Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009."

Transkript

1 Innhald Frå leiaren - Bygdekvinnelaget en moderne møteplass... 3 Kapittel I Historikk og fakta... 4 Kort historikk og fakta... 4 Formålsparagrafen... 4 Kapittel II Organisasjonen NBK, representantar og tillitsvalde... 5 Årsmøtet...5 Styret...5 Arbeidsutvalet...5 Styret for Bygdekvinnenes Hjelpefond...5 Sentrale utval...6 Fylkeslag...6 Lokallag...6 Kapittel III Æresmedlemmar...7 Medlemmar som har Norges Bygdekvinnelags æresteikn i gull...7 Norges Bygdekvinnelags æresteikn delt i Kapittel IV Aktivitetar i Hovudkontoret/Sekretariatet... 8 Hovudkontoret er servicekontor for heile Norges Bygdekvinnelag... 8 Prosjektleiarar, kurshaldarar og sekretærar... 8 Bygdekvinnelaget må vidareutviklast... 8 Hovudarbeidsoppgåver i Tilsette i sekretariatet... 8 Arbeidet i styret, arbeidsutvalet og faste utval... 8 Arbeidet i styret... 8 Arbeidsutvalet i Representasjon... 8 Faste utval... 9 Mat- og miljøutvalet... 9 Kultur- og bygdepolitisk utval... 9 Organisasjonsutvalet... 9 Internasjonalt utval... 9 Kvinnepolitisk utval... 9 Bygdekvinnenes hjelpefond... 9 Organisasjonsutvikling...11 Strategiprosess...11 Verving...11 Inntektsbringande arbeid...11 Samarbeidet med Norges Bondelag...12 Samarbeidet med Gjensidige...12 Samarbeidet med Landkreditt...12 Synleggjering...12 Bygdekvinnelaget i media...12 Medlemsbladet Bygdekvinner...13 Nettsidene Internasjonalt engasjement...13 Kapittel V Prosjekt, kampanjar, innspel m.m. i Trivselsbygda...15 Mat og miljø...15 Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i Frå v.: Marit Olave Riis-Johansen, prosjektleiar; Cicilie Skjennum, 4H; Torild Bjørken Skjørholm, Norges Bygdekvinnelag og Hanna Kåsin Vangen, Norges Bygdeungdomslag. 1

2 Genteknologi og genmodifiserte organismar (GMO)...15 Mat...16 Matrett 2009 egen matsikkerhet og solidaritet...16 Miljø...16 Kultur- og bygdepolitikk...17 Jordbrukasoppgjere...17 Beredskap...17 Stortingsvalet...17 Inspirasjonsseminar For hode, kropp og hjerte...18 Kurs...18 Internasjonalt seminar...19 Naturfiberåret...19 NBKs Kvinnestipend...19 Arbeidsarven Glimt frå eit kvinneliv...19 Markering av dagar...21 Uttaler, brev, pressemeldingar m.m Lesarinnlegg, ytringar, taler m.m Kapittel VI Fylkesoversikt...23 Østfold...23 Akershus...24 Hedmark...25 Oppland...25 Buskerud...26 Vestfold...27 Telemark...27 Aust-Agder...28 Vest-Agder...29 Rogaland...29 Hordaland...30 Sogn og Fjordane...30 Møre og Romsdal...31 Sør-Trøndelag...32 Nord-Trøndelag...32 Nordland...33 Troms...34 Finnmark...34 Kapittel VII Lokallaga...35 Møte...35 Arrangement/møte/foredrag...35 Informasjon/Media/Kommunikasjon...35 Studieringar og kurs...35 Pengegåver Andre tiltak...35 Kapittel VIII Samarbeidsorganisasjonar...36 Organisasjonar som Norges Bygdekvinnelag har formell tilknyting til og/eller samarbeider med...36 Norges Bondelag...36 Norges Bygdeungdomslag...36 Bygdefolkets Studieforbund...36 Kvinners Frivillige Beredskap...37 Grønn Hverdag...37 Norske 4H...37 Folk og Forsvar Fairtrade Norge...38 Samarbeidsgruppa for kvinner i landruket...38 Landbrukets HMS-tjeneste Jenter i Skogbruket...38 Norsk Landbrukssamvirke...39 Utviklingsfondet...39 Kvinneutvalget i Nei til EU...39 FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål...39 ACWW - Associated Country Women of the World...39 Kapittel IX Rekneskap...40 Kapittel X Norges Bygdekvinnelags fylkeskontorer

3 Bygdekvinnelaget en moderne møteplass FOTO: B. GRIMSTAD Av og til må en bare hoppe: Du kommer ikke over avgrunnen i to korte hopp! Jeg er ydmyk når det gjelder min rolle som leder av en organisasjon med røtter tilbake til Norges Bygdekvinnelag har en stolt fortid! Med ønske om en framtid, og med ambisjoner for organisasjonen videre må det satses! Kvinnekraften i Bygdekvinnelaget utløser initiativ og handling både lokalt, sentralt og globalt. Og gjennom et nasjonalt sterkt apparat oppnår vi resultat vi ikke kunne oppnådd som lokallag eller enkeltpersoner. En av gledene ved å være leder i Bygde - kvinnelaget er å reise rundt og besøke ulike deler av landet, møte ulike dialekter, ulike kulturer og ikke minst engasjerte bygdekvinner! 18 fylkeslag, 500 lokallag og medlemmer er en positiv kraft og en maktfaktor. Vi har medlemmer fra den minste bygd til statsråder på Stortinget. Bygdekvinnelaget har en utfordring med økonomi. Etter hard jobbing, der alle ledd er utfordret ble det et overskudd på kroner i MEN: Utfordingen med å sikre og stabilisere en trygg økonomi for Bygde kvinnelaget er fortsatt ikke løst. Organisa sjonen har latt være å investere, det er kuttet og spart. For meg blir spørsmålet: Vil vi ha et Bygdekvinnelag i framtiden? Jeg vil at Bygdekvinnelaget skal oppnå gode resultater, skape gode møteplasser, få til viktig aktivitet, være med å trygge levende distrikter. Det kan vi få til, ved å satse og ved å tro på fremtiden. Men skal vi lykkes må det også en sunn økonomi til for å skape gode resultater. Det var nesten ti år siden sist og på tide med en strategiprosess. Alle medlemmene fikk delta på ulikt vis i en interessant prosess. Ny visjon er foreslått: Bygde kvinne laget en moderne møteplass. Jeg er allerede blitt veldig glad i den. Bygdekvinnelaget skaper møteplasser på tvers av alder, kjønn, yrker og etnisitet der folk fortsatt treffes fysisk og gjør noe sammen. Trivsels Bygdseminaret på Værnes i mai 2009 ble møteplass og en opptur. Andre ting jeg vil løfte fram: Nettverk for GMO-fri mat og fôr startet opp, deltagelse på Grüne Woche, på Matrett 2009 og inspirasjonsseminaret til København. Fylkesledersamlingen var viktig. Fylkeslederne gjør en kjempejobb. Jeg vil takke alle tillits - valgte for konkret innsats! Takk til hvert enkeltmedlem som jobber for at det fortsatt er både godt og mulig å bo i distrikts-norge. Erfaring og langsiktig tenkning er viktig, men nye ideer og kreative krumsprang er nødvendig for å kom me videre! Finn oppgaver dere trives med, få flere med på laget. Ingenting er umulig. Derfor takker jeg for 2009 med en oppfordring om å satse: La oss rett og slett hoppe i det! 3

4 Kapittel I Kort historikk og fakta Norges Bygdekvinnelag (NBK) vart stifta som sjølvstendig, ideell og frivillig kvinneorganisasjon 15. november Organisasjonen vart skilt ut frå Norges Bondelag med føremål om å få kvinnene meir med i arbeidet for bygdefolket. NBK overtok som sentral overbygging over dei 450 lokale bondekvinnelaga som då kom til, det fyrste allereie i 1917, og over fylkeslaga som var i gang i dei fleste fylka. På årsmøtet i 2002 vart det vedteke at namnet skulle endrast til Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelag er ein organisasjon bygd på frivillig og personleg medlemsskap og medlemskontingent gjennom lokallag, fylkeslag og sentralledd. Organi - sasjonen er landsdekkjande og har lokallag i alle fylke, no også i Oslo! Det er vedtektsfesta samarbeid med Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag. Organisasjonen sitt hovudkontor ligg i Oslo, og det er fire tilsette i 3.6 stillingar. Norges Bygdekvinnelag sin logo er eit kornband, namnet og initialane som er omslutta av ein oval. NBK er medlem av m.a. den verdsomspennande kvinneorganisasjonen Associated Country Women of the World (ACWW) og den norske paraplyorganisasjonen FOKUS (Kvinner og utviklingsspørsmål). Formålsparagrafen Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf: Lagets føremål er å samle alle kvinner som føler tilknyting til primærnæringane og bygdemiljøet. Norges Bygdekvinnelag er ein partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeide til det beste for bygdefolket sine økonomiske, sosiale og kulturelle interesser og byggje på nasjonal og kristen grunn. For å nå målet, slik formålsparagrafen utrykkjer det, vil Norges Bygdekvinnelag ha dette som hovudoppgåver og arbeidsformer: - arbeide for kvinnene sine sosiale og økonomiske rettar - styrkje kvinnene sine moglegheiter til å ha innverknad på samfunnet - sikre natur og livsgrunnlag for framtidige generasjonar - gje barn og unge gode oppvekstvilkår - styrkje familien - utvikle og verne kultur og miljø - auke samhaldet mellom kvinner nasjonalt og internasjonalt - arbeide for å styrkje primærnæringane Visjonen for arbeidsplanperioden er Aktive kvinner for levande bygder. Temaet for arbeidsplanperioden er Kvinner og verdiskaping. Satsingsområda er kultur, mat, miljø, organisasjonsutvikling og kommunikasjon. 4 Besøksadresse: Schweigaardsgt. 34 F, oppgang 2, 4. etasje Postadresse: Postboks Grønland, 0135 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: K A P I T T E L I

5 Kapittel II Organisasjonen NBK, representanter og tillitsvalgte Årsmøtet Årsmøtet er det høgste organet som tek avgjerder i Norges Bygdekvinnelag. Årsmøtet er samansett ut frå 6 i vedtektene for Norges Bygdekvinnelag. Årsmøtet sine oppgåver er heimla i 7. Årsmøtet er sett saman av styret i NBK og representantar frå fylkesstyra. Fylkes - styra er representert ved leiar, samt ein representant per påbyrja 1000 medlem. Dei sistnemnde blir valt blant fylkesstyremedlemmane. I tillegg deltek to representantar frå Norges Bondelag og to representantar frå Norges Bygdeungdomslag. Styret: Leiar: Kathrine Kleveland, Vestfold Nestleiar: Siss Ågedal, Vest-Agder Styremedlemmar: Siri Bruem, Nord-Trøndelag Målfrid Hjeltnes, Hordaland Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal Kirsten Inga Kamrud, Oppland Jorunn Karine Olsen, Troms Vararepresentantar: 1. vara: Margunn Nedrebø, Rogaland 2. vara: Heidi Skagnæs, Buskerud 3. vara: Marthe Lindseth, Akershus Norges Bondelags representant: Svein Guldal, Buskerud Vara: Solveig Skogs, tilsett i Norges Bondelag Norges Bygdeungdomslags representant: Inger Johanne Sveen, Oppland Vara: Kristin Samskott, Telemark Arbeidsutvalet: Leiar: Kathrine Kleveland, Vestfold Nestleiar: Siss Ågedal, Vest-Agder Siri Bruem, Nord-Trøndelag Vararep.: Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal Styret for Bygdekvinnenes Hjelpefond Arbeidsutvalet i NBK. Frå v.: Margunn Nedrebø (1.vara), Inger Johanne Sveen, Norges Bygdeungdomslag, Solveig Skogs (vara, Norges Bondelag), Jorunn Olsen, Målfrid Hjeltnes, Solveig Linge Stakkestad, Siri Bruem, Siss Ågedal (nestleiar) og Kathrine Kleveland (leiar). K A P I T T E L 2 5

6 Sentrale utval Det er fem utval i Bygdekvinnelaget. Kvinnepolitisk utval: Leiar: Kirsten Inga Kamrud, Oppland Ann-Britt Nilsen, Troms Astrid Skovseth Fossum, Akershus Hanne Strøm, Buskerud Vararepresentant: Kari Anne Brekke, Sogn og Fjordane Kultur- og bygdepolitisk utval Leiar: Siri Bruem, Nord-Trøndelag Tonje Aas, Oppland, Inger Amb, Hedmark Tove B. B. Hoppestad, Telemark Vararepresentant: Liv Spilde, Hordaland Mat- og miljøutvalet Leiar: Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal Torunn Solberg, Vestfold Elisabeth Birkeland, Ve4st-Agder Sigrid Klefsås, Nord-Trøndelag Vararepresentant: Sissel Åkre, Aust-Agder Organisasjonsutval Leiar: Siss Ågedal, Vest-Agder Heidi Skagnæs, Buskerud Monica Flatabø, Akershus Solveig Homstvedt, Østfold Vararepresentant: Jorunn Sande Karlsen, Troms Ansvarleg for opplærings- og studiearbeid Leiar: Målfrid Hjeltnes, Hordaland Hanne-Marit Amb, Hedmark Turid Kristine Simundseth, Sør-Trøndelag Arnhild Evjen Anthi, Finnmark Fylkeslag NBK har 18 fylkeslag. Lokallag Medlemstalet per var fordelt på 512 lokallag. I samsvar med vedtektene skal det veljast leiar og styre i alle lokallag. Internasjonalt utval Leiar: Jorunn Olsen, Troms Gerd Louise Molvig, Østfold Gunhild Haugum, Oppland Marianne Almli, Nordland Elize Maria Gudem, Vestfold Vararepresentant: Thorhild Kylland, Aust-Agder 6 K A P I T T E L 2

7 Kapittel III Æresmedlemmar Æresteikn kan gjevast til medlemmer som har gjort seg særleg fortent til det ved framifrå arbeid i organisasjonen, ved tiltak og initiativ som er til særleg gagn for heile organisasjonen, for bygdene eller for bygdekvinnene spesielt. Eit æresmedlem i hovudorganisasjonen får æresteikn i gull med diplom. Eit æresmedlem i eit fylkeslag får æresteikn i sølv med diplom. Eit æresmedlem i eit lokallag får diplom. Medlemmar som har Norges Bygdekvinnelags æresteikn i gull 1980: Astrid Dirdal Hegrestad, Rogaland 1982: Anne Marie Nordland, Nord-Trøndelag Ambjørg Sælthun, Sogn og Fjordane 1986: Anne Vik, Troms 1989: Kari Haugen, Akershus 1990: Hanna-Marie Hillestad, Vestfold 1992: Anne-Lise Mellbye, Hedmark 1996: Turid Jødahl, Akershus 2000: Liv Skogset Værdal, Nord-Trøndelag Dessuten hadde fylgjande æresteikn i gull: Aagot Raanaas, Østfold Inger Nesse, Akershus Borghild Nordlid, Akershus Bertha Sundby, Akershus Marit Holm, Akershus Olufine Riseng, Hedmark Anne Sandok-Glærum, Hedmark Signe Ilseng, Hedmark Ingeborg Aschim, Oppland Inga Krogh-Hanssen, Buskerud Alfhild Oppen, Buskerud Borghild Naper, Vestfold Guri Aanestad, Rogaland Anna Bjørgum, Hordaland Marta Hægland, Hordaland Signe Brueneck, Hordaland Solveig Øye, Hordaland Ingebjørg L. Ølnes, Sogn og Fjordane Emilie Brevik, Møre og Romsdal Marta Linge, Møre og Romsdal Johanna Lerheim, Møre og Romsdal Oleiv Hustad, Møre og Romsdal Olga Gimse, Sør-Trøndelag Kjellaug Ronglan, Nord-Trøndelag Hjørdis Nordmo, Troms Norges Bygdekvinnelags æresteikn delt ut i 2009 Diplom - æresmedlem i lokallaget: Østfold: Martha Vallestrand, Onsøy Bygdekvinnelag Akershus: Kari Evjebråten, Nannestad Bygdekvinnelag Hedmark: Anne Lise Mangerud, Stange Bygdekvinnelag Oppland: Inger Johanne Holte, Kolbu Bygdekvinnelag Aust- Agder: Birgit Tveiten, Valle Bygdekvinnelag Anne-Lise Harstad, Valle Bygdekvinnelag May-Lis Flateland, Valle Bygdekvinnelag Ingebjørg Vegestog Homme, Valle Bygdekvinnelag Petra Homme, Valle Bygdekvinnelag Liv Mollestad, Birkenes Bygdekvinnelag Tora Valle Ottersland, Moland Bygdekvinnelag Vest-Agder: Margit Kittelstad, Åseral Bygdekvinnelag Rogaland: Oddbjørg Skeie, Karmøy Bygdekvinnelag Kari Grønningen, Karmøy Bygdekvinnelag Møre og Romsdal: Svanhild Lindset, Tresfjord Bygdekvinnelag K A P I T T E L 3 7

8 Kapittel IV Aktivitetar i 2009 Hovudkontoret/Sekretariatet Hovudkontoret er servicekontor for heile Norges Bygdekvinnelag Sekretariatet held til i Schweigaardsgate 34 i Oslo og er førstelinetenesten for Bygdekvinnelaget. Kontoret står til teneste for heile organisasjonen og vert derfor dagleg kontakta av fleire av våre enkeltmedlemmar, 500 lokallag, 18 fylkeslag, media, samarbeidspartar, styre og utval. Medlemmar og lokallag tek kontakt med spørsmål om heimesidene, vedtektsspørsmål, lister, ut- og innmeldingar, medlemsrapportar, kjøp av varer fra butikken, verving, NBKs kurs og arrangement etc.. Media og samarbeidspartar interesserar seg for NBKs meiningar og saker. Prosjektleiarar, kurshaldarar og sekretærar Ei viktig oppgåve for kontoret er å søkje om midlar og gjennomføre prosjekt. I 2009 gjennomførde NBK fleire statleg finansierte prosjekt. TrivselsBygda, Ganefart og Norwegian-Foodprints er eksternt finansierte prosjekt som vert drive frå NBKs kontor. Dei tilsette i sekretariatet vert bruka som foredragshaldarar på ulike kurs. I 2009 vart det gjennomførd heimesidekurs, organisasjonskurs og motivasjonskurs i fleire av NBKs lokal- og fylkeslag med dei tilsette som foredragshaldarar. Sekretariatet er sekretærar for NBKs styre, AU, Nettverk for GMO-fri mat og fôr, valkomiteen, utvala etc. Sekretærane har derfor ei viktig rolle i utgreiing av Bygdekvinnelagets saker, både politiske- og organisatoriske saker. Bygdekvinnelaget må vidareutviklast I 2009 er det lagt ned mykje arbeid i vidareutvikling av Bygdekvinnelagets produkt. Vidareutvikling er avgjerende for organisasjonen, og arbeidet skjer kontinuerleg. Gjennom heile året er det arbeidd med å gjere Bygde - kvinner, heimesidene, informasjonsmateriellet og butikken betre. Hovudarbeidsoppgåver i 2009 Sekretariatet har delteke aktivt i arbeidet for å etablere ei ny økonomisk plattform og har vore med på få etablert ein god strategi for NBK fram til Strategien og den økonomiske plattforma dannar grunnlaget for NBKs økonomiske fridom og posisjon for framtida. Å lukkas med dette arbeidet er heilt avgjerande for NBK. 8 Tilsette i sekretariatet Kontoret har hatt 3.6 stillingar gjennom heile Dette er ein stillingsreduksjon på 0.4 stilling på 2 år. Denne bemanninga dekkjer berre dei primære service- og sekretæroppgåvene for Bygdekvinnelaget. Spesialiserte tenester som rekneskapsføring, it-drift, utvikling av heimesidene, sentralbord etc. vert kjøpt eksternt. For å gjennomføre eksternt finansierte prosjekt som TrivselsBygda, kjøper NBK tenester ute. Arbeidet i styret, arbeidsutvalet og faste utval Arbeidet i styret Styret i Norges Bygdekvinnelag har gjennomført 7 styremøte, behandla 29 saker, personalsaker og B-saker. I tillegg har styret deltatt aktivt på møte i lokallaga, i fylkeslaga, politiske fora og hos våre samarbeidspartar. For styret i Norges Bygdekvinnelag har den økonomiske situasjonen vore den viktigaste og mest omfattande saken ein har behandla i denne perioden. Arbeidet for å få på plass ei ny inntektsplattform har hatt høgaste prioritet. I tillegg er det sett i verk mange både kortsiktige og langsiktige økonomiske tiltak for NBK. Ein annen viktig sak for styret har vore å få på plass ein god strategi for åra 2010 til Det er gjennomført ein breid prosess som har ført frem til eit strategiforslag som vert lagt fram for årsmøtet i Styret er derfor svært glad for at NBK fekk eit overskot i Dette resultatet kom m.a. etter intenst arbeid med annonsesalg, gjennom giroar, økonomisk dugnad og gjennom reklamebilag lagt ved Bygdekvinner, samt sponsoravtaler med Bondelaget, Landkreditt og Gjensidige. Arbeidsutvalet i NBK 2009 Arbeidsutvalet har gjennomført 8 møte og hatt 15 saker til behandling i tillegg til P-saker og Bygdekvinnenes Hjelpefond. I 2009 har arbeidsutvalet bruka mykje tid på å førebu saker for styremøta. Dette er saker som økonomi og strategi. Representasjon Styremedlemmane og tilsette representerar i mange samanhengar for å målbere Bygdekvinnelaget sine synspunkt og for å bidra til samfunnsutviklinga. Dette er eit K A P I T T E L 4

9 Dei tilsette i Bygdekvinnelaget. Frå v.: Organisasjonskonsulent Ellen Klynderud, organisasjonskonsulent Ingrid Grene Henriksen, organisasjonskonsulent Marie Aaslie og generalsekretær Annie Bjørnarheim. viktig arbeid, men det krev innsats både av dei som representerar og av organisasjonen. Etter vedtektene er Bygdekvinnelaget representert i styra Bondelaget og Bygdeungdomslaget sentralt, regionalt og lokalt. Internasjonalt har Bygdekvinnelaget i fleire år vore representert i landbrukskomitéen og deretter i FN-komitéen i Associated Country Women of the World (ACWW). Organisasjonen er også representert i styret og/eller utval i Bygdefolkets Studieforbund, Grønn Hverdag, Kvinners Frivillige Beredskap og FOKUS (Forum for kvinner og utvikling), i representantskapet i Tun Media, Folk og Forsvar, Frivillighet Norge, Handelskampanjen, Nettverk for GMO-fri mat og fôr, valkomité i Landbruksmuseet, Selskapet for Norges Vel og i Kvinnegruppa i Nei til EU. I tillegg kjem representasjon på seminar og konferansar. Organisasjonsutvalet Det har ikkje vore halde nokon faste møte i utvalet sidan strategiarbeidet har vore ein hovudsak i organisasjonen dette året. Denne saka har vore behandla i arbeidsutvalet og styret Internasjonalt utval Det har vore halde to telefonmøte og utvalet har behandla 12 saker. Av større saker kan nemnast førebuingar til kurset Jeg vet. Vet andre?, forslag til sak til verdskonferansen i ACWW og søknad om informasjonsmidlar frå NORAD for Kvinnepolitisk utval Utvalet bidrog ved utarbeiding av forslag til resolusjonen Kvinneperspektiv i fredsarbeidet det nyttar! som vart lagt fram for Representantskapet i FOKUS. Faste utval Mat- og miljøutvalet Det har vore halde eit telefonmøte, og utvalet har behandla 10 saker. Av saker kan nemnast samarbeid med Norsk havreforening, om NBKs haldning til aksjonane Earth hour og 100-års målene, matvareberedskap og dyrevelferd. Kultur- bygdepolitisk utval Det har vore halde eit møte i NBK sitt sekretariat der innspel til jordbruksoppgjeret vart behandla. Bygdekvinnenes hjelpefond Fondet vart stifta i 1931 med namnet Kvinnenes Ny - brots fond, og prinsesse Astrid fru Ferner var verje for fondet. Fondet har som formål å hjelpe jordbrukarar og/eller medlemmar av Norges Bygdekvinnelag som grunna sjukdom, personlege kriser, uhell eller ulykker har fått økonomiske og /eller andre vanskar. Midlane i fondet er i hovudsak pengegåver frå lokallaga. Styret for fondet har hatt seks møte i 2009 og behandla 9 saker. Det var 6 søknadar om tilskot, og alle fekk midlar frå fondet. I alt vart det gjeve kr ,-. Det var K A P I T T E L 4 9

10 En brukskonto skal brukes! Derfor koster det ingenting å bruke vår. kr 0, kr 0, kr 0, ved varekjøp i Norge og utlandet ved uttak av kontanter i Norge og utlandet ved overføringer og betalinger i nettbanken Åpne brukskonto direkte på Landkredittbank.no eller ring K A P I T T E L 4

11 laget er kvinnefellesskapet som arbeider for bygdene sine økonomiske, kulturelle og sosiale interesser. Bygdekvinnelagets saker er aktuelle og derfor også moderne. Vi engasjerar oss i kvinner sine rettar og moglegheiter, utvikling, kvinnehelse og solidaritet med kvinner i andre land. Det samme gjeld matkultur og miljø. Dette er saker som vedkjem kvinner kvar dag. Vi treng mat kvar dag og vi vert påverka av dei miljøutfordringane som heile verda står ovanfor. Bygdekvinnelaget er moderne fordi vi arbeider med det nyaste. I mange tilfelle kan det moderne vere det som også var moderne for mange år sidan. Verving Brynhild Lervang (til h.) fekk vervepremien på vegne av Rendalen Bygdekvinnelag og fortalde korleis ho gjer det når ho vervar. Leiar Kathrine Kleveland til venstre. støtte i samband med brann i bolighus, sjukdom, samlivsbrot og dødsfall. Styret har vidare arbeidd med å få på plass den juridiske hjelpetelefonen som NBKs årsmøte i 2008 vedtok å opprette. I samband med opprettinga vart det sendt ut informasjon om hjelpetelefonen til alle lokallaga i veke 36. Dette er eit lågterskeltilbod til medlemmane i NBK, og nokre personar har teke kontakt. Organisasjonsutvikling Strategiprosess Bygdekvinnelaget - ein moderne møteplass På årsmøtet i Skien i 2008 vart det vedteke at Norges Bygdekvinnelag skulle gjennomføre ein strategiprosess for å samle heile organisasjonen om felles mål for perioden 2010 til Strategiprosessen vart sett i gang hausten 2008 og avslutta i juni I strategiarbeidet deltok medlemmar, lokallag, fylkeslag og det nasjonale nivået. Bygdekvinnelaget - ein moderne møteplass vart slag - ordet i strategiforslaget. Slagordet vart vald fordi Bygdekvinnelaget er nettverket der kvinner på tvers av alder, etnisitet og yrke møtast. Sjølv om strategien er ny, er formålsparagrafen den same som før. Bygde kvinne - Med vervebrosjyra Vi vil! Bli med oss i Bygde kvinne - laget, som eitt av verktøya vart det verva 820 nye medlemmar i Norges Bygdekvinnelag. Vervepremien på 5000 kroner til beste lag gjekk til Rendalen Bygde - kvinnelag i Hedmark som fekk ei auke på 200 %. Det vart skrive om og oppmuntra til verving i kvart nummer av Bygdekvinner og på nettsidene. Det vart gjeve premiar til dei som verva. Inntektsbringande arbeid At NBK har hatt og har stram økonomi er ikkje ukjend for tillitsvalde som har delteke på nasjonalt plan. NBKs økonomiske situasjon har vorte gradvis forverra og var kome til eit punkt der ein måtte ta viktige grep. For styret og sekretariatet i Norges Bygdekvinnelag har derfor den økonomiske situasjonen vore utfordrande og mykje arbeid er lagt ned for å få ei ny inntektsplattform på plass. I arbeidet med ny finansiering vert det arbeidd etter fire hovedstrategiar; 1. Å skaffe ekstern finansiering av prosjekt Det er i perioden gjennomført møte med landbruket for å få driftsstøtte til NBKs arbeid. Organisasjonane ein har hatt møte med er positive til NBKs arbeid, men har ikkje sett seg råd til i støtte NBK i Dei har ikkje avvist K A P I T T E L 4 11

12 at dei vil støtte oss i framtida. Møta bidrog til at eit par av organisasjonane har gitt Bygdekvinnelaget annonser i Bygdekvinner i I tillegg er det gjennomført møte med bl,a. Land - bruks- og matdepartementet (LMD) for å få auka driftsstøtta til NBK. LMD vil for tida ikkje auke driftstilskotet til NBK. Dersom NBK skal få auka finansiering frå departementet, må ein søkje støtte til prosjekt og få søknadane innvilga. Som eit døme kan nemnast at TrivselsBygda i 2009 fekk støtte frå Kommunal- og Regionaldepartementet. I 2009 er det gjort eit omfattande arbeid for å styrkje annonsesalet, få nye sponsorar og at ein aukar salet av reklamebilag lagt ved Bygdekvinner. Lokallaga vart også utfordra til å delta i den økonomiske dugnaden. Ca 100 lag (20%) gav kvar kr til NBK. 2. Å auke medlemstalet - Verving Lågare medlemstal og dermed reduserte inntekter frå medlemskontingent er ein medverkande årsak til NBKs økonomiske utfordringar. I 1979 var Bygdekvinnelaget på sitt største med medlemmar. No er medlemstalet på Når organisasjonen mistar 1000 medlemmar, vert inntektene redusert med kr Det er avgjerande for NBK at medlemstalet vert stabilisert og evt. aukar. Det er derfor gjennomført verveaksjonar for å rekruttere nye medlemmar. Trass i fokus på verving, gjekk medlemstalet ned. 3. Kostnadsdekking I 2009 vedtok NBK å ta betalt for nokre av tenestene som vert utført for medlemmane, organisasjonen, lokal- og fylkeslag. Tanken bak dette vedtaket er enkel. Dersom brukaren av tenesten betaler litt, vil NBK få dekka nokre av dei kostnadane vi har med å opprette heimesider, gjennomføre kurs, reiser etc. Med ei slik ordning vil ein få betre økonomi til å ta tak i andre viktige oppgåver for organisasjonen. Ein har derfor bede om at lokallaga dekkjer ein liten del av dei reelle kostnadane når det gjeld heimesidene, heimesidekurs, reiser, besøk og honorar for foredrag/møte ein er med på etc. 4. Økonomisk dugnad NBK valde i 2009 å invitere medlemmane til å bidra økonomisk gjennom giroar og andre økonomiske tiltak. Mange valde å gje eit bidrag til Bygdekvinnelaget. Samarbeidet med Norges Bondelag NBK har i mange år motteke kr frå Norges Bondelag til Bygdekvinnelagets arbeid. NBK og NB har gjensidig representasjon i styra og arbeider saman for gode bygder. Samarbeidet med Gjensidige Gjensidige har utvikla Trygg Familie for Norges 12 Bygdekvinnelag. Trygg Familie er eit kurs som går over to kurskveldar og har som mål å hjelpe deltakarane med å kvalitetssikre huset/heimen og førebyggje barneulykker, brann og andre ulykker. Norges Bygdekvinnelag har hatt samarbeidsavtale med Gjensidige sidan Samarbeidet skal gje Bygdekvinnelaget betre høve til å nå dei måla organisasjonen har i arbeidet for bygdene sine økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Gjensidige får høve til å profilere sine forsikrings-, spare- og finanstenester til Bygdekvinnelagets medlemmer. Gjensidige er kvart år med på mange av Norges Bygdekvinnelags arrangement. I 2009 var Gjensidige til stades på NBKs inspirasjonsseminar til København. Gjensidige marknadsførte kurstilboda sine og innførte omgrepet Kvinneflaska. Samarbeidet med Landkreditt Norges Bygdekvinnelag og Landkreditt Bank har hatt en samarbeidsavtale sidan Landkreditt er landbrukets bank med internett som hovudkanal for kommunikasjon og kundekontakt. Banken har gode nettbankløysingar, bank- og kredittkort med konkurransedyktige vilkår, gode innskotsvilkår og fondsspareprodukt tilpassa langsiktig sparing. Spesielt viktig for landbruket er pantelån, gardskreditt og driftskreditt til vilkår som er leiande i konkurransen med andre bankar. Gjennom avtala mellom NBK og banken, får Landkreditt Bank høve til å profilere bankens produktog finanstenester for medlemmane i Norges Bygde - kvinnelag. Samarbeidet skal gje Bygdekvinnel aget betre sjansar til å nå dei måla som NBK har som interesseorganisasjon for kvinner og norske bygder. Synleggjering I 2009 prioriterte styret arbeidet med å synleggjere Bygdekvinnelaget. For at NBK skal bli meir synlege og få til medlemsverving, har ein satsa på vidareutvikling av heimesidene, på å utarbeide godt informasjonsmateriell og delta aktivt i media. Styret meiner at auka synleggjering har ført til større gjennomslag for Bygdekvinnelaget sine saker. Bygdekvinnelaget i media Synleggjering er svært viktig for ein organisasjon. I Norges Bygdekvinnelag har det vore arbeidd aktivt for å få løfte fram synspunkt og viktige saker. Som ein del av dette arbeidet vart kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås i Aftenposten invitert til eit styremøte der han mellom anna lærte styret Ti bud for en god debattant. Leiar i Bygdekvinnelaget Kathrine Kleveland vart kåra til Årets Bygdeprofil i avisa Nationen i Det gav god omtale av Bygdekvinnelaget og resulterte heilt konkret i to radioinnslag på P2 om Norske verdier og om bygda. Naturfiberåret gav fleire innslag på Nitimen. Bygdekvinnelaget har vore aktiv i debattspalter, m.a. i Aftenposten med Facebook trendy tidstyv. Dette vart K A P I T T E L 4

13 også tema for debatt i NRK Østafjells. Den internasjonale Kvinnedagen 8. mars vart markert med fleire avisinnlegg. Både fylkesleiarar og styremedlemmar er aktive i lokal- og regionalaviser. Elles har Bygdekvinnelaget skrive i Målungdommens studentmagasin og Nyt Norges magasin. Kathrine Kleveland skriv fast som Dagens gjest i Nationen. Medlemsbladet Bygdekvinner Det vert sagt at medlemsbladet er den viktigaste informasjonskanalen i organisasjonen fordi det når ut til alle medlemmane, fylkes- og lokallaga. I 2009 vart det gjeve ut fire nummer med tema TrivselsBygda, Verdiskaping, Samfunnsaktør og Kvinneliv. I tillegg til artiklar om temaet for det aktuelle bladet, er det faste spalter, som t.d. helsing frå leiaren, Optimisten, nytt frå styret, kommentarar frå generalsekretæren, Liv i laga, Vi gratulerer! og Ord til ettertanke. Opplaget var på I samband med planlegging av bladet i 2010 vart medlemmane/lesarane invitert til å kome med synspunkt og ynskje. Bygdekvinner. Alle fylkeslaga har nettsider, og ca. 160 lokallag var registrert med eigne nettsider ved utgangen av Nokre fylkeslag arrangerte kurs, og Bygde - kvinnelaget sentralt stilte med kurshaldar. Elles vart det gjeve rettleiing og hjelp på telefon og e-post. I løpet av 2009 heldt ein fram med nødvendig omlegging/ - oppgradering Internasjonalt engasjement Internasjonalt engasjement har alltid vore ein del av arbeidet i Norges Bygdekvinnelag. Temaet vert teke opp på kurs og møte, i skriv til lokallaga, på nettsidene og i medlemsbladet Bygdekvinner. Etter at prosjekta i Senegal vart avslutta ved utgangen av 2008, vart det i 2009 i samarbeid med Norges Vel arbeidd med å finne fram til eit nytt prosjekt med m.a. fokus på kvinneperspektivet og med høve til å arrangere medlemsreiser. Det siste har vist seg å vere svært viktig for å forankre eit prosjekt i organisasjonen. Nettsidene - Norges Bygdekvinnelag har hatt nettsider sidan våren Internett er eit viktig kommunikasjonsverktøy, og nytta av å ha nettsider og bruke internett vart teke opp på møte og kurs, i skriv til lokallaga og i medlemsbladet K A P I T T E L 4 13

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Årsmelding 2008 Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14. nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 2.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinner kan i Mosambik s. 12 Ganefart 2010 s. 14 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s.

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. Bygdekvinner nr 3.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Vegårshei - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10 MAT - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. 16 Tema: Samfunnsaktør Fra redaksjonen

Detaljer

Bygdekvinner. Tema: Ny giv i ny tid. Kathrine Kleveland. Samfunnsaktør. Årsmøte 2008: Ny NBK-leder: nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Tema: Ny giv i ny tid. Kathrine Kleveland. Samfunnsaktør. Årsmøte 2008: Ny NBK-leder: nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Årsmøte 2008: Ny giv i ny tid Ny NBK-leder: Kathrine Kleveland Tema: Samfunnsaktør En sommeroppfordring Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda

nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda Bygdekvinner nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag 17.000 Papir: g-print 90g Format: 17

Detaljer

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon!

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon! Tilsluttet Associated Country Country Women Women of the World of the World Tilsluttet Associated Country Women of the World Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer

Detaljer

Bygdekvinner. Bygdekvinner i 100. Inspirasjonsseminar. 10 - Sunn skepsis til GMO 16 - Kamp for stemmerett 28 - Der husrom møter hjerterom

Bygdekvinner. Bygdekvinner i 100. Inspirasjonsseminar. 10 - Sunn skepsis til GMO 16 - Kamp for stemmerett 28 - Der husrom møter hjerterom Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 2-2013 Inspirasjonsseminar Bygdekvinner i 100 10 - Sunn skepsis til GMO 16 - Kamp for stemmerett 28 - Der husrom møter hjerterom Leder Se mulighetene!

Detaljer

Bygdekvinner. kvinnesolidaritet. Internasjonal. 4 - Vindturbinen fra Bjerkreim 10 - Endring og kontinuitet 20 - Matretter basert på rotgrønnsaker

Bygdekvinner. kvinnesolidaritet. Internasjonal. 4 - Vindturbinen fra Bjerkreim 10 - Endring og kontinuitet 20 - Matretter basert på rotgrønnsaker Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 3-2012 Internasjonal kvinnesolidaritet 4 - Vindturbinen fra Bjerkreim 10 - Endring og kontinuitet 20 - Matretter basert på rotgrønnsaker Leder

Detaljer

Bygdekvinner. Entreprenørskap hva er det? Side 14. Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16. nr 1.11

Bygdekvinner. Entreprenørskap hva er det? Side 14. Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16. nr 1.11 Bygdekvinner nr 1.11 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinnelaget åpner bygda side 10 Reise i lokal mat side 16 Entreprenørskap hva er det? Side 14 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 1-2013 1913-2013: 100-årsjubileum Grepa kvinner! 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Leder

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER ORGANISASJONSHÅNDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EN AV MANGE MØTEPLASSER Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135 OSLO

Detaljer

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2012 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 3 Innhald Året då

Detaljer

Bygdekvinner. forretningsidé? Har du en. 4 - Kreativt arbeidsjern 7 - Hekta på røtter 13 - Ny Ganefart-konkurranse

Bygdekvinner. forretningsidé? Har du en. 4 - Kreativt arbeidsjern 7 - Hekta på røtter 13 - Ny Ganefart-konkurranse Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 1-2012 Har du en forretningsidé? 4 - Kreativt arbeidsjern 7 - Hekta på røtter 13 - Ny Ganefart-konkurranse Leder Kvinnemakt og innflytelse Kathrine

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

Bygdekvinner. Bygdekvinnen fra Oslo. 4 - Miljøvennlige klær? 15 - Gjestens beste i Ganefart 20 - Ny giv for fylkesledere

Bygdekvinner. Bygdekvinnen fra Oslo. 4 - Miljøvennlige klær? 15 - Gjestens beste i Ganefart 20 - Ny giv for fylkesledere Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 2-2012 Bygdekvinnen fra Oslo 4 - Miljøvennlige klær? 15 - Gjestens beste i Ganefart 20 - Ny giv for fylkesledere Leder Gode og sterke bygdekvinnelag

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Lokallagsutsending våren 2015

Lokallagsutsending våren 2015 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG - På lag med naturen - PÅ LAG MED NATUREN Året vi har lagt bak oss har ført med seg mange viktige saker for NSG og for det enkelte medlem. I denne sammenheng gis

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer