kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2, mai 2013 Har gitt blod 250 ganger Vidar Engelstad har siden 1981 vært en trofast blodgiver ved Sykehuset i Vestfold. Nå har han gitt blod hele 250 ganger. Blodbankens hovedoppgave er å forsyne Sykehuset i Vestfold med nødvendige blodprodukter. I tillegg leverer Sykehuset i Vestfold blodprodukter etter fast avtale til Blodbanken i Oslo, avslutter Ingunn Widerøe Reite. Seksjonsleder Ingunn Widerøe Reite forteller at det er anledning til å gi blod fire ganger i året, men i perioden 1988 til 2010 ble det i tillegg til vanlig blodgivning også utført en annen type tapping en gang i måneden for utvalgte og håndplukkede blodgivere. Engelstad er en del av denne gruppen. Reite forteller at det ved SiV foretas blodtappinger ved sykehusene i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. I 2012 var det registrert 5025 blodgivere, 955 i Sandefjord, 1232 i Larvik og 2838 i Tønsberg. I alt ble det tappet enheter blod. Halvparten av blodgiverne er kvinner og halvparten menn. Her gir Vidar Engelstad fra Tønsberg blod for 250. gang. Fra venstre: Bioingeniørene Lilja Høiback, Anne Aashamar og Hilde Rønningsland, seksjonsleder i Blodbanken Ingunn Widerøe Reite og Gro Lyngås, fagleder for tapping og komponentfremstilling. Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge I begynnelsen av året ble det innført nye seksjonerte vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge. Det er et betydelig faglig og økonomisk løft, og betyr at befolkningen i Vestfold har spesialistkompetanse i disse fagene tilgjengelig døgnet rundt hele uka. Les mer side 15. Instrumenter steriliseres Ved sterilsentralen på SiV behandles ukentlig godt over instrumenter som brukes ved operasjonsstuene, poliklinikkene og andre seksjoner. Les mer side 10. Stikkprøver mot journalsnoking IKT-enheten tar jevnlig stikkprøvekontroll for å sjekke at ansatte ikke går inn i pasientjournaler de ikke skal ha tilgang til. Les mer side 3.

2 Noen øyeblikk i sykehusets hverdag Merete Bugsett Lindahl Sykehuset er arena for noen av livets viktigste og vanskeligste øyeblikk. Fødsel og død, første gang noen får vite om sin diagnose, om behandling er vellykket eller om hvordan livet vil arte seg videre. Det gjør sykehus til et sted hvor sterke følelser er i sving. Det kom tydelig til uttrykk gjennom noe så sjeldent som en vielse i sykehusets kapell tidlig i april. Mary Grace og Knut Andre Hagen fant, i gleden over å ha blitt foreldre til tvillinger, ut at de ville gifte seg. Og de ville gjøre det nå. Dermed fikk sykehuspresten oppgaven å vie de nybakte foreldrene, mens jordmødre var vitner. Et gledelig utgangspunkt for en prest som ellers kun har viet par på sykehuset der bakteppe har vært at til døden skiller dere av er i nær framtid. Jeg håper de to nygifte og nybakte foreldrene fikk en minneverdig vielse. Og blir ydmyk på sykehusets vegne over hvilket ansvar det påligger alle som møter mennesker som er midt i noen av livets viktige øyeblikk. Sykehusprest Liselotte Wettby sier det slik: Hvert enkelt menneske er spesielt og kommer med sin egen livsfortelling. Hun forsøker å nullstille seg før hvert nytt pasientmøte. Det handler om å møte mennesker med respekt og forståelse. En viktig påminnelse for alle oss som jobber ved SiV. En som jeg vil tro føler seg velkommen ved SiV, er Vidar Engelstad, som du kan lese om i denne utgangen av KurSiV. Han har gitt blod hele 250 ganger siden han begynte som blodgiver i Du kan også lese om brukerundersøkelse i KPR, og om foreldre og barn fra Foreningen for hjertesyke barn i Vestfold som fikk opplæring i hjerte-lunge-redning ved simuleringssenteret. God lesning! Tips oss gjerne om saker. Jøran Hjelmesæth utnevnt til professor Sykehuset i Vestfold har nå fått sitt første professorat i medisin. Overlege Jøran Hjelmesæth har fått en stilling som professor II ved Universitetet i Oslo (UiO). Stillingen er ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin ved UiO. Hjelmesæth er leder av senter for sykelig overvekt i Helse Sør- Øst ved Sykehuset i Vestfold. Dette er SiVs første professorstilling innen medisinske fag. SiV har nå tre professorstillinger. Også Jens Egeland i klinikk psykisk helse og rusbehandling og Aage Indahl ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering har professorstillinger. Overlege, og nå også professor Jøran Hjelmesæth Side 2

3 kursiv nummer 2 - mai 2013 Tar stikkprøver for å avdekke snoking i journaler Med jevne mellomrom tar IKTenheten stikkprøvekontroll for å sjekke at ansatte ikke åpner pasientjournaler de ikke skal ha tilgang til. Ledelsen ved SiV er tydelig på at journalsnoking ikke tolereres, og stikkprøvene har som hensikt både å forebygge og avdekke slikt urettmessig innsyn. Dette presiserer Grethe Gran og Espen Skalvik, henholdsvis personverneombud og informasjonssikkerhetsansvarlig i IKT-enheten ved sykehuset. Det å sikre pasientinformasjon skal være en del av hverdagen for de ansatte. Tilliten til helsevesenet er en nødvendig forutsetning for at pasientene vil utlevere sensitive opplysninger som kan være nødvendig for korrekt og god behandling. Mistanke rapporteres Ved jevne mellomrom foretas kontroller der man ser hvem som har vært inne i pasientenes Personvernombud Grethe Gran og informasjonssikkerhetsansvarlig Espen Skalvik i IKT-enheten ved sykehuset. journal. I de aller fleste tilfellene har ansatte både rett og grunn til å sjekke journalen, men av og til registreres det at enkeltpersoner har vært innom en journal som de egentlig ikke hadde rett til å åpne. I slike tilfeller blir mistanken rapportert til den ansattes nærmeste leder som sjekker grunnen til at den ansatte har tittet i pasientjournalen nærmere. - Saken kan resultere i at vedkommende får en advarsel og noen ganger ender det hele i en personalsak, sier Gran og Skalvik. Lovbestemt Rett til innsyn i pasienters journaldata er regulert i blant annet i Helsepersonelloven som tar for seg Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, som sier at det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten. - Det er heller ikke lov å lese i journalen til bekjente eller familiemedlemmer, informerer Gran og Skalvik. De utfordrer ansatte ved sykehuset til å være bevisst de etiske forpliktelsene de har i yrket sitt, og det etiske ansvaret de har ovenfor pasientene og deres journaler. Sosionomen er et viktig bindeledd Marit Lien Gulliksen har siden 2009 arbeidet som sosionom ved onkologisk avdeling ved sykehuset. Gulliksen skal bistå kreftpasienter i Vestfold. Arbeidet foregår i krysningen mellom fagfeltene helse og velferd og er et viktig bindeledd mellom sykehuset og ikke-medisinske tjenester utenfor sykehuset. - Å få en alvorlig sykdom er en stor følelsesmessig belastning for dem som rammes og deres pårørende, sier sosionomen. - Sykdommen gir også en rekke praktiske utfordringer på viktige områder som arbeid, utdanning, bolig, økonomi og transport. Sosionom Marit Lien Gulliksen En barnefamilie der en av foreldrene får kreft er ekstra sårbar. Gulliksen gir råd og veiledning om normale reaksjoner, men også konkret veiledning om sykepenger, uføretrygd, forsikringer og juridiske rettigheter for pasienten, pårørende eller etterlatte. En annen viktig oppgave er å være brobygger og bindeledd i forhold til NAV, skole, barnehage, helsesøster, barnevern, offentlige hjelpeinstanser eller Kreftforeningen. - Det er viktig at helsepersonellet som jobber med kreftpasienter husker å tilby pasientene i arbeidsfør alder sosionomtjeneste og henviser via lege, avslutter Marit Lien Gulliksen. Side 3

4 Kurs i internrevisjon I mars ble det arrangert opplæring av 20 ansatte i regi av Veritas for å bli en god internrevisor. Kurset var for første gang helsefaglig vinklet og SiV var valgt som pilot på dette, sier Sven-Erik Andersen. De 20 internrevisorerne skal bidra til at SiVs revisjonsplan gjennomføres, og de skal revidere på kryss og tvers i organisasjonen. Andersen sier videre at formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere interne revisjoner. Interne revisjoner skal bidra til kontinuerlig forbedring av sentrale prosesser i sykehuset. Kurset la vekt på overordnet målsetting for interne revisjoner, prinsipper for planlegging og Bak fra venstre: Direktør for virksomhetsstyring ved SiV, Sven-Erik Andersen, kursinstruktørene fra Veritas; Espen Lindseth og Inger-Marie Schytte Bli og internrevisor ved SiV, Tone Anundsen. forberedelser og planlegging av en revisjon, revisjonsteknikker, forståelse av krav, generell atferd, spørsmålsstilling og lytting og rapportering, avslutter Sven-Erik Andersen. 200 på seminar om sårbehandling Det var meget stor interesse og nærmere 200 deltakere fra Vestfold og Telemark da ressursgruppe for sår ved kirurgisk klinikk arrangerte seminar om sårbehandling i auditoriet ved SiV-Tønsberg. Ressursgruppen ønsket gjennom seminaret å styrke samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten når det gjelder behandling og oppfølging av pasienter med kroniske sår, sier Grethe Carlsen, leder for gruppen. Både leger, sykepleiere og andre helsearbeidere fra spesialist- og førstelinjetjenesten i Vestfold og Telemark deltok. Ni av de ti foreleserne på seminaret representerte ulike enheter tilknyttet Sykehuset i Vestfold. Blant temaene for dagen var diabetiske fotsår, ortopedisk fottøy og ortoser, artielle og venøse sår og kompresjonsbehandling. Det var også fokus på tilhelingsfaser, behandling og bandasjevalg, vakuumbehandling av sår og klinisk sårdiagnostikk. Sårgruppen som arrangerte dagen er opprettet av ledelsen i kirurgisk klinikk ved sykehuset og består av karkirurg, ortoped og sykepleiere fra kirurgiske sengeposter og poliklinikker. Ansvarlige for seminaret: Foran fra venstre: Marianne Pedersen, Russell Jacobsen, Karen Agnes Grinde og Andreas Dietze. På rad nummer to fra venstre: Grethe Carlsen, Ruth Jerving og Hanne Halvorsen. Nest bakerst fra venstre: Ellen Krohn, Grethe Studsrød og Hege Eriksen. Helt bak: Erik Halbakken og Heidi Kirkhaug. Anne-Grethe Cudrio og Lars-Tony Fevang var ikke til stede da bildet ble tatt. Side 4

5 kursiv nummer 2 - mai 2013 Lager 1700 middagsporsjoner daglig Hver eneste dag lages 1700 middagsporsjoner ved sykehusets produksjonskjøkken. Seksjonsleder Hege Eftedal kan stolt fortelle at de siste månedene har det blitt utarbeidet produktbeskrivelser på alt som lages ved kjøkkenet, slik at alle ansatte og pasienter skal få korrekte opplysninger om hva maten inneholder. Produktbeskrivelsene inneholder informasjon om ingredienser, energiinnhold, produksjonsmetode, holdbarhet, oppbevaring, allergener og bruk. Eftedal informerer om at produktbeskrivelsene er tilgjengelig i sykehusets kvalitetssystem Elektronisk kvalitetshåndbok (EK). - Søk på produktets navn, produktbeskrivelse eller ingredienser, avslutter Hege Eftedal. På arbeidsmøtet ser vi foran fra venstre: avdelingssjef i matvareforsyningsavdelingen, Martin Skadsheim og seksjonsleder i matvertseksjon, Sigrid Aske. Bak fra venstre: seksjonsleder i produksjonskjøkkenet i Tønsberg, Hege Eftedal, seksjonsleder i kjøkkenseksjon nord, Anita Yvonne Hansen, og seksjonsleder ved kjøkken Larvik, Bente Bomholt. Eksempler på produktbeskrivelser: Biff stroganoff, 225g pr.pers Ingredienser: Storfekjøtt (Smedstuen), vann, løk (Norrek), paprika (Norrek), hermetisk sjampinjong (Eldorado: E330), tomatpure, modifisert stivelse (mais), matfløte (fløte, E472e, E412, E415) oksekraft (Toro: Salt, vegetabilsk fett, maltodekstrin, aroma (soya), gjærekstrakt, sukker, ammonisert karamell, sellerirot, gulrotekstrakt, løk, krydder), soft margarin (Mills: rapsolje (50%), fullherdet kokos og rapsolje, vann, kokosolje, skummet melk, salt, soyalecitin, vit A og D, betakaroten, aroma), sukker, salt, pepper, sukkerkulør (ammonisert karamell (E150c), salt). Energi pr.100g: 373 KJ, 89 kcal, protein 9,2g, fett 3,5g, karbohydrat 4,8g. Energiinnhold i anbefalt porsjon (225g): 200 kcal. Laktoseinnhold pr.100g: 0,1g For laktosered.kost anbefales mindre enn 5g laktose pr.måltid. Kan spises av: Glutenfri, laktoseredusert, DIA. Allergener Ja Nei Gluten Skalldyr Egg Fisk Svin Nøtter Peanøtter Soyabønner Melk Selleri Sennep Prøv vår økologiske suppe i personalkaféen hver onsdag økologisk ved SiV Side 5

6 Fikk opplæring i hjerte-lunge-redning Foreldre og barn fra Foreningen for hjertesyke barn i Vestfold fikk i mars grunnleggende opplæring i hjerte-lunge-redning ved simuleringssenteret ved sykehuset. Intensivsykepleier Torill Andersen og spesialhjelpepleier Elisabeth B. Aas sto for opplæringen. Thor Henning Nilsen, leder i foreningen, forteller det arrangeres en rekke tiltak i løpet av året for hjertebarna, søsken og foreldre. Torill Andersen forteller at det var en engasjert gjeng som diskuterte og hadde praktisk trening i tidlig varsling til en voksen eller 113, trening i å vurdere bevissthet, fri luftvei og vurdering om den syke pustet normalt. Alle trente stabilt sideleie og hjerte-lunge-redning. Dette var en krevende øvelse for noen av de yngste, men de eldste fikk godt tak på det. Andersen forteller at et av de største høydepunktene var trolig å få en samtale med Simon, den snakkende dukken på klinisk simuleringssenter. Simon fikk mange spørsmål, blant annet om han hadde vondt. Møtet med de til nå yngste kursdeltakerne ved simuleringssenteret, og kommende førstehjelpere, ble en annerledes og spennende ettermiddag for instruktørene Elisabeth og Torill, som fikk verdifull innsikt i å trene førstehjelp med barn og unge. Fra førstehjelpskurset ser vi fra venstre: Daniel Mørck Paradina, Oliver Lindhøy, Thor Henning Nilsen, Torill Andersen, Elisabeth B. Aas, Kristian Nilsen, Norah Hansen og Fam Aurora Hansen. Post- og dokumentsenteret i nye lokaler - Post- og dokumentsenteret ble opprettet 1. januar 2007, da Sykehuset i Vestfold gikk over til elektronisk sakarkiv, forteller avdelingssjef Kari Asmyhr. Samtlige av damene på bildet har vært med fra første dag. post ved sykehuset og vi har også ansvar for opplæring i saksbehandlingssystemet. Det er i dag ca. 300 registrerte brukere av ephorte, og det ble opprettet 3300 saker i 2012, avslutter Asmyhr. Post- og dokumentsenteret var fram til 2012 lokalisert i resepsjonsområdet, men ble så flyttet over i Y-bygget. Der har det blitt gjort en liten ombygging og oppussing av kontoret, slik at de nå sitter i et åpent fellesskap, noe som er hensiktmessig for den jobben som blir utført. - Post- og dokumentsenteret har ansvar for all skanning og journalføring av administrativ Fornøyde i nye lokaler. Foran fra venstre: Camilla Elnes og Signe Røland. Bak til venstre: avdelingssjef Kari Asmyhr og Turid Jegstad. Side 6

7 kursiv nummer 2 - mai vinnere på kunstforeningens årsmøte - I forbindelse med årsmøtet i Kunstforeningen ved SiV har det blitt en tradisjon at det foretas trekning av kunstverk til foreningens medlemmer, sier leder Siri Bjørnson. - I år var det hele 32 vinnere! Foreningen har 92 medlemmer og målet er å stimulere medlemmenes interesse for og øke kunnskapen om god kunst. Andre punkter på årsmøtet var vedtektsendringer, styrets årsberetning, regnskap for 2012 og valg. Kasserer Tone Haaland og styremedlem Linn Hansen takket av. Ny kasserer er Renate Hole fra medisinsk klinikk og Arnhild Dale fra KPR er nytt styremedlem. For å styrke valgkomiteen ble Jon Bruu fra medisinsk klinikk valgt. PiV-lunsj ved SiV Fra venstre rundt bordet ser vi Gunn Ljunggren, konsulent økonomi, Live Løvaas, rådgiver personal, Gunnar Morten Hemstad, kontroller, Marit Johanessen, konsulent HR, Arnhild Dahle, konsulent økonomi KPR, Øyvind Lønmo, spesialrådgiver økonomi og Thore Andreassen, rådgiver økonomi. Det er blitt en tradisjon den 15. i hver måned at de som kom til sykehuset fra hovedkontoret til Psykiatrien i Vestfold samles til felles lunsj i kantina i Tønsberg. Det blir tid til gamle minner og nye erfaringer på en ny arbeidsplass med nye kollegaer. Fra venstre Heidi Holmberg, Ellen Burås og Ellen Sørlien, tre av vinnerne av et kunstverk. Først tvillingfødsel, så vielse Det er ikke ofte sykehuskapellet blir brukt til vielser. Men det skjedde i begynnelsen av april, da tvillingene Lovise og Nikolas ble født på sykehuset. Noen dager senere valgte foreldrene å vie seg i kapellet i en enkel seremoni ledet av sykehuspresten. To jordmødre ble utfordret til å være vitner under vielsen, en oppgave de tok i mot med glede. I kapellet før vielsen ser vi fra venstre jordmor Vigdis Lønmo med Lovise, bruden Mary Grace, sykehusprest Liselotte Wettby, brudgom Knut Andre Hagen og jordmor Julianne Hegg med Nikolas. Side 7

8 Ett år for koordinerende enhet rehabilitering Sykehusprest i nesten 35 år Etter nesten 35 år som sykehusprest, og på sin 70 års dag, ble Arne Harald Paulsen takket for lang og tro tjeneste av klinikksjef ved klinikk medisinsk diagnostikk, Berit Grønning Nielsen. En rekke kollegaer gjennom mange år deltok på arrangementet som fant sted i sykehusets kantine i mars. Systemkoordinator Erik Lindh og helsefaglig koordinator Anita Borg. - Koordinerende d enhet for legges til rette for en individuell d plan, rehabilitering i sykehusområdet sier Lindh videre. Vestfold/Telemark har nå eksistert ett år, forteller systemkoordinator Koordinerende enhet har oversikt Erik Lindh. Enheten har sin base over hvilke habiliterings- og ved klinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringstilbud som finnes i rehabilitering, Kysthospitalet, sykehusområdet. I tillegg følger og betjener begge fylkene i koordinerende enhet opp arbeid sykehusområdet. som gjelder bruk av individuell plan. Enheten har to årsverk, foruten Lindh er det også en helsefaglig koordinator, Anita Borg. Lindh informerer om at både kommuner og spesialisthelsetjenester er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Kommuner og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide slik at den som trenger tilbud fra de ulike delene av helsetjenesten, opplever tilbudene som sammenhengende. - Vedkommendes behov og ønsker for rehabilitering og habilitering skal vektlegges, og det skal eventuelt - Det er etablert møtearenaer med kommunene og representanter for helseforetakene i de to fylkene i samarbeid med fylkesmannens kontor i Telemark og Vestfold, avslutter Erik Lindh som oppfordrer interesserte til å gå inn på enhetens nettsider: Berit Grønning Nielsen overrakte gaven til Arne Harald Paulsen Brukerkontoret fungerer godt Fra april var brukerkontoret ved sykehuset i funksjon. Kontoret har en sentral plass i sykehusets vrimleområde og betjenes av frivillige fra pasientorganisasjonene i fylket. Den første tiden er det åpningstid onsdager og torsdager fra kl til Ved brukerkontoret vil pasienter og pårørende som har erfaring i å leve med sykdom og skade dele sin kunnskap med andre pasienter, pårørende og ansatte. På bildet ser vi pasient Torild Brække fra Horten som får informasjon fra Jorunn Rimstad (t.v.) fra Landsforeningen for polioskadde og Solveig Gustavsen fra Norsk forening for personer med sykdommer i urinveien. Side 8

9 kursiv nummer 2 - mai 2013 Budsjettarbeidet for 2014 godt i gang Videreføring av satsning på kreft, ytterligere satsning på intervensjonsradiologi, spissing av den faglige profilen innenfor psykiatri og rusbehandling. Dette er satsninger som ligger inne i det pågående arbeidet med budsjettet for Arbeidet med budsjett for 2014 startet allerede på tampen av 2012, og fortsetter gjennom hele 2013 frem til endelig budsjett vedtas av styret før jul. Direktøren forutsetter bred involvering i budsjettarbeidet i klinikkene. I april var direktørens ledergruppe samlet til sin årlige budsjettog strategikonferanse, der utfordringer SiV vil møte påfølgende år, hvilke satsninger som skal prioriteres og hvilke økonomiske rammer SiV vil ha for drift og investeringer drøftes. Kreftsatsning I 2014 ønsker ledergruppen å prioritere kreftsatsingen blant annet gjennom kapasitetsøkning innenfor medisinsk diagnostikk, nye stillinger innenfor bryst- og endokrinkirurgi, kreftkoordinatorer, samt system for håndtering av cytostatika. - Vi har også som mål å få til en satsning på intervensjonsradiologi, noe som er viktig for akuttsykehusfunksjonen. Samtidig går vi videre med et prosjekt for å vurdere etablering av stasjonær røntgen i akuttmottaket, med mål om kortere ventetid, sier Stein Kinserdal. Utfordringer i KPR og Kysthospitalet De største omstillingsutfordringene i 2014 vil være innenfor klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR), og klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet. SiVs samlede omstillingsbehov er på om lag 100 millioner i 2014, av et budsjett på 4 milliarder. Av dette utgjør KPRs utfordring drøye 50 millioner. - Utfordringene i KPR handler blant annet om omstilling som følge av at ansvaret for Sande og Svelvik overføres til Vestre Viken. Klinikken er nå inne i en betydelig omstillingsprosess, hvor de også ønsker en spisse det faglige tilbudet sitt, sier Kinserdal. For KFMR, Kysthospitalet er det behov for omstilling både ut i fra faglige og økonomiske årsaker. Klinikken har for mange pasienter som har behov for en behandling som i følge samhandlingsreformen skal foregå ute i kommunene. Også den øvrige somatiske virksomheten må gjennomføre omstillingstiltak i Det handler ikke om å spare, men om å endre aktivitet i tråd med rammebetingelser, oppdrag og pasientbehov. Målet er å få flest og best mulige helsetjenester til Vestfolds befolkning ut av de ressursene som SiV tildeles, sier Kinserdal. - Å ha kontroll på økonomien handler om å ha forutsigbarhet for driften, og muskler til å gjennomføre nødvendige investeringer og satsinger, sier han. Administrerende direktør Stein Kinserdal Side 9

10 Sterilsentralen behandler instrumenter i uka - Godt over kirurgiske instrumenter behandles i sterilsentralen hver eneste uke, forteller seksjonsleder Tone Norberg. Sentralens oppgave er å forsyne sykehusets 16 operasjonsstuer, poliklinikker og sykehusets øvrige seksjoner med sterilt utstyr. Sterilsentralen forsyner også alle operasjonsenhetene med fabrikksterilisert engangsutstyr til bruk ved operasjoner. Tone Norberg forteller at sterilsentralen har en viktig rolle i sykehusets infeksjonsforebyggende arbeid. Som leder har hun med seg femten kollegaer hvorav tolv er hjelpepleiere, en lageransvarlig og to assistenter. Tre av de ansatte har sine daglige arbeidsoppgaver i operasjonsseksjonene og ivaretar instrument- og vareflyt. - Kontrollrutinene og arbeidet i sterilsentralen, som er ISOsertifisert, er av høyeste kvalitet og sterilsentralen har et meget godt samarbeid med operasjonsstuer og poliklinikker, fortsetter Norberg. Hver eneste dag får sentralen bestilling på hva slags utstyr som skal brukes neste dag, og etter å ha vært brukt ved operasjoner blir de kirurgiske instrumentene vasket i instrumentvaskemaskiner lokalt før de sendes ned til sterilsentralen. - Sentralen er en egen seksjon og er organisatorisk plassert under kirurgisk sykepleieavdeling i kirurgisk klinikk, forteller Tone Norberg videre. Andre oppgaver seksjonen har er kontroll av funksjon, renhet og vedlikehold, legge instrumentbrikker etter oppskrifter, frigivelse av sterilt gods, klargjøring for videre distribusjon og innkjøp og varelevering/ forsyning av fabrikksterilisert utstyr. Nær 300 på seminar om livsstilsendring For tredje året på rad arrangerte overvektsteamet ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Kysthospitalet, fagseminar for personer som jobber med sykelig overvekt. - Vi ønsket å inkludere en rekke ulike fagpersoner fra og utenfor helsevesenet som jobber med disse pasientene, sier Jarle Berge. Tema for årets fagseminar var de psykologiske aspekter ved livstilsendring hos både barn og voksne. Berge er fornøyd med årets seminar og det var også både deltagere og foredragsholdere. I 2011 var det 34 deltakere, i 2012 var det 200 deltagere, mens det i år var hele 277 deltakere fra ulike fagmiljøer i landet. Side 10 Fra venstre: hjelpeleierne Charlotte Nilsen, Tove B. Kvisle, Marita Johansen, Trine Becker, Wenche Vallestad og assistent Maria Isabell Rios Vinas, lageransvarlig Fred Ulleberg, hjelpepleierne Gerd Hoff og Gunnstein Meland, assistent Jaime Abila og seksjonsleder Tone Norberg. - Årets store deltakelse viser at det er et stort ønske om og behov for et slikt fagseminar innenfor feltet sykelig overvekt. Under seminaret fikk vi også gode tips til temaer for neste års seminar. Dette fagseminaret bidrar også til å sette Sykehuset i Vestfold på kartet. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering vil i framtiden ha en forsterket rolle i forbindelse med samhandlingsreformen og i å overføre kunnskap til kommuner, fastleger, annet helsepersonell samt andre fagpersoner, avslutter Berge.

11 Universitetslektor og lege i spesialisering ved medisinsk avdeling, Dag Hofsø, har ansvaret for tilrettelegging og opplæring av legestudenter fra Universitetet i Oslo ved Sykehuset i Vestfold. kursiv nummer 2 - mai 2013 Medisinstudenter i praksis i sykehuset På femte året gjennomfører alle studentene totalt 12 uker i praksis hvorav seks uker foregår hos allmennleger og seks uker er i sykehus. To grupper bestående av inntil seks studenter er utplassert på sykehuset hvert halvår. Fordelingen av medisinstudentene til de ulike sykehusene i Helse Sør-Øst organiseres av universitetet. Fra venstre: Universitetslektor Dag Hofsø og studentene Hao Yu, Kevin Wennerstrøm, Kevin Nguyen, Lillian Holmen og Tanja Holwech. - Studentene skal først og fremst tilegne seg viktig praktisk kunnskap i løpet av praksisperioden, sier Hofsø som legger til at alle som jobber på sykehuset har et delansvar for at studentene skal få best mulig utbytte av oppholdet. - Det er viktig at studentene får kjenne pulsen i sykehuset. Tidligere studenter har vært fornøyde og skryter veldig av måten de blir tatt imot på, så det virker heldigvis som om dette faller seg naturlig for de ansatte, sier Hofsø videre. Praksisen skal gi kunnskap og trygghet om hverdagen ved et sykehus. Studentene skal få innsikt i oppbyggingen og strukturen av sykehuset, følge sykehusets ulike medisinske daglige aktiviteter, delta i morgenmøtet og være med i faglige diskusjoner. De skal også delta i postarbeid, visitt og poliklinikk i tillegg til at man etterstreber at de får erfaring med en rekke praktiske prosedyrer. - Det er innført ny turnusordning for leger som innebærer at de selv må søke på turnusplass i helseforetakene. Om studentene opplever Sykehuset i Vestfold som en spennende og ryddig arbeidsplass, kan det selvfølgelig medføre at mange søker nettopp til vårt sykehus, og det er fint, avslutter Hofsø. Brukerutvalgets utfordringer - SiV har hatt et velfungerende brukerutvalg i flere år og det har også tidligere PiV, sier leder av utvalget, Mona Wike. - Men vi ser at med et stadig økende fokus på brukermedvirkning generelt, både på systemnivå og individnivå, øker etterspørselen etter erfarne brukere. Vi ser også at det mangler systemer for hvordan brukermedvirkning ute i organisasjonen skal foregå og en plan for hvordan vi som brukere skal jobbe. Brukerutvalgets oppgave er å sikre nyttig og relevant brukererfaring der den trengs. Det kan være forskjellige årsaker til at man trekker inn brukerrepresentanter i prosjekter, råd og utvalg. Noen ganger oppleves det som om kunnskapen til brukeren er helt nødvendig for gjennomføringen av et prosjekt, og andre ganger kan det oppfattes som at brukeren er med fordi det er et krav fra oppdragsgiver. Mona Wike er leder av brukerutvalget ved SiV - Utfordringen som brukerrepresentant ep esentant er da å ta rollen sin og sette pasienter og pårørendes behov i fokus for arbeidet i gruppen, sier utvalgets leder. Sykehuset i Vestfold er en stor organisasjon hvor det ligger mange føringer og komplekse systemer til grunn for driften. Brukerutvalgets medlemmer har ingen andre kvalifikasjonskrav enn egen pasienterfaring og det kan være svært vanskelig å forstå sammenhenger og oppbygning av pasienttilbudet. Det er da viktig å huske at brukerrepresentantenes oppgave er å formidle det de ansatte og ledelsen ikke vet nok om, nemlig hvordan pasientene opplever tilbudet og hvordan pasientene ønsker å bli tatt i mot. - Med økende oppdragsmengde er det en utfordring for brukerutvalget å ha fokus på de viktige sakene, som berører pasienter og pårørende, og å få jobbe der hvor vår kunnskap og erfaring kan utgjøre en forskjell, sier Mona Wike avslutningsvis. Side 11

12 200 samlet til fag- og forskningsdager To dager i mars var over 200 deltakere fra flere helseforetak og kommuner i Helse Sør Øst samlet i Tønsberg ved årets fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten. Tema for samlingen var Forskning og fagutvikling i klinisk praksis. Hensikten med samlingen var å skape en møteplass for drøfting av faglig utviklingsvirksomhet, inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen, synliggjøre klinisk sykepleie og presentere faglige prosjekter som det arbeides med innenfor sykepleietjenesten. De to seminardagene var delt inn i plenumsforelesninger og parallellsesjoner. Fagdirektør ved SiV, Anita Schumacher, åpnet konferansen med temaet Fagutvikling og forskning i sykepleietjenesten. Hovedforelesere var Ole Berg, professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Rådgiver i kirurgisk klinikk, Anne Berit Schelbred, en av SiVs representanter for fag- og forskningsdagene i HSØ, kan fortelle at det var godt over 30 deltakere fra Sykehuset i Vestfold. - Dette er et årlig arrangement for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst og i år var det Sykehuset i Vestfold som hadde ansvar for arrangementet, sier Schelbred videre. - Konferansen skal inkludere både fagutvikling og forskning innenfor ulike fagområder. Årets presentasjoner holdt svært høy kvalitet og det foregår mange interessante prosjekter innenfor sykepleietjenesten. Forelesere og medlemmer av arrangementkomiteen fra Sykehuset i Vestfold. Fra venstre: Nina Håkonsen Liljebäck, Anne-Grethe Cudrio, Karen Agnes Grinde, Anette Korsæth, Anca Maria Yttri og Anne-Berit Schelbred. - Fra SiV presenterte Karen Agnes Grinde og Anne Grethe Cudrio prosjektet Tidlig identifisering av akutt og kritisk syke og Heidi Jensen Wataker prosjektet Helsefremmende effekt ved familiefokusert nyfødtomsorg. Karen Agnes Grinde og Anne Torill Karlsen presenterte i tillegg prosjektet Akutt forvirring i posterutstillingen, avslutter en fornøyd Anne-Berit Schelbred. Meget god erfaring med brukerutvalget I over sju år har Anne Stryken Nygaard vært medlem av brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Hun har vært varamedlem, fungerte to år som leder og er nå vanlig medlem igjen. - I dag er det stort fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, men den første tiden var det mye snakk om økonomi, sier Stryken Nygaard. Hun forteller at brukerutvalget i løpet av de siste årene har fått et kraftig løft og at sykehusets ledelse legger til rette for brukermedvirkning med blant annet representasjon i ulike råd og utvalg. Stryken Nygaard sitter selv som kontakt i klinikk medisin og er medlem av kvalitetsutvalget. Hun forteller at det er svært meningsfylt å representere brukerne på ulike områder der hun kan komme med forslag og innspill til forbedringer som blir lyttet til. Fra et møte mellom seksjonsledere i medisinsk sykepleieavdeling, fra venstre: avdelingssjef Runar Danielsen, brukerrepresentant Anne Stryken Nygaard, seksjonsleder Anne Katrine Aas og seksjonsleder Åsmund Kalrud. Tema for møtet var pasienten som aktivt deltagende i egen behandling. Side 12

13 Nyttig brukerundersøkelse i KPR kursiv nummer 2 - mai 2013 Brukerrådet ønsket å få svar på hvordan den enkelte pasient har opplevd å bli møtt, opplevd brukermedvirkning og opplevd nytte av behandling. Brukerundersøkelsen foregår løpende og har vært i gang siden sommeren Hittil har det kommet inn i overkant av 450 besvarelser, sier Bettina Dudas og legger til at det er mulig å svare på undersøkelsen både på papir og på nettet Tilbakemeldingene fra undersøkelsen brukes i avdelingenes kvalitetsarbeid og resultater fra undersøkelsen skal legges ut på klinikkens nettsider. Brukerundersøkelsen skal revideres våren Leder av brukerrådet i klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) Mona Helen Knudsen(t.v.) og Bettina Dudas som er rådets sekretær. - Brukerrådet i KPR tok initiativ til en brukerundersøkelse allerede i 2008 og utviklingsarbeidet har vært et samarbeid mellom brukerrådet og klinikkens avdelinger. Underveis har også forskningsenheten og ressursmiljøer i HSØ vært involvert, sier rådets leder Mona Helen Knudsen. - Arbeidsgruppen skal bearbeide tilbakemeldinger og erfaringer fra brukere og fagfolk og dermed bidra til å gjøre undersøkelsen bedre og mer brukervennlig, avslutter Mona Helen Knudsen. Feiret 50 år siden sykepleierutdanningen De var ferdig utdannet som sykepleiere i 1963 etter tre år ved Røde Kors Sykepleieskole i Tønsberg. 10. april hadde 13 av i alt 23 personer fra kullet funnet anledning til å samles ved sykehuset, med festmiddag og omvisning arrangert av sykehusguidene. Under utdannelsen bodde de på elevhjemmet ved sykehuset. Noen hadde reist svært så langt for å være med på begivenheten, og det var deltagere med fra Vancouver i Canada og fra Kirkenes. Første rekke fra venstre: Marit Dale, Marit Henderson, Kari Andrea Aas og Oddlaug Ellefsen. Andre rekke fra venstre: Karen Fonn, Berit Eikeland Eriksen, Rannveig Lorentsen og Tove Horn Karlsen. Bak fra venstre: Evy Jerijarvi, Reidun Aasen, Turi Foon og Margit Inger Haga. Side 13

14 Bedriftsidrettslaget med fjellsportgruppe Leif Johnsen takket for seg etter 25 år Fra og med 1. juni blir mangeårige personalsjef/ avdelingssjef Leif Johnsen pensjonist etter 25 år ved sykehuset. Helt siden han startet i 1987, som leder for personalavdelingen, har han hatt ansvar for det som i dagligtalen omtales som personalkontoret. Fagområdet personal utvidet seg stadig og i 2005 ble det etablert en HR-avdeling ved sykehuset med Bente Krauss som HR-direktør. Personalkontoret, som beholdt de fleste av sine oppgaver i den nye strukturen, endret navn til HRpersonal, og det er som avdelingssjef for HR-personal han nå går over i pensjonistenes rekker. Initiativtaker Ingrid Sanne på tur i Jotunheimen Ingrid Sanne har tatt initiativ til å starte en turgruppe i regi av bedriftsidrettslaget ved SiV. Målet er å samle folk med interesse for turer i fjellet og lage et miljø ut av dette, sier Ingrid Sanne, som til daglig jobber på onkologisk palliativ avdeling. - Fjellsportgruppen skal arrangere en vintertur og en sommertur i året som utgangpunkt, men klarer vi å arrangere flere turer blir jo det bare en bonus, forteller hun. Turene vil innebære å dra til fjells og arrangere ulike aktiviteter som årstid, vær og sted gir mulighet for. Fottur, klatring, ski, topptur, padling, sykling, bretur, overnatte i telt eller hytte til hytte. - Noen turer vil handle om å teste seg selv, andre turer om Kvikklunsj og vårsol i fjellheimen, sier Sanne. Oppgavene i fjellsportgruppen blir å arrangere turer, sende ut e-poster og å holde orden på det økonomiske som SiV - B.I.L. bidrar med. På noen turer kan det være aktuelt å leie inn turledere, ellers har alle turdeltakerne like mye ansvar for sikkerhet. Første tur var på Hardangervidda 19. april, en hytte til hytte tur på ski i oppkjørte løyper. Hans oppgaver, i tillegg til å lede seksjonen, har i hovedsak knyttet seg til oppsigelsessaker, å være veileder og samtalepartner for ledere i ulike saker knyttet til personalledelse, gi veiledning og bistand ved vanskelige disiplinærsaker knyttet til rusproblematikk, medikamenttyverier og andre misligheter i forhold til arbeidsavtalen. Dette sammen med veiledning og bistand ved nedbemanning/omorganiseringer og omplassering av arbeidstakere som har fått redusert ytelsesevne eller av andre årsaker har hatt behov for endrede arbeidsoppgaver. Fjellsportgruppen planlegger også kajakkpadling som kan gjennomføres i nærmiljøet og by på fine ettermiddagsturer. Informasjon om nye aktiviteter blir sendt ut på mail til alle medlemmer av fjellsportgruppen og presentert kort på intranettsidene til SiV - B.I.L. Etter 25 år ved SiV blir Leif Johnsen pensjonist Side 14

15 Samarbeid om akutt forvirring Fagutviklingssykepleierne Karen Agnes Grinde og Anne Torill Karlsen ved Sykehuset i Vestfold presenterte egen poster om akutt forvirring på stand under fag- og forskningsdagene i Helse Sør-Øst. Posteren ble lagd i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom primær- og spesialisthelsetjenesten om akutt forvirring. kursiv nummer 2 - mai 2013 De to fagutviklingssykepleierne har sammen med Solveig Velle Elind fra Sandefjord kommune og Anny Haugen Gjersøe fra Tønsberg kommune arbeidet i en nettverksgruppe i forbindelse med prosjektet Veien til god kunnskapshåndtering. Prosjektet hadde oppstart i 2010 for å bedre samhandlingen mellom primærog spesialisthelsetjenesten. Grinde og Karlsen forteller at temaet de jobbet med var akutt forvirring med problemstillingen: Hva er risikofaktorer for å utvikle delir (akutt forvirring) og hvordan kan Fra venstre: Karen Agnes Grinde og Anne Torill Karlsen presenterer poster om akutt forvirring på fag- og forskningsdagene i Helse Sør-Øst som ble arrangert med flere hundre deltakere på Hotel Klubben i Tønsberg tidligere i våres. delir forebygges ved innleggelse av eldre pasienter i sykehus/ institusjon? Samtlige av medlemmene i gruppa har stillinger i kommune og sykehus med oppgaver innenfor fagutvikling. Gruppa har fungert godt sammen og har hatt mange fruktbare diskusjoner og delt faglige utfordringer, sier Grinde og Karlsen. De har utviklet en større bevissthet rundt utfordringer rundt implementering av kunnskapsbasert praksis og annet forbedringsarbeid. Ikke minst har de fått økt kunnskap om temaet akutt forvirring, og har hatt stort utbytte av å knytte relasjoner på tvers av første- og andrelinjetjenesten, forteller de avslutningsvis. Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge - En betydelig styrking av vaktberedskapen med ny vaktordning for overleger i medisinsk avdeling ble gjennomført i begynnelsen av året, sier avdelingssjef Jon Anders Takvam. - Det er innført seksjonerte vaktlinjer på gastro, hjerte og lunge, sistnevnte bare i helg. - Det er et stort løft for oss rent faglig og for så vidt også økonomisk. Det innebærer også en ny beredskapslinje for gastrosykepleierne. For pasientene i Vestfold betyr det at de har spesialistkompetanse tilgjengelig hele uka, hele døgnet. Det vil alltid være gastroenterolog, hjertespesialist og lungespesialist på vakt. Arne Hasvoll, overlege og seksjonsleder gastroseksjonen. - Vi vil også kunne fungere som et blødningssenter for sykehusområdet, ikke minst hvis vi får tilgang til intervensjonsradiologi hele døgnet, sier Takvam. Dette er foreløpig på frivillighetsbasis utenom ordinær arbeidstid. Men de fleste blødningene klarer gastroenterologene å håndtere selv, og det betyr at disse pasientene får rask hjelp og ikke behøver å sendes til Oslo. - Også hjerte- og lungepasienter vil fremover få en spesialistvurdering før eventuell overføring til andre sykehus, avslutter Jon Anders Takvam. Side 15

16 kursiv nummer 2 - mai 2013 Sykehusets første elbil Habiliteringstjenesten på Solvang har byttet ut en av sine leasingbiler med elbil. Bilen ble tatt i bruk i midten av april og er resultatet av sykehusets miljøengasjement, ikke minst fordi SiV har blitt miljøsertifisert, sier avdelingssjef Linda Warelius. Truls Fagernes Olsen forteller at mellom 25 og 30 ansatte i habiliteringstjenesten til stadighet benytter seg av en av de fire bilene tjenesten disponerer. Habiliteringstjenesten har ambulante tjenester med besøk i hjem, kommuner og skoler i hele fylket. Elbilen har i sommerhalvåret en rekkevidde på 15 til 18 mil og i vintersesongen er rekkevidden seks til åtte mil. Full oppladning av bilen tar opp mot åtte timer. Psykologspesialist Truls Fagernes Olsen i habiliteringstjenesten viser stolt fram den aller første elbilen ved Sykehuset i Vestfold til ønskeambulansen Det var en stolt leder av Fagforbundet Helseforetak Vestfolds pensjonistgruppe, Else Bjørg Thorbjørnsen, som kunne overrekke kroner til prosjektgruppa for ønskeambulansen. Sammen med noen av medlemmene i pensjonistgruppa ble sjekken overrakt i ambulansegarasjen i mars. Pensjonistene har samlet inn penger ved å vaske hytter og pakke julegaver og det er opp til prosjektgruppa for ønskeambulansen å disponere midlene. Prosjektet ønskeambulansen ble startet i slutten av 2012 og har som mål å transportere pasienter som ikke er i stand til å komme seg noe sted med vanlige transportmidler til et sted eller arrangement de ønsker å ta del i. De sykehusansatte som betjener ambulansen gjør dette på frivillig basis. Baksiden Fra overrekkelsen av kroner fra pensjonistgruppa ved SiV til prosjektgruppa for ønskeambulansen. Fra venstre: Nina Cecilie Firing, Else Bjørg Thorbjørnsen, Bjørg Haugerud, Berit Hansen, Else Marie Ringvold, Eva Linnebjerg, Torbjørn Lia og Camilla Andersson. Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindahl Tekst og foto Øistein Bjørvik Grafisk design Anders Tormodsrud For tips, e-post til Trykket opplag 2500 stk Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i

Detaljer

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014 september 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD På kontroll med Selma (5) Side 10-13 TESTER UT 12-TIMERSVAKTER Etter et vellykket pilotprosjekt, fortsetter ordningen med 12-timersvakter

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

325 millioner til investeringer

325 millioner til investeringer kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1, mars 2013 325 millioner til investeringer Som følge av de gode økonomiske resultatene de siste årene har SiV mer penger å investere

Detaljer

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014 mai 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Livsviktig blod Side 10-13 SAMHANDLING Hvordan kan samhandlingsarbeidet i Vestfold utvikles videre - til det beste for pasientene? Side

Detaljer

Glad for at jeg blir lyttet til

Glad for at jeg blir lyttet til Nr. 2-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Kreftsyke Carsten: Glad for at jeg blir lyttet til Side 6-9 SER PASIENTENE PÅ EN NY MÅTE Da ordinært, lønnet arbeid ble en del av behandlingen,

Detaljer

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Nr. 3-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Side 8-9 HEDRET MED EGEN DAG Vi ønsker å sette fokus på matvertenes arbeid og vise at vi setter

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 11 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Først, gjør ikke skade Legekunstens far, Hippokrates, formulerte dette prinsippet for over 2000 år siden. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen

Detaljer

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling Magasinet Haraldsplass MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2014 53. ÅRGANG Veien videre for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem SIDE 16 Ny idé om Alzheimers Nettbasert angstbehandling SIDE 4

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Rapport Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Heftets tittel: Takk for hjelpen! Eksempler på nytten av koordinerende

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

på farten Portør Gunnar Lorentzen tilhører en yrkesgruppe som er «usynlig» for mange. Men uten ham ville UNN stoppet opp. Fornøyd med Jordmorsenteret

på farten Portør Gunnar Lorentzen tilhører en yrkesgruppe som er «usynlig» for mange. Men uten ham ville UNN stoppet opp. Fornøyd med Jordmorsenteret HELSEMAGASINET PINGVINEN Nr. 1 2010 årg. 7 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Stadig på farten Portør Gunnar Lorentzen tilhører en yrkesgruppe som er «usynlig» for mange. Men uten ham ville UNN stoppet opp.

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer