DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs Morten Bjerknæs, Knut Vik, Jan Erik Bjerklund, Olav Johan Lystad, Ole Hans Dyrhaug, Terje Kristoffersen og Vidar Fossmo. Kurt Arne Berglund, Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon Sak: 16/2009 Frifond Frifond ble etablert i Bakgrunnen var St.meld. nr. 27 ( ) Om statens forhold til frivillige organisasjoner og St.meld. nr. 44 ( ) Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner, Styrking av aktivitet i lokale frivillige organisasjoner og Stortingets behandling av meldingene. Gjennom behandlingen av St.prp.nr. 61 ( ) Om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000 ble det bevilget 20 mill. kroner til en ny tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. I Kultur- og kirkedepartementets brev av «Tilskudd 2007 til Frifond statstilskudd og spillemidler» heter det: «Formålet med tilskuddet er å bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå. Intensjonen er videre at tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag». Det er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk teaterråd og Norsk musikkråd som forvalter Frifond på vegne av Kultur- og kirkedepartementet DFS sine skytterlag har i disse årene som har gått vært sortert under Frifond barn og unge. Fra dette fondet har det vært anledning til å søke om inntil kr årlig til rekrutteringsfremmende tiltak. Dette gjelder for skyttere til og med 25 år.

2 DFS tok ut 2,4 mill. fra Frifond barn og unge, av et totalbudsjett på 10 mill. i Disse midlene gikk hovedsakelig til innkjøp/investering av nye lagsvåpen. Frifond etterspurte et møte med DFS for å fastsette en tidsfrist i 2009, for skytterlagenes søknader om Frifondmidler. Dette på grunn av kontroll og budsjettering av Frifondmidlene. Status for 2009 ble at ca 220 skytterlag søkte Frifond barn og unge om midler. Noe som, om alle søkte om kr, utgjør søknader på samlet 5,5millioner kr. DFS hadde møte med Frifond hvor de ønsket at DFS fra og med 2010 skal flyttes fra Frifond barn og unge, til Frifond for organisasjon. Frifond organisasjon har i 2009 et budsjett på kr 90 mill. Hvis DFS skal flyttes fra budsjettposten barn og unge til organisasjon, må DFS selv administrere ordningen med begrensning til 5 % administrasjonskostnader av totalbeløpet. DFS som organisasjon søker årlig Frifond om støtte på grunnlag av medlemstallene fra siste årsmelding, og antall skytterlag vi hadde i samme periode. Ingen organisasjon kan få mer enn 8,5 % av totalbeløpet i Frifond organisasjon. Midler tildeles på bakgrunn av medlemsstørrelse og antall lag. DFS ville her i 2009 antakelig fått kr 5-6 mill. Altså et betydelig større beløp enn hva skytterlagene i dag kan hente ut av midler. Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, anbefaler at DFS gir tilskudd til skytterlagene Som prosjekt-, aktivitets- eller generell driftsstøtte på grunnlag av søknad. Som oppstartstøtte. DFS kan også gi tilskudd til skytterlagene Som generell grunnstøtte Basert på antall medlemmer. DFSU konkluderte i sak 07/2009 med at de anbefalte Norges Skytterstyre med å søke overgang til Frifond Organisasjon. Etter den tid har ei arbeidsgruppe i DFSU jobbet med retningslinjer for tildeling av midlene fra DFS, og DFSU behandlet saken på nytt i sak 13/2009. Det er viktig at tildelinger fra fondet føles rettferdig for alle parter som søker midler. Det er derfor av avgjørende betydning at det lages klare regler. Disse må samsvare med retningslinjene som ligger i fondet, og samtidlig må vi være tydelige på kriterier for fordeling. Når DFS og skytterkontoret skal ta over administrasjon av midlene og videre utdeling vil dette påføre administrasjonen betydelige ekstraoppgaver, og det vil nok derfor være rett å ta ut de 5% vi har lov til for å administrere ordningen. Det blir videre en oppgave for ledelsen av Skytterkontoret å fordele arbeidsoppgavene.

3 Som medlem av Frifond Organisasjon vil vi dessverre ikke vite før i tidligste fall i juni hvor mye midler som tilfaller oss. Det er derfor viktig at vi har klare retningslinjer for tildeling, og at søkerne/skytterlagene får god informasjon om tidsfrister etc. Jan Erik Bjerklund har jobbet mye med forslag til retningslinjer, og arbeidsgruppa som ble satt ned for å jobbe med dette har kommet med innspill som har blitt innarbeidet. Videre må det utarbeides tilsagnbrev, akseptskjemaer og rapportskjemaer. Dette er ting som må på plass innen DFS går ut til skytterlagene og inviterer til søknader. DFSU ønsker ikke at det settes noe tak for søknadssum fra skytterlagene. Dette for å kunne ha frihet til å prioritere søknader som er ekstra økonomisk kostbare, og som ville kunne gagne skytterlaget/organisasjonen. DFSU ønsker også at alle pengene som DFS får fra Frifond deles ut til skytterlagene på grunnlag av søknader. Ikke som grunnstøtte eller lignende. Et annet prinsipp som er viktig å ta stilling til er retningslinjer for prioritering av søknadene. Her ønsker DFSU seg en ordning der vi på grunnlag av de økonomiske rammene vi har, enten gir tilsagn på hele summen det søkes etter, eller ingenting. Dvs. at enten får du hele beløpet du søker om, eller ingenting. Konklusjon: DFSU mener Norges skytterstyre bør søke overgang til Frifond, og vedta retningslinjene for tildeling som foreslått i vedtak i DFSU. En overgang til Frifond organisasjon vil høyst sannsynlig gi et betraktelig større beløp å fordele i organisasjonen enn hva skytterlagene har fått igjennom Frifond barn og unge. Det er ikke utenkelig at vi her snakker om godt og vel en dobling av pengestøtten i forhold til tidligere ordning. Ved en overgang forplikter DFS seg til en del ting ovenfor Frifond. For det første blir det DFS sentralt som søker om midler. Dette gjøres på grunnlag av antall medlemmer vi har totalt opp til og med 25år, og antall lokallag vi har. Dvs. antall skytterlag. Dette gjøres til Frifond innen 15. april hvert år. Vi vil så få et tilsagn på hvor mye midler som tilfaller oss. Dette skjedde i 2009 ikke før i juni. Dette fører slik sett til at skytterlagene ikke vil få utbetalt midler før 2.halvår i søknadsåret. For øvrig på lik linje med det som skjedde i år. Videre blir det opp til DFS å administrere ordningen. Vi må annonsere ordningen overfor våre skytterlag. Av midlene DFS sentralt får fra Frifond kan maksimum 5% brukes til administrasjon av ordningen. Noe også bør gjøre pga den økte arbeidsmengden administrasjonen blir pålagt igjennom ordningen. Det er også opp til DFS å lage retningslinjer for tildeling av midlene. Disse reglene kan ikke fravike de reglene Frifond har for slik tildeling. I kriterier for sentralleddenes forvaltning og viderefordeling av innvilget støtt står det følgende: Når et sentralledd har mottatt tilskudd fra Frifond Organisasjon, skal mottakerorganisasjonen fordele midlene videre til sine lokallag uten unødig opphold. LNU anbefaler at tilskudd gis til lokallag som prosjekt-, aktivitets- eller generell driftsstøtte på grunnlag av søknad som oppstartsstøtte Sentralleddene kan også gi tilskudd til lokallag som generell grunnstøtte

4 basert på antall medlemmer Sentralleddene kan ikke gi støtte til krets-, fylkes- eller regionledd. Unntatt fra dette er krets-, fylkes- eller regionledd som fungerer som lokallag Dette må sies å være svært åpne retningslinjer. Med andre ord står DFS som organisasjon rimelig fritt til å definere egne kriterier. Det er kanskje derfor viktig at vi tar stilling til hva vi bør gi støtte til, og hva som bør prioriteres. Administrasjonen mener her at vi bør prioritere aktivitetsfremmende investeringer høyt. Dette kan for eksempel være penger til kjøp av lagsvåpen, skyttejakker og lignende. Videre må det påpekes at vi pr i dag gir skytterlagene flere slike tilskudd som utløses av direkte aktivitet i skytterlagene, som for eksempel: skyteskolebidrag, bidrag for Landskonkurransen i skoleskyting, bidrag i forbindelse med valgfag i skolen, og sågar de generelle bidragene lagene får. Dette er bidrag det er mulig å innarbeide i Frifond ordningen for å kunne frigjøre offentlige midler til andre tiltrengte formål. DFSU innbyr Norges Skytterstyre til å fatte følgende vedtak: DFS søker fra 2010 overgang til Frifond Organisasjon, og vedtar følgende regler for tildeling. DFS Frifond Organisasjon. Retningslinjer fra DFS for tildeling til skytterlagene. 1. Formål Støtteordning for å øke aktiviteten i skytterlagene gjennom økonomisk bidrag. 2. Målgruppe Frifond Organisasjon er en støtteordning til frivillige lag og foreninger som driver barne- og ungdomsvirksomhet, herunder DFS. Støtteordningen er forbeholdt barn og unge under 26 år. 3. Kunngjøring DFS er ansvarlig for å kunngjøre Frifond-midlene overfor sine skytterlag. Frist for dette er senest 15. januar i tilskuddsåret. 4. Kriterier for tilskudd til det enkelte skytterlag etter grunngitt søknad Det enkelte skytterlag skal på digitalt søknadsskjema på tillittsnett sende søknaden innenfor søknadsfrist. Fristen for skytterlagene til å søke er 1. april. Skytterlagets antall medlemmer oppgis ut fra lagets årsmelding fra året før søknaden fremmes. Det er en forutsetning at skytterlaget, i henhold til DFS sine grunnregler 2-10, har et valgt ungdomsutvalg. Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år.

5 Skytterlaget må ha levert årsmelding for grunnlagsåret for å kunne søke. Det vil i god tid før kunngjøring bestemmes i Norges Skytterstyre hvilke områder som skal prioriteres under tildeling av midler for hvert år. DFS søker på grunnlag av årsmeldingene, Frifond om tildeling medio april, og vil få svar derfra i juni. Tildeling kan da gjøres så snart DFS har fått tilsagn fra Frifond. Det kan maksimalt søkes om kr. 5. Krav til søknaden Når et skytterlag søker om tilskudd skal søknaden inneholde følgende opplysninger; Antall tellende medlemmer under og over 26 år i grunnlagsåret. Det er ungdomsleder i laget som søker. Søknadssum. Konkret omtale av prosjektet eller investeringen. Fullstendig budsjett, der alle utgifter og inntekter, herunder inntekter fra andre enn Frifond, er spesifisert. Det blir ikke gitt støtte på grunnlag av budsjettposter som diverse eller uforutsette utgifter. 6. Sentral vurdering av søknader Ett sentralt utvalg bestående av; Generalsekretær (DFS) Utdanningssjef (DFS) Ungdomskonsulent (DFS) Leder DFSU Søknader vil bli vurdert ut fra at det er begrensede midler i ordningen. De prioriteringene Norges Skytterstyre gir for tildeling i søknadsåret vil være retningsgivende for tildelingene. DFS kan kreve ytterligere dokumentasjon fra søker eller stille særskilte vilkår for tilsagnet for å sikre at tildelte midler blir brukt i tråd med disse retningslinjene. 7. Utbetaling av innvilget støtte Ved tilsagn om tilskudd vil skytterlaget få tilsendt skriftlig et tilsagnsbrev. Sammen med dette foreligger det også et rapportskjema. Det vil bli gitt en tidsfrist for rapportering til DFS. DFS utbetaler 100 % av tilsagnsbeløpet til skytterlaget under forutsetning av at DFS har mottatt de nødvendige dokumentasjoner fra søker. Dette vil skje fortløpende. Dersom rapportskjema og dokumentasjon ikke er returnert innen fristen, bortfaller tilsagnet, og pengene må betales tilbake til Frifond. Som dokumentasjon menes kopi av alle nødvendige bilag (kvitteringer) innen fristen som sto i tilsagnsbrevet. Bilag skal inneholde navn, adresse og fødsels eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, dato for salg eller leveranse. Som bilag godkjennes ikke ordrebekreftelser, pakksedler eller nettbankutskrifter. Oslo,

6 Sak: 17/2009 Medaljer i organisasjonen Vesterålen skyttersamlag foreslår i brev av 18/ at ungdomsmedaljene til samlagsstevnene skal gjøres tilgjengelige som uekte medaljer. Skytterboka pkt beskriver antallet ungdomsmedaljer som skal deles ut på samlagsstevnet. I klasse R-ER-Jun skal det deles ut en Raufossmedalje og to ungdomsmedaljer om det er inntil 26 skyttere i klassen. Er det 26 eller flere skal det deles ut tre ungdomsmedaljer. Disse medaljene fås i dag kun som ekte medaljer. Norges Skytterstyre hadde saken til behandling sist møte, og vedtok at vi gikk en runde der vi skal se på all premiering i organisasjonen. For alle samlag vil kostnadene til medaljer i dag være en forholdsvis stor utgiftpost. Det skal etter skytterboka pkt deles ut to ungdomsmedaljer om det så kun er tre skyttere som deltar. Regelen for dekning av utgiftene til medaljer på alle stevner er at dette skal dekkes/belastes arrangøravgiften og ikke premieinnskuddet. Når utgiftene til medaljene blir høye i forhold til innskuddet vil dette føre til at arrangørens inntekter vil bli betydelig reduserte, ev. forsvinne helt. I dette tilfellet er det samlaget som vil bære utgiften. For å redusere utgiftene er det i all hovedsak to muligheter. For det første kan vi som Vesterålen forslår tilby samlagene å kunne velge å dele ut medaljene som uekte medaljer. Fra Brødrene Lohne i Bergen, som er vår leverandør av disse medaljene, har jeg fått opplyst følgende priser på medaljene pr. august 2009: Ungdomsmedaljen i bronse: 114 kr + mva Ungdomsmedaljen i sølv: 211 kr + mva Feltmerket til medaljen: 42 kr + mva De kunne gjerne lage medaljene som uekte medaljer i samme verktøy. Da ville prisene bli: Ungdomsmedaljen i bronse: 114 kr + mva Ungdomsmedaljen i sølv: 129 kr + mva Feltmerket til medaljen: 42 kr + mva Som vi ser er det en del å spare på sølvmedaljene som uekte medaljer. Når det gjelder bronse og feltmerket vil dette forbli samme pris, da disse allerede er produsert i uekte materialer. I et samlag som da deler ut seks ungdomsmedaljer på feltstevnet og 6 medaljer på banestevnet vil besparelsen pr år bli på litt i overkant av 1200 kr. Det andre alternativet er å redusere antall ungdomsmedaljer som skal deles ut. Dette blir en annen sak, og vil kreve en grundigere diskusjon bl.a. i DFSU. All den tid at de uekte medaljene er av så høy kvalitet at de nesten er umulig å se forskjell på i forhold til de ekte, at hederen av å vinne de er like høy uansett, og at samlagene kan spare så mye penger på å kunne velge de uekte, vil det være rett å

7 kunne tilby et uekte alternativ. Det vil da være opp til hvert samlags ombudsmøte om de vil dekke utgiftene med ekte medaljer fra sin egen kasse, om de velger å bruke uekte medaljer, eller om de for eksempel øker innskuddet på samlagsstevnet for å dekke utgiftene til ekte medaljer. På lik linje med forslaget fra Vesterålen må vi ta prinsipiell stilling til de andre medaljene og trofeene som deles ut i organisasjonen. Skal vi ha ekte medaljer, eller ikke, og i hvor stort omfavn skal vi i DFS premiere i våre offisielle mesterskap. DFSU innbyr Norges Skytterstyre til å fatte følgende vedtak: ungdomsmedaljene til samlagsmesterskap deles ut i en uekte variant, for å redusere medaljekostnadene. Sak: 18/ klubben Det har kommet to innspill angående 350 klubben. Fra ungdomsutvalget i Trønderkretsen har det kommet et brev der de ønsker seg tilbake til den ordningen som var før med at diplomene ble ferdig utfylt på skytterkontoret før det ble sendt samlaget til underskriving. De mener at det i dag ikke har samme prestisjen å komme i 350 klubben etter at samlagets ungdomsleder fyller ut diplomet. Fra Troms har det kommet en anmodning om at vedtaket som ble gjort om å godkjenne resultat skutt for eksempel i Fylkesmesterskap, cupskytinger osv. skal få tilbakevirkende kraft, slik at de skytterne som hadde skutt 350 på Fylkesmesterskap i Troms før ny ordning skal få resultatene sine registrert i 350 klubben. Dette er to forskjellige ønsker, men siden de begge handler om 350 klubben kan vi behandle de i samme sak. Når 350 klubben ble innført var det på en tid der det ikke var mange som oppnådde resultatet. Reglene rundt klubben var strenge, og det var kun offisielle stevner og terminfestede åpne stevner som telte med. Dette var det en god del misnøye med, og DFSU bestemte etter hvert å løse opp på reglene, for å kunne hedre prestasjonene som det er å skyte 350 poeng uansett hvor det måtte gjøres. Det er da nå i dag godkjent resultat om det så er skutt på lagsmesterskap. Å gi en regel tilbakevirkende kraft er i særdeleshet uvanlig. Når det gjaldt saken som Troms skyttersamlag viser til kan ikke den sammenlignes med denne. Den aktuelle saken var en korrigering av noe som i ettertid viste seg å ikke være rett, mens det i denne saken handler om å løse opp og lage et nytt regelverk for en ordning. Gis det her et unntak må vi regne med at alle som etter den nye ordningen får medlemskap i 350 klubben, og som oppnådde dette før ny ordning, vil ønske å bli behandlet på lik linje med de Troms ønsker unntak for. Noe annet ville være svært urimelig. Hvor mange dette eventuelt kan dreie seg om er vanskelig å si, men at det er en betydelig mengde må vi gå ut ifra. Når det så gjelder rutinene med registrering i klubben, merkene og diplomene ble

8 dette gjort i samsvar med at tillittsnett ble innført. De nye rutinene er at skytterlagene selv skal registrere resultatet på tillittsnett. Der bestiller de diplomer og merke også. Merket sendes skytterlaget direkte fra Brødrene Lohne, mens diplomet sendes samlagets ungdomsleder for utfylling og signering. Etter at ordningen ble løst opp med at flere skytinger ble godkjent i 350 klubben økte antall registreringer pr år. Det er i dag ikke mulig å skrive diplomene ut fra tillittsnett, og følgelig er det kun to muligheter. Enten må de skrives for hånd, eller så må det føres inn i den gamle databasen manuelt for så å skrives ut derfra. Det må i tillegg investeres i skriver som kan håndtere diplomene. Jeg er usikker på om prestisjen ved å oppnå medlemskap i 350 klubben avhenger av diplomet ene og alene. De blir i dag registrert i en database som ligger ute på og merket er det samme som det bestandig har vært. Diplomet er likedan som det var før endret praksis, og vi har pr. dags dato ca 3000 eksemplarer på lager. Skal vi forandre diplomet, fører dette til noe ekstra utgifter, men samtidlig ikke mer enn vi kan klare innen våre budsjettrammer. En mulighet kunne være å trykke opp nye diplomer med lederen i DFSU sin underskrift på. Ordningen med at samlagenes ungdomsledere fyller ut diplomene bør videreføres. DFSU avviser Troms skyttersamlag sitt forslag om å gi reglementet for tildeling av 350 klubb medlemskap tilbakevirkende kraft. Følgende retningslinjer gjelder for registrering i 350 klubben: 1. Lagene registrerer selv på tillittsnett, med gravkort. 2. Lagene bestiller selv diplom og merke på tillittsnett. 3. Samlagenes ungdomsleder fyller ut diplomet og sender det til laget som har registrert skytteren. 4. Fra 2010 trykkes det opp nye diplomer med leder i DFSU sin underskrift på. Sak: 19/2009 Budsjett 2010, justeringer. DFSU behandlet i sak 13/2009 budsjettforslag for Norges Skytterstyre behandlet forslaget i sitt forrige møte. Det ble foreslått en nedskjæring i DFSU sitt budsjettforslag på kr. DFSU må da legge frem nytt forslag til budsjett til desembermøtet i Skytterstyret. Dette blir tatt til etterretning, og justeringeringene har ingen stor innvirkning på DFSU sin drift. DFSU har justert budsjettforslag for 2009, post 17 Rekruttering, og oversender forslaget til Norges Skytterstyre for videre behandling

9 Sak: 20/2009 Bidrag Bidragsordningene som har gått over DFSU sitt budsjett har blitt forandret med jevne mellomrom. Skyteskolekonseptet ble sist utvidet i sak 13/2003, der det ble innført temadager som en styrking av skyteskole. I 2008 ble antall temadager utvidet med en alternativ temadag Skyteskole som begrep og rekrutteringsarena ble innført på 90 tallet. DFSU har hele tiden sett på dette som en så god måte å kunne rekruttere skyttere til lagene at de fant det formålstjenelig å innføre et bidrag til alle lag som gjennomførte skyteskole i sitt lag. Det har hele tiden vært DFSU som har gitt disse bidragene over sitt budsjett med ønske om å bidra til rekruttering i skytterlagene. Det var i starten slik at hvert skytterlag kunne arrangere to skyteskoler i året. Både på 15 meter og 100 meter ville gi 1500 kr hver i bidrag. Etter hvert har disse tilskuddene blitt forandret flere ganger. Siste gangen bidragene ble forandret var i sak 13/2003, da det ble bestemt å utvide skyteskolen til også omfavne temadager. SAK : 13/2003 Bidrag for gjennomført skyteskole og/eller temadager DFSU har i 2003 lagt vekt på å videreutvikle skyteskolen og øke aktiviteten rundt dette tiltaket. Temaheftet for skyteskolen har blitt utvidet og inneholder nå blant annet forslag til oppfølging av deltakerne gjennom temadager. Nytt materiell skal være ferdigstilt før jul, og kan bestilles fra Skytterkontoret etter nyttår. Med denne videreutviklingen av skyteskolepakken vil også bidragsordningen endres. Det vil bli gitt bidrag for en gjennomført skyteskole per lag per år, og for følgende temadager: -Temadag i baneskyting -Temadag i feltskyting -Temadag i innendørsskyting -Temadag for foresatte : DFSU vedtar at fra kan lagene søke følgende bidrag for gjennomført skyteskole og/eller temadager: 500,- for gjennomført temadag - Minst 4 timer per temadag - Minst 5 deltakere per temadag - Deltakerliste med fødselsår - Detaljert program - Maks 4 bidragsgivende temadager per lag. - Maks 2000,- per lag per år 2500,- for gjennomført skyteskole - Minst 5 deltakere - Minst 5 kvelder - Deltakerliste med fødselsår - Detaljert program - Maks 2500,- per lag per år Totalt, maks 4500,- per lag per år. I 2008 ble i tillegg åpnet for å kunne gi bidrag til alternative temadager. Dette på

10 bakgrunn av at noen skytterlag hadde arrangert aktivitet med sine skyteskoledeltakere som de lurte på om var bidragsberettiget. Dette aktiviteter som skogsløp med skyting, stangskyting og skifelt. Det ble i 2008 utbetalt bidrag til 4 lag som hadde slik aktivitet, og i 2009 har det ikke vært noen søknader før nå. Skyteskole er som sagt et opplegg utarbeidet av DFSU, som et verktøy for å kunne skape rekruttering. Bidragene DFSU er forankret i dette opplegget. Det har flere ganger vært diskutert i DFSU om denne ordningen skal utvides. Det er uansett med jevne mellomrom lurt å evaluere alle slike ordninger. I dag gir en skyteskole på minst 5 deltakere og som strekker seg over minst 5 kvelder et bidrag på 2500 kr. I tillegg kan skytterlagene arrangere 4 temadager som hver gir 500 kr i bidrag. Det er i dag ikke noe forskjell i bidraget for de forskjellige temadagene. Kanskje kunne det være en ide å se på muligheten for å presisere temadagene bedre, og samtidlig vekte de noe forskjellig i forhold til hva vi mener er viktigst. For eksempel kan det tenkes at temakveld for foreldre i rekrutteringsøyemed er minst like viktig som en ekstra temakveld på 15 meter om skyteskolen har vært arrangert på 15 meter. Vi bør lage klare regler for hva vi ønsker å gi bidrag til, og heller stryke kategorien alternativ temadag. Mener vi at skogsløp med skyting, skifelt og lignende bør omfattes av skyteskolepakken bør dette spesifiseres. Videre må vi informere bedre om at temadagene er ment som en styrking av skyteskolen, og rekrutteringsarbeidet. Det jobbes nå også med å kunne registrere alle deltakerne på skyteskolene i skytterlagene i en database, slik at vi kan følge med på om skytterne som har gått skyteskole blir i DFS, eller ikke. Det kan da tenkes en premiering av de som klarer å holde på skytterne over tid. For eksempel hvor mange skøyt samlagsstevnet to år etter skyteskolen? DFSU vedtar at fra kan lagene søke følgende bidrag for gjennomført skyteskole og/eller temadager: Følgende bidrag gis for arrangert skyteskole: 2500 kr for gjennomført skyteskole i grunnstøtte, og 20 kr pr. deltaker. Følgende kriterier må oppfylles for å være bidragsberettiget: - Minst 5 deltakere - Minst 5 kvelder - Deltakerliste med fødselsår - Detaljert program - Maks en skyteskole per lag per år Følgende bidrag gis for arrangerte temadager: 500 kr for følgende temadager: - Innendørs skyting/ baneskyting (kun det alternativet som ikke inngår i skyteskolen) -Skogsløp med skyting - Skifelt kr for følgende temadager: -Foresatte - Feltskyting

11 Følgende kriterier må oppfylles for å være bidragsberettiget - Skytterlaget må ha arranger skyteskole enten det året det søkes bidrag for, eller det foregående. - Minst 4 timer per temadag - Minst 5 deltakere per temadag - Deltakerliste med fødselsår - Detaljert program - Maks 2000 kr per lag per år Totalt, maks 5000 kr per lag per år. Sak: 21/2009 Hjemmeladet ammunisjon Det har i løpet av året kommet henvendelser til skytterkontoret om at det er en del som lader med kuler som ikke er tillatt for rekrutteringsklassene. Noen hevder også at det blir skutt med ammunisjon som har for høy utgangshastighet. Når det ble tillatt med håndladning av ammunisjon i rekrutteringsklassene ble det satt en del begrensninger. Den hjemmeladde ammunisjonen skulle være lik den rekruttammunisjonen som var fabrikkladet. På landskytterstevnet i 1999 ble det samlet inn ammunisjon fra skytterne, som senere ble testet på Raufoss. Denne testen viste ikke store variasjoner, men bildet kan være et helt annet i dag. Det er vanskelig å kunne si noe om et eventuelt avvik i dag uten å ha gjennomført noen form for test. En god ide kan da være å gjennomføre en ny slik test på LS Viser det seg da at dette er et problem må vi vurdere tiltak i etterkant. DFSU vedtar å gjennomføre en test av ammunisjon under LS på Elverum Administrasjonen får i oppgave å utarbeide retningslinjer for tiltaket. Sak: 22/2009 Dugleiksmerket 200m. Det er mulighet for R, ER og Junior å skyte om dugleiksmerket for senior på 200 meter. Før var det slik at alle måtte skyte samme program. Etter innføringen av diverse nye klasser på 200/300 meter ble programmet endret for klasse V55, 2 og 1. I dag er det ikke stående for disse klassene. Klasse V55 og

12 klasse 2 skyter liggende og kne, mens klasse 1 skyter kun liggende. Da dette ble gjort om ble det åpnet for at R, ER og Junior skulle få slippe stående, og skyte samme programmet som klasse V55 og 2. Det er her et spørsmål om hva dugleiksmerket på 200 meter skal være. Opprinnelig var dette et merke som skulle vise at du holdt et vist nivå med et gitt program. Her var det ens program, og like krav til alle. Med andre ord var det en standard på dugleiken i henhold til et spesifikt program. Dette har det vært flere forandringer på de siste årene, og etter at klasse 1 ble innført har det også blitt laget eget program for denne klassen, der de kun skyter liggende. Når rekrutteringsklassene fikk anledning til å skyte om dugleiksmerket på 200 meter var det i utgangspunktet for å kunne prøve seg på det samme programmet og utfordringene som seniorskytterne hadde. I dag med alle forandringene som har blitt gjort med programmet ser det kanskje noe rart ut at rekrutt som har anledning til å skyte om merket må skyte knestående når klasse 1 kun skyter liggende. DFSU innbyr Norges Skytterstyre til å gjøre følgende vedtak: Klasse rekrutt og Eldre rekrutt skyter samme program som klasse 1 om dugleiksmerket for senior. Sak: 23/2009 DFSU / DFSUR Bakgrunnen for saken er at Skytterbokas kap.17, Ungdomsarbeidet, ble endret på alle nivå slik at rekrutteringsarbeidet også omfatter skyttere over 18 år. Ungdomsutvalget leder ungdoms- og rekrutteringsvirksomheten innen DFS etter de retningslinjene og planer som er godkjent av Skytterstyret. Utvalget skal planlegge arbeidet som omfatter: a) Ungdoms- og rekrutteringsaktiviteter. b) Andre tiltak til fremme for skyttersaken. Med bakgrunn i dette har det meldt seg et spørsmål om navnet på DFSU også bør endres for å gjenspeile og bevisstgjøre alle organisasjonsledd om det nye mandatet. DFSU ser fordeler og ulemper med å forandre et godt etablert navn. Det vil uansett være klokt å ha med ungdom i navnet for å synliggjøre utad at vi aktiviserer ungdom. Spørsmålet da blir om vi også bør ha med rekruttering i navnet på utvalget. Vi står da igjen med to alternativer: DFSU og DFSU/R DFSU har i løpet av det siste halvåret tatt opp saken i forskjellige fora og med personer de har vært i kontakt med rundt om i Norge.

13 De gjennomgående tilbakemeldingene har vært at DFSU er et så gjennomarbeidet navn, og har en så sterk identitet at navnet kanskje derfor bør bevares. Men samtidlig trenger vi en bevisstgjøring i hele organisasjonen på vedtaket som utvider arbeidsområdet til ungdomsutvalgene i DFS. Det ble stemt over følgede to forslag: Administrasjonens forslag: DFSU beholder navnet Det frivillige skyttervesens ungdomsutvalg uendret. Det utarbeides et rundskriv til alle lag, der Skytterbokas kap.17, ungdomsarbeid, presiseres Linnstad Fossmo sitt forslag: DFSU endrer navn i fra Det frivillige skyttervesens ungdomsutvalg til Det frivillige skyttervesens ungdomsutvalg og rekrutteringsutvalg ( DFSU/R). Administrasjonens forslag fikk 4 stemmer, Linnstad Fossmo sitt fikk 3 stemmer. DFSU beholder navnet Det frivillige skyttervesens ungdomsutvalg uendret. Det utarbeides et rundskriv til alle lag, der Skytterbokas kap.17, ungdomsarbeid, presiseres Sak: 24/2009 Politiattest for ledere i DFS Eksternt vedtak: Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar Administrasjonen har mottatt en rekke henvendelser som tyder på et stort engasjement om og eventuelt hvordan DFS skal følge opp et slikt vedtak som av NIF. DFSU behandlet saken i november Der ble det ikke konkludert, men de sendte saken til skytterstyret slik at de skulle følge den opp. Norges Skytterstyre ønsket saken diskutert på bred front i DFS, og fremmet saken som en diskusjonssak på Skyttertinget Under Skyttertinget ble saken diskutert uten at det ble fattet noe annet vedtak. Det ble ytret en del meninger både for og i mot innføring av en slik politiattest i DFS. Konklusjonen ble at Norges Skytterstyre skulle jobbe videre med saken. Dette er en sak med mange sider og meninger, og som vil ved en eventuell innføring ha innvirkning for det enkelte skytterlag. Pr dags dato vet vi ikke om noen tilfeller i DFS der dette har vært noen problem. Og vår organisasjon har ikke helt de samme elementene i seg som en god del av NIF sine idretter har. Av forskjeller kan nevnes: dusj/garderobe situasjoner, egne

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 09. MARS OLAVGAARD MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE ADMINISTRASJON Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 30. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT SØNDAG 19. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene.

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene. Retningslinjer for Frifond organisasjon i Miljøagentene Vedtatt på sentralstyremøtet til Miljøagentene 20. November 2013. 1. Bakgrunn Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de

Detaljer

SKYTTERKONTORET Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon

SKYTTERKONTORET Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BLØRDAG 17. NOVEMBER 8BOSLO MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte Olav

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 28. JANUAR 2013 QUALITY HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANNMERKNINGER

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET www.dfs.no ÅRSHJUL: Informasjon om de ulike fristene finner du på dfs.no/frister. Når Hva 15. mars Rapport skolenes landskonkurranse i geværskyting Vinter Vår/sommer/høst

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Vedtatt av LNUs styre 9.12.2011 Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2012. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar 2012 og organisasjonene

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 01. FEBRUAR SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

Administrasjonen drøfting:

Administrasjonen drøfting: Elverum skytterlag søker om midler til å gjennomføre skyting som valgfag på to ungdomsskoler i Elverum, henholdsvis Elverum ungdomsskole og Hanstad skole. Elverum ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler

Detaljer

Samling for ungdomsledere,

Samling for ungdomsledere, Samling for ungdomsledere, Mælum, 7. november 2015 Program: 1. Innledende presentasjon Sentrale tema i Ungdomsutvalgets ansvar og arbeidsoppgaver Pause 15 min. 2. Gruppe eller plenumsoppgaver til diskusjon

Detaljer

Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet

Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT FREDAG 09. APRIL HV STABEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 Frifond organisasjon 2017 har søknadsfrist 15. mars 2017. Organisasjonene vil så snart det lar seg gjøre få tilbakemelding om tilskuddsberettigelse. Tilskuddets

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 08. OG 09. MARS GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Vedtatt av LNUs styre 14.11.2016, gjeldende for tilskuddsåret 2017. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2017. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2018

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2018 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2018 Vedtatt av LNUs styre 13.11.2017, gjeldende for tilskuddsåret 2018. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2018. Søknad kan leveres fra 15. februar

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL 14. OG 15. FEBRUAR 2016 QUALITY GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT DATO 29/11-2014 STED: SCANDIC HOTELL SKØYEN MØTE INNKALT AV: MØTETYPE: MØTELEDER: FRA UNGDOMSUTVALGET: FRA ADMINISTRASJONEN: ANMERKNINGER:

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Romsdal skyttersamlag. Strategi

Romsdal skyttersamlag. Strategi Romsdal skyttersamlag Strategi 2004-2007 Hvorfor strategi - arbeid? Jo, fordi: skyttersporten og DFS går ikke på skinner vi sliter med rekruttering vi sliter med å fylle tillitsverv vi må øke trivselen

Detaljer

DFS informerer Julen 2015. God jul og Godt nytt år!

DFS informerer Julen 2015. God jul og Godt nytt år! DFS informerer Julen 2015 God jul og Godt nytt år! Ny arbeidsbok for skytterlagsleder DFS er tuftet på frivillighet. Organisasjonen er helt avhengig av mange frivillige som påtar seg verv for å gjøre jobben

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2016. Årsrapport skal for 2016 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21.-22. OKTOBER RICA AIRPORT HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K.

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 1. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFSU PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFSU PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFSU PROTOKOLL DATO 19.09.2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Skytterkontoret, Oslo Ungdomskonsulent Ola Fjuk-Herje Utvalgsmøte (DFSU) Utvalgsleder Kari Sofie

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Takk for at du tar verv! DFS er fundamentert på frivillighet. Organisasjonen kan derfor kun fungere om verv blir bekledd og oppgaver løst av motiverte tillitsvalgte. DFS er avhengig

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 20. SEPTEMBER SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 29. JULI 2009 OG UNDER LANDSSKYTTERSTEVNET I EVJE 1.-8. AUGUST 2009 REVSNES HOTELL I BYGLAND OG LS-ARENAEN EVJE MØTE INNKALT AV MØTETYPE

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 14. NOVEMBER 2015 OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA UNGDOMSUTVALGET FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Ungdomskonsulent, Ola Herje

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 12.-13. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Aktivitet forutsetter utdanning

Aktivitet forutsetter utdanning kurs Aktivitet forutsetter utdanning DFS sin utdanningsmodell er bygget opp slik at DFS sentralt skal utdanne de tillitsvalgte i samlagene, og at samlaget i neste omgang skal drive opplæring av de tillitsvalgte

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT DATO 23/3-2015 STED GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA UNGDOMSUTVALGET FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Ungdomskonsulent,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune

Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune 1. Formål Formålet med retningslinjene er å klargjøre premissene for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. MAI SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 25. OKTOBER SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2012. Årsmelding (heretter Årsrapport) skal for 2012 leveres i DFS sin nye løsning på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Innhold Informasjon

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. MARS 2013 SKYTTERKONTORET, OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANNMERKNINGER Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 9. FEBRUAR 2015 QUALITY GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer