ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN 2009-2012. Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009"

Transkript

1 Fjell kommune ENERGI-, MILJØ- OG KLIMAPLAN Vedteken i kommunestyre 28. mai 2009

2 Vedtak i kommunestyret Kommunen sin rødlisteart 2 1. Kommunestyret godkjenner kommunedelplan for Energi, miljø- og klima , med rådmannen sine endringar slik det går fram av saka. 2. Kommunestyret bed om at rådmannen, i sitt framlegg til revidert budsjett i juni, set av kr til gjennomføring av 2 tiltak i Oppstart av prosjekt Oljefri.no med kommunal vrakpantordning for å fase ut oljeomnar i Fjell (kr ) og Miljøfyrtårnsertifisering av rådhuset som eit prøveprosjekt (kr ). 3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre ei energikartlegging av kommunale bygg for å: a. Etablere ein kommunal standard for energibruk i tråd med framtida sine klimaog energikrav b. Foreslå tiltak for bygg som ikkje klarer å oppfylle desse klima- og energikrava. 4. Kommunestyret ber rådmannen om å søkje om statleg finansiering gjennom Enova til å utarbeide ein slik energikartlegging. 5. Kommunestyret ber administrasjonen leggje til rette for ei kommunal retur\pante ordning for gamle forureinande vedomnar i bytte med miljøvenlige\ reintbrennande omnar, dette med bakgrunn i intensjonane for «Olje fri» konseptet! Kystsaltlav (Stereocaulon delisei) frå Vindenes

3 Føreord Dette er den fyrste energi, miljø- og klimaplanen som er utarbeidd på delplannivå i Fjell kommune. Planen gjeld for alle sektorar og områder i Fjell. Planen er eit verkty for å følgje opp utviklinga i kommunen med tanke på energibruk og klimagassutslepp. Planen har ein langsiktig og berekraftig strategi for energi- og klimaarbeidet og synleggjer konkrete tiltak innanfor energiomlegging, energieffektivisering og klimagasskutt i aktuelle sektorar. Visjonen og målstrukturen er bygd opp etter nasjonale mål og føresetnader. Det globale perspektivet ligg som eit bakteppe for heile planarbeidet. Fjell kommune har mange roller i dette arbeidet. Som planmynde kan vi leggja føringar for ei meir berekraftig utvikling av kommunen. Som byggherre og byggeigar kan vi vere eit førebilete gjennom energiomlegging og bruk av alternative energikjelder. Vidare kan kommunen ta ei aktiv rolle som kunnskapsformidlar og samordnar av lokale initiativ. Styringsgruppa trur at kommunane i framtida vil få sentrale oppgåver for å gjennomføra globale og nasjonale mål i energi- og klimapolitikken. Dette arbeidet inneber mobilisering heilt ned på brukarnivå. Kan hende vert deler av den statlege rammeoverføringa knytt opp mot gjennomføringa i den lokale klimapolitikken. Flinke klimakommunar vert belønna, medan mindre flinke kommunar får reduserte inntekter. Difor er dette ein plan som absolutt ikkje må hamna på utsida av den lokalpolitiske dagsorden og i skrivebordsskuffene til administrasjonen. Planarbeidet har motteke kr i stønad frå Enova. Multiconsult og Gode Sirklar AS er nytta som eksterne konsulentar for utvalte fokusområder. Styringsgruppa vil særleg takka Vest Næringsråd, Gode Sirklar AS, Tide AS og Naturvernforbundet Hordaland for nyttige innspel i samband med planprosessen. Styringsgruppa, den 20. Juni Anita Heggholmen (SL) (leiar) Kvit nøkkerose (nymphaea alba) frå Morlandsvatnet 3 Styringsgruppa voner denne planen kan vera starten på eit langsiktig målstyrt kommunalt energi, miljø- klimaarbeid. Denne planen legg opp til ein visjon om at kommunen vert karbon-nøytral om 40 år. I løpet av denne tida har kommunen høve til å rullera heile 10 kortsiktige delplanar i satsingsområdet. Styringsgruppa har difor lagt opp til ei stegvis og progressiv måloppnåing fram mot Styringsgruppa fokuserer i denne planen særleg på tiltak og verkemidlar som kommunen sjølv rår over. Jan Arthur Nilssen (H) Tore Lønøy (Frp) Merethe Kjelby (KrF) Leif Håkon Arefjord (Ap)

4 Innhald 4 2 Føreord 3 Innhald 4 Samandrag 6 Innleiing 8 Energibruk 12 Klimagassutslepp 16 Miljø og avfall 18 Klimatilpasning og kommunen si rolle som arealforvaltar 19 Visjon, mål og tiltak 26 Effekten av tiltaka

5 Samandrag Drivhuseffekten 5 Global oppvarming som følgje av ein menneskeskapt drivhuseffekt er den største miljøutfordringa verda står ovanfor. Dersom ein skal løysa desse utfordringane for framtida, må det settast i verk tiltak på globalt, nasjonalt og lokalt nivå. I Noreg skal kommunane spela ei sentral rolle i landet si omlegging av energibruk og reduksjon i utslepp av klimagassar. Fjell kommune ønskjer å yta sin del i dette arbeidet. Planen har eit todelt fokus. For det første ønskjer ein å bidra med meir klimavennleg energi på det globale nivået gjennom å redusere det vasskraftgenererte energiforbruket lokalt. Samstundes vil ein stimulere til utvikling og bruk av fornybare og klimavennlege energikjelder lokalt. Til saman skal ein redusere utsleppa av klimagassar i tråd med internasjonale forpliktingar. Det står difor sentralt å auke bruken av alternative energiformar og innføre realistiske klimagasskutt basert på potensialet i dei lokale verkemidlane. Planen har difor ein tiltaksprofil som er praktisk innretta og som kan settast i verk lokalt. Energiomlegging og reduksjon i framtidige klimagassutslepp, vil samstundes vere avhengig av statlege og eksterne verkemidlar og tiltak for å oppnå monalege reduksjonar. Vasskraftgenerert energi vil framleis ha ei sentral og dominerande rolle som energikjelde. Nye energikjelder gjev og utfordringar i høve til distribusjon og distribusjonssystem, mellom anna bør det vurderast om ein skal bygga ut nærvarme (fjernvarme) og/eller gassnett i kommunen. Med den store utbygginga som skjer i Fjell, og særskilt i og rundt Straume, er det eit mål å få til bygg som har lågast mogleg energiforbruk. I denne samanhengen går kommunen føre som eit godt førebilete. Lågt energiforbruk og bruk av alternative energikjelder har over fleire år vore standard i kommunale nybygg. Bygga til kommunen held ein høg miljøprofil. Fjell bustadstifting har også teke framtidsretta grep i høve til energiutfordringane. Passivhusprosjektet i Knarrvika er eit døme på dette. Denne planen følgjer opp nye statlege krav om større fokus på klimatilpassing i lokale planar. I samband med utarbeidinga av kommuneplanen, vart det gjennomført eigne ROS (risiko- og sårbarhet) analysar og temakart knytt til endringar i klima for vind og ras. Planen tilrår at kommunen vidarefører arbeidet med konsekvensutgreiingar knytt til endringar i klima og kontinuerleg vurderer behovet for justeringar av føresegnene og retningslinene i kommuneplanen. Dette arbeidet bør følgjast opp i dei årvisse rulleringane av kommuneplanen. Klimagassutsleppet var i 2006 totalt på tonn CO2 ekvivalentar. Utslepp frå transport og vegtrafikk står for over halvparten (56 %) av kommunen sitt totale klimagassutslepp. Den nest største utsleppskjelda er metangassutslepp frå avfallsdeponiet på Eide. I samband med omlegginga av regelverket for avfallsdeponi frå 2009 forventar kommunen årlege utsleppsreduksjonar på om lag tonn CO2 ekvivalentar årleg, og totalt tonn fram til Klimagasskutt i mobil forbrenning vil krevje satsing på fleire verkemidlar samstundes. Det er frekvensen av kjøring, val av motortype og drivstoff som er avgjerande for det totale klimagassutsleppet i denne sektoren. Dersom vi betrar dei kollektive løysingane, samstundes som staten legg til rettes for meir klimavennlege motorar og auka bruk av miljøvennleg drivstoff, kan det på sikt vere potensiale for klimagasskutt i vegtrafikken lokalt sjølv med folkevekst og nytt fastlandssamband. Visjonen og målstrukturen i denne planen følgjer Noreg sine forpliktingar i Kyoto protokollen og dei nasjonale føringane i Klimameldinga. Den langsiktige visjonen er difor at kommunen skal være karbonnøytral i Vidare er hovudmålet og målet for den Innkommende solstråling 343 W m -2 Solstråling passerer gjennom en klar atmosfære Netto innkommende solstråling 240 W m -2 En stor del av solstrålingen absorberes av jordoverflaten og varmer den opp En del av solstrålingen reflekteres fra bakken og atmosfæren 103 W m -2 Infrarød stråling sendes ut frå jordoverflaten Netto utgående infrarød stråling Kjelde: St. meld. Nr 21 ( ) regjeringas miljøvernpolitikk og riktes miljøtilstand 240 W m -2 En del av den infrarøde solstålingen absorberes og sendes ut igjen av drivhusgassene. Dette varmer opp bakken og troposfæren Drivhuseffekten skildrar den evna atmosfæren har til å redusere energiutstrålinga frå jorda. Drivhuseffekten er naturleg og utan den ville jorda vært eit isaude. Drivhuseffekten oppstår når ulike gassar i atmosfæren absorberer varmestråling og dermed bidrar til å varme opp atmosfæren og jordas overflate (jf. figuren over). Den naturlige drivhuseffekten skuldast vatndamp (H2 O), skyer, karbondioksid (CO2 ), metan (CH4 ), lystgass (N2 O) og ozon (O3 ) i atmosfæren. Dei siste 200 åra har menneskeleg aktivitet forsterka den naturlege drivhuseffekten. Dette har skjedd mellom anna ved å auke delen naturlige klimagassar i atmosfæren (CO2 og metan) og utstrakt utslepp av menneskeskapte klimagassar (klorfluorkarbon/ hydroklorfluorkarbon). I sum vil dette føre til global oppvarming. Det er dette som i korte trekk utgjer klimaproblemet. FNs klimapanel (IPCC) har lagt fram ein omfattande dokumentasjon på at jordas klima endrar seg vesentleg. Auken i atmosfærens CO2 -konsentrasjon betyr mest (ca. 60 prosent) Dei menneskeskapte utsleppa av CO2 skuldast først og fremst bruk av fossile brensler.

6 6 kortsiktige planperioden at utsleppa av klimagassar skal reduserast slik at ein ligg 26,7% under nivået i Årsaka til det store kuttet i planperioden, skuldast det statlege forbodet mot deponering og lagring av nedbrytbart avfall. Planen legg opp til eit brutto klimagasskutt på tonn CO2 ekvivalentar innafor denne planperioden. Kutta vert i hovudsak teken frå avfallsdeponiet på Eide som reduserte metangassutslepp ( tonn CO2 ekv) og utfasing av oljefyrte omnar i hushald, kommunale bygg og privat bedrifter (4 800 tonn CO2 ekv). I denne planperioden må ein samstundes rekne med framhald av utsleppsveksten frå transportsektoren tilsvarande den historiske veksten. I perioden har den årlege gjennomsnittlege utsleppsveksten frå transportsektoren vore tonn CO2 ekv. Dette tilseier ein utsleppsvekst i transportsektoren på tonn CO2 i løpet av planperioden, slik at potensialet for kommunen sitt netto klimagasskutt i 2012 ligg på tonn CO2 ekvivalenter. Dette er ein reduksjon på heile 26,7% av 1991 utsleppet og er ein særs god start for å nå kommunen sine langsiktige klimamål, slik desse er presentert i denne planen. I 1991 var det gjennomsnittlege klimagassutsleppet 3,94 tonn CO2 ekvivalenter pr innbyggar. I 2006 låg klimagassutsleppet pr innbyggar på 4,07 tonn CO2 ekvivalenter kun ein auke på 130 kg CO2 ekvivalenter pr innbyggar i denne perioden Purpurlyng (Erica cinerea) frå Syltøyna

7 Innleiing FN sitt klimapanel 7 Forbrenning av fossilt materiale produserer klimagassar. Klimagassen CO2 vert rekna som storsyndaren til auken i atmosfæra si drivhuseffekt. Det er denne energibruken som er hovudårsaka til dei klimautfordringane verda står framføre. Det er industrilanda som står for brorparten av energiforbruket og utslippa av klimagassane. Utviklingslanda vert tyngst råka av dei globale klimaendringane. Klimakonvensjonen FNs rammekonvensjon om klimaendring (United Nations Framework Convention on Climate Change, forkortet UNFCCC), nemnast gjerne berre som Klimakonvensjonen. Den blei underteikna ved et stort miljøtoppmøte med statsleiarar frå hele verda i Rio de Janeiro i Klimakonvensjonens hovudmålsetting er å stabilisere drivhusgassane i atmosfæren på et nivå som ikkje føre til farlige klimaendringar. Dette skal skje innan ei tidsramme som gir økosystema moglegheit til å tilpasse seg klimaendringar på naturleg vis. Tiltaka skal syta for at matvareproduksjonen ikkje vert sett i fare og gjøre det mogeleg med ei berekraftig økonomisk utvikling. Så godt som alle medlemsland i FN har i dag underskreve og godkjent Klimakonvensjonen. Konvensjonen er ein rammekonvensjon som forpliktar industrilanda til å vedta nasjonale klimastrategiar og til å gjennomføre tiltak for å avgrense utslepp. Konvensjonen omfattar ikkje bindande forpliktingar knytt til utslepp. Kyoto-protokollen Klimakonvensjonen er fylgt opp med internasjonale klimaforhandlingar og med underteikninga av Kyotoprotokollen i Her forpliktar industrilanda seg til å redusere sine samla utslepp av klimagassar med minst 5,2 prosent frå 1990 nivå innan Forpliktingane i Kyoto-protokollen er forskjellige for de iulike landa. Noreg er eit av tre land i avtalen som fekk forhandla til seg ei utsleppsramme som innebar ein auke av utsleppa (1 % ). Klimameldinga Stortingsmelding nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk, skisserer den norske regjeringa sine tiltak for å tilfredsstille Kyoto-protokollen og redusere CO2- utsleppa. Klimameldinga inneheld sektorvise planer for redusert utslepp av CO2. Langsiktige mål i klimameldinga: Noreg tek på seg ei forplikting om å fram til 2020 kutte dei globale utsleppa av klimagassar tilsvarande 30 % av Noregs utslepp i Noreg skal være karbonnøytralt i 2050 Vidare skal Noreg være ein pådrivar i arbeidet for ein meir ambisiøs og omfattande klimaavtale etter Kyotoperioden, med utgangspunkt i målet om at den globale temperaturauken skal haldast under 2 C samanlikna med situasjonen før industritida (gjennomsnittet dei åra før 1750). Målsettinga om karbonnøytralitet i 2050 førar til at Noreg skal redusere dei globale utsleppa av klimagassar tilsvarande 100 prosent av eigne utslepp innan Utsleppa frå norsk territorium vil då være nøytralisert av reduksjonar Noreg betaler i andre land, gjennom kjøp av kvoter eller andre samsvarande mekanismar som er tilgjengelige på det tidspunktet. Dette målet seier ingenting om storleiken på norske utslipp i 2050, berre at de skal nøytraliserast uansett storleik. Klimameldinga tek og mål av seg å redusere klimagassutslappa med ti prosentpoeng utover Noreg sine Kyoto-forpliktingar FNs klimapanel (engelsk: Intergovernmental Panel on Climate Change forkortet IPCC) er ein internasjonal institusjon oppretta av FN-organa Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i Klimapanelet si fjerde hovudrapport ble publisert i Rapporten frå Klimapanelet si arbeidsgruppe 1 er frå 2. februar 2007 og er omsatt til norsk av Statens forureiningstilsyn. Konklusjonane stadfestar i hovudsak tidligare rapportar. Hovudpunktane er: At det skjer ein oppvarming av klimasystemet er heva over tvil. Hovuddelen av den observerte auken i verdas gjennomsnittstemperatur sidan midten av 19-hundretalet skuldast svært sannsynlig den observerte auken av menneskeskapte drivhusgassar. Høgre temperaturar og stigning i havnivå vil fortsettje, uavhengig av kor mykje menneska reduserar sine utslepp. Det er mindre enn 5 % sjanse for at denne oppvarminga skuldast naturlige klimaprosessar åleine. Verdas temperatur vil stige frå om lag 1,1 til 2,9 C i dei mest optimistiske prognosane, og frå 2,4 til 6,4 C for dei mest pessimistiske prognosane for dette århundre og: Havnivået vil sannsynligvis stige mellom 18 og 59cm. Det er meir enn 90% sannsynlig med ein auke i frekvensen av hetebølgjer og kraftige regnfall. Det er meir enn 66% sannsynlig med ein auke i frekvensen og intensiteten av alvorlig tørke, tropiske syklonar og stormflo. Både tidligare og framtidige menneskelige utslepp av drivhusgassar vil fortsett bidra til oppvarming og stigning i havnivå i meir enn tusen år. Globale atmosfæriske konsentrasjonar av karbondioksid, metan og nitrogenoksid har auka markant som et resultat av menneskeleg aktivitet sidan 1750 og er no langt over før-industrielle verdiar dei siste åra.

8 8 Mandat og ambisjonar Visjonen og målstrukturen i denne planen er bygd opp etter Noreg sine forpliktingar i klimakonvensjonen, Kyotoprotokollen og dei nasjonale føringane i Klimameldinga. Mandatet til planarbeidet hadde slik følgjande hovudpunkt: Planen skal ta eit grep om energi- og klimaplanlegginga i Fjell. Planen skal visa at Fjell, både lokalt og globalt, tek energi- og klimaspørsmålet på alvor og at kommunen i så måte ynskjer å verta ein føregangskommune. Energi vert det viktigaste temaet i planen, men den skal også omhandle relaterte tema som transport, forbruk og avfallshandtering. Energi og klimaplanen skal ta utgangspunkt i nasjonale målsettingar og stønadsordningar. Energi- og klimaplanen skal definera kommunen sine mål for området. Den skal innehalde strategiar og konkrete tiltak som byggjer opp under desse målsettingane. I planen skal ein samarbeida med kompetansemiljø både i kommunen og eksternt for å sikra ein god og fagleg fundamentert plan. I tillegg skal alle innbyggjarane få moglegheit til å bli hørt. Planen skal liggja føre frå styringsgruppa si side seinast mai Fjell kommune skal være karbonnøytralt i er visjonen for planen. Vidare er hovudmålet og målet for den kortsiktige planperioden også basert på Noreg sine forpliktingar i den ratifiserte Kyoto-protokollen. Målstrukturen er delt inn i 5 hovudmålsettingar med eigne delmål og tiltak. Desse er; 1. Stasjonær energibruk 2. Transport/ mobil forbrenning 3. Avfall og prosessutslepp 4. Samarbeid med næringsliv og nabokommunane 5. Generelle miljøtiltak Planprosess Mandat og organisering av planarbeidet vart vedteke av komite for drift seinhaustes Planarbeidet har vore leia av ei tverrpolitisk styringsgruppe. Plan- og utbyggingssjefen ved samfunnsplan har leia det administrative og faglege arbeidet i planen. Styringsgruppa har valt ein open planprosess med brei deltaking frå lokale og regionale aktørar. Arbeidsforma har basert seg på fellesmøter mellom styringsgruppa og dei ulike fagmiljøa. Her har ein vidare valt å gjera dypdykk i problemstillingar og utfordringar som særleg er gjeldande for Fjell. Nokre av fagmiljøa har hatt fast møte- og talerett i styringsgruppa. Dette gjeld for representantar frå Naturvernforbundet Hordaland, Gode Sirklar, Vest Næringsråd og einskilde fagmiljø i Fjell kommune. Styringsgruppa har i løpet av planprosessen drøfta konkrete energi, miljø- og klimautfordringar med desse aktørane ; - Franzefoss AS - Tide AS - Vest Næringsråd - Solvind AS - Gode Sirklar - Naturvernforbundet Hordaland - BKK Varme - BKK energimåling AS - Gasnor - FjellVAR - Fylkesmannen - Enova - Drifts- og vedlikehaldseininga hjå Eigdeomsjefen - Miljø/Landbruk, Arealplan, Byggprosjekt hjå Plan- og utbyggingssjefen Admiralsommerfugl (Vanessa atalanta) frå aboreet på Milde

9 Energibruk ENERGIBRUKEN I VERDA 9 Forbruk Til alt arbeid er det naudsynt med energi. I takt med skipinga av moderne industrisamfunn, befolkningsvekst, auka levestandard og høgt personleg forbruk, aukar energibehovet. På verdsbasis vert 80% av denne energien i dag skapt gjennom forbrenning av fossilt materiale. Energibruk i Fjell status og utvikling Energibruken i Fjell auka frå 363 GWh i 1991 til 510 GWh i Dette er ein auke på 147 GWh. I 2005 var energibruken heile 531 GWh. Nedgangen på 21 GWh frå 2005 til 2006, skuldast i hovudsak eit mindre elektrisitetsforbruk i industri og bergverk. Energibehovet i Fjell vert i hovudsak dekt gjennom energiberarane elektrisitet og fossilt brensel. Elektrisitet er viktigaste energikjelde i stasjonær forbrenning - medan fossilt brensel er dominerande i vegtrafikken / mobil forbrenning. Totalt energibruk i Fjell ,8 132,1 200 Kjelde : SSB pr Forklaring: tala i GWh 25,5 129,7 20,1 154, ,6 28,1 205,4 310,7 277, Elektrisitet Fossilt brensel Biobrensel Elektrisitet er den sentrale energiberaren i Fjell og stod for 56 % av kommunen sitt samla energibruk (277 GWh) i Dette er ei rein og fornybar kjelde. Hovudproblematikken knytt til elektrisitet er dei store naturinngrepa ved utbygging av nye vasskraftverk. Difor er det eit nasjonalt mål at veksten i elektrisitetsforbruket vert redusert, slik at denne krafta også kan nyttast til å erstatte fossile energikjelder i andre land. Bruken av naturgass (CNG) er enno på eit lågt nivå i Fjell. Den stasjonere energiforbrenninga utgjorde i GWh (67%). Energibruken i den mobile forbrenninga var 167 GWh (33%) i same år. Oversyn over den totale energibruken i Fjell ,8% 116,7 GWh 15,5 % 79,1 GWh 1,6 % 8,2 GWh 5,5% 28,1 GWh Kjelde : SSB pr ,3 % 1,4 GWh 54,3 % 277,1 GWh Elektrisitet Ved, treavfall og avlut Gass Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat Tungolje og spillolje IEA (International Energy Agency) slår i fleire rapportar fast at fossil brensel vil dominere den internasjonale energiforsyninga frem til Innan 2015 forventast etterspurnaden å auke med 25 prosent, og innan 2030 kan den ha auka med 50 prosent i høve til 2006-nivået. Meir enn 70 prosent av denne auken vil skje i utviklingsland, der auken i Kina vil representere 30 prosent [IEA, 2006b]. IEA sett opp fleire prognosebanar, men auken i fossilbasert energiproduksjon er gjennomgåande i alle framskrivingar. Prognose for verdens samlede energiforbruk Framskrivne prognosar årleg auke i snitt Kull ,80 % Olje ,30 % Gass % Kjernekraft ,70 % Vasskraft % Biomasse og bioavfall ,30 % Andre fornybare kjelder ,60 % Total ,60 % %-del Fossile kjelder Kjelde: Frå referansescenariet i IEAs World Energy Outlook 2006 [IEA, 2006b] Forklaring: Tala er i TWh. Ein terawattime tilsvarar om lag det årlege forbruket for norske husholdningar. I denne samanhengen er det interessant å merke seg at IEA trur at vasskraft (storskala) aukar sin del av forsyninga, og det same gjer andre fornybare energikjelder. På globalt nivå er mindre enn ein tredel av dei økonomisk tilgjengelige vasskraftressursane utnytta. Vasskraft og biomasse vil vere dei viktigaste fornybare energiressursane, men andre fornybare energikjelder er den sektoren med den klart raskast aukingen. Byrået peiker på at det ikkje berre er miljø- og klimahensyn som gjer at merksemda mot fornybare energikjelder bør aukast ytterligare. Også forsyningstryggleien vil betrast av en auka del fornybare energikjelder.

10 10 Stasjonær energibruk Det totale forbruket av energi i bygningar, anlegg og industri var i 2006 på 343,1 GWh fordelt på 4 hovudforbrukarar: primærnæring, hushaldningar (bustader og hytter), industri og tenesteyting. Elektrisitet er den dominerande energiberaren og stod for heile 83% av den samla forbruket i den stasjonære forbrenninga. Energibruken i bustadar står for 52% av den totale energibruken i den stasjonære forbrenninga. Energibruken i bustadar er høgare enn snittet i Hordaland og landet elles. Dette kjem av det høge talet på einebustadar i kommunen. Olje/parafin/gass vert og nytta i privat/offentleg tenesteyting og industri. Vedfyring (Biobrensel) er den nest største energiberaren i private hushald /bustadar. Gass er i liten grad nytta som energiberar i private bustadar. Offentleg tenesteyting utgjer ein prosentvis større del av energibruken i kommunen enn i det som er gjennomsnittet i Hordaland. Behova for å kjøle bygg krev vesentleg energi. Denne energibruken kjem i skuggen av varmebehova og vert ofte gløymt som faktor i energirekneskapen. Nye byg- Energiberarar i privat og offentleg tenesteyting geforskrifter skal i utgangspunktet ta omsyn til dette behovet. Særleg gjeld dette for store offentlege bygg og næringsbygg. Temperaturauke som følgje av klimaendringane gjer at offentleg mynde også må fokusere på kjølebehova i bygg med store areal. Det er eit relativt lite energibruk i industrien. Dei tre største energibrukarane har i dei siste åra vore ; Norwegian Talc AS 30,6 GWh (6%). Coast Center Base 13,6 GWh (2,7%) Franzefoss Gjenvinning 2,9 GWh (0,6%) Alternative energikjelder Det er ikkje etablert fjern/nærvarmenett i kommunen og tabellane over syner samstundes liten variasjon i bruken av alternative energikjelder. Ei berekraftig energiutvikling tilseier ei omlegging av energibruken og energiproduksjonen. Dette har eit særskilt fokus i denne planen. Mellom anna tilseier dette vurderingar som bruk av fjern/nærvarme, energifleksible løysingar, varmegjennvinning, bruk av gass, tiltak for energiøkonomisering ved nybygg og rehabilitering og verknaden gjennom auka bruk av energistyringssystemar i dei stasjonære energikjeldene. Energiberarar I bustader i Fjell kommune 11,4 5,1 0 8,8 0,8 20,6 Elektrisitet Olje / parafin Gass Biobrensel Elektrisitet Olje / parafin Gass Biobrensel 71,9 Kjelde: BKK Forklaring: Samla forbruk 88,4GWh. Data per ,4 Kjelde: BKK Forklaring: Samla forbruk 189,6 GWh. Data per Kapsel frå Torvsåtemose (Campylopus pyriformis) frå Vindenes

11 EFFEKTIV ENERGIBRUK OG ENØK 11 Bruk av varmepumper (energifleksibel løysing) har fram til no berre vorte montert i einskildbygg. Kommunen har i planlegginga av fleire kommunale bygg vurdert varmepumper i kombinasjon med vassbåren varme. Fjern/nærvarme er eit sentralt varmesystem som kan forsyna fleire bygg med energi til varmt tappevatn og oppvarming. Energien har form som varmt vatn distribuert gjennom to røyr. Sluttbrukar må ha installert ein kundesentral med varmevekslar som overfører denne energien til eit vassbasert oppvarmingssystem. I samband med denne planprosessen, har styringsgruppa saman med politisk og administrativ leiing, hatt innleiande drøftingar med BKK Varme om etablering av eit nærvarmeanlegg på Straume. Denne planen stadfester behovet for framhald i desse drøftingane med sikte på å få etablert eit konsesjonsområde for nærvarme / alternativ energiløysing på Straume. Samstundes har kommunen gjennomført eitt møte med Gasnor AS for å drøfte gassdistribusjon i aktuelle industriområder i Fjell. Naturgass kan vere eit alternativ med gode eigenskapar, enten som toppfyring i alternative energikjelder eller som erstattar for olje og parafin. Vidare har naturgass gode eigenskapar som energiløysing i forbrenningsmotorar. Logistikk og leveranse rundt naturgass er påliteleg og prisnivået er tilfredsstillande. Enøkpotensialet i Fjell 3,2 4,9 0,4 14,3 Bustadar Rehab bustadar Offentlege bygg Private bygg I samband med planprosessen har styringsgruppa vurdert etablering av ein vindmøllepark i Fjell. Denne planen tilrår at landfaste vindmølleplanar lokalt, først vert eit tema, når staten har konkludert i konsesjonane knytt til vindmøller til havs. ENØKpotensiale Vestnorsk Enøk har rekna ut at enøkpotensialet i samla bygningsmasse i Fjell ligg på 22,8 GWh. Dette kan vere tiltak som handlar om utskifting av vindauge, etterisolering og andre tiltak i den fysiske bygningen. Private bustadar har det største energiøkonomiserande potensialet med 14,3 GWh. Private næringsbygg har eit enøkpotensiale på 4,9 GWh, medan kommunale / offentlege bygg har eit potensiale for energiøkonomiserande innsparing på 3.2 GWH. Tabellen under syner mogeleg innsparing ved montering av energistyringssystem i eksisterande installasjonar i (td SD anlegg ol.) i offentlege og private yrkes- og næringsbygg. Det er eit monaleg potensial for å redusere energibruken gjennom meir effektive styringssystem i kommunal bygningsmasse. Enøkpotensialet ved montering av styringssystemer 10,7 7 Offentlege bygg Private bygg Ubalanse i energisystemet betyr at norsk kraftforsyning produserer mindre elkraft enn det vi bruker i normalår. På grunn av variasjonar i nedbør og temperatur må Noreg dekke opp mangelen på kraft gjennom kraftutveksling med utlandet. I periodar importerer vi meir strøm enn vi eksporterer. Dette fører igjen til vekst i kraftprisane. Ubalansen dekkast opp på tre måtar, gjennom auka produksjon, meir import frå utlandet og effektiv energibruk. Effektiv energibruk er eit samleomgrep for utnytting av energi. Omgrepen nyttast i samanheng med tiltak hos sluttbrukar. Produksjon og distribusjon av energi omfattast ikkje av omgrepen, men står i sterk relasjon til effektiv energibruk. Effektiv energibruk består av strakstiltak og investeringstiltak. Strakstiltaka omfattar ei stor gruppe tiltak som er lite kostnadskrevjande. Døme på strakstiltak er opplæring, etablering av energioppfølging (EOS), holdningsskapande tiltak og tiltak som knyttes til driftstider for tekniske anlegg og kontroll med varmeanlegg, ventilasjonssystem, oppvarming, automatikk og lysanlegg i bygnader. Effektiv energibruk, eller energiøkonomisering (ENØK), er tradisjonelt nytta som synonyme omgrep med fokus på sparetiltak. Etter skipinga av ENOVA SF har omgrepen effektiv energibruk fått ei utvida tyding fordi det og omfattar tiltak som reduserer energibruken samt tiltak som kan erstatte bruk av petroleum og elvarme med nye miljøvennlige energiformer. Temaet effektiv energibruk er svært omfattande og er blitt ei viktig sak for styresmaktene gjennom reguleringar (Statens bygningstekniske etat og NVE) og støtteordningar (ENOVA SF). Effektiv energibruk er og eit stort næringsområde gjennom utvikling og leveranse av effektivt og miljøvennlig utstyr, som eksempelvis luft-til-luft varmepumper i bustader. Overslag syner at ein innanfor næringsbygg kan spare mellom 7 og 8 TWh energi årleg gjennom meir effektiv energibruk. Kjelde: BKK Kjelde: BKK

12 12 Kommunale nybygg Energieffektive bygg har over år vore ein integrert del av den kommunale investeringsprofilen. Samtlege nye kommunale utbyggingsprosjekt vert planlagt med høg bruk av alternativ energi. Samtlege nybygg vert oppført med vassboren varme som hovudvarmekjelde. Kun gass kan nyttast som fossilt energikjelde i framtidige kommunale byggprosjekt. Her følg ein opp intensjonane i den statlege energipolitikken, stadfesta i den nye tekniske forskrifta som vert gjeldande i løpet av Framskriving av det stasjonære energibehovet I perioden auka energiforbruket i gjennomsnitt med 3,6% årleg. Kommuneplanen legg opp til framhald i folke- og næringsveksten. Endringane i finansmarknaden og konjunktursvingningar vil påverke bustadbygginga i Fjell. Det er difor vanskeleg å framskrive energibehov og utviklinga i bustadbygginga i planperioden. Urbanisering av Straume, utvikling av Ågotnes som kommunedelsenter fortetting og bygging i grendene vil framleis krevje energi. Det har vore stabil vekst i energibruken i Fjell kommune. Det vert forventa vekst også i neste 10 års periode. Veksten i perioden har vore i gjennomsnitt 3.6% pr år. Det er lite som tyder på ei vesentleg endring av samansetjinga av energikjeldene i kommunen. Elektrisitet vil vere den mest sentrale energiberaren i åra som kjem. Ei av hovudutfordringane i denne planen vert å auka bruken av alternative energiformer. Det er ikkje venta at reduksjonen i biobrensel vil fortsette i den kommande tiårsperioden. Mobil energibruk I 1991 utgjorde energiforbruk til mobil forbrenning 108,5 GWh. I 2006 er den totale mobile energibruken 167,5 GWh altså ein auke på heile 59 GWh (54,4%). Det er vegtrafikken som i hovudsak står for energiforbruket i denne kategorien (89,7%). Vegtrafikken hadde ein energibruk på 142,8 GWh i 2006 mot 97,3 i 1991 en auke på 46,8%. Veksten i energibruken i mobil forbrenning frå 2005 til 2006 utgjorde heile 5,6 GWh. I same tidsrom auka veksten i ÅDT over Sotrabrua med 1000 bilar. Annen mobil energibruk nytta 17,1 GWh i Båt, motorsag, straumaggregat, m.v. er døme på slik energibruk. Framskriving av det mobile energiforbruket. Bensin- og dieselmotorteknologien har vore gjenstand for ei kontinuerlig forbetring i over 100 år. Styresmaktene sine stadig strengare utsleppskrav har medført ei forsert utvikling av bensin- og dieselmotorar. Forbrenningsmotorane vert framleis rekna å ha stort potensiale for reduksjon av problematiske avgassar. Dei seinaste krava (EURO IV) gjer ved avgasstesting om lag 99% lågare utslepp av farlege avgassar, enn ein bil levert før Det er likevel klart at ein uansett vil ha utslepp av CO² ved forbrenning av karbonhaldige energiberarar. I dag eksisterar det ei rekke alternative motorløysingar som reduserar avgassane til eit minimum eller fjernar dei heilt. Felles for dei fleste er at dei er kostbare å produsera, rekkevidda er dårlegare enn i moderne forbrenningsmotorar og/ eller at drivstoffkostnadene er høgre. Andre alternativ er: Hybrid kjøretøyteknologi som er ulike kombinasjonar av forbrenningsmotor og andre motortypar som til dømes elektriske motorar og gassmotorar. Med desse løysingane er det i dag mogleg å spare opp til prosent energi i forhold til en tilsvarande bil med berre forbrenningsmotor. Ein elbil vert driven av ein elektromotor som får strøm frå ei batteripakke. Elbilens styrke er at motoren har høg verkegrad, og at den ikkje gjev lokale avgassutslepp eller klimagassutslepp ved bruk. I tillegg er støyen vesentleg mindre enn frå ein tilsvarande bil med forbrenningsmotor. Batteri vert stadig forbetra, men det ser ut til at ein og i framtida vil vere hefta med høg vekt og avgrensa lagringskapasitet. Moderne elbilar har ein rekkevidde på 200 km med 350 kg batteri og må ladast i 6-8 timar før ein kan nytte bilen igjen (230W). Det vert forventa at hybridteknologi vil dominere personbilmarknaden i nær framtid. Mens ein personbil med konvensjonell forbrenningsmotor i 2003 bruker omkring 0,8 liter bensin/mil kjem hybridbilen frå 2007 ned i 0,43 liter bensin per mil. Utviklinga av ny motorteknologi har direkte innverknad på klimarekneskapen til Fjell kommune. Lavutsleppsutvalet har i sin referansebane for transportsektoren rekna med ei dobling av det nasjonale transportbehovet fram til 2050 men grunna utvikling i motorteknologi og omlegging til miljøvennlege drivstoffkjelder reknar dei med berre16 % auke i dei totale klimagassutslippa frå mobil forbrenning.

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune Energi- og klimaplan Vaksdal kommune 2011-2015 Vedteken i kommunestyret 26.9.2011 1 FØREORD Energi- og klimaplan for Vaksdal kommune har status som kommunedelplan, og inngår som ein del av kommunen si

Detaljer

KLIMA- og ENERGIPLAN Kvinnherad kommune 2020

KLIMA- og ENERGIPLAN Kvinnherad kommune 2020 KLIMA- og ENERGIPLAN Kvinnherad kommune 2020 2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET Kvinnherad kommunestyre har i møte 23.06.2011, sak 2011/47, godkjent Klima- og energiplan 2020 for Kvinnherad kommune ved flgj. samrøystes

Detaljer

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Forord Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Samandrag Klimaplan for Hordaland (2010 2020) er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova. Planen er bygd opp kring tre hovudtema:

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima

Kommunedelplan for energi og klima Kommunedelplan for energi og klima Masfjorden kommune 2011-2015 Vedteken i Masfjorden kommunestyre den 07.06.2011 som sak 035/11 SAMANDRAG Dette dokumentet er Masfjorden kommune sin kommunedelplan for

Detaljer

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015 Energi- og klimaplan Gulen kommune 2011-2015 Godkjent i kommuestyret k.sak 36/11 i møte 14.06.2011 emaplan for energi og klima, Gulen kommune 14.06.2011 SAMANDRAG Dette dokumentet er Gulen kommune sin

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Regional energiog klimaplan

Regional energiog klimaplan Møre og Romsdal fylkeskommune Regional energiog klimaplan Del I MÅL OG STRATEGIAR Del II - DOKUMENTASJON OG REGIONALT HANDLINGSROM www.mrfylke.no 1 Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga Lay-out

Detaljer

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015 Energi og klimaplan for Hemsedal kommune Kommunedelplan 2012 2015 Vedteken av Kommunestyret 19.01.2012 1. Samandrag... 4 2. Innleiing... 4 2.1 Bakgrunn for arbeidet og nosituasjon... 4 2.2.1 Organisering

Detaljer

VEDLEGG Klima og energiplan Seljord 2009 2012

VEDLEGG Klima og energiplan Seljord 2009 2012 VEDLEGG Klima og energiplan Seljord 2009 2012 Innhold 1 VIKTIGE FØRINGAR I ENERGIPOLITIKKEN TIL KOMMUNEN 3 1.1 INTERNASJONALE PLIKTER 3 1.2 NASJONALE MÅL 3 1.3 KOMMUNALE VEDTAK 5 1.4 KOMMUNEN SINE VERKEMIDDEL

Detaljer

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9 SOGNOGF J ORDANE F YLKESKOMMUNE Fyl k es del pl anf or k l i maogmi l j ø Mål, s t r a t egi arogt i l t ak Fyl k es t i ngetmar s2009 Innhald FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8 1.1 Om planarbeidet... 8 1.2

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Energiutgreiing Odda kommune

Energiutgreiing Odda kommune Energiutgreiing Odda kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Energiutgreiing Kvam herad

Energiutgreiing Kvam herad Energiutgreiing Kvam herad Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

INNLEIING... 2. Utslepp frå deponi og andre prosessar...15. Stasjonær forbrenning utslepp frå anna næring og private hushald...14

INNLEIING... 2. Utslepp frå deponi og andre prosessar...15. Stasjonær forbrenning utslepp frå anna næring og private hushald...14 - INNHALD. INNLEIING..... Om planarbeidet...... Mandat og føringar for arbeidet...... Komiteen si tolking av mandatet.....3. Arbeidet i komiteen.....4. Planstatus...3......3..4. 3. NASJONALE OG REGIONALE

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Energiutgreiing Gulen kommune

Energiutgreiing Gulen kommune Energiutgreiing Gulen kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009

Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Sveio kommune ENERGIUTGREIING 2009 Forord I følgje forskrift om energiutgreiing utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 www.sykkylven-energi.no www.enok-senteret.no Sykkylven Energi AS SAMANDRAG Den samla elektrisitetsbruken i Sykkylven var på 124 GWh (temperaturkorrigert) i

Detaljer

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune

Energiutgreiing 2012. Tysvær kommune Energiutgreiing 2012 Tysvær kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for kvar

Detaljer

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Handlingsprogram 2013 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Forord Handlingsprogram til klimaplan for Hordaland vart vedteken første gong i oktober 2010, og gjaldt for 2010-2011. Handlingsprogram for 2012

Detaljer

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 Fornybar energi 23.05.2012 Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012 1 Referanseside Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501. www.hisf.no

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Bioenergi i Innlandet

Bioenergi i Innlandet Bioenergi i Innlandet - Den vanskelege utviklinga Av: Jostein Farestveit Masteroppgåve i Innovasjon og næringsutvikling. Avdeling for samfunnsvitskap, Høgskulen i Lillehammer. Hausten 2011 Forord Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Energiutgreiing Førde kommune

Energiutgreiing Førde kommune Energiutgreiing Førde kommune Førde. Foto: Førde kommune 2013 SAMANDRAG Prospektkort frå 1940. Her ligg Sentralsjukehuset i dag. Foto: Olai Fauske. Sunnfjord Muséum/Fylkesarkivet. Førde kommune Innbyggarar

Detaljer