Adresse: Fjordveien Høvik Telefon: Postadr: Postboks Høvik Telefax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adresse: Fjordveien 3-1363 Høvik Telefon: 67534708 Postadr: Postboks 11-1322 Høvik Telefax: 67538828"

Transkript

1 Petrotest a.s KJEMISK LABORATORIUM - ANALYSESERVICE - RÅDGIVNING Adresse: Fjordveien Høvik Telefon: Postadr: Postboks Høvik Telefax: Foretaksnr: NO MVA Refusjonsordningen for spillolje - Vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje 1

2 1. Forord Refusjonsordningen for spillolje er en statlig tilskuddsordning som skal bidra til å øke mengden spillolje som samles inn og at den behandles miljømessig forsvarlig. Refusjon utbetales bare dersom vilkårene beskrevet i Refusjonsordning for spillolje, vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje av 23.november 2005 (vilkårsdokument) er oppfylt. Vilkårene er detaljerte, og gjelder både hvem som har rett til å søke refusjon, hvilke oljer som er refusjonsberettiget og hvordan oljen skal håndteres. Det stilles i tillegg en rekke krav til dokumentasjon. I vilkårsdukumentet til Refusjonsordningen for spillolje stilles det krav til noen kvalitetsparametre i en refusjonsolje. Det finnes imidlertid ingen krav eller forslag til analysemetoder, som kan anvendes for å bestemme disse parametrene. For at refusjon skal kunne utbetales, må det parallelt med en refusjonsanmodning sendes en prøve av refusjonsoljen til et laboratorium som har akkrediterte analysemetoder for kvalitetskontroll av spillolje. I vilkårsdokumentet er det beskrevet fire parametre som skal analyseres: vanninnhold, totalt organiske halogener, svovel og flammepunkt. Resultatene fra disse analysene danner grunnlaget for den refusjonen som blir utbetalt. Norsk Spesialolje - Laboratoriet (Kambo) og Eurofins (Bergen) er de to laboratorier som per i dag er akkreditert for å analysere disse parametrene. Siden dagens krav til analysemetoder er lite detaljerte, har det vist seg at de to laboratoriene benytter forskjellige metoder, slik at resultatene ikke alltid er sammenlignbare. I oljebransjen benyttes en rekke forskjellige analysemetoder for å karakterisere en olje. Fra KLIFs side er det ønskelig at det stilles krav til de analysemetodene som skal anvendes i Refusjonsordningen for spillolje. Dette oppdraget har gått ut på å gå igjennom de metoder som er akkreditert og anvendes i dag, og vurdere disse opp mot andre metoder for de aktuelle analyseparametrene. Spillolje som produkt, kan være meget utfordrene å kvalitetsbestemme. Dette skyldes at oljen i seg selv ikke er homogen, noe som gjør prøvetaking og analysering utfordrende. Etter en samlet vurdering av de metoder som i dag er akkrediter og andre metoder, er det anbefalte analysemetoder som bør inngå i vilkårsdokumentet. Vilkårsdokumentet bør også inneholde alternative analysemetoder. Høvik, Lars-Ivar Haslerud Siv.ing. 2

3 Innhold 1. Forord Sammendrag English summary Innledning Refusjonsordningen og aktuelle metoder Refusjonsordningen og analysemetoder Aktuelle analysemetoder metoder som anvendes i dag og alternativer Flammepunkts bestemmelse Totalt organisk halogen og svovel Totalt organisk halogen Totalt svovel Totalt vanninnhold Prøvetaking Resultater og diskusjon Generelt Likheter og forskjeller ved de enkelte metodene Flammepunkt Totalt organisk halogen Totalt svovelinhold Totalt vanninnhold Prøvehåndtering og prøvetaking Instrumentering/investering Metodevalg Flammepunktet Totalt organisk halogen Totalt svovelinnhold Totalt vanninnhold Konklusjon Anbefalte metoder: Flammepunktet Totalt organisk halogen Totalt svovelinnhold Totalt vanninnhold Alternative metoder: Flammepunktet Totalt svovelinnhold Vanninnhold Referanser

4 2. Sammendrag I vilkårsdukumentet for Refusjonsordningen for spillolje finnes det kvalitetskrav som må tilfredstilles for en refusjonsolje. Disse kravene omfatter parametrene: flammepunkt, totalt organisk halogen, svovelinnhold og vanninnhold. I vilkårsdokumentet stilles det imidlertid ikke krav til analysemetoder som skal anvendes for å analysere disse. I dag er det to laboratorier, Norsk Spesialolje - Laboratoriet (Kambo) og Eurofins (Bergen), som har akkrediterte metoder for å analysere refusjonsoljer. Siden det ikke stilles krav til anvendte metoder, har det medført at de to laboratoriene benytter forskjellige metoder. Dette gjør at resultatene fra disse laboratoriene ikke alltid har vært sammenlignbare. Sammen med Elin M. Tingstad hos Norsk Spesialolje og Tommie Christensen hos Eurofins, er analysemetodene som benyttes i dag gjennomgått, og relevant dokumentasjon er innhentet for de aktuelle prosedyrer og metoder. Det finnes en rekke analysemetoder som kan anvendes for å måle forskjellige kvalitetskrav til en olje. De mest benyttede analysemetodene har enten amerikansk eller engelsk opphav. Disse metodene eller modifikasjoner av disse, danner i mange tilfeller grunnlaget for de internasjonale metodene som inngår i internasjonale og nasjonale analysestandarder. Som følge av dette kan enkelte metoder være identiske, men ha forskjellige utgivere. De analysemetodene som anvendes i dag, er vurdert opp mot alternative metoder. Utgangspunktet for vurderingen er at dagens instrumentpark skal benyttes. Det har ført til en liste med anbefalte analysemetoder, og en tilleggs liste med alternative metoder. Begge disse bør inngå i Refusjonsordningen for spillolje. Flammepunkt: Metoder som anvendes i dag: ASTM D6450 Flammepunkt med Continuously Closed cup (CCCFP) og ASTM D93A Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Anbefalte metoder: NS-EN ISO 2719 Bestemmelse av flammepunkt - Pensky-Martens metode med lukket digel. Prosedyre B. IP 34 Determination of closed flash point - Pensky-Martens method ASTM D93B Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Anbefalte alternative metoder: ASTM D6450 Flammepunkt med Continuously Closed cup (CCCFP) ASTM D93A Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester 4

5 Totalt organisk halogen og Svovelinnhold Metode som anvendes i dag: DIN Bestemmelse av organisk bundet klor og svovel etter forbrenning i Wichboldapparat. Totalt organisk halogen Metode som anvendes i dag: NS-EN Petroleum products Determination of Organic Halogen content Oxidativ microcoulometric method Anbefalte metoder: DIN Bestemmelse av organisk bundet klor og svovel etter forbrenning i Wichboldapparat. NS-EN Petroleum products Determination of Organic Halogen content Oxidativ microcoulometric method IP 510 Petroleum products Determination of organic halogen content Oxidative microcoulometric method SS Petroleumprodukter - Bestämning av totalhalt och halt organiskt bunden halogen med mikrocoulometri Svovelinnhold Metode som anvendes i dag: ASTM D4294 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry Anbefalte metoder: ISO 4260 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content Wickbold combustion method EN Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur contents Wickbold combustion method IP 243 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content Wickbold combustion method DIN Bestemmelse av organisk bundet klor og svovel etter forbrenning i Wichboldapparat. Anbefalte alternative metoder: ASTM D4294 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry NS-EN ISO 8754 Petroleum products -- Determination of sulfur content -- Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry IP 336 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-dispersive-X-ray fluorescence method. 5

6 Totalt vanninnhold Metoder som anvendes i dag: ASTM D1744 Standard Test Method for Determination of Water in Liquid Petroleum Products by Karl Fischer Reagent og ASTM D4377 Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration Anbefalte metoder ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration. Ved lavt vanninnhold, under 2 masse-%. Ved store vannmengder (over 2 masse-%) kan følgende metoder anvendes: ISO 3733 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water Distillation method ASTM D95 Standard test metode for vann i petroleumsprodukter og bituminøse materialer ved destillasjon IP 74 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method Anbefalte alternative metoder: ASTM D4377 Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration IP356 Crude petroleum - Determination of water - Potentiometric Karl Fischer titration method Alle metodebeskrivelser er jevnlig gjenstand for revisjoner. I de tilfeller der kravspesifikasjonen oppdateres årlig, kan det være på sin plass å oppgi gjeldende årgang for metodene. Alternativt kan man i kravspesifikasjonen enten låse en metode med et gitt årstall, eller skrive siste gyldige utgave. Ovenfor er det derfor ikke angitt noe år for utgivelse av metodene. Spillolje er et utfordrende produkt å analysere. Noe av utfordringen ligger i at prøvematriks varierer, som en funksjon av oljesammensetningen på de oljene som returneres. For metodene der dette er spesielt kritisk bør det vurderes om laboratoriene skal benytte samme kontroll- /kalibreringsoljer. Det stilles krav om godkjenning (Norsk Standard NS-EN ISO/IEC Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse) av laboratoriene som skal analysere spillolje. Skal analyseresultatene fra flere laboratorier kunne sammenlignes, bør det også stilles krav til prøvetaking og prøvebehandling, fram til laboratoriet. Slik at homogene og representative prøver blir resultatet. 6

7 Det fremkommer ikke alltid i en metodebeskrivelse hvilke produktsegment metoden dekker. I NS-EN ISO/IEC er det krav til at alle metoder og analyseinstrumenter valideres før de blir tatt i bruk. Det anbefales at det gjennomføres en validering av metoder og analyseinstrumenter i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 17025, før metodene nedfelles som et krav. 7

8 3. English summary In the criteria document (vilkårsdukumentet) for "Reimbursement for Waste Oil", there are quality standards that must be met for a reimbursement oil. These requirements include the parameters: flash point, total organic halogen, sulfur and water content. In terms of the document, however, no requirements for analytical methods are applied for the analyzing of these parameters. Today there are two laboratories, Norsk Spesialolje - Laboratoriet (Kambo) and Eurofins (Bergen), which has accredited analytical methods to analyze reimbursement oils. Since there are no requirements for applied methods, the two laboratories are using different methods. It means that the results from the laboratories are not always comparable. The analytical methods used today was reviewed together with Elin M. Tingstad at Norsk Spesialolje and Tommie Christensen at Eurofins, and relevant documentation was obtained for the appropriate procedures and methods. There are several methods that can be used to measure the different quality requirements for an oil. The most widely used methods of analysis are either of American or English origin. These methods or modifications thereof, in many cases forms the basis for the international methods included in the international and national standards. As a result, certain methods will be identical but have different publishers. The analytical methods used today, is evaluated against alternative methods. The basis for assessment is that the current analytical instruments should be used. This has led to a list of recommended analytical methods, and an additional list of alternative methods. Both of these should be included in the "Reimbursement for Waste Oil." Flash point: Methods in use: ASTM D6450 Flash Point by Continuously Closed Cup (CCCFP) ASTM D93A Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Recommended method: NS-EN ISO 2719 Determination of flash point - Pensky-Martens closed-crucible method. Procedure B. The same method as: IP 34 Determination of closed flash point - Pensky-Martens Method The same method as: ASTM Standard Test Methods D93B for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Options: ASTM D6450 Flash Point by Continuously Closed Cup (CCCFP) ASTM Standard Test Methods D93A for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Total organic halogen and sulfur content Methods in use: DIN Determination of organically bound chlorine and sulfur after combustion in Wichbold apparatus. 8

9 Total organic halogen Methods in use: NS-EN Petroleum products Determination of Organic Halogen content Oxidativ microcoulometric method Recommended method: DIN Determination of organically bound chlorine and sulfur after combustion in Wichbold set. EN Petroleum products - Determination of Organic Halogen Content oxidative microcoulometric method The same method as: IP 510 Petroleum products-determination of organic halogen content - oxidative microcoulometric method The same method as: SS Petroleum products - Determination of total content and content of organic bound halogen by microcoulometric method Sulfur Content Methods in use: ASTM D4294 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry Recommended method: ISO 4260 Petroleum products and Hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion method The same method as: EN Petroleum products and Hydrocarbons - Determination of sulfur contents Wickbold combustion method The same method as: IP 243 Petroleum products and Hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion method DIN Determination of organically bound chlorine and sulfur after combustion in Wichbold set. Options: ASTM D4294 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ISO 8754 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry The same method as: IP 336 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-dispersive-X-ray fluorescence method. 9

10 Total Water Content Methods in use: ASTM D1744 Standard Test Method for Determination of Water in Liquid Petroleum Products by Karl Fischer Reagent ASTM D4377 Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration. Recommended method: ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration. At low water content, less than 2 mass%. If large amounts of water (above 2 mass%), the following methods used: ISO 3733 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method The same method as: ASTM D95 Standard Test Method for Water in petroleum products and bituminous materials by distillation The same method as: IP 74 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method Options: ASTM D4377 Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration Same method: IP356 Crude petroleum Determination of water - Potentiometric Karl Fischer Titration method All method descriptions are subject to regular audits. In cases where the specification is updated annually, it might be appropriate to specify the current year of the methods. Alternatively, in the specification either "freeze" a method by a certain date, or type "latest version". Above it is not set any year for the release of the methods. Waste oil is a challenging "product" to analyze. Part of the challenge lies in the sample matrix that varies as a function of the composition of the oils collected. For methods where this is particularly critical, there should be considered that the laboratories should use identical control-/calibration oils. There are specific requirements for approval (Norwegian Standard NS-EN ISO / IEC General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) of the laboratories that will analyze the waist oil. If the analytical results are compared, from multiple laboratories, it should also be a requirement for sampling and sample treatment, from sample site to the laboratory. To secure homogeneous and representative samples as a result. It does not always appear in a method description which product segment the method covers. ISO / IEC requires a validation of all methods and analytical instruments before they are adopted. It is advisable to carry out a validation of analytical methods and instruments in accordance to the requirements in ISO / IEC 17025, before the methods are set as a requirement. 10

11 4. Innledning Refusjonsordningen for spillolje er en statlig ordning der statlige tilskudd skal bidra til at mer spillolje samles inn, samtidig som den blir behandlet miljømessig forsvarlig. Innsamlingen skjer gjennom et fåtall anlegg, anlegg som er godkjente som refusjonsanlegg og som kan søke om refusjon. Det stilles krav for å få denne refusjonen. Disse kravene er spesifisert i vilkårsdokumentet: Refusjonsordning for spillolje, vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje av 23.november For å dra nytte av ordningen, må avfallsprodusenter og mottaksanlegg levere spilloljen til et av disse refusjonsanleggene. Oppfylles kravene i vilkårsdokumentet, blir refusjonen utbetalt etter innsendelse av en anmodning. Parallelt med at anmodningen sendes inn skal det sendes en prøve av oljen til et laboratorium som har akkrediterte metoder for analyse av spillolje. I vilkårsdokumemtet er det satt tre kvalitetskrav denne refusjonsoljen skal tilfredsstille: Flammepunkt: høyere enn 70 o C Organisk halogen: mindre enn 500mg/kg totalt organisk halogen Svovel: mindre enn 0,6% totalt svovel. I tillegg til disse tre parametrene skal vanninnholdet måles og rapporteres i vekt-%. Denne verdien inngår i beregningen av oljeinnholdet i returoljen, og er grunnlag for størrelsen på refusjonen. Per i dag er det to laboratorier som har akkrediterte metoder for analysering av spillolje. Begge laboratoriene er akkreditert i hht NS-EN ISO/IEC Som en følge av akkrediteringen blir laboratorienes metoder fulgt opp nøye i forbindelse med revisjoner, og laboratoriene må vise til resultater fra kontrollstandarder, prøvesammenligning etc. I vilkårsdokumentet er det ikke angitt hvilke metoder, eller angitt forslag til metoder, som skal anvendes ved analysering av kvalitetskravene som stilles til disse spilloljene. Siden dagens krav til analysemetoder er lite detaljerte, har de aktuelle laboratoriene akkreditert forskjellige metoder, for analyse av de samme parametrene. Siden metodene som benyttes ikke er de samme, kan det hende at resultatene ikke alltid er direkte sammenlignbare. For å avklare likheter og ulikheter i dagens metoder er de to laboratoriene avlagt et besøk. Sammen med Elin M. Tingstad hos Norsk Spesialolje og Tommie Christensen hos Eurofins, ble analysemetodene som benyttes i dag gjennomgått og diskutert, og relevant dokumentasjon ble innhentet for de aktuelle prosedyrer og metoder. De mest benyttede analysemetodene, som anvendes innen oljeindustrien, har enten amerikansk eller engelsk opphav. I første rekke er det det amerikanske American Society for Testing and Materials (ASTM) og det engelske Institute of Petroleum (IP) (nå Energy Institute (EI)) som har vært de toneangivende leverandører av metoder og standarder for anvendelse i internasjonal oljeindustri. I tillegg finnes det enkelte tyske metoder, Deutsches Institut für Normung (DIN). Analysemetoder fra disse hovedleverandørene danner i mange tilfeller grunnlaget for de internasjonale og nasjonale metodene som utgis av International Organization of 11

12 Standardization (ISO), European Commitee for Standardization (CEN) som publiserer European Standard (EN) og Norsk Standard (NS). Med utgangspunkt i produktet spillolje og de kvalitetskrav som stilles dette produkt, er det søkt i databasene til disse institusjonene etter andre relevante analysemetoder. I forbindelse med laboratoriebesøkene, og problemstillingen ikke sammenlignbare resultater, dukket betydningen av nøyaktighet i forbindelse med prøvetaking opp. Det ble bla stilt spørsmål om: Hva med prøvetakingen? Hvor representative og homogene er prøvene? Hvordan behandles prøvene før de ankommer laboratoriet? Betydningen av nøyaktighet i forbindelse med prøvetaking kan ikke poengteres sterkt nok. Det har liten verdi å utføre en akkreditert, nøyaktig analyse på en prøve, dersom prøven analysen blir utført på ikke er god nok. Avslutningsvis er alle analysemetodene vurdert med utgangspunkt i de metoder som anvendes i dag, og at spillolje er et spesielt produkt. 12

13 5. Refusjonsordningen og aktuelle metoder 5.1 Refusjonsordningen og analysemetoder I refusjonsordningen for spillolje er det utarbeidet et vilkårsdokument for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje. Vikårsdokumentet er delt inn i følgende kapitler: 1 Definisjoner 2 Refusjonsberettiget spillolje 3 Håndtering av olje 4 Dokumentasjon 5 Utstyr 6 Dispensasjoner 7 Utbetaling 8 Avslag på anmodning om refusjon 9 Tilbakekreving av utbetalt refusjon 10 Motregning 11 Innføring av skjerpede krav 12 Tilbakekalling av godkjenning I dette dokumentet er det listet en rekke definisjoner om bla hva en refusjonsolje er og hvilke krav som stilles til de som skal dokumentere refusjonsoljenes kvalitet. At de for eksempel skal være akkreditert av Norsk Akkreditering eller godkjent av Klima- og Forurensningsdirektoratet. I kapittel 2 Refusjonsberettiget spillolje, avsnitt 2.2 Kvalitetskrav og i kapittel 4 Dokumentasjon, avsnitt 4.3 Analysebevis fremmekommer det kvalitetskrav til refusjonsoljen og hvilke parametre det stilles krav til: - Flammepunktet, som skal være høyere enn 70 o C. - Organisk halogen, som skal være mindre enn 500 mg/kg totalt organisk halogen. - Svovelinnhold, som skal være mindre enn 0,6 % totalt svovel. - Vanninnhold, som skal rapporteres i vekt-%. Det er ikke spesifisert hvilke analysemetoder som skal eller bør benyttes. Det normale ville være at det i forbindelse med kravene til grenseverdier, også var krav til analysemetoder og/eller anbefaling til alternative metoder. Spillolje er et produkt som kan være meget utfordrene å kvalitetsbestemme. Dette skyldes flere ting. Den største utfordringen er at produktet ikke alltid er homogent. Spilloljene som pumpes inn på en tank kan variere ganske mye i sammensetning. Dette kan føre til lagdeling i lagertankene, noe som er utfordrende når representative prøver skal trekkes. Det at oljen ikke er homogen betyr også at prøvematriks varierer. For enkelte analysemetoder kan dette være kritisk siden de har et krav at prøvematriks bør være mest mulig lik matriks til kontroll-/kalibreringsoljer. Dette gir utfordringer til de som skal analysere oljen. 13

14 Siden det stilles krav om akkreditering/godkjenning av laboratoriene som skal analysere prøvene, bør det også stilles krav om en eller annen godkjenning til de som skal ta prøver og prøvebehandlingen fram til laboratoriet. Det er tatt med et avsnitt om prøvetaking i den forbindelse og problemstillingen representative prøver. Det har liten verdi å utføre en akkreditert, nøyaktig analyse på en prøve, dersom prøven analysen blir utført på ikke er god nok. Oljeprøven må være representativ. 5.2 Aktuelle analysemetoder metoder som anvendes i dag og alternativer I oljebransjen benyttes en rekke forskjellige analysemetoder for å karakterisere en olje. De mest benyttede analysemetodene har enten amerikansk eller engelsk opphav. Historisk er det i første rekke American Society for Testing and Materials (ASTM) som har vært den toneangivende leverandør av metoder og standarder. I tillegg finnes det enkelte engelske og tyske metoder, fra hhv Institute of Petroleum (IP) (nå Energy Institute (EI)) og Deutsches Institut für Normung (DIN). Disse metodene eller modifikasjoner av disse, danner i mange tilfeller grunnlaget for de internasjonale metodene som inngår i europeiske og nasjonale standarder (ISO-EN-NS). ISO: International Organization of Standardization EN: European Standard som publiseres av CEN: European Commitee for Standardization NS: Norsk Standard Relevant informasjon om metoder og prosedyrer som anvendes i dag, er innhentet fra de to laboratoriene som per i dag har akkrediterte metoder for analysearbeid i refusjonsordningen. I møter med Elin M. Tingstad hos Norsk Spesialolje og Tommie Christensen hos Eurofins, ble metoder og prosedyrer gjennomgått og diskutert. Foruten de analysemetodene som anvendes i dag, finnes det en rekke andre metoder som dekker de samme analyseparametre og måleområder. I noen tilfeller er disse metodene mer eller mindre identiske. Selv om det er nyanseforskjeller i prosedyreteksten er metodene analyseteknisk like. Et eksempel er metodene NS-EN ISO 2719:2002 Bestemmelse av flammepunkt - Pensky- Martensmetoden med lukket digel, IP 34 Determination of closed flash point - Pensky- Martens method og ASTM D93-10 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky- Martens Closed Cup Tester for bestemmelse av flammepunkt. 14

15 5.2.1 Flammepunkts bestemmelse Dagens metoder for flammepunkts bestemmelse ASTM D6450 Standard Test Method for Flash Point by Continuously Closed Cup (CCCFP) Prinsippet for denne metoden: Denne testmetoden dekker bestemmelse av flammepunkt på fyringsoljer, smøreoljer, løsemidler, og andre væsker ved en kontinuerlig lukket kopp tester. Målingen gjøres på et testvolum på 1 ml og er egnet for testing av prøver med et flammepunkt fra 10 til 250 o C. I denne metoden benyttes en lukket, men uforseglet kopp der luft injiseres i test kammeret over oljen. Metoden er en dynamisk metode og er avhengig av en definert temperaturøkningsfrekvens. Flammepunktsbestemmelser under 10 o C og over 250 o C kan utføres, men presisjonen er ikke blitt bestemt under og over disse temperaturene. Vann interfererer ved temperaturer over 80 o C. ASTM D93 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Prinsippet for denne metoden: Denne testmetoden dekker bestemmelse av flammepunkt i petroleumsprodukter i temperaturområdet fra 40 til 360 o C ved et manuelt eller en automatisert Pensky-Martens lukket-cup apparat. Metoden har to prosedyrer. I dag er prosedyre A akkreditert. Prosedyre A gjelder destillater (diesel, parafin, fyringsolje, turbin drivstoff), nye og in-use smøreoljer, og andre homogene petroleumsprodukter som ikke dekkes i prosedyre B. I prosedyre A varmes prøven opp med 5 til 6 o C /min under konstant omrøring ( r.p.m.) i en lukket kopp. En tennkilde dyppes ned i koppen for hver grad temperaturen stiger opp til 110 o C, deretter ved hver andre grad. Tennkilden kan være en gassflamme eller en glødetråd. (Prosedyre B gjelder tunge fyringsoljer, cutback residue, brukte smøreoljer, blandinger av petroleumsprodukter med faste stoffer, petroleumsprodukter som har en tendens til å danne en overflatefilm under testing, eller er petroleumsprodukter med slik kinematisk viskositet at de ikke blir jevnt oppvarmet under omrøring og oppvarming ved betingelsene i prosedyre A. I prosedyre B varmes prøven opp med 1 til 1,6 o C /min under konstant omrøring (250+/-10 r.p.m.) i en lukket kopp. Testforløp og tennkilde som nevnt ovenfor.) Komponenter i prøven som gir en ikke brennbar damp, for eksempel vann og halogenerte hydrokarboner, vil påvirke analysen slik at flammepunktet ikke blir registrert eller at resultatet blir en ukorrekt høy verdi. 15

16 Andre metoder for flammepunkts bestemmelse NS-EN ISO 2719 Bestemmelse av flammepunkt - Pensky-Martensmetoden med lukket digel IP 34 Determination of closed flash point - Pensky-Martens method ASTM D93 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester Prinsippet for denne metoden: Denne testmetoden dekker to prosedyrer (i noen metoder beskrives tre prosedyrer) for bestemmelse av flammepunkt i petroleumsprodukter, i temperaturområdet fra 40 til 360 C ved et manuelt Pensky-Martens lukket-cup apparat eller en automatisert Pensky-Martens lukket-cup tester. Metoden dekker også bestemmelse av flammepunkt i biodiesel i temperaturområdet 60 til 190 C med det automatiserte Pensky-Martens lukket kopp-apparatet. Prosedyre A gjelder destillat drivstoff (diesel, biodiesel blandinger, parafin, fyringsolje, turbin drivstoff), nye og in-use smøreoljer, og andre homogene petroleumsprodukter som ikke dekkes i prosedyrene B eller C. Prosedyre B gjelder tunge fyringsoljer, cutback residue, brukte smøreoljer, blandinger av petroleumsprodukter med faste stoffer, petroleumsprodukter som har en tendens til å danne en overflate film under test betingelsene, eller er petroleumsprodukter med slik kinematisk viskositet at de ikke blir jevnt oppvarmet under omrøring og oppvarming ved betingelsene i prosedyre A. (Prosedyre C gjelder for biodiesel (B100). Siden et flammepunkt på rest alkohol i biodiesel er vanskelig å observere ved manuell flammepunktsbestemmelse, har automatisert apparat med elektronisk flammepunktsdeteksjon blitt funnet egnet.) Totalt organisk halogen og svovel Dagens metoder totalt organisk halogen og svovel DIN Bestemmelse av organisk bundet klor og svovel etter forbrenning i Wichboldapparat. Prinsippet for denne metoden: Denne standard angir metode for bestemmelse av organisk bundet klor og svovel i oljeprodukter samt andre væsker som er løselige i et svovel-/klorfrittløsemiddel og som brenner i Wichbold-brenneren. Før analysering vaskes prøven med destillert vann og sentrifugeres. Organisk bundet klor og svovel blir bestemt med forbrenning av oljen i et Wichboldapparat med absorpsjon av forbrenningsgassene i fortynnet lut. Klorid og sulfat bestemt deretter på ionekromatografi. 16

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi Side: 1 av 33 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48a: Klinisk kjemi Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2004 Sidenr: 1 av 33 NA Dok. nr. 48a

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt NORVAR-rapport 156 2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg prosjekt NORVAR-rapporter Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige NORVAR-rapportene. Dette kan være: Rapportering

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG

INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG Rapport fra Skog og landskap 12/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INNOVATIV UTNYTTELSE AV ASKE FRA TREVIRKE FOR ØKT

Detaljer

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel:

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel: Kjemisk Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nulec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: %m Prosjekt

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

KJM2400 Analytisk kjemi Grunnkurs

KJM2400 Analytisk kjemi Grunnkurs 1 NB!!! Husk obligatorisk fremmøte til aller første lab- dag kl 11.00 KJM2400 Analytisk kjemi Grunnkurs Laboratorieøvelser KJEMISK INSTITUTT Det Matematisk- Naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I

Detaljer

Rapport. Ulovlig trimming av kjøretøy. Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn

Rapport. Ulovlig trimming av kjøretøy. Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn - Åpen Rapport Ulovlig trimming av kjøretøy Forslag til tiltak for å unngå uregistrert effektøkning av motorvogn Forfatter(e) Terje Moen Kristin Ystmark Bjerkan Cato Mausethagen SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 07. Dieseldrift under jord

TEKNISK RAPPORT 07. Dieseldrift under jord TEKNISK RAPPORT 07 Dieseldrift under jord Oktober 2006 NFF initierer utviklingsprosjekter i samarbeid med bransjen. Arbeidet gjennomføres i regi av foreningens Utviklingskomité. For hvert prosjekt oppnevnes

Detaljer

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 Oksidasjonsnivå i marine omega-3 produkter tilgjengelig for norske forbrukere Trine Thorkildsen Avdeling for helse, ernæring og ledelse ii Forord Denne studien

Detaljer

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr.

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 II Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri

Detaljer

Refusjonsordningen for spillolje 1994 2004 Tiårsrapport

Refusjonsordningen for spillolje 1994 2004 Tiårsrapport Refusjonsordningen for spillolje 1994 2004 Tiårsrapport TA-2022/2005 ISBN 82-7655-277-3 Forord Forslag om refusjonsordning for avgiftsbelagt spillolje, ble vedtatt i statsbudsjettet for 1994. I denne rapporten

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Spesialgassblandinger

Spesialgassblandinger Spesialgassblandinger Innhold side Innledning 3 Spesialgassblandinger 4 Produksjon av spesialgassblandinger 5 Væskeblandinger 6 Kvalitetssikring og sporbarhet 7 Blandetoleranse og sertifisert usikkerhet

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

NA Dok. nr. 48c Patologi

NA Dok. nr. 48c Patologi Veiledningsdokument for patologilaboratorier Side: 1 av 11 NA Dok. nr. 48c Patologi Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Patologilaboratorier Formål Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier

Detaljer

Gisle Berge og Kari B. Mellem Kommunale avløp Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2010. Gebyrer 2011

Gisle Berge og Kari B. Mellem Kommunale avløp Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2010. Gebyrer 2011 Gisle Berge og Kari B. Mellem Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2010. Gebyrer 2011 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Erlend Hoksrud Aakre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Stein Johannessen, BAT Medveileder: Torbjørn Haugen, Statens vegvesen Tomas Levin,

Detaljer

NORSK BRANSJESTANDARD FOR OLJEPRODUKTER

NORSK BRANSJESTANDARD FOR OLJEPRODUKTER NORSK BRANSJESTANDARD FOR OLJEPRODUKTER Revidert: 01.07.13. Erstatter: 01.11.09. INNHOLDSFORTEGNELSE Bransjespesifikasjoner for oljeprodukter. 1 Tolking av målinger. 2 Egenskaper med tilhørende enheter

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Håkon Skullerud Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av bioavfall

Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av bioavfall Tiltak for å sikre rask etablering av varmkompostering ved behandling av bioavfall Sluttrapport Erik Norgaard, Norsk Jordforbedring AS og Roald Sørheim, Jordforsk Forord Prosjektet Tiltak for å sikre rask

Detaljer

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU Ida Edrikke Orseth Løvik Ingrid Nesbakken Lillegraven Masteroppg gave BREEAM i Norge Et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategorier Trondheim juni 2010 NTNU Norges teknisk-na aturvitenskapelige

Detaljer