Saksnr Utvalg Møtedato 14/08 Hovedarbeidsmiljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utvalg Møtedato 14/08 Hovedarbeidsmiljøutvalget 27.08.2008"

Transkript

1 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 14/08 Hovedarbeidsmiljøutvalget HMS-satsingsområder 2009 Innstilling HAMU tar saken til orientering og slutter seg til forslaget. Saksredegjørelse Bakgrunn Fylkeskommunens satsningsområder innen for helse, miljø og sikkerhetsarbeid for 2009, bygger videre på og sees i sammenheng med den helhetlige arbeidsgiverpolitikken, HMSårsrapporteringen for 2007 og satsningsområdene for HMS-arbeidet inn i en ny sammenheng IA-arbeidet og de enkelte områdene innen HMS-arbeidet blir i dag satt inn i større og nye sammenhenger. For Akershus fylkeskommune vil det si at satsingsområdene samles i to større prosjekt: Universell utforming og Helsefremmende arbeidsmiljø. Universell utforming Fylkestinget mener fylkeskommunen bør være i forkant og markere seg som en samfunnsutvikler på dette området, og har vedtatt at et av punktene som spesielt skal prioriteres i fht. universell utforming er Akershus fylkeskommune som en inkluderende arbeidsgiver. Det skal etableres og forankres en strategi som fokuserer på å øke andelen ansatte med ikke vestlig bakgrunn, og å øke andelen ansatte med redusert funksjonsevne/yrkeshemming. Strategien skal også omfatte nødvendige tilpasninger og tilrettelegging for ansettelser innen disse gruppene. Prosjektet skal starte i sentraladministrasjonen og øvrige virksomheter i Galleriet og skal tjene som pilot for øvrige virksomheter. Det videre arbeidet i prosjektet vil bli lagt fram som sak for HAMU i løpet av høsten 2008.

2 Helsefremmende arbeidsmiljø Det er en økning i sykefraværet i hele landet, og det er særlig sykefraværet hos yngre medarbeidere som har økt. Fylkeskommunens sykefravær følger samme tendens. Fylkesrådmannen mener at i tillegg til å fortsette arbeidet med oppfølging av sykemeldte i hht. de nye retningslinjene fra NAV, er tiden moden for å i større grad å flytte fokus til forebyggende og helsefremmende tiltak for å få økt jobbnærvær. Prosjektet helsefremmende arbeidsmiljø startes høsten 2008 og avsluttes ved utgangen av I prosjektperioden skal virksomhetene starte prosesser og tiltak for økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold, stimulere til et godt psykososialt arbeidsmiljø og ergonomiske tiltak for å forebygge belastningsskader. Fylkesrådmannen vil tilby tiltak for kompetanseheving på området helsefremmende arbeidsmiljø for virksomhetenes ledere med personalansvar (se sak 2008/6509 Helsefremmende arbeidsmiljø - prosjektdirektiv). Seniorpolitikk Oppfølging og praktisering av seniorpolitikken var et sentralt satsingsområde innen HMS i 2007, med påfølgende evaluering. På bakgrunn av de erfaringene som kom fram i evalueringen vil seniorpolitikken justeres og videreføres som en viktig del av arbeidsgiverpolitikken. Områder som videreføres fra 2008 HMS-systemet: arbeidet med å anskaffe og å implementere et elektronisk HMS-verktøy videreføres. Bedriftshelsetjenesten: Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten videreutvikles med utgangspunkt i det årlige planleggingsmøtet i hver virksomhet. Kartlegging av lærerarbeidsplasser: oppfølging og tiltak etter den planlagte kartleggingen av lærerarbeidsplasser gjennomføres. Saksbehandler: Sissel Eide Aasen Oslo, Harald K. Horne fylkesrådmann

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 15/08 Hovedarbeidsmiljøutvalget Helsefremmende arbeidsmiljø prosjektdirektiv Innstilling HAMU tar saken om prosjektet helsefremmende arbeidsmiljø til orientering. Viktige punkter i saken Akershus fylkeskommune er IA-bedrift og følger de nasjonale målsetninger hvor blant annet Lillestrømerklæringen om helsefremmende arbeidsplasser er et viktig grunnlagsdokument (se vedlegg 1). Saksredegjørelse Bakgrunn Med utgangspunkt i HMS-årsrapporteringen for 2006, hvor sykefraværet hadde en liten økning, arbeidet en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2007 med å komme frem til forebyggende tiltak som kan bidra til redusert sykefravær. Gruppen fokuserte på tiltak som særlig var aktuelle å iverksette på kort sikt, men konkluderte med at årsaken til sykefravær kan være svært sammensatt og at det som er gode tiltak for å forebygge sykefravær vil være ulikt fra virksomhet til virksomhet. De ønsket derfor å etablere et prosjekt om helsefremmende arbeidsmiljø hvor gruppens forslag til forebyggende tiltak kan bli tatt med for diskusjon og eventuell videreføring. Premisser og problemstillinger Den nye arbeidsmiljøloven av slår fast at arbeidsmiljøet også skal være helsefremmende: Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon ( 1-1). Intensjonen i loven er at

4 virksomhetene i tillegg til å kartlegge farer og problemer for å iverksette tiltak, også ideelt sett skal bygge på de gode erfaringene det som er helsefremmende. Det er nødvendig å se på hvordan begrepet helsefremmende defineres. Fageliten i sosiologi deler begrepet i to ulike forståelser av hva som bidrar til opprettholdelse av helse. Den ene tar utgangspunkt i årsaker til arbeidsrelatert sykdom og uhelse, mens den andre retter fokus mot forhold som bidrar til opprettholdelse og fremming av helse. Ved å definere slike helsefremkallende forhold kan helse opprettholdes og skapes på bakgrunn av å lære av faktorer som er helsefremkallende. Mange virksomheter vil hevde at de allerede har et stort fokus på tiltak som bidrar til helse, trivsel og velferd. Dette kan være alt fra fleksible arbeidstidsordninger, sosiale arrangementer, tilbud om treningsavtaler, massasje, psykologtjenester, inspirasjonskurs og coaching. I en artikkel om hvordan skape helsefremmende arbeidsmiljø hevder arbeidstilsynet at det er grunn til å være skeptisk med hensyn til hvorvidt denne typen tiltak faktisk er helsefremmende. Arbeidstilsynet mener at både forskning og tilsynserfaring viser at mye sykdom og uhelse oppstår på grunn av det man kan kalle for det grenseløse arbeidslivet. I et arbeidsliv med uendelige krav og uendelige muligheter evner verken virksomheter eller ansatte selv å sette grenser for arbeidsinnsatsen. Resultatet er stress, utbrenthet og muskel- og skjelettlidelser. Konklusjonen de trekker er at det er forskjell på prosesser og tiltak som er genuint helsefremmende og tilsynelatende helsefremmende. Et skille mellom disse er at genuint helsefremmende prosesser alltid vil ha et langsiktig perspektiv, mens det tilsynelatende helsefremmende ofte har et kortsiktig perspektiv. Et genuint helsefremmende perspektiv vil fremme det som kalles for bærekraftige organisasjoner, det vil si virksomheter som ikke forbruker sine medarbeidere. Fylkesrådmannen vurderinger og anbefalinger Tradisjonelt har arbeidslivet hatt hovedfokus på å finne årsaken til arbeidsrelatert sykdom og iverksatt tiltak for å rette opp skade, samt fokus på å endre praksis for å forebygge at tilsvarende skader oppstår igjen. Den nye tendensen i dag er at hovedfokus skal rettes mot tiltak som opprettholder, forebygger og fremmer helse. Med bakgrunn i at enkelte ansatte har arbeidsrelatert sykdom vil det for Akershus fylkeskommune være aktuelt å holde fokus i begge retningene i forhold til hva som kan være helsefremende. Fylkesrådmannen ønsker å starte en prosess som bidrar til å skape helsefremmende arbeidsmiljø i alle virksomhetene, ved å initiere prosjektet helsefremmende arbeidsmiljø (se vedlegg 2 Prosjektdirektiv). Tiltakene i prosjektet vil kunne spenne vidt, men skal ha følgende hovedretninger: kompetansehevende tiltak i forhold til helsefremmende arbeidsmiljø ergonomiske tiltak for å forebygge belastningsskader stimulerende tiltak for å fremme et godt psykososialt arbeidsmiljø motivasjonstiltak for økt fysisk aktivitet holdningsskapende tiltak for et sunnere kosthold Det gjøres mye på dette området i dag, og det er viktig å ha fokus på det som er bra. Fylkesrådmannen ønsker derfor at den enkelte virksomhet starter en kartlegging av

5 det som fungerer godt. Dette for bevissgjøring i forhold til å fremme et godt arbeidsmiljø og til bruk som eksemper for andre. Etter endt prosjektperiode skal området systematisk kartlegging av det som fungerer godt legges som gode eksempler i veiledningsdelen i fylkeskommunens HMS-system (HMShåndboka del 3). Saksbehandler: Sissel Eide Aasen Oslo, Harald K. Horne fylkesrådmann Vedlegg: vedlegg 1 Lillestrømerklæringen om helsefremmende arbeidsplasser vedlegg 2 Prosjektdirektiv - Helsefremmende arbeidsmiljø

6 Vedlegg 1 Lillestrøm-erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser Arena Hotell, Lillestrøm, 7. november 2002 Bakgrunn: Lillestrøm-erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser ble utarbeidet av 400 deltakere på konferansen om helsefremmende arbeidsplasser den 6. og 7. november Partene bak Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv har vært med i et forarbeid til erklæringen samt satt opp den endelige utformingen ut fra forslag fra og gjennom dialog med konferansedeltakerne: Landsorganisasjonen i Norge (LO) Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Rikstrygdeverket Arbeids- og administrasjonsdepartementet Sosialdepartementet Kommunenes Sentralforbund (KS) Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Akademikerne Arbeidsgiverforeningen NAVO Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) Konferansen ble arrangert av Statens Arbeidsmiljøinstitutt sammen med LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet. Alle aktørene bak Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv står bak konferansen som medarrangører. Erklæringen fremhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes når arbeidsplasser åpner opp for og imøtekommer den enkeltes behov, ressurser og potensial, og kan utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser. Virksomheten må bli en vekstplass for den ansatte. Bedriftskulturen må være inkluderende og åpen for egenart og mangfold. Dette handler også om hvordan vi skal få til et mer inkluderende arbeidsliv som tar vare på og utvikler mennesker. Et grunnleggende element for helsefremmende arbeidsplasser er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som reduserer risiko for sykdom og ulykker. Erklæringen vil være et viktig grunnlagsdokument for virksomhetene i arbeidet med å skape helsefremmende arbeidsplasser. 1. Vi er: ledere og andre ansatte i norske virksomheter og representanter for arbeidslivets organisasjoner som sammen vil arbeide for å skape helsefremmende arbeidsplasser. 2. Vårt utgangspunkt er: å starte en prosess som gir innhold til begrepet helsefremmende arbeidsplasser at vi ønsker å markere en vending i arbeidsmiljøarbeidet der oppmerksomheten rettes mer inn mot forholdet mellom mennesker og muligheter for utvikling at vi ser dette som et bidrag til å bygge et inkluderende arbeidsliv og organisasjonskulturer der dialog, gjensidig respekt og åpne prosesser er viktige elementer at vi bygger på vår arbeidsmiljølovgivning og HMS-tradisjon 3. Vårt mål er: å skape arbeidsplasser som gir alle mulighet til å ta i bruk sine ressurser og derigjennom bidra til verdiskaping og sunne, levedyktige virksomheter

7 4. Vi mener at helsefremmende arbeidsplasser kjennetegnes ved: lederskap som er tilstedeværende og tilretteleggende lederskap som fremmer romslighet, takhøyde og frihet til å tenke annerledes felles og synlig verdigrunnlag som skaper identitet og stolthet åpenhet for mangfold og våre menneskelige ulikheter at alle opplever mestring i arbeidet og eierskap til resultatene gjennom tilbakemeldinger fra kunder og brukere hensyn til hele mennesket med utgangpunkt i individuelle behov og livssituasjoner fysiske omgivelser som løfter oss, gjør oss glade og skaper arenaer å være sammen i mulighet for personlig og faglig utvikling og, læring i arbeidet 5. De første skrittene for å skape helsefremmende arbeidsplasser er at: ledelsen tar ansvar for å bygge opp engasjement og forståelse for betydningen av helsefremmende tiltak i organisasjonen hver enkelt tenker igjennom hva han eller hun kan gjøre for å skape helsefremmende arbeidsplasser vi bidrar til å skape en kultur for god omgangstone som fører til at hver og en blir sett og hørt og føler at de er betydningsfulle ledelsen i samarbeid med de ansatte lager sosiale og faglige møteplasser og arenaer for å utvikle en helsefremmende kultur ledelsen i samarbeid med de ansatte legger forholdene til rette for en kultur som bruker kreativitet og humor 6. De første skrittene for å skape helsefremmende arbeidsplasser er at: denne erklæring skal brukes av norske virksomheter for å skape helsefremmende arbeidsplasser

8 Vedlegg 2 Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Kortnavn: Helsefremmende arbeidsmiljø Tidsramme for prosjektet Planlagt startdato: august 2008 Planlagt sluttdato: desember 2009 Oppdragsgiver: Fylkesrådmannen Oppdragstaker: Fylkesdirektør for adm.avd v/seksjonsleder personal- og arbeidsmiljø Prosjektdirektivet er utarbeidet av prosjektgruppen og sluttført av Sissel Eide Aasen Innledning/bakgrunn/årsak til prosjektet Med utgangspunkt i HMS-årsrapporteringen for 2006, hvor sykefraværet hadde en liten økning, arbeidet en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2007 med å komme frem til forebyggende tiltak som kan bidra til redusert sykefravær. Gruppen fokuserte på tiltak som særlig var aktuelle å iverksette på kort sikt, men konkluderte med at årsakene til sykefravær kan være svært sammensatt og at det som er gode tiltak for å forebygge sykefravær vil være ulikt fra virksomhet til virksomhet. De ønsket derfor å etablere et prosjekt om helsefremmende arbeidsmiljø hvor gruppens forslag til forebyggende tiltak kan bli tatt med for diskusjon og eventuell videreføring. Fylkeskommunen er IA-bedrift og følger de nasjonale målsetningene hvor blant annet Lillestrømerklæringen om helsefremmende arbeidsplasser er et viktig grunnlagsdokument. Dette prosjektet bygger på og følger målsetningen i Lillestrømerklæringen. Prosjektet ses også i sammenheng med fylkeskommunens folkehelsesatsning innenfor regional utvikling. De fire innsatsområdene i folkehelsesatsningen er: fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og rus, og lokalsamfunnsutvikling der hovedfokuset er psykisk helse og utvikling av lavterskeltilbud og møteplasser. Organisering og ansvarsforhold Prosjekt- og prosesseier: Fylkesrådmann Styringsgruppe Toppledelsen supplert med seksjonsleder for pesonal- og arbeidsmiljø. Styringsgruppen skal ivareta den prosjektadministrative styringsfunksjonen av prosjektet og har ansvar for kvalitetssikringen. Prosjektleder: Sissel Eide Aasen

9 Prosjektgruppe Rådgivere i personal- og arbeidsmiljøseksjonen supplert med fylkeshovedverneombudet. Sissel Eide Aasen Børre Antonsen Geir O. Reiersen Bengt Jacobsen Natasha H. Kjølås- Larsen Referansegruppe En skolevirksomhetsleder fra hver region (Oppnevnes av regionalt lederutvalg) To virksomhetsledere fra andre virksomheter. (Oppnevnes av fylkesdirektør AOT ) 1 2 Fire hovedtillitsvalgte (Oppnevnes av de hovedtillitsvalgte) To plasstillitsvalgte (Oppnevnes av de hovedtillitsvalgte) 1 2 To hovedverneombud (Oppnevnes av fylkeshovedverneombudet) 1 2 Referansegruppen skal med jevne mellomrom informeres og rådføres om forslag fra prosjektgruppen, og vil ha anledning til å komme med innspill. Referansegruppen har ikke beslutningsmyndighet, men fungerer som et rådgivende organ til prosjektgruppen. I møtene med referansegruppen deltar hele prosjektgruppen. Hensikten med å etablere en referansegruppe er å legge til rette for gode prosesser og løsninger for arbeidsmiljøtiltak som blir iverksatt i prosjektet. Involveringen sikrer også eierskap til resultatene.

10 Prosjektbeskrivelse Mål/tiltak/resultatkrav Effektmål (3-5 års perspektiv) Alle ledd i organisasjonen har et bevisst forhold til effekten av et helsefremmende arbeidsmiljø. Toppledelsen, virksomhetslederne og ansatte i nøkkelfunksjoner har økt kompetanse og økt fokus på helsefremmende arbeidsmiljø i planlegging og daglig drift. Alle ansatte tar ansvar for egen helse og bidrar til et godt psykososialt arbeidsmiljø. Hovedmålsetning Å endre fokus fra overvåking av sykefravær til forebygging via helsefremmende tiltak og friskvern. Tiltakene skal generelt bidra til: økt jobbnærvær, trivsel og at den enkeltes gode helse opprettholdes. Tiltakene vil spenne vidt, men skal ha følgende hovedretninger: kompetansehevende tiltak i forhold til helsefremmende arbeidsmiljø ergonomiske tiltak for å forebygge belastningsskader stimulerende tiltak for å fremme et godt psykososialt arbeidsmiljø motivasjonstiltak for økt fysisk aktivitet holdningsskapende tiltak for et sunnere kosthold Resultatkrav: Det skal settes konkrete resultatmål i forhold til de ulike tiltakene som iverksettes. Etter endt prosjektperiode skal området systematisk kartlegging av det som fungerer godt legges som gode eksempler i veiledningsdelen i fylkeskommunens HMS-system (HMShåndboka del 3). Milepælplan Elektronisk møteplass klar til bruk innen Kickoffseminar og oppstart for kompetanseheving gjennomført innen Virksomhetene starter arbeidet Erfaringer utveksles halvveis seminar innen Evaluering og avslutning av prosjektet innen Planer, evaluering og rapportering Prosjektdirektivet godkjennes av styringsgruppen, og behandles av HAMU i august Underveis-rapportering konkretiseres av prosjektleder i samarbeid med styringsgruppen. Prosjektrapporten med forslag til videre tiltaksplan godkjennes av styringsgruppen og legges fram for HAMU våren Planer for prosjektets fellesaktiviteter utarbeides av prosjektgruppen. Lokale tiltak planlegges av den enkelte virksomhet. Tiltakene evalueres av virksomhetene, og prosjektgruppen sammenfatter evalueringsrapportene i en samlet prosjektrapport.

11 Rammebetingelser/avgrensninger Prosjektgruppen kan gi veiledning enten via telefon eller mail, og skal i utgangspunktet ikke delta i virksomhetenes møter. Den enkelte virksomhet kan ta med både nye og utvikle etablerte tiltak i prosjektet. Det vil være mulig å få støtte til tiltak som for eksempel kjøp av tjenester, for eksempel fra bedriftshelsetjenesten, mens indirekte korstnader i form av administrative resurser dekkes av den enkelte. Økonomiske rammer Bevilgning til tiltak er videreført i 2008 (ØP ). Grunnlagsdokumenter/aktuelle linker Lillestrømerklæringen om helsefremmende arbeidsplasser ( ) Arbeidsmiljøloven ( ) Akershus fylkeskommunes HMS-årsrapportering og HMS-satsingsområder

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

AB CD EF B F Masterdokument 14.03.2011

AB CD EF B F Masterdokument 14.03.2011 ABCD EF B F Masterdokument 14.03.2011 Forord Prosjektet Sammen bedre på IA (SABIA) har vært finansiert i et spleiselag mellom NHOs Arbeidsmiljøfond, FARVE (Forsøksmidlene - arbeid og velferd), Hovedorganisasjonenes

Detaljer

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE

INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE INTENSJONSAVTALEN OM ET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HVILKE FAKTORER FREMMER EN GOD IA-PRAKSIS I VIRKSOMHETENE? Masteroppgave i Endringsledelse av Jannicke Åsbø Andersen og Cecilie Løvåsen Grøtteland Universitetet

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Sammen bedre på IA. Hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?

Sammen bedre på IA. Hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen? Sammen bedre på IA Hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen? Kortrapport 14.03.2011 1 Hovedkonklusjoner Hovedproblemstillingen i prosjektet har vært: Hvordan kan man gjennom partssamarbeid få

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer