Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 11.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00"

Transkript

1 Møteinnkalling Komite for liv og lære Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste 7/15 15/1239 Åpent Delegerte vedtak tom /15 15/1239 Åpent Refererte journalposter tom /15 15/1264 Åpent Orienteringssak, prosjekt ungdomsteam 10/15 14/6649 Åpent HELL FOREST ARENA 11/15 15/552 Åpent Barnehagebasert kompetanseutvikling Melhus kommune, Joralf Rindli møteleder Mari Grongstad møtesekretær

2 Sak 7/15 Delegerte vedtak tom Arkivsaksnummer 15/1239 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for liv og lære PS 7/15 Rådmannens forslag til vedtak Referert i nødvendig utstrekning. DS 12/15 14/6377 IKT/IKT/MAVI MELHUS KOMMUNE Søknad innvilget Skjenkebevilling og DS 17/15 15/103 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ****************** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om skoleplass i annen skolekrets DS 19/15 15/128 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ****************** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole Tidligere behandlinger og vedtak

3 Sak 8/15 Refererte journalposter tom Arkivsaksnummer 15/1239 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for liv og lære PS 8/15 Rådmannens forslag til vedtak Referert i nødvendig utstrekning. Vedlegg: 15/ IKT/IKT/MAVI Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Tidligere behandlinger og vedtak

4 Sak 9/15 Orienteringssak, prosjekt ungdomsteam Arkivsaksnummer 15/1264 Saksansvarlig: Dat Nguyen Komite for liv og lære PS 9/15 Rådmannens forslag til vedtak Komite for liv og lære tar saken til orientering Vedlegg: 1. Prosjekt Ungdomsteam Det orienteres om Prosjekt Ungdomsteam, ved Gunnar Selbekk og Dat Nguyen. Tidligere behandlinger og vedtak

5 Sak 10/15 HELL FOREST ARENA Arkivsaksnummer 14/6649 Saksansvarlig: Jan Erik Landrø Komite for liv og lære PS 10/15 Formannskapet PS / Rådmannens forslag til vedtak Melhus formannskap avslår søknaden til Stiftelsen Hell Motorpark. Vedlegg: 1. Søknad om tilskudd til utvikling av det regionale flerbruksarena Hell Forest Arena fra stiftelsen Hell Motorpark mottat Uttalelse fra Melhus Idrettsråd Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: Melhus kommune mottok søknad fra stiftelsen Hell Motorpark. Stiftelsen Hell Motorpark søker Melhus kommune om en støtte på kr ,- til prosjektutvikling. Stiftelsen har som formål å realisere en ide om en flerbruksarena for kommersialisering/næringsutvikling, FoU og idrett. Bak stiftelsen står NAF Motorsport Stjørdal (underavdeling til NAF Stjørdal, eid av NAF Oslo), Stjørdal Cross og Enduroklubb, Amcar, KNA Midt- Norge og NMK Trondhjem i tillegg til om lag privatpersoner som har bidratt med midler til Stiftelsen. Ideen går ut på å bygge en stor arena for alle som er interessert i motorisert/ikke-motorisert idrett og for kommersielle- og FoU aktører som ønsker å teste sine løsninger på en lukket bane. Det er planlagt en lukket bane på 4 km og en dragracebane på 1,4 km i tillegg til nødvendig infrastruktur. Det legges også opp til at anlegget skal brukes til større arrangement slik som f.eks Agrisjå. Rådmannen har behandlet søknaden ut i fra et idrettsfaglig ståsted. Rådmannen har sendt saken på høring til Melhus Idrettsråd. Melhus idrettsråd svarte i e-post den følgende på høringen: «Melhus Idrettsråd stiller seg positiv til interkommunalt anlegg for motorsport, men mener at Melhus kommune ikke skal bli en deltaker i prosjektet. Melhus kommune bør heller bruke tid og midler på utvikling av evt Bollandsmoen som et helårsanlegg.» Svaret er underskrevet leder i Melhus Idrettsråd Ruth Laila Berge.

6 Vurdering: I likhet med en del annen plasskrevende og støybelastet idrett, er det utfordrende for store deler av motorsporten å få nok treningstid. Motorsport har få arenaer og de som finnes er som regel båndlagte med restriksjoner når det kommer til treningstid og muligheter til å arrangere stevner etc. I et slikt perspektiv vil nok de kommersielle hensynene bli viktigere på et slikt anlegg, jfr. restriksjoner på bruk, enn å la frivillige lag få den treningstiden de har behov for. I Melhus kommune har vi et godt opparbeidet motorsportsanlegg på Bollandsmoen. Bollandsmoen er bygget opp og drevet av NMK Melhus. For motorsporten i Melhus kommune er det viktig at det blir lagt til rette for en større utnyttelse av eksisterende anlegg enn å legge opp til nyetableringer av anlegg andre steder. Rådmannen er, i likhet med Melhus Idrettsråd, positiv til interkommunale idrettsanlegg. Det er stor mobilitet i befolkningen og for å få til spesialanlegg må det tenkes interkommunalt i vår region. Dette kan gjelde anlegg som for eksempel skytehall, ishall, velodrom, friidrettshall m.m. Det har hittil vært realisert få interkommunale anlegg i Trøndelag og Melhus kommune er, sammen med Skaun, Orkdal, Trondheim, Klæbu, Malvik og Stjørdal kommuner, med i et samarbeid for å se på mulige interkommunale idrettsanlegg. Rådmannens forslag er å avslå søknaden fra stiftelsen Hell Motorpark. Tidligere behandlinger og vedtak

7 Sak 11/15 Barnehagebasert kompetanseutvikling Arkivsaksnummer 15/552 Saksansvarlig: Marte Schrøder Komite for liv og lære PS 11/15 Rådmannens forslag til vedtak Komite for liv og lære tar saken til orientering Vedlegg: Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT Kompetanse for framtidens barnehage, strategi Saksutredning: Kompetanse for framtidens barnehage Kunnskapsdepartementet har i Kompetanse for framtidens barnehage laget en strategi for kompetanse og rekruttering til barnehager. Strategien gjelder i perioden , og har tre mål: Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen Øke statusen for arbeid i barnehage I følge strategien er en forutsetning for å nå disse målene er at alle aktørene i sektoren tar ansvar, samarbeider og deltar aktivt i kompetansearbeidet for å bidra til økt og god kvalitet i barnehagene. Kommunen som barnehagemyndighet skal sikre at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt tilbud. Barnehageeiere har ansvaret for at de ansatte får den nødvendige opplæringen og får delta i kompetanseutviklingen på sin egen arbeidsplass. Styrer og barnehagelærers kompetanse er nødvendig for at barnehagen skal kunne gjennomføre kompetanseutvikling for alle ansatte. Som en forutsetning for å få statlige midler, skal kommunen utvikle kompetanseplaner som omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager, og som ivaretar både nasjonale føringer og lokale behov. I Sør-Trøndelag går alle statlige kompetansemidler til Gauldalsregionen som består av kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Holtålen, Røros og Oppdal. Kompetansestrategien omfatter fire satsningsområder som er forankret i formålsparagrafen og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Danning og kulturelt mangfold Et godt språkmiljø for alle barn Barn med særskilte behov

8 Satsningsområdene skal gi en overordnet føring og en retning for arbeidet med kompetanseutvikling i årene fremover. Samtidig skal det være rom for lokale behov og tilpasninger. Denne orienteringen gjelder Melhus kommunes satsning innen for området pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon. Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Barnehagen må ha en pedagogisk ledelse som setter i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser i organisasjonen. Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for styreren i samarbeid med de pedagogiske lederne. Sammen skal de bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon. Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet og som foregår i den enkelte barnehage. Tiltaket utvikles lokalt i samarbeid med kompetansemiljø, kommunen og barnehagene. Tiltaket skal bidra til en utviklingsprosess i den enkelte barnehage for hele personalet på tvers av kompetansenivå. Melhus kommune har innledet et samarbeid med Dronning Mauds Minne, høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) om kursing i å drive utviklingssamarbeid i egen barnehage samt veiledning av pedagogene som skal lede prosessen. Alle barnehager har gjennomført Ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet. Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet kan brukes av barnehager som ønsker å drøfte og vurdere sin egen praksis som grunnlag for felles utviklingsarbeid. Analysen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Verktøyet setter fokus på arbeidet med barna og foreldre og på samarbeidet mellom de ansatte. Dette skal samlet gi barnehagen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder i sitt utviklingsarbeid. Med bakgrunn i ståstedsanalysen, har barnehagen valgt et fokusområde som de ønsker å arbeide med i et utviklingsarbeid. Fokusområdene har fordelt seg på tre områder: Språk, barns medvirkning og lek. Styrere og pedagogiske ledere får opplæring i å lede utviklingsarbeid i barnehager. Samtidig med opplæringen skal barnehagene gjennomføre utviklingsarbeidet i egen barnehage. Den enkelte barnehage får også veiledning på sitt utviklingsarbeid. I tillegg gjennomfører vi inspirasjonssamlinger innenfor de tema som barnehagene har valgt. I denne satsningen er det lederne i barnehagen som får opplæring i å drive utviklingsarbeid. Men alle ansatte er involverte i utviklingsarbeidet, og alle deltar på inspirasjonssamlingene. Mål for satsningen er: Gjøre barnehagene i stand til å drive egne utviklingsarbeid Gjøre pedagogene i stand til å lede utviklings- og endringsprosesser i barnehagen Heve kompetanse for alle ansatte som jobber i barnehagen Styrke pedagogiske lederes lederrolle i barnehagen Heve kvaliteten på det pedagogiske innholdet i alle barnehagene i kommune

9 Skape engasjement hos barnehageansatte til å samarbeide og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål Stimulere ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan de kan lære sammen Vurdering: Rådmannen vurderer dette tiltaket til å være i samsvar med kompetansestrategien fra Kunnskapsdepartementet. Tiltaket retter seg mot alle ansatte i barnehagen samt barnehagen som organisasjon, og legger derfor til rette for å skape en reell kompetanseøkning og kvalitetsheving i barnehagene i kommunen. Tidligere behandlinger og vedtak

10 Melhus kommune Delegerte vedtak tom Saksansvarlig Mari Grongstad Arkivsak 15/1239 Rådmannens forslag til vedtak: Referert i nødvendig utstrekning. DS 12/15 14/6377 IKT/IKT/MAVI MELHUS KOMMUNE Søknad innvilget Skjenkebevilling og DS 17/15 15/103 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ****************** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om skoleplass i annen skolekrets DS 19/15 15/128 UTVIKL/UTVIKL/INSJO ****************** Søknad innvilget Melding om delegert vedtak - Søknad om bytte av skole

11 Melhus kommune Refererte journalposter tom Saksansvarlig Mari Grongstad Arkivsak 15/1239 Rådmannens forslag til vedtak: Referert i nødvendig utstrekning. Vedlegg: 15/ IKT/IKT/MAVI Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter

12 Kommunene Fylkeskommunene KS Deres ref Vår ref Dato 15/ Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt). I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt 3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf. rundskrivets punkt 5.5 og 5.6. Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov. Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Edvard Aspelund NO-0032 Oslo Org no

13 I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter. I normalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede møter: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede møter. Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt. Som nevnt er det fremdeles flere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven 13 første ledd. Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside Med hilsen Siri Halvorsen (e.f.) avdelingsdirektør Edvard Aspelund seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2

14 Melhus kommune Orienteringssak, prosjekt ungdomsteam Saksansvarlig Dat Nguyen Arkivsak 15/1264 Rådmannens forslag til vedtak: Komite for liv og lære tar saken til orientering Vedlegg: 1. Prosjekt Ungdomsteam Det orienteres om Prosjekt Ungdomsteam, ved Gunnar Selbekk og Dat Nguyen.

15 RAPPORT PROSJEKT UNGDOM MELHUS KOMMUNE 1

16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Prosjekt Ungdom 2. Prosjektplan Prosjekt Ungdom 3. Samhandling - Samarbeidende instanser 4. Oppsummering 5. Evaluering 2

17 1. Innledning Prosjekt Ungdom Familie og forebygging søkte i samråd med ledelsen i Melhus kommune, Fylkesmannen høsten 2013 om tildeling av skjønnsmidler for ungdomsprosjekt. Et prosjekt for å kunne følge tett opp noen av de som av ulike årsaker faller ut av skole og system og de som «faller mellom noen stoler» i systemene. Prosjektet er del av andre prosjekt og opplegg i kommunen, og må sees sammen i forhold til samhandling, utveksling av erfaring og ideer m.v.. Prosjekt ungdom er et forebyggende tiltak for best mulig og tidligst mulig, komme inn og hindre eller begrense drop outs, psykiske lidelser, rusoppstart, småkriminalitet, vagabondering m.m. Samtidig også sette ungdommen i stand til å håndtere eget liv og egne utfordringer i hverdag, bo-situasjon, skole, arbeid m.m. En tenker gruppe på 5-6 ungdommer i en oppstartfase, for å sikre og å kunne jobbe tett nok. Målgruppa er ca 15/16 til 23/25 år. Og skal rekrutteres fra hele kommunen. Prosjektet er organisert som del av Rus -og tiltaks avdelinga. Der har vi god kunnskap gjennom STIA-prosjektet. STIA-prosjektet var et miljø -og arbeidsprosjekt for tett oppfølging av voksne (over 25 år) med hverdagsutfordringer, rusrelaterte og psykiske utfordringer m.m. Vi har og bemanning med konsulenter og arbeidsledere som kan bli del av opplegget. Den modellen ønsker vi nå å bruke på de yngre. Prosjekt Ungdom er avhengig av godt og nært samarbeid med skoler, NAV, ulike tjenester og enheter, ungdommene og hjemmene. Det er viktig med samhandling mellom de ulike instansene for at prosjektet skal lykkes. Alle instanser kan ta kontakt med Prosjekt Ungdom for drøfting om mulige kandidater, bekymringer en har osv. 3

18 2. Prosjekt plan: Prosjekt Ungdomsteam Alternativt tilbud for ungdom i Melhus kommune VELKOMMEN I denne mappa vil du finne informasjon og bakgrunn for prosjektet, hva slags målsetting vi jobber etter, ansatte på prosjektet - tiltakssenteret og om tiltakssenteret Potten 2. Innhold: A. Bakgrunn mål og målgruppe for Prosjekt Ungdomsteam B. Hva kan vi tilby? C. Verdiplattform Familie Forebygging Prosjekt Ungdomsteam D. Ansatte i prosjektet og på tiltakssenteret. E. Hva skal vi bidra med? 4

19 A. Bakgrunn mål og målgruppe for Prosjekt Ungdomsteam Fra ble det startet et prosjekt ved Rus-og Tiltaksavdelingen Familie Forebygging som skal ivareta ungdom i Melhus kommune mellom 15 23/25 år. Bakgrunnen for prosjektet er at det har blitt dokumentert at frafallet i den videregående skole er stort og tiltagende. I tillegg er det mange som sliter, har vansker med å tilpasse seg og eller gjennomføre skolehverdagen i grunnskolen. Det er og dokumentert at mange ungdommer faller mellom de ulike eksisterende tiltakende som finnes i kommunen, grunnskolen eller i den videregående skole. Prosjekt Ungdomsteam er i utgangspunktet et alternativt tilbud for ungdom mellom 15 23/25 år ved Tiltaksavdelingen Pottenveien 2 i Melhus Kommune. Hovedgruppen er ungdom mellom år som faller utenom de tiltak Melhus kommune gjennom NAV tilbyr eller de tiltakene ungdomsskolene og videregående skolene har tilgjengelig. Det kan være ungdommer som er i fare for å droppe ut av grunnskolen, videregående skole eller praksisplass lærlingplass og som trenger oppfølging av en ekstern instans for å forebygge uønsket adferd eller utvikling, som har tilpasningsvansker eller er i fare - har droppet ut av skolen. Grunntanken er at denne ungdommen skal bli fanget opp og bli sett. Og skal bli i stand til å gå videre på skole, fungere på skole, praksisplass eller gå ut i en ordinær jobb etter å ha hatt tilbud gjennom ungdomsteamet en periode. Spesielt viktig er overgangene i fohold til grunnskole videregående skole og videregående skole- lærlingplass, praksisplass, videre yrkesløp. Tiltakets varighet for ungdommen, er individuelt og tilpasses hver enkelt. Vi skal ikke erstatte eksisterende tiltak eller ta over funksjoner som allerede er i bruk, hvis det da ikke vurderes som mer hensiktsmessig for ungdommen. Vi samarbeider med alle instanser i Melhus kommune, deriblant NAV, Familie-forebygging, 5

20 barneverntjenesten, PPT, Lundamo ungdomsskole, Eid barne- og ungdomsskole, Gimse ungdomsskole, Øya videregående skole og Melhus videregående skole. I tillegg har vi samarbeid med Forebyggende team ved den enkelte skole og Forebyggende ungdomsteam i Melhus kommune. Andre samarbeidspartnere vi har opprettet kontakt med er: Røde Kors Speideren i Melhus Havdal Gård v/ Håkon Disington Effektmål Resultatmål Hjelpe ungdom i Melhus Kommune til få det bedre, takle sin egen situsjon, mindre fravær og gjennomføre sitt skoleløp - yrkesløp Ungdom har fått det bedre etter deltagelse i prosjektet. 6

21 B. Hva kan vi tilby? Være kontakt ledd mellom den enkelte ungdom og de ulike instanser i kommunen Couching etter ART metoden (Aggression Replacement Training). Metodisk opplegg som går på sosiale ferdigheter sosial mestring emosjonell terapi og kognitiv tenkning. Samtaler Skoleveiledning- oppfølging Bo trenings veiledning Kostholds veiledning Sosiale aktiviteter Tilrettelegging av andre tilbud og eller tiltak som kan være hensiktsmessig Deltagelse på møter, ansvarsgrupper etc. Vi kan opprette - følge opp samarbeid med pårørende 7

22 Hvis ungdommen har behov, kan de delta på følgende arbeidstreningstilbud: (pr ) Utegruppa tar ulike oppdrag for private og kommunale aktører. Vedlikeholdsarbeid, snekring, maling, hagearbeid vedproduksjon osv. Verksted mekking og skruing av lettere type motorer, slik som gressklippere, båtmotorer, mopeder Gårdsarbeid. Arbeid med dyr, (hest høner), gårdsrelaterte oppgaver Gullkornet bruktbutikk forefallende butikkarbeid Kantine Pottenveien 2`s egen kantine Tilbud om fysisk aktivitet gjennom blant annet - sykkelgruppe - friluftsgruppe (fiske, turer, kano etc) - treningsgruppe( blant annet trimrommet Buen Bad.) Arbeidstreningstilbudet legges opp individuelt etter hver enkelt ungdom sitt behov Alle tiltak følger skoletida og skoleruta for de enkelte skoler. 8

23 C. Verdiplattform Grunnprinsipper: 1. Vi bruker kognitiv tilnærming, sosial mestring og sosiale ferdigheter som metode der selvtillit, selvfølelse, mestring, ansvar og gode relasjoner er i fokus. Målet er å oppnå bedre selvbilde, ferdigheter og økt mestringsfølelse som gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. 2. Hver deltaker vil få et individuelt tilpasset opplegg ut fra egne ønsker og behov og individuell oppfølging. 3. Fokus på gjensidig respekt for hverandre gjennom å overholde avtaler, komme tidsnok og ta hensyn til andres integritet og eiendom/eiendeler. 4. Fokus på å øke kompetanse hos den enkelte gjennom rullering innenfor de arbeidsoppgaver som til enhver tid er tilgjengelig og delta på aktiviteter som fremmer læring. 5. Fokus på å styrke selvbildet, selvfølelsen og bygge selvtillit hos hver enkelt ungdom. 6. Voldelig adferd, trusler eller oppmøte i ruset tilstand er ikke tillatt og medfører vurdering av tiltaket. 9

24 D. Ansatte i prosjektet - på Rus tiltakssenteret, Potten. Arbeidsleder prosjektmedarbeider Ungdomsteam: Ansatte pr Gunnar Delbekk - miljøterapeut Tlf E-post: Arbeidsledere på tiltakssenteret: Andonis Antonopoulos utegruppa Tlf Ragnhild Gundersen miljøterapeut- ansvar for kantine Tlf Bjørg Gylland ansvar for Gullkornet bruktbutikk og Treffstedet mandag og fredag Tlf «På gangen» Nguyen Duy Dat Fagleder Tlf Marianne Gustavsson ruskonsulent Tlf Per Arne Hervik prosjektmedarbeider/ruskonsulent Tlf Line Myklebust ruskonsulent Eirin Aune prosjektmedarbeider/ pårørendekonsulent 10

25 E. Hva skal vi bidra med? Vi som jobber her på huset har ansvar for at ungdommen skal bli godt mottatt. Vi skal bidra til at de får en så forutsigbar hverdag som mulig og at de får en bedre oversikt over sitt eget liv og hva de skal jobbe med/for framover. Vi skal skaffe til veie arbeidsklær og verneutstyr dersom det er nødvendig for de arbeidsoppgavene du skal utføre. Vi skal sammen med ungdommen lage en plan som sier noe om hva som er hovedmålet den tiden de er hos oss. For noen kan det være aktuelt med en Individuell plan og ei ansvarsgruppe. Ungdommen skal signere en samtykkeerklæring. Vi kan hjelpe til med søknader til skole, lånekassen, nav, osv. Vi kan være behjelpelig med leksehjelp og eller veiledning i forhold til skolearbeid. Vi gir veiledning på hvordan man søker jobb, skriver jobbsøknader og hvordan man framstår i et intervju, dersom det er ønskelig. Vi gir veiledning i privatøkonomi dersom det er ønskelig. Vi tilbyr terapeutiske samtaler tilpasset den enkelte Vi har fokus på sunt kosthold, trening og mestring. Vi tilbyr trening to ganger i uken dersom det er ønskelig, og ellers veiledning på kosthold og fysisk aktivitet. Vi skal være positive og imøtekommende og være en støttespiller. 11

26 3. Samarbeidende instanser - Samhandling /mandat/hjemmel Samarbeidende instanser. Vi samarbeider med alle instanser i Melhus kommune, deriblant NAV, Familie-forebygging (barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, psykiatritjenesten, PP tjenesten), Lundamo ungdomsskole, Eid barne- og ungdomsskole, Gimse ungdomsskole, Øya videregående skole og Melhus videregående skole. Prosjekt Ungdom hadde en treg start. Og det var liten pågang fra samarbeidende instanser. Det viser seg at mye av dette kan skyldes samarbeid mellom ulike instanser. Mange instanser kommuniserer ikke godt nok med hverandre sjøl om det gjelder samme elev - ungdom. Det ser og ut som at ansvarlige i de ulike instanser ikke vurderer eksterne tiltak før eleven viser store vansker med å takle sin situasjon. Samhandling/mandat/hjemmel. En utfordring som har dukket opp er rundt ungdom/elever som er begynt i videregående skole. Her i Melhus gjelder dette Melhus VGS og Øya VGS. Da VGS er et fylkeskommunalt tilbud beveger vi oss utover kommunegrensene. Pr i dag er det ingen fokus på samhandling/interkommunalt samarbeid rundt denne ungdomsgruppa. I Prosjekt Ungdom er det identifisert flere ungdommer som har utfordringer i VGs og som har/eller kan/nyttiggjøre seg av Prosjekt Ungdom, s tilbud og kompetanse. Av disse er det en del som bor på hybel eller leilighet i skolekommunen, men tilhører for eksempel barnevernet i en annen kommune. Oppholdskommune er et sentralt begrep og i utgangspunktet brukes det som rettesnor for hvordan vi ser på ungdom fra andre kommuner i et hjemmelsperspektiv. Men om dette er riktig er noe som må jobbes med og synliggjøres gjennom gode rutiner og samhandling med både ungdom og familie, men også andre aktuelle kommuner. 12

27 . 4. Oppsummering Etter en treg start på prosjektet høsten 2014, tok det av i november - desember Har og i januar 2015 fått mange henvendelser. Har nå fått henvendelser fra lege, psykisk helsetjeneste, barnevernet, skoler, helsesøster. Har pr idag 7 ungdommer og alle plasser er opptatt. Det er 4 ungdommer på venteliste. Ungdommene har alle individuelt opplegg, da det er ulike problemer de sliter med. Noen har alternativt skoletilbud med arbeidspraksis og skoleoppgaver-fagoppgaver på Potten eller på sin skole. Couching etter ART- metoden i sosial- emosjonell og kognitiv mestring. alle har samtaler og oppfølging av meg. Andre oppgaver jeg gjør: Dialog og oppfølging med elevens skole og kontaktlærer Kontakt og oppfølging av offentlige instanser som barnevern, Bup. ppt og Nav. Kontakt og oppfølging av foresatte - pårørende. Har elever fra følgende skoler - instanser: 2 elever fra Melhus videregående skole 2 elever fra Øya videregående skole 2 elever fra Lundamo ungdomsskole 13

28 1 ungdom fra NAV Det har vært dokumentert framgang for alle de 7 elevene som er i prosjektet. Eksempel 1: Jente 16 år hadde 47% fravær fra august til november Etter at hun startet prosjektet i november til februar 2015 har hun hatt fravær på 4%. Hun har også fått med seg mer i fagene på skolen slik at hun har merkbar bedring i karakterer. Kontaktlærer uttalte at jenta har «blitt ny». Eksempel 2: Jente 16 år. Sto i fare for å miste hybel og skole. Sier sjøl at hun ikke hadde klart å fortsette skolen uten oppfølging av prosjekt ungdom. Har fått hjelp i forhold til hybel, skole, psykolog, barnevern og foresatte. Uten hjelp fra Prosjekt ungdom hadde hun vært uten skoletilbud idag. Eksempel 3: Gutt 19 fra NAV. Gikk vg1. Sluttet vg2 etter 1uke. Motivasjonsløs og uten framtidsmål. Etter endel samtaler og oppfølging begynner han nå på vekterutdanning med støtte fra NAV. 4 ungdommer er innmeldt og vurdert at de ikke passer inn i prosjektet. Dette pga at de har mange tiltak rundt seg fra før de har slutta skolen før Prosjekt Ungdom ble iverksatt for store vansker problematikk som må behandles av andre instanser som BUP, psykiatri, andre tiltak. Totalt har Prosjekt Ungdom hatt 15 ungdommer i sin saksbehandling. Så bare fortsett å melde fra om ungdommer som sliter på skolen eller har problemer som vi kan bidra med å løse. 14

29 Diskuterer gjerne alle tilfeller 5. Evaluering Prosjekt Ungdom har og avdekt at det tar lang tid fra ungdom viser tegn eller symptomer på skolen til det settes i gang tiltak fra prosjektet. Bekymring på ungdom som ble nevnt fra ulike instanser sommeren/ høsten 2014 ble ikke videreført før årskiftet Mange ansatte som jobber i de ulike instanser, sånn som kontaktlærere, miljøterapeuter, konsulenter, har uttalt at de ikke har visst om prosjektet før årskiftet Dette til tross for at informasjon og møter har vært gjennomført med alle samarbeidende skoler og instanser i kommunen og informasjon er sendt til alle ledere i alle samarbeidende instanser. Det er tilknytttet en 50% stilling til Prosjekt Ungdom Etter at tilbudet har blitt kjent, har det vært stor pågang. Skulle hatt større % andel stilling i forhold til arbeidsmengde. Etter de kriteriene og erfaringene som ligger til grunn for Prosjekt Ungdom, kan vi tilate oss å si at prosjektet har vært en suksess. Det er et behov for å hjelpe ungdom i Melhus kommune med den problematikk som Prosjekt Ungdom jobber med. Mange flere kan få hjelp med at Prosjekt Ungdom kommer tidligere inn i tiltak for den enkelte ungdom. Melhus Gunnar Delbekk Prosjekt Ungdom Titakstjenesten Familie og forebygging 15

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagebasert kompetanseutvikling Barn skal medvirke. Barns stemme skal bli hørt og vektlagt Barnehagen skal ha tilgjengelige, lydhøre og spennende voksne Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagen

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010

Kommunikasjon og språk. Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 Kommunikasjon og språk Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune 2006-2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 5. PLANLEGGING 7 5. VURDERING OG DOKUMENTASJON 8 6. KOMPETANSEHEVING

Detaljer

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato:

Tjenesteområde barnehage. Kommunale og ikke- kommunale barnehager. Dato: Tjenesteområde barnehage Kommunale og ikke- kommunale barnehager Dato: 12.05.2016 Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: Ellen Tetlie, tlf: 330 85 089 16/24761/ 16/2151 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 «Kompetanse for framtidens barnehage» Viser til utlysning kompetansemidler, deres ref: Sak 2016/1984. Vadsø kommune søker om kr.

Detaljer

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Kl Programpost 09.30 Kaffe/te og litt å bite i 10.00 Åpning ved fylkesmann Brit Skjelbred 10.15 De nye kommunene

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10:00

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10:00 Møteinnkalling Formannskapet 15.11.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Møteprotokoll Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30. Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhold Kompetansestrategien gjelder for perioden 2014-2020. Strategiens mål er å: rekruttere og beholde flere

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE 2015-2019 Innhold 1. Innledning og formål s. 4 2. Tidlig og tverrfaglig innsats

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Levanger kommune Språk og kommunikasjon. lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune. (forslag )

Levanger kommune Språk og kommunikasjon. lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune. (forslag ) Levanger kommune 2006-2010 Språk og kommunikasjon lokal rammeplan for barnehagene i Levanger kommune (forslag 09.11.06) INNHOLD 1. INNLEDNING 2. FORMÅL 3. HOVEDSATSNINGSOMRÅDE 4. PLANLEGGING 5. VURDERING

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Att: Vår referanse Deres referanse Dato 201514622-1 09.11.2015 Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015.

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015. Se mottakerliste nederst i brevet Dette brevet er elektronisk signert, og sendes bare som vedlegg på e-post til postmottak i kommunene. Vår referanse Deres referanse Dato 201505688-1 19.02.2015 Regionale

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 24.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren. Nearegionen

Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren. Nearegionen Kompetanseutviklingsplan Barnehagesektoren Nearegionen 2011-2013 Nearegionen er et samarbeid mellom kommunene Malvik, Klæbu, Selbu og Tydal. Regionen samarbeider om skole og barnehage. Oppsummering av

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Tildeling av grunnskjønn for 2017

Tildeling av grunnskjønn for 2017 Vedlegg 1 Tildeling av grunnskjønn for 2017 Kommune Kompensasjon DAA Basismodell sum grunnskjønn' jf' grønt hefte 1601-0 12200000 12200000 1612 - Hemne 0 400 000 400 000 1613 - Snillfjord 0 200 000 200

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Ledelse i barnehagen. Forventninger til styreren

Ledelse i barnehagen. Forventninger til styreren Ledelse i barnehagen Forventninger til styreren Innledning Styreren har ansvar for å lede utviklingsprosesser i barnehagens personalgruppe, slik at barnehagen kan gi et kvalitativt godt tilbud til hvert

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

Barnehageforum 28. mai 2015

Barnehageforum 28. mai 2015 Barnehageforum 28. mai 2015 Kompetanse Likestilling Rekruttering Årets kompetansesatsing De tematiske satsingsområdene er Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon. Danning og kulturelt mangfold.

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Saksframlegg INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Forslag til innstilling: Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen tas til etterretning, og bystyret

Detaljer

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15

Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Møteprotokoll Komite for liv og lære 14.10.2015 Behandlede saker: PS 42-47/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger

Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger Barnehage- og skoleeiersamling Utviklingsstrategier og satsninger 7. Mai 2014 Oppvekst og utdanningsavdelingen Utdanningsprogram for folkevalgte og administrative skoleeiere i Hedmark og Oppland September

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

REVIDERT PLAN FOR BRO-SATSINGEN I MALVIK KOMMUNE

REVIDERT PLAN FOR BRO-SATSINGEN I MALVIK KOMMUNE REVIDERT PLAN FOR BRO-SATSINGEN I MALVIK KOMMUNE 2012-2014 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn BROprosjektet ble igangsatt 01.01.2010, som et kommunalt prosjekt hvor alle grunnskoler og barnehager deltar. Prosjektets

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.11.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Værnes, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-10:40 Fra sak: 26/14 Til sak: 30/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 01.03.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Monica Tømmervold Devle, Regionalt senter for sykelig overvekt Disposisjon Overvekt og fedme i befolkningen Regionalt

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

Møteinnkalling. Vedlegg: «Kommunereformen - status og forventninger til sluttbehandling» v/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

Møteinnkalling. Vedlegg: «Kommunereformen - status og forventninger til sluttbehandling» v/ Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Møteinnkalling Styringsgruppe for kommunereformen 22.04.2016 Kommunestyresalen, Melhus Rådhus 10:00-12:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapssalen, Selbu rådhus

Formannskapssalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsråd Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 19:00 Formannskapssalen, Selbu rådhus Faste medlemmer: Jon Bakken Ingeborg Sandvik Jon Olav Trondseth Jorid Avelsgård

Detaljer