VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Tid: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Tid: 09:00"

Transkript

1 VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Tid: 09:00 Det er sett opp slik tidsplan for dagen: Kl : IMDI videokonferanse (møterom II) Kl : Folkevaldopplæring Kl : Lunsj Kl : Folkevaldopplæring Kl : Ordinært formannskapsmøte Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn. Jfr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi bed om at forfall vert meldt til Servicetorget, telefon Varamedlemar som får saksdokumenta til orientering, møter berre ved nærare innkalling. Servicetorget kallar inn vararepresentantar. B- saker er unnatekne offentleg innsyn og blir utsendt til møtande representantar. Møtet er ope for publikum, med unnatak for saker som er underlagt teieplikt (B-saker). Saksdokumenta er lagt ut til offentleg innsyn på Servicetorget. Side1

2 SAKLISTE Saksnr. Sakstittel PS 71/2016 Godkjenning av innkalling PS 72/2016 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte PS 73/2016 Skriv og meldingar Orientering frå rådmannen PS 74/2016 Tilskot til Solsikka barnehage for 2016 PS 75/2016 Kontrollrapport - årsrapport 2015 skatteoppkrevjarfunksjonen Eventuelt 6143 Fiskå, den Lena Landsverk Sande Ordførar Side2

3 Side3

4 PS71/2016Godkjenningavinnkalling PS72/2016Godkjenningavmøteprotokollfråsistemøte Side4

5 PS73/2016Skrivogmeldingar Side5

6 VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: Avd/Saksansv: 2012/ ØKO/TAKHAL Utvalsaksnr Utval Møtedato 74/2016 Formannskapet Tilskot til Solsikka barnehage for 2016 Tilråding: Solsikka barnehage får eit tilskot for 2016 på kr per plass for born i alder 0-2 år og kr per born i aldersgruppa 3-6 år. Side6

7 Uprenta saksvedlegg: Uttale frå kommuneadvokat om rådmannen sin habilitet/inhabilitet i saka Reknearkfil som viser fullstendig utrekning av tilskot. Saksopplysningar: Rådmannen si ektefelle er eigar av Solsikka barnehage og rådmannen er derfor inhabil til å saksbehandle denne saka. Saka har vore til vurdering av kommuneadvokaten som konkluderer: «Saken kan forberedes av underordnet i Vanylven kommune og deretter føres frem for avgjørelse i et politisk utval». Sjølv om ein kunne utført saksbehandlinga internt i kommunen, har ein likevel ønska å la ein ekstern part kvalitetssikre utrekningane. Tilsvarande sak om tilskot for 2014 og 2015 har vore til behandling i formannskapet tidlegare. Saksutgreiinga vart då utført av saksbehandlar i Ulstein kommune. Denne saksbehandlaren har no slutta i stillinga. Kommunen har ikkje klart å få leigd inn annan kommune til å ta saksbehandlinga/kvaitetssikringa. Sidan kommunane på Søre Sunnmøre allereie har ein avtale med Telemarksforskning om bistand til kvalitetssikring av denne type utrekningar, har vi bede dei utarbeide eit notat om utrekninga av tilskot. Utrekningane som er sende Telemarksforskning, er utarbeidde av kommunen sin barnehagerådgjevar og kommunen sin økonomileiar. Telemarksforskning skriv følgjande i notatet: Telemarksforsking har på oppdrag fra Vanylven kommune utført en kontroll av kommunens beregning av satser for driftstilskudd til private barnehager for Den formelle referansen er ny «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager», fastsatt ved kongelig resolusjon 9. oktober Kommunens faktiske driftsutgifter i egne barnehager to år før tilskuddsåret skal danne grunnlag for kommunens beregning av driftstilskudd til private barnehager, og elementene i satsberegningen, med unntak av foreldrebetalingen, skal være fra to år før tilskuddsåret. Barnetallet i de kommunale barnehagene skal også være fra to år før tilskuddsåret. Det skal fastsettes en sats for driftstilskudd for barn under tre år og en sats for barn over tre år. Kommunen skal i tillegg til driftstilskudd gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra de private barnehagebyggenes byggeår. Kommunen må benytte satser fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Tidslinje for tilskuddsutmåling: Oktober år X Kommunal deflator for år X og år X+1 publiseres i statsbudsjettet 15. desember år X Eier av private barnehager rapporterer om antall barn, barns alder og oppholdstid i barnehagen per 15. desember år X 31. oktober år X Kommunen har frist til å vedta satser for tilskudd til private barnehager for år X+1 Gjelder ikke satsene for Desember år X Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til privat barnehage for år X+1 på grunnlag av barnehagens innrapporterte opplysninger og vedtatte satser. Side7

8 Nasjonale tilskuddssatser De nasjonale tilskuddssatsene for driftstilskudd skal benyttes av kommuner som ikke har egne tilsvarende barnehager. Dersom kommunen har kommunale ordinære barnehager, men ingen kommunale familiebarnehager, skal kommunen bruke kommunale satser for tilskudd til ordinære barnehager og nasjonale satser for tilskudd til familiebarnehager. Tabell 1. Nasjonale satser for driftstilskudd til ordinære private barnehager - kr per heltidsplass 2016 Drift, inkl. adm. Ordinære barnehager, barn 0-2 år Ordinære barnehager, barn 3-6 år Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra det private barnehagebyggets byggeår. Kommunene må benytte nasjonale satser fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Tabell 2. Nasjonale satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager - kr per heltidsplass 2016 Byggeår Kapitalsats Til og med I tabellene under følger nasjonale satser for tilskudd til private familiebarnehager: Tabell 3. Nasjonale satser for driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass i 2016 Satsene avhenger av arbeidsgiveravgiftssone. Familiebarnehager, barn 0-2 år Familiebarnehager, barn 3-6 år Sone I Sone Ia Sone II Sone III Sone IV Sone IVa Sone V Tabell 4. Nasjonale satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager Kapitalsats Sats per heltidsplass, barn 0-2 år Sats per heltidsplass, barn Side8

9 Driftstilskudd i Vanylven kommune Beregning av satser for driftstilskudd Informasjonen som kreves for å beregne tilskuddssatsene er utgifter inkl. spesifiserte lønnsutgifter, foreldrebetaling og antall barn i kommunale barnehager. Beregningene er dokumentert i Excel-dokument utarbeidet av Vanylven kommune Etter ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal driftstilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Utgifter ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov skal ikke inngå i tilskuddsberegningen. Driftsutgifter knyttet til barnehager i midlertidige lokaler skal inngå i beregningen, men utgift til bygging og rivning av midlertidige lokaler skal ikke regnes som en ordinær driftsutgift. For øvrig heter det i merknadene til forskriften at ut over dette vil innholdet i ordinære driftsutgifter være tilsvarende som tidligere forståelse av begrepet. Adgangen til å holde barnehager med høye kostnader utenfor beregningen («25 prosent-regelen») er imidlertid ikke videreført. Utgiftene i regnskapet kan ikke legges ukritisk til grunn. Kommunene må gjøre en selvstendig vurdering av regnskapet. Kommunen har foretatt følgende justeringer sammenlignet med retningslinjenes henvisning til funksjoner og arter i KOSTRA-regnskapet: Tabell 5. Justeringer etter kommunens selvstendige vurdering av eget regnskap Beskrivelse Beløp Alle utgifter og inntekter ført på Ansvar 2030 Barnehagar er holdt utenfor ettersom dette er poster knyttet til kommunens rolle som barnehagemyndighet Inntekt på Konto er inkludert. Dette er betaling av mat fra ansatte i -978 barnehagene Refusjoner på Konto er inkludert. Dette er tilskudd knyttet til kompetanseheving av assistenter og tilskudd fra NAV til arbeidstrening/praksis Netto utgifter til lærlinger er trukket ut Refusjoner på Konto er inkludert. Dette gjelder frikjøp av tillitsvalgte. Bruk av bundet fond, konto 19500, er inkludert. Dette er inntektsføring av tidligere års tilskudd til arbeidstrening/opplæring Sum Til sammen reduserer dette utgiftene med kr sammenlignet med regnskapsførte brutto driftsutgifter. Pensjonsutgiftene inkl. arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiftene skal trekkes fra, siden kommunen skal gi et pensjonspåslag på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene. Lønnsutgiftene som utgjør grunnlaget for påslaget, er lønnsutgifter inkl. feriepenger, fratrukket pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift, jf. KOSTRA-art Dette grunnlaget skal benyttes uavhengig av om alle utgiftene faktisk er pensjonsgivende. Kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på pensjonspåslaget. Videre skal eventuelle utgifter til fellesadministrasjon i barnehageregnskapet trekkes fra, siden det beregnes et eget påslag på 4,3 prosent for å ta høyde for disse kostnadene. Dette omfatter sektoruavhengige kostnader knyttet til bl.a. regnskap og revisjon, personalfunksjon og IKT-tjeneste. Kostnader knyttet til HMS og bedriftshelsetjeneste omfattes også. Side9

10 Eventuelle kapitalkostnader i kommunens barnehageregnskap skal trekkes fra i beregningen av tilskuddet til driftskostnader siden det gis et eget tilskudd til kapitalkostnader. Tabellen under viser hvilke utgifter som er lagt inn i beregningen. Utgifter i 2014-kroner, skal korrigeres med kommunal deflator for 2015 og 2016, slik at det tas hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren fram til og med tilskuddsåret, jf. forskriftens 10. Kommunal deflator for 2015 og 2016 er henholdsvis 2,9 og 2,7 prosent. Tabell 6. Beregnede driftsutgifter i kommunale barnehager 2014, Vanylven kommune Driftsutgifter i kommunale barnehager eks. pensjon og arbeidsgiveravgift pensjon, 2014-kroner Beregnet pensjonspåslag (13%) og arbeidsgiveravgift på pensjonspåslag, kroner Beregnet administrasjonspåslag (4,3%), 2014-kroner Driftsutgifter i Driftsutgifter i 2014, prisjustert til 2016-kroner Kommunene skal trekke fra foreldrebetaling fra tilskuddsåret og kostpenger fra regnskapsåret to år før tilskuddsåret. Vanylven kommune har valgt å sette betalingssatsen til kr 2580 per måned, som er lavere enn nasjonal maksimalsats fra 1. januar For å oppnå likebehandling, er satsen på 2580 lagt inn i beregningen. Det betyr at prisen for en heltidsplass per år er kr Vanylven kommune sitt regnskap viser at kostpenger utgjorde kroner i Med prisjustering til 2016-kroner blir dette Tabell 7. Foreldrebetaling i kommunale barnehager, Vanylven kommune Sats heltidsplass pr måned Antall plasser Beregnet foreldrebetaling for 11 måneder, 2016-kroner Foreldrebetaling Kostpenger 2014, prisjustert til Barnetallene som skal brukes i tilskuddssatsberegningen skal være fra samme år som grunnlaget for beregningen av driftstilskuddet til private barnehager. Dette betyr at kommunen skal beregne antall heltidsplasser i kommunale barnehager to år før tilskuddsåret. Antall heltidsplasser finnes enten ved vektet gjennomsnitt av barnetall fra årsmeldingen for året før regnskapsåret (vekt 7/12) og fra årsmeldingen for regnskapsåret (vekt 5/12) 1, eller ved egne tellinger vår og høst, jf. forskriften 3. Tabell 8. Antall heltidsplasser i kommunale barnehager, årsmelding pr , og vektet gjennomsnitt 2014, Vanylven kommune (1) (2) Vektet 2014 (3) Barn 0-2 år 21,69 19,27 20,68 Barn 3-6 år 50,58 43,87 47,78 Totalt 72,27 63,13 68,46 Satsen for driftstilskudd for 2016 beregnes ved å dividere den offentlige finansieringen i 2014 for henholdsvis små og store barn på antall heltidsplasser for små og store barn i Årsmeldingsskjemaets aldersinndeling følges, slik at barn under tre år er barn som er 0-2 år (små barn), og barn over tre år er barn som er 3-6 år (store barn). Side10

11 Tabell 9. Beregnede tilskuddssatser kr per heltidsplass 2016, Vanylven kommune Drift inkl. adm. Tilskuddssats 0-2 år Tilskuddssats 3-6 år De beregnede kommunale satsene for driftstilskudd blir kr per plass til barn under 3 år og kr for plasser til barn som er 3 år og eldre. Fra 2016 gjelder det ikke lenger en bestemmelse om minimumssats. Dette innebærer i praksis det samme som minimumssats på 100 prosent. Ifølge forskrift om tilskudd til private barnehager 4 har private barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, etter søknad krav på å få dekket pensjonsutgiftene. Pensjonsavtalen må være inngått før 1. januar Gjennomsnittlige pensjonsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager utgjør en øvre grense for hva kommunen er forpliktet til å dekke. Av tilskuddssatsen på kr for barn 0-2 år så utgjør pensjonspåslaget eks. arbeidsgiveravgift kr I 2014-kroner er dette kr Av tilskuddssatsen på kr for barn 3-6 år så utgjør pensjonspåslaget eks. arbeidsgiveravgift kr I 2014-kroner er dette kr Telemarksforskings vurdering av tilskuddssatsen Telemarksforsking har sammenlignet beregningsgrunnlaget med uttrekk fra Vanylven kommunes KOSTRA-regnskap og offisiell dokumentasjon på antall barn. Vi finner at satsene er korrekt beregnet. Satsen legger til grunn kommunens nivå på foreldrebetaling, som er kr 2580 per måned. Eventuelle inntektstap i private barnehager som følge av søskenmoderasjon eller inntektsgraderte satser, må refunderes i tillegg til de tilskuddssatsene som er beregnet. Tilskuddssatsene som er beregnet av Vanylven kommune er forholdsvis høye. Selv om vi justerer for at Vanylven opererer med lavere foreldrebetaling, ligger likevel satsene for små og store barn henholdsvis 28 % og 33 % over nasjonale satser. Kostnadsberegninger gjennomført av Telemarksforsking, basert på offisielle KOSTRA-tall, viser også at Vanylven ligger 28 % over gjennomsnittlige kostnader til ordinær barnehagedrift. Disse tallene plasserer Vanylven blant de 12 % kommunene som har dyrest barnehagedrift. Ser vi kun på kommuner som har både kommunale og private barnehager, er det kun 9 kommuner som har høyere beregnede kostnader enn Vanylven i sine kommunale barnehager. Høye kostnader skyldes sannsynligvis at Vanylven har forholdsvis små barnehager, med 72 heltidsplasser fordelt på fire barnehager i 2013 og 63 heltidsplasser fordelt på tre barnehager i Det gir i gjennomsnitt ca. 20 barn per kommunale barnehage i Vanylven. En gjennomsnittlig barnehage i Norge har ca. 50 barn. Satser for kapitaltilskudd Etter forskrift om tilskudd til private barnehager 6 skal kommunen gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Kommunen skal benytte nasjonal sats fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Kapitaltilskuddet avhenger av byggeår for den private barnehagen, slik at barnehager med byggeår til og med 2007 utløser tilskudd på kr per heltidsplass, mens barnehager med byggeår , og utløser kapitaltilskudd per heltidsplass på henholdsvis kr , kr og kr Kunnskapsdepartementet har i brev 30. november 2015 fastslått at et tilbygg som øker antallet plasser som barnehagen er godkjent for, får kapitaltilskudd ut fra tilbyggets byggeår for disse plassene. Hvis barnehagen ikke har fylt opp samtlige plasser i barnehagen, forutsettes det at barnehagen først fyller opp plassene i den nyeste delen av bygget og at den derfor får høyest tilskudd for disse plassene. Side11

12 Det vises for øvrig til omtale av byggeår på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Rapporteringen per 15. desember året før tilskuddsåret danner grunnlag for utmåling av tilskudd til de private barnehagene. Vedtak om tilskudd til private barnehager Kommunen skal fatte vedtak om satser for tilskudd til private barnehager innen 31. oktober året før tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2016 vil ikke fristen gjelde, men kommunen er likevel etter forvaltningsloven forpliktet til å fatte vedtak uten ugrunnet opphold. De private barnehagene har rett til å gjøre seg kjent med de dokumentene som ligger til grunn for kommunens vedtak. Vedtaket følger reglene for enkeltvedtak etter forvaltningsloven, noe som blant annet innebærer klageadgang for de private barnehagene. Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak. Private barnehager skal hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen per 15. desember før tilskuddsåret. Kommunen skal etter å ha mottatt årsmelding fra en privat barnehage, beregne tilskuddet til barnehagen for tilskuddsåret på bakgrunn av rapporterte barnetall og kommunens tidligere vedtatte tilskuddssatser. Det heter i forskriften at dette skal skje «uten ugrunnet opphold». Det betyr at kommunen så raskt som mulig må fatte vedtak om tilskudd etter at tallene fra en private barnehage foreligger. Private barnehager skal også rapportere til kommunen om store aktivitetsendringer i barnehagen i tilskuddsåret. Kommunen skal fatte nytt vedtak om tilskudd til private barnehager hvis det foreligger store aktivitetsendringer eller hvis det følger av lokale retningslinjer. Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om antall barn osv. ved flere tidspunkt i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskuddsåret begynner. Vedlegg Tabell 10. Grunnlag for beregning av tilskuddssatser for Bygger på regnskapstall for 2014, prisjustert til 2016-kroner. Vanylven kommune Driftsutgifter totalt (inkl. pensjons- og administrasjonspåslag) Foreldrebetaling totalt Heltidsplasser, barn ,68 Heltidsplasser, barn 3-6 år 47,78 Heltidsplasser totalt 68,46 Driftsutgift, barn 0-2 år Driftsutgift, barn 3-6 år Driftsutgift totalt Foreldrebetaling, barn 0-2 år Foreldrebetaling, barn 3-6 år Foreldrebetaling totalt Offentlig finansiering, barn 0-2 år Offentlig finansiering, barn 3-6 år Offentlig finansiering totalt Tilskuddssats drift, heltidsplass barn 0-2 år Tilskuddssats drift, heltidsplass barn 3-6 år Side12

13 Tabell 11. Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager Satser for kapitaltilskudd per heltidsplass: Byggeår til og med Byggeår Byggeår Byggeår Tabell 12. Dekomponert sats for driftstilskudd. Dekomponering av tilskuddssats drift per heltidsplass Barn 0-2 år Barn 3-6 år Driftsutgifter fratrukket administrasjon, pensjon og AGA pensjon per heltidsplass Pensjonspåslag (13%) per heltidsplass Arbeidsgiveravgift pensjonspåslag per heltidsplass Administrasjonspåslag per heltidsplass Fratrukket foreldrebetaling per heltidsplass Tilskuddssats drift Vurdering og konklusjon: Det vert vist til Telemarksforskning sine vurderingar som viser at Vanylven kommune sine satsar ligg betydeleg over landsgjennomsnittet og til dels er blant dei høgaste i landet (kun 9 kommunar har høgare satsar enn Vanylven). Økonomiske konsekvensar: Med barnetalet i Solsikka pr 15. desember 2015 vil tilskotet til barnehagen basert på desse tilskotssatsane utgjere kr Inne i dette tilskotet vil det då ligge eit element på ca kr som dei får kompensert fordi kommunen ikkje nyttar maksimalsats for foreldrebetaling. Sidan ein frå myndigheitene si side påpeiker at det skal vere likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehagar, bør dei kommunale barnehagane få tilført tilsvarande midlar (ca kr ). Dette vert å kome tilbake til i eiga sak seinare. Fiskå, Hallvard Takset økonomileiar Side13

14 VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: Avd/Saksansv: 2012/ SER/KVAKAR Utvalsaksnr Utval Møtedato 75/2016 Formannskapet Kommunestyret Kontrollrapport - årsrapport 2015 skatteoppkrevjarfunksjonen Tilråding: Formannskapet tilrår: Kommunestyret har merka seg at Skatteetaten ikkje kan konkludere på om arbeidsgjevarkontrollen er utført i samsvar med gjeldande regelverk. Kommunestyret tek Skatteetaten sin kontrollrapport, skatteoppkrevjaren sin årsrapport og skatterekneskapen for 2015 til vitande. Side14

15 Vedlegg 1 VA SAK KONTROLLRAPPORT - ÅRSRAPPORT 2015 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN - UTSKRIFT TIL SKATTEOPPKREVJAR OG RÅDMANN Saksopplysningar: Det vert vist til vedlagd sak frå kontrollutvalet m/vedlegg vedk. kontrollrapport årsrapport 2015 skatteoppkrevjarfunksjonen. Kontrollutvalet har gitt slik samrøystes uttale i sak 07/2016 møte : Kontrollutvalet har merka seg at Skatteetaten ikkje kan konkludere på om arbeidsgjevarkontrollen er utført i samsvar med gjeldande regelverk. Kontrollutvalet har ingen merknader til Skatteetaten sin kontrollrapport, skatteoppkrevjaren sin årsrapport og skatterekneskapen for Vurdering og konklusjon: Ein tilrår at formannskap og kommunestyre sluttar seg til uttalen frå kontrollutvalet. Fiskå, Andreas Chr. Nørve rådmann Kåre Kvangarsnes konsulent Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2018. Når satsene er vedtatt vil de tas inn i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, skal gi driftstilskuddet ut fra følgende tabell: Ordinære barnehager,

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Dagsamling Førde 10.11.2015 Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 02.03.2017 Tid: 12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Tid: 10:00

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Tid: 10:00 VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Eldrerådet Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 12.09.2016 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst og utdanningsavdelingen Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Gjennomgang av 3, 4, 5 og 6 i ny forskrift Vise regneeksempler knyttet til disse bestemmelsene

Detaljer

Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter

Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter Her gjør vi rede for vilkårene som barnehagen må oppfylle for å dekket sine pensjonsutgifter av kommunen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 17.03.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Tid: 10:00

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Tid: 10:00 VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Eldrerådet Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 01.09.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter

Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter Her gjør vi rede for vilkårene som barnehagen må oppfylle for å dekket sine pensjonsutgifter av kommunen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 29.03.2017

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tomteråsen barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tomterasen@barnehage.no Innsendt av: Nina F. Kristiansen

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Fagsamling Trondheim 16.juni 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Barnehagene i Helse Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.johanne.klausen@helse-bergen.no Innsendt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - BMB Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bmbbarnehage@online.no Innsendt av: Gunn Tove Blanchard Innsenders e-post:

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Kommuneøkonomiseminar 9.april 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lervig Brygge Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.lervigbrygge@laringsverkstedet.no Innsendt av:

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Eldrerådet Møtestad: Ordførarenes kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 25.08.2017 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Menighetsbarnehagen i Trøgstad Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gunnlaug.brenne@trogstad.kirken.no Innsendt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Napperød Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: leif.ole.haugberg@gmail.com Innsendt av: Leif Ole

Detaljer

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning.

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning. Røyken kommune Grønn, nær og levende Utdanningsdirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EIVLIE A10 &13 29.06.2015 S15/5657-4 L24314/15 Høring - Finansiering av private barnehager Her er Røyken

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brønnøy Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.johansen@bronnoy.kommune.no Innsendt av: Knut Johansen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet barnehage Hurdal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.hurdal@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ringsaker Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vko@ringsaker.kommune.no Innsendt av: Vermund Kongssund Innsenders

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager Praktisering av sentral forskrift i Kongsberg kommune. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Denne utgave er

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 01.01.16 1. HJEMMELSHENVISNING Retningslinjene

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.01.2011 005/11 LRY Kommunestyret 10.02.2011 003/11 LRY Saksansv.: Liv Hilde Rybråten Arkiv:K1-233, K2- A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Kultur- og oppvekstsektor Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2013/966 4785/2016 / 231 SER / STRGUN 27.06.2016 MELDING OM VEDTAK Foreldrebetaling barnehage

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. karin.kristensen@alta.kommune.no

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 18.04.2016 Tid: 12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillesand kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: olemou@lillesand.kommune.no Innsendt av: Ole Morten Glastad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bø Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: beate.darrud@bo.kommune.no Innsendt av: Beate Darrud Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.schmidt@ulna.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Levanger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hartvik.eliasson@levanger.kommune.no Innsendt av: Hartvik m. Eliasson

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eggedal barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@eggedalbarnehage.no Innsendt av: Linda Knutsen Hofton

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Melhus kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.bjornbeth@melhus.kommune.no Innsendt av: Monica Bjørnbeth

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tyristua barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ingerlise.kleven@tyristua.no Innsendt av: Inger Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 26.10.2016, saksnr. 40/16 Behandling: Aase Simonsen foreslo at

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Berg barnehage SA Halden Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: berg@barnehage.no Innsendt av: Birthe Kjernlie

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Virksomhetsområde barnehage

Virksomhetsområde barnehage Virksomhetsområde barnehage FSK 29.09.2016 Mona Mikalsen 1 Barnehagesjef Konsulent 7 kommunale barnehager Spesialpedagogisk team 9 Private barnehager 2 Styringsdokumenter: Barnehageloven Rammeplanen for

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bragernes Strand barnehage, Skaubo barnehage, Furu barnehage og Snarøya barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vefsn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.fakvam@vefsn.kommune.no Innsendt av: Trine Fåkvam Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Heimly familiebarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: trondha6@online.no Innsendt av: Renate Green

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer