ASSIST- modellen med eksempel på kursplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASSIST- modellen med eksempel på kursplan"

Transkript

1 ASSIST- modellen med eksempel på kursplan

2 Januar 2010 Teksten er utarbeidet av: Elisabeth Almaz Eriksen (Høyskolen i Oslo) Elisabeth Björklund, Ingrid Nordqvist og Jan Grannäs (Universitetet i Gävle, Sverige) Modellen og kursplanen har vært diskutert og testet ut av deltakere/partnere i Amaroussion (Hellas), Milano (Italia), Motala (Sverige), Oslo (Norge), Reykjavik (Island) og Tjörn (Sverige). ASSIST har en egen nettside:

3 Innhold 1 Innledning Fra SAMO til ASSIST Bakgrunn og mål Perspektiver på læring og den som lærer i ASSIST Human resource-perspektivet og empowerment-teori Refleksjon og læring Sosio-kulturell læringsteori Mål i ASSIST Temaer i ASSIST Organisering i ASSIST Lokal ledergruppe Lærere Veiledning Veiledningsgruppen Samarbeid med førskolelærerutdanningen/universiteter Forelesninger/klasseromsundervisning og veiledning Lærere Refleksjons- og løsningsorientert veiledning Temaer, resultater og oppgaver Innledning til ASSIST- livslang læring-perspektiver Kommunikasjon med barn, foreldre og kollegaer Å møte alle barns behov / samarbeidspartnere Læring gjennom interaksjon Omsorgssvikt og overgrep/samarbeidspartnere Organisasjonen du arbeider innenfor Tre former for refleksjons- og løsningsfokusert veiledning Veiledning etter klasseromsundervisningen Veiledning før en praktisk oppgave Veiledning etter en praktisk oppgave ASSISTs kursopplegg et eksempel Bibliografi...25

4

5 1 Innledning 1.1 Fra SAMO til ASSIST ASSIST 1 -kurset er basert på Sagenemodellen (SAMO), som var en strukturert modell for intern opplæring. SAMO ble utviklet og implementert i bydelen Sagene i Oslo. Evalueringer av SAMO indikerer at dette er en vellykket framgangsmåte for å heve de ansattes kompetanse på en kostnadseffektiv måte. 2 To forutsetninger for det gode resultatet kan muligens spores tilbake til en ledelse med sterk motivasjon og enighet om mål og verdier i forhold til prosjektet. Verdier og teoretisk forståelse har vært implisitt i SAMO. ASSIST-kurset er en mer formalisert utgave av SAMO hvor mål, verdier og teoribase er mer eksplisitt. Forhåpentligvis vil dette bidra til å oppnå den samme suksessfaktoren som preget SAMO: At ledelse og deltakere har felles mål og forventninger til ASSIST. ASSIST kan betraktes som en generell modell for intern opplæring, for eksempel når det gjelder eldreomsorg eller arbeid med førskolebarn. Grunnstrukturen i ASSIST-modellen er klasseromsundervisning og små hjemmelekse-oppgaver, med diskusjoner omkring begge i veiledningsgrupper. Klasseundervisningen utføres av ledere innenfor organisasjonen som har den spesifikke kompetansen. Dette bidrar til å holde kostnadene lave, noe som er en viktig verdi i en slik intern opplæringsmodell. I tillegg bidrar det til læring og utvikling for lærerne som utfører undervisningen. Forelesningene er også åpne for andre grupper av ansatte enn de som følger hele kurset, og på denne måten kan ASSIST-kurset bli en kostnadseffektiv ressurs for hele distriktet. Basert på denne grunnmodellen kan det utvikles andre, spesifikt målrettede ASSIST-kurs. Det er viktig å huske på at ethvert ASSIST-kurs må alltid tilpasses lokale forhold og behov. 1.2 Bakgrunn og mål Rollen som barnehageassistenter og førskolelærere spiller i oppdragelsen av barn blir stadig viktigere, ikke bare når det gjelder å gi omsorg men også å fremme læring og utvikling. Personalets kompetanse omkring forståelse og interaksjon med barnet, og i å oppnå foreldrenes tillit, er viktige faktorer. Den menneskelige kapitalen er det viktigste elementet et prosjekt som dette ivaretar og støtter. Samtidig vet vi at de fleste assistenter har liten eller ingen høyere utdanning. Det er høy turnover og høyt sykefravær i denne gruppen, sammenlignet med ansatte med høyere utdanning. I tillegg ser vi av statistikken 3 at det vil bli mangel på ansatte i barnehager/førskoler i mange europeiske land hvis det ikke skjer en endring. OECD-rapporten Starting Strong II legger stor vekt på behovet for godt kvalifisert personale som en nøkkelfaktor for tjenestekvalitet. Rapporten understreker også behovet for å forbedre både arbeidsforhold og utdannelse for ansatte innenfor barnehagesektoren: Fokus på rekrutteringsnivå, yrkesutdanning og arbeidsforhold for ansatte i barnehagesektoren er en nøkkelfaktor for tjenestekvalitet. 1 Structured in-service training for preschool assistants and preschool teachers. 2 Loven, Liv R Kompetanse nærmest brukeren 2006/2007 Evalueringsrapport. Intern rapport, ikke publisert: 3 OECD (2006). Starting Strong II: Early Childhood Education and Care. 1

6 ASSIST-kursets overordnede mål er å forbedre kvalifikasjonene innenfor barnehagesektoren, særlig for ansatte med lite eller ingen høyere pedagogisk utdanning. I tillegg har ASSIST-kurset to langsiktige mål: Å gjøre barnehageassistentene til mer stabile og varige medarbeidere og å gjøre jobben som barnehageassistent mer attraktiv. Etter å ha fullført et vellykket ASSIST-kurs vil de ansatte ha styrket sin yrkeskompetanse, både i form av metaperspektiver på arbeidsoppgavene og i evnen til kritisk refleksjon omkring praksis. Slike endringer kan knyttes til de langsiktige målene for ASSIST, som nevnt ovenfor. En avalueringsrapport fra KOMPASS 4, et norsk prosjekt som ligner ASSIST, viste at deltakerne ga tilbakemelding om endringer som kan påvirke dem til å bli mer stabile og langvarige ansatte i barnehagesektoren. Deltakerne som hadde tatt KOMPASS-kurset rapporterte økt motivasjon, engasjement og arbeidsglede. I tillegg rapporterte de en økt bevissthet om deres egen rolle i institusjonen, utvikling av teoretisk kompetanse og refleksjonsevne, og økt motivasjon for å lære mer. Muligheten for å få mer kunnskap og dessuten et kursbevis som dokumenterer graden av formalkompetanse kan også bidra til å gjøre jobben som barnehageassistent mer attraktiv. Et kursbevis fra ASSIST kan brukes i lønnsforhandlinger og søknader om nye jobber/roller. En kartlegging av opplæringsbehovet blant barnehageassistenter med lite eller ingen høyere utdanning viste at bare 29 % mente de hadde gode eller noenlunde gode muligheter for å tilegne seg kompetanse som var relevant i jobben. Et ASSIST-kurs vil forbedre mulighetene for slik kompetanseheving. SAMO-modellen ble utviklet på institusjonsnivå innenfor den norske barnehagesektoren (se fig.1). Den kan sies å være en desentralisert undervisningsplan, mens ASSIST-modellen utvikles på regionalt nivå. Idealet er likevel at ASSIST-modellen beholder det desentraliserte preget i SAMO-modellen. Dette er fordi det er alminnelig antatt at en desentralisert modell er bedre egnet enn en sentralisert modell til å tilpasses behovene for empowerment, slik disse behovene oppleves av barnehageansatte 5. Det er derfor viktig at videre implementering av modellen i andre land og byer baseres på en form for desentralisering, som gir rikelig rom for lokale refleksjoner og tilpasninger. Hva som anses for å være viktig og sann kunnskap er kulturelt definert, og avhengig av både teoretiske paradigmer og historiske tradisjoner. Derfor fastsetter ikke ASSIST-modellen noe pensum i form av lærebøker eller faglitteratur. ASSIST-modellen er et målorientert rammeverk for undervisningsopplegg. Ved å definere mål og innhold vil enkelte rammer gi seg selv. Men valget av litteratur, temaer og teorier for undervisningen fastsettes lokalt. 4 Furu, Anne & Granholt, Marit Et kompass for inkludering. Rapport fra kompassprosjektet. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. http: //www.hio.no/content/view/full/52707: 5 Figur og perspektiver hentet fra: Karseth, Berit, Gundem, Bjørg Brandtzæg & Engelsen, Britt Ulstrup (1993). Rapport Nr. 4. Om styring og læreplanutvikling. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo Pg. 13 2

7 2 Perspektiver på læring og den som lærer i ASSIST Med det mål for øye å bygge opp en stabil og velutdannet stab i europeiske barnehager, er to teoretiske aspekter valgt ut for å sikre at prosjektet lykkes, nemlig human resource-perspektivet og begrepet empowerment.i det følgende vil vi redegjøre for disse teoriene og knytte dem til prosjektet. 2.1 Human resource-perspektivet og empowerment-teori Innenfor human resource-perspektivet (HR) er utdanning sett på som en investering i de ansatte og deres menneskelige kapital. 6 Den menneskelige kapitalen består av alle individene på et sted eller i en organisasjon. En organisasjon kan defineres slik folk oppfatter den. 7 HR-perspektivet betyr å se menneskenes kompetanse, holdninger, energi, pliktfølelse og engasjement som viktige ressurser som kan utvikle organisasjonen. 8 Dette er et grunnleggende perspektiv i ASSIST. Å se deltakerne i ASSIST i et HR-perspektiv innebærer også at deres meninger og refleksjoner er viktige for organisasjonen. Investering i kompetanseheving sees derfor som en investering i kvaliteten på organisasjonen og dens tjenester. Empowerment er også et nyttig perspektiv å ta med når man diskuterer lokal utvikling og selvstyre, og for å mobilisere folk. 9 Den historiske bakgrunnen for begrepet empowerment stammer fra Pablo Freire og hans modell for å studere aktiv handling. 10 Modellen kalles noen ganger dialogpedagogikk 10 fordi hva som skal læres er en avgjørelse som tas i fellesskap. Empowerment-begrepet innebærer en følelse av eierskap til prosessen hos de som er involvert i en utviklingsmessig endring. 12 Ett utgangspunkt i utviklingen av individer må være å fostre motivasjon og bevare interessen for utdanningsopplegget. Ifølge både HR-teori og empowerment-teori har det derfor avgjørende betydning at deltakerne opplever at deres egne behov påvirker ASSIST-kurset. En sentral metode for å oppnå denne formen for empowerment er å la læringsbehovet til deltakerne påvirke innholdet i ASSIST. I denne sammenheng er det viktig at deltakernes behov og interesser blir kartlagt hver gang et nytt ASSIST-kurs starter. Resultatet av denne kartleggingen bør påvirke valg av temaer og kursets utforming. I tillegg er det essensielt at alle deltakerne blir møtt med en anerkjennelse som kommuniserer at alle er like viktige. 6 Andersson, C. (2000). Kunskapssyn och lärande i samhälle och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. 7 Sandberg, J. (1994). Human competence at work: an interpretative approach. Diss. Göteborg : Univ. 8 Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2008). Reframing organizations: artistry, choice, and leadership. 4. ed. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass. 9 Forsberg, E., Hagquist, C. & Starrin, B. (eds.) (1997). Frigörande kraft: empowerment som modell i skola, omsorg och arbetsliv. Stockholm: Gothia. 10 Andersson (2000); Anderson, G. L., Herr, K. & Nihlen, A. S. (2007). Studying your own school: an educator's guide to practitioner action research. 2. ed. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 11 Andersson (2000), pg Anderson, Herr & Nihlen (2007). 3

8 2.2 Refleksjon og læring Arbeidet til Gutièrrez 13 omkring empowerment dreier seg om individer som får satt sine erfaringer inn i en større sammenheng, og reflekterer kritisk omkring dem. Det innebærer at de får en opplevelse av personlig kraft og myndighet, som oppmuntrer dem til å slutte seg til andre og dele sine erfaringer for å finne nye måter å organisere arbeidet på. Kincheloe 14 hevder at teoretisk forståelse er nødvendig for at individet skal kunne oppleve sin egen myndighet i empowermentprosessen. Han understreker at empowerment ikke er noe som plutselig skjer fordi noen ønsker det. Det er i stedet noe som skjer når individer får anledning til å utvikle sin kunnskap, sine jobbferdigheter og sine pedagogiske evner innenfor gitte rammer. Å gjøre slik kunnskap tilgjengelig for dem gir hver enkelt av dem den kompetansen og de ressursene som skal til for å gjøre dem i stand til å reflektere over praksis. Refleksjon har vært et nøkkelbegrep i anglosaksisk pedagogikk siden 80-tallet, inspirert av Donald Schöns bok The reflective practitioner 15. Refleksjonsbegrepet kommer fra det latinske ordet reflectere og brukes metaforisk i menneskelige sammmenhenger. 16 Refleksjon som selv-refleksjon har som mål at mennesket skal oppdage seg selv som individ, mens refleksjon som tenkning (kognitiv handling) handler om mennesket som mediterer, spekulerer og filosoferer over det som skjer. I denne siste betydningen er menneskelig refleksjon en kognitiv handling som foregår over tid for å komme fram til en dypere forståelse av et problem eller et fenomen. Refleksjon kan brukes innenfor individets egen situasjon til både å planlegge og evaluere aktiviteter i situasjonen. For å oppnå utviklingsmålene i ASSIST-prosjektet er det av vital betydning å gi alle deltakerne mulighet til kritisk refleksjon omkring deres egen praksis, teoriene og forelesningene. 13 Gutièrrez, L. M. (1990). Working with woman of color: An empowerment perspective. Social Work, 35 (2), Kincheloe, J. L. (2003). Teachers as researchers: qualitative inquiry as a path to empowerment. London: RoutledgeFalmer. 15 Schön, D. A. (1995). The reflective practitioner: how professionals think in action. Repr.[= New ed.] Aldershot: Arena. 16 Bengtsson, J. (1996). Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke och lärarutbildning. In Strömqvist, G. & Brusling, C. (eds.) (1996). Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur. 4

9 2.3 Sosio-kulturell læringsteori Gutièrrez arbeid om empowerment settes naturlig nok i forbindelse med sosio-kulturell læringsteori, hvor spørsmålet om hvordan mennesker lærer står sentralt. Den som lærer sees som medkonstruktør av sin egen lærdom, og samtale og refleksjon i fellesskap med kolleger står i fokus i læringssituasjonen. Et annet utgangspunkt for et sosio-kulturelt perspektiv på læring, menneskelig tenkning og handling er å studere hvordan individer og grupper bruker kulturelt arvegods, objekter eller menneskeskapte symboler i lærings- og utviklingsprosesser. Det kulturelle arvegodset innenfor ASSIST består hovedsakelig av teorier og metoder som presenteres i klasseromsundervisningen. Interaksjon mellom kollektivet, individet og det kulturelle arvegodset er også i fokus. 17 Dette er nyttige aspekter innenfor ASSIST. Når alle deler sine erfaringer og kunnskap med hverandre, og reflekterer kritisk over dem, øker den kollektive kunnskapsbasen, og det vil gi medlemmene i gruppen økt forståelse for andre temaer. Den kollektive kunnskap som oppstår slik, ser ut til å være en nøkkelfaktor for at en organisasjon skal kunne vokse og tjene både individuelle og organisasjonsmessige interesser. Derfor er veiledningsgruppene som fokuserer på kollektiv kunnskapsvekst en sentral komponent i ASSIST. Den refleksjons- og løsningsfokuserte veiledningsmodellen i ASSIST er en viktig læringsmetode for å generere kritisk, uavhengig refleksjon. Denne modellen presenteres mer utførlig i kapittel 6. Interaksjon mellom kollektivet, individet og det kulturelle arvegodset er også i fokus. 17 Dette er nyttige aspekter innenfor ASSIST. Når alle deler sine erfaringer og kunnskap med hverandre,og reflekterer kritisk over dem, øker den kollektive kunnskapsbasen, og det vil gi medlemmene i gruppen økt forståelse for andre temaer. Den kollektive kunnskap som oppstår slik, ser ut til å være en nøkkelfaktor for at en organisasjon skal kunne vokse og tjene både individuelle og organisasjonsmessige interesser. Derfor er veiledningsgruppene som fokuserer på kollektiv kunnskapsvekst en sentral komponent i ASSIST. Den refleksjons- og løsningsfokuserte veiledningsmodellen i ASSIST er en viktig læringsmetode for å generere kritisk, uavhengig refleksjon. Denne modellen presenteres mer utførlig i kapittel 6. Hvordan et individ oppfatter arbeidet er ikke bare et spørsmål om hvor godt denne personen gjør jobben sin. Forståelsen er også forbundet med hvordan lærings- og utviklingsprosesser foregår i det daglige arbeidet. 18 Hvordan vi oppfatter arbeidet og arbeidsoppgavene påvirker hva vi ser, hva vi prioriterer og hva vi fokuserer på. Når man i fellesskap forstår hva som er meningsfullt og viktig for arbeidet er et av målene med ASSIST oppnådd; deltakerne vil være bedre kvalifisert og mer motivert når de sammen reflekterer over teori og praksis. Dette er ASSIST-prosjektets kortsiktige mål på individnivå. De langsiktige virkningene for de individuelle deltakerne forventes å være økt selvtillit og motivasjon til å søke mer opplæring og formelle kvalifikasjoner. Selv om en person har evnen til å lære, vil hun/han ofte ønske å forsvare allerede befestede holdninger og oppfatninger. Dette kan være et vanskelig problem å løse når individer møtes i diskusjoner hvor verdier og holdninger omkring enkelte spørsmål skal diskuteres, og det kan være et hinder i læringsprosessen. Bolman og Deal hevder at en måte å møte denne utfordringen på er å skreddersy organiseringen av individer slik at de både kan gjøre jobben sin og oppnå tilfredsstillelse i 5

10 utføringen. 19 Organisasjoner trenger mennesker med kompetanse og energi. På den annen side trenger også mennesker organisasjonen, både for indre og ytre belønninger. 20 I følge ASSIST-prosjektet er disse aspektene som er lagt fram ovenfor viktige å ha i mente når man skal legge opp et passende kurs for både faglærte og ufaglærte ansatte. En sentral idé er å gi en utførlig presentasjon av prosjektets målsettinger, og gi alle involverte tilstrekkelig tid til å forstå idéene bak prosjektet, og hvilke mål denne modellen ønsker å oppnå. 17 Wertsch, J. V. (1991). Voices of the mind: a sociocultural approach to mediated action. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 18 Fransson, G. (2004). De fyra musketörerna och den ensamma kämpen. Om två nyblivna lärares skilda förutsättningar att lära sig. In: Jernström, E. & Säljö, R. (eds.) (2004). Lärande i arbetsliv och var dag. Jönköping: Brain Books; Sandberg, (1994). 19 Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2008). 20 Se også Fenwick and Bieremas (2008) diskusjon om sosialt ansvar i næringslivet og temaer for ansatte med ansvar for HR-området. 6

11 3 Mål i ASSIST For barnehageansatte med lite eller ingen høyere utdanning er målene: 1. Å utvide deres perspektiv og bevissthet angående livslang læring og minst to andre ASSIST-temaer. 2. Å forbedre evnen til og rutinene for å bruke observasjoner og fortellinger om praksis til kritisk refleksjon og læring fra praksis på jobben. 3. Å forbedre læringskurven i forbindelse med suksess/feiling på jobben. 4. At de skal dele det de har lært med andre kolleger i formelle og uformelle sammenhenger på jobben. 5. Å styrke arbeidsmotivasjonen. 6. Å gjøre jobben som barnehageassistent mer attraktiv. 7. Å motivere dem til å fortsette sin kompetanseutvikling i et livslang lærings-perspektiv I tillegg er det mulig å legge til lokalt relevante mål. 4 Temaer i ASSIST Det er to måter å avgjøre hvilke temaer som skal inkluderes i et ASSIST-kurs. Den ene - som samsvarer med den underliggende idéen og det teoretiske rammeverket for ASSIST er å begynne med utdanningsbehovet og erfaringene til deltakerne. En annen metode er å la den sentrale kommunale ledelsen for barnehager/førskoler foreta denne utvelgelsen. Temaene som presenteres her bør sees som eksempler. De er basert på kartlegging av utdanningsbehovet hos potensielle deltakere i partnerbyene. De utvalgte temaene er de som deltakerne selv la størst vekt på. 21 Siden målgruppen for ASSIST-kurset er ansatte med liten eller ingen høyere utdanning, er det deres behov som har vært i fokus ved valget av ASSIST-temaer. Denne prioriteringen er i tråd med de tidligere nevnte human resource- og empowerment-perspektivene i ASSIST. Hvis andre temaer foretrekkes, må lokale brukere av modellen gjøre slike lokale tilpasninger selv, innenfor de minimumskravene som er forklart nedenfor. Temaer 1. Introduksjon til ASSIST: Livslang læring. 2. Kommunikasjon med barn, foreldre og/eller kolleger. 3. Å møte alle barns og samarbeidspartneres behov. 4. Læring gjennom interaksjon. 5. Omsorgssvikt og overgrep/samarbeidspartnere. 6. Organisasjonen du arbeider innenfor. 7

12 Alle ASSIST-kurs må inkludere den første introduksjonen. I tillegg anbefales det at ethvert ASSIST-kurs inkluderer minst to av de øvrige temaene. For hvert ASSIST-tema utføres det enten en liten skriftlig oppgave, eller en praktisk oppgave. Innlevering av den skriftlige oppgaven er frivillig. Deltakerne bes om å utføre en oppgave som relaterer seg til temaet det undervises i. Oppgavene kan tilpasses lokale behov. Temaer, resultater og oppgaver er beskrevet i del Gakkestad, M. (2008). Assist structured-in-service training for pre-school assistants and pre-school teachers. Work package 1 report. presentation of the Sagene model and mapping of the current situation. 8

13 5 Organisering i ASSIST Nedenfor presenteres organisasjonsrammen for ASSIST-modellen når det gjelder de involvertes roller og ansvar. Idéen bak modellen er å være kostnadseffektiv, og derfor er både deltakere, lærere, veiledere og ledere å finne innenfor organisasjonen. Dette harmonerer også med human resourcekonseptet og empowerment-perspektivet. 5.1 Lokal ledergruppe Den lokale ledergruppen bør bestå av organisasjonens eller distriktets leder, en koordinator for kurset, og fire-fem likestilte ledere. Det er viktig at den lokale ledergruppen finner praktiske løsninger for implementeringen av ASSIST-modellen som fungerer støttende for deltakerne. For å oppnå dette må den lokale ledergruppen samarbeide nært med ledelsen ved hver enkelt barnehage/førskole. For eksempel anbefales det at deltakerne får lov til å ta et tilsvarende tidsrom fri fra jobben som det de har brukt på klasseromsundervisningen, dersom denne foregår utenfor vanlig arbeidstid. I tillegg anbefales det at veiledningsmøtene holdes i avdelingens vanlige møtetid. Det er også viktig at barnehagen/førskolen tillater at deltakerne utfører ASSIST-oppgaver i arbeidstiden. Mandatet til den lokale ledergruppen er å legge til rette for implementeringen av ASSIST-kurset og evaluere kurset i forhold til læring og videreutvikling. Hvis klassene holdes om kvelden, er det meget viktig at den lokale ledergruppen tar praktisk ansvar i forhold til å sørge for litt enkel servering, at teknisk utstyr fungerer, osv. Den lokale ledergruppen bør dessuten sikre at veilederne får opplæring og oppfølging når det gjelder deres rolle. Det er sterkt anbefalt at ledergruppen legger til rette for minimum tre samlinger som er kun for veilederne. Disse kan organiseres slik: Før kursstart, midtveis og på slutten av kurset. 5.2 Lærere Hvert ASSIST-tema åpner med en forelesning gitt av en ansatt ved institusjonen som organiserer kurset. Disse lærerne har en viss grad av teoretisk og praktisk erfaring angående det temaet de blir bedt om å undervise i. Hvis det er mulig, er det svært verdifullt å samarbeide med en høyskole eller universitet med førskoleutdanning el.l. 5.3 Veiledning En veileder må være utdannet førskolelærer. Alternativt kan han eller hun ha tilsvarende høyere utdanning i pedagogikk. Veilederen leder en gruppe deltakere som er ansatt ved andre barnehager enn han/hun selv. 5.4 Veiledningsgruppen En veiledningsgruppe består av ca. åtte deltakere fra to forskjellige barnehager. Dette bidrar til en bredere utveksling av erfaringer og læring. Deltakerne som kommer fra samme barnehage burde være tilsatt i samme avdeling. Dette bedrer sjansene for at deres læringsprosess skal overføres til hele institusjonen. 22 Én leder fra hver av de deltakende barnehagene/førskolene må også delta i veiledningsgruppen. Denne lederen er ansvarlig for å sette minst to av temaene fra ASSIST-kurset på dagsordenen for hele 9

14 barnehagen/førskolen, med deltakere i ASSIST-kurset som ressurspersoner. 5.5 Samarbeid med førskolelærerutdanningen/universiteter Hvis mulig, er det svært verdifullt om den lokale ledergruppen for ASSIST samarbeider med førskoleutdanningen ved en høyskole eller universitet. Et slikt samarbeid kan både gi støtte til veilederne i diverse spørsmål i forbindelse med deres veilederrolle, og også når det gjelder selve kursets innhold. 22 Gotvassli, K-Å. (2004). Et kompetent barnehagepersonale. Om personal- og kompetanseutvikling i barnehagen. Kristiansand: HøyskoleForlaget A/S. 10

15 6 Forelesninger/klasseromsundervisning og veiledning ASSIST-kurs organiseres omkring forelesninger og veiledningsmøter hvor deltakerne kommer sammen. Nedenfor følger noen retningslinjer for forelesningene, og en mer dyptgående presentasjon av den refleksjons- og løsningsfokuserte modellen for veiledning. 6.1 Lærere Hovedkilden til den teoretiske kunnskapen som formidles i ASSIST-kursene er klasseromsundervisningen. Evalueringer av SAMO-modellen indikerte at en dialogpreget undervisningsform fremmer læring og refleksjon hos deltakerne. Målgruppa til ASSIST ser det ofte som svært verdifullt at undervisningen gir rom for gruppediskusjoner og kollektive diskusjoner. Det anbefales å bruke varierte kommunikasjonsmetoder i ASSIST. Til hvert av temaene kan det være inspirerende å bruke videoer, rollespill, lydopptak, bilder, tegneserier osv. Det anbefales også at læreren deler ut handouts til deltakerne med oversikt over enkelte sentrale temaer og referanseliste/bibliografi. 6.2 Refleksjons- og løsningsorientert veiledning Refleksjons- og løsningsfokusert veiledning 23 har som mål å hjelpe deltakerne til å tenke gjennom sin egen kunnskapsbase, sine egne erfaringer og verdier. Økt bevissthet omkring ens eget kunnskapsgrunnlag gir bedre muligheter for å endre og videreutvikle dette grunnlaget. Refleksjonsmodellen innebærer en utfordring til deltakernes kunnskapsbase, og gir impulser til å utvikle den videre. Klasseromsundervisningen i ASSIST-kurset danner en felles referanseramme for slike impulser i gruppen. Veiledning som er refleksjons- og løsningsfokusert er stort sett en kognitiv modell, hvor intensjonen er å gripe tak i de tanker som ligger bak deltakernes handlinger. Disse tankene kan være basert på teori, erfaring og antakelser. Disse tankene, som gir våre handlinger retning, kan man kalle praktiske teorier. Handal og Lauvås har utviklet en modell som illustrerer forbindelsen mellom våre handlinger og vår praktiske teori Den refleksjons- og løsningsorienterte modellen er inspirert av to komklimentære teoretiske perspektiver. Fokuset på refleksjon omkring praktiske temaer ble opprinnelig utviklet av tre norske utdanningsteoretikere: Gunnar Handal, Per Lauvås & Kirsten H. Lycke. Deres arbeid er refert i: Zeichner, K. M. & Liston, D P. (1996). Reflective Teaching. An Introduction. Lawrence Erlbaum associates, Publishers. Mahwah, New Jersey. I ASSIST-modellen er vi også inspirert av en sekundær kilde når det gjelder refleksjonsorientert veiledning: Birkeland & Carson (2004). Dette sistnevnte materialet har vi utviklet videre i ASSIST-modellen. Det løsningsorienterte perspektivet er utviklet av Gro Langslet (2002). 24 Lauvås, P, & Handal, G. (2000). Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo. Cappelen, pg

16 Verdier Praksisteorier P3: Etisk Rettferdig gjøring Opplæring/ Omsorgspraksis Erfaringer/ kunnskap P2: Teori/erfaringsbasert begrunnelse P1: Handlinger Figure 1: Praksistrekanten Problemfokusert vs. løsningsfokusertveiledning Alle sosiale fenomener har aspekter som er funksjonelle, og andre aspekter som er dysfunksjonelle 25. Spørsmålet er hvilke aspekter innenfor denne virkeligheten vi velger å fokusere på, som lærere, veiledere og veiledede. Språket vårt influerer vår forståelse og våre følelser omkring erfaringer. Problemer kan lett forsterkes hvis vi bruker et problemfokusert språk. Handlinger som får oppmerksomhet blir gjerne gjentatt. Det antas at ønskede endringer vil skje raskere ved å søke etter og studere det som fungerer godt, i stedet for å finne ut hva som ikke fungerer. Derfor er det mer konstruktivt å lede samtalen over mot det vi ønsker å oppnå, heller enn mot det vi ikke ønsker. Det er viktig å ikke misforstå det løsningsfokuserte perspektivet, og tro at vi kan bare snakke om det som er positivt og ignorere problemene. Problemer er utgangspunktene. Men i stedet for å utelukkende analysere mulige årsaker til problemet, fokuserer man på å analysere funksjonelle ideer og praksiser. Man søker spesielt etter: 1) Hva personen/staben allerede gjør/har gjort for å håndtere problemet 2) Drømmer og ønsker om endring 3) Situasjoner og tidsperioder hvor problemet er mindre 12

17 Nedenfor har vi listet opp spørsmål som viser den sentrale forskjellen mellom et løsningsfokusert perspektiv, og et mer tradisjonelt problemfokusert perspektiv: Tabell 1: Sentrale forskjeller mellom et problemfokusert og et løsningsfokusert perspektiv Problemfokusert Løsningsfokusert Hva er problemet? Hva er årsaken til problemet? Hvorfor lykkes vi ikke? Hva har blitt verre? Hvorfor har det blitt verre? Hvem sin skyld er det at ting er blitt verre? Hva ønsker du? Hvordan vet du det, når problemet ditt er løst? Hvilke positive ting er allerede i gang? Når er problemet mindre, eller borte? Hva gjør vi annerledes da? Hvorfor lykkes vi med det vi lykkes med? Hva har blitt bedre, til tross for de tingene som er blitt verre? Hvorfor har det blitt bedre? Hvordan har vi greid å skape forbedringer? Hvem har vært så kloke? Veiledningens seks faser Nedenfor ser du (fig. 2) en visuell presentasjon av en veiledningsprosess. 26 I det praktiske liv vil en veiledningsprosess ikke se nøyaktig slik ut, men en slik presentasjon gir et klarere bilde av de forskjellige fasene i en veiledningsprosess, som antas å fremme refleksjon omkring teori og praksis. 1. Forberedelse 2. Involvering 6. Etterarbeid Refleksjon- og løsningsfokusert veiledning 3. Utforskning 5. Meta-samtale 4. Kritisk og løsningsfokusert refleksjon Figur 2: Veiledningens seks faser 26 Med enkelte modifikasjoner er denne modellen basert opå arbeidet til: Birkeland, Å. & Carson, N. (2004). Veiledning for førskolelærere. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 13

18 Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de seks fasene av veiledning 1. Forberedelser Ytre forberedelser Vi skjelner mellom forberedelser på det indre og det ytre plan. Ytre forberedelser innebærer at veiledningssamtalen bør være godt planlagt i form av en klar avtale, en tidsramme på minutter, og reservasjon av et rom hvor samtalen kan finne sted uten avbrytelser. Forberedelser på et indre plan innebærer mentale forberedelser, både for deltakerne og veilederen. Indre forberedelser for veilederen Delta aktivt i forelesningen og reflekter over relevansen i forhold til arbeidslivet. Dessuten er det viktig at veilederen leser notatene fra deltakerne på forhånd, og reflekterer omkring hvilke spørsmål eller perspektiver som kan bli nyttige for å generere kritisk og løsningsfokusert refleksjon. Ytre og indre forberedelser for de som skal veiledes Delta aktivt i forelesningen og reflekter over relevansen for arbeidslivet. Dessuten må deltakerne tenke gjennom: Hva ønsker jeg å snakke om og reflektere over i veiledningsgruppen? Deltakerne må skrive ned noen spørsmål/temaer og gi veilederen før gruppen møtes. Forskning har vist at det skriftlige, forberedende notatet er en forutsetning for et vellykket veiledningsmøte. 27 I del 8 finner du noen poenger å tenke gjennom når du skal skrive et slikt forberedende notat. 2. Engasjement Å være engasjert betyr å delta både mentalt og følelsesmessig gjennom hele veiledningsmøtet. Det er helt sentralt å gi støttende feedback, både verbalt og non-verbalt, til den som veiledes. 3. Utforsking I et veiledningsmøte er det viktig å ta rollen som oppmerksom lytter. Ta deg tid til å forstå deltakernes spørsmål, resonnementer og refleksjoner. Både gruppen og veilederen stiller spørsmål for å oppnå en dypere forståelse av utfordringene de står overfor. 4. Kritisk og løsningsfokusert refleksjon Her er det både veilederens og deltakernes oppgave å gi impulser til dialogen som kan hjelpe gruppen til å reflektere kritisk og uavhengig omkring praksis og praktiske arbeidsteorier. Det innebærer impulser til utforsking av praksis og praktiske arbeidsteorier fra diverse teoretiske og etiske perspektiver. Løsningsfokuserte spørsmål vil også gi verdifulle impulser som fremmer læring og utvikling. Veilederen må ikke være redd for å svare på spørsmål og gi råd på dette tidspunktet. Likevel er det ikke veilederens primære funksjon å gi svar på alle spørsmål, men å stimulere gruppens evne til å reflektere fritt og uavhengig, og til å utforske forskjellige måter å tenke og praktisere på. Veilederens evne til å være kritisk til sin egen praksis og tenkning øker sannsynligheten for at refleksjonsprosessen også vil fremme en kritisk holdning til etablert teori og praksis. 5. Metasamtalen En metasamtale er en samtale om samtalens innhold og om hva deltakerne har lært av den. I tillegg dreier metasamtalen seg om hvordan både veilederen og den som blir veiledet opplevde veiledningsmøtet, og hvordan de kan forbedre veiledningsmøtet neste gang. 27 Furu, A. & Granholt, M. (2006). Et kompass for inkludering. Rapport fra kompassprosjektet. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. 14

19 6. Etterarbeid Etter at veiledningsmøtet er over, bør veilederen ta seg tid til å reflektere rundt følgende spørsmål: Hvordan utviklet dette veiledningsmøtet seg? Var jeg en god lytter? Ga jeg nyttige impulser som hjalp deltakerne til kritisk refleksjon? Hva kan jeg lære av dette, og hva bør jeg gjøre annerledes neste gang? 7 Temaer, resultater og oppgaver I denne delen beskrives ASSISTs temaer, resultater og oppgaver. To viktige verktøy som fremmer refleksjon og læring er tatt i bruk: Praksisfortellinger og observasjoner. ASSIST-modellen innebærer at deltakerne får diverse oppgaver, beskrevet nedenfor. Selv om oppgavene er forskjellige, innebærer nesten alle å bruke systematiske observasjoner, og å skrive ned fortellinger fra praksis. Observasjon og praksisfortellinger er viktige dokumentasjonsformer som gir nyttige verktøy for å reflektere over og å utvikle en profesjonell praksis. Praksisfortellinger Praksisfortellinger er selvlagde historier fra voksne og barn om barnehagen/førskolen. Fortellingene beskriver begrensede situasjoner som presenteres I detalj og personlig, slik hendelsen ble erfart av fortelleren. Fortellingen er derfor aldri nøytral. Et sentralt kriterium for en praksisfortelling er at den har et budskap som genererer kritisk refleksjon omkring praksis. Hvorfor er det viktig at praksisfortellinger skrives ned? Skriving er generelt et viktig redskap for tenkning og læring 28. Når deltakeren skriver, vil han/hun klargjøre sine egne tanker, både for seg selv og andre. I tillegg blir det lettere å dele og å diskutere persepsjonene med andre når de er dokumentert skriftlig. Dessuten er skriving en forutsetning for dokumentasjon og evaluering av praksis, og dermed viktig I forhold til en profesjonell praksis. Observasjoner Observasjoner kan foretas på flere forskjellige måter. Observatøren kan for eksempel være mer eller mindre aktivt involvert i interaksonen som observeres. Deltakende observasjon innebærer at observatøren samhandler med barn og/eller kolleger, men samtidig er observerende og tar detaljerte notater om det som foregår. Ikke-deltakende observasjoner, derimot, betyr at observatøren ikke selv tar del I interaksjonene med barna eller kollegene. I stedet observerer han/hun, og noterer I detalj det som blir sagt og gjort. Dette er på mange måter den letteste måten å observere på, men det kan være vanskelig for barn å akseptere at observatøren inntar denne rollen. Det anbefales at deltakerne snakker med barna på forhånd og forklarer at de er veldig interessert I alt de sier og gjør, og at de har lyst til å observere, lytte og skrive noe av det ned. Når det gjelder observasjonsoppgavene i ASSISTkurset, vil deltakerne stå helt fritt til å velge om de vil gjøre deltakende eller ikke-deltakende observasjoner. Det anbefales at de prøver begge observasjonsformene i løpet av kurset. Observasjoner kan også ha en hensikt som er mer eller mindre spesifikt definert. Når observasjoner er fokusert på en klart definert sak, ferdighet eller tema, kan observasjonene karakteriseres som systematiske. Oppgavene i ASSIST-kurset har alltid en spesifikk hensikt forbundet med det aktuelle temaet. 28 Vygotskij, L. S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. Cambridge, Mass.: Harvard U.P. 15

20 7.1 Innledning til ASSIST- livslang læring-perspektiver I kursets første forelesning lærer både deltakerne og veilederne om refleksjon og løsningsfokusert veiledning (se 6.2). I tillegg skal de også få noe undervisning om innsamling og bruk av observasjoner og praksisfortellinger som nyttig grunnlagsdokumentasjon for en kritisk refleksjon omkring praksis. Klasseromsundervisningen skal omfatte både teoretisk undervisning og praktisk trening. Treningen organiseres I veiledningsgruppene. Den praktiske delen av treningen består av en samling hvor veiledningsgruppen eksperimenterer med den refleksjons- og løsningsorienterte veiledningsmodellen, med praksisfortellinger og observasjoner som hovedtema. Refleksjons- og løsningsorientert veiledning, og bruken av dokumentasjon og refleksjon kan lett knyttes opp mot livslang lærings-perspektivene. Resultater Resultater Deltakeren skal: Oppnå en begynnende forståelse av og praktisk trening i de læringsmetodene som brukes i ASSIST. Lære hvordan observasjon og praksisfortellinger brukes i praksis. Oppgaver Oppgaver Oppgave a): Skriv ned hvilke forventninger du har til deg selv, gruppen did og veilederen din i forhold til veiledningsgruppen. Del disse tankene med de andre. Oppgave b): Tenk på en situasjon på jobben hvor du lærte noe viktig, som har hatt innflytelse på hvordan du har arbeidet siden. Del denne erfaringen med veiledningsgruppen din. Både oppgave a) og b) skal fullføres av alle deltakere. Veiledningsgruppen Veiledningsgruppen samles i den andre timen for å diskutere forventningene sine. Gjennom disse diskusjonene praktiserer de refleksjons- og løsningsfokusert veiledning. Liten skriftlig oppgave, utført etter undervisningen Skriv ned en praksisfortelling som fikk deg til å reflektere kritisk omkring kommunikasjon på jobben. Fortellingen bør inneholde elementer av kommunikasjon mellom voksen-barn, barn-barn eller voksen-voksen. 16

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper

Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper Ann Elise Rønbeck, dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark Innledning Arbeidet med elever som trenger tverrfaglig og koordinert innsats er

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning?

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Marit Ulvik og Kari Krüger Artikkelen retter søkelyset mot lærerutdanneren som modell når det gjelder profesjonell

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Empowerment gjennom læring En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper

Empowerment gjennom læring En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper Empowerment gjennom læring En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper Anette Hannestad Master of Public Health MPH 2007:19 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer