Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 11.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00"

Transkript

1 Møteinnkalling Komite for liv og lære Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste 7/15 15/1239 Åpent Delegerte vedtak tom /15 15/1239 Åpent Refererte journalposter tom /15 15/1264 Åpent Orienteringssak, prosjekt ungdomsteam 10/15 14/6649 Åpent HELL FOREST ARENA 11/15 15/552 Åpent Barnehagebasert kompetanseutvikling Melhus kommune, Joralf Rindli møteleder Mari Grongstad møtesekretær

2 Sak 7/15 Delegerte vedtak tom Arkivsaksnummer 15/1239 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for liv og lære PS 7/15 Rådmannens forslag til vedtak Referert i nødvendig utstrekning. DS 12/15 14/6377 IKT/IKT/MAVI MELHUS KOMMUNE Søknad innvilget Skjenkebevilling og DS 17/15 15/103 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ****************** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om skoleplass i annen skolekrets DS 19/15 15/128 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ****************** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole Tidligere behandlinger og vedtak

3 Sak 8/15 Refererte journalposter tom Arkivsaksnummer 15/1239 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for liv og lære PS 8/15 Rådmannens forslag til vedtak Referert i nødvendig utstrekning. Vedlegg: 15/ IKT/IKT/MAVI Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Tidligere behandlinger og vedtak

4 Sak 9/15 Orienteringssak, prosjekt ungdomsteam Arkivsaksnummer 15/1264 Saksansvarlig: Dat Nguyen Komite for liv og lære PS 9/15 Rådmannens forslag til vedtak Komite for liv og lære tar saken til orientering Vedlegg: 1. Prosjekt Ungdomsteam Det orienteres om Prosjekt Ungdomsteam, ved Gunnar Selbekk og Dat Nguyen. Tidligere behandlinger og vedtak

5 Sak 10/15 HELL FOREST ARENA Arkivsaksnummer 14/6649 Saksansvarlig: Jan Erik Landrø Komite for liv og lære PS 10/15 Formannskapet PS / Rådmannens forslag til vedtak Melhus formannskap avslår søknaden til Stiftelsen Hell Motorpark. Vedlegg: 1. Søknad om tilskudd til utvikling av det regionale flerbruksarena Hell Forest Arena fra stiftelsen Hell Motorpark mottat Uttalelse fra Melhus Idrettsråd Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: Melhus kommune mottok søknad fra stiftelsen Hell Motorpark. Stiftelsen Hell Motorpark søker Melhus kommune om en støtte på kr ,- til prosjektutvikling. Stiftelsen har som formål å realisere en ide om en flerbruksarena for kommersialisering/næringsutvikling, FoU og idrett. Bak stiftelsen står NAF Motorsport Stjørdal (underavdeling til NAF Stjørdal, eid av NAF Oslo), Stjørdal Cross og Enduroklubb, Amcar, KNA Midt- Norge og NMK Trondhjem i tillegg til om lag privatpersoner som har bidratt med midler til Stiftelsen. Ideen går ut på å bygge en stor arena for alle som er interessert i motorisert/ikke-motorisert idrett og for kommersielle- og FoU aktører som ønsker å teste sine løsninger på en lukket bane. Det er planlagt en lukket bane på 4 km og en dragracebane på 1,4 km i tillegg til nødvendig infrastruktur. Det legges også opp til at anlegget skal brukes til større arrangement slik som f.eks Agrisjå. Rådmannen har behandlet søknaden ut i fra et idrettsfaglig ståsted. Rådmannen har sendt saken på høring til Melhus Idrettsråd. Melhus idrettsråd svarte i e-post den følgende på høringen: «Melhus Idrettsråd stiller seg positiv til interkommunalt anlegg for motorsport, men mener at Melhus kommune ikke skal bli en deltaker i prosjektet. Melhus kommune bør heller bruke tid og midler på utvikling av evt Bollandsmoen som et helårsanlegg.» Svaret er underskrevet leder i Melhus Idrettsråd Ruth Laila Berge.

6 Vurdering: I likhet med en del annen plasskrevende og støybelastet idrett, er det utfordrende for store deler av motorsporten å få nok treningstid. Motorsport har få arenaer og de som finnes er som regel båndlagte med restriksjoner når det kommer til treningstid og muligheter til å arrangere stevner etc. I et slikt perspektiv vil nok de kommersielle hensynene bli viktigere på et slikt anlegg, jfr. restriksjoner på bruk, enn å la frivillige lag få den treningstiden de har behov for. I Melhus kommune har vi et godt opparbeidet motorsportsanlegg på Bollandsmoen. Bollandsmoen er bygget opp og drevet av NMK Melhus. For motorsporten i Melhus kommune er det viktig at det blir lagt til rette for en større utnyttelse av eksisterende anlegg enn å legge opp til nyetableringer av anlegg andre steder. Rådmannen er, i likhet med Melhus Idrettsråd, positiv til interkommunale idrettsanlegg. Det er stor mobilitet i befolkningen og for å få til spesialanlegg må det tenkes interkommunalt i vår region. Dette kan gjelde anlegg som for eksempel skytehall, ishall, velodrom, friidrettshall m.m. Det har hittil vært realisert få interkommunale anlegg i Trøndelag og Melhus kommune er, sammen med Skaun, Orkdal, Trondheim, Klæbu, Malvik og Stjørdal kommuner, med i et samarbeid for å se på mulige interkommunale idrettsanlegg. Rådmannens forslag er å avslå søknaden fra stiftelsen Hell Motorpark. Tidligere behandlinger og vedtak

7 Sak 11/15 Barnehagebasert kompetanseutvikling Arkivsaksnummer 15/552 Saksansvarlig: Marte Schrøder Komite for liv og lære PS 11/15 Rådmannens forslag til vedtak Komite for liv og lære tar saken til orientering Vedlegg: Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT Kompetanse for framtidens barnehage, strategi Saksutredning: Kompetanse for framtidens barnehage Kunnskapsdepartementet har i Kompetanse for framtidens barnehage laget en strategi for kompetanse og rekruttering til barnehager. Strategien gjelder i perioden , og har tre mål: Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen Øke statusen for arbeid i barnehage I følge strategien er en forutsetning for å nå disse målene er at alle aktørene i sektoren tar ansvar, samarbeider og deltar aktivt i kompetansearbeidet for å bidra til økt og god kvalitet i barnehagene. Kommunen som barnehagemyndighet skal sikre at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt tilbud. Barnehageeiere har ansvaret for at de ansatte får den nødvendige opplæringen og får delta i kompetanseutviklingen på sin egen arbeidsplass. Styrer og barnehagelærers kompetanse er nødvendig for at barnehagen skal kunne gjennomføre kompetanseutvikling for alle ansatte. Som en forutsetning for å få statlige midler, skal kommunen utvikle kompetanseplaner som omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager, og som ivaretar både nasjonale føringer og lokale behov. I Sør-Trøndelag går alle statlige kompetansemidler til Gauldalsregionen som består av kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Holtålen, Røros og Oppdal. Kompetansestrategien omfatter fire satsningsområder som er forankret i formålsparagrafen og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Danning og kulturelt mangfold Et godt språkmiljø for alle barn Barn med særskilte behov

8 Satsningsområdene skal gi en overordnet føring og en retning for arbeidet med kompetanseutvikling i årene fremover. Samtidig skal det være rom for lokale behov og tilpasninger. Denne orienteringen gjelder Melhus kommunes satsning innen for området pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon. Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Barnehagen må ha en pedagogisk ledelse som setter i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser i organisasjonen. Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for styreren i samarbeid med de pedagogiske lederne. Sammen skal de bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon. Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet og som foregår i den enkelte barnehage. Tiltaket utvikles lokalt i samarbeid med kompetansemiljø, kommunen og barnehagene. Tiltaket skal bidra til en utviklingsprosess i den enkelte barnehage for hele personalet på tvers av kompetansenivå. Melhus kommune har innledet et samarbeid med Dronning Mauds Minne, høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) om kursing i å drive utviklingssamarbeid i egen barnehage samt veiledning av pedagogene som skal lede prosessen. Alle barnehager har gjennomført Ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet. Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet kan brukes av barnehager som ønsker å drøfte og vurdere sin egen praksis som grunnlag for felles utviklingsarbeid. Analysen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Verktøyet setter fokus på arbeidet med barna og foreldre og på samarbeidet mellom de ansatte. Dette skal samlet gi barnehagen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder i sitt utviklingsarbeid. Med bakgrunn i ståstedsanalysen, har barnehagen valgt et fokusområde som de ønsker å arbeide med i et utviklingsarbeid. Fokusområdene har fordelt seg på tre områder: Språk, barns medvirkning og lek. Styrere og pedagogiske ledere får opplæring i å lede utviklingsarbeid i barnehager. Samtidig med opplæringen skal barnehagene gjennomføre utviklingsarbeidet i egen barnehage. Den enkelte barnehage får også veiledning på sitt utviklingsarbeid. I tillegg gjennomfører vi inspirasjonssamlinger innenfor de tema som barnehagene har valgt. I denne satsningen er det lederne i barnehagen som får opplæring i å drive utviklingsarbeid. Men alle ansatte er involverte i utviklingsarbeidet, og alle deltar på inspirasjonssamlingene. Mål for satsningen er: Gjøre barnehagene i stand til å drive egne utviklingsarbeid Gjøre pedagogene i stand til å lede utviklings- og endringsprosesser i barnehagen Heve kompetanse for alle ansatte som jobber i barnehagen Styrke pedagogiske lederes lederrolle i barnehagen Heve kvaliteten på det pedagogiske innholdet i alle barnehagene i kommune

9 Skape engasjement hos barnehageansatte til å samarbeide og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål Stimulere ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan de kan lære sammen Vurdering: Rådmannen vurderer dette tiltaket til å være i samsvar med kompetansestrategien fra Kunnskapsdepartementet. Tiltaket retter seg mot alle ansatte i barnehagen samt barnehagen som organisasjon, og legger derfor til rette for å skape en reell kompetanseøkning og kvalitetsheving i barnehagene i kommunen. Tidligere behandlinger og vedtak

10 Melhus kommune Delegerte vedtak tom Saksansvarlig Mari Grongstad Arkivsak 15/1239 Rådmannens forslag til vedtak: Referert i nødvendig utstrekning. DS 12/15 14/6377 IKT/IKT/MAVI MELHUS KOMMUNE Søknad innvilget Skjenkebevilling og DS 17/15 15/103 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ****************** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om skoleplass i annen skolekrets DS 19/15 15/128 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ****************** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole

11 Melhus kommune Refererte journalposter tom Saksansvarlig Mari Grongstad Arkivsak 15/1239 Rådmannens forslag til vedtak: Referert i nødvendig utstrekning. Vedlegg: 15/ IKT/IKT/MAVI Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter

12 Kommunene Fylkeskommunene KS Deres ref Vår ref Dato 15/ Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt). I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt 3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf. rundskrivets punkt 5.5 og 5.6. Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov. Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Edvard Aspelund NO-0032 Oslo Org no

13 I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter. I normalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede møter: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede møter. Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt. Som nevnt er det fremdeles flere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven 13 første ledd. Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside Med hilsen Siri Halvorsen (e.f.) avdelingsdirektør Edvard Aspelund seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2

14 Melhus kommune Orienteringssak, prosjekt ungdomsteam Saksansvarlig Dat Nguyen Arkivsak 15/1264 Rådmannens forslag til vedtak: Komite for liv og lære tar saken til orientering Vedlegg: 1. Prosjekt Ungdomsteam Det orienteres om Prosjekt Ungdomsteam, ved Gunnar Selbekk og Dat Nguyen.

15 RAPPORT PROSJEKT UNGDOM MELHUS KOMMUNE 1

16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Prosjekt Ungdom 2. Prosjektplan Prosjekt Ungdom 3. Samhandling - Samarbeidende instanser 4. Oppsummering 5. Evaluering 2

17 1. Innledning Prosjekt Ungdom Familie og forebygging søkte i samråd med ledelsen i Melhus kommune, Fylkesmannen høsten 2013 om tildeling av skjønnsmidler for ungdomsprosjekt. Et prosjekt for å kunne følge tett opp noen av de som av ulike årsaker faller ut av skole og system og de som «faller mellom noen stoler» i systemene. Prosjektet er del av andre prosjekt og opplegg i kommunen, og må sees sammen i forhold til samhandling, utveksling av erfaring og ideer m.v.. Prosjekt ungdom er et forebyggende tiltak for best mulig og tidligst mulig, komme inn og hindre eller begrense drop outs, psykiske lidelser, rusoppstart, småkriminalitet, vagabondering m.m. Samtidig også sette ungdommen i stand til å håndtere eget liv og egne utfordringer i hverdag, bo-situasjon, skole, arbeid m.m. En tenker gruppe på 5-6 ungdommer i en oppstartfase, for å sikre og å kunne jobbe tett nok. Målgruppa er ca 15/16 til 23/25 år. Og skal rekrutteres fra hele kommunen. Prosjektet er organisert som del av Rus -og tiltaks avdelinga. Der har vi god kunnskap gjennom STIA-prosjektet. STIA-prosjektet var et miljø -og arbeidsprosjekt for tett oppfølging av voksne (over 25 år) med hverdagsutfordringer, rusrelaterte og psykiske utfordringer m.m. Vi har og bemanning med konsulenter og arbeidsledere som kan bli del av opplegget. Den modellen ønsker vi nå å bruke på de yngre. Prosjekt Ungdom er avhengig av godt og nært samarbeid med skoler, NAV, ulike tjenester og enheter, ungdommene og hjemmene. Det er viktig med samhandling mellom de ulike instansene for at prosjektet skal lykkes. Alle instanser kan ta kontakt med Prosjekt Ungdom for drøfting om mulige kandidater, bekymringer en har osv. 3

18 2. Prosjekt plan: Prosjekt Ungdomsteam Alternativt tilbud for ungdom i Melhus kommune VELKOMMEN I denne mappa vil du finne informasjon og bakgrunn for prosjektet, hva slags målsetting vi jobber etter, ansatte på prosjektet - tiltakssenteret og om tiltakssenteret Potten 2. Innhold: A. Bakgrunn mål og målgruppe for Prosjekt Ungdomsteam B. Hva kan vi tilby? C. Verdiplattform Familie Forebygging Prosjekt Ungdomsteam D. Ansatte i prosjektet og på tiltakssenteret. E. Hva skal vi bidra med? 4

19 A. Bakgrunn mål og målgruppe for Prosjekt Ungdomsteam Fra ble det startet et prosjekt ved Rus-og Tiltaksavdelingen Familie Forebygging som skal ivareta ungdom i Melhus kommune mellom 15 23/25 år. Bakgrunnen for prosjektet er at det har blitt dokumentert at frafallet i den videregående skole er stort og tiltagende. I tillegg er det mange som sliter, har vansker med å tilpasse seg og eller gjennomføre skolehverdagen i grunnskolen. Det er og dokumentert at mange ungdommer faller mellom de ulike eksisterende tiltakende som finnes i kommunen, grunnskolen eller i den videregående skole. Prosjekt Ungdomsteam er i utgangspunktet et alternativt tilbud for ungdom mellom 15 23/25 år ved Tiltaksavdelingen Pottenveien 2 i Melhus Kommune. Hovedgruppen er ungdom mellom år som faller utenom de tiltak Melhus kommune gjennom NAV tilbyr eller de tiltakene ungdomsskolene og videregående skolene har tilgjengelig. Det kan være ungdommer som er i fare for å droppe ut av grunnskolen, videregående skole eller praksisplass lærlingplass og som trenger oppfølging av en ekstern instans for å forebygge uønsket adferd eller utvikling, som har tilpasningsvansker eller er i fare - har droppet ut av skolen. Grunntanken er at denne ungdommen skal bli fanget opp og bli sett. Og skal bli i stand til å gå videre på skole, fungere på skole, praksisplass eller gå ut i en ordinær jobb etter å ha hatt tilbud gjennom ungdomsteamet en periode. Spesielt viktig er overgangene i fohold til grunnskole videregående skole og videregående skole- lærlingplass, praksisplass, videre yrkesløp. Tiltakets varighet for ungdommen, er individuelt og tilpasses hver enkelt. Vi skal ikke erstatte eksisterende tiltak eller ta over funksjoner som allerede er i bruk, hvis det da ikke vurderes som mer hensiktsmessig for ungdommen. Vi samarbeider med alle instanser i Melhus kommune, deriblant NAV, Familie-forebygging, 5

20 barneverntjenesten, PPT, Lundamo ungdomsskole, Eid barne- og ungdomsskole, Gimse ungdomsskole, Øya videregående skole og Melhus videregående skole. I tillegg har vi samarbeid med Forebyggende team ved den enkelte skole og Forebyggende ungdomsteam i Melhus kommune. Andre samarbeidspartnere vi har opprettet kontakt med er: Røde Kors Speideren i Melhus Havdal Gård v/ Håkon Disington Effektmål Resultatmål Hjelpe ungdom i Melhus Kommune til få det bedre, takle sin egen situsjon, mindre fravær og gjennomføre sitt skoleløp - yrkesløp Ungdom har fått det bedre etter deltagelse i prosjektet. 6

21 B. Hva kan vi tilby? Være kontakt ledd mellom den enkelte ungdom og de ulike instanser i kommunen Couching etter ART metoden (Aggression Replacement Training). Metodisk opplegg som går på sosiale ferdigheter sosial mestring emosjonell terapi og kognitiv tenkning. Samtaler Skoleveiledning- oppfølging Bo trenings veiledning Kostholds veiledning Sosiale aktiviteter Tilrettelegging av andre tilbud og eller tiltak som kan være hensiktsmessig Deltagelse på møter, ansvarsgrupper etc. Vi kan opprette - følge opp samarbeid med pårørende 7

22 Hvis ungdommen har behov, kan de delta på følgende arbeidstreningstilbud: (pr ) Utegruppa tar ulike oppdrag for private og kommunale aktører. Vedlikeholdsarbeid, snekring, maling, hagearbeid vedproduksjon osv. Verksted mekking og skruing av lettere type motorer, slik som gressklippere, båtmotorer, mopeder Gårdsarbeid. Arbeid med dyr, (hest høner), gårdsrelaterte oppgaver Gullkornet bruktbutikk forefallende butikkarbeid Kantine Pottenveien 2`s egen kantine Tilbud om fysisk aktivitet gjennom blant annet - sykkelgruppe - friluftsgruppe (fiske, turer, kano etc) - treningsgruppe( blant annet trimrommet Buen Bad.) Arbeidstreningstilbudet legges opp individuelt etter hver enkelt ungdom sitt behov Alle tiltak følger skoletida og skoleruta for de enkelte skoler. 8

23 C. Verdiplattform Grunnprinsipper: 1. Vi bruker kognitiv tilnærming, sosial mestring og sosiale ferdigheter som metode der selvtillit, selvfølelse, mestring, ansvar og gode relasjoner er i fokus. Målet er å oppnå bedre selvbilde, ferdigheter og økt mestringsfølelse som gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. 2. Hver deltaker vil få et individuelt tilpasset opplegg ut fra egne ønsker og behov og individuell oppfølging. 3. Fokus på gjensidig respekt for hverandre gjennom å overholde avtaler, komme tidsnok og ta hensyn til andres integritet og eiendom/eiendeler. 4. Fokus på å øke kompetanse hos den enkelte gjennom rullering innenfor de arbeidsoppgaver som til enhver tid er tilgjengelig og delta på aktiviteter som fremmer læring. 5. Fokus på å styrke selvbildet, selvfølelsen og bygge selvtillit hos hver enkelt ungdom. 6. Voldelig adferd, trusler eller oppmøte i ruset tilstand er ikke tillatt og medfører vurdering av tiltaket. 9

24 D. Ansatte i prosjektet - på Rus tiltakssenteret, Potten. Arbeidsleder prosjektmedarbeider Ungdomsteam: Ansatte pr Gunnar Delbekk - miljøterapeut Tlf E-post: Arbeidsledere på tiltakssenteret: Andonis Antonopoulos utegruppa Tlf Ragnhild Gundersen miljøterapeut- ansvar for kantine Tlf Bjørg Gylland ansvar for Gullkornet bruktbutikk og Treffstedet mandag og fredag Tlf «På gangen» Nguyen Duy Dat Fagleder Tlf Marianne Gustavsson ruskonsulent Tlf Per Arne Hervik prosjektmedarbeider/ruskonsulent Tlf Line Myklebust ruskonsulent Eirin Aune prosjektmedarbeider/ pårørendekonsulent 10

25 E. Hva skal vi bidra med? Vi som jobber her på huset har ansvar for at ungdommen skal bli godt mottatt. Vi skal bidra til at de får en så forutsigbar hverdag som mulig og at de får en bedre oversikt over sitt eget liv og hva de skal jobbe med/for framover. Vi skal skaffe til veie arbeidsklær og verneutstyr dersom det er nødvendig for de arbeidsoppgavene du skal utføre. Vi skal sammen med ungdommen lage en plan som sier noe om hva som er hovedmålet den tiden de er hos oss. For noen kan det være aktuelt med en Individuell plan og ei ansvarsgruppe. Ungdommen skal signere en samtykkeerklæring. Vi kan hjelpe til med søknader til skole, lånekassen, nav, osv. Vi kan være behjelpelig med leksehjelp og eller veiledning i forhold til skolearbeid. Vi gir veiledning på hvordan man søker jobb, skriver jobbsøknader og hvordan man framstår i et intervju, dersom det er ønskelig. Vi gir veiledning i privatøkonomi dersom det er ønskelig. Vi tilbyr terapeutiske samtaler tilpasset den enkelte Vi har fokus på sunt kosthold, trening og mestring. Vi tilbyr trening to ganger i uken dersom det er ønskelig, og ellers veiledning på kosthold og fysisk aktivitet. Vi skal være positive og imøtekommende og være en støttespiller. 11

26 3. Samarbeidende instanser - Samhandling /mandat/hjemmel Samarbeidende instanser. Vi samarbeider med alle instanser i Melhus kommune, deriblant NAV, Familie-forebygging (barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, psykiatritjenesten, PP tjenesten), Lundamo ungdomsskole, Eid barne- og ungdomsskole, Gimse ungdomsskole, Øya videregående skole og Melhus videregående skole. Prosjekt Ungdom hadde en treg start. Og det var liten pågang fra samarbeidende instanser. Det viser seg at mye av dette kan skyldes samarbeid mellom ulike instanser. Mange instanser kommuniserer ikke godt nok med hverandre sjøl om det gjelder samme elev - ungdom. Det ser og ut som at ansvarlige i de ulike instanser ikke vurderer eksterne tiltak før eleven viser store vansker med å takle sin situasjon. Samhandling/mandat/hjemmel. En utfordring som har dukket opp er rundt ungdom/elever som er begynt i videregående skole. Her i Melhus gjelder dette Melhus VGS og Øya VGS. Da VGS er et fylkeskommunalt tilbud beveger vi oss utover kommunegrensene. Pr i dag er det ingen fokus på samhandling/interkommunalt samarbeid rundt denne ungdomsgruppa. I Prosjekt Ungdom er det identifisert flere ungdommer som har utfordringer i VGs og som har/eller kan/nyttiggjøre seg av Prosjekt Ungdom, s tilbud og kompetanse. Av disse er det en del som bor på hybel eller leilighet i skolekommunen, men tilhører for eksempel barnevernet i en annen kommune. Oppholdskommune er et sentralt begrep og i utgangspunktet brukes det som rettesnor for hvordan vi ser på ungdom fra andre kommuner i et hjemmelsperspektiv. Men om dette er riktig er noe som må jobbes med og synliggjøres gjennom gode rutiner og samhandling med både ungdom og familie, men også andre aktuelle kommuner. 12

27 . 4. Oppsummering Etter en treg start på prosjektet høsten 2014, tok det av i november - desember Har og i januar 2015 fått mange henvendelser. Har nå fått henvendelser fra lege, psykisk helsetjeneste, barnevernet, skoler, helsesøster. Har pr idag 7 ungdommer og alle plasser er opptatt. Det er 4 ungdommer på venteliste. Ungdommene har alle individuelt opplegg, da det er ulike problemer de sliter med. Noen har alternativt skoletilbud med arbeidspraksis og skoleoppgaver-fagoppgaver på Potten eller på sin skole. Couching etter ART- metoden i sosial- emosjonell og kognitiv mestring. alle har samtaler og oppfølging av meg. Andre oppgaver jeg gjør: Dialog og oppfølging med elevens skole og kontaktlærer Kontakt og oppfølging av offentlige instanser som barnevern, Bup. ppt og Nav. Kontakt og oppfølging av foresatte - pårørende. Har elever fra følgende skoler - instanser: 2 elever fra Melhus videregående skole 2 elever fra Øya videregående skole 2 elever fra Lundamo ungdomsskole 13

28 1 ungdom fra NAV Det har vært dokumentert framgang for alle de 7 elevene som er i prosjektet. Eksempel 1: Jente 16 år hadde 47% fravær fra august til november Etter at hun startet prosjektet i november til februar 2015 har hun hatt fravær på 4%. Hun har også fått med seg mer i fagene på skolen slik at hun har merkbar bedring i karakterer. Kontaktlærer uttalte at jenta har «blitt ny». Eksempel 2: Jente 16 år. Sto i fare for å miste hybel og skole. Sier sjøl at hun ikke hadde klart å fortsette skolen uten oppfølging av prosjekt ungdom. Har fått hjelp i forhold til hybel, skole, psykolog, barnevern og foresatte. Uten hjelp fra Prosjekt ungdom hadde hun vært uten skoletilbud idag. Eksempel 3: Gutt 19 fra NAV. Gikk vg1. Sluttet vg2 etter 1uke. Motivasjonsløs og uten framtidsmål. Etter endel samtaler og oppfølging begynner han nå på vekterutdanning med støtte fra NAV. 4 ungdommer er innmeldt og vurdert at de ikke passer inn i prosjektet. Dette pga at de har mange tiltak rundt seg fra før de har slutta skolen før Prosjekt Ungdom ble iverksatt for store vansker problematikk som må behandles av andre instanser som BUP, psykiatri, andre tiltak. Totalt har Prosjekt Ungdom hatt 15 ungdommer i sin saksbehandling. Så bare fortsett å melde fra om ungdommer som sliter på skolen eller har problemer som vi kan bidra med å løse. 14

29 Diskuterer gjerne alle tilfeller 5. Evaluering Prosjekt Ungdom har og avdekt at det tar lang tid fra ungdom viser tegn eller symptomer på skolen til det settes i gang tiltak fra prosjektet. Bekymring på ungdom som ble nevnt fra ulike instanser sommeren/ høsten 2014 ble ikke videreført før årskiftet Mange ansatte som jobber i de ulike instanser, sånn som kontaktlærere, miljøterapeuter, konsulenter, har uttalt at de ikke har visst om prosjektet før årskiftet Dette til tross for at informasjon og møter har vært gjennomført med alle samarbeidende skoler og instanser i kommunen og informasjon er sendt til alle ledere i alle samarbeidende instanser. Det er tilknytttet en 50% stilling til Prosjekt Ungdom Etter at tilbudet har blitt kjent, har det vært stor pågang. Skulle hatt større % andel stilling i forhold til arbeidsmengde. Etter de kriteriene og erfaringene som ligger til grunn for Prosjekt Ungdom, kan vi tilate oss å si at prosjektet har vært en suksess. Det er et behov for å hjelpe ungdom i Melhus kommune med den problematikk som Prosjekt Ungdom jobber med. Mange flere kan få hjelp med at Prosjekt Ungdom kommer tidligere inn i tiltak for den enkelte ungdom. Melhus Gunnar Delbekk Prosjekt Ungdom Titakstjenesten Familie og forebygging 15

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer