være redaktør for Sosiologisk institutt og UiB Global 11.2 Oppgaver CMS (pilotcase) A Innholdskontroll og arbeidsflyt Dette caset tester arbeidsflyten mellom innholdsprodusent og redaktør; tester deling av innhold basert både på innebygd logikk og brukerkontrollert dytting/henting; tester redaktørkontroll av delt innhold (inkl. overstyring av automatikk); tester ulike nivåer av eierskap til innhold; tester url-logikk; tester obligatoriske felt; tester bruk av "offisielle temaord"; tester kobling mellom ulike typer innhold, både cms-generert og integrert; tester menylogikk (inkl. deling), tester begrensning av filtyper. 1) [1e, 2c, 2j, 10h] 1. HH kladder en nyhet for Geofysisk institutt 2. HH legger bilde 1 til nyheten, merker det med at det bare skal kunne brukes av henne 3. HH legger bilde 2 til nyheten, merker det med at det bare skal kunne brukes av Geofysisk institutt 4. HH merker at nyhet skal vises på Sosiologisk institutt 5. RR forsøker å finne kladden til HH (skal mislykkes) 6. HH åpner kladden, redigerer og sender den til godkjenning 7. RR får varsel om godkjenning, åpner saken, redigerer den og godkjenner/publiserer 8. PP får varsel om at saken kan vises på Sosiologisk institutt, og godkjenner 2) alt i) alt ii) [2a, 2b] AA fjerner saken fra visning på SV-fak (eks. i forsideliste) AA får varsel om at saken kan vises på SV-fak, og godkjenner 3) [1d, 1e, 2j, 8g] 1. RR trekker saken tilbake 2. AA får varsel om at den er trukket tilbake (PP får ikke varsel) 3. HH finner saken, henter fram en eldre versjon, redigerer, sender den til godkjenning 4. RR får varsel om godkjenning, godkjenner/publiserer 5. PP får varsel om at saken kan vises på Sos, avviser 14

15 4) alt i) alt ii) [2a, 2b] AA fjerner saken fra visning på MN-fak (eks. i forsideliste) AA får varsel om at saken kan vises på MN-fak, og godkjenner 5) [2c, 2h, 2i, 2l, 2m, 7h] 6) [2j, 5b, 5c] 1. RR lager en infoside for Geofysisk institutt 2. RR lager ikke tittel på siden (obligatorisk felt: tittel) 3. RR forsøker å legge til bilde 1 fra HH (skal mislykkes) 4. RR legger til bilde 2 fra HH 5. RR forsøker å laste opp et word-dokument som vedlegg til saken (skal mislykkes) 6. RR merker av at saken skal vises på følgende steder i Geofysisk institutts meny: Kontakt og Forskning/Planer 7. RR publiserer saken (skal mislykkes pga manglende obl. felt) 8. RR legger til tittel og publiserer saken 9. PP sjekker at saken vises med unik url for hvert av menypunktene, med sakens tittel som siste ledd av url-en 1. PP henter saken inn under en meny på Sosiologisk institutt 2. PP henter menypunktet "Planer" fra Geofysisk institutt inn i Sosiologisk institutts meny og ser at saken blir med som underside 3. PP lager en infoside og legger til som underside til "Planer" 7) [2r, 2s, 4c, 12b] 1. RR redigerer infosiden, lager en kobling til personen AA (personside) og Institutt for biologi, lager kobling til Bachelorprogram i biologi, og merker saken "Global" (fra liste over faste temaord). 2. AA søker etter infosiden fra Geofysisk institutt, finner den både når han filtrerer på forfatter RR), kategori (infoside), tag (Global), område (Geofysisk institutt, Sosiologisk institutt, Global) og status (publisert). B FS-data Dette caset tester visning av et studieprogram, der det meste av informasjonen hentes fra FS. Det tester også muligheten for å legge til innholdselementer i visningen samt gjøre koblinger til annet innhold. Caset tar utgangspunkt i dagens visning av studieprogram på uib.no, med foreslåtte endringer fra Studieadministrativ avdeling. Det er lagt til en kobling mot forskergrupper, for å teste et behov for utvikling av "studiemuligheter" som en framtidig, ny innholdstype. 15

Publisering på nye www.uib.no

Publisering på nye www.uib.no Publisering på nye www.uib.no 1 OPPBYGNING AV NYE UIB.NO 3 1.1 NETTSTEDET ER OPPBYGD AV TRE ULIKE LAG: 3 1.2 HVORDAN VISES DE ULIKE LAGENE PÅ EN SIDE 4 2 HVA ER ET OMRÅDE 5 3 OMRÅDEMENY 5 3.1 HVORDAN JOBBE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Introduksjon til WordPress 2013

Introduksjon til WordPress 2013 Introduksjon til WordPress 2013 Opplæring i WordPress ved UiT Norges arktiske universitet 09.12.2013 Avdeling for IT Flickr: doug88888, ytwhitelight INNHOLDSFORTEGNELSE Kontakt... 1 1 Opprette en WordPress

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Brettspillstudentene. Bakgrunn. Hopelessly devoted to fun. INF5272. Våren Gruppe 8

Brettspillstudentene. Bakgrunn. Hopelessly devoted to fun. INF5272. Våren Gruppe 8 Brettspillstudentene Hopelessly devoted to fun Bakgrunn Nettstedet vårt er et interessested for brettspillentusiaster. Primærmålgruppen er Oslo studenter i alle aldre, som interesserer seg for eller ønsker

Detaljer

Driftsmodell for uib.no

Driftsmodell for uib.no Driftsmodell for uib.no Nettstedet uib.no er universitetets offisielle hovedside, med lenker til forskning, utdanning og formidling, så vel som faglige og administrative enheter og tjenester. UiBs nettsider

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no

Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no Innhold Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no... 1 Å opprette en side/et menypunkt på nmbu.no... 2 Legge til en artikkel på en allerede eksisterende

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider I oktober 2009 laget NTL en nettsidemal for organisasjonsledd som erstattet de gamle orgleddnettsidene og oppfylte landsmøtevedtaket fra 2006 om en

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Referat. Møte i EpN-gruppen 30. og 31. august 2011

Referat. Møte i EpN-gruppen 30. og 31. august 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN-gruppen

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Nasjonal veileder - intranett

Nasjonal veileder - intranett Brukerveiledning Nasjonal veileder - intranett Forfatter: Erik Svendsen Dato: 28.2.2014 Linnea Rådgivning Erik Svendsen :: Brubakken 2, 2615 Lillehammer :: Telf/Mob: 970 73 802 Epost: erik@linnearad.no

Detaljer

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år.

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library Saga (Saga) bygger på tidligere CS Library og er bygget om helt fra grunnen for å møte bibliotekenes

Detaljer

Brukerveiledning Altibox Publisering

Brukerveiledning Altibox Publisering Brukerveiledning Altibox Publisering . Innledning Altibox Publisering (Publiseringsverktøy) er administrasjonsgrensesnittet for BRL-portalen. BRL-portalen gir borettslag og sameier en unik mulighet til

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet.

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet. Versjon 0.2-21. oktober 2013 Bjorndal.no er bygget opp med wordpress. Innlogging Logg inn på forsiden nederst til venstre. Da kommer wordpress innloggingsmeny. Skriv inn brukernavn og passord. Sider og

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Funksjonalitetsbeskrivelse scenefolk.no

Funksjonalitetsbeskrivelse scenefolk.no Funksjonalitetsbeskrivelse scenefolk.no Dette dokumentet beskriver funksjonalitet til nytt nettsted for scenefolk.no. Beskrivelsen er et vedlegg til wireframes som kan ses på følgende adresse: https://collaborate.uxpin.com/cbafdb1549d1bcd567f19c86bc4a58796b93fcc5#/pages/50976

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Velkommen til Creo Portal Kom i gang! Hvordan logge meg på? Oversikt over administrasjonssidene Sideoppsett...

Velkommen til Creo Portal Kom i gang! Hvordan logge meg på? Oversikt over administrasjonssidene Sideoppsett... BRUKERVEILEDNING Juni 2012 INNHOLD Velkommen til Creo Portal... 1 Kom i gang!... 1 Hvordan logge meg på?... 1 Oversikt over administrasjonssidene... 1 Sideoppsett... 3 Hvordan opprette et nytt menypunkt?...

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

Prosjektmodulen i Cristin

Prosjektmodulen i Cristin Prosjektmodulen i Cristin Tanja Strøm I Registrere prosjekt Prosjekter registreres ved å trykke på prosjekter i menyen til venstre. Velg deretter Registrere prosjekt. Det er mulig å registrere Tittel generell

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

itet isi Det handler om å dele itet.no

itet isi Det handler om å dele itet.no itet isi Det handler om å dele itet.no Det handler om å dele - og vi kan gjøre det enkelt for deg! itet isi [ ézé] gir muligheter for etablering av intranett, kundeportaler, arkivløsninger og arbeidsområder,

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt

6. Prosjekter. 6.1.1. Generelt 6. Prosjekter I prosjektmodulen kan informasjon om aktuelle prosjekter i forskningsmiljøet registreres. Prosjekter registrert er beregnet for intern synliggjøring og ekstern profilering. Det er anledning

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

April 2013, Helge Opedal

April 2013, Helge Opedal April 2013, Helge Opedal En «Tjeneste» som tilbyr et web-grensesnitt Aksesserbart via en nettleser En bruker kan ta i bruk en nettleser for å kunne få tilgang til det som tjenesten tilbyr? «Web» er ingen

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Kundens krav til leveranser

Kundens krav til leveranser Kundens krav til leveranser HiB Felles plattform for Høgskolens nettsider Parafer / Side 1 av 6 Innhold 1 FORMÅL MED ANSKAFFELSEN... 3 2 ANSKAFFELSENS INNHOLD OG OMFANG... 3 3 KRAV TIL LEVERANSEN... 5

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Kort oppstartsmanual Frisk torsk

Kort oppstartsmanual Frisk torsk Kort oppstartsmanual Frisk torsk Versjon 1 8.5.2007 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Kort oppstartsmanual 2 Denne manualen beskriver bare kort innlogging, struktur og hvilke handlinger som er tilgjengelig.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Brukermanual. Firmachat

Brukermanual. Firmachat Brukermanual Brukermanual Firmachat 02.08.2017 F5 IT StavangerAS Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Overordnet informasjon... 4 2.1 Hovedfunksjonalitet... 4 2.2 Viktig informasjon for agenter... 4 3 Struktur

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hva er nytt i PMP Kvalitet Versjon 2.0... 5 1.1 Bruker hensyn... 5 1.2 Utvalgsliste... 5 1.3 Lenke liste...

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Ressurser. August 2015

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Ressurser. August 2015 itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Ressurser August 2015 Ressurser Ressurser opprettes eller legges til gjennom en plan. Dette kan gjøres i et samarbeidsfag eller i et undervisningsfag. Alle

Detaljer

Prosjektet Ny vev, Med.fak. Prinsipper generelt og retningslinjer for arbeidet i fase 1

Prosjektet Ny vev, Med.fak. Prinsipper generelt og retningslinjer for arbeidet i fase 1 Prosjektet Ny vev, Med.fak. Prinsipper generelt og retningslinjer for arbeidet i fase 1 Innledning Universitetet i Tromsø skal gå over til ny portal- og publiseringsløsning for Internett. Portalrammeverket

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt. Integrasjoner. Skrevet av: Geir Bruskeland,

Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt. Integrasjoner. Skrevet av: Geir Bruskeland, Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt Integrasjoner Skrevet av: Geir Bruskeland, geir@inthemix.no Siste revisjon: 4. februar 2009 1 Refererte og relaterte dokumenter Vedlegg Versjon Dokument

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i endring UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i dag og i morgen LMS:14-15 år i UH-sektor Alle studenter er født og oppvokst med LMS, alle UHlærere er fortrolig med LMS LMS: svært liten endring i funksjonalitet

Detaljer

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse:

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Memo - Notat Notat til: Notat fra: Alexandra Krage Angell Erik Svendsen Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Oppsummering - status etablering av Smak av kysten Fase/aktiviteter Tidsbruk i timer Reell

Detaljer

Brukerveiledning My Mediasite og Mediasite Catalog i Canvas

Brukerveiledning My Mediasite og Mediasite Catalog i Canvas Brukerveiledning My Mediasite og Mediasite Catalog i Canvas Mediasite har du direkte tilgang til fra Canvas, der verktøyene er direkte lenker inn til HSN sin videoportal. Her du kan laste opp egenproduserte

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 16. januar 2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS

Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS Markedsundersøkelse Request for information (RFI) Vår 2009 Kom inn 5-6 svar Ingen nye system Alle var tradisjonelle

Detaljer

Hvordan levere en video på en oppgave

Hvordan levere en video på en oppgave Hvordan levere en video på en oppgave Mediasite (MS) er HSN sin videoløsning og er integrert i Canvas. Du finner tjenesten i emnet under knappen «My Mediasite» - du kommer til MS kun via denne knappen,

Detaljer

Starthjelp for redaktører på nettstedet aurskoggata5.no

Starthjelp for redaktører på nettstedet aurskoggata5.no Starthjelp for redaktører på nettstedet aurskoggata5.no Bli redaktør For å endre eller legge til noe på nettstedet må du være registrert som bruker og ha fått tildelt en rolle som "redaktør". Trinn 1:

Detaljer

Veiledning til brukerdokumentasjonen

Veiledning til brukerdokumentasjonen Versjon 8.0 Veiledning til brukerdokumentasjonen Dato: 27.11.2008 Side i av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Viktig!... 4 2 Hvordan henger brukerdokumentasjonen sammen?... 5 2.1 Oppsett og

Detaljer

Brukerveiledning Utdanning.nos partnersider

Brukerveiledning Utdanning.nos partnersider Brukerveiledning Utdanning.nos partnersider Versjon 5.0, Tromsø 22.08.2017 Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no og våre tilhørende tjenester. Tjenesten er

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside: Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 4 - revidert AESTON Webside:  Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 4 - revidert 08.08.2012 AESTON Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing SEO Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing Erlend Ansatt: Jamba Gmbh(Samwer brødrene bak Zalando og My city deal/groupon) Mobildelen til Funcom ( Plutolife AS) Egne oppstarter Refero AS

Detaljer

Innovit AS. Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon /06/2015

Innovit AS. Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon /06/2015 Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon 0.1 29/06/2015 Innhold Innhold... 2 1 Introduksjon... 3 2 Brukerroller... 3 3 Grensesnitt Kommune/Søker... 3 3.1 Startside... 3 3.2 Opprette og redigere ny

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer