ÅRSMELDING Vi får Telemark til å gro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011. Vi får Telemark til å gro"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Vi får Telemark til å gro

2 Står du framfor viktige valg for fremtiden? TINE Strategi og Veivalg Bonden som bedriftsleder må planlegge og lede virksomheten på lang sikt. Strategiprosesser dreier seg om å gjennomføre veivalg. Riktig retning vil sikre lønnsomhet på kort og lang sikt! Sertifiserte rådgivere kan bistå med å Utforme mål Kartlegge muligheter Utvikle alternativer Vurdere og motivere til valg Støtte i gjennomføring Tar du ikke valg selv, vil omgivelsene gjøre det for deg! Kontakt TINE Rådgiver eller les mer på medlem.tine.no Årsmelding 2011 gjensidige.no ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER Norges Bondelag og Gjensidige samarbeider om trygghet for familie og g rd. Som medlem tilbys du gode rabatter og fordeler hos oss. A20046 T4M Kontakt oss p 03100, se gjensidige.no eller kom innom v rt kontor.

3 Minneord Lars Jonas Gjærum Det var med stort vemod vi mottok beskjeden om at tidlegare leiar i Telemark Bondelag, Lars J. Gjærum, døydde 13. juni 65 år gammal, etter lengre tids sjukdom. Lars og kona Signy dreiv garden Erikstad i Mælum i Skien inntil dei for nokre år sidan overdrog eigedomen til neste generasjon og flytte til Skien sentrum. Lars J. Gjærum var leiar i Telemark Bondelag frå 1982 til Lars var analytisk og hadde Lars J. Gjærum. Foto: AT Skog stor arbeidskapasitet. Han evna å setje seg raskt inn i og kome til kjernen i dei saker og problemstillingar som låg på bordet. Lars J. Gjærum var ein mann som blei lytta til i dei forum og forsamlingar han deltok. Etter at Lars J. Gjærum slutta som leiar i Telemark Bondelag, var han i mange år tilsett i Telemark Tømmersalgslag, seinare AT Skog BA. Telemark Bondelag hadde eit godt samarbeid med Lars i den perioden han var tilsett i skogeigarsamvirket; i ein periode var han leiar av Bygdefolkets Studieforbund i Telemark og for eit felles utmarksprosjekt. Lars var opptatt av å styrkje og utvikle samarbeidet mellom organisasjonane i landbruket til beste for medlemmane og såg verdien av å jobbe saman om felles saker. Spesielt ivra han for at bondelaget og skogeigarsamvirket skulle trekkje saman i utmarkssaker og samordne sine ressursar til beste for den enkelte bonde på dette feltet. Det var alltid hyggeleg når Lars kom innom bondelagskontoret eller på møte i bondelaget, vi minnast ein god samarbeidspartnar. Nå går tankane våre til Signy som har mista ein kjær ektemann og til sønene med familie. Vi lyser fred over minnet etter Lars Jonas Gjærum. BONDESANGEN All kultur er dyrken - først og fremst av jord, der er moderstyrken, først bak plogen gror samfunnslivet frem, bygd og by og hjem, første bonden var hele landets far. Sterk som havets bølge, Norges Bondestand, sine fedre følge, tro mot Gud og land. Bølg til tegn derpå blad og aks og strå, bølg fra støl til strand om vårt fedreland. 2 3

4 Innhald... Side Årsmøtet Æresmedlem... 7 Tillitsvalde i fylkeslaget... 7 Representasjon... 9 Fylkeskontoret Styret sitt arbeid Saker til høyring Samfunnskontakt Organisasjonsarbeid Prosjekt Meldingar Rekneskap Medlemsoversikt Leiarar og kasserar i lokallaga Rekneskapskontor /-lag Årsmøtet 2011 Telemark Bondelag hadde årsmøte på Bø Hotell, Bø 18. og 19. mars Møtet starta fredag kveld med ope temamøte: Ansvar for eigen kvardag og for andre sin. Foredrag ved Håvard Altern, skribent, samlivspedagog og kårkall. Møtet var i samarbeid med Landbrukets HMS-teneste. Ordinært årsmøte laurdag. Møteleiar, Tone Edland, ønskte vel møtt til årsmøtet. Det møtte 21 representantar frå 17 lokallag. I tillegg til styret møtte det representantar frå Telemark Bygdekvinnelag og styret i Norges Bondelag og Telemark Bondelag, i alt 29 representantar. Frå Norges Bondelag møtte styremedlem Einar Frogner frå Hedmark. Innkalling og sakliste blei samrøystes godkjent. Håkon Mæland, Bø og Kim Erik Ellingsen, Gjerpen blei valt til å skrive under protokollen. Årsmelding og rekneskap blei samrøystes godkjent. Årsmøtet gjorde også vedtak om godtgjering til tillitsvalde i fylkeslaget. Fylkesleiar Kjell A. Sølverød heldt tale til årsmøtet og var innom følgjande tema: Ny landbruksmelding, dei ulike produksjonane i telemarkslandbruket, rovdyrsituasjonen, jordbruksforhandlingane 2010, korn/kraftfôr, Landbrukets HMS teneste, rekruttering. Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, innleidde til debatt om ny stortingsmelding for landbruket, situasjonen føre jordbruksforhandlingane og andre aktuelle saker i for Norges Bondelag. To unge politikarar, Christian Tynning Bjørnø (fylkesordførarkandidat Ap) og Svein Tore Løkslid (ordførarkandidat Ap i Hjartdal) var til stades på årsmøtet under posten ny stortingsmelding om landbruk. I tilknyting til Sølverød og Frogner sine foredrag, årsmelding og rekneskap blei mange aktuelle saker tatt opp. Årsmøtet vedtok arbeidsplan for : Hovudstrategi for Telemark Bondelag: Skaffe yrkesutøvarane i landbruket likeverdig inntekt og fritid jamført med andre grupper Utvikle lønsam næringsverksemd basert på gardens samla ressursar Vere haldningsskapande i opinionen, i allianse med andre der det høver Utvikle eigen organisasjon Dette vil vi oppnå ved å prioritere følgjande arbeidsoppgåver: Kontakt fylkeslag - lokallag Årlege arrangement Barn og ungdom. Utdanning og kompetanse 4 5

5 Politisk arbeid Landbruksbasert næringsutvikling Areal- og grunneigarsaker Rovviltforvaltning Årsmøtet vedtok følgjande fråsegner: A) Visjon for landbruket i Telemark Om 20 år er vi én million flere nordmenn. Skal vi holde tritt med befolkningsveksten og helst bli mer sjølforsynt enn i dag, må vi øke matproduksjonen kraftig. Dagens produksjon i Norge utgjør bare halvparten av vårt forbruk. Resten importerer vi. Jordbruket i Telemark står for: 16 prosent av fruktproduksjonen og 7 prosent av bærproduksjonen i Norge Og vi leverer: 0,9 prosent av melka, 1,4 prosent av storfekjøttet, 2,9 prosent av sauekjøttet, 1,8 prosent av svinekjøttet, 3,1 prosent av eggproduksjonen. Telemark har 2,4 % av kornarealet i landet. Kilde: Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Det er godt grunnlag for å produsere mer mat i Telemark, og bøndene i fylket ønsker å øke sin del av den samla norske jordbruksproduksjonen. Vi har samtidig et sterkt ønske om å holde kulturlandskapet i hevd og utvikle bygdene til glede for alle som bor her og de som besøker oss. Skal visjonen bli virkelighet, er det avgjørende at: Lønnsomheten i jordbruket blir bedre. Bondeinntekta må opp på nivå med andre yrkesgrupper Vi utvikler nye produkt og tjenestetilbud fra landbruket Areala blir brukt til produksjon og beitebruk, og at vi har et sterkt jordvern Kompetansen øker i alle ledd i landbruket. B) Kulturminneloven er moden for revisjon Kulturminneloven kom på plass for at vi i Norge skal ta godt vare på vår kulturhistorie, og det er naturligvis et nasjonalt ansvar. Det er særdeles viktig å dokumentere vår historie, men det er også viktig at kostnadene med dette blir et nasjonalt ansvar, og ikke en belastning for grunneier og landbruksnæring. Vi ser ofte at næringsutvikling og kulturminnevern kolliderer. Kulturminnevernet må ikke bli et byråkratisk og praktisk hinder for næringsutøvelse, sjøl om en skal ivareta fortida på en god måte. Æresmedlem Olav K. Jørgedal vart utnemnd til æresmedlem i Han fekk Kongens fortenestemedalje i sølv i Tillitsvalde i fylkeslaget Styret: Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan, leiar Tone Edland, 3895 Edland, nestleiar Olav S. Nordbø, 3690 Hjartdal Jon Midtbø, 3800 Bø Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss Anne Birgit Sollid, 3848 Morgedal, Telemark Bygdekvinnelag (Telemark Bygdeungdomslag har ikkje hatt aktivitet i 2011) Vararepresentantar: Lars Vassend, 3914 Porsgrunn Eivind Klevar, 3812 Akkerhaugen Ingebjørg Håvardsrud, 3650 Tinn Austbygd Arbeidsutval: Kjell A. Sølverød Tone Edland Amund Johnsrud Styret for Telemark Bondelag; frå venstre: Olav S. Nordbø, Ann Kristin Teksle, Lars Vassend, Tone Edland, Jon Midtbø og Kjell A. Sølverød. 6 7

6 Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag: Tone Edland, 3895 Edland Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss Jon Midtbø, 3800 Bø Vararepresentantar: 1. Olav S. Nordbø, 3690 Hjartdal 2. Lars Vassend, 3914 Porsgrunn 3. Eivind Klevar, 3812 Akkerhaugen Aksjonsutval: Styret fungerer som aksjonsutval og kan om nødvendig utvide utvalet med 2 medlemmer. Møteleiar for årsmøtet i 2012: Nestleiar i styret. Grøntutval: Morten Rogn, 3960 Stathelle, leiar Per Arne Hoppestad, 3721 Skien Kjetil Nyhus, 3810 Gvarv Jorid Vale, 3810 Gvarv Auver Minnesjord, 3714 Skien Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss Vararepresentantar: Harald Myrene, 3800 Bø Roar Meen, 3711 Skien Korn- og frøutval: Lars H. Roe, 3812 Akkerhaugen, leiar Terje Lien, 3739 Skien Christian Ramberg jr, 3800 Bø Dagfinn Sem-Jacobsen, 3677 Notodden Jon Midtbø, 3800 Bø Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Telemark Frøalslag, Felleskjøpet Agri og prosjekt Økolorn vert inviterte til å stille med kvar sin representant i utvalet. Valnemnd: Åge Vrålstad, 3750 Drangedal vararep. Claus Bergsland, 3960 Stathelle Erik Hesby Håtveit, 3848 Morgedal vararep. Kirsti Sandland, 3891 Høydalsmo Ester Ryen Traen, 3656 Atrå vararep. Lars S. Tveitan, 3683 Notodden Anne Grethe Evju, 3810 Gvarv vararep. Per J. Obrestad, 3930 Ulefoss Øyvinn Lund, 3721 Skien vararep. Tormod Høiseth, 3748 Siljan Representasjon Telemark Landbruksselskap, styret: Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan Dyrsku n Arrangement, styret: Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan Fylkesmannen i Telemark, Kontaktutval: Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan Amund Johnsrud, 3800 Bø Kontaktutval for rovviltsaker i Telemark Tone Edland, 3895 Edland/Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss Landbrukets HMS-teneste, Regiongruppe Telemark: Jon Midtbø, 3800 Bø, leiar Per Ballestad, 3716 Skien Ove Kringlegarden, 3895 Edland Amund Johnsrud, 3800 Bø Gjensidige. Samarbeidsforum, Vestfold, Buskerud, Telemark, Agder: Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan Tone Edland, 3895 Edland Amund Johnsrud, 3800 Bø Gjensidige, Region Syd, Eigarutvalet: Bergit Li, 3800 Bø Distriktsrådet for HV-03 (felles for Telemark og Buskerud): Per G. Spiten, 3614 Kongsberg vararep.: Lars Vassend, 3914 Porsgrunn Innovasjon Norge. Regionstyre for Telemark: Tove B. B. Hoppestad, 3721 Skien Ressursgruppe for Søve vidaregåande skule Amund Johnsrud, 3800 Bø Styret for stipendiefondet: Leiaren i Telemark Bondelag, leiaren i Telemark Bygdeungdomslag og ein representant frå AT Skog. 8 9

7 Samarbeidet med samvirkeorganisasjonane. Samarbeidsrådet Aust, forum for organisasjonsansvarlege: Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan Amund Johnsrud, 3800 Bø Norges Bondelag - representantskapet: Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan Simon Helge Dahl, 3715 Skien (rep. for Gartnerhallen) Norges Bondelag styret: Synne Vahl Rogn, 3960 Stathelle Norges Bondelag fagutval for Inn på tunet: Vetle Øverland, 3739 Skien Prosjekt Ny næring under gamle tak, Sauherad, Bø og Notodden. Styringsgruppe: Astrid Staurheim, 3800 Bø (rep. for Telemark Bondelag) Prosjekt mjølk i Telemark. Styringsgruppe: Kjell A. Sølverød og Amund Johnsrud Kartlegging av naturbasert reiseliv og utmarksnæring i Telemark. Prosjekt AT Skog / Faun Naturforvaltning, styringsgruppe: Kjell A. Sølverød, Amund Johnsrud (vara) Prosjekt Nytt areal til frukt, styringsgruppe: Amund Johnsrud, 3800 Bø Fylkeskontoret Telemark Bondelag har kontor på Brenna og leiger lokale av Sauherad kommune. Bondelaget er samlokalisert med Midt-Telemark landbrukskontor og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Post- og besøksadresse: Landbrukets hus, Bøvegen 271, 3810 Gvarv Telefon: E-post til Telemark Bondelag: Telemark Bondelag sine heimesider: Felles portal for Landbrukets hus: Kontoret er Norges Bondelag sitt sekretariat i Telemark. Kontoret utfører sekretærarbeid for Telemark Bondelag og Telemark Bygdekvinnelag. Kontoret er til teneste for lokallag og medlemmer så langt det er mogleg. Amund Johnsrud er organisasjonssjef og dagleg leiar av kontoret. Bergit Li er førstekonsulent. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells utfører ein del sekretærarbeid for grøntutvalet. Telemark Bondelag har avtale om rettshjelp med følgjande advokatar: Advokat Nils Juel Postboks 14, 3831 Ulefoss tlf , e-post: Advokatene Skjelbred, Schelver, Husaas og Klausen v/advokat Lars Skjelbred Postboks 339, Sentrum, 3701 Skien tlf , e-post: Advokat Torkel Moen Møterett for høgsterett Postboks 3059 Handelstorget, 3707 Skien Tlf , e-post: 10 11

8 Styret sitt arbeid Det er i 2011 halde 9 styremøte og handsama 54 saker. Dei viktigaste sakene er: Saker til høyring 1. Jordbruksforhandlingane 2011 Fråsegna er behandla av styret i Telemark Bondelag på møte 10. mars. Vi har mottatt fråsegner frå 11 av lokallaga og frå dei to fagutvala våre, for korn og frø og for grønt. Fylkesstyret hadde drøftingsmøte med representantar for dei fleste andre landbruksorganisasjonane i fylket den 8. februar. Bondelag inviterte samvirkeorganisasjonane og faglag i telemarkslandbruket til møte med fylkesstyret for å drøfts spørsmål og saker framfor årets jordbruksforhandlingar. Følgjande uttale er sendt Norges Bondelag: 1. Oppsummering over dei mest prioriterte tiltaka Styret i Telemark Bondelag sluttar seg til lokallagas prioriteringar for budsjettoverføringane, slik desse er summert opp i kap. 3, første avsnitt. For å utdjupe kravet peikar fylkesstyret i tillegg på følgjande som mest sentrale element ved årets forhandlingar: 1. Inntekts- og investeringsverkemidlar 2. Tollvern (for å sikre avsetning og prisuttak) 3. Beitetilskot Vidare meiner vi at årets oppgjer må: Gi lik prosentvis inntektsutvikling som for andre grupper, samt ei nivåheving som tilseier at inntektsveksten også blir kronemessig som for andre grupper. Innehalde eit låglønstillegg for landbruket, jf. Regjeringas plattform som seier at den vil vidareutvikle inntekts- og velferdsnivået i landbruket. Ta høgde for auka kostnader Det vert ei hovudoppgåve i årets jordbruksoppgjer å sikre bondens kompensasjon for den kostnadsveksten som kjem. Det er kome svært alvorlege signal om at kostnadene akselererer på viktige driftsmidlar i landbruket, som gjødsel og energi. I tillegg ser renteutviklinga til å snu, slik at kapitalkostnadene vil auke i tida framover Sidan ein ikkje forhandlar om kostnadssida i jordbruksoppgjeret, men bare må ta den til etterretning, er det samtidig avgjerande viktig å korrigere for kostnadsbildet i etterkant også, og fylle på med midlar slik at inntektene held unna for kostnadene. Omlegging av statistikkgrunnlaget. Talgrunnlag og inndeling for jordbruksoppgjeret I brev til Statsminister Jens Stoltenberg den 9. mars 2010, skreiv Norges Bondelag m.a.: Vi er i dag inne i en kritisk situasjon i forhold til å fornye driftsapparatet i husdyrproduksjon i deler av Vestlandet, Agder, Telemark og deler av Nord-Norge. I tillegg går arealbruken i disse områdene ned. Vi vil leggje til at Telemark og Agder er blant dei fylka med aller lågast næringsinntekt frå landbruket. Kjelde: SSB. Næringsinntekt frå jordbruk for brukarar, etter fylke Dette talgrunnlaget er kome meir fram i lyset dei siste åra, men vi opplever at i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingane er utviklinga for produksjon og inntekt i Agder og Telemark framleis godt gjømt i eit talmateriale som omfattar større delar av landet enn dei tre fylka. For å kunne målrette og effektivisere verkemiddelbruken i jordbruksavtalen betre overfor Agder og Telemark, bed vi om at ein for framtida finn fram og gjer meir bruk av felles regionvise tal for dei tre fylka, framfor å leggje Telemark inn i ein stor Austlandskategori, og Agder til Rogaland. Dette er spesielt viktig for statistikk som måler utviklinga av volum i dei enkelte produksjonar og for inntektsutviklinga i dei same produksjonane samla, og på referansebruksnivå. 2. Pris Det er viktig at ein stor del av inntektene i landbruket blir tatt ut gjennom priser på landbruksprodukta. Prisauken må minimum dekke den årlege kostnadsauken, slik at budsjettmidlane kan brukast til å oppnå politiske bestemte prioriteringar og mål for landbruket. I Norges spesielle situasjon, med høgt kostnadsnivå, er to element avgjerande for prisuttaket: Norge må halde på, og styrkje importvernet. Avgjerande her er å nytte ut handlingsrommet i WTOs Uruguay-avtale til å kunne veksle mellom krone- og prosenttoll. I Innst. S. nr. 43 ( ) om Stortingets behandling av resultatet av Uruguay-runden i Gatt, er det slått fast at Norge til ei kvar tid skal bruke den mest gunstige av disse tollsatsane, for å sikre landbrukets tollvern. Vi må halde på, og styrke ei effektiv marknadsregulering. Mål- og marknadsprisar, prisforhold Generelt viser vi til innspel frå marknadsregulatorane og oppdaterte prognosar for marknadsbalanse. Som eit tillegg til tilrådingane frå marknadsregulator bed vi avtalepartane ta omsyn til prisforholdet i marknaden mellom lyse og mørke kjøtslag, slik at konkurransekrafta til dei sistnemnte ikkje vert ytterlegare svekka. Som ein følgje av dette meiner vi ein bør vere varsam med å auke prisen på lam

9 3. Budsjettoverføringar Innspela vi får, spesielt frå lokallaga, er klare på prioriteringane når det gjeld generelle budsjettoverføringar, dei er slik: 1. Arealtilskot, husdyrtilskot, beitestilskot, med direkte inntektsverknad 2. Investeringsverkemidlar 3. Midlar til velferdstiltak Beitetilskotet spesielt: I tillegg til å gi direkte inntektsverknad, fører beitetilskotet til aktiv bruk av innmarks- og utmarksbeite. Blant tilleggsgoda norske bønder leverer til samfunnet, er vedlikehald av kulturlandskapet og å hindre gjengroing. Beitande dyr i inn- og utmark er det som sel norsk landbruk aller best. Vi gjentar derfor forslaget vi hadde saman med Aust-Agder og Vest-Agder i Her presiserer vi at utprøvinga av ordningane på prosjektbasis i fylka våre bør danne grunnlag for å gjere dei varige og landsdekkjande etter prosjektperioden: Forsøksordning beitetilskudd i Agder og Telemark: Beitetilskuddene på innmark og i utmark økes med henholdsvis kr. 200 for storfe og kr. 75 for småfe. Økt beiting er avgjørende for ivaretakelse av kulturlandskapet. Samtidig er økt beiting et viktig tiltak i klimapolitikken. Et 5-årig forsøk vil gi verdifull kunnskap om denne typen tilskudds effekt på kulturlandskap og klima, og i hvilken grad tilskuddet medfører endring av antall dyr på beite. Det er særleg viktig å få fleire storfe ut på beite. Kostnaden for prosjektet er nødvendigvis usikker, og vil avhenge av tilslag og interesse blant produsentane. Fraktordningar Utjamning av fraktkostnader er avgjerande for å kunne ha eit landbruk over heile landet, uavhengig av avstanden mellom bonden og mottaksanlegget. Vi må unngå at anleggstrukturen styrar strukturen i primærproduksjonen. Å halde ein lønsam desentralisert produksjon handlar også om risikospreiing ved avlingsskade, sjukdomsutbrot o.l. Det nye systemet for fraktordninga for slakt må ytterlegare styrkast Frakttilskot for korn og kraftfôr må styrkast, med størst vekt på stadfrakttilskotet Prisnedskriving, korn til kraftfôr Tilskotet til prisnedskriving bør vidareførast på same nivå som i dag. Dette tilskotet er eit verkemiddel som skal utlikne kraftfôrkostnadene mellom grasog kornområda i Norge, og sikre at fôrkorn blir levert til godkjente mottak framfor å bli brukt i heimemaling. Denne varestraumen er viktig å halde på for å unngå sentralisering av dei kraftfôrkrevjande produksjonane til kornområda, og press for meir import av kraftfôr. Fleire driftstilskot pr. bruk Det er innført to driftstilskot for føretak med kumjølkproduksjon og ammekyr i spesialisert kjøtfeproduksjon. Modellen med driftstilskot til fleire produksjonar pr. bruk bør utvidast til andre kombinasjonar, også, slik som sau/ammekyr. Det vil styrkje dei bruka som har eit mangesidig driftsopplegg. Ei utviding med fleire driftstilskot pr. gardsbruk kan kombinerast med å innføre eit samla tak for kva ein kan få av driftstilskot. Arealtilskot, grovfôr Arealtilskotet til grovfôr bør aukast, og ein bør løfte avgrensinga av det første intervallet opp til 300 dekar. Det kan bidra til å styrkje økonomien noko for dei som satsar innan dei beitebrukande kjøtproduksjonane, samt for mjølkeprodusentane. Ei differensiering over/under 300 dekar vil etter vår vurdering ivareta ein tilfredsstillande strukturprofil. Auken i tilskot må kome som friske budsjettmidlar, og ikkje som resultat av ei omfordeling. Arealtilskot, korn Vi meiner at differensieringa av arealtilskotet over/under 800 dekar bør halde fram. Differensieringa i satsane for arealtilskot bør også vere på same nivå som i dag. 4. Skatt/avgift/avskrivingar Avgifter Avgiftsnivået i norsk landbruk må reduserast monaleg Det vil på ein direkte måte styrkje økonomien på alle gardsbruk, og har også ein positiv fordelingsmessig effekt til fordel for mindre og mellomstore bruk. Avgifter som kan reduserast eller fjernast: Miljøavgift på sprøyteveske Miljøavgift på diesel Dokumentavgift, ved generasjonsskifte. Denne avgifta bør delast i ein næringsdel og ein privatdel. Alternativt må inntektene staten har frå avgiftene i landbruket bli tilbakeført til næringa. Desse inntektene bør brukast til FoU i landbruksnæringa. Gode føremål er forskings- og forsøksverksemd i Norsk landbruksrådgiving og utvikling av biodrivstoff frå landbruket

10 Kostnader ved ubygging av strømnett pga utbygging av driftsbygningar i landbruket bør vere netteigars ansvar. Avskrivingssatsar Auke avskrivingssatsen for bygningar i landbruket frå 4 til 8 %, dvs. overføring til ei i anna saldogruppe. Næringsinntekt - landbruk Definisjonen av kva som er inntekt frå landbruksnæring må bli utvida til å omfatte tilleggsnæringar. I dag må inntekt t.d. frå IPT-verksemd resultatbereknast separat. Reglane må endrast slik at dette kan slåast saman. Det vil m.a. gi betre moglegheit til å nytte jordbruksfrådraget, også på bruk med lita inntekt frå tradisjonelt jordbruk. Jordbruksfrådraget Ein bør utvide grunnlaget for jordbruksfrådraget ved å definere inn inntekt frå tilleggsnæringar som grunnlag for jordbruksinntekt, til dømes frå utmarksnæring. Tilleggsnæringane det er snakk om, må ha utgangspunkt i gardens ressursar, slik at ein får ei avgrensing mot generell næringsverksemd. Utvida landbruksbegrep Det vil bety mykje å få endra begrepet tradisjonelt landbruk til også å omfatte utmarksnæringar som jakt, fiske, landbruksbasert turisme m.v. Det vil utløyse ny verksemd som i dag vert hindra av avgrensingar i lovar og regelverk, slik som i Planog bygningslova, verneforskrifter o.l. 5. Næringsutvikling og kapitaltilgang Investeringspakke, små og mellomstore bruk Vi bed om at det vert utforma ei særskilt investeringspakke der målgruppa er etter måten små og mellomstore bruk, men som ofte har eit variert ressursgrunnlag, m.a. utmarksressursar. Det må til konkrete tiltak raskt for at desse bruka ikkje skal forsvinne som sjølvstendige brukseiningar. Vi ser det som naturleg at eit krav om ei eiga investeringspakke i 2011 tar utgangspunkt i Jordbrukets kravdokument 2010, kap 6.1: For å stimulere til sysselsetting i distriktene, hindre fraflytting og at jordbruksarealer i distriktene går ut av drift foreslår Jordbrukets forhandlingsutvalg at det utarbeides en ekstraordinær tiltakspakke for investeringer i mindre driftsbygninger for grovfôr-basert husdyrhold. Tiltakspakka forutsettes finansiert utenfor inntektsramma, og går over fire år ( ). Forhandlingsutvalget ber om at det avsettes 100 millioner kroner årlig til dette formålet. Tiltakene må tilpasses driftsstørrelser som sikrer en god utnyttelse av grovfôrarealene og legger til rette for beiting. ( ) Kravet vart avvist av Staten ut frå ei grunngjeving om at føresetnaden for finansieringa gjer at tiltaket ligg utanfor Jordbruksforhandlingane sitt mandat, Norges Bondelag må sikre at det vert grunnlag for reelle forhandlingar om etablering av tiltaket nå. Behovet for ei målretta investeringspakke har bare blitt ennå meir tydeleg i tida etter siste jordbruksoppgjer. Dei mange små og mellomstore bruka er dessutan svært viktige for å oppretthalde og vidare auke matproduksjonen. Driftsplanlegging Får å få gjennomslag i forhandlingane for kravet om ei investeringspakke, foreslår vi at det kan knytast opp mot ei utvikling av driftsplanar som ser på det samla ressursgrunnlaget på eigedomen. Dette er tiltak som er kjente frå før, som Bygdekompasset og Fram Agro. Det må dessutan bli betre og meir systematisk kontakt mellom dei som driv driftsplanlegging og saksbehandlarane, slik at ein får godt grunnlag for saksbehandlinga av søknadene i kommunane og Innovasjon Norge. Vurdere avgrensinga Grensa for bruk som skal omfattast av pakka kan vurderast meir i detalj før ein konkluderer. I 2010 var forslaget mynta på investeringar i mjølkefjøs og driftsbygningar for ammekyr på inntil 25 kyrplassar, og sau på inntil 100 plasser. Ein bør spesielt sjå på forholdet mellom tak på høvesvis kyr og sau på nytt, med tanke på å heve grensa for vinterfôra sau til dømes til 150. Det må vidare avklarast kor ein set grensene for eventuelle kombinasjonar av dei aktuelle produksjonane på eit bruk. Det same gjeld kor maksimum tilskotssats bør ligge. Auka tilskotsprosent og beløpsgrense i den generelle BU-ordninga Under føresetnad av den samla BU-potten vert større, kan ein auke av tilskotsprosenten og beløpsgrensa. Ein større tilskotsprosent er ein fordel, spesielt for investeringar som skjer pga. krav til dyrehelse og arbeidsmiljø/hygienekrav. Dette er investeringar som i liten grad bidrar til betre lønsemd eller høgare inntekt i seg sjølv, og dei er jamt over tyngre å bere for små og mellomstore bruk enn for bruk med stor produksjon. Slike investeringskrav er ein vesentleg årsak til at mange bønder sluttar, spesielt innanfor husdyrproduksjonane. Grensa for investeringstilskot pr. bruk bør hevast frå dagens nivå på kr , og rentestøtteordninga bør få større rammer. Fondsordning med skattefordel Det bør etablerast ei investeringsfondsordning med skattefordel og renter. Fondet bør følgje garden og ikkje brukaren, m.a. for å lette investeringar. Det må verte lovleg å leggje inntekter frå gardens samla ressursar inn i fondet. Det kan vurderast om fondsordninga bør rette seg spesielt mot investeringar som gir 16 17

11 ein miljøfordel i gardens produksjon, ikkje minst grøfting. Fondsmidlane kan med fordel knytast opp mot investeringar som skal aktiviserast. Det er eit stort økonomisk løft å investere i nybygg. Ein del av dei som må investere i anlegg nå, har eksisterande anlegg som det gjenstår vesentlege beløp å nedskrive, til dømes innan egg/fjørfe. For at ikkje det økonomiske løftet ved ei ny investering skal bli for stort, kan det verte nødvendig med ei ekstraordinær nedskriving av desse gamle anlegga. Ein må forenkle regelverket for å søkje lån i Innovasjon Norge. Kompliserte reglar og skjema gjer at mange lar vere å søkje. Andre poster under Landbrukets utviklingsfond (LUF) Kompetanse Posten på 20 mill. kr til kompetanseheving, etter- og vidareutdanning, rekruttering og likestilling bør vidareførast på om lag same nivå som i dag. Norges Bondelag bør vidare sjå nærare på korleis ein kan samarbeide om kompetansearbeidet internt mellom landbruksorganisasjonane og med Fylkeskommunen. sidan den har fått meir ansvar for vaksenopplæringa, som eit resultat av forvaltningsreforma. Det er viktig at det nasjonale prosjektet for å styrke rekrutteringa til landbruksutdanninga på alle nivå, som startar nå vert høgt prioritert av prosjekteigarane. Rådgiving/forsking Norsk landbruksrådgiving bør få auka sitt tilskot over jordbruksavtala. Kvaliteten på deira rådgiving får direkte konsekvensar for bondens lønsemd og utviklingsarbeid. Kompetansen hos, og rådgivinga til Norsk landbruksrådgiving er samtidig ein viktig faktor for å få til næringsutvikling på gardsbruka. Vi meiner dei bør få meir midlar til slikt utviklingsarbeid, framfor å la prosjekt og tiltak bli gjennomførte i offentleg regi. Når det gjeld finansiering av FoU i landbruket viser vi vidare til forslaget vårt i kap. 4, første avsnitt, om øyremerking av miljøavgifter. 6. Miljø og økologisk landbruk Økologisk produksjon Styrking av økonomien må først og fremst skje gjennom ein meirpris for produkta. Økologisk produksjon må kanaliserast til område der dei agronomiske føresetnadene ligg godt til rette for det, ein bør unngå at økologisk produksjon skjer i marginale område. Ein bør stimulere til meir økologisk kornproduksjon. Pr i dag er det ein flaskehals at det manglar økologisk frø og såkorn innanfor fleire sortar. Reglane i Norge for krav til økologisk, er for strenge og firkanta. Dette er ein flaskehals som hindrar volumvekst i den norske økologiske produksjonen. Ein må arbeide for ei oppmjuking av reglane. Regionalt miljøprogram (RMP) Tilskota til miljøtiltak over RMP bør aukast og med det todelte føremåle som det har nå: Tiltak som reduserer miljøbelastning i jordbruket, og støtte til skjøtsel av kulturlandskap. Grøfting Manglande grøfting og vedlikehald over mange år har ført til eit forfall. Utan ei satsing vil ein misse fagkunnskap hos dei som skal gjere jobben, og det vil ikkje bli investert i nødvendig utstyr. Dagens ordning der Innovasjon Norge kan tilby lån med rentestøtte til grøfting har ingen funksjon og er ikkje tatt i bruk i mange fylke, heller ikkje i Telemark. Det trengst ei landsomfattande tilskotsordning målretta mot grøfting. Grøfting og andre tiltak for å betre jordkvaliteten er i tillegg blant dei beste og mest effektive klimatiltaka vi kan gjennomføre i jordbruket. Vi viser til det som er skrive under avsnitt 5 Investeringar, om å etablere ei fondsordning med skattefordel, slik at brukaren kan setje av midlar mellom anna til investeringar/vedlikehald i grøfteanlegg. Energi - energiproduksjon Bondelaget bør motivere til samarbeid ved å arbeide for gode løysingar med økonomisk lønsemd innanfor grøn kraft. Eit verkemiddel er å få på plass ordningar med investeringsstøtte. Varmeproduksjon basert på fornybar energi må også bli omfatta av ordninga med grøne sertifikat. Rammevilkåra for småkraft må gjennomgåast og styrkast, og Norges Bondelag må arbeide for å sikre grunneigarars rett til eigne fallrettar. Det bør leggast til rette for meir satsing på biogassanlegg basert på husdyrgjødsel, i eit samarbeid mellom landbruket og biogassindustrien. Denne satsinga må også integrere ei utnytting av den såkalla bioresten frå gassproduksjonen, til gjødsel. Vi bed om at ein forserer arbeidet med å utvikle og kommersialisere produksjon av andregenerasjons biodrivstoff. Det bør stimulerast økonomisk til tiltak som aukar andelen biobrensel som energiberar til veksthusproduksjonane. 7. Velferdsordningar Vi merkar oss rapporten frå SLF om delutbetaling av avløysartilskot. Men det er framleis eit stort ønske blant medlemmane våre at det vert mogleg å finne løysing for raskare utbetaling. Vi ønskjer difor at det vert etablert ei ekstra utbetaling av tilskot til ferie/fritid

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2010 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Årsmøteutsendinger f.v: Vidar Andresen, Hans Edvard Torp, Kathrine Kleveland, Harald Lie, Elin Røed, Cathrine Stavnum, Vibeke Kvalevåg,

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innhald Brosjyrer Blad Klistremerker Hefter SERVICE Vi utfører det meste innen grafiske tjenester. Vår førtrykksavdeling er behjelperlig med å utforme trykksakene

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Arild Bustnes, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Det nærmar seg jordbruksforhandlingar.

Detaljer

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2012 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 3 Innhald Året då

Detaljer

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet Årsmelding 2005 Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse i framkant av fylkesårsmøtet på Hotell Alexandra i Molde 11. mars. Heile 19 innlegg ved bonden og dei gode hjelparane. Namn sjå side 64. (Foto:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Vedteke i kommunestyresak 3/14 i Sel og kommunestyresak 81/13 i Vågå Tekst som er merka raud gjeld berre for Sel Tekst som er merka blå gjeld berre for Vågå INNLEIING...

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2015 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2011

Jordbruksforhandlingene 2011 Arbeidsdokument Jordbruksforhandlingene 2011 Fortrolig dokument! Overlevert Norges Bondelag 25. april 2011 1 INNLEDNING... 4 2 GRUNNLAGET FOR JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2011... 5 3 UTVIKLINGEN I JORDBRUKET...

Detaljer

OPPLAND BONDELAG. Årsmelding

OPPLAND BONDELAG. Årsmelding OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2008 Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem,

Detaljer

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Forord En ny runde med jordbruksforhandlinger nærmer seg. Du holder nå i hånda det nye studieheftet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010 STRATEGI Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011 desember 2010 1 Innhald Side 1. Landbruksbasert næringsutvikling 3 1.1.Føremål med strategien 3 1.2.Prosess 3 1.3.Om det moglege! 3 1.4.Overordna

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1100 1161. Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651, 5652 Innhald Del I Innleiande del... 7 1 Oversikt over budsjettframlegget på programområde

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2014 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10 Nr. 10 6. mars 2015 Historisk sauerase i historisk kulturlandskap Side 10 Foto: May-Linda Schjølberg NYHET! FORMEL Sau Ekstra gir økt lammetilvekst Toppkraftfôr til sau fra februar til beiteslipp Vi har

Detaljer

- Økt norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet!

- Økt norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet! Arbeidsdokument Jordbruksforhandlingene 2014 - Økt norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet! Fortrolig dokument! Overlevert Norges Bondelag 22. april 2014 1 INNLEDNING... 5 2 GRUNNLAGET

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars 2009.4 Tillitsvalde i HBS 2008...5 Lokallagsleiarar

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer