KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLANENS AREALDEL"

Transkript

1 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Fase I BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet sak 63/14

2 Grovsiling Fase 1 Hensikten med grovsiling er å skille ut de innkomne innspill som åpenbart er i strid med nasjonale/regionale føringer for arealplanlegging i Bamble kommunes strategi for framtidig arealbruk. Disse får ikke gå videre til neste fase, hvor innspill blir konsekvensutredet i henhold til nasjonale/regionale og lokale retningslinjer. Innspillene har blitt delt inn i seks tema: 1. Boligområder, 2. Fritidsboligområder, 3. Handel, 4. Industri, 5. Næring, 6. Generelt. Dersom et innspill faller innunder mer enn et tema blir det behandlet innunder de forskjellige temaer separat. Sentrumsavgrensning: Kommunesenter: Langesund, Stathelle. Lokalsenter: Grasmyr, Herre, Rugtvedt, Rønholt/Feset, Valle (Bolig=0-50 moh/ fritidsbolig=51-80moh). Tettsted: Trosby, Brevikstrand. 1. Boligområder: Tiltak i boligområder går videre til Fase 2 dersom man kan svare ja på følgende spørsmål: 1. Ligger tiltaket innenfor området regulert til boligformål i dag? (Eksisterende vedtatt boligpotensiale videreføres i hele kommunen.) 2. Ligger tiltaket innenfor bybåndet? 3. Dersom tiltaket ligger utenfor bybåndet, er det tilknyttet lokalsenter/tettsted? 4. Gjelder tiltaket fortetting i eksisterende formål? 5. Innspill inntil 5 boenheter i LNF-område fases ut av silingsprosessen. Det henvises til boligbygging/huskrull i LNF-områder. *Kriteria 1.5 utgår som det foreligger. Innspill som er vurdert etter 1.5 blir vurdert som søknader om spredt boligbygging i LNF, jf. forslag til bestemmelser og retningslinjer Se eget silingshefte. 2. Fritidsboligområder: 1. Ingen ny fritidsbebyggelse innenfor 100meters beltet/strandsone/ RPR 2. Ingen ny fritidsbebyggelse i 200m/naturlig avgrenset av topografiske forhold fra tettsteder/lokalsenter. 3. Tiltak som følger fortettingsprinsippet av eksisterende hyttefelt i henhold til RPRintensjon går videre. Dette gjelder også for hyttefelt som ikke er regulert, men som i form av sin tetthet blir oppfattet som hyttefelt. 1

3 3. Handel Mål for handel i ATP Hele befolkningen skal ha tilgang til et godt og variert handelstilbud. Handelsområdene skal være lett tilgjengelig for alle regionens innbyggere også de som ikke disponerer privatbil Den videre utviklingen av handelen i regionen skal bidra til en mer kompakt byutvikling og reduserte klimagassutslipp 4. Industri Er ingen spesifikke bestemmelser i ATP. Føringer fra planprogrammet er lagt til grunn. 5. Næring Mål for næring i ATP Grenland skal ha en offensiv og positiv holdning til dem som ønsker å etablere seg, eller videreutvikle sin virksomhet i Grenland Det skal til enhver tid finnes et variert utvalg av ledige arealer med ulike kvaliteter egnet for ulike typer virksomheter Grenland skal framstå som en enhet i næringssammenheng Næringsarealer i bybåndet skal utnyttes effektivt Næringsarealer i bybåndet skal gis en estetisk utforming som er med på å understøtte regionens attraktivitet 6. Kystsone Kystsoneinndeling: Kysten er delt inn i tre hovedsoner: A. Sørvest-området: Skjerkøya-Kragerøgrense. Hovedretningslinjer for 100- metersbeltet, strandsonen og RPR opprettholdes. B. Nordøst-området: Skjerkøya til Herre. Området er i dag i stor grad regulert til næring og havneformål. Ytterlige etableringer er varslet (Frier Vest og regional havn). Hovedretningslinjer for strandsonen og RPR foreslås opphevet for dette området. C. 100-metersbeltet og eventuelt andre restriksjoner i forbindelse med ferskvann og vassdrag skal følges. Prioritering av tiltak i etablert strandsone: 1. Kystens næring 2. Fastboende 3. Allmenheten og andre off. tiltak (friareal/offentlig tekniske anlegg) 4. Fritidsbebyggelse og annet 2

4 INNSPILL TIL AREALDELEN ( i nummerkolonna betyr at svar er sendt gjennom NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 1 Ikke i Sondre Brubakken Bergsbygdavegen Porsgrunn boligtomter o bruksendring Kjørstad 77/79, 124 Ønsker å utvi industri 2 9 og 105 Advokatfirma Skomvær v/ Dag F. Mjaaseth Postboks Porsgrunn Arvid Jacobsen Rådyrvegen Porsgrunn Sekkekilen 85/127 Ønsker å end LNF til bebygg fradele 6 hytt Ved negativ likebehandlin vurdert i forho naboens tillat 3 Ikke i Arkitektkontoret Henning Karlsen as Klyveveien Skien Tveten Finnmark Bjørkk-holdt 79/2 (to teiger) Ønsker å avse eiendommen fritidsboliger Borgny Haavet Haukedalsveien Ikke i Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Klyveveien Skien Vallevn. 684 Kjørstad 78/ 8 Ønsker å byg har fått signa boligbygging godkjent. Arne W Hartveit Torskeberg 4950 Risør

5 Public) Sak 13/01254 AJOUR PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) kle tre g søker om fra lager/ Kommuneplan: Framtidig boligområde mål godkjent i forrige kommuneplan. Situasjonsplan må utarbeides for endelig godkjenning. Sees opp mot målsettinger i arealdelen. Godkjent i henhold til eget vedtak. re formål fra else for å etomter innstilling bes gsprinsippet ld til elser Kommuneplan: LNF Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 tetting kan vurderes i et begrenset omfang i henhold til retningslinjer for RPR. Krever egen planprosess. Antall hytter, størrelse på tomtene må vurderes. Jomfruelige arealer skal ikke tas i bruk. tte deler av til boliger og ge fire hytter, ler om kan bli Kommuneplan: LNF i all hovedsak, men berører også framtidig byggeområde Kommuneplan: LNF Boliger: Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Store boligområder ligger allerede inne i eksisterende arealplan. Hytter: Innenfor RPR for NEI, 2.1 Verdifulle naturtyper, verdifullt skogbruksområde, dårlig adkomst fra E-18, ikke knyttet mot eksisterende VA-nett. Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 Ligger innenfor sone avsatt til bolig i tilliggende plan. Ble vurdert positivt til boligformål i forrige rullering. Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 1

6 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 5 Ikke i 6 Ikke i 7 Ikke i Jordvernforeningen i Telemark Torstein Ruben Kaasa Bamble Bondelag v/svein Morten Rogn Brekke Gaard Landskapsarkitekt John Lie Porsgrunnsveien Skien Roy Hafredal framdrift og f planprogram Vil ha eget ka setter klare g aktivt jordver hver kvm foreslås bygd opparbeides et annet sted Vil ha eget te Felles definisjo Generelt - Vil ha mer inf jordvern. regionen Generelt - Ønsker klare bevaring av d hele Grenlan Finnmark Valle 85/2 slag til nytt hytteområde østre, 43,7 da 8 Ikke i Sigurd og Gro Linna Christen Lund Skien Tostrupsvei Stathelle 107/240 Ønsker eiend omregulert fr til bolig 9 Ikke i Arkitektkontoret Henning Karlsen Klyveveien Skien Vallevn. 684 Kjørstad 78/8 Ønsker avsat eiendommen fritidsboliger Arne W. Hartveit Torskeberget 4950 Risør Eiendommen: Valleveien 684

7 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ormasjon om rister i met. pittel som renser for et n. jord som ned skal det det dobbelte. makart for Oppfølging sammen med de øvrige Grenlandskommunene ner i hele føringer for yrket mark i dsregionen på Finnmark a. Kommuneplan: LNF Oppfølging sammen med de øvrige Grenlandskommunene Innenfor RPR for Oslofjordområdet NEI, 2.1 ommen a fiskenæring Regulert Behandles i egen prosess, omregulering fra næring til bolig. t en del av til Kommuneplan: LNF Innenfor strandsonen og RPR for Samme som innspill 4. NEI, 2.1 Ligger innenfor sone avsatt til bolig i tilliggende plan. Ble vurdert positivt til boligformål i forrige rullering. Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 2

8 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 10 Ikke i Arkitektkontoret Henning Karlsen Klyveveien Skien Langrønningen 70/5 70/1 Ønsker endre LNF til Næring handelsområ På vegne av Tellefsen Invest AS Heidi og Knut Dag Halvorsen og Anniken S. Rosland 11 2 og 88 A) Børve og Borchsenius Postboks Porsgrunn Svaberg Holding as c/o Rose eiendom Grunneier: Tone Lien og Kjersti Coward B) Rose Eiendom Håndverksvegen Porsgrunn Grunneier: Tone Lien og Kjersti Coward Bjørn Nilsen Elvikveien Eik 27/2 Ønsker utbyg boliger Ønsker utbyg kombinert for forretning/bo Høvik 92/10 Ønsker å byg nord for Elvikv Børve og Borchsenius as Postboks Porsgrunn Eik 27/2 Ønsker utbyg boliger Øygarden Eiendom AS og Tone Lien (grunneier)

9 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) t formål fra industri og de Kommuneplan: LNF I samsvar med samfunnsdelen og ATP. JA, 5. ging til Kommuneplan: retning framtidig og offentlig byggeområde framtidig Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.1 ging til mål, liger Kommuneplan: retning framtidig og offentlig byggeområde framtidig Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.1 ge 10 boliger eien ging til Kommuneplan: LNFområde Kommuneplan: LNFområde Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted NEI, 1.1, 1.2, 1.3 Innenfor RPR for Distriktet kan ikke utvikles uten omlegging av eksisterende, innregulert offentlig vei. Ligger innenfor Bybåndet JA, 1.2 3

10 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Mattilsynet ved Tove Kristiansen og 65 Fra grunneiere i området Rugtvedt-Riis-Tangvald- Rogn Ved? Mange, men ikke oppgitt adresse Generelt Generelt Synliggjøre ut til å sikre trygt ved utbyggin eventuell plik seg til kommu Datert Rugtvedt Riis Tangvald Rogn Ikke oppgitt Ønsker utbyg eiendommen næring Norconsult AS Jan Isnes Porselensveien Porsgrunn Sundby vest 28/1 29/3 Ønsker et are boligformål i kommunepla arealdel Øystein Garstad (grunneier) og Astrid Liv Gjømle (grunneier) 17 7 svarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Øyvind Amundsgård Kolsåslia 25A 1352 Kolsås Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes Postboks Porsgrunn Nils Edw. Larsen AS v/ Ninnis Larsen (Ekstrand verksted) Datert Datert Datert Ingen merkna eksisterende i henhold til d og legge til re tradisjonell sp hyttebebygg 100m beltet m tomtestørrelse Breisand Valle 83/55 eslår å reg mål. Ekstrand 25/11 107/156 25/82 25/401 25/93 25/95 Ønsker ny utv områdene ru verksted. Blan næring/bolig

11 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) byggers plikt og nok vann g og t til å koble nalt nett. ging av e til bolig og al avsatt til nens LNF LNF Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. Deler av området ligger innenfor 100-metersbeltet for Stokkevannet. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 6C. Innenfor RPR for Oslofjorden. Ligger innenfor Bybåndet JA, 1.2 der ulere eiendommer agens bruk tte for redt else utenfor ed r på ca. 1 ikling av ndt Ekstrand det formål, mm. areal del: Industri, LNF Innenfor RPR for tetting i henhold til intensjoner i RPR. JA, 2.3 med plankrav Ligger innenfor Bybåndet JA, 1.2 4

12 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Malin Moen Nedre Gyltemyr Skien Brentholmen på Kjønnøya 87/18 Ønsker fortet LNF området og 50 Fred Arve Rogn Elvikveien Brevikstrand 92/13 Ønsker å regu til byggeområ fritidsbebygg 22 Ikke i Arkitektkontoret Børve og Borchsenius v/torstein Synnes Postboks Porsgrunn Gjømle Og Salen 28/1 29/1 Ønsker å byg og 49 Øystein Garstad Tangvallveien 3 Bamble turlag v/ Steinar Skilhagen Lokesvei Hele kommunen - Ønsker utarb friluftsplan Bamble Frp v/erling Dahl Kjellestadbakken Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim Langesundsh Næring Lang Bydelssenter Næring langs Båtplasser/pa Septiktømmin minaralressur Diverse Diverse Boligbygging Bobilturisme Diverse Diverse Sørge for at vare på.

13 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ting innenfor til bolig lere fra LNF de for else ge boliger Kommunaplanens, verneområde Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Innenfor strandsonen og RPR for Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1. Krever omregulering av gjeldende reguleringsplan. Ligger innenfor Bybåndet JA, 1.2 eidet en på alvøya. rønningen på Rugtvedt gamle E18 rkering g bil/båt ser blir tatt Alle områder i sluttrapport «Boligbygging Langesundshalvøya» går videre som følge at det ligger innenfor Bybåndet. Øvrige punkter tatt til etterretning.. 5

14 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Asplan Viak AS v/roar Melsom Postboks 701 Stoa 4808 Arendal Krabberød Gård 25/3 Ønsker regule for boligbygg MG Prosjekt AS v/prosjektutvikler Olav Magne Andersen som representerer grunneier 27 Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning eningen Hasselvika v/ Nils-Egel Nilsen Kongshavnåsen Langesund Nils Aage Tangvald Gamle Rognsvei 34 planprogram utbyggingsav Rognsveie fritidsbebygg Savner flere p Innhold i - Vurdere g - Boligområ Hasselvika 81/3 Ønsker regule 2. Ønsker bo Fjelljordet Rogn 38/1 1. Ønsker to på Rogn 30 36, 92 og 94 Tore Pettersen Krabberødveien Krabberød-åsen 20/9 22/71 Ønsker å eta boligområde Krabberødås og 43 Bent Ninnis Larsen Langesundsveien Vesteråsveien 27/519 Ønsker å regu bolig NVE v/grethe Helgås Hele kommunen - Innspill til utre innarbeiding Vassdrag, en flom og skred klimatilpasnin

15 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) rt 49,7 daa ing Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 laner i met taler ravplasser de vest for n rt tomter for else boligtomter ligfelt ved blere nytt på en lere tomt til arealdel: Båndlagt område og LNF arealdel: Båndlagt område. JA til at Bamble kirkegård får ny arrondering. Boligområde vest for Rognsveien inngår i innspill 35. Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 1: Bolig på Rogn ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet; eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 2: Bolig på Fjelljordet ligger i delvis Bybåndet. JA 1.2 Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 dning og av temaer. ergianlegg, fare, og g 6

16 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Telemark Fylkeskommune Administrasjonen Postboks Skien 34 Proverdi as v/preben Asbjørnrød Lille Skottholmen 4818 Færvik Hele kommunen - Innspill til plan det meste kulturminner, landskap og Sekkekilen Håvøya 85/4 Ønsker utviklin eneboliger, tomannsbolig Kai Magne Bråthen Grunnsundveien Inge Rogn Gamle Rognsvei 63 Datert Rogn 37/5 og 6 Ønsker utviklin større område Riissletta til bo Svein Inge Rogn Gamle Rognsvei / Skole- og barnehagesjef Jan Erik Norder Postboks Langesund Kjellestad vest 25/1 26/1 Ny barnehag Kjellestad ves Skoletomt på Aksjonsgruppa på Herre v/ Reidar Staulen Lakseberget Herre 38 Per Riise Övre Axåsvägen 4 SE Lerum Sverige Bent Kvelland Rundåsvegen Skien Livtangen Herre 4/188 4/231 Ønsker omreg næring og fo boligformål Hydal 31/155 Ønsker et om mål nord for 3 regulert til bo Rognstranda Varpet - Påstått planla ønskes IKKE a Diverse hytteeiere på Varpet (Rognstranda)

17 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) programmet. om men også estetikk g av er og hytter g av et sør for ligområde etomt på t Grasmyr ulering fra rretning til råde på 3-4 1/155 lig gt molo nlagt innenfor strandsonen Båndlagt område, særlig verdifull vegetasjon Offentlig formål arealdel: Næring Regulert til offentlig friområde og lek Boliger: Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Pågår egen reguleringsplanprosess for et mindre område Hytter: Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1. Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5) på området som ligger i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse Ligger innenfor Bybåndet og lokalsenteret Grasmyr. JA, til barnehage JA, til skoletomt Kommunen prioriterer næring langs kysten i dette området. NEI, 6B.1 Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 7

18 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 40 Henrik C. Jæger Lindhjem Feltspatveien Oslo Kragerø kommune Enhet for bygg og areal Postboks Kragerø Knut U. Bakke Arkitektkontor Strømtangveien 11a 3950 Brevik Even og Per Ragnar Vestland Knut U. Bakke Arkitektkontor Strømtangveien 11a 3950 Brevik Even og Per Ragnar Vestland Valle Breisand Datert: /23 83/98 tetting i hy fradeling av t muligheter an for bygging a Beskrevet 4 a - - Ønsker et god for å sikre hel løsninger for o berører begg Rørholt 58/2 Ønsker utvide byggeområd på grunn av siden avsatt o skyggefullt til Våg 84/1 84/3 Ønsker å legg utbyggningso Vallevegen fritidsbebygg næring Odin Engineering AS v/ Svein Erik Amundsen Beddingen Oslo Datert regulert til bo Grasmyr 26/102 Omdisponere forretning 45 Nils Jørn Bergsland Gamleveien Drammen Bergsland 41/6,7 og 8 Ønsker boligb åsen på Berg

19 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) tteområde, omt og dre steder v hytte. lternativer. t samarbeid hetlige mråder som e kommuner. lse av e for hytter liten interesse mråde ligger arealdel: Boligområde, nåværende på Breisand og LNF på Valle, utvidelse av byggeområde Innenfor strandsonen og RPR for 79/23: NEI, /98: NEI, 2.1 Innenfor 100-metersbeltet for Toke, båndlegging/vernet vassdrag. NEI, 2.1 Endelig avgrensning av byggeområde sees i sammenheng med utarbeidelse av reguleringsplan e til rette for mråde langs bolig, else og tomt lig til ygging i sland Reguleringsplan: boligformål arealdel: Offentlig formål. Bolig/næring: Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.4. Del av området som ligger i tilknytning til tettstedet Valle går videre til silingsfase 2. Kystrelatert næring/håndtverksvirksomhet kan vurderes i et begrenset omfang. Vurderes i egen planprosess. Fritidsbebyggelse: Innenfor RPR for NEI, 2.1 Ligger innenfor Bybåndet. Området skal vurderes i forbindelse med planprogrammets punkt 4 offentlig tjenesteyting på Grasmyrområdet. Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5) 8

20 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Landskapsarkitekt John Lie Porsgrunnsveien Skien Datert Dammuren 22/4 Ønsker å regu utbyggingsom oppsetting av leilighetsbygg OG 77 Gill og Gregersen as Nesjarveien 1 Landskapsarkitekt John Lie Porsgrunnsveien Skien Datert Bakerovnen Hovet på Valle 81/4 Ønsker å eta Marit og Einar Haave 48 13/ Landskapsarkitekt John Lie Porsgrunnsveien Skien Datert Trolldalen 84/11,12 Ønsker å eta for 6-10 nye h Trygve Mikkelsen tius Eiendom as v/stian Haraldsen Maridalsveien Oslo Åstadheiea 46/1,2 Ønsker å eta Hege Bråthen og Geir Larsen Valleveien Kari og Karl Olaf Siljan Langesundsveien 154 og Doktorodden 27/8 Ønsker at stra Doktorodden for allmennhe området vern kommunepla Ingeborg og Rune Solvi Stathelleveien 295

21 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) lere til råde for Reguleringsplan: Friområde arealdel: Utbyggingsområde Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 blere hytter Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 blere hyttefelt ytter Utenfor 100 meters beltet Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 Planprosess pågår (plan-id 223). tetting kan vurderes i et begrenset omfang. Jomfruelig areal skal ikke tas i bruk. blere hytter Deler av området ligger i LNF i arealdelen, deler av området ligger innenfor eksisterende plan. 46/1: Innenfor strandsonen og RPR for NEI, /2: Innenfor RPR for tetting i henhold til intensjoner i RPR. JA, 2.3 ndlinjen ved blir bevart ten og at es i nen arealdel: Utbyggingsområde 9

22 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Morten Nystrand Herreveien 305 Datert /10 og dele Ønsker å omr område FOLfriluftsområde Skjerkøya til n forbindelse m småbåtanleg Ønsker å få s areal i sjøen f Skjerke 15/9,10,13 Ønsker boligb brygger OG 78 Feltspatcompagniet AS v/ Tim A. Kronborg Gangveien Høvik 93/1 Ønsker utviklin for enebolige Ovidia Høvik v/ Adv. Hildur Strømhaug Per Håvard Kleven Daniel Barthsvei Kongsberg OG 71 Fylkesmannen i Telemark v/ Kristin Vinvad Postboks Skien Roar Ryste Busk Skolegata Grenland konferansesenter Sundbyveien /13 for å by der. En del av Fred Arve Rog Ivarsand 92/13 Ønsker å skille denne lista beredskap konkret. Savn Innspill til plan - Klima og e - Landbruk - Senterstru - Utbygging - Landskap - Strandson - Vann og v - Naturman - Samfunns - Grad av u Stathelle - Synes planen minst tilsvarer Grasmyr 26/96 Ønsker et tille dag.

23 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ygging på r av 15/9 egulere 2 i plan for æring i ed g. att av større or flere g av tomter r ut tomt fra gge hytte innspillet til n nr. 21 i programmet: nergi ktur smønster e assdrag gfold sikkerhet og tnytting er lite er plankart Bolig bevaring 15/10 bolig: Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, /9 næring: Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 6A Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1. Samme som innspill 21 Gjeldende reguleringsplaner videreføres. ggsareal som det de har i /offentlig formål? Innenfor Bybåndet. JA, 1.2 Vurderes etter planprogrammets tema 5. 10

24 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Halvard Lilleaasen Nedre Herrejordet Herre Solveig Hegglid Berthelsen Rognsveien Herre 4/6 2/2 Nye boligom Rogn 35/6 Ønsker nye b veien til Hydro OG 82 Fiskeridirekoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Feltspatcompagniet AS v/ Tim A. Kronborg Gangveien 6 Nils og Børre Elvik Feltspatcompagniet AS v/ Tim A. Kronborg Gangveien 6 Olav Steinar Bjordam yrkesfisker Innspill: - Gode vilk - Kortreist m - Kystkultur - Bruk av sjø - Vannmiljø - Naturtype - Viktige fisk Elvik og omegn 92/4 92/12 93/ Bakkevann Skaugen Askeklova 61/3 61/5 61/10 61/26 m.fl. 1. Massetak/ fritid, små 2. Fritid, små 3. Fritid, små 4. Fritid 1. Bakkevan Næring, fr 2. Skaugtjen Bakkevan Handel, se turisme 3. Skaugen Bolig 4. Hullvann Fritidsbolig

25 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) råder oliger langs stranda år for e at områdene r i sjø eplasser næring, båthavn båthavn båthavn Reguleringsplan: Mye LNF Må sjekkes ut mer nøyaktig. Ligger i tilknytting til tettstedet Herre. JA, 1.3 Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). Innenfor strandsonen og RPR for NEI 2.1 net itid na/ net rvice og, industri 1 og 2: Bakkevannet/ Skaugtjenna ligger innenfor 100-metersbeltet. Tiltaket ikke i samsvar med samfunnsdelen og ATP. NEI, 2.1, 5. Dagens virksomhet for industri opprettholdes. 3: Skaugen ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 4: Hullvann ligger innenfor 100-metersbeltet. Ikke i samsvar med samfunnsdelen og ATP. NEI, 2.1, 5 Samtlige innspill ligger innenfor vernet vassdrag. Det bør utarbeides en helhetlig plan, områdereguleringsplan for Elvik som følges opp med detaljreguleringsplaner 11

26 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Feltspatcompagniet AS v/ Tim A. Kronborg Gangveien Slåttnes 106/ / /208 Ønsker å regu boliger OG 76 Langesund Idrettsforening Bamble Næringsforening v/svein Morten Rogn Brekke Gård, Åby 64 3 Utvalg for oppvekst og kultur Knut Magnus 65 Ikke i Prosjektgruppa for boligbygging på Langesundshalvøya 66 8 Landbruksnemda i Bamble kommune Postboks Langesund 2.1.1, Yrke 2. Merknad Landbruk 3. Merknad Boligbygg 4. Merknad Rugtvedt 5. Merknad 6. Merknade 2.6, Boligb Langesun 7. Merknade Fritidsbeb Verning av Tr Merknad Frier vest Sluttrapport vil foregå par bør fjerne grunneier utbygging skal beho grunneier sterkt jord Rullering av L arealplan. - Trase for g - Frier vest b sterkt - Enklere å områder - Matjord i - tsette p

27 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) lere til arealdel: Idrettsanlegg Innenfor Bybåndet. JA, 1.2 til kapittel sfiskere til kapittel 2.2, til kapittel 2.3, ing i LNF til kapittel 2.4, til kapittel 2.5, r til kapittel ygging p dshalvøya r ifm. yggelse åk gruver andbruksplan allelt med assrørledning s ør reduseres bygge for e i båndlagte Innenfor Bybåndet. JA, 1.2 sområder ldes av raksis med vern 12

28 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 67 1 Ann-Kristin Blikra Brånanveien Porsgrunn 68 Ikke i OG 18 OG / Rolf Kåre Blikra Regiongeologen Buskerud Telemark Vestfold fylkeskommuner Fylkeshuset 3126 Tønsberg Bamble kommune Næring, miljø og samfunnsutvikling v/landbrukssjefen Postboks Langesund Geir Møller Thostrupshaven Tegdal vel v/ Solveig de Boer- Eduardsen Ukjent adresse, ikke oppgitt eller funnet Ytre Kjønnøya 87/126 Ønsker å byg tomta Tråk gruver Frier Vest? Gammel gruv kvartsganger sølvholdig bly sinkmalm. Mu barytt. Kulturm rullering av a Diverse innsp område på H erstatningstom fra kommune badeplass og strandområd Bakerovnsbu Ormevika 35/3 Hytteeiere i ra ønsker at Ormevika Bakerovnsbukta? Velforeninge 72 Ikke i Sigmund Thoner Kjønnøyaveien 157 eiendommen Kjønnøya 87/38 Ønsker å opp sak fra Silje Bugtene Hafredal Valleveien Finmark Vestre 85/1 Ønsker frade boligtomt

29 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ge hytte på, 140 meter fra sjøen Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 Tatt inn i arealdel iht. vedtak i formannskapet, edrift på med, kopper og lig uttak av inne fra ill til tidligere realplan. sutsatt ydrostranda ter i n ønsker hjelp n til å bevare er i kta føre bolig på. En gammel ling av Reguleringsplan: Friluftsformål Til orientering. Dersom det tas initiativ fra grunneiere til å løse situasjonen ras/hytter vil kommunen bidra i en prosess. JA, 6A - 3 Opprettholder gjeldende arealdel. Friluftsloven gjelder. Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Innenfor strandsonen og RPR for Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 13

30 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Pål Voss Doktorodden Norsk Pukkservice AS Skjerkøya Pukkverk v/arne Ytterbøe Diverse innsp med regulerin Rugtvedt. Og Stathelle og Langrønninge Brukes til pukk det kan tas u Rønningåsen 7/4 Nytt område millioner m Teknisk Utvalg /809 Endring av om friområde til b etter oppførin 77 Ikke i Tettstedsutvikling Herre 78 Ikke i Bamble historielag 85/5 Lokalt vern av Sekkekilen 79 Ikke i Skytterbanen 41/1 38/3 Stillinga Fjelljordet 80 6 Tore Sølverød Roverudveien 53 og Roverud 17/2 18/6 Ønsker områd boliger og 48 Finn Aas-Hanssen Roverudveien 85 Kystverket Postboks Ålesund Datert Ber om at ho biledens area på plankarte Langes statlig fikeriha vurdering. Be merkes samfe og teknisk inf havn sosikod

31 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ill i forbindelse g på så nevnt n. for næring. verk ved at t 3,5-4 I samsvar med samfunnsdelen og ATP. JA, 4 Frier Vest råde fra oligformål g av garasje. Arealplan justeres. Godkjent av teknisk utvalg, sak 111/13. JA, 1.3 Registrere punktene i planutkast. kruttkjeller i Alle områder i sluttrapport «boligbygging Langesundshalvøya» går videre som følge at det ligger innenfor Bybåndet. Jf. innspill 65. e regulert til Ligger i tilknytting til tettstedet Rugtvedt. JA, 1.3 ved- og l avmerkes t sosikode und som vn er under r om at dette rdselsanlegg rastruktur e

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I BAMBLE KOMMUNE Vedlegg kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Grovsiling 15.10.14. Fase 1 Hensikten med grovsiling er å skille ut de innkomne innspill

Detaljer

INNSPILL OG KRITERIA. Fase I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 BAMBLE KOMMUNE. 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.

INNSPILL OG KRITERIA. Fase I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 BAMBLE KOMMUNE. 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11. INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 Grovsiling 15.10.14. Fase 1 Hensikten med grovsiling er å skille ut

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

LANGHOLMEN (ØSTRE BUKTRA), KJØNNØYA

LANGHOLMEN (ØSTRE BUKTRA), KJØNNØYA Avdeling Notat Arkivsak-dok. 14/00310-15 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Saksgang Rød skrift: nytt siden sist. Planstatus samfunnsutvikling 2015 OKTOBER 2015. For å sikre at Teknisk utvalg, som er delegert

Detaljer

LANGHOLMEN (ØSTRE BUKTRA), KJØNNØYA

LANGHOLMEN (ØSTRE BUKTRA), KJØNNØYA Avdeling Notat Arkivsak-dok. 14/00310-16 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Saksgang Rød skrift: nytt siden sist. Grønn skrift forrige gang. Planstatus samfunnsutvikling 2015 NOVEMBER 2015. For å sikre at

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-202 oligbyggeprogram Vedtatt av kommunestyret 18.06.201 sak 41/1 2 3 OLIGYGGEPROGRAM efolkningssammensetning og alder vil påvirke boligbehovet framover. amble kommune har valgt

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

OMREGULERING, TROLLDALEN

OMREGULERING, TROLLDALEN Avdeling Notat Arkivsak-dok. 14/00310-18 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Saksgang Rød skrift: nytt siden sist. Grønn skrift forrige gang. Planstatus samfunnsutvikling 2016 FEBRUAR 2016. For å sikre at

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel/kystsoneplanen Innspill til boliger innenfor kystsoneplanens avgrensning

Innspill til kommuneplanens arealdel/kystsoneplanen Innspill til boliger innenfor kystsoneplanens avgrensning Dokument dato 20.. 20 VEDLEGG NO 3 KYSTSONEPLANEN Innspill_kystbo Innspill til kommuneplanens arealdel/kystsoneplanen Innspill til boliger innenfor kystsoneplanens avgrensning Nr. Saksnr. Innspill mottatt

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger

SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger KOMM1JNEPLAN 2OI4-2026 - INNSPILL TIL AREALDELEN SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger Som vedlegg tit skjemaet fïnnes Veileder for innsoill til kommunens arealdel. Tiltakshaver (navn, adresse):

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Innspill TENNA, ANDØYA OG DELER AV SØR-HERØY arkivsaksnummer 15/454

Innspill TENNA, ANDØYA OG DELER AV SØR-HERØY arkivsaksnummer 15/454 Innspill TENNA, ANDØYA OG DELER AV SØR-HERØY arkivsaksnummer 15/454 SFB = Spredt fritidsboliger SBB = Spredt boligbebyggelse SNB = Spredt næringsbebyggelse N = Naust F = Flytebrygge K = Kai SBA = Småbåtanlegg

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Til adressater iht. adresseliste. Vår ref.: LH Drammen, 27.3.2015

Til adressater iht. adresseliste. Vår ref.: LH Drammen, 27.3.2015 Til adressater iht. adresseliste Vår ref.: LH Drammen, 27.3.2015 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID ENDRING OG OPPHEVELSE AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR HARAKOLLEN BOLIGFELT DEL AV GNR/BNR 102/106, DEL AV 103/55,

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Strandsone Vegårshei. Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Strandsone Vegårshei. Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Strandsone Vegårshei Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Kommuneplanen Er fra 2006 Trenger oppdatering Overordnet Langsiktig Viktig Strategisk Førende Hvorfor strandsone-emne aktuell? Selv om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

VEDLEGG 6D Innspill om endringer i Grønnstruktur, Idrett og innenfor regulerte områder

VEDLEGG 6D Innspill om endringer i Grønnstruktur, Idrett og innenfor regulerte områder VEDLEGG 6D Innspill om endringer i Grønnstruktur, Idrett og innenfor regulerte områder En rekke av innspillene vedrørende grønnstruktur og idrettsformål berører pågående reguleringsplaner. Arealdelen blir

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planbeskrivelse. Revidering av deler av reguleringsplan for Havsdalen - Geilo. Hol kommune

Planbeskrivelse. Revidering av deler av reguleringsplan for Havsdalen - Geilo. Hol kommune - Geilo Desember 2008 Innledning AS har utarbeidet forslag til revidering av deler av reguleringsplan for Havsdalen Geilo,. Gjeldende plan ble vedtatt 25.09.1997, saknr. 67/97. Planen omfatter primært

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/4233 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR TALLAKSHAVN - DEL AV GNR. 100/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv: 611

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE 10.11.2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/09752-18 Saksbehandler Silje Dons Ranhoff Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 13.01.2016 Fastsetting av planprogram - Plan 2014148 - Detaljregulering

Detaljer

Porsgrunn kommune Byutvikling

Porsgrunn kommune Byutvikling kommune Byutvikling Fylkesmannen i Telemark 3702 SKIEN fmtekvi@fylkesmannen.no Deres ref. Vår referanse Dato 13/04885-17 24.10.2014 Forslagtil reguleringsplan(detaljregulering)for Øvre Fredneslagt ut til

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

Kommuneplan Vedlegg til arealdelen. Froland Kommune. - Enkelt og nært!

Kommuneplan Vedlegg til arealdelen. Froland Kommune. - Enkelt og nært! Kommuneplan Vedlegg til arealdelen Froland Kommune - Enkelt og nært! INNHOLD Innhold Vedlegg 1. Behov for boliger, status og innspill... 3 1. Tall basert på høyeste prognose.... 3 2. Status... 3 3. Utvalg...

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 16.12.2015:

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 16.12.2015: Arkiv: 280/6/L12 Saksmappe: 2014/700-18528/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 01.12.2015 1.gangs behandling av detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Gitlevåg, gnr. 280 bnr. 6, planid

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak «KONTAKT» Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2015/260 /AHJO «REF» Løpenr.: 20200/2015 11.12.2015

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak «KONTAKT» Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2013/1607 /AHJO «REF» Løpenr.: 2035/2015 02.02.2015

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NYGÅRD, TÅRNES I ÅFJORD KOMMUNE

MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NYGÅRD, TÅRNES I ÅFJORD KOMMUNE Mottaker: se adresseliste Sted dato: Hemne 25.04.2016 Saksbehandler: EKM MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NYGÅRD, TÅRNES I ÅFJORD KOMMUNE Allskog oversender på vegne av Roger Tårnes en orientering

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

OMREGULERING, TROLLDALEN

OMREGULERING, TROLLDALEN Notat Samfunnsutvikling NOTAT - ORIENTERING. Arkivsak-dok. 14/00310-21 Saksbehandler Eva Sætre Andersen Saksgang Rød skrift: nytt siden sist. Grønn skrift forrige gang. Planstatus samfunnsutvikling 2016

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Reguleringsplan for H4 Svinslåa med F7.4 - andre gangs behandling

Reguleringsplan for H4 Svinslåa med F7.4 - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 15/553-16/18810 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for H4 Svinslåa med F7.4 - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Antall innspill (Digitaliserte flater) Brasøy/Prestøy 71 Seløy Staulen 59 Husvær 20 Øksningan 67 Sør-Herøy, Tenna, Andøya 53 Sum 269

Antall innspill (Digitaliserte flater) Brasøy/Prestøy 71 Seløy Staulen 59 Husvær 20 Øksningan 67 Sør-Herøy, Tenna, Andøya 53 Sum 269 Innspill gitt i folkemøter og etter folkemøter Område Antall innspill (Digitaliserte flater) Brasøy/Prestøy 71 Seløy Staulen 59 Husvær 20 Øksningan 67 Sør-Herøy, Tenna, Andøya 53 Sum 269 1 Innspill TENNA,

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel Navn: Adresse: Gnr.: Bnr.: Fnr.: Snr.: Beliggenhet: Planstatus i dag: ( Har området spesielle verdier?

Innspill til kommuneplanens arealdel Navn: Adresse: Gnr.: Bnr.: Fnr.: Snr.: Beliggenhet: Planstatus i dag: ( Har området spesielle verdier? Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Else-Margrethe Sletten Slettenvegen 19, 5258 BLOMSTERDALEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200816498/13 BBY 5351 09.09.2009 BYSAKBEH AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder?

Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: - Bør det settes av områder andre steder? - Bør noen områder tas ut som byggeområder? Fremtidig arealbruk for å nå målene i samfunnsdelen: Spørsmål er : - Er det avsatt nok areal til byggeområder til Bolig, Næring, fritid m.m? eller Er det avsatt for mye areal til byggeformål? - Bør det

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer