KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLANENS AREALDEL"

Transkript

1 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Fase I BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet sak 63/14

2 Grovsiling Fase 1 Hensikten med grovsiling er å skille ut de innkomne innspill som åpenbart er i strid med nasjonale/regionale føringer for arealplanlegging i Bamble kommunes strategi for framtidig arealbruk. Disse får ikke gå videre til neste fase, hvor innspill blir konsekvensutredet i henhold til nasjonale/regionale og lokale retningslinjer. Innspillene har blitt delt inn i seks tema: 1. Boligområder, 2. Fritidsboligområder, 3. Handel, 4. Industri, 5. Næring, 6. Generelt. Dersom et innspill faller innunder mer enn et tema blir det behandlet innunder de forskjellige temaer separat. Sentrumsavgrensning: Kommunesenter: Langesund, Stathelle. Lokalsenter: Grasmyr, Herre, Rugtvedt, Rønholt/Feset, Valle (Bolig=0-50 moh/ fritidsbolig=51-80moh). Tettsted: Trosby, Brevikstrand. 1. Boligområder: Tiltak i boligområder går videre til Fase 2 dersom man kan svare ja på følgende spørsmål: 1. Ligger tiltaket innenfor området regulert til boligformål i dag? (Eksisterende vedtatt boligpotensiale videreføres i hele kommunen.) 2. Ligger tiltaket innenfor bybåndet? 3. Dersom tiltaket ligger utenfor bybåndet, er det tilknyttet lokalsenter/tettsted? 4. Gjelder tiltaket fortetting i eksisterende formål? 5. Innspill inntil 5 boenheter i LNF-område fases ut av silingsprosessen. Det henvises til boligbygging/huskrull i LNF-områder. *Kriteria 1.5 utgår som det foreligger. Innspill som er vurdert etter 1.5 blir vurdert som søknader om spredt boligbygging i LNF, jf. forslag til bestemmelser og retningslinjer Se eget silingshefte. 2. Fritidsboligområder: 1. Ingen ny fritidsbebyggelse innenfor 100meters beltet/strandsone/ RPR 2. Ingen ny fritidsbebyggelse i 200m/naturlig avgrenset av topografiske forhold fra tettsteder/lokalsenter. 3. Tiltak som følger fortettingsprinsippet av eksisterende hyttefelt i henhold til RPRintensjon går videre. Dette gjelder også for hyttefelt som ikke er regulert, men som i form av sin tetthet blir oppfattet som hyttefelt. 1

3 3. Handel Mål for handel i ATP Hele befolkningen skal ha tilgang til et godt og variert handelstilbud. Handelsområdene skal være lett tilgjengelig for alle regionens innbyggere også de som ikke disponerer privatbil Den videre utviklingen av handelen i regionen skal bidra til en mer kompakt byutvikling og reduserte klimagassutslipp 4. Industri Er ingen spesifikke bestemmelser i ATP. Føringer fra planprogrammet er lagt til grunn. 5. Næring Mål for næring i ATP Grenland skal ha en offensiv og positiv holdning til dem som ønsker å etablere seg, eller videreutvikle sin virksomhet i Grenland Det skal til enhver tid finnes et variert utvalg av ledige arealer med ulike kvaliteter egnet for ulike typer virksomheter Grenland skal framstå som en enhet i næringssammenheng Næringsarealer i bybåndet skal utnyttes effektivt Næringsarealer i bybåndet skal gis en estetisk utforming som er med på å understøtte regionens attraktivitet 6. Kystsone Kystsoneinndeling: Kysten er delt inn i tre hovedsoner: A. Sørvest-området: Skjerkøya-Kragerøgrense. Hovedretningslinjer for 100- metersbeltet, strandsonen og RPR opprettholdes. B. Nordøst-området: Skjerkøya til Herre. Området er i dag i stor grad regulert til næring og havneformål. Ytterlige etableringer er varslet (Frier Vest og regional havn). Hovedretningslinjer for strandsonen og RPR foreslås opphevet for dette området. C. 100-metersbeltet og eventuelt andre restriksjoner i forbindelse med ferskvann og vassdrag skal følges. Prioritering av tiltak i etablert strandsone: 1. Kystens næring 2. Fastboende 3. Allmenheten og andre off. tiltak (friareal/offentlig tekniske anlegg) 4. Fritidsbebyggelse og annet 2

4 INNSPILL TIL AREALDELEN ( i nummerkolonna betyr at svar er sendt gjennom NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 1 Ikke i Sondre Brubakken Bergsbygdavegen Porsgrunn boligtomter o bruksendring Kjørstad 77/79, 124 Ønsker å utvi industri 2 9 og 105 Advokatfirma Skomvær v/ Dag F. Mjaaseth Postboks Porsgrunn Arvid Jacobsen Rådyrvegen Porsgrunn Sekkekilen 85/127 Ønsker å end LNF til bebygg fradele 6 hytt Ved negativ likebehandlin vurdert i forho naboens tillat 3 Ikke i Arkitektkontoret Henning Karlsen as Klyveveien Skien Tveten Finnmark Bjørkk-holdt 79/2 (to teiger) Ønsker å avse eiendommen fritidsboliger Borgny Haavet Haukedalsveien Ikke i Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Klyveveien Skien Vallevn. 684 Kjørstad 78/ 8 Ønsker å byg har fått signa boligbygging godkjent. Arne W Hartveit Torskeberg 4950 Risør

5 Public) Sak 13/01254 AJOUR PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) kle tre g søker om fra lager/ Kommuneplan: Framtidig boligområde mål godkjent i forrige kommuneplan. Situasjonsplan må utarbeides for endelig godkjenning. Sees opp mot målsettinger i arealdelen. Godkjent i henhold til eget vedtak. re formål fra else for å etomter innstilling bes gsprinsippet ld til elser Kommuneplan: LNF Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 tetting kan vurderes i et begrenset omfang i henhold til retningslinjer for RPR. Krever egen planprosess. Antall hytter, størrelse på tomtene må vurderes. Jomfruelige arealer skal ikke tas i bruk. tte deler av til boliger og ge fire hytter, ler om kan bli Kommuneplan: LNF i all hovedsak, men berører også framtidig byggeområde Kommuneplan: LNF Boliger: Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Store boligområder ligger allerede inne i eksisterende arealplan. Hytter: Innenfor RPR for NEI, 2.1 Verdifulle naturtyper, verdifullt skogbruksområde, dårlig adkomst fra E-18, ikke knyttet mot eksisterende VA-nett. Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 Ligger innenfor sone avsatt til bolig i tilliggende plan. Ble vurdert positivt til boligformål i forrige rullering. Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 1

6 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 5 Ikke i 6 Ikke i 7 Ikke i Jordvernforeningen i Telemark Torstein Ruben Kaasa Bamble Bondelag v/svein Morten Rogn Brekke Gaard Landskapsarkitekt John Lie Porsgrunnsveien Skien Roy Hafredal framdrift og f planprogram Vil ha eget ka setter klare g aktivt jordver hver kvm foreslås bygd opparbeides et annet sted Vil ha eget te Felles definisjo Generelt - Vil ha mer inf jordvern. regionen Generelt - Ønsker klare bevaring av d hele Grenlan Finnmark Valle 85/2 slag til nytt hytteområde østre, 43,7 da 8 Ikke i Sigurd og Gro Linna Christen Lund Skien Tostrupsvei Stathelle 107/240 Ønsker eiend omregulert fr til bolig 9 Ikke i Arkitektkontoret Henning Karlsen Klyveveien Skien Vallevn. 684 Kjørstad 78/8 Ønsker avsat eiendommen fritidsboliger Arne W. Hartveit Torskeberget 4950 Risør Eiendommen: Valleveien 684

7 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ormasjon om rister i met. pittel som renser for et n. jord som ned skal det det dobbelte. makart for Oppfølging sammen med de øvrige Grenlandskommunene ner i hele føringer for yrket mark i dsregionen på Finnmark a. Kommuneplan: LNF Oppfølging sammen med de øvrige Grenlandskommunene Innenfor RPR for Oslofjordområdet NEI, 2.1 ommen a fiskenæring Regulert Behandles i egen prosess, omregulering fra næring til bolig. t en del av til Kommuneplan: LNF Innenfor strandsonen og RPR for Samme som innspill 4. NEI, 2.1 Ligger innenfor sone avsatt til bolig i tilliggende plan. Ble vurdert positivt til boligformål i forrige rullering. Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 2

8 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 10 Ikke i Arkitektkontoret Henning Karlsen Klyveveien Skien Langrønningen 70/5 70/1 Ønsker endre LNF til Næring handelsområ På vegne av Tellefsen Invest AS Heidi og Knut Dag Halvorsen og Anniken S. Rosland 11 2 og 88 A) Børve og Borchsenius Postboks Porsgrunn Svaberg Holding as c/o Rose eiendom Grunneier: Tone Lien og Kjersti Coward B) Rose Eiendom Håndverksvegen Porsgrunn Grunneier: Tone Lien og Kjersti Coward Bjørn Nilsen Elvikveien Eik 27/2 Ønsker utbyg boliger Ønsker utbyg kombinert for forretning/bo Høvik 92/10 Ønsker å byg nord for Elvikv Børve og Borchsenius as Postboks Porsgrunn Eik 27/2 Ønsker utbyg boliger Øygarden Eiendom AS og Tone Lien (grunneier)

9 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) t formål fra industri og de Kommuneplan: LNF I samsvar med samfunnsdelen og ATP. JA, 5. ging til Kommuneplan: retning framtidig og offentlig byggeområde framtidig Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.1 ging til mål, liger Kommuneplan: retning framtidig og offentlig byggeområde framtidig Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.1 ge 10 boliger eien ging til Kommuneplan: LNFområde Kommuneplan: LNFområde Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted NEI, 1.1, 1.2, 1.3 Innenfor RPR for Distriktet kan ikke utvikles uten omlegging av eksisterende, innregulert offentlig vei. Ligger innenfor Bybåndet JA, 1.2 3

10 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Mattilsynet ved Tove Kristiansen og 65 Fra grunneiere i området Rugtvedt-Riis-Tangvald- Rogn Ved? Mange, men ikke oppgitt adresse Generelt Generelt Synliggjøre ut til å sikre trygt ved utbyggin eventuell plik seg til kommu Datert Rugtvedt Riis Tangvald Rogn Ikke oppgitt Ønsker utbyg eiendommen næring Norconsult AS Jan Isnes Porselensveien Porsgrunn Sundby vest 28/1 29/3 Ønsker et are boligformål i kommunepla arealdel Øystein Garstad (grunneier) og Astrid Liv Gjømle (grunneier) 17 7 svarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Øyvind Amundsgård Kolsåslia 25A 1352 Kolsås Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes Postboks Porsgrunn Nils Edw. Larsen AS v/ Ninnis Larsen (Ekstrand verksted) Datert Datert Datert Ingen merkna eksisterende i henhold til d og legge til re tradisjonell sp hyttebebygg 100m beltet m tomtestørrelse Breisand Valle 83/55 eslår å reg mål. Ekstrand 25/11 107/156 25/82 25/401 25/93 25/95 Ønsker ny utv områdene ru verksted. Blan næring/bolig

11 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) byggers plikt og nok vann g og t til å koble nalt nett. ging av e til bolig og al avsatt til nens LNF LNF Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. Deler av området ligger innenfor 100-metersbeltet for Stokkevannet. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 6C. Innenfor RPR for Oslofjorden. Ligger innenfor Bybåndet JA, 1.2 der ulere eiendommer agens bruk tte for redt else utenfor ed r på ca. 1 ikling av ndt Ekstrand det formål, mm. areal del: Industri, LNF Innenfor RPR for tetting i henhold til intensjoner i RPR. JA, 2.3 med plankrav Ligger innenfor Bybåndet JA, 1.2 4

12 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Malin Moen Nedre Gyltemyr Skien Brentholmen på Kjønnøya 87/18 Ønsker fortet LNF området og 50 Fred Arve Rogn Elvikveien Brevikstrand 92/13 Ønsker å regu til byggeområ fritidsbebygg 22 Ikke i Arkitektkontoret Børve og Borchsenius v/torstein Synnes Postboks Porsgrunn Gjømle Og Salen 28/1 29/1 Ønsker å byg og 49 Øystein Garstad Tangvallveien 3 Bamble turlag v/ Steinar Skilhagen Lokesvei Hele kommunen - Ønsker utarb friluftsplan Bamble Frp v/erling Dahl Kjellestadbakken Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim Langesundsh Næring Lang Bydelssenter Næring langs Båtplasser/pa Septiktømmin minaralressur Diverse Diverse Boligbygging Bobilturisme Diverse Diverse Sørge for at vare på.

13 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ting innenfor til bolig lere fra LNF de for else ge boliger Kommunaplanens, verneområde Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Innenfor strandsonen og RPR for Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1. Krever omregulering av gjeldende reguleringsplan. Ligger innenfor Bybåndet JA, 1.2 eidet en på alvøya. rønningen på Rugtvedt gamle E18 rkering g bil/båt ser blir tatt Alle områder i sluttrapport «Boligbygging Langesundshalvøya» går videre som følge at det ligger innenfor Bybåndet. Øvrige punkter tatt til etterretning.. 5

14 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Asplan Viak AS v/roar Melsom Postboks 701 Stoa 4808 Arendal Krabberød Gård 25/3 Ønsker regule for boligbygg MG Prosjekt AS v/prosjektutvikler Olav Magne Andersen som representerer grunneier 27 Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning eningen Hasselvika v/ Nils-Egel Nilsen Kongshavnåsen Langesund Nils Aage Tangvald Gamle Rognsvei 34 planprogram utbyggingsav Rognsveie fritidsbebygg Savner flere p Innhold i - Vurdere g - Boligområ Hasselvika 81/3 Ønsker regule 2. Ønsker bo Fjelljordet Rogn 38/1 1. Ønsker to på Rogn 30 36, 92 og 94 Tore Pettersen Krabberødveien Krabberød-åsen 20/9 22/71 Ønsker å eta boligområde Krabberødås og 43 Bent Ninnis Larsen Langesundsveien Vesteråsveien 27/519 Ønsker å regu bolig NVE v/grethe Helgås Hele kommunen - Innspill til utre innarbeiding Vassdrag, en flom og skred klimatilpasnin

15 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) rt 49,7 daa ing Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 laner i met taler ravplasser de vest for n rt tomter for else boligtomter ligfelt ved blere nytt på en lere tomt til arealdel: Båndlagt område og LNF arealdel: Båndlagt område. JA til at Bamble kirkegård får ny arrondering. Boligområde vest for Rognsveien inngår i innspill 35. Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 1: Bolig på Rogn ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet; eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 2: Bolig på Fjelljordet ligger i delvis Bybåndet. JA 1.2 Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 dning og av temaer. ergianlegg, fare, og g 6

16 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Telemark Fylkeskommune Administrasjonen Postboks Skien 34 Proverdi as v/preben Asbjørnrød Lille Skottholmen 4818 Færvik Hele kommunen - Innspill til plan det meste kulturminner, landskap og Sekkekilen Håvøya 85/4 Ønsker utviklin eneboliger, tomannsbolig Kai Magne Bråthen Grunnsundveien Inge Rogn Gamle Rognsvei 63 Datert Rogn 37/5 og 6 Ønsker utviklin større område Riissletta til bo Svein Inge Rogn Gamle Rognsvei / Skole- og barnehagesjef Jan Erik Norder Postboks Langesund Kjellestad vest 25/1 26/1 Ny barnehag Kjellestad ves Skoletomt på Aksjonsgruppa på Herre v/ Reidar Staulen Lakseberget Herre 38 Per Riise Övre Axåsvägen 4 SE Lerum Sverige Bent Kvelland Rundåsvegen Skien Livtangen Herre 4/188 4/231 Ønsker omreg næring og fo boligformål Hydal 31/155 Ønsker et om mål nord for 3 regulert til bo Rognstranda Varpet - Påstått planla ønskes IKKE a Diverse hytteeiere på Varpet (Rognstranda)

17 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) programmet. om men også estetikk g av er og hytter g av et sør for ligområde etomt på t Grasmyr ulering fra rretning til råde på 3-4 1/155 lig gt molo nlagt innenfor strandsonen Båndlagt område, særlig verdifull vegetasjon Offentlig formål arealdel: Næring Regulert til offentlig friområde og lek Boliger: Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Pågår egen reguleringsplanprosess for et mindre område Hytter: Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1. Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5) på området som ligger i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse Ligger innenfor Bybåndet og lokalsenteret Grasmyr. JA, til barnehage JA, til skoletomt Kommunen prioriterer næring langs kysten i dette området. NEI, 6B.1 Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 7

18 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 40 Henrik C. Jæger Lindhjem Feltspatveien Oslo Kragerø kommune Enhet for bygg og areal Postboks Kragerø Knut U. Bakke Arkitektkontor Strømtangveien 11a 3950 Brevik Even og Per Ragnar Vestland Knut U. Bakke Arkitektkontor Strømtangveien 11a 3950 Brevik Even og Per Ragnar Vestland Valle Breisand Datert: /23 83/98 tetting i hy fradeling av t muligheter an for bygging a Beskrevet 4 a - - Ønsker et god for å sikre hel løsninger for o berører begg Rørholt 58/2 Ønsker utvide byggeområd på grunn av siden avsatt o skyggefullt til Våg 84/1 84/3 Ønsker å legg utbyggningso Vallevegen fritidsbebygg næring Odin Engineering AS v/ Svein Erik Amundsen Beddingen Oslo Datert regulert til bo Grasmyr 26/102 Omdisponere forretning 45 Nils Jørn Bergsland Gamleveien Drammen Bergsland 41/6,7 og 8 Ønsker boligb åsen på Berg

19 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) tteområde, omt og dre steder v hytte. lternativer. t samarbeid hetlige mråder som e kommuner. lse av e for hytter liten interesse mråde ligger arealdel: Boligområde, nåværende på Breisand og LNF på Valle, utvidelse av byggeområde Innenfor strandsonen og RPR for 79/23: NEI, /98: NEI, 2.1 Innenfor 100-metersbeltet for Toke, båndlegging/vernet vassdrag. NEI, 2.1 Endelig avgrensning av byggeområde sees i sammenheng med utarbeidelse av reguleringsplan e til rette for mråde langs bolig, else og tomt lig til ygging i sland Reguleringsplan: boligformål arealdel: Offentlig formål. Bolig/næring: Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.4. Del av området som ligger i tilknytning til tettstedet Valle går videre til silingsfase 2. Kystrelatert næring/håndtverksvirksomhet kan vurderes i et begrenset omfang. Vurderes i egen planprosess. Fritidsbebyggelse: Innenfor RPR for NEI, 2.1 Ligger innenfor Bybåndet. Området skal vurderes i forbindelse med planprogrammets punkt 4 offentlig tjenesteyting på Grasmyrområdet. Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5) 8

20 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Landskapsarkitekt John Lie Porsgrunnsveien Skien Datert Dammuren 22/4 Ønsker å regu utbyggingsom oppsetting av leilighetsbygg OG 77 Gill og Gregersen as Nesjarveien 1 Landskapsarkitekt John Lie Porsgrunnsveien Skien Datert Bakerovnen Hovet på Valle 81/4 Ønsker å eta Marit og Einar Haave 48 13/ Landskapsarkitekt John Lie Porsgrunnsveien Skien Datert Trolldalen 84/11,12 Ønsker å eta for 6-10 nye h Trygve Mikkelsen tius Eiendom as v/stian Haraldsen Maridalsveien Oslo Åstadheiea 46/1,2 Ønsker å eta Hege Bråthen og Geir Larsen Valleveien Kari og Karl Olaf Siljan Langesundsveien 154 og Doktorodden 27/8 Ønsker at stra Doktorodden for allmennhe området vern kommunepla Ingeborg og Rune Solvi Stathelleveien 295

21 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) lere til råde for Reguleringsplan: Friområde arealdel: Utbyggingsområde Ligger innenfor Bybåndet. JA, 1.2 blere hytter Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 blere hyttefelt ytter Utenfor 100 meters beltet Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 Planprosess pågår (plan-id 223). tetting kan vurderes i et begrenset omfang. Jomfruelig areal skal ikke tas i bruk. blere hytter Deler av området ligger i LNF i arealdelen, deler av området ligger innenfor eksisterende plan. 46/1: Innenfor strandsonen og RPR for NEI, /2: Innenfor RPR for tetting i henhold til intensjoner i RPR. JA, 2.3 ndlinjen ved blir bevart ten og at es i nen arealdel: Utbyggingsområde 9

22 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Morten Nystrand Herreveien 305 Datert /10 og dele Ønsker å omr område FOLfriluftsområde Skjerkøya til n forbindelse m småbåtanleg Ønsker å få s areal i sjøen f Skjerke 15/9,10,13 Ønsker boligb brygger OG 78 Feltspatcompagniet AS v/ Tim A. Kronborg Gangveien Høvik 93/1 Ønsker utviklin for enebolige Ovidia Høvik v/ Adv. Hildur Strømhaug Per Håvard Kleven Daniel Barthsvei Kongsberg OG 71 Fylkesmannen i Telemark v/ Kristin Vinvad Postboks Skien Roar Ryste Busk Skolegata Grenland konferansesenter Sundbyveien /13 for å by der. En del av Fred Arve Rog Ivarsand 92/13 Ønsker å skille denne lista beredskap konkret. Savn Innspill til plan - Klima og e - Landbruk - Senterstru - Utbygging - Landskap - Strandson - Vann og v - Naturman - Samfunns - Grad av u Stathelle - Synes planen minst tilsvarer Grasmyr 26/96 Ønsker et tille dag.

23 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ygging på r av 15/9 egulere 2 i plan for æring i ed g. att av større or flere g av tomter r ut tomt fra gge hytte innspillet til n nr. 21 i programmet: nergi ktur smønster e assdrag gfold sikkerhet og tnytting er lite er plankart Bolig bevaring 15/10 bolig: Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, /9 næring: Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 6A Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1. Samme som innspill 21 Gjeldende reguleringsplaner videreføres. ggsareal som det de har i /offentlig formål? Innenfor Bybåndet. JA, 1.2 Vurderes etter planprogrammets tema 5. 10

24 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Halvard Lilleaasen Nedre Herrejordet Herre Solveig Hegglid Berthelsen Rognsveien Herre 4/6 2/2 Nye boligom Rogn 35/6 Ønsker nye b veien til Hydro OG 82 Fiskeridirekoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Feltspatcompagniet AS v/ Tim A. Kronborg Gangveien 6 Nils og Børre Elvik Feltspatcompagniet AS v/ Tim A. Kronborg Gangveien 6 Olav Steinar Bjordam yrkesfisker Innspill: - Gode vilk - Kortreist m - Kystkultur - Bruk av sjø - Vannmiljø - Naturtype - Viktige fisk Elvik og omegn 92/4 92/12 93/ Bakkevann Skaugen Askeklova 61/3 61/5 61/10 61/26 m.fl. 1. Massetak/ fritid, små 2. Fritid, små 3. Fritid, små 4. Fritid 1. Bakkevan Næring, fr 2. Skaugtjen Bakkevan Handel, se turisme 3. Skaugen Bolig 4. Hullvann Fritidsbolig

25 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) råder oliger langs stranda år for e at områdene r i sjø eplasser næring, båthavn båthavn båthavn Reguleringsplan: Mye LNF Må sjekkes ut mer nøyaktig. Ligger i tilknytting til tettstedet Herre. JA, 1.3 Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). Innenfor strandsonen og RPR for NEI 2.1 net itid na/ net rvice og, industri 1 og 2: Bakkevannet/ Skaugtjenna ligger innenfor 100-metersbeltet. Tiltaket ikke i samsvar med samfunnsdelen og ATP. NEI, 2.1, 5. Dagens virksomhet for industri opprettholdes. 3: Skaugen ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 4: Hullvann ligger innenfor 100-metersbeltet. Ikke i samsvar med samfunnsdelen og ATP. NEI, 2.1, 5 Samtlige innspill ligger innenfor vernet vassdrag. Det bør utarbeides en helhetlig plan, områdereguleringsplan for Elvik som følges opp med detaljreguleringsplaner 11

26 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Feltspatcompagniet AS v/ Tim A. Kronborg Gangveien Slåttnes 106/ / /208 Ønsker å regu boliger OG 76 Langesund Idrettsforening Bamble Næringsforening v/svein Morten Rogn Brekke Gård, Åby 64 3 Utvalg for oppvekst og kultur Knut Magnus 65 Ikke i Prosjektgruppa for boligbygging på Langesundshalvøya 66 8 Landbruksnemda i Bamble kommune Postboks Langesund 2.1.1, Yrke 2. Merknad Landbruk 3. Merknad Boligbygg 4. Merknad Rugtvedt 5. Merknad 6. Merknade 2.6, Boligb Langesun 7. Merknade Fritidsbeb Verning av Tr Merknad Frier vest Sluttrapport vil foregå par bør fjerne grunneier utbygging skal beho grunneier sterkt jord Rullering av L arealplan. - Trase for g - Frier vest b sterkt - Enklere å områder - Matjord i - tsette p

27 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) lere til arealdel: Idrettsanlegg Innenfor Bybåndet. JA, 1.2 til kapittel sfiskere til kapittel 2.2, til kapittel 2.3, ing i LNF til kapittel 2.4, til kapittel 2.5, r til kapittel ygging p dshalvøya r ifm. yggelse åk gruver andbruksplan allelt med assrørledning s ør reduseres bygge for e i båndlagte Innenfor Bybåndet. JA, 1.2 sområder ldes av raksis med vern 12

28 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL 67 1 Ann-Kristin Blikra Brånanveien Porsgrunn 68 Ikke i OG 18 OG / Rolf Kåre Blikra Regiongeologen Buskerud Telemark Vestfold fylkeskommuner Fylkeshuset 3126 Tønsberg Bamble kommune Næring, miljø og samfunnsutvikling v/landbrukssjefen Postboks Langesund Geir Møller Thostrupshaven Tegdal vel v/ Solveig de Boer- Eduardsen Ukjent adresse, ikke oppgitt eller funnet Ytre Kjønnøya 87/126 Ønsker å byg tomta Tråk gruver Frier Vest? Gammel gruv kvartsganger sølvholdig bly sinkmalm. Mu barytt. Kulturm rullering av a Diverse innsp område på H erstatningstom fra kommune badeplass og strandområd Bakerovnsbu Ormevika 35/3 Hytteeiere i ra ønsker at Ormevika Bakerovnsbukta? Velforeninge 72 Ikke i Sigmund Thoner Kjønnøyaveien 157 eiendommen Kjønnøya 87/38 Ønsker å opp sak fra Silje Bugtene Hafredal Valleveien Finmark Vestre 85/1 Ønsker frade boligtomt

29 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ge hytte på, 140 meter fra sjøen Innenfor strandsonen og RPR for NEI, 2.1 Tatt inn i arealdel iht. vedtak i formannskapet, edrift på med, kopper og lig uttak av inne fra ill til tidligere realplan. sutsatt ydrostranda ter i n ønsker hjelp n til å bevare er i kta føre bolig på. En gammel ling av Reguleringsplan: Friluftsformål Til orientering. Dersom det tas initiativ fra grunneiere til å løse situasjonen ras/hytter vil kommunen bidra i en prosess. JA, 6A - 3 Opprettholder gjeldende arealdel. Friluftsloven gjelder. Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Innenfor strandsonen og RPR for Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). Ligger ikke innenfor område regulert til boligformål, i Bybåndet, eksisterende tettsted, eller fortetting i eksisterende område. NEI, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Det kan søkes om boliger ut i fra kriterier om huskrull (1.5). 13

30 NR NR I P AVSENDER MOTTATT DATO STED GNR./ BNR. INNSPILL Pål Voss Doktorodden Norsk Pukkservice AS Skjerkøya Pukkverk v/arne Ytterbøe Diverse innsp med regulerin Rugtvedt. Og Stathelle og Langrønninge Brukes til pukk det kan tas u Rønningåsen 7/4 Nytt område millioner m Teknisk Utvalg /809 Endring av om friområde til b etter oppførin 77 Ikke i Tettstedsutvikling Herre 78 Ikke i Bamble historielag 85/5 Lokalt vern av Sekkekilen 79 Ikke i Skytterbanen 41/1 38/3 Stillinga Fjelljordet 80 6 Tore Sølverød Roverudveien 53 og Roverud 17/2 18/6 Ønsker områd boliger og 48 Finn Aas-Hanssen Roverudveien 85 Kystverket Postboks Ålesund Datert Ber om at ho biledens area på plankarte Langes statlig fikeriha vurdering. Be merkes samfe og teknisk inf havn sosikod

31 PLANSTATUS KOMMENTARER OG RESULTAT AV GROVSILING (nummerering henviser til silingskriteriene) ill i forbindelse g på så nevnt n. for næring. verk ved at t 3,5-4 I samsvar med samfunnsdelen og ATP. JA, 4 Frier Vest råde fra oligformål g av garasje. Arealplan justeres. Godkjent av teknisk utvalg, sak 111/13. JA, 1.3 Registrere punktene i planutkast. kruttkjeller i Alle områder i sluttrapport «boligbygging Langesundshalvøya» går videre som følge at det ligger innenfor Bybåndet. Jf. innspill 65. e regulert til Ligger i tilknytting til tettstedet Rugtvedt. JA, 1.3 ved- og l avmerkes t sosikode und som vn er under r om at dette rdselsanlegg rastruktur e

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Efr-und komn une. Eigersund kommune Plankontoret Postboks 580 4379 Eigersund. 1)elta, 09.09.2010 1<7

Efr-und komn une. Eigersund kommune Plankontoret Postboks 580 4379 Eigersund. 1)elta, 09.09.2010 1<7 GRA( Efr-und komn une AJKIVSAkjD O i/ - Dalane hørsel lag ber om at det tas hensyn til de hørsel hemmede når kommunale bygg planlegges (tele slynger) 1

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag (Kommunen er inndelt etter skolekretsgrensene) (Det må tas forbehold om at innspillene er vesentlig forkortet og at det

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer