Adresse: Fjordveien Høvik Telefon: Postadr: Postboks Høvik Telefax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresse: Fjordveien 3-1363 Høvik Telefon: 67534708 Postadr: Postboks 11-1322 Høvik Telefax: 67538828"

Transkript

1 Petrotest a.s KJEMISK LABORATORIUM - ANALYSESERVICE - RÅDGIVNING Adresse: Fjordveien Høvik Telefon: Postadr: Postboks Høvik Telefax: Foretaksnr: NO MVA Refusjonsordningen for spillolje - Vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje 1

2 1. Forord Refusjonsordningen for spillolje er en statlig tilskuddsordning som skal bidra til å øke mengden spillolje som samles inn og at den behandles miljømessig forsvarlig. Refusjon utbetales bare dersom vilkårene beskrevet i Refusjonsordning for spillolje, vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje av 23.november 2005 (vilkårsdokument) er oppfylt. Vilkårene er detaljerte, og gjelder både hvem som har rett til å søke refusjon, hvilke oljer som er refusjonsberettiget og hvordan oljen skal håndteres. Det stilles i tillegg en rekke krav til dokumentasjon. I vilkårsdukumentet til Refusjonsordningen for spillolje stilles det krav til noen kvalitetsparametre i en refusjonsolje. Det finnes imidlertid ingen krav eller forslag til analysemetoder, som kan anvendes for å bestemme disse parametrene. For at refusjon skal kunne utbetales, må det parallelt med en refusjonsanmodning sendes en prøve av refusjonsoljen til et laboratorium som har akkrediterte analysemetoder for kvalitetskontroll av spillolje. I vilkårsdokumentet er det beskrevet fire parametre som skal analyseres: vanninnhold, totalt organiske halogener, svovel og flammepunkt. Resultatene fra disse analysene danner grunnlaget for den refusjonen som blir utbetalt. Norsk Spesialolje - Laboratoriet (Kambo) og Eurofins (Bergen) er de to laboratorier som per i dag er akkreditert for å analysere disse parametrene. Siden dagens krav til analysemetoder er lite detaljerte, har det vist seg at de to laboratoriene benytter forskjellige metoder, slik at resultatene ikke alltid er sammenlignbare. I oljebransjen benyttes en rekke forskjellige analysemetoder for å karakterisere en olje. Fra KLIFs side er det ønskelig at det stilles krav til de analysemetodene som skal anvendes i Refusjonsordningen for spillolje. Dette oppdraget har gått ut på å gå igjennom de metoder som er akkreditert og anvendes i dag, og vurdere disse opp mot andre metoder for de aktuelle analyseparametrene. Spillolje som produkt, kan være meget utfordrene å kvalitetsbestemme. Dette skyldes at oljen i seg selv ikke er homogen, noe som gjør prøvetaking og analysering utfordrende. Etter en samlet vurdering av de metoder som i dag er akkrediter og andre metoder, er det anbefalte analysemetoder som bør inngå i vilkårsdokumentet. Vilkårsdokumentet bør også inneholde alternative analysemetoder. Høvik, Lars-Ivar Haslerud Siv.ing. 2

3 Innhold 1. Forord Sammendrag English summary Innledning Refusjonsordningen og aktuelle metoder Refusjonsordningen og analysemetoder Aktuelle analysemetoder metoder som anvendes i dag og alternativer Flammepunkts bestemmelse Totalt organisk halogen og svovel Totalt organisk halogen Totalt svovel Totalt vanninnhold Prøvetaking Resultater og diskusjon Generelt Likheter og forskjeller ved de enkelte metodene Flammepunkt Totalt organisk halogen Totalt svovelinhold Totalt vanninnhold Prøvehåndtering og prøvetaking Instrumentering/investering Metodevalg Flammepunktet Totalt organisk halogen Totalt svovelinnhold Totalt vanninnhold Konklusjon Anbefalte metoder: Flammepunktet Totalt organisk halogen Totalt svovelinnhold Totalt vanninnhold Alternative metoder: Flammepunktet Totalt svovelinnhold Vanninnhold Referanser

4 2. Sammendrag I vilkårsdukumentet for Refusjonsordningen for spillolje finnes det kvalitetskrav som må tilfredstilles for en refusjonsolje. Disse kravene omfatter parametrene: flammepunkt, totalt organisk halogen, svovelinnhold og vanninnhold. I vilkårsdokumentet stilles det imidlertid ikke krav til analysemetoder som skal anvendes for å analysere disse. I dag er det to laboratorier, Norsk Spesialolje - Laboratoriet (Kambo) og Eurofins (Bergen), som har akkrediterte metoder for å analysere refusjonsoljer. Siden det ikke stilles krav til anvendte metoder, har det medført at de to laboratoriene benytter forskjellige metoder. Dette gjør at resultatene fra disse laboratoriene ikke alltid har vært sammenlignbare. Sammen med Elin M. Tingstad hos Norsk Spesialolje og Tommie Christensen hos Eurofins, er analysemetodene som benyttes i dag gjennomgått, og relevant dokumentasjon er innhentet for de aktuelle prosedyrer og metoder. Det finnes en rekke analysemetoder som kan anvendes for å måle forskjellige kvalitetskrav til en olje. De mest benyttede analysemetodene har enten amerikansk eller engelsk opphav. Disse metodene eller modifikasjoner av disse, danner i mange tilfeller grunnlaget for de internasjonale metodene som inngår i internasjonale og nasjonale analysestandarder. Som følge av dette kan enkelte metoder være identiske, men ha forskjellige utgivere. De analysemetodene som anvendes i dag, er vurdert opp mot alternative metoder. Utgangspunktet for vurderingen er at dagens instrumentpark skal benyttes. Det har ført til en liste med anbefalte analysemetoder, og en tilleggs liste med alternative metoder. Begge disse bør inngå i Refusjonsordningen for spillolje. Flammepunkt: Metoder som anvendes i dag: ASTM D6450 Flammepunkt med Continuously Closed cup (CCCFP) og ASTM D93A Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Anbefalte metoder: NS-EN ISO 2719 Bestemmelse av flammepunkt - Pensky-Martens metode med lukket digel. Prosedyre B. IP 34 Determination of closed flash point - Pensky-Martens method ASTM D93B Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Anbefalte alternative metoder: ASTM D6450 Flammepunkt med Continuously Closed cup (CCCFP) ASTM D93A Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester 4

5 Totalt organisk halogen og Svovelinnhold Metode som anvendes i dag: DIN Bestemmelse av organisk bundet klor og svovel etter forbrenning i Wichboldapparat. Totalt organisk halogen Metode som anvendes i dag: NS-EN Petroleum products Determination of Organic Halogen content Oxidativ microcoulometric method Anbefalte metoder: DIN Bestemmelse av organisk bundet klor og svovel etter forbrenning i Wichboldapparat. NS-EN Petroleum products Determination of Organic Halogen content Oxidativ microcoulometric method IP 510 Petroleum products Determination of organic halogen content Oxidative microcoulometric method SS Petroleumprodukter - Bestämning av totalhalt och halt organiskt bunden halogen med mikrocoulometri Svovelinnhold Metode som anvendes i dag: ASTM D4294 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry Anbefalte metoder: ISO 4260 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content Wickbold combustion method EN Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur contents Wickbold combustion method IP 243 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content Wickbold combustion method DIN Bestemmelse av organisk bundet klor og svovel etter forbrenning i Wichboldapparat. Anbefalte alternative metoder: ASTM D4294 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry NS-EN ISO 8754 Petroleum products -- Determination of sulfur content -- Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry IP 336 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-dispersive-X-ray fluorescence method. 5

6 Totalt vanninnhold Metoder som anvendes i dag: ASTM D1744 Standard Test Method for Determination of Water in Liquid Petroleum Products by Karl Fischer Reagent og ASTM D4377 Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration Anbefalte metoder ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration. Ved lavt vanninnhold, under 2 masse-%. Ved store vannmengder (over 2 masse-%) kan følgende metoder anvendes: ISO 3733 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water Distillation method ASTM D95 Standard test metode for vann i petroleumsprodukter og bituminøse materialer ved destillasjon IP 74 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method Anbefalte alternative metoder: ASTM D4377 Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration IP356 Crude petroleum - Determination of water - Potentiometric Karl Fischer titration method Alle metodebeskrivelser er jevnlig gjenstand for revisjoner. I de tilfeller der kravspesifikasjonen oppdateres årlig, kan det være på sin plass å oppgi gjeldende årgang for metodene. Alternativt kan man i kravspesifikasjonen enten låse en metode med et gitt årstall, eller skrive siste gyldige utgave. Ovenfor er det derfor ikke angitt noe år for utgivelse av metodene. Spillolje er et utfordrende produkt å analysere. Noe av utfordringen ligger i at prøvematriks varierer, som en funksjon av oljesammensetningen på de oljene som returneres. For metodene der dette er spesielt kritisk bør det vurderes om laboratoriene skal benytte samme kontroll- /kalibreringsoljer. Det stilles krav om godkjenning (Norsk Standard NS-EN ISO/IEC Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse) av laboratoriene som skal analysere spillolje. Skal analyseresultatene fra flere laboratorier kunne sammenlignes, bør det også stilles krav til prøvetaking og prøvebehandling, fram til laboratoriet. Slik at homogene og representative prøver blir resultatet. 6

7 Det fremkommer ikke alltid i en metodebeskrivelse hvilke produktsegment metoden dekker. I NS-EN ISO/IEC er det krav til at alle metoder og analyseinstrumenter valideres før de blir tatt i bruk. Det anbefales at det gjennomføres en validering av metoder og analyseinstrumenter i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 17025, før metodene nedfelles som et krav. 7

8 3. English summary In the criteria document (vilkårsdukumentet) for "Reimbursement for Waste Oil", there are quality standards that must be met for a reimbursement oil. These requirements include the parameters: flash point, total organic halogen, sulfur and water content. In terms of the document, however, no requirements for analytical methods are applied for the analyzing of these parameters. Today there are two laboratories, Norsk Spesialolje - Laboratoriet (Kambo) and Eurofins (Bergen), which has accredited analytical methods to analyze reimbursement oils. Since there are no requirements for applied methods, the two laboratories are using different methods. It means that the results from the laboratories are not always comparable. The analytical methods used today was reviewed together with Elin M. Tingstad at Norsk Spesialolje and Tommie Christensen at Eurofins, and relevant documentation was obtained for the appropriate procedures and methods. There are several methods that can be used to measure the different quality requirements for an oil. The most widely used methods of analysis are either of American or English origin. These methods or modifications thereof, in many cases forms the basis for the international methods included in the international and national standards. As a result, certain methods will be identical but have different publishers. The analytical methods used today, is evaluated against alternative methods. The basis for assessment is that the current analytical instruments should be used. This has led to a list of recommended analytical methods, and an additional list of alternative methods. Both of these should be included in the "Reimbursement for Waste Oil." Flash point: Methods in use: ASTM D6450 Flash Point by Continuously Closed Cup (CCCFP) ASTM D93A Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Recommended method: NS-EN ISO 2719 Determination of flash point - Pensky-Martens closed-crucible method. Procedure B. The same method as: IP 34 Determination of closed flash point - Pensky-Martens Method The same method as: ASTM Standard Test Methods D93B for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Options: ASTM D6450 Flash Point by Continuously Closed Cup (CCCFP) ASTM Standard Test Methods D93A for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Total organic halogen and sulfur content Methods in use: DIN Determination of organically bound chlorine and sulfur after combustion in Wichbold apparatus. 8

9 Total organic halogen Methods in use: NS-EN Petroleum products Determination of Organic Halogen content Oxidativ microcoulometric method Recommended method: DIN Determination of organically bound chlorine and sulfur after combustion in Wichbold set. EN Petroleum products - Determination of Organic Halogen Content oxidative microcoulometric method The same method as: IP 510 Petroleum products-determination of organic halogen content - oxidative microcoulometric method The same method as: SS Petroleum products - Determination of total content and content of organic bound halogen by microcoulometric method Sulfur Content Methods in use: ASTM D4294 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry Recommended method: ISO 4260 Petroleum products and Hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion method The same method as: EN Petroleum products and Hydrocarbons - Determination of sulfur contents Wickbold combustion method The same method as: IP 243 Petroleum products and Hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion method DIN Determination of organically bound chlorine and sulfur after combustion in Wichbold set. Options: ASTM D4294 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ISO 8754 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry The same method as: IP 336 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-dispersive-X-ray fluorescence method. 9

10 Total Water Content Methods in use: ASTM D1744 Standard Test Method for Determination of Water in Liquid Petroleum Products by Karl Fischer Reagent ASTM D4377 Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration. Recommended method: ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration. At low water content, less than 2 mass%. If large amounts of water (above 2 mass%), the following methods used: ISO 3733 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method The same method as: ASTM D95 Standard Test Method for Water in petroleum products and bituminous materials by distillation The same method as: IP 74 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method Options: ASTM D4377 Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration Same method: IP356 Crude petroleum Determination of water - Potentiometric Karl Fischer Titration method All method descriptions are subject to regular audits. In cases where the specification is updated annually, it might be appropriate to specify the current year of the methods. Alternatively, in the specification either "freeze" a method by a certain date, or type "latest version". Above it is not set any year for the release of the methods. Waste oil is a challenging "product" to analyze. Part of the challenge lies in the sample matrix that varies as a function of the composition of the oils collected. For methods where this is particularly critical, there should be considered that the laboratories should use identical control-/calibration oils. There are specific requirements for approval (Norwegian Standard NS-EN ISO / IEC General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) of the laboratories that will analyze the waist oil. If the analytical results are compared, from multiple laboratories, it should also be a requirement for sampling and sample treatment, from sample site to the laboratory. To secure homogeneous and representative samples as a result. It does not always appear in a method description which product segment the method covers. ISO / IEC requires a validation of all methods and analytical instruments before they are adopted. It is advisable to carry out a validation of analytical methods and instruments in accordance to the requirements in ISO / IEC 17025, before the methods are set as a requirement. 10

11 4. Innledning Refusjonsordningen for spillolje er en statlig ordning der statlige tilskudd skal bidra til at mer spillolje samles inn, samtidig som den blir behandlet miljømessig forsvarlig. Innsamlingen skjer gjennom et fåtall anlegg, anlegg som er godkjente som refusjonsanlegg og som kan søke om refusjon. Det stilles krav for å få denne refusjonen. Disse kravene er spesifisert i vilkårsdokumentet: Refusjonsordning for spillolje, vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje av 23.november For å dra nytte av ordningen, må avfallsprodusenter og mottaksanlegg levere spilloljen til et av disse refusjonsanleggene. Oppfylles kravene i vilkårsdokumentet, blir refusjonen utbetalt etter innsendelse av en anmodning. Parallelt med at anmodningen sendes inn skal det sendes en prøve av oljen til et laboratorium som har akkrediterte metoder for analyse av spillolje. I vilkårsdokumemtet er det satt tre kvalitetskrav denne refusjonsoljen skal tilfredsstille: Flammepunkt: høyere enn 70 o C Organisk halogen: mindre enn 500mg/kg totalt organisk halogen Svovel: mindre enn 0,6% totalt svovel. I tillegg til disse tre parametrene skal vanninnholdet måles og rapporteres i vekt-%. Denne verdien inngår i beregningen av oljeinnholdet i returoljen, og er grunnlag for størrelsen på refusjonen. Per i dag er det to laboratorier som har akkrediterte metoder for analysering av spillolje. Begge laboratoriene er akkreditert i hht NS-EN ISO/IEC Som en følge av akkrediteringen blir laboratorienes metoder fulgt opp nøye i forbindelse med revisjoner, og laboratoriene må vise til resultater fra kontrollstandarder, prøvesammenligning etc. I vilkårsdokumentet er det ikke angitt hvilke metoder, eller angitt forslag til metoder, som skal anvendes ved analysering av kvalitetskravene som stilles til disse spilloljene. Siden dagens krav til analysemetoder er lite detaljerte, har de aktuelle laboratoriene akkreditert forskjellige metoder, for analyse av de samme parametrene. Siden metodene som benyttes ikke er de samme, kan det hende at resultatene ikke alltid er direkte sammenlignbare. For å avklare likheter og ulikheter i dagens metoder er de to laboratoriene avlagt et besøk. Sammen med Elin M. Tingstad hos Norsk Spesialolje og Tommie Christensen hos Eurofins, ble analysemetodene som benyttes i dag gjennomgått og diskutert, og relevant dokumentasjon ble innhentet for de aktuelle prosedyrer og metoder. De mest benyttede analysemetodene, som anvendes innen oljeindustrien, har enten amerikansk eller engelsk opphav. I første rekke er det det amerikanske American Society for Testing and Materials (ASTM) og det engelske Institute of Petroleum (IP) (nå Energy Institute (EI)) som har vært de toneangivende leverandører av metoder og standarder for anvendelse i internasjonal oljeindustri. I tillegg finnes det enkelte tyske metoder, Deutsches Institut für Normung (DIN). Analysemetoder fra disse hovedleverandørene danner i mange tilfeller grunnlaget for de internasjonale og nasjonale metodene som utgis av International Organization of 11

12 Standardization (ISO), European Commitee for Standardization (CEN) som publiserer European Standard (EN) og Norsk Standard (NS). Med utgangspunkt i produktet spillolje og de kvalitetskrav som stilles dette produkt, er det søkt i databasene til disse institusjonene etter andre relevante analysemetoder. I forbindelse med laboratoriebesøkene, og problemstillingen ikke sammenlignbare resultater, dukket betydningen av nøyaktighet i forbindelse med prøvetaking opp. Det ble bla stilt spørsmål om: Hva med prøvetakingen? Hvor representative og homogene er prøvene? Hvordan behandles prøvene før de ankommer laboratoriet? Betydningen av nøyaktighet i forbindelse med prøvetaking kan ikke poengteres sterkt nok. Det har liten verdi å utføre en akkreditert, nøyaktig analyse på en prøve, dersom prøven analysen blir utført på ikke er god nok. Avslutningsvis er alle analysemetodene vurdert med utgangspunkt i de metoder som anvendes i dag, og at spillolje er et spesielt produkt. 12

13 5. Refusjonsordningen og aktuelle metoder 5.1 Refusjonsordningen og analysemetoder I refusjonsordningen for spillolje er det utarbeidet et vilkårsdokument for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje. Vikårsdokumentet er delt inn i følgende kapitler: 1 Definisjoner 2 Refusjonsberettiget spillolje 3 Håndtering av olje 4 Dokumentasjon 5 Utstyr 6 Dispensasjoner 7 Utbetaling 8 Avslag på anmodning om refusjon 9 Tilbakekreving av utbetalt refusjon 10 Motregning 11 Innføring av skjerpede krav 12 Tilbakekalling av godkjenning I dette dokumentet er det listet en rekke definisjoner om bla hva en refusjonsolje er og hvilke krav som stilles til de som skal dokumentere refusjonsoljenes kvalitet. At de for eksempel skal være akkreditert av Norsk Akkreditering eller godkjent av Klima- og Forurensningsdirektoratet. I kapittel 2 Refusjonsberettiget spillolje, avsnitt 2.2 Kvalitetskrav og i kapittel 4 Dokumentasjon, avsnitt 4.3 Analysebevis fremmekommer det kvalitetskrav til refusjonsoljen og hvilke parametre det stilles krav til: - Flammepunktet, som skal være høyere enn 70 o C. - Organisk halogen, som skal være mindre enn 500 mg/kg totalt organisk halogen. - Svovelinnhold, som skal være mindre enn 0,6 % totalt svovel. - Vanninnhold, som skal rapporteres i vekt-%. Det er ikke spesifisert hvilke analysemetoder som skal eller bør benyttes. Det normale ville være at det i forbindelse med kravene til grenseverdier, også var krav til analysemetoder og/eller anbefaling til alternative metoder. Spillolje er et produkt som kan være meget utfordrene å kvalitetsbestemme. Dette skyldes flere ting. Den største utfordringen er at produktet ikke alltid er homogent. Spilloljene som pumpes inn på en tank kan variere ganske mye i sammensetning. Dette kan føre til lagdeling i lagertankene, noe som er utfordrende når representative prøver skal trekkes. Det at oljen ikke er homogen betyr også at prøvematriks varierer. For enkelte analysemetoder kan dette være kritisk siden de har et krav at prøvematriks bør være mest mulig lik matriks til kontroll-/kalibreringsoljer. Dette gir utfordringer til de som skal analysere oljen. 13

14 Siden det stilles krav om akkreditering/godkjenning av laboratoriene som skal analysere prøvene, bør det også stilles krav om en eller annen godkjenning til de som skal ta prøver og prøvebehandlingen fram til laboratoriet. Det er tatt med et avsnitt om prøvetaking i den forbindelse og problemstillingen representative prøver. Det har liten verdi å utføre en akkreditert, nøyaktig analyse på en prøve, dersom prøven analysen blir utført på ikke er god nok. Oljeprøven må være representativ. 5.2 Aktuelle analysemetoder metoder som anvendes i dag og alternativer I oljebransjen benyttes en rekke forskjellige analysemetoder for å karakterisere en olje. De mest benyttede analysemetodene har enten amerikansk eller engelsk opphav. Historisk er det i første rekke American Society for Testing and Materials (ASTM) som har vært den toneangivende leverandør av metoder og standarder. I tillegg finnes det enkelte engelske og tyske metoder, fra hhv Institute of Petroleum (IP) (nå Energy Institute (EI)) og Deutsches Institut für Normung (DIN). Disse metodene eller modifikasjoner av disse, danner i mange tilfeller grunnlaget for de internasjonale metodene som inngår i europeiske og nasjonale standarder (ISO-EN-NS). ISO: International Organization of Standardization EN: European Standard som publiseres av CEN: European Commitee for Standardization NS: Norsk Standard Relevant informasjon om metoder og prosedyrer som anvendes i dag, er innhentet fra de to laboratoriene som per i dag har akkrediterte metoder for analysearbeid i refusjonsordningen. I møter med Elin M. Tingstad hos Norsk Spesialolje og Tommie Christensen hos Eurofins, ble metoder og prosedyrer gjennomgått og diskutert. Foruten de analysemetodene som anvendes i dag, finnes det en rekke andre metoder som dekker de samme analyseparametre og måleområder. I noen tilfeller er disse metodene mer eller mindre identiske. Selv om det er nyanseforskjeller i prosedyreteksten er metodene analyseteknisk like. Et eksempel er metodene NS-EN ISO 2719:2002 Bestemmelse av flammepunkt - Pensky- Martensmetoden med lukket digel, IP 34 Determination of closed flash point - Pensky- Martens method og ASTM D93-10 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky- Martens Closed Cup Tester for bestemmelse av flammepunkt. 14

15 5.2.1 Flammepunkts bestemmelse Dagens metoder for flammepunkts bestemmelse ASTM D6450 Standard Test Method for Flash Point by Continuously Closed Cup (CCCFP) Prinsippet for denne metoden: Denne testmetoden dekker bestemmelse av flammepunkt på fyringsoljer, smøreoljer, løsemidler, og andre væsker ved en kontinuerlig lukket kopp tester. Målingen gjøres på et testvolum på 1 ml og er egnet for testing av prøver med et flammepunkt fra 10 til 250 o C. I denne metoden benyttes en lukket, men uforseglet kopp der luft injiseres i test kammeret over oljen. Metoden er en dynamisk metode og er avhengig av en definert temperaturøkningsfrekvens. Flammepunktsbestemmelser under 10 o C og over 250 o C kan utføres, men presisjonen er ikke blitt bestemt under og over disse temperaturene. Vann interfererer ved temperaturer over 80 o C. ASTM D93 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Prinsippet for denne metoden: Denne testmetoden dekker bestemmelse av flammepunkt i petroleumsprodukter i temperaturområdet fra 40 til 360 o C ved et manuelt eller en automatisert Pensky-Martens lukket-cup apparat. Metoden har to prosedyrer. I dag er prosedyre A akkreditert. Prosedyre A gjelder destillater (diesel, parafin, fyringsolje, turbin drivstoff), nye og in-use smøreoljer, og andre homogene petroleumsprodukter som ikke dekkes i prosedyre B. I prosedyre A varmes prøven opp med 5 til 6 o C /min under konstant omrøring ( r.p.m.) i en lukket kopp. En tennkilde dyppes ned i koppen for hver grad temperaturen stiger opp til 110 o C, deretter ved hver andre grad. Tennkilden kan være en gassflamme eller en glødetråd. (Prosedyre B gjelder tunge fyringsoljer, cutback residue, brukte smøreoljer, blandinger av petroleumsprodukter med faste stoffer, petroleumsprodukter som har en tendens til å danne en overflatefilm under testing, eller er petroleumsprodukter med slik kinematisk viskositet at de ikke blir jevnt oppvarmet under omrøring og oppvarming ved betingelsene i prosedyre A. I prosedyre B varmes prøven opp med 1 til 1,6 o C /min under konstant omrøring (250+/-10 r.p.m.) i en lukket kopp. Testforløp og tennkilde som nevnt ovenfor.) Komponenter i prøven som gir en ikke brennbar damp, for eksempel vann og halogenerte hydrokarboner, vil påvirke analysen slik at flammepunktet ikke blir registrert eller at resultatet blir en ukorrekt høy verdi. 15

16 Andre metoder for flammepunkts bestemmelse NS-EN ISO 2719 Bestemmelse av flammepunkt - Pensky-Martensmetoden med lukket digel IP 34 Determination of closed flash point - Pensky-Martens method ASTM D93 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Prinsippet for denne metoden: Denne testmetoden dekker to prosedyrer (i noen metoder beskrives tre prosedyrer) for bestemmelse av flammepunkt i petroleumsprodukter, i temperaturområdet fra 40 til 360 C ved et manuelt Pensky-Martens lukket-cup apparat eller en automatisert Pensky-Martens lukket-cup tester. Metoden dekker også bestemmelse av flammepunkt i biodiesel i temperaturområdet 60 til 190 C med det automatiserte Pensky-Martens lukket kopp-apparatet. Prosedyre A gjelder destillat drivstoff (diesel, biodiesel blandinger, parafin, fyringsolje, turbin drivstoff), nye og in-use smøreoljer, og andre homogene petroleumsprodukter som ikke dekkes i prosedyrene B eller C. Prosedyre B gjelder tunge fyringsoljer, cutback residue, brukte smøreoljer, blandinger av petroleumsprodukter med faste stoffer, petroleumsprodukter som har en tendens til å danne en overflate film under test betingelsene, eller er petroleumsprodukter med slik kinematisk viskositet at de ikke blir jevnt oppvarmet under omrøring og oppvarming ved betingelsene i prosedyre A. (Prosedyre C gjelder for biodiesel (B100). Siden et flammepunkt på rest alkohol i biodiesel er vanskelig å observere ved manuell flammepunktsbestemmelse, har automatisert apparat med elektronisk flammepunktsdeteksjon blitt funnet egnet.) Totalt organisk halogen og svovel Dagens metoder totalt organisk halogen og svovel DIN Bestemmelse av organisk bundet klor og svovel etter forbrenning i Wichboldapparat. Prinsippet for denne metoden: Denne standard angir metode for bestemmelse av organisk bundet klor og svovel i oljeprodukter samt andre væsker som er løselige i et svovel-/klorfrittløsemiddel og som brenner i Wichbold-brenneren. Før analysering vaskes prøven med destillert vann og sentrifugeres. Organisk bundet klor og svovel blir bestemt med forbrenning av oljen i et Wichboldapparat med absorpsjon av forbrenningsgassene i fortynnet lut. Klorid og sulfat bestemt deretter på ionekromatografi. 16

17 Måleområde organisk bundet klor, for ca. 1 gram brent olje: ppm. Måleområde svovel i olje: for ca. 1 gram brent olje: 0,05 1%. Ved analysering av svovel korrigerer ikke laboratoriet som benytter denne metoden for interferens Totalt organisk halogen Dagens metoder for bestemmelse av totalt organisk halogen NS-EN Petroleum products Determination of Organic Halogen content Oxidativ microcoulometric method Prinsippet for denne metoden: Denne metoden dekker innhold av organisk bundet halogen, for destillat: 2 mg / kg mg / kg, og for returoljer: 4 mg / kg mg / kg. En injeksjons-mekanisme fører prøven til et forbrenningskammer der prøven forbrennes. Forbrenningsgassen vaskes/renses for vann og NO x, før halogen-ionene titreres med sølvioner. Organisk brom, jod og klor forbindelser reagerer på samme måte (ikke fluor). I denne standarden betyr halogen summen av de tre organisk bundne halogenene. Halogen rapporteres som ekvivalent antall av klor-ioner. En forutsetning for at metoden skal anvendes i sin helhet er at vann-separasjon kan gjøres ved ekstraksjon. Før analysering på totalt organisk halogen (TOX), må uorganiske halogener (IX) fjernes fra oljen. Dette kan gjøres på forskjellige måter, bla ved ekstraksjon med vann. Gjennom ekstraksjon med vann vil ikke vannløslige halogener påvirke analyseresultatet Begge de to analysemetodene som er akkreditert for halogenanalysen, kan også analysere svovelforbindelser, med en type titrercelle for halogen og en annen for svovel. Det ene laboratoriet har bare halogen-metoden operativ Andre metoder for bestemmelse av totalt organisk halogen IP 510 Petroleum products Determination of organic halogen content Oxidative microcoulometric method SS Petroleumsprodukter - Bestemmelse av totalinnhold og innhold av organisk bundet halogen med mikrocoulometri Prinsippet for denne metoden: Denne standard gjelder for nye og brukte petroleumsprodukter med et innhold av organisk bundet halogen for destillat 2 mg / kg mg / kg, og tung oljer 4 mg / kg mg / kg. 17

18 For tungoljer er ikke analysenøyaktigheten bestemt. Produkter med konsentrasjoner høyere enn 100 mg / kg kan bli fortynnet så halogeninnholdet kan bli analysert med denne metoden. En forutsetning for at metoden skal kunne bli anvendt i sin helhet er at vannseparasjon kan gjøres. Organiske brom-, jod- og klor-forbindelser reagerer på samme måte (ikke fluor). I denne standarden er halogen å forstå som summen av disse tre organisk bundne halogenene. Gjennom ekstraksjon med vann, vil innholdet av vannløslige organiske forurensninger ikke påvirke analyseresultatet. NS-EN Petroleum products Determination of Organic Halogen content Oxidativ microcoulometric method Totalt svovel Dagens metoder for bestemmelse av svovelinnhold ASTM D4294 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry Prinsippet for denne metoden: Prøven plasseres i kammeret der den bestråles med røntgenstråler fra et røntgenrør, den radioaktive kilden her er normalt beryllium. Prøven sender da ut fluorescensstråling med bølgelengder som er karakteristiske for bl.a. svovel. Måleområdet som benyttes i dag er 0,05-5,0m/m%. I en revidert standard, ASTM D , er måleområdet angitt til 0,0020-4,6m/m%. Når det gjelder måleusikkerhet for denne svovelmetoden har det aktuelle laboratoriet gjort erfaringer som gjør at de korrigerer for interferens fra jern og sink. (For bly og klor har de funnet ut at disse elementene ikke influerer på måleresultatene). Verdien som skyldes interferens subtraheres fra avlest svovelinnhold. Denne verdien er en funksjon av svovelinnholdet som avleses. Laboratoriet har satt opp en lineær kurve hvor interferens er satt som funksjon av avlest svovelinnhold til spilloljeprøven. Det er satt en max. verdi for interferenser = 0,09m/m% Andre metoder for bestemmelse av svovelinnhold ISO 4260 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content Wickbold combustion method EN Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur contents - Wickbold combustion method IP 243 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content Wickbold combustion method 18

19 Prinsippet for denne metoden: Denne standarden angir en metode for bestemmelse av totalt svovel i oljeprodukter, naturgass og olefiner. Metoden kan brukes på produkter som har svovelinnhold i fra 1 til mg / kg, og er spesielt egnet for destillater med totalt svovelinnhold på mindre enn 300 mg / kg. Prøver som er tyktflytende, svært aromatisk, eller med høyt svovelinnhold kan første fortynnes med et svovelfritt løsemiddel. Metoden kan brukes til bestemmelse av det totale svovelinnhold i gasser, og flytende brensel. Den er ikke egnet for bestemmelse av svovel i heavy-duty motorolje. Hvis nødvendig, kan totalt klorinnhold i petroleumsprodukter bli bestemt med denne metoden. Ved en vanlige volumetrisk, gravimetrisk eller potensiometrisk metode kan kloridioner i absorpsjonsløsningen bestemmes. Uorganisk bundet klor må fjernes ved vannekstraksjon før analysering. IP 336 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-dispersive-X-ray fluorescence method NS-EN ISO 8754 Petroleum products -- Determination of sulfur content -- Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry Prinsippet for denne metoden: Denne internasjonale standarden angir en metode for bestemmelse av svovelinnholdet i hydrokarboner som nafta, destillater, fyrings oljer, tungoljer, baseoljer til smøreoljer, blyfri bensin og komponenter. Metoden gjelder for produkter som har svovelinnhold i området 0,01% (m / m) til 5% (m / m). Prøver som inneholder tungmetall additiver, bly alkylater, etc., forstyrrer metoden. Stoffer som silisium, fosfor, kalsium, kalium og hallider, interfererer hvis de finnes i konsentrasjoner over noen få hundre milligram per kilo Totalt vanninnhold Dagens metoder for bestemmelse av totalt vanninnhold ASTM D1744 Standard Test Method for Determination of Water in Liquid Petroleum Products by Karl Fischer Reagent Prinsippet for denne metoden: Denne metoden dekker bestemmelse av vannkonsentrasjoner fra 50 til 1000mg/kg i flytende oljeprodukter. Produktet som skal analyseres titreres med standard Karl Fischer reagens. Målemetoden påvirkes av frie alkalier, oksiderende og reduserende stoffer, merkaptaner, enkelte nitrogenforbindelser, eller annet innhold som reagerer med jod. 1ppm svovel som merkaptan forårsaker en feil i titreringen på ca 0,2mg/kg med vann. 19

20 ASTM D4377 Standard Test Method for Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration Prinsippet for denne metoden: Denne metoden dekker bestemmelse av vann i området fra 0,02 til 2% i råolje. Merkaptan og sulfid (S or H 2 S) svovel er kjent for å gi interferens. I mengder mindre enn 500ppm, som svovel, er interferensen neglisjerbar ved måling av vanninnhold i området 0,05 % (m/m) til 2,00 % (m/m).. Prøven titreres med standard Karl Fischer reagens. IP356 Crude petroleum - Determination of water - Potentiometric Karl Fischer titration method Andre metoder for bestemmelse av totalt vanninnhold ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration Prinsippet for denne metoden: Denne testmetoden dekker direkte bestemmelse av vann i området fra 10 til mg / kg vann i petroleumsprodukter og hydrokarboner ved hjelp av automatisert instrumentering. Metylmerkaptan, sulfide (S eller H 2 S) som svovel, og andre forbindelser er kjent for å forstyrre denne testmetoden. Denne testmetoden omfatter også indirekte analyse av vann som termisk fjernes fra prøver og over i en Karl Fischer titreringscelle. Dette eliminerer matriks interferens fra bla svovelforbindelsene nevnt ovenfor. Denne testmetoden er beregnet for bruk med kommersielt tilgjengelige coulometrisk Karl Fischer reagenser og for bestemmelse av vann i tilsetningsstoffer, smøreoljer, baseoljer, gearoljer, løsningsmidler, og andre petroleumsprodukter. Ved riktig valg av prøvevolum, kan denne metoden brukes for bestemmelse av vanninnhold fra mg/kg til konsentrasjoner i %. ASTM D95 Standard test metode for vann i petroleumsprodukter og bituminøse materialer ved destillasjon IP 74 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method ISO 3733 Petroleum products and bituminous materials -- Determination of water -- Distillation method Prinsippet for denne metoden: Denne testmetoden omfatter bestemmelse av vann ved destillasjonen, i området fra 0 til 25% volum, i petroleumsprodukter, kull tjære og andre bituminøse materialer. 20

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning Om Norsk Spesialolje Betydelig kapasitetsøkning Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av

Detaljer

Refusjonsordningen for spillolje,

Refusjonsordningen for spillolje, Side 1 av 12 Refusjonsordningen for spillolje, Vilkår for refusjon / tilskudd for mottak av spillolje Vilkårsdokument av 19. januar 2015 Refusjonsordningen for spillolje er en statlig tilskuddsordning

Detaljer

NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015. Akkreditering av prøvetaking

NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015. Akkreditering av prøvetaking NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015 Akkreditering av prøvetaking Anne Grændsen agr@akkreditert.no Prøvetaking Standarder for samsvarsvurdering ISO/IEC 17025 Prøving & kalibrering

Detaljer

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier Norsk akkreditering NA Dok 26C: Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk Mandatory/Krav Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: Morten Bjørgen Versjon: 1.01 Gjelder fra: 01.03.2012 Sidenr: 1 av

Detaljer

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner SLP deltakelse Morten Bjørgen Norsk Akkreditering Innhold Definisjoner EAs SLP arbeidsgrupper SLP leverandører ISO/IEC 17025 og SLP deltakelse ILAC P9:1/2010 EA-4/18:2010 er Eksempel Definisjoner Ferdighetsprøving/Proficiency

Detaljer

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Temaer som vil berøres Forskjellen på verifisering og validering av kjemiske analysemetoder. Hvorfor, når

Detaljer

Relevante standarder og utfordringer ifm design av målesystemer

Relevante standarder og utfordringer ifm design av målesystemer Relevante standarder og utfordringer ifm design av målesystemer Date: 15.03.2014 Rev.: 01 Stig Norheim Referanser (sitat) Illustrasjoner fra NFOGM sin hjemmeside (Metering School) Selskapskvav Norsok Måleforskriften

Detaljer

Hva er deponigass? Gassemisjon

Hva er deponigass? Gassemisjon Hva er deponigass? Deponigass er en blanding av mange ulike gasser som frigjøres fra avfallet ved fordampning og kjemiske og biologiske reaksjoner. De mest vanligste gassene er: 1. Metan CH4 40 60 % 2.

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS FRANZEFOSS MILJØKALK AS UTSLIPPSMÅLINGER - 2010 RAPPORT NR. 2010-3494 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2010-10-25 BA000818 Godkjent av: Organisasjonsenhet: Einar

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. Innhold Brenselanalyser Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning /

Detaljer

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier.

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier. Side: 1 av 6 Norsk akkreditering NA Dok. 26b: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 03.03.2008 Sidenr:

Detaljer

MILJØDIREKTORATET M-NUMMER 167/2014 REFUSJONSORDNINGEN FOR SPILLOLJE ÅRSRAPPORT 2013.

MILJØDIREKTORATET M-NUMMER 167/2014 REFUSJONSORDNINGEN FOR SPILLOLJE ÅRSRAPPORT 2013. MILJØDIREKTORATET M-NUMMER 167/2014 REFUSJONSORDNINGEN FOR SPILLOLJE ÅRSRAPPORT 2013. MILJØDIREKTORATET M-nummer 167/2014 ADRESSE COWI As Postboks 6412 0605 Oslo TLF +47 406 18 200 WWW cowi.no REFUSJONSORDNINGEN

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Hva gjør vi med USIKKERHETEN? NAS høstmøte 2013 Tønnes A. Ognedal

Hva gjør vi med USIKKERHETEN? NAS høstmøte 2013 Tønnes A. Ognedal Hva gjør vi med USIKKERHETEN? NAS høstmøte 2013 Tønnes A. Ognedal I beregninger - i gamle dager Grovere regnemetoder med gode marginer 2013 Sinus AS 2 Sikkerhet koster penger I bygningskonstruksjoner:

Detaljer

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no Biogas from municipal organic waste Trondheim s environmental holy grail? Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no 2 What is biogas? Produced naturally from biological decomposition

Detaljer

Hvordan bestemme konsentrasjon av H 2 S / totalt svovel innhold i naturgass! v/ Rolf Skatvedt, Total Fiscal Metering AS

Hvordan bestemme konsentrasjon av H 2 S / totalt svovel innhold i naturgass! v/ Rolf Skatvedt, Total Fiscal Metering AS Hvordan bestemme konsentrasjon av H 2 S / totalt svovel innhold i naturgass! v/ Rolf Skatvedt, Total Fiscal Metering AS Innledning Hydrogen sulfid og andre svovel innholdige komponenter eksisterer naturlig

Detaljer

Intern kalibrering av termometre

Intern kalibrering av termometre Nordic Committee on Food Analysis www.nmkl.org Intern kalibrering av termometre for Vannringen på Svalbard 03.05.12 Urd Bente Andersen leder Nnk 1 Intern kalibrering av termometre NMKL prosedyre nr 2 (1995).

Detaljer

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Frogn kommune Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Formål: Frogn kommune skal følge Folkehelseinstituttets

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

Statens forurensningstilsyn. Årsrapport for 2004. Juni 2005

Statens forurensningstilsyn. Årsrapport for 2004. Juni 2005 Statens forurensningstilsyn Årsrapport for 2004 Juni 2005 R A P P O R T Rapport nr: 100283/2 Dato: 2062005 Revidert: Distribusjon: Åpen Tittel: Refusjonsordningen for spillolje - Årsrapport for 2004 Rev

Detaljer

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999 Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

NORSK BRANSJESTANDARD FOR OLJEPRODUKTER

NORSK BRANSJESTANDARD FOR OLJEPRODUKTER NORSK BRANSJESTANDARD FOR OLJEPRODUKTER Revidert: 01.07.13. Erstatter: 01.11.09. INNHOLDSFORTEGNELSE Bransjespesifikasjoner for oljeprodukter. 1 Tolking av målinger. 2 Egenskaper med tilhørende enheter

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Pasientnære analysering (POCT, PNA) Gjennomgang av kravene i ISO 22870 & utkast til EAs veiledningsdokument

Pasientnære analysering (POCT, PNA) Gjennomgang av kravene i ISO 22870 & utkast til EAs veiledningsdokument Pasientnære analysering (POCT, PNA) Gjennomgang av kravene i ISO 22870 & utkast til EAs veiledningsdokument Akkrediteringsstandarder for medisinske laboratorier ISO 17025 Samsvarer med kravene til kvalitetsstyringssystemer

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 2 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Klargjøring av begreper

Klargjøring av begreper Akkrediteringsdagen 2015 Fleksibel akkreditering Anne Grændsen agr@akkreditert.no Klargjøring av begreper Akkreditering formell anerkjennelse av at organisasjonen (CAB) har kompetanse til å utføre spesifiserte

Detaljer

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass

IFEA On-Line Analyse September 2011. Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass IFEA On-Line Analyse September 2011 Sesjon 2: Målemetoder Prøvetaking og Prøvebehandling Gass Sampling og Sample handling GAS Hva er viktig for en vellykket Prøvebehandling? Hvorfor? Hvordan? Alle har

Detaljer

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 360 Alt til virksomheden ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 HÅG SO-FI Capisco - Capisco Puls H03 H04 H05 H09 Conventio - Wing Kollektion: Xtreme Martindale: 100.000 Kollektion: Fame Martindale: 200.000 60019

Detaljer

SNITTSKJEMA. Dato Initialer Prosjekt. Gård Gnr/bnr Kommune Fylke. Anleggsnr. Kokegrop. Ildsted. Kullgrop. Fyllskifte/ nedgr. Dyrkingsspor. Mål.

SNITTSKJEMA. Dato Initialer Prosjekt. Gård Gnr/bnr Kommune Fylke. Anleggsnr. Kokegrop. Ildsted. Kullgrop. Fyllskifte/ nedgr. Dyrkingsspor. Mål. SNITTSKJEMA Dato Initialer Prosjekt Gård Gnr/bnr Kommune Fylke Sjaktnr Plantegning: 1: Anleggsnr Kokegrop Ildsted Kullgrop Fyllskifte/ nedgr Dyrkingsspor Mål. B: L: Diam: Dybde: 14 c prøve nr Profiltegning:

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

KALIBRERINGSBEVIS Certificate of calibration

KALIBRERINGSBEVIS Certificate of calibration Nr/ No. -07/1 1 Av/ of Ref. til måleprotokoll/ Ref. to records 07/1 Tid og sted for kalibrering/ Date and place of calibration 11.10.2007 Laboratorim Tananger, (trykk) Kalibrering tført av/ Calibration

Detaljer

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM

HMS-DATABLAD. Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI. Maneurop Oil 160P og 160ABM HMS-DATABLAD Importør: Produktblad nr.: MMO-1 Danfoss AS Dato: 03.05.2000 Årenga 2 1340 SKUI Produkt: Maneurop Oil 160P og 160ABM Bruk, anvendelse: Smøreolje for hermetiske kuldekompressorer Utseende,

Detaljer

NORSK BRANSJESTANDARD FOR OLJEPRODUKTER

NORSK BRANSJESTANDARD FOR OLJEPRODUKTER NORSK BRANSJESTANDARD FOR OLJEPRODUKTER Revidert: 01.11.09 Erstatter: 31.03.05 NORSK PETROLEUMSINSTITUTT INNHOLDSFORTEGNELSE Bransjespesifikasjoner for oljeprodukter. 1 Tolking av målinger. 2 Egenskaper

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs

Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs Faglig kontakt under eksamen: Øyvind Mikkelsen Tlf.: 92899450 Eksamensdato: 18.12.13 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Refusjonsordningen for spillolje

Refusjonsordningen for spillolje Statens forurensningstilsyn Refusjonsordningen for spillolje Årsrapport for 2005 Juni 2006 Statens forurensningstilsyn Refusjonsordningen for spillolje Årsrapport for 2005 Juni 2006 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 12/438-2 / IRAHOM 25.01.2013

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 12/438-2 / IRAHOM 25.01.2013 Fylkesmannen i Rogaland v/marit S. Bendixsen Deres ref.: Vår ref.: Dato: 12/438-2 / IRAHOM 25.01.2013 510528 Grødaland biogassanlegg, søknad om utslippstillatelse Vedlagt oversendes utsilppssøknad for

Detaljer

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Metodekurs i medisinsk biokjemi HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Mandag 17. september Heidi Steensland Kvalitetsutvikling i det nordiske fagmiljøet 1940 1950 1960 Skandinavisk forening for klinisk kjemi.

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking -

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking - RADON FRA PUKK - grenseverdier og prøvetaking - Pukk kan bl.a. benyttes som avretnings-/dreneringsmasser under og rundt bygninger. Dersom pukken inneholder mye naturlig radium og uran kan det føre til

Detaljer

NOR/307R0333.00T OJ L 88/07, p. 29-38

NOR/307R0333.00T OJ L 88/07, p. 29-38 NOR/307R0333.00T OJ L 88/07, p. 29-38 Commission Regulation (EC) No 333/2007 of 28 March 2007 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury,

Detaljer

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 10. mars 2010 Kartleggingsprosessen: AT450 Innledende vurdering Forundersøkelse

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Nytt EU Svovel Direktiv 2012/33/EU Kort informasjon for Direct Freight kunder

Nytt EU Svovel Direktiv 2012/33/EU Kort informasjon for Direct Freight kunder Nytt EU Svovel Direktiv 2012/33/EU Kort informasjon for Direct Freight kunder DB Schenker Direct Freight Erik Fox Essen, Oktober 2014 Oversikt 1 Generelt 2 Det nye svoveldirektivet og endringer 2 Generelt

Detaljer

Norsk Standard NS-EN 13187

Norsk Standard NS-EN 13187 Norsk Standard NS-EN 13187 1. utgave desember 1998 ICS 91.120.10 Språk: Norsk Bygningers termiske egenskaper Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer Infrarød

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Støkiometri 1 Bestem masseprosenten av nitrogen i denne forbindelsen: (N 2 H 2 ) 2 SO

Detaljer

Naturfagsrapport 2. Destillasjon

Naturfagsrapport 2. Destillasjon Naturfagsrapport 2. Destillasjon Innledning: Dette forsøket gjorde vi i en undervisnings økt med kjemi lab øvelser, onsdag uke 36, med Espen Henriksen. Målet med forsøket er at vi skal skille stoffene

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

NOx og SO2 utslipp til luft. Håkon Rygh AS Ønsker velkommen til fagteknisk seminar innen Utslipp til luft av NOx og SO2

NOx og SO2 utslipp til luft. Håkon Rygh AS Ønsker velkommen til fagteknisk seminar innen Utslipp til luft av NOx og SO2 NOx og SO2 utslipp til luft. Håkon Rygh AS Ønsker velkommen til fagteknisk seminar innen Utslipp til luft av NOx og SO2 Hva er NOx? NOx er en samlet betegnelse for NO og NO2 og kalles nitrogenoksid. Utslipp

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

Absol. det allsidige saneringsmiddelet

Absol. det allsidige saneringsmiddelet Absol det allsidige saneringsmiddelet Absol helt rett når du håndterer og sanerer miljøfarlige væsker Absol suger opp, sanerer og nøytraliserer miljøfarlige væsker raskt og effektivt. Produktet fungerer

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

Hydrogensulfid v/rolf Skatvedt, Trainor Automation AS

Hydrogensulfid v/rolf Skatvedt, Trainor Automation AS Hydrogensulfid v/rolf Skatvedt, Trainor Automation AS Hydrogensulfid tidligere kalt svovelvannstoff er en gass som har den kjemiske betegnelsen H 2 S, er fargeløs, giftig, brennbar og lukter som råtne

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve.

5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve. 5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve. 5.1 Uttak av sekundærprøve døgnblandprøve Side 1 av 7 Etter avsluttet og godkjent primærprøveuttak skal det tas ut en representativ prøve av

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Pasientnære analysering (POCT, PNA) Gjennomgang av kravene i ISO 22870 & utkast til EAs veiledningsdokument

Pasientnære analysering (POCT, PNA) Gjennomgang av kravene i ISO 22870 & utkast til EAs veiledningsdokument Pasientnære analysering (POCT, PNA) Gjennomgang av kravene i ISO 22870 & utkast til EAs veiledningsdokument Akkrediteringsstandarder for medisinske laboratorier ISO 17025 Samsvarer med kravene til kvalitetsstyringssystemer

Detaljer

Nitrat i salat og spinat

Nitrat i salat og spinat Nitrat i salat og spinat Foto: Mattilsynet Resultater fra overvåkingsprogram 2012 Foto: Mattilsynet (Revidert versjon, 20.03.13) 1 Foto: Mattilsynet Oppsummering Resultatene fra overvåkingsprogrammet for

Detaljer

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 1 Terminologi En løsning er tidligere definert som en homogen blanding av rene stoffer (kap. 1). Vi tenker vanligvis på en løsning som flytende, dvs. at et eller annet stoff

Detaljer

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Pasientnær analysering 2 DEFINISJON Definisjon Pasientnær analysering (PNA) er prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. PNA utføres

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Inert Gass. Sist endret: 08-12-2014. Generelt

Inert Gass. Sist endret: 08-12-2014. Generelt Sist endret: 08-12-2014 Inert Gass Generelt Inertgass er en ikke-reagerende gass, som betyr at den ikke kan antennes. Gassen vil ikke reagere med stoffene som brenner og tar opp plassen for oksygen i lufta.

Detaljer

Will Norwewgian wood chips for district heating meet the new world wide ISO standard?

Will Norwewgian wood chips for district heating meet the new world wide ISO standard? Will Norwewgian wood chips for district heating meet the new world wide ISO standard? Simen Gjølsjø og Eirik Nordhagen 18. March, 2015 Main items of interest for wood chips > Origin > Traded form > Dimensions

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Hardanger Miljøsenter AS. Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene.

Hardanger Miljøsenter AS. Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene. Hardanger Miljøsenter AS Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene. Historikk rundt Hardanger Miljøsenter Opprettet som selskap i 1990. Var da et kommunalt selskap som skulle bistå

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Godkjent av: Godkjent fra: Gerd Torvund. Gerd Torvund

Godkjent av: Godkjent fra: Gerd Torvund. Gerd Torvund Dokument ID: 1753 Versjon: 4 Status: Godkjent Retningslinje AMB Validering verifiseringsplan/rapport av analysemetode og analytisk kvalitet Klinikk for medisinsk diagnostikk KMD / Avd. Medisinsk biokjemi

Detaljer