FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet."

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet.

3 SIDE 15 BILDØYVATNET VASSVERK SIDE 16 SOLSVIK VASSVERK SIDE 22 FARLEG AVFALL- ÅRET Årsrapport 2014 FjellVAR... 4 Dagleg leiar Investeringsprosjekt... 8 Viktige vedtak i kommunestyret Merkantile teneste Bildøyvatnet vassverk Solsvik vassverk Vassforsyning Avløp Renovasjon Farleg avfall-året Nye tilsette Tilsette og styremedlemmer Styret sin rapport Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumoppstilling Notar Revisjonsberetning Sjølvkostrekneskap Foto: Rune Sætre og FjellVAR Design og trykk: Bodoni Trykt på resirkulert papir

4 FjellVAR er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. FjellVAR AS skal forvalte, planlegge, utbygge og drifte vass- og avløpsanlegga og renovasjon i Fjell kommune. 4 UTVIKLING ABONNENTAR NØKKELTAL tilsette Omsetning 102 mill. kr Driftsresultat 17,7 mill. kr Overskudd 2,2 mill. kr VATN AVLØP RENOVASJON VATN AVLØP RENOVASJON

5 Turøyna Misje Misje Turøyna Solsvika Solsvika Vindenes Vindenes Landro Landro Angeltveit Angeltveit FJELLVAR SINE ANLEGG 3 drikkevatnkjelde 3 drikkevatnkjelde 4 høgdebasseng 4 høgdebasseng 2 vassreinseanlegg 2 vassreinseanlegg 19 returpunkt 19 returpunkt reinseanlegg reinseanlegg avløp avløp Angeltveitsjøen Geitanger Angeltveitsjøen Ågotnes Geitanger Ågotnes Kårtveit Kårtveit Spjeld Spjeld Eide Knappskog Eide Knappskog Dyrøyna Dyrøyna Vågo Vågo Foldnes Foldnes Knarrevika Knarrevika 5 Løno Algrøyna Algrøyna Løno Lokøyna Lokøyna Hissøyna Hissøyna Syltøyna Sekkingstad Kolltveit Sekkingstad Skålvika Kolltveit Skålvika Fjell Møvika Syltøyna Åse Møvika Åse Ulveset Ulveset Fjell Nese Liatårnet Li Ekren Nese Liatårnet Dala Tellnes Li Kallestad Ekren Straume Straume Brattholmen Ebbesvika Brattholmen Ebbesvika Bjorøyna Bjorøyna Dala Tellnes Haganes Kallestad Trengereid Haganes Trengereid

6 DAGLEG LEIAR For vatn, avløp og renovasjon er det viktig å levere gode teneste til innbyggarane i kommunen. Ved å lære av andre kommunar, kan tilbodet bli enda betre. FjellVAR rustar seg 6 FjellVAR deltek i nasjonal benchmarking, der ein samanliknar mellom anna kvalitet og kostnadar med andre kommunar som leverer desse tenestene. Tanken er at kommunane kan lære av kvarandre, og syte for å gje innbyggarane stadig betre teneste. Verktøyet gjev ein kontroll på at tenestene er riktig prisa, og FjellVAR blei kåra til det mest kostnadseffektive selskapet i landet innan vatn og avløp. Vi skal effektivisere og jakte på forbetringar i alle deler av verksemda framover, og legge grunnlaget for lågast mogeleg gebyr. Det har også vore stor aktivitet på bygging av nye anlegg. Totalt blei det investert i anlegg for over 58 millionar kroner i 2014, og det er rekord i høve til årlege investeringar. Klimautfordringane gjer at også eit selskap som FjellVAR AS må bidra til reduserte utslepp. Selskapet har over fleire år arbeida aktivt med å få ned energiforbruket knytt til drifta, og auka fokus på val av energieffektive løysingar på nye anlegg. Ein må attende til 2005 for å finne år med lågare energiforbruk. Lekkasje på vassleidningane er redusert frå 52 % i 2009 til 28 % i Selskapet har gjennomført ei viktig oppgradering av sentrale IT-system for å gje betre kundehandtering. Selskapet overtok fakturering av kommunale gebyr innan vatn, avløp og renovasjon frå Fjell kommune i oktober Overgangen var krevjande, og mindre justeringar er gjort for å betre informa sjonen som blir sendt ut til kundane. Frå årsskiftet skal FjellVAR overta drifta frå Solsvik vassverk og levere vatn frå Fjæreide. Solsvik vassverk er det siste av totalt fem større private vassverk i kommunen som FjellVAR har overtatt drifta av. Frå årsskiftet vil selskapet levere vatn til personar i Fjell kommune. Ny strategiplan For å vere budd på dei store utfordringane selskapet står føre, vedtok styret ny strategiplan for selskapet. Strategiplanen er ambisiøs og selskapet må utvikle seg vidare for å nå dei måla som er satt. Vatn I 2014 blei vassverket ved Bildøyvatnet fullført og sett i prøve - drift. Resultata frå prøvedrifta syner at vasskvaliteten er svært god, og vil etter kvart inngå som ein del av vassforsyninga i Fjell kommune. Anlegget vil produsere kring % i ein naudssituasjon av det totale vassforbruket. Krav til stabil vassleveranse aukar, og toleransen for avbrot i vassforsyninga blir stadig lågare. Nye overføringsleidningar frå Morlandsstø til Åttringen og nytt vassverk vil auke leveringssikkerheita på drikkevatn. Avløp Selskapet er i gong med regulering av område for nytt avløpsreinseanlegg på Krekjebærneset (Ågotnes) og Storanipo (Våge). Desse to reinseanlegga vil saman med anlegget på Møvik ta i mot det meste av avløpsvatnet i Fjell. For å lukkast med drifta av nye reinseanlegg er det avgjerande at selskapet får bukt

7 med alt framandvatn som kjem inn i avløpsleidningane. Dette vil bli ei prioritert oppgåve dei neste åra samstundes med bygging av nye reinseanlegg. Renovasjon Vi som bur i Norge har opplevd ei utruleg velstandsutvikling dei siste tiåra. Dei fleste er nok einige om at økonomisk vekst er positivt, men velstandsaukinga fører til at vi kastar meir avfall som fortsatt har verdi. Om lag 95 % av alt avfall selskapet samlar inn går til energigjenvinning eller materialgjenvinning. Ein ser likevel ei utvikling der ombruk og materialgjenvinning skal settas føre energigjenvinning. 7 Selskapet er no i gong med å lage ein ny avfallsstrategi for hushaldsavfall, og vi vil stake ut kursen for kva ambisjonar ein skal ha for avfall i dei næraste åra. Den store auken i talet på bilar til gjenvinningsstasjonen på Straume har sett stasjonen under press, og vil tvinge fram ei utviding av kapasiteten. I 2014 har selskapet arbeid med ein reguleringsplan for utviding av stasjonen sørover. Eg er stolt over den innsatsen våre tilsette har utført gjennom året. Årets resultat syner at forbetringsarbeidet verkar. Samtidig er det ei potensial for ytterlegare forbetringar, og det er ein god driv i organisasjonen for å løyse nye utfordringar. Vi skal heile tida søkje løysingar som er det beste for vår eigar og våre kundar. Vi har fått tre nye tilsette i 2014, og vi er spesielt stolte av at ein av våre tidlegare medarbeidarar kom tilbake. Det må vere eit godt teikn på at tilsette opplever FjellVAR som ein god arbeidsplass. Bjarne Ulvestad DAGLEG LEIAR

8 UTBYGGING Kommunestyret vedtok i møte den ny kommunedelplan for vatn og avløp i Fjell kommune for perioden Investeringsprosjekt Status per Heile programmet omfattar investeringar for 905 millionar kroner svært mykje av dette er føresett gjennomført i løpet av dei komande åra. Vidare blei det i kommunestyre den fatta vedtak om at det nye hovudavløpsreinseanlegget skal liggje i fjell (alt. F2B). Meirkostnaden for fjellanlegg er førebels kostnadsrekna til 78 millionar kroner. Dammen ved Fjæreide må byggast om viss ein skal auke reguleringshøgda, og ein ventar no på godkjenning av konsesjonssøknaden (prosjekt 2). PROSJEKT 4 KØRELEN (UTGREIINGAR OG KONSESJONSSØKNAD) Pågår i samarbeid med Sund kommune/sund VA. Forslag til klausuleringsføresegner er tatt med i arealdelen til Fjell kommune. Konsesjonssøknaden er sendt til NVE. VASSLEIDNING TIL EIDE (BESTILT AV KOMMUNESTYRE) Franzefoss AS og FjellVAR AS gjekk saman om legging av første etappe frå FV 210 til Nordre Eidesvågen. Leidningen utløyste 10 nye abonnentar og det blei investert kroner (eks mva). Arbeida er fullført. PROSJEKT 1 HAGGARDVATN Det er lagt til rette for å kunne ta i bruk Haggardvatn som krisevatn. Arbeida er fullført. PROSJEKT 2 ENGESVATNET Søknad om konsesjon for regulering av Engesvatn er sendt til NVE og vil i nær framtid bli lagt ut til høyring. PROSJEKT 3 DAM FJÆREIDE / OPPGRADERING AV EKSISTERANDE DAMMAR Ny damsikkerheitsforskrift har medført at dammane våre må forsterkast. Det pågår arbeid med dammane både på Bildevatn, Hagardvatn og Signalvatn. Del 1 (forsterkning av sidevederlag og overløp er ferdigstilt, medan nye pilarar er under bygging på Bildevatn. Totalt er det kostnadsført 6,2 millionar kroner på damrehabilitering i 2014, og er belasta drifta som vedlikehaldskostnadar. Dam Haggardvatn og Signalvatn er under prosjektering, med forventa byggestart i mai/juni PROSJEKT 5 BILDØYBAKKEN VASSBEHANDLINGSANLEGG Prosjektet er ferdig, pågår prøvedrift og kontroll av vasskvalitet. PROSJEKT 6 KØRELEN VASSBEHANDLINGSANLEGG Konsesjonssøknad må først vere klar, sjå prosjekt 4. PROSJEKT 7 MØVIKA AVLØPSREINSEANLEGG Prosjektet omfattar nytt avløpsreinseanlegg for området Fjell - Ulveset - Møvik - Skålvik, med plassering ved kaien i Møvik. Prosjektet er fullført. PROSJEKT 8, 9 NYTT HOVUDREINSEANLEGG FOR AVLØP Pågår reguleringsplanarbeid. Planlagt byggjestart PROSJEKT 10 ÅGOTNES AVLØPSREINSEANLEGG Nytt avløpsreinseanlegg på Ågotnes. Reguleringsplanarbeid pågår. PROSJEKT 11 SKÅRANE I samband med etablering av fortau frå hovudvegen til Skårane/ Vindenes vart det også lagt ned vassleidningar. Prosjektet er fullført. PROSJEKT 12 SYLTØY, LOKØYNA OG FLOGØYNA Prosjektet omfattar nye vassleidningar frå Møvik til Syltøy, Lokøyna og Flogøyna. I prosjektet ligg og utsleppsleidning frå Møvik. Arbeidet er fullført.

9 BILDØYBAKKEN: Arve Smedvik (t.v.) i FjellVAR var bygge leiar for det nye vassverket i Bildøybakken. Til høyre anleggs leder Erkki Mikkonen fra leverandøren av prosessutstyret, Lafopa Industrier Verdal As.

10 13 10 U U U1 U Uført Under produksjon Under prosjektering/ ferdig prosjektert, prisa eller utlyst 27 Turøyna Liatårnet Eide Angeltveit Åse Ekren Dala Ebbesvika Ulveset Nese Li Haganes Vågo Angeltveitsjøen Kallestad Kårtveit Skålvika Landro Sekkingstad Trengereid Brattholmen Tellnes Spjeld Foldnes Kolltveit Knappskog Misje Fjell Dyrøyna Algrøyna Lokøyna Syltøyna Hissøyna Løno Bjorøyna Møvika Geitanger Solsvika Ågotnes Vindenes Straume Knarrevika U U U1 U Uført Under produksjon Under prosjektering/ ferdig prosjektert, prisa eller utlyst 27 Turøyna Liatårnet Eide Angeltveit Åse Ekren Dala Ebbesvika Ulveset Nese Li Haganes Vågo Angeltveitsjøen Kallestad Kårtveit Skålvika Landro Sekkingstad Trengereid Brattholmen Tellnes Spjeld Foldnes Kolltveit Knappskog Misje Fjell Dyrøyna Algrøyna Lokøyna Syltøyna Hissøyna Løno Bjorøyna Møvika Geitanger Solsvika Ågotnes Vindenes Straume Knarrevika UTBYGGING 10 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014

11 PROSJEKT 13 VINDENES GARD Nye vass- og avløpsleidningar til Vindenes Gard. Prosjektet er fullført. PROSJEKT 23 AVLØPSSANERING KOLLTVEIT I handlingsprogrammet er det tatt med avløpssanering på Kolltveit. Dette er fellesleidningar der både spillvatn og overvatn blir ført saman i ein leidning. Det er viktig å få bort overvatn frå avløpsnettet då dette tar mykje av kapasiteten til anlegget. Pågår prosjektering av del I, byggestart august PROSJEKT 14 EKREN NESE Ny vassleidning frå Nordvik til Ekren og Nese. Prosjektet blei fullført og tatt i bruk i PROSJEKT 15 MORLANDSTØ ÅTTRINGEN STRAUME Sjøleidningen til Bildøyna og Åttringen er lagt. Pågår bygging av ny pumpestasjon ved Åttringen. Det er også lagt ned ny vassleidning i tunnelen mellom Sjøfronten og via sjakt og opptil Foldnesvegen. Ein reknar med at anlegget er fullført i mai PROSJEKT 24 SØRE BILDØYNA STRAUME Avløpet frå Søre Bildøyna skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipa. Prosjektering pågår, forventa byggestart august PROSJEKT 25 TRENGEREID BILDENUTEN Prosjektet heng saman med nytt vassverk Kørelen. Delar av ny vassleidning vil bli eit samarbeid mellom JM gruppen og FjellVAR på Kolltveit/Blommen. PROSJEKT 16 APALVÅGEN SKÅLEVIK SKULE Ny pumpestasjon i Apalvågen og ny leidning til skulen. Avløpet blir då ført vidare til nytt reinseanlegg på Møvik. Fullført. PROSJEKT 26 UTSLEPPSLEIDNING VÅGO Må sjåast i samanheng med nytt avløpsreinseanlegg og er ikkje starta opp. PROSJEKT 17 BILDØYBAKKEN Leidningane til høgdebassenget er for små og må skiftast ut. Entreprenøren starta opp i september 2013 med legging av nye vassleidningar og med forventa fullføring mars PROSJEKT 18 SAMANKOPLING ÅGOTNES Arbeidet er fullført og tatt i bruk aug Saman med ny vassleidning i Fjæreidepollen er no vassforsyningskapasiteten auka mykje i den nordre del av Fjell kommune. PROSJEKT 19 EBBESVIKA ØVRE SNEKKEVIKA FjellVAR AS har kontakta Fjell kommune og Statens Vegvesen om det kan vere aktuelt med eit spleiselag med nye grøfter og nytt fortau. FjellVAR AS vil ha dette avklart før ein startar opp med bygging av nye leidningar. PROSJEKT 27 KOLLTVEIT NORDRE BILDØYNA FOLDNES Avløpet frå Kolltveit skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipo. Prosjektet er delt opp i fleire delar, og er under prosjektering. Forventa byggestart aug PROSJEKT 28 BRATTHOLMEN VALEN KNARREVIK Avløpet frå Brattholmen/Valen/Knarrevik skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipo. Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp då leidningen er tenkt ført i same tunnel som utsleppsleidningen. PROSJEKT 29 HØGDEBASSENG BURDALSFJELLET Vassleidningar er lagt ned i turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen, og sjølve høgdebassenget er no under prosjektering og ein reknar med at prosjektet kan stå ferdig i PROSJEKT 20 HØGDEBASSENG BJORØYNA Under bygging, forventa overlevert august PROSJEKT 21 FJÆREIDEPOLLEN Ny vassleidning i Fjæreidepollen. Eksisterande vassleidning var kritisk med omsyn til ev. brudd og har begrensa kapasitet. Ny vassleidning blei lagt i PROSJEKT 22 AVLØPSSANERING OG KAPASITETSAUKE STRAUMEOMRÅDET Ein har utbetra deler av leidningane og redusert overvatn som går i avlaupsleidningane. Det er lagt ny avløpsleidning frå Foldnesvegen via tunnel til Sjøfronten. Anleggsarbeida pågår og ein forventar at arbeida er fullført juni PROSJEKT 30 MORLANDSTØ KOLLTVEIT I samband med ny vassleidning frå Morlandstø til Foldnes har ein førebudd deler av avløpsnettet for å føre avløpet til Kolltveit. Pågår prosjektering og ein reknar med at anleggsarbeida kan starte i slutten av PROSJEKT 33 AVLØPSSANERING KALLESTAD Første byggetrinn er prosjektert (avløpsleidning til sjø) og anbodskonkurranse gjennomført. FjellVAR AS vil ha avklart om det samstundes skal leggast ned ny vassleidning frå Ekren. PROSJEKT 34 SOTRASAMBANDET STRAUME KNARREVIK Prosjektering av ny vassleidning Storskare Arefjord er i sluttfasen. Byggestart avhengig av Statens Vegvesen. Avløpsleidning er planlagt ført til Valen i sjø.

12 UTBYGGING PROSJEKT U1 ANGELTVEITSJØEN Anleggsarbeida byggetrinn 1 er fullført våren I første omgang vil ein føra avløpet ned til slamavskiller ved sjøen, som på sikt skal byggast om til pumpestasjon og leie avløpet til nytt hovudreinseanlegg på Ågotnes (byggetrinn 2). PROSJEKT U4 SOLSVIKA MISJE TURØYNA FjellVAR har starta opp med kartlegging av sjøbunn for legging av leidning til Misje/Øygarden og Turøyna. Øygarden har meldt tilbake at dei har utsett vedtaket om felles vassleidning med Fjell frå Solsvika til Øygarden. Vassleidning til Turøyna og Misje er under prosjektering og ein ny vassleidning kan vere lagt sommaren PROSJEKT U14 GEITANGER Prosjektering av vassleidning til Geitanger pågår. Anleggsarbeida kan truleg starte opp våren PROSJEKT SOLSVIK Overtaking av Solsvik Vassverk, legging av nye avløpsleidningar og nye vassleidningar. Avløpspumpestasjon der avløpet pumpas til eksisterande slamavskillar på Landro. PROSJEKT EKREN KALLESTAD Ny vassleidning frå Ekren til Kallestad. Vassleidningen vert lagt opp til bussnuplassen i Kallestadvika. PROSJEKT U6 SØRE BJORØYNA Det er inngått utbyggingsavtale mellom Fjell kommune, utbyggar og FjellVAR AS om legging av leidning til Søre Bjorøy. Prosjektet er på det næraste ferdig prosjektert og klart for utsending av anbod. 12 UTBYGGINGSKOSTNADER Prioritet nr. / KS-sak Prosjektnamn Kostnadsramme Sluttkostnad Avvik i høve til KDP 68/10 Eide Vassleidning /10 Trykkaukestasjon Møvika PS74/2011 Lagerbygg gjenvinningsstasjon Møvik avløpsreinseanlegg Skårane Syltøyna, Lokøyna og Flogøyna Vindenes Gard Ekren og Nese Apalvågen - Skålevik skule Samankopling Ågotnes Fjæreidepollen Miljøovervaking/resipientundersøking U1 Angeltveitsjøen FORNYING/ Vindenes kai-skårane, etappe REHAB. Utskifting av vassleidning Nordvik Nye pumper, div stasjoner Totalt

13 Rehabilitering/fornying Det er i kommunedelplanen satt av ein årleg sum til div. tiltak (rehabilitering/fornying). Følgjande prosjekter er gjennomførte eller er under planlegging: VASSLEIDNING NORDVIK I samband med legging av ny vassleidning til Ekren og Nese oppdaga ein at dimensjonen på leidningen i Nordvik var for liten. Denne blei skifta ut i Totalkostnad 2,2 mill kr. VINDENES KAI SKÅRANE I samband med at kommunen starta med utbetring av også denne vegstrekninga nytta FjellVAR AS høve til å leggja nye vass- og avløpsleidningar. Arbeidet er fullført i 2013 med ein totalkostnad 1,5 mill. kr. RESIPIENTGRANSKING FjellVAR AS har gjennomført resipientgransking i 2012, med ein kostnad på ca. 2,1 mill. kr. På bakgrunn av resultatet frå denne undersøkinga er det søkt om fritak for sekundærreinsing for det nye hovudavløpsreinseanlegget på Litlesotra. SANERING AV AVLØP SOLSVIK OG NY VASSLEIDNING TIL SOLSVIK FjellVAR AS starta opp med sanering av avløp og framføring av vassleidning til Solsvik hausten FjellVAR AS overtok vassverket ved årskiftet 2014/2015 og leverer no vatn frå Fjæreide til Solsvik. Etter planen skal avløpet førast fram til Landro, og det er forventa at anleggsarbeida blir avslutta våren Viktige vedtak i kommunestyret Kommunestyret vedtok ny kommunalteknisk VA-norm. VA-norma inneheld tekniske og administrative føringar på korleis veg og leidningsanlegg skal planleggjast og utførast. Målet har vore å få ein felles VA-norm for Bergen og regionen rundt. Dette vil effektivisera planleggingsarbeid for kommunane og for konsulentar, entreprenørar og leverandørar som utfører arbeidet. Det blei vedtatt i kommunestyret , at FjellVAR AS fekk løyve til å leggje nye vass- og avløps leidningar i sjø frå Landro til Solsvik og naudsynt utskifting av begge sider, med ei kostnadsramme på kr. 15 mill. kroner som eit uprioritert tiltak. FjellVAR AS har kartlagt tilstanden på avløpsleidningen frå bedehuset på Solsvik og ned til kaien samt utsleppsleidning til sjø. Avløpsleidningen er i dårleg stand og må utbetrast frå Solsvik kai og opptil bedehuset. Utsleppspunktet er heller ikkje tilfredstillande og må utbetrast. På lang sikt ønskjer ein å føre avløpet frå Solsvik til nytt reinseanlegg på Ågotnes (Krækjebærneset). 13 Vedtak i kommunestyret der Fjell kommune gjev sjølvskuldnargaranti for lån oppteken av FjellVAR AS til investeringar innan VAR-sektoren. VINDENES: Leidulf Hjartøy (t.v.) og byggeleiar Kristian Hammer Opdahl, Stracon.

14 MERKANTILE TENESTE Det er i 2014 implementert fagsystem som skal understøtte manuelle arbeidsprosesser til å bli meir automatisert, samt sikre god kvalitet på kundereskontroen. Det er implementert løysing innan renovasjon, vassmålar, kunde samt modul for gebyr og fakturering. Nye rutinar for fakturering 14 STRAUME: Lars, Monica og Linda i kundemottaket til FjellVAR. Fjell kommune fakturerte dei kommunale gebyra fram til Frå starta FjellVAR med utfakturering av desse kommunale gebyra. Gjennom året vart kundeinformasjon i Fjell kommune konvertert over i kundemodul i FjellVAR AS. Selskapet har i 2014 starta opp med offentlege postliste. All inngåande informasjon som er arkivverdig skal registrerast og innbyggjarar skal kunne få ut offentleg informasjon. Arkivmateriale tilbake til 2006 er registrert inn i det elektroniske arkivet slik at det skal vere enklare å følgje opp historiske data. Det er gjennom året etablert nye rutinar for fakturering, klage behandling samt purre- og inkassooppfølging. På slutten av året vart det gjennomført ein kampanje for å få kundar til å nytte efaktura og avtalegiro. Ved årslutt var ein tredjedel av kundane over på maskinell distribusjon av utgåande faktura. Innan mottak av inngåande faktura vert no 70 % distribuert til oss som efaktura. Kundebehandling og service har gjennom året vore stort fokus. Det er sett opp mål for saksbehandlingstid samt tett oppfølging av alle kundar dagleg for å sikre optimal kundetilfredsheit. Klagebehandlinga vart lagt om i 2014, ved at alle klager vert elektronisk registrert og knytt til forsvarlig saks behandling og tilbakemelding til kunde snarast mogeleg. Tilsette har vore opptatt av å oppfylle kundar sine ønske, og gjere dei tilfredse. Ein har fokus på å gjere det lille ekstra for å sikre ei god kundeoppleving. Fokus har vore retta mot korleis vi kommuniserer med kundane ved å stille spørsmål og kart legge kundens behov, gje god veiledning. Omvising og læring for elevar frå Tranevågen ungdomsskule Rett før jul hadde vi besøk av 40 elevar frå Tranevågen ungdomskule, klasse. Dette var elevar som går på valfag miljø og ressurs. Formålet med besøket var å få ei innføring i korleis FjellVAR reinsar vatnet ved Fjæreide vassverk. Vi gjekk gjennom alt frå kvifor vi reinsar vatnet, til det kjem ut av springen. Elevane fekk ei innføring i krava i drikkevassforskrifta og kva dei ulike parametrane tyder, samt prosessen med sandfilter og korleis denne sanden klarer å reinse vatnet. Dei fekk og vete kor viktig det er å ta omsyn til nedbørsfeltet til drikkevatnet når ein er ute og går tur i dette sårbare området. Besøket vart avslutta med felles pizza frå Dolly. Noko som vart sett svært stor pris på.

15 BILDØYVATNET VASSVERK Større kapasitet mindre energi 17. april 2015 vart FjellVAR sitt nye vassverk ved Bildøyvatnet opna. Anlegget er eit viktig supplement til Fjæreide som framleis er hovedmagasin. Kapasiteten aukar, samstundes som ein sparar energi. Sårbar forsyning Bildøyvatnet hadde ikkje god nok vasskvalitet til at det kunne nyttast som drikkevatn. Med berre Fjæreide-anlegget som vassverk, var for syningstryggleiken sårbar i tilfelle driftsproblem. Fjell kommune og FjellVAR starta planlegginga i På seinsommaren 2013 ga kommunestyret klarsignal for bygginga som starta i september same år. FjellVAR si utbygging av vassverket ved Bildøyvatnet har stort sett gått etter planen, og det var ein periode med prøvedrift før den offisielle opninga i april. Det nye vassverket kan, om det er naudsynt, dekkje kring 40 prosent av behovet til Fjell kommune. 15 Enova-tilskot Prosjektet fekk kroner i tilskot frå Enova for meir miljøvenleg energibruk. Det er første gong Enova har gjeve tilskot til eit vassbehandlingsanlegg. Grunnen til dette er den unike plasseringa til Bildøyvatnet. Vatnet ligg høgt til fjells. Dette gjer at vi kan nytte oss av gravitasjon både til å føre vatnet til vassverket og ut frå vassverket. På Fjæreide vassverk må vi bruke pumper til dette. Vi reknar med at denne pumpefrie løysinga vil avlaste Fjæreide vassverk så mykje at vi her vil spare ca 2500 kwh i døgnet. Penger spart er penger tjent. Vatnet blir reinsa på same måte som på Fjæreide og blir desinfisert via UV-anlegg i staden for kloring av vatnet. BILDØYBAKKEN: Anlegget reisar seg våren 2014.

16 VASSFORSYNING Leidningane til Solsvik vassverk vart tatt over av FjellVAR i Solsvik vassverk er historie Vassverket var eit partslag med historie attende til Mykje av arbeidet vart gjort på dugnad. Strengare krav til reinsing og stor byggjeaktivitet i Solsvik-området gjorde at veteranane i partslaget avgjorde å gje ansvaret til FjellVAR. Nytt leidningsnett i Solsvik Prosessen kring overtakinga gjekk greit, og hausten 2014 starta gravinga. Mykje av leidningsnettet i Solsvik vert bytta ut, og det kjem ny kloakkpumpestasjon med samband til Landro der det er slamavskiljar. Arbeidet vert utført både på land og i sjø, og leidning for vatn og avløp vert lagt parallelt. Heile prosjektet er venta å vere ferdig til sommaren FjellVAR har eit godt samarbeid med BKK som har nytta høvet til å forsterke sitt leidningsnett og byggje nye trafoar på Solsvik. I grøfta frå Solsvik kai til bedehuset ligg vatn, avløp og straum side om side. 16

17 Endringa gjev betre kvalitet på drikkevatnet. Det vil kome frå Fjæreide i staden for Pålsvatnet, som har vore Solsvik Vassverk si kjelde sidan partslaget vart stifta. 270 nye abonnentar Solsvik Vassverk kosta om lag kroner i Brukarane teikna seg for aksjar, og det kom økonomisk stønad frå både landbruks- og fiskeridepartementet. Norges Badeforbund ga òg eit bidrag for å betre dei hygieniske tilhøva. Før vassverket vart opna, hadde innbyggjarane i området bora hòl og laga sine eigne brønnar, og mange vaska kleda sine i Pålsvatnet. Det var ein stor dag for Solsvik-folket då det endeleg kom vatn rett i springen i år seinare får kring 270 nye FjellVAR-abonnentar på Solsvik betre drikkevatn, avløp og straumforsyning. SOLSVIK: I grøfta frå Solsvik kai til bedehuset ligg vatn, avløp og straum side om side. 17

18 VASSFORSYNING Folketalet i Fjell aukar, men vassforbruket går ned, mellom anna på grunn av færre lekkasjar. Godt drikkevatn og færre lekkasjar 18 Vasskvalitet Drikkevatn som vert levert til forbrukar, skal tilfredsstilla krava frå Drikkevassforskrifta. Dette omfattar ei rekkje kjemiske, fysiske og bakteriologiske parametrar. Vasskvaliteten i Fjell kommune har blitt kartlagt ut ifrå parametrar som ph, fargetal, turbiditet, konduktivitet, lukt, smak, kimtal, E.coli, koliforme bakteriar, intestinale enterokokker og Clostridium Perfringens. Totalt blei det tatt 384 vassprøvar fordelt på leidningsnettet. Drikkevasskvaliteten viste god kvalitet for dei fleste para metrar. Ingen av avvika var i tiltaksklasse A. Det har vore to mindre avvik som har blitt lukka. Lekkasje Selskapet har lagt ned eit stort arbeid med å redusere lekkasje i vassnettet. Nye lekkasjar dukkar opp og lekkasjesøk er eit kontinuerlig arbeid som blir prioritert i selskapet. Lekkasjane er ofte små og vanskelige å oppdage. Av alle registrerte reparasjonar var om lag 90 % av lekkasjane på private leidningar. I 2009 var lekkasjeandelen 52 %, medan i 2014 var den 25 %. Ein ligg no under landsgjennomsnittet som er opp mot 50 %. Vassproduksjon Kjeldekapasiteten til Fjæreide vassverk er i dag for liten i høve til forbruket. Det har difor vore viktig for selskapet å redusere Andreja Peternelj utfører prøvetaking på Bildøyvatnet vassverk. vasstapet slik at ein er betre rusta til å møte den forventa auken i folketalet. Ein må tilbake til 2006 for å finne eit år med lågare vassforbruk. I 2006 var om lag innbyggjarar knytt til den offentlege vassforsyninga, medan ca var tilkopla i Også for 2014 fortsetter nedgongen av vassforbruket, m 3 mindre enn i Sjølv om det største potensiale no er tatt ut, vil det også i tida framover vere viktig å redusere vasstapet endå meir. VASSKVALITET, FJÆREIDE VASSVERK VASSPRODUKSJON, FJÆREIDE VASSVERK GJENNOM- GRENSE- PARAMENTER SNITT MAKS. VERDI Koliforme bakterier (ant/100 mg) 0 0 < 1 Ammonium (mg/l N) 0,017 0,06 0,5 Kimtal (ant/ml) 7, Konduktivitet (ms/m) 12,7 13,8 250 Turbiditet (FNU) 0,17 0,45 1 E. coli (ant/100 ml) PH 8,05 8,3 6,5-9,5 Intestinale enterokokker (ant/100 ml) Farge (mg/l Pt) 4, M

19 AVLØP Ei rad reinseanlegg i Fjell kommune skal leggast ned og erstattast av eit, stort anlegg. Det vert byggestart i 2016, og alt skal etter planen vere ferdig i Byggjer for framtida I dag er Møvik FjellVAR sitt nyaste reinseanlegg, frå I tillegg driftar FjellVAR fem tilsvarande anlegg på Brattholmen, Hjelteryggen, Valen, Våge og Morlandstø. Med unnatak av Brattholmen, er dette anlegg som nyttar same type reinseprosess. Den går ut på å sile avløpsvatnet gjennom ein duk på 1,0 mm. Tørrstoffet blir samla i ein container og tømt regelmessig. Dette er ein forholdsvis driftssikker og enkel måte å reinse avløpsvatnet på, som ikkje minst dekker reinsekrava frå offentlege styresmakter. FjellVAR har òg tolv slamavskiljarar, eller septiktankar. Gamalt leidningsnett Avløpsvatnet vert ført fram til dei ulike reinseanlegga via ca. 150 km med avløpsrøyr og 35 pumpestasjonar. Dette er svært viktige anlegg for å få ein optimal drift av avløpssystemet. Ein del av leidningsanlegget er gamalt, med mykje innlekk av overvatn ved nedbør. Dette stel av kapasiteten til leidningsnettet og pumpestasjonane, og kostar mykje i straumutgifter. Det er difor gode pengar å hente på tetting av lekkasjar også på avløpsnettet. Skjerpa EU-reglar Regelverket i Norge vert harmonisert med eit EU-direktiv om reinsing av avløpsvatn frå byar og tettbygde område. EU har skjerpa reglane, og norske kommunar er pålagt å følgje desse krava. I staden for å ruste opp mange små anlegg, byggjer difor FjellVAR eitt stort. Konsekvensen vert at åtte av dagens avløpsreinseanlegg i området Morland Bildøy og Litlesotra vert lagt ned. Det nye, store reinseanlegget skal ligge i fjell ved Storanipo. Avløpet frå anlegget skal førast til Hjeltefjorden via ein 1,3 kilometer lang tunnel. Dette vert eit kraftig miljøløft for FjellVAR med kostnadsramme på nærare 465 millionar kroner. Nytt reinseanlegg i fjell som skal ligge ved Storanipo. 19 VÅGO STORANIPO HJELTEFJORDEN

20 20 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Årsrapport. FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet.

Årsrapport. FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. Årsrapport 2014 SIDE 15 BILDØYVATNET VASSVERK SIDE 16 SOLSVIK VASSVERK SIDE 22 FARLEG AVFALL- ÅRET FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald Fagsjef VA Stig Hagenes Litt om Fjellvar AS Utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga til Fjell kommune, samt drift av renovasjonstenestene

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014)

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) Vedtatt av styret 7. juli 2011. Vedtatt av representantskapet 31. august 2011 2 Innholdsfortegnelse: 1. Strategisk utgangspunkt innleiing

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Bildøyvatnet vassverk. FOTO: RUNE SÆTRE Bildøyfjellet. og er venta å vere ferdig innan 2014.

Bildøyvatnet vassverk. FOTO: RUNE SÆTRE Bildøyfjellet. og er venta å vere ferdig innan 2014. fjellvarsel Informasjon frå Fjell vatn, avløp og renovasjon as November 2013 Nr. 3/13 fjellvarsel INFORMASJON FRÅ FJELL VATN, AVLØP OG RENOVASJON AS NR 3 JUNI 2014 Transportveteranen Informasjon frå Fjell

Detaljer

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I.

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I. 5557 2317Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø. 5557 2317 Vår dato 26.06 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6568 Dykkar referanse FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

fjellvarsel fjellvarsel Bildøyvatnet vassverk Berland opna Bildøyvatnet rein vekst rein vekst FAKTA

fjellvarsel fjellvarsel Bildøyvatnet vassverk Berland opna Bildøyvatnet rein vekst rein vekst FAKTA fjellvarsel Informasjon frå Fjell vatn, avløp og renovasjon as November 2013 Nr. 3/13 fjellvarsel INFORMASJON FRÅ FJELL VATN, AVLØP OG RENOVASJON AS NR 2 JUNI 2015 Informasjon frå Fjell vatn, avløp og

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

FJELL KOMMUNE. Bygder i Fjell. Ungdommens kommunestyre og Eldrerådet i Fjell. Innspel til arbeidet med Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020

FJELL KOMMUNE. Bygder i Fjell. Ungdommens kommunestyre og Eldrerådet i Fjell. Innspel til arbeidet med Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 FJELL KOMMUNE Bygder i Fjell Ungdommens kommunestyre og Eldrerådet i Fjell Innspel til arbeidet med Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 DEL 1: Bygder og grender i Fjell kommune Spørsmål til Ungdommens

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

Møtebok. Vedlegg: 1. Søknad frå Herøysund vassverk m/vedlegg. 2. Kart over leidningsnett som viser leidningar og anlegg som vert overtekne.

Møtebok. Vedlegg: 1. Søknad frå Herøysund vassverk m/vedlegg. 2. Kart over leidningsnett som viser leidningar og anlegg som vert overtekne. Møtebok SAK: Herøysund Vassverk - søknad om kommunal overtaking. Arkivsaksnr.: 97/01734 BEHANDLA AV: Beh.rf. Utval Møtedato Utvalssak X Hovudutval for miljø og kultur 10.12.97 97/078 1 Formannskapet 08.01.98

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

FJELL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VASSFORSYNING OG AVLAUP 2005-2016

FJELL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VASSFORSYNING OG AVLAUP 2005-2016 KOMMUNEDELPLAN FOR VASSFORSYNING OG AVLAUP 2005-2016 VEDTEKEN I FJELL KOMMUNESTYRE 25. AUGUST 2005 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO VEDTAK OM OPPSTART PLANARBEID Komite for plan

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015.

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Torvmyrane 29 6160 Hovdebygda Volda Kommune Rådhuset 6100 Volda Dykkar ref: Vår ref: PB Dato: 24.10.14 SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Vi

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Stord kommune. Litt om Stord kommune: Folkeltal: 18.000. Arbeidsplassar: 9.600. Areal i km2: 144

Stord kommune. Litt om Stord kommune: Folkeltal: 18.000. Arbeidsplassar: 9.600. Areal i km2: 144 Stord kommune Litt om Stord kommune: Folkeltal: 18.000 Arbeidsplassar: 9.600 Tenesteyting privat/off.: 63 % Industri, bygg/anl.: 36 % Primærnæringar: 1 % Areal i km2: 144 Stord kommune Tettstad/Bydelar:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer