FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet."

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet.

3 SIDE 15 BILDØYVATNET VASSVERK SIDE 16 SOLSVIK VASSVERK SIDE 22 FARLEG AVFALL- ÅRET Årsrapport 2014 FjellVAR... 4 Dagleg leiar Investeringsprosjekt... 8 Viktige vedtak i kommunestyret Merkantile teneste Bildøyvatnet vassverk Solsvik vassverk Vassforsyning Avløp Renovasjon Farleg avfall-året Nye tilsette Tilsette og styremedlemmer Styret sin rapport Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumoppstilling Notar Revisjonsberetning Sjølvkostrekneskap Foto: Rune Sætre og FjellVAR Design og trykk: Bodoni Trykt på resirkulert papir

4 FjellVAR er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. FjellVAR AS skal forvalte, planlegge, utbygge og drifte vass- og avløpsanlegga og renovasjon i Fjell kommune. 4 UTVIKLING ABONNENTAR NØKKELTAL tilsette Omsetning 102 mill. kr Driftsresultat 17,7 mill. kr Overskudd 2,2 mill. kr VATN AVLØP RENOVASJON VATN AVLØP RENOVASJON

5 Turøyna Misje Misje Turøyna Solsvika Solsvika Vindenes Vindenes Landro Landro Angeltveit Angeltveit FJELLVAR SINE ANLEGG 3 drikkevatnkjelde 3 drikkevatnkjelde 4 høgdebasseng 4 høgdebasseng 2 vassreinseanlegg 2 vassreinseanlegg 19 returpunkt 19 returpunkt reinseanlegg reinseanlegg avløp avløp Angeltveitsjøen Geitanger Angeltveitsjøen Ågotnes Geitanger Ågotnes Kårtveit Kårtveit Spjeld Spjeld Eide Knappskog Eide Knappskog Dyrøyna Dyrøyna Vågo Vågo Foldnes Foldnes Knarrevika Knarrevika 5 Løno Algrøyna Algrøyna Løno Lokøyna Lokøyna Hissøyna Hissøyna Syltøyna Sekkingstad Kolltveit Sekkingstad Skålvika Kolltveit Skålvika Fjell Møvika Syltøyna Åse Møvika Åse Ulveset Ulveset Fjell Nese Liatårnet Li Ekren Nese Liatårnet Dala Tellnes Li Kallestad Ekren Straume Straume Brattholmen Ebbesvika Brattholmen Ebbesvika Bjorøyna Bjorøyna Dala Tellnes Haganes Kallestad Trengereid Haganes Trengereid

6 DAGLEG LEIAR For vatn, avløp og renovasjon er det viktig å levere gode teneste til innbyggarane i kommunen. Ved å lære av andre kommunar, kan tilbodet bli enda betre. FjellVAR rustar seg 6 FjellVAR deltek i nasjonal benchmarking, der ein samanliknar mellom anna kvalitet og kostnadar med andre kommunar som leverer desse tenestene. Tanken er at kommunane kan lære av kvarandre, og syte for å gje innbyggarane stadig betre teneste. Verktøyet gjev ein kontroll på at tenestene er riktig prisa, og FjellVAR blei kåra til det mest kostnadseffektive selskapet i landet innan vatn og avløp. Vi skal effektivisere og jakte på forbetringar i alle deler av verksemda framover, og legge grunnlaget for lågast mogeleg gebyr. Det har også vore stor aktivitet på bygging av nye anlegg. Totalt blei det investert i anlegg for over 58 millionar kroner i 2014, og det er rekord i høve til årlege investeringar. Klimautfordringane gjer at også eit selskap som FjellVAR AS må bidra til reduserte utslepp. Selskapet har over fleire år arbeida aktivt med å få ned energiforbruket knytt til drifta, og auka fokus på val av energieffektive løysingar på nye anlegg. Ein må attende til 2005 for å finne år med lågare energiforbruk. Lekkasje på vassleidningane er redusert frå 52 % i 2009 til 28 % i Selskapet har gjennomført ei viktig oppgradering av sentrale IT-system for å gje betre kundehandtering. Selskapet overtok fakturering av kommunale gebyr innan vatn, avløp og renovasjon frå Fjell kommune i oktober Overgangen var krevjande, og mindre justeringar er gjort for å betre informa sjonen som blir sendt ut til kundane. Frå årsskiftet skal FjellVAR overta drifta frå Solsvik vassverk og levere vatn frå Fjæreide. Solsvik vassverk er det siste av totalt fem større private vassverk i kommunen som FjellVAR har overtatt drifta av. Frå årsskiftet vil selskapet levere vatn til personar i Fjell kommune. Ny strategiplan For å vere budd på dei store utfordringane selskapet står føre, vedtok styret ny strategiplan for selskapet. Strategiplanen er ambisiøs og selskapet må utvikle seg vidare for å nå dei måla som er satt. Vatn I 2014 blei vassverket ved Bildøyvatnet fullført og sett i prøve - drift. Resultata frå prøvedrifta syner at vasskvaliteten er svært god, og vil etter kvart inngå som ein del av vassforsyninga i Fjell kommune. Anlegget vil produsere kring % i ein naudssituasjon av det totale vassforbruket. Krav til stabil vassleveranse aukar, og toleransen for avbrot i vassforsyninga blir stadig lågare. Nye overføringsleidningar frå Morlandsstø til Åttringen og nytt vassverk vil auke leveringssikkerheita på drikkevatn. Avløp Selskapet er i gong med regulering av område for nytt avløpsreinseanlegg på Krekjebærneset (Ågotnes) og Storanipo (Våge). Desse to reinseanlegga vil saman med anlegget på Møvik ta i mot det meste av avløpsvatnet i Fjell. For å lukkast med drifta av nye reinseanlegg er det avgjerande at selskapet får bukt

7 med alt framandvatn som kjem inn i avløpsleidningane. Dette vil bli ei prioritert oppgåve dei neste åra samstundes med bygging av nye reinseanlegg. Renovasjon Vi som bur i Norge har opplevd ei utruleg velstandsutvikling dei siste tiåra. Dei fleste er nok einige om at økonomisk vekst er positivt, men velstandsaukinga fører til at vi kastar meir avfall som fortsatt har verdi. Om lag 95 % av alt avfall selskapet samlar inn går til energigjenvinning eller materialgjenvinning. Ein ser likevel ei utvikling der ombruk og materialgjenvinning skal settas føre energigjenvinning. 7 Selskapet er no i gong med å lage ein ny avfallsstrategi for hushaldsavfall, og vi vil stake ut kursen for kva ambisjonar ein skal ha for avfall i dei næraste åra. Den store auken i talet på bilar til gjenvinningsstasjonen på Straume har sett stasjonen under press, og vil tvinge fram ei utviding av kapasiteten. I 2014 har selskapet arbeid med ein reguleringsplan for utviding av stasjonen sørover. Eg er stolt over den innsatsen våre tilsette har utført gjennom året. Årets resultat syner at forbetringsarbeidet verkar. Samtidig er det ei potensial for ytterlegare forbetringar, og det er ein god driv i organisasjonen for å løyse nye utfordringar. Vi skal heile tida søkje løysingar som er det beste for vår eigar og våre kundar. Vi har fått tre nye tilsette i 2014, og vi er spesielt stolte av at ein av våre tidlegare medarbeidarar kom tilbake. Det må vere eit godt teikn på at tilsette opplever FjellVAR som ein god arbeidsplass. Bjarne Ulvestad DAGLEG LEIAR

8 UTBYGGING Kommunestyret vedtok i møte den ny kommunedelplan for vatn og avløp i Fjell kommune for perioden Investeringsprosjekt Status per Heile programmet omfattar investeringar for 905 millionar kroner svært mykje av dette er føresett gjennomført i løpet av dei komande åra. Vidare blei det i kommunestyre den fatta vedtak om at det nye hovudavløpsreinseanlegget skal liggje i fjell (alt. F2B). Meirkostnaden for fjellanlegg er førebels kostnadsrekna til 78 millionar kroner. Dammen ved Fjæreide må byggast om viss ein skal auke reguleringshøgda, og ein ventar no på godkjenning av konsesjonssøknaden (prosjekt 2). PROSJEKT 4 KØRELEN (UTGREIINGAR OG KONSESJONSSØKNAD) Pågår i samarbeid med Sund kommune/sund VA. Forslag til klausuleringsføresegner er tatt med i arealdelen til Fjell kommune. Konsesjonssøknaden er sendt til NVE. VASSLEIDNING TIL EIDE (BESTILT AV KOMMUNESTYRE) Franzefoss AS og FjellVAR AS gjekk saman om legging av første etappe frå FV 210 til Nordre Eidesvågen. Leidningen utløyste 10 nye abonnentar og det blei investert kroner (eks mva). Arbeida er fullført. PROSJEKT 1 HAGGARDVATN Det er lagt til rette for å kunne ta i bruk Haggardvatn som krisevatn. Arbeida er fullført. PROSJEKT 2 ENGESVATNET Søknad om konsesjon for regulering av Engesvatn er sendt til NVE og vil i nær framtid bli lagt ut til høyring. PROSJEKT 3 DAM FJÆREIDE / OPPGRADERING AV EKSISTERANDE DAMMAR Ny damsikkerheitsforskrift har medført at dammane våre må forsterkast. Det pågår arbeid med dammane både på Bildevatn, Hagardvatn og Signalvatn. Del 1 (forsterkning av sidevederlag og overløp er ferdigstilt, medan nye pilarar er under bygging på Bildevatn. Totalt er det kostnadsført 6,2 millionar kroner på damrehabilitering i 2014, og er belasta drifta som vedlikehaldskostnadar. Dam Haggardvatn og Signalvatn er under prosjektering, med forventa byggestart i mai/juni PROSJEKT 5 BILDØYBAKKEN VASSBEHANDLINGSANLEGG Prosjektet er ferdig, pågår prøvedrift og kontroll av vasskvalitet. PROSJEKT 6 KØRELEN VASSBEHANDLINGSANLEGG Konsesjonssøknad må først vere klar, sjå prosjekt 4. PROSJEKT 7 MØVIKA AVLØPSREINSEANLEGG Prosjektet omfattar nytt avløpsreinseanlegg for området Fjell - Ulveset - Møvik - Skålvik, med plassering ved kaien i Møvik. Prosjektet er fullført. PROSJEKT 8, 9 NYTT HOVUDREINSEANLEGG FOR AVLØP Pågår reguleringsplanarbeid. Planlagt byggjestart PROSJEKT 10 ÅGOTNES AVLØPSREINSEANLEGG Nytt avløpsreinseanlegg på Ågotnes. Reguleringsplanarbeid pågår. PROSJEKT 11 SKÅRANE I samband med etablering av fortau frå hovudvegen til Skårane/ Vindenes vart det også lagt ned vassleidningar. Prosjektet er fullført. PROSJEKT 12 SYLTØY, LOKØYNA OG FLOGØYNA Prosjektet omfattar nye vassleidningar frå Møvik til Syltøy, Lokøyna og Flogøyna. I prosjektet ligg og utsleppsleidning frå Møvik. Arbeidet er fullført.

9 BILDØYBAKKEN: Arve Smedvik (t.v.) i FjellVAR var bygge leiar for det nye vassverket i Bildøybakken. Til høyre anleggs leder Erkki Mikkonen fra leverandøren av prosessutstyret, Lafopa Industrier Verdal As.

10 13 10 U U U1 U Uført Under produksjon Under prosjektering/ ferdig prosjektert, prisa eller utlyst 27 Turøyna Liatårnet Eide Angeltveit Åse Ekren Dala Ebbesvika Ulveset Nese Li Haganes Vågo Angeltveitsjøen Kallestad Kårtveit Skålvika Landro Sekkingstad Trengereid Brattholmen Tellnes Spjeld Foldnes Kolltveit Knappskog Misje Fjell Dyrøyna Algrøyna Lokøyna Syltøyna Hissøyna Løno Bjorøyna Møvika Geitanger Solsvika Ågotnes Vindenes Straume Knarrevika U U U1 U Uført Under produksjon Under prosjektering/ ferdig prosjektert, prisa eller utlyst 27 Turøyna Liatårnet Eide Angeltveit Åse Ekren Dala Ebbesvika Ulveset Nese Li Haganes Vågo Angeltveitsjøen Kallestad Kårtveit Skålvika Landro Sekkingstad Trengereid Brattholmen Tellnes Spjeld Foldnes Kolltveit Knappskog Misje Fjell Dyrøyna Algrøyna Lokøyna Syltøyna Hissøyna Løno Bjorøyna Møvika Geitanger Solsvika Ågotnes Vindenes Straume Knarrevika UTBYGGING 10 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014

11 PROSJEKT 13 VINDENES GARD Nye vass- og avløpsleidningar til Vindenes Gard. Prosjektet er fullført. PROSJEKT 23 AVLØPSSANERING KOLLTVEIT I handlingsprogrammet er det tatt med avløpssanering på Kolltveit. Dette er fellesleidningar der både spillvatn og overvatn blir ført saman i ein leidning. Det er viktig å få bort overvatn frå avløpsnettet då dette tar mykje av kapasiteten til anlegget. Pågår prosjektering av del I, byggestart august PROSJEKT 14 EKREN NESE Ny vassleidning frå Nordvik til Ekren og Nese. Prosjektet blei fullført og tatt i bruk i PROSJEKT 15 MORLANDSTØ ÅTTRINGEN STRAUME Sjøleidningen til Bildøyna og Åttringen er lagt. Pågår bygging av ny pumpestasjon ved Åttringen. Det er også lagt ned ny vassleidning i tunnelen mellom Sjøfronten og via sjakt og opptil Foldnesvegen. Ein reknar med at anlegget er fullført i mai PROSJEKT 24 SØRE BILDØYNA STRAUME Avløpet frå Søre Bildøyna skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipa. Prosjektering pågår, forventa byggestart august PROSJEKT 25 TRENGEREID BILDENUTEN Prosjektet heng saman med nytt vassverk Kørelen. Delar av ny vassleidning vil bli eit samarbeid mellom JM gruppen og FjellVAR på Kolltveit/Blommen. PROSJEKT 16 APALVÅGEN SKÅLEVIK SKULE Ny pumpestasjon i Apalvågen og ny leidning til skulen. Avløpet blir då ført vidare til nytt reinseanlegg på Møvik. Fullført. PROSJEKT 26 UTSLEPPSLEIDNING VÅGO Må sjåast i samanheng med nytt avløpsreinseanlegg og er ikkje starta opp. PROSJEKT 17 BILDØYBAKKEN Leidningane til høgdebassenget er for små og må skiftast ut. Entreprenøren starta opp i september 2013 med legging av nye vassleidningar og med forventa fullføring mars PROSJEKT 18 SAMANKOPLING ÅGOTNES Arbeidet er fullført og tatt i bruk aug Saman med ny vassleidning i Fjæreidepollen er no vassforsyningskapasiteten auka mykje i den nordre del av Fjell kommune. PROSJEKT 19 EBBESVIKA ØVRE SNEKKEVIKA FjellVAR AS har kontakta Fjell kommune og Statens Vegvesen om det kan vere aktuelt med eit spleiselag med nye grøfter og nytt fortau. FjellVAR AS vil ha dette avklart før ein startar opp med bygging av nye leidningar. PROSJEKT 27 KOLLTVEIT NORDRE BILDØYNA FOLDNES Avløpet frå Kolltveit skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipo. Prosjektet er delt opp i fleire delar, og er under prosjektering. Forventa byggestart aug PROSJEKT 28 BRATTHOLMEN VALEN KNARREVIK Avløpet frå Brattholmen/Valen/Knarrevik skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipo. Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp då leidningen er tenkt ført i same tunnel som utsleppsleidningen. PROSJEKT 29 HØGDEBASSENG BURDALSFJELLET Vassleidningar er lagt ned i turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen, og sjølve høgdebassenget er no under prosjektering og ein reknar med at prosjektet kan stå ferdig i PROSJEKT 20 HØGDEBASSENG BJORØYNA Under bygging, forventa overlevert august PROSJEKT 21 FJÆREIDEPOLLEN Ny vassleidning i Fjæreidepollen. Eksisterande vassleidning var kritisk med omsyn til ev. brudd og har begrensa kapasitet. Ny vassleidning blei lagt i PROSJEKT 22 AVLØPSSANERING OG KAPASITETSAUKE STRAUMEOMRÅDET Ein har utbetra deler av leidningane og redusert overvatn som går i avlaupsleidningane. Det er lagt ny avløpsleidning frå Foldnesvegen via tunnel til Sjøfronten. Anleggsarbeida pågår og ein forventar at arbeida er fullført juni PROSJEKT 30 MORLANDSTØ KOLLTVEIT I samband med ny vassleidning frå Morlandstø til Foldnes har ein førebudd deler av avløpsnettet for å føre avløpet til Kolltveit. Pågår prosjektering og ein reknar med at anleggsarbeida kan starte i slutten av PROSJEKT 33 AVLØPSSANERING KALLESTAD Første byggetrinn er prosjektert (avløpsleidning til sjø) og anbodskonkurranse gjennomført. FjellVAR AS vil ha avklart om det samstundes skal leggast ned ny vassleidning frå Ekren. PROSJEKT 34 SOTRASAMBANDET STRAUME KNARREVIK Prosjektering av ny vassleidning Storskare Arefjord er i sluttfasen. Byggestart avhengig av Statens Vegvesen. Avløpsleidning er planlagt ført til Valen i sjø.

12 UTBYGGING PROSJEKT U1 ANGELTVEITSJØEN Anleggsarbeida byggetrinn 1 er fullført våren I første omgang vil ein føra avløpet ned til slamavskiller ved sjøen, som på sikt skal byggast om til pumpestasjon og leie avløpet til nytt hovudreinseanlegg på Ågotnes (byggetrinn 2). PROSJEKT U4 SOLSVIKA MISJE TURØYNA FjellVAR har starta opp med kartlegging av sjøbunn for legging av leidning til Misje/Øygarden og Turøyna. Øygarden har meldt tilbake at dei har utsett vedtaket om felles vassleidning med Fjell frå Solsvika til Øygarden. Vassleidning til Turøyna og Misje er under prosjektering og ein ny vassleidning kan vere lagt sommaren PROSJEKT U14 GEITANGER Prosjektering av vassleidning til Geitanger pågår. Anleggsarbeida kan truleg starte opp våren PROSJEKT SOLSVIK Overtaking av Solsvik Vassverk, legging av nye avløpsleidningar og nye vassleidningar. Avløpspumpestasjon der avløpet pumpas til eksisterande slamavskillar på Landro. PROSJEKT EKREN KALLESTAD Ny vassleidning frå Ekren til Kallestad. Vassleidningen vert lagt opp til bussnuplassen i Kallestadvika. PROSJEKT U6 SØRE BJORØYNA Det er inngått utbyggingsavtale mellom Fjell kommune, utbyggar og FjellVAR AS om legging av leidning til Søre Bjorøy. Prosjektet er på det næraste ferdig prosjektert og klart for utsending av anbod. 12 UTBYGGINGSKOSTNADER Prioritet nr. / KS-sak Prosjektnamn Kostnadsramme Sluttkostnad Avvik i høve til KDP 68/10 Eide Vassleidning /10 Trykkaukestasjon Møvika PS74/2011 Lagerbygg gjenvinningsstasjon Møvik avløpsreinseanlegg Skårane Syltøyna, Lokøyna og Flogøyna Vindenes Gard Ekren og Nese Apalvågen - Skålevik skule Samankopling Ågotnes Fjæreidepollen Miljøovervaking/resipientundersøking U1 Angeltveitsjøen FORNYING/ Vindenes kai-skårane, etappe REHAB. Utskifting av vassleidning Nordvik Nye pumper, div stasjoner Totalt

13 Rehabilitering/fornying Det er i kommunedelplanen satt av ein årleg sum til div. tiltak (rehabilitering/fornying). Følgjande prosjekter er gjennomførte eller er under planlegging: VASSLEIDNING NORDVIK I samband med legging av ny vassleidning til Ekren og Nese oppdaga ein at dimensjonen på leidningen i Nordvik var for liten. Denne blei skifta ut i Totalkostnad 2,2 mill kr. VINDENES KAI SKÅRANE I samband med at kommunen starta med utbetring av også denne vegstrekninga nytta FjellVAR AS høve til å leggja nye vass- og avløpsleidningar. Arbeidet er fullført i 2013 med ein totalkostnad 1,5 mill. kr. RESIPIENTGRANSKING FjellVAR AS har gjennomført resipientgransking i 2012, med ein kostnad på ca. 2,1 mill. kr. På bakgrunn av resultatet frå denne undersøkinga er det søkt om fritak for sekundærreinsing for det nye hovudavløpsreinseanlegget på Litlesotra. SANERING AV AVLØP SOLSVIK OG NY VASSLEIDNING TIL SOLSVIK FjellVAR AS starta opp med sanering av avløp og framføring av vassleidning til Solsvik hausten FjellVAR AS overtok vassverket ved årskiftet 2014/2015 og leverer no vatn frå Fjæreide til Solsvik. Etter planen skal avløpet førast fram til Landro, og det er forventa at anleggsarbeida blir avslutta våren Viktige vedtak i kommunestyret Kommunestyret vedtok ny kommunalteknisk VA-norm. VA-norma inneheld tekniske og administrative føringar på korleis veg og leidningsanlegg skal planleggjast og utførast. Målet har vore å få ein felles VA-norm for Bergen og regionen rundt. Dette vil effektivisera planleggingsarbeid for kommunane og for konsulentar, entreprenørar og leverandørar som utfører arbeidet. Det blei vedtatt i kommunestyret , at FjellVAR AS fekk løyve til å leggje nye vass- og avløps leidningar i sjø frå Landro til Solsvik og naudsynt utskifting av begge sider, med ei kostnadsramme på kr. 15 mill. kroner som eit uprioritert tiltak. FjellVAR AS har kartlagt tilstanden på avløpsleidningen frå bedehuset på Solsvik og ned til kaien samt utsleppsleidning til sjø. Avløpsleidningen er i dårleg stand og må utbetrast frå Solsvik kai og opptil bedehuset. Utsleppspunktet er heller ikkje tilfredstillande og må utbetrast. På lang sikt ønskjer ein å føre avløpet frå Solsvik til nytt reinseanlegg på Ågotnes (Krækjebærneset). 13 Vedtak i kommunestyret der Fjell kommune gjev sjølvskuldnargaranti for lån oppteken av FjellVAR AS til investeringar innan VAR-sektoren. VINDENES: Leidulf Hjartøy (t.v.) og byggeleiar Kristian Hammer Opdahl, Stracon.

14 MERKANTILE TENESTE Det er i 2014 implementert fagsystem som skal understøtte manuelle arbeidsprosesser til å bli meir automatisert, samt sikre god kvalitet på kundereskontroen. Det er implementert løysing innan renovasjon, vassmålar, kunde samt modul for gebyr og fakturering. Nye rutinar for fakturering 14 STRAUME: Lars, Monica og Linda i kundemottaket til FjellVAR. Fjell kommune fakturerte dei kommunale gebyra fram til Frå starta FjellVAR med utfakturering av desse kommunale gebyra. Gjennom året vart kundeinformasjon i Fjell kommune konvertert over i kundemodul i FjellVAR AS. Selskapet har i 2014 starta opp med offentlege postliste. All inngåande informasjon som er arkivverdig skal registrerast og innbyggjarar skal kunne få ut offentleg informasjon. Arkivmateriale tilbake til 2006 er registrert inn i det elektroniske arkivet slik at det skal vere enklare å følgje opp historiske data. Det er gjennom året etablert nye rutinar for fakturering, klage behandling samt purre- og inkassooppfølging. På slutten av året vart det gjennomført ein kampanje for å få kundar til å nytte efaktura og avtalegiro. Ved årslutt var ein tredjedel av kundane over på maskinell distribusjon av utgåande faktura. Innan mottak av inngåande faktura vert no 70 % distribuert til oss som efaktura. Kundebehandling og service har gjennom året vore stort fokus. Det er sett opp mål for saksbehandlingstid samt tett oppfølging av alle kundar dagleg for å sikre optimal kundetilfredsheit. Klagebehandlinga vart lagt om i 2014, ved at alle klager vert elektronisk registrert og knytt til forsvarlig saks behandling og tilbakemelding til kunde snarast mogeleg. Tilsette har vore opptatt av å oppfylle kundar sine ønske, og gjere dei tilfredse. Ein har fokus på å gjere det lille ekstra for å sikre ei god kundeoppleving. Fokus har vore retta mot korleis vi kommuniserer med kundane ved å stille spørsmål og kart legge kundens behov, gje god veiledning. Omvising og læring for elevar frå Tranevågen ungdomsskule Rett før jul hadde vi besøk av 40 elevar frå Tranevågen ungdomskule, klasse. Dette var elevar som går på valfag miljø og ressurs. Formålet med besøket var å få ei innføring i korleis FjellVAR reinsar vatnet ved Fjæreide vassverk. Vi gjekk gjennom alt frå kvifor vi reinsar vatnet, til det kjem ut av springen. Elevane fekk ei innføring i krava i drikkevassforskrifta og kva dei ulike parametrane tyder, samt prosessen med sandfilter og korleis denne sanden klarer å reinse vatnet. Dei fekk og vete kor viktig det er å ta omsyn til nedbørsfeltet til drikkevatnet når ein er ute og går tur i dette sårbare området. Besøket vart avslutta med felles pizza frå Dolly. Noko som vart sett svært stor pris på.

15 BILDØYVATNET VASSVERK Større kapasitet mindre energi 17. april 2015 vart FjellVAR sitt nye vassverk ved Bildøyvatnet opna. Anlegget er eit viktig supplement til Fjæreide som framleis er hovedmagasin. Kapasiteten aukar, samstundes som ein sparar energi. Sårbar forsyning Bildøyvatnet hadde ikkje god nok vasskvalitet til at det kunne nyttast som drikkevatn. Med berre Fjæreide-anlegget som vassverk, var for syningstryggleiken sårbar i tilfelle driftsproblem. Fjell kommune og FjellVAR starta planlegginga i På seinsommaren 2013 ga kommunestyret klarsignal for bygginga som starta i september same år. FjellVAR si utbygging av vassverket ved Bildøyvatnet har stort sett gått etter planen, og det var ein periode med prøvedrift før den offisielle opninga i april. Det nye vassverket kan, om det er naudsynt, dekkje kring 40 prosent av behovet til Fjell kommune. 15 Enova-tilskot Prosjektet fekk kroner i tilskot frå Enova for meir miljøvenleg energibruk. Det er første gong Enova har gjeve tilskot til eit vassbehandlingsanlegg. Grunnen til dette er den unike plasseringa til Bildøyvatnet. Vatnet ligg høgt til fjells. Dette gjer at vi kan nytte oss av gravitasjon både til å føre vatnet til vassverket og ut frå vassverket. På Fjæreide vassverk må vi bruke pumper til dette. Vi reknar med at denne pumpefrie løysinga vil avlaste Fjæreide vassverk så mykje at vi her vil spare ca 2500 kwh i døgnet. Penger spart er penger tjent. Vatnet blir reinsa på same måte som på Fjæreide og blir desinfisert via UV-anlegg i staden for kloring av vatnet. BILDØYBAKKEN: Anlegget reisar seg våren 2014.

16 VASSFORSYNING Leidningane til Solsvik vassverk vart tatt over av FjellVAR i Solsvik vassverk er historie Vassverket var eit partslag med historie attende til Mykje av arbeidet vart gjort på dugnad. Strengare krav til reinsing og stor byggjeaktivitet i Solsvik-området gjorde at veteranane i partslaget avgjorde å gje ansvaret til FjellVAR. Nytt leidningsnett i Solsvik Prosessen kring overtakinga gjekk greit, og hausten 2014 starta gravinga. Mykje av leidningsnettet i Solsvik vert bytta ut, og det kjem ny kloakkpumpestasjon med samband til Landro der det er slamavskiljar. Arbeidet vert utført både på land og i sjø, og leidning for vatn og avløp vert lagt parallelt. Heile prosjektet er venta å vere ferdig til sommaren FjellVAR har eit godt samarbeid med BKK som har nytta høvet til å forsterke sitt leidningsnett og byggje nye trafoar på Solsvik. I grøfta frå Solsvik kai til bedehuset ligg vatn, avløp og straum side om side. 16

17 Endringa gjev betre kvalitet på drikkevatnet. Det vil kome frå Fjæreide i staden for Pålsvatnet, som har vore Solsvik Vassverk si kjelde sidan partslaget vart stifta. 270 nye abonnentar Solsvik Vassverk kosta om lag kroner i Brukarane teikna seg for aksjar, og det kom økonomisk stønad frå både landbruks- og fiskeridepartementet. Norges Badeforbund ga òg eit bidrag for å betre dei hygieniske tilhøva. Før vassverket vart opna, hadde innbyggjarane i området bora hòl og laga sine eigne brønnar, og mange vaska kleda sine i Pålsvatnet. Det var ein stor dag for Solsvik-folket då det endeleg kom vatn rett i springen i år seinare får kring 270 nye FjellVAR-abonnentar på Solsvik betre drikkevatn, avløp og straumforsyning. SOLSVIK: I grøfta frå Solsvik kai til bedehuset ligg vatn, avløp og straum side om side. 17

18 VASSFORSYNING Folketalet i Fjell aukar, men vassforbruket går ned, mellom anna på grunn av færre lekkasjar. Godt drikkevatn og færre lekkasjar 18 Vasskvalitet Drikkevatn som vert levert til forbrukar, skal tilfredsstilla krava frå Drikkevassforskrifta. Dette omfattar ei rekkje kjemiske, fysiske og bakteriologiske parametrar. Vasskvaliteten i Fjell kommune har blitt kartlagt ut ifrå parametrar som ph, fargetal, turbiditet, konduktivitet, lukt, smak, kimtal, E.coli, koliforme bakteriar, intestinale enterokokker og Clostridium Perfringens. Totalt blei det tatt 384 vassprøvar fordelt på leidningsnettet. Drikkevasskvaliteten viste god kvalitet for dei fleste para metrar. Ingen av avvika var i tiltaksklasse A. Det har vore to mindre avvik som har blitt lukka. Lekkasje Selskapet har lagt ned eit stort arbeid med å redusere lekkasje i vassnettet. Nye lekkasjar dukkar opp og lekkasjesøk er eit kontinuerlig arbeid som blir prioritert i selskapet. Lekkasjane er ofte små og vanskelige å oppdage. Av alle registrerte reparasjonar var om lag 90 % av lekkasjane på private leidningar. I 2009 var lekkasjeandelen 52 %, medan i 2014 var den 25 %. Ein ligg no under landsgjennomsnittet som er opp mot 50 %. Vassproduksjon Kjeldekapasiteten til Fjæreide vassverk er i dag for liten i høve til forbruket. Det har difor vore viktig for selskapet å redusere Andreja Peternelj utfører prøvetaking på Bildøyvatnet vassverk. vasstapet slik at ein er betre rusta til å møte den forventa auken i folketalet. Ein må tilbake til 2006 for å finne eit år med lågare vassforbruk. I 2006 var om lag innbyggjarar knytt til den offentlege vassforsyninga, medan ca var tilkopla i Også for 2014 fortsetter nedgongen av vassforbruket, m 3 mindre enn i Sjølv om det største potensiale no er tatt ut, vil det også i tida framover vere viktig å redusere vasstapet endå meir. VASSKVALITET, FJÆREIDE VASSVERK VASSPRODUKSJON, FJÆREIDE VASSVERK GJENNOM- GRENSE- PARAMENTER SNITT MAKS. VERDI Koliforme bakterier (ant/100 mg) 0 0 < 1 Ammonium (mg/l N) 0,017 0,06 0,5 Kimtal (ant/ml) 7, Konduktivitet (ms/m) 12,7 13,8 250 Turbiditet (FNU) 0,17 0,45 1 E. coli (ant/100 ml) PH 8,05 8,3 6,5-9,5 Intestinale enterokokker (ant/100 ml) Farge (mg/l Pt) 4, M

19 AVLØP Ei rad reinseanlegg i Fjell kommune skal leggast ned og erstattast av eit, stort anlegg. Det vert byggestart i 2016, og alt skal etter planen vere ferdig i Byggjer for framtida I dag er Møvik FjellVAR sitt nyaste reinseanlegg, frå I tillegg driftar FjellVAR fem tilsvarande anlegg på Brattholmen, Hjelteryggen, Valen, Våge og Morlandstø. Med unnatak av Brattholmen, er dette anlegg som nyttar same type reinseprosess. Den går ut på å sile avløpsvatnet gjennom ein duk på 1,0 mm. Tørrstoffet blir samla i ein container og tømt regelmessig. Dette er ein forholdsvis driftssikker og enkel måte å reinse avløpsvatnet på, som ikkje minst dekker reinsekrava frå offentlege styresmakter. FjellVAR har òg tolv slamavskiljarar, eller septiktankar. Gamalt leidningsnett Avløpsvatnet vert ført fram til dei ulike reinseanlegga via ca. 150 km med avløpsrøyr og 35 pumpestasjonar. Dette er svært viktige anlegg for å få ein optimal drift av avløpssystemet. Ein del av leidningsanlegget er gamalt, med mykje innlekk av overvatn ved nedbør. Dette stel av kapasiteten til leidningsnettet og pumpestasjonane, og kostar mykje i straumutgifter. Det er difor gode pengar å hente på tetting av lekkasjar også på avløpsnettet. Skjerpa EU-reglar Regelverket i Norge vert harmonisert med eit EU-direktiv om reinsing av avløpsvatn frå byar og tettbygde område. EU har skjerpa reglane, og norske kommunar er pålagt å følgje desse krava. I staden for å ruste opp mange små anlegg, byggjer difor FjellVAR eitt stort. Konsekvensen vert at åtte av dagens avløpsreinseanlegg i området Morland Bildøy og Litlesotra vert lagt ned. Det nye, store reinseanlegget skal ligge i fjell ved Storanipo. Avløpet frå anlegget skal førast til Hjeltefjorden via ein 1,3 kilometer lang tunnel. Dette vert eit kraftig miljøløft for FjellVAR med kostnadsramme på nærare 465 millionar kroner. Nytt reinseanlegg i fjell som skal ligge ved Storanipo. 19 VÅGO STORANIPO HJELTEFJORDEN

20 20 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

fjellvarsel fjellvarsel Bildøyvatnet vassverk Berland opna Bildøyvatnet rein vekst rein vekst FAKTA

fjellvarsel fjellvarsel Bildøyvatnet vassverk Berland opna Bildøyvatnet rein vekst rein vekst FAKTA fjellvarsel Informasjon frå Fjell vatn, avløp og renovasjon as November 2013 Nr. 3/13 fjellvarsel INFORMASJON FRÅ FJELL VATN, AVLØP OG RENOVASJON AS NR 2 JUNI 2015 Informasjon frå Fjell vatn, avløp og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 Sagatun silanlegg UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane

Saman tek vi vare på ressursane SSR - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK ÅRSMELDING 2014 Saman tek vi vare på ressursane INNHALD Meir og meir avfall s 4 Høgdepunkt 2014 s 6 Marin forsøpling og mikroplast s 8 Eigarmelding s 14 Styrets årsmelding

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen...

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen... Kommunedelplan avløp, 2006 2014. Side 1 av 29 1 INNLEIING, BAKGRUNN....2 2 RAMMEVILKÅR....3 2.1 Kommuneplanen med arealdel....3 2.2 Kommunehelselova og Smittevernlova....3 2.3 Gjeldande utsleppsløyve for

Detaljer

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi Årsrapport 2012 Sogn og Fjordane Energi Visjon: Kraft til å påverke framtida Visjonen fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4. Årsmelding 1998 Innhald 1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.3 Tilsette 5 5 Rekneskapen for 1998 6 5.1 Kor kjem inntektene

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral Årsmelding Statens innkrevjingssentral Forteljinga frå side til side 4 5 Milepælane 6 7 Nøkkeltal SI Oppdragsgjevarane Historiske tal 8 9 Orda frå direktøren 10 11 Organisasjonskart Leiarar 12 19 Dei gode

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer