Registrering. Forskning. Informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrering. Forskning. Informasjon"

Transkript

1 Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2007

2 Forord Kreftregisteret er enestående både nasjonalt og internasjonalt. Det som gjør Kreftregisteret unikt og sørger for komplettheten og sikrer kvaliteten, er en rekke forhold: den obligatoriske meldeplikten fra flere kilder at samtykke fra pasientene ikke kreves det individuelt identifiserende personnummeret som holder styr på alle meldingene vedrørende én og samme pasient at vi i Norge har klart å unnlate å bygge opp så vel regionale kreftregistre som lokale organrelaterte spesialregistre utenfor Kreftregisteret Kreftregisterets forskrift av desember 2001, som foruten å sørge for ovenstående, gir muligheter for ekspansjon av ett insidensregister til diagnose-, behandlings- og oppfølgingsregistre (kvalitetsregistre). Kreftregisteret er videre blitt gitt anledning til å bygge opp en særegen forsknings- og pasientorientert registerkompetanse med et stort tverrdisiplinært miljø. Dette sikrer status, respekt og en selvfølgelig plass i kreftmiljøene. Kvalitetsregistrene er muligens det aller viktigste som skjer innen kreftomsorgen i Norge i dag: Pasientene vil ha fritt sykehusvalg, og politikerne vil ha kunnskap om best practice. Grunnlaget for kunnskap og valg er nettopp de opplysningene som møysommelig og ressurskrevende bygges opp i disse registrene: Hver eneste pasient følges med registrering av alle diagnostiske utredninger og alle behandlinger - og konsekvenser av disse - gjennom hele sykdomsforløpet, herunder langtidsvirkningene hos de helbredede. I denne sammenheng er kontakten mellom Kreftregisteret og de nasjonale faggruppene for hver enkelt kreftform, Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG), Norsk Urologisk Cancer Gruppe (NUCG) etc. av meget stor betydning. Betydningen av slike kliniske registre kan illustreres ved resultatene fra Colorectalcancerregisteret: 71 prosent av pasientene var i live fem år etter at de fikk diagnostisert endetarmskreft i 2004, mot 61 prosent ti år tidligere. Antallet som i perioden fikk lokalt tilbakefall, noe som har meget høy dødelighet, ble redusert fra 28 prosent i 1988 til 9 prosent i Ved inngangen av 2008 er flere nye kvalitetsregistre under etablering. Kreftregisteret, med de eksterne fagmiljøene, har store forventninger til resultatene. Etableringen av registrene har inntil nå skjedd innen eksisterende økonomiske rammer i Kreftregisteret, og ved bidrag fra Kreftforeningen samt enkelte sykehus. Det er imidlertid nå helt nødvendig med offentlige tilleggsmidler for å kunne sikre etablering og drift. Foruten sikring av behandlingskvaliteten, vil registrene også kunne bidra til å evaluere kostnadene ved ny og kostbar teknologi, både innen diagnostikk og behandling. Kreftregisteret er også en meget attraktiv samarbeidspartner i de internasjonale kreftforskningsmiljøene. Det er uten tvil vårt legale grunnlag og kreftforsknings-kompetansen som i særlig grad gjør Kreftregisteret interessant som kreftforsknings-alliert, både for tunge, ikke-kommersielle kreftforskningsmiljøer som USAs National Cancer Institute og MD Anderson Cancer Center og WHOs International Agency for Research on Cancer i Lyon og kommersielle, som vaksineprodusentene Merck og GlaxoSmithKline, eller for den internasjonale nikkelindustrien. JANUS serumbank ble etablert i 1973, og Kreftregisteret har det administrative ansvar sammen med en styringsgruppe. Instituttets aktive innsats for forskningsmessig utnyttelse av serumbanken bidrar også til den særlige interessen fra internasjonale kreftforskningsmiljøer. Gjennom kreftdata, biobanker og kompetanse innen kreftbiologi og -klinikk utgjør Kreftregisteret en viktig brikke innen translasjonsforskningen: grunnforskning (laboratoriebasert) epidemiologisk forskning (registerbasert, reality-based) klinisk forskning (kliniske forsøk, evidence-based) Kreftregisteret, institutt for populasjonsbasert kreftforskning, ble lagt under Helse Sør RHF i Vi beholdt imidlertid vårt eget kapittel på statsbudsjettet og fikk eget styre. Statusen som et uavhengig nasjonalt

3 forskningsinstitutt, som skal tjene alle landets helseforetak og kreftforskningsmiljøer samt forvaltningen, er vår viktigste premiss. Bare slik sikrer vi vår spesielle forskningsarena som strekker seg fra vugge til grav. Hovedformålet for Kreftregisteret er altså forskning. Dette vises tydelig gjennom produksjonen av vitenskapelige artikler og utdanningen av nye forskere som foregår i Kreftregisterets regi. De siste 20 år har instituttet frembrakt 36 doktorgrads-avhandlinger med stipendiat og hovedveileder ansatt ved Kreftregisteret. I 2007 fullførte seks nye doktorander sin forskningsutdanning. Kreftregisteret har også bidratt med veiledning og samarbeid i en rekke eksterne institutters doktorgrader og andre forskningsprosjekter. Året 2007 har vært særdeles produktivt i forhold til antall publiserte artikler. Kreftregisterets ansatte har vært hoved- eller medforfattere i 107 publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidskrifter. Dette er det høyeste antallet som er registrert i løpet av ett år fra Kreftregisteret. I tillegg har de 323 artiklene medarbeidere i Kreftregisteret hadde ansvaret for i perioden pr vært sitert 3608 ganger i andres vitenskapelige arbeider. I tillegg til den omfattende forskningsaktiviteten, leverte vi allerede i desember 2007 den nasjonale statistikk for forekomst av kreft for året 2006 samt annen informasjon om kreftbildet i Norge prevalens, overlevelse og dødelighet. Årets spesialtema var en artikkel om hvordan vi sikrer kvaliteten på data. Publikasjonen Cancer in Norway benyttes hyppig både som oppslagsverk og som grunnlag for undervisning ved sykehus, universiteter og høyskoler og i forvaltningen. Foruten de gunstige betingelser nevnt innledningsvis, er det takket være en kompetent, arbeidsom og trivelig stab at nivået er høyt kvantitativt og kvalitativt. Frøydis Langmark Direktør

4 Innholdsfortegnelse Kreftregisteret 5 Figur: Kreftregisterets organisasjonsstruktur 5 Sentralt i Cancer in Norway 6 Seks doktorgrader i Publikasjoner og forskningsformidling 7 Sola-prosjektet 7 Rosenborg-rapporten 7 Kreftforekomst på norsk sokkel 7 Datautleveringsenhet 7 Ny IT-avdeling 8 Kvalitetsregistre 8 Elektroniske meldinger 8 Mammografiprogrammet 8 Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 8 Færre dør av brystkrft og livmorhalskreft 9 Nye websider 9 Ny nettverksstruktur 9 HMS 9 Pågående prosjekter i Forskningsprosjekter tilknyttet Avdeling for årsaks- og karsinogeneseforskning 10 Forskningsprosjekter tilknyttet Avdeling for screeningbasert forskning 11 Forskningsprosjekter tilknyttet Avdeling for klinisk forskning 12 Forskningsprosjekter tilknyttet stab 12 Eksternt initierte forskningsprosjekter 13 Foredrag og andre registrerte eksterne oppdrag i Publikasjoner Regnskap Kreftregisterets historie 27 Kreftregisterets formål 27

5 Kreftregisteret Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning, ble etablert av Landsforeningen mot kreft i 1951 og overtatt av staten i Kreftregisteret var i 2007 en del av Helse Sør-Øst RHF, som en egen organisasjonsenhet med eget kapittel på statsbudsjettet og med eget enhetsstyre i Rikshospitalet HF. Instituttet samarbeider med sykehusene i alle helseregioner, med forskningsmiljøer i og utenfor universitetene nasjonalt, og med en rekke forskningsinstitusjoner i utlandet. I tillegg innehar Kreftregisterets forskere verv i flere nordiske og internasjonale organisasjoner og forskningsfora. Fem avdelinger Kreftregisterets stab består av om lag 150 personer (115 årsverk) og er fra 2007 organisert i tre fagavdelinger og to stabs-/støtteavdelinger: Fagavdelinger Avdeling for årsaks- og karsinogeneseforskning: Forskning på arv, kosthold, hormoner, miljøfaktorer og yrkesbetinget kreft Avdeling for screeningbasert forskning: Masseundersøkelser mot livmorhalskreft og brystkreft, samt forskning Avdeling for klinisk forskning: Koding, registrering og forskning Stabs-/støtteavdelinger Administrasjonsavdelingen: Stabsfunksjoner, informasjon/dokumentasjon IT-avdelingen: IT-drift og -utvikling Figur: Kreftregisterets organisasjonsstruktur 5

6 Sentralt i 2007 Nærmere beskrivelse av forskningsaktivitetene ved de ulike avdelingene i Kreftregisterets vil finnes i Cancer in Norway Ved registeret er det kontinuerlig aktivitet knyttet til innsatsområdene registrering, forskning og informasjon. Under omtales noen av aktivitetene som i særlig grad preget Cancer in Norway Kreftregisteret publiserer de viktigste tallene for forekomst, overlevelse og dødelighet av de ulike kreftsykdommene i Norge i rapporten Cancer in Norway tallene ble publisert allerede i desember Grunnet godt samarbeid med de kliniske miljøene og iherdig arbeid blant Kreftregisterets kodestab, kan vi nå presentere krefttallene før det er gått ett år etter diagnoseåret. Totalt fikk personer kreft i Norge i Befolkningen blir stadig større og gjennomsnittsalderen høyere, noe som bidrar til at vi får flere krefttilfeller. Forekomsten av prostatakreft har økt jevnt siden Antall tilfeller av brystkreft og lungekreft blant kvinner og tykktarmkreft hos begge kjønn har også økt kontinuerlig, mens stadig færre får magekreft. 57 prosent av menn og 63 prosent av kvinner med kreft er i live fem år etter at de fikk sin kreftdiagnose. De siste femti årene er sjansene for å overleve kreft fordoblet hos menn og økt med femti prosent hos kvinner. Cancer in Norway 2006 inneholder et spesialemne om datakvaliteten ved Kreftregisteret. Rapporten bekrefter registerets posisjon som et av de ledende i verden på kreftregistrering. Seks doktorgrader i 2007 Inger Kristin Larsen disputerte 12. januar I sin avhandling viste hun at personer som hadde deltatt i screeningundersøkelse for tarmkreft hadde lavere fysisk aktivitet og inntak av frukt og grønt enn dem som ikke hadde deltatt i en slik undersøkelse. Dette kan tyde på at screeningdeltakelse kan redusere motivasjonen for å tilstrebe en sunn livsstil. Hilde Langseth disputerte 19. januar Hun viste at kvinner i norsk papir- og celluloseindustri har økt risiko for å utvikle eggstokkreft. Hennes studie indikerer en sammenheng mellom asbesteksponering og denne krefttypen. Tor Molden disputerte også 19. januar Hans doktorgradsarbeid viste at HPV-test kan gjøre det lettere å finne ut hvilke kvinner som står i fare for å utvikle livmorhalskreft. Molden har også vært med på å utvikle en ny test for dette viruset. Morten Tandberg Eriksen disputerte 2. februar Hans doktorgradsavhandling viste at stadig færre pasienter med endetarmskreft har fått tilbakefall av sykdommen etter at en ny operasjonsmetode ble innført, og sykehusene startet å registrere resultatene sine i Rectumcancerregisteret. Avhandlingen viste også at komplikasjonene opptrer sjeldnere ved den nye operasjonsmetoden. Jenny-Anne Sigstad Lie disputerte 9. mai Hun undersøkte kreftrisiko hos sykepleiere. Avhandlingen viste at tisikoen for å få brystkreft er dobbelt så stor for sykepleiere som har jobbet nattevakter i mer enn 30 år, sammenliknet med sykepleiere som aldri har jobbet om natten. Torbjørn Paulsen disputerte 30. november Hans avhandling viste blant annet at eggstokkreftpasienter behandlet ved regionsykehusene har bedre sjanse for å overleve sykdommen enn pasienter behandlet ved lokalsykehusene i Norge. 123 forskningsprosjekter i 2006 Ved utløpet av 2006 var Kreftregisteret aktiv i 123 forskningsprosjekter, derav 99 som instituttet hadde hovedansvar for og 24 med eksternt hovedansvar. 6

7 Publikasjoner og forskningsformidling I 2007 bidro Kreftregisterets ansatte og tilknyttede forskere til 103 vitenskapelige artikler. Kreftregisterets vitenskapelig ansatte drev også annen ekstern formidlingsvirksomhet, i form av foredrag, intervjuer og andre eksterne presentasjoner. 130 eksterne presentasjoner som ble registrert i I perioden ble det publisert 323 artikler. Per er disse sitert 3608 ganger i andre vitenskapelige publikasjoner. Sola-prosjektet Kreftregisteret ufører på oppdrag av Norske Shell AS en studie som skal kartlegge om det forekommer mer kreft blant tidligere ansatte og naboer av det nedlagte Sola-raffineriet enn i den norske normalbefolkningen. I begynnelsen av desember 2007 ble det avholdt et nytt møte i ressursgruppa for Sola-prosjektet. Her var representanter fra Sola kommune, A/S Norske Shell, de ansatte ved Shell og beboere i kommunen til stede. Prosjektprotokollen ble presentert og diskutert i ressursgruppa og i tillegg ble en foreløpig tidsplan vedtatt. Studien omfatter behandling av sensitive personopplysninger. Kreftregisteret må derfor søke konsesjon fra Datatilsynet. Prosjektet må i tillegg godkjennes av forskningsetisk komité, og Sosial- og helsedirektoratet må gi dispensasjon fra taushetsplikten. Disse søknadene er nå ferdig utarbeidet. Når de nødvendige godkjennelsene foreligger, kan Kreftregisteret begynne arbeidet med oversiktene over tidligere ansatte ved raffineriet og beboere i Sola kommune. Målet er å inkludere alle som har jobbet på raffineriet i driftsperioden ( ), og benytte opplysninger om når og hvor lenge de har vært ansatt, og i hvilke avdelinger, stillinger og arbeidsområder der har arbeidet. I tillegg vil Kreftregisteret inkludere alle som har bodd i Sola kommune i kortere eller lengre tid mellom 1967 og Rosenborg-rapporten Siden andre halvdel av 1990-tallet har det vært reist mistanke om opphopning av kreft (lymfom og leukemi) blant personer som har arbeidet i Rosenborglaboratoriene ved NTNU i Trondheim. Flere pasienter har vært til medisinsk vurdering, og sykdommen har vært satt i sammenheng med håndtering av kreftfremkallende stoffer. Kreftregisteret har nylig bidratt i en arbeidsgruppe som så på forekomsten av hematologisk kreft. Arbeidsgruppen konkluderte med at det ikke er grunn til å anta at generelt virke på Rosenborg innebar noen overrisiko for hematologisk kreft. Kreftforekomst på norsk sokkel Kreftregisteret samlet i inn opplysninger på spørreskjema fra offshoreansatte. Disse skal danne grunnlaget for fremtidige analyser av sykdomsrisiko blant ansatte på norsk sokkel. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har bevilget midler slik at Kreftregisteret kunne foreta en foreløpig vurdering av kreftforekomsten blant deltakerne i undersøkelsen. Hensikten var å kunne si noe om når videre studier kan igangsettes. Rapporten ble overlevert AID i desember Beregningene viser at den totale forekomsten av kreft blant offshorearbeiderne ikke avviker mye fra det vi ville forvente i forhold til gjennomsnittsbefolkningen. For noen kreftformer ser vi imidlertid en forhøyet risiko blant de mannlige offshoreansatte. Dette gjelder for akutt myelogen leukemi (AML) og kreft i brysthinne (pleura, vanligvis mesoteliom). Antall tilfeller av disse kreftformene er imidlertid lavt og ligger på, eller under grensen for det man kaller statistisk signifikant. En mulig årsak til akutt myelogen leukemi er eksponering for oljeprodukter som benzen, og eksponering for asbest er den vanligste årsaken til kreft i brysthinne. Siden begge sykdommene kan være yrkesbetinget og siden det er kjent at eksponeringer blant deltakerne kan medvirke til utvikling av slik sykdom, ser vi det som sannsynlig at økningen er reell og har sammenheng med tidligere arbeidsforhold. Hvorvidt det skriver seg fra offshorearbeid eller annet tidligere arbeid, kan vi foreløpig ikke avgjøre. Kreftregisteret vil i samarbeid med partene i arbeidslivet lage planer for videreføringen av dette forskningsprosjektet. Datautleveringsenhet Kreftregisteret opprettet høsten 2006 en egen datautleveringsenhet som skal ta seg av ulike henvendelser om utlevering av alt fra tabelldata/statistikk til koblede filer med individdata. Med opprettelsen av denne enheten har Kreftregisteret fått bedre rutiner for behandling og oppfølging av henvendelser, samt bedre oversikt over hva slags og hvor mye data som utleveres. Alle henvendelser til og utleveringer fra Kreftregisteret blir loggført (jfr. Kreftregisterforskriften 3-8 (Oversikt over utleveringer)). Vi har det siste halvannet året sett en økning i antall henvendelser om datautlevering (138 i perioden september 2006 til april 2007 til 181 i perioden mai 2007 til januar 2008). Dette skyldes trolig at ulike miljøers kjennskap til Kreftregisteret har økt, både fordi Kreftregisteret i økende grad har informert om rutiner for datautlevering og fordi søknader om data har blitt behandlet mer effektivt. 7

8 I 2007 mottok Kreftregisteret 225 henvendelser vedrørende utlevering av data. 29 henvendelser er besvart med hjemmel i Kreftregisterforskriften 1-3 (Kreftregisterets formål), 9 etter 3-1 (Sammenstilling av opplysninger for statistikk), 151 etter 3-4 (Plikt til å utlevere ikke koblede data til forskning m.v.) og 38 etter 3-5 (Utlevering og annen behandling av opplysninger i Kreftregisteret). Enkelte henvendelser er registrert med flere hjemmelsgrunnlag. Gjennomsnittlig tid fra søknad om utlevering av data er godkjent, dvs. når alle nødvendige tillatelser er på plass, til data er utlevert er cirka 15 dager. Data utleveres til hele Norge og til utenlandske prosjekter (for eksempel Cancer Incidence in five continents og Eurocare-4 ). Blant annet er lokalaviser, kommunehelsetjenester, legemiddelfirmaer, sykehus, ulike forskningsmiljøer og offentlige etater mottagere av data. Alle henvendelser vedrørende utlevering av data fra Kreftregisteret skal sendes til: Kreftregisteret v/ Datautleveringsenheten 0310 OSLO E-post: Ny IT-avdeling Kreftregisteret har gjennomført en omorganisering, der IT-staben ble organisert i en egen avdeling fra 1. oktober IT-avdelingen har ansvar for drift og utvikling, og ledes av Jan F Nygård. Kvalitetsregistre Kreftregisteret fortsetter arbeidet med å opprette diagnose-, behandlings- og oppfølgingsregistre for ulike krefttyper (kvalitetsregistre). Hovedformålene er kvalitetsevaluering av behandlingen og forskning. I 2007 er alle tidsplaner i arbeidet med å etablere kvalitetsregistre for brystkreft fulgt. Takket være godt samarbeid med de kliniske gruppene i Onkologisk forum, ser det ut som målet om a ha registrene i gang i 2008 er overkommelig. Norsk malignt melenomregister har ferdigstilt et nytt meldeskjema for malignt melanom, som ble tatt i bruk 1. januar Det jobbes med å integrere registre for flere krefttyper i Kreftregisterets insidensregister i nærmeste fremtid. Elektroniske meldinger I samarbeid med de kliniske miljøene jobber Kreftregisteret med å få på plass et overordnet system for elektronisk registrering av kreftdata. En underliggende IT-struktur hos melderne og et system for behandling av meldingene i Kreftregisteret er utprøvd og vil tas i bruk i På sikt skal alle kliniske og patologiske meldinger gå via Kreftregisterets elektroniske meldingstjeneste KREMT. Mammografiprogrammet Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) til kvinner mellom 50 og 69 år. Mammografi kan oppdage små svulster i brystet som ikke har spredd seg, noe som ofte gir en god prognose. Helse og omsorgsdepartementet har bevilget midler til Forskningsrådet for en ekstern evaluering av effekten av Mammografiprogrammet. Målet for den forskningsbaserte evalueringen er å undersøke om Mammografiprogrammet oppfyller intensjonene i programmet. Fokus vil særlig rettes mot om Mammografiprogrammet oppnår hovedmålet om 30 prosent reduksjon av dødelighet av brystkreft for kvinner som inviteres til screening. Budsjettet for hele evalueringsperioden er rundt 12 millioner kroner. Søknadsfristen for prosjekter i mammografievalueringen er satt til 16. april En styringsgruppe har ansvaret for den faglige oppfølgingen av evalueringsprosjektene. Det ble i 2007 opprettet et nytt brystdiagnostisk senter ved A-hus for Akershus øst (Romerrike og Follo). Den første av i alt tre rapporter om eventuell utvidelse av Mammografiprogrammet ble publisert på Kreftregisterets nettsider i november Denne og de to siste rapportene vil trykkes og distribueres tidlig i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Masseundersøkelsesprogrammets hovedmål er å redusere antall tilfeller og dødeligheten av livmorhalskreft. Programmet anbefaler at kvinner som har debutert seksuelt og er i alderen år tar en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Folkehelseinstituttet anbefalte i 2007 at vaksine mot livmorhalskreft innføres i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for jenter i elleve-tolvårsalderen. Anbefalingene baserer seg på en rapport fra en medisinskfaglig arbeidsgruppe og vurderinger fra Kunnskapssenteret. Arbeidsgruppen er nedsatt av Folkehelseinstituttet og har representanter fra ulike medisinske fagmiljøer, blant annet Kreftregisteret. I tillegg til denne gruppens medisinsk-faglige vurderinger, har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjort en økonomisk evaluering av vaksinen. Senteret har også sett på hva vi vet om effekten av slike vaksiner. Vaksinen skal hindre utvikling av livmorhalskreft, ved å motvirke infeksjon med det seksuelt overførbare humant papillomavirus (HPV). 8

9 Rapportene er sendt Helse- og omsorgsdepartementet, som vil ta beslutningen om vaksinen skal tas med i vaksinasjonsprogrammet. Færre dør av brystkreft og livmorhalskreft Statistisk Sentralbyrås publiserte i oktober 2007 tall for dødsårsaker i den norske befolkningen, som viser en nedgang i antall døde av brystkreft og livmorhalskreft. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft startet i Mammografiprogrammet startet i fire prøvefylker i 1995/96 og ble gradvis innført i andre fylker i perioden For begge kreftformer har det vært en nedgang i antall døde siden innføringen av programmene. Dødeligheten av sykdommene stiger med alder, og på grunn av aldringen i befolkningen ville vi forventet stigende dødstall hvis intet hadde blitt gjort. For kreft i livmorhalsen var det 72 dødsfall i Dette er det laveste antallet dødsfall som er registrert for denne sykdommen. For brystkreft var det 695 dødsfall blant kvinner i Dette er på nivå med året før, men godt under tallene ved start av masseundersøkelsen. Antall dødsfall År Brystkreft Kreft i livmorhalsen Nye websider Kreftregisteret la i 2007 ut et anbud på implentering av nye websider for registeret samt levering av nytt publiseringssystem. Design og struktur på nettsidene er utarbeidet i en tidligere fase av prosjektet, og ble gjort i samarbeid med Kantega. Valg av samarbeidspartner for publiseringsløsningen gjøres tidlig i 2008 og implementeringen starter umiddelbart. Illustrasjonen viser hvordan de nye nettsidene vil se ut. Ny nettverksstruktur Instituttets nye nettverksstruktur var på plass i Den nye strukturen er soneinndelt, og brukertypene defineres klarere enn tidligere. Hensikten er å øke sikkerheten i forhold til sensitive opplysninger, men samtidig lage et system som er mer fleksibelt for Kreftregisterets ansatte. Det nye nettverket vil også gjøre registeret bedre forberedt på å samarbeide med eksterne grupper, for eksempel ved innføringen av elektroniske meldinger. HMS Kreftregisteret arbeider løpende med forbedring og vedlikehold av arbeidsmiljøet for våre ansatte. Vi legger vekt på fysisk tilrettelegging. Oppfølging av sykmeldte, eller de som står i fare for å bli sykmeldt, prioriteres. Vi søker videre å ivareta individuell tilpasning som vil være til nytte for medarbeidere med særlige behov. Vi tilbyr også våre ansatte én time fysisk trening per uke i arbeidstiden. Per var det 146 ansatte ved Kreftregisteret. Sykefraværet har vært stabilt på 3-4 prosent de senere årene. I 2007 var sykefraværet på 3,9 prosent, mot 2,8 prosent i Av dette utgjorde legemeldt fravær 3,3 prosent. Det ble gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i regi av Helse Sør i Kreftregisteret vil følge arbeidsmiljøundersøkelser i regi av Helse Sør-Øst, og en ny skal etter planen iverksettes i

10 Pågående prosjekter i 2007 Forskningsprosjekter tilknyttet Avdeling for årsaks- og karsinogeneseforskning Ansvarlig Tittel Grimsrud Tom K. Kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant norske papir- og cellulose arbeidere Grimsrud Tom K. Kreftrisiko innen vaskeri- og renseribransjen spesielt for personer eksponert for tetrakloretylen Grimsrud Tom K. Janus serumbank Grimsrud Tom K. Cancer risk and mortality among Norwegian navy personnel Grimsrud Strand Aas Tom K. Leif Åge Gjøril Bergva Kreftforekomst på norsk sokkel. Hansen Svein Two distinct aetiologies of cardia cancer; evidence from premorbid serological markers of gastric atrophy and H. pylori status Hjartåker Anette Inntak av mjølk og mjølkeprodukt og risiko for brystkreft Hjartåker Anette Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder (Lærebok) Kjærheim Kristina Epithelial ovarian cancer.a clinical epidemiological approach on diagnosis and treatment Kjærheim Kristina Alcohol-related cancers and genetic susceptibility in Europe (ARCAGE) Kjærheim Kristina Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA) Kjærheim Kristina Nested case-control study of lung cancer in the asphalt industry Gislefoss Randi E Endogenous Hormons and Prostate Cancer Gislefoss Randi E PREMIRA - Premorbide Markers In Rheumatoid Arthritis Gislefoss Randi E JANUS SERUMBANK - Prøvestabilitet og analyse av prognostiske markører for ovarialkreft Langseth Hilde Kreft i norsk papir- og celluloseindustri Langseth Hilde Janus serumbank Langseth Hilde CCPRB Network of Excellence under EUs 6. rammeprogram Robsahm Trude Eid Føflekkreft i Norge fødselskohortene , epidemiologiske aspekter Robsahm Trude Eid UV-stråling i Norge og mulige effekter på kreftutvikling Robsahm Trude Eid Kreft blant eliteidrettsutøvere Strand Leif Åge Kreftrisiko blant militært personell i Sjøforsvaret Syse Astri Life after cancer Tretli Robsahm Steinar Trude Eid Vitamin D (calsidiol) and prognosis after Prostate cancer Tretli Steinar Identifying individuals and families with genetic disposition for colorectal cancer Tretli Robsahm Steinar Trude Eid Serumnivå av vitamin D (kalsidiol) og kreftprognose Weedon-Fekjær Harald Hvor fort vokster brystkreftsvultser? Weedon-Fekjær Harald Modelling breast cancer screening; Developing new methods of estimating breast cancer tumour growth and screening test sensitivity using screening data Weiderpass Tretli Elisabete Steinar Use of hormone treatment in adolescence to prevent excessive growth (Tall girls Weiderpass Elisabete Plasma levels of enterolactone influence on incidence of breast, endometrial and prostate cancer Weiderpass Bray Weiderpass Bray Johansen Weiderpass Bray Elisabete Freddie Elisabete Freddie Tom Børge Elisabete Freddie Risk of second non-breast cancer after female breast cancer a joint study from Denmark, Finland and Norway Descriptive epidemiology of MDS (myelodysplastic syndrome) in Norway from 1953 to 2005 Women in Europe Against Lung Cancer and Smoking 10

11 Weiderpass Elisabete Tumöregenskaper och prognos vid ovarialcancer: betydelsen av hormonrelaterade etiologiska faktorer. Weiderpass Elisabete Pregnancy estrogens, diet, and markers of possible breast cancer risk Weiderpass Elisabete Second cancers International Multicentric Study Weiderpass Elisabete Infectious diseases and cancer in Uganda Weiderpass Elisabete Women s Lifestyle and Health Forskningsprosjekter tilknyttet Avdeling for screeningbasert forskning Ansvarlig Tittel Aas Gjøril Bergva Utvidelse av aldersgruppen i Mammografiprogrammet. Momenter ved inklusjon av aldersgruppene år og år. Ertzaas Ertzaas Sørum Hofvind Anne Kathrin Olsen Anne Kathrin Olsen Ragnhild Solveig Enhetlig bruk av PGMI-klassifisering i Mammografiprogrammet. Quality assurance of mammograms in the Norwegian Breast Cancer Screening Program Haldorsen Tor Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft og utvikling i forekomst og dødelighet av livmorhalskreft Haldorsen Tor Kosmisk stråling og kreftrisiko blant flygere og kabinansatte. Nordisk studie av kabinansatte Hoff Geir NOCCAP Hofvind Solveig Risk factors for having a breast cancer diagnosed in the Norwegian Breast Cancer Screening Program Hofvind Solveig Aspects of arbitration breast cancers in the Norwegian Breast Cancer Screening Program Hofvind Solveig Outcome and performance measures in annual opportunistic screening in Vermont and biennial organized screening in Norway Hofvind Solveig Interval cancers in North Carolina and Norway Hofvind Solveig Aspects of participation in the Norwegian Breast Cancer Screening Program Hofvind Solveig Review of interval cancers in the Norwegian Breast Cancer Screening Program Kalager Mette Bilateral breast cancer - incidence, treatment, prognosis and mortality. Kalager Mette Studies of socio-demographic factors influence on attendance, and mortality and survival studies of breast cancer in the Norwegian Breast Cancer Screening Program Lie Kathrine Cytologi versus HPV testing for deteksjon av høygradig cervixneoplasia. Tverrfaglig studie for evaluering av DNA og mrna baserte molekylære teknikker i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Molden Tor Evaluation of the use of HPV-testing in the Norwegian Cervical Cancer Screening Program Nygård Skare Nygård Skare Nygård Klungsøyr Nygård Hagerup- Jenssen Nygård Hukkelberg Steen Skare Mari Gry Baadstrand Mari Gry Baadstrand Mari Ole Mari Maria Mari Silje Sommer Rita Gry Baadstrand CAP compleat assertainmet program, oppfølging av kvinnnene som inngikk i Future II studien med HPV-vaksine Studie om forekomst av humant papilomavirus (HPV) hos norske kvinner som deltar i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft: før innføringen av HPV vaksinering Inconsistent self reported cervical screening participation Smoking and genital warts study among Nordic women Sociodemographic and behavioural factors related to attendance in cervical screening among Norwegian women aged Cytologiske karakteristiska i finnålsaspirater (FNAC) fra sarkomer (unntatt fyllodes svulster) i mammae 11

Registrering. Forskning. Informasjon. Årsrapport 2010 Kreftregisteret i 2010 - prosjekter - publikasjoner - regnskap

Registrering. Forskning. Informasjon. Årsrapport 2010 Kreftregisteret i 2010 - prosjekter - publikasjoner - regnskap Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2010 Kreftregisteret i 2010 - prosjekter - publikasjoner - regnskap 2 Forord fra direktøren Kreftregisterets formål er å registrere krefttilfeller, drive forskning

Detaljer

Årsrapport 2011. Kreftregisteret

Årsrapport 2011. Kreftregisteret Årsrapport 2011 Kreftregisteret Innhold nøkkeltall 2011... 3 Forord direktør... 4 Forord styreleder... 6 om Kreftregisteret... 7 Registeravdelingen... 8 Registerinformatikkavdelingen... 10 Forskningsavdelingen...

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Mammografiprogrammet i Norge

Mammografiprogrammet i Norge Mammografiprogrammet i Norge Evaluering av prøveprosjektet 1996-2000 Kreftregisteret Forskningsrapport nr. 2-2000 Forord Det er en stor glede å kunne presentere en evaluering av prøveprosjektet med mammografi

Detaljer

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Kvalitetsmanual Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Forord Bergen/Oslo, desember 2011 Siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Design omslag: Margrete M. Christensen/ InfoMediaHuset AS Foto: Catharina Malmfors

Design omslag: Margrete M. Christensen/ InfoMediaHuset AS Foto: Catharina Malmfors Kvalitetsmanualen er revidert av representanter for de ulike faggrupper og institusjoner i Mammografiprogrammet. Se revisjonsansvarlig for hvert nytt kapittel. Ansvarlig utgiver: Kreftregisteret, Institute

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer

DNP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014. DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology. International Academy of Pathology Norwegian Division

DNP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014. DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology. International Academy of Pathology Norwegian Division DNP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology International Academy of Pathology Norwegian Division 1 Forord Den norske patologforening (DNP) er en av de

Detaljer

Kampen mot kreft. Lever mot alle odds

Kampen mot kreft. Lever mot alle odds Kampen mot kreft Et bilag om norsk kreftforskning og utvikling 4. utgivelse fra Oslo Cancer Cluster Bruker kroppens eget immunsystem i kreftbehandlingen Side 18 Innovasjonsparken er på vei Side 16 Lever

Detaljer

Årsrapport 2005 - 1 -

Årsrapport 2005 - 1 - Årsrapport 2005-1 - Vi presenterer med dette årsrapporten for Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) for 2005. Dette er det første virksomhetsåret for HØKH, derfor har vi lagt vekt

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Guro L. Andersen 1,2 and Sandra Julsen Hollung 1 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.siv.no/cprn

Detaljer

Faglig rapportering 2006

Faglig rapportering 2006 FORSKNINGSPROSJEKTER - NASJONALE FUNKSJONER - NASJONALE OG REGIONALE KOMPETANSESENTRE Faglig rapportering 2006 HELSE VEST 1 Forord Faglig rapportering 2006 har det nysgjerrige barnet på forsiden. Rekruttering

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic. Storødegård Konsulent AS ÅRSRAPPORT 27 diagenic asa grenseveien 92, 663 oslo tlf: 23 24 89 5 fax: 23 24 89 59 E-mail:diagenic@diagenic.com 2 3 administrerende direktør har ordet 3 TRANSFORMASJON FRA FORSKNING

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål IS-0373 Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål 1 Forord Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer med

Detaljer

FOR EARLIER DISEASE DETECTION ÅRSRAPPORT - 2008

FOR EARLIER DISEASE DETECTION ÅRSRAPPORT - 2008 FOR EARLIER DISEASE DETECTION ÅRSRAPPORT - 2008 2 Høydepunkter fra 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Oppstart av prosjekt for utvikling av en biomarkør

Detaljer

NSF-LKS kongress i Drammen 4. 6. mai 2011

NSF-LKS kongress i Drammen 4. 6. mai 2011 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 3-2010 - 12. årgang NSF-LKS kongress i Drammen 4. 6. mai 2011 Foto: Birgitte

Detaljer

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr.

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr. Rapport fra evalueringsgruppen Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie nr. 1/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE

DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE T H E N O R W E G I A N D E N T A L J O U R N A L 1 2 4. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 4 Alle bør stole på tannlab en sin! Vårt ønske er å bidra til å finne rett

Detaljer

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP Hjerneslag representerer en stor utfordring for helsevesenet. I Tidsskriftet nr. 6 10/2007 publiseres en rekke artikler om hjerneslag. Artiklene er redigert av Jan C. Frich. Nr. 6/2007 Hjerneslag like

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer