årsregnskap og årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsregnskap og årsberetning 2014"

Transkript

1 årsregnskap og årsberetning 2014

2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap Befolkningsutvikling Betryggende kontroll iverksatte og planlagte tiltak Vedtaksoppfølging Organisasjon og medarbeidere Miljøstatus Rana Del II Årsregnskap Hovedoversikter Avdelingsregnskap Detaljert investeringsregnskap Noter

4 Del I Årsberetning 2

5 Kommentarer til årsregnskapet Kommentarer til årsregnskapet Innledning Rana kommune fikk i 2014 et regnskapsresultat med et mindreforbruk på 14,2 mill. kr. Det er isolert sett positivt at kommunen gjør opp regnskapet med et «overskudd» i Det gode regnskapsmessige resultatet forklares ved at kommunestyret gjennom budsjettregulering høsten 2014 senket kommunens ambisjonsnivå for netto driftsresultat, samt positive tall for finanssiden. Mindreforbruket på 14,2 mill. kr er omtrent lik budsjettregulert reduksjon i egenkapitaltilførsel til investeringer. Det vil si at mindreforbruket ville ha blitt tilnærmet null uten denne reguleringen. Driften (tjenesteproduksjonen) har samlet sett resultat som meldt i løpet av året. Økonomistyringen og budsjettdisiplinen oppleves som jevnt over god, men det har vært vanskelig å få tilstrekkelig effekt av reduksjonstiltakene, i tillegg til at nye behov har meldt seg, som økte behov i barnevernet. For første gang i nyere tid er det nedgang i driftsnivået sammenlignet med tidligere år. Det er grunn til å glede seg over dette, selv om den økonomiske leveransen ikke fullt ut oppfyller det budsjettet legger opp til. I opprinnelig vedtatt budsjett for 2014 var ambisjonen at driften skulle reduseres med totalt 41 mill. kr. Driften ble redusert med 26,3 mill. kr, slik at merforbruket sammenlignet med vedtatt budsjett er 14,7 mill. kr i Dermed fortsetter en negativ trend fra fjoråret (merforbruk i 2013 på 11,8 mill. kr). Dersom det korrigeres for budsjettstyrking i løpet av året til omsorgsavdeling og teknisk avdeling på samlet 8,1 mill. kr, blir merforbruket 22,8 mill. kr i Avviket skyldes i hovedsak strammere driftsrammer og understreker utfordringene i årene fremover med ytterligere reduksjoner. Brutto driftsresultat (BDR) har de siste år hatt en jevnt fallende tendens med 2,6 prosent i 2011 mot 1,4 prosent i Netto driftsresultat (NDR) har også over år hatt en fallende tendens, med en liten bedring i 2014 (1,6) i forhold til året før (1,3) når det korrigeres for investeringsmoms. Kommunen har fortsatt en vei å gå mot en mer bærekraftig økonomi på sikt. Prosesser og tiltak som er satt i gang i forbindelse med omstillingsarbeidet, synes ikke å gi tilstrekkelig effekt, selv om driftsnivået i 2014 for første gang viser en nedgang. På den positive siden trekkes frem at kommunen sakte men sikkert har bygd opp nivået på disposisjonsfond (frie midler til drifts- og investeringsformål) og dermed har økt sin evne til å reagere på budsjettavvik og uforutsette utgifter kommende år. Rana kommunes disposisjonsfond utgjør likevel kun 1,8 prosent av driftsinntektene i 2014, noe som er langt lavere enn i sammenlignbare kommuner (7,1 prosent). Med begrensede reserver i disposisjonsfond er kommunen sårbar dersom det oppstår uforutsette hendelser som påfører kommunen kostnader. Samtidig har kommunen begrenset med egenkapital til å gjennomføre investeringer som forutsatt i økonomiplanen. Det forutsettes derfor at det fremover legges opp til en fortsatt gradvis oppbygging av disposisjonsfondet. Årsregnskapet for 2014 må også sees i sammenheng med vedtatt budsjett for 2015 og økonomiplan for de påfølgende år. Det er vedtatt reduserte driftsrammer for samtlige avdelinger, noe som gir utfordringer. Dette gjelder spesielt avdelinger med merforbruk, men også avdelinger som har levert mindreforbruk, vil oppleve det som utfordrende å balansere forholdet mellom reduserte driftsrammer, budsjettdisiplin og tjenesteproduksjon. Om årsregnskapet og årsberetningen I årsberetningen gjennomgås kommunens årsregnskap. I tillegg beskrives internkontrolltiltak, organisasjon og medarbeidere samt miljø. Arbeidet med avslutning av årsregnskapet for 2014 har fulgt de faste aktiviteter og rutiner som er etablert for dette arbeidet. Den tettere kontakten mot kommunens revisjon, Indre Helgeland kommunerevisjon, er 3

6 Kommentarer til årsregnskapet videreført i regnskapsåret Fra årsskiftet tok Deloitte over oppgaven som kommunens revisor og har ivaretatt revisjonsoppgaven ved avslutningen av årsregnskap Innen fristen 16. februar ble årsregnskap og skjema med tjenesteproduksjonsdata for KOSTRA innsendt til SSB. Årsberetning og årsregnskap overleveres 31. mars kontrollutvalg og formannskap/ kommunestyre for videre behandling. Driftsregnskap Driftsregnskapet for 2014 viser et mindreforbruk på 14,2 mill. kr. Regnskapsresultatet er sammensatt av et mindreforbruk fra finans og fellesområde drift på 28,9 mill. kr og et merforbruk fra kommunens tjenesteproduksjon på 14,7 mill. kr. Helse- og sosialavdelingen og Skoleavdelingen har størst merforbruk. Resultatet på finans har mange komponenter, men de største er premieavvik: 6,7 mill. kr, skatt: 6,6 mill. kr, momskompensasjon drift: 4,6 mill. kr og renteinntekter: 3,0 mill. kr. En indikator på handlingsrommet for en kommune er netto driftsresultat. NDR er den delen av overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger. Rana kommune har som mål å stabilisere NDR rundt 3 prosent av driftsinntektene for å møte fremtidige utfordringer i kommunen. NDR ble i ,6 prosent, noe som er 0,5 prosentpoeng (9,3 mill. kr) bedre enn regulert budsjett, men 0,4 prosentpoeng dårligere (6,7 mill. kr) enn opprinnelig budsjett. NDR korrigert for netto premieavvik på 20,9 mill. kr blir 0,5 prosent (8,7 mill. kr). Tilsvarende var NDR og korrigert NDR i 2013 henholdsvis 2,1 prosent og 0,2 prosent. Korrigert NDR for 2014 ligger 2,5 prosentpoeng (47,9 mill. kr) under kommunens måltall. Resultatet for 2014 gir grunnlag for å styrke de kommunale reservene gjennom avsetning til disposisjonsfond. Pr har Rana kommune et disposisjonsfond på 33,5 mill. kr, tilsvarende 1,8 prosent av driftsinntektene. Da er disposisjonsfond næringsformål, som er eiendomskattefinansiert, på 44,7 mill. kr ikke inkludert. Disposisjonsfondet har økt med 5,9 mill. kr i Tatt i betraktning at KOSTRA gruppe 13 har et gjennomsnittlig disposisjonsfond på 7,1 prosent av driftsinntektene, er kommunens reserver svært små. Et tilsvarende disposisjonsfond ville for Rana kommunes vedkommende utgjøre 133,9 mill. kr. Til orientering var disposisjonsfondet i Rana kommune i 2007, før Terra, på 4,5 prosent tilsvarende 85,0 mill. kr i dagens verdi. Kommentarer til hovedoversikten Hovedoversikten viser avvik for utgifts- og inntekts-artene mellom regnskap og budsjett. Dette har i noen grad sammenheng med at endringer som skjer i løpet av året ikke i tilstrekkelig grad fanges opp og budsjettreguleres i avdelingene. Det har også sammenheng med at prinsippet om rammestyring retter avdelingenes fokus mot nettoforbruket. Kommunestyret vedtar budsjettet på nettonivå, det er denne rammen det styres etter og som avdelingene da blir målt i forhold til. Kommunens driftsinntekter var 1 885,6 mill. kr mot regulert budsjett på 1 823,7 mill. kr. Driftsinntektene ble dermed 61,9 mill. kr høyere enn budsjettert. Kommunens driftsutgifter var 1 859,3 mill. kr mot regulert budsjett på 1 799,4 mill. kr. Driftsutgiftene ble dermed 59,9 mill. kr høyere enn budsjettert. Brutto driftsresultat ble 26,3 mill. kr mot regulert budsjett på 24,3 mill. kr. Brutto driftsresultat ble dermed 2,0 mill. kr høyere enn budsjettert. Kommunens finansinntekter ble 52,9 mill. kr mot regulert budsjett på 49,8 mill. kr. Finansinntektene ble dermed 3,1 mill. kr høyere enn budsjettert. Kommunens finansutgifter var 107,0 mill. kr mot regulert budsjett på 108,6 mill. kr, dvs. 1,6 mill. kr lavere enn budsjettert. Netto driftsresultat ble 29,5 mill. kr mot regulert budsjett 20,2 mill. kr, en differanse på 9,3 mill. kr. Etter bruk av avsetninger samt avsetninger med samlet differanse på 4,9 mill. kr målt mot budsjett, fikk kommunen i 2014 et regnskapsmessig mindreforbruk på 14,2 mill. kr. 4

7 Kommentarer til årsregnskapet Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) De samlede frie inntektene i 2014 ble 1 247,1 mill. kr. Dette er 2,5 mill. kr k høyere ennn budsjettertt og en økning på 31,0 mill. kr fra 2013 (2,5 prosent). Skatt på inntekt og formue ble på 551,6 mill. kr inklusiv naturressursskattt på 27,9 mill. kr. Dette er 5,6 mill. kr over budsjettet og en økning på 7,0 mill. kr fra Kommunen fikk 695,5 mill. kr i rammetilskudd i 2014, inklusiv inntektsutjevning på 66,1 mill. kr. Dette er 3,1 mill. kr mindre enn budsjett. Dette er en økning på 24,0 mill. kr fra 2013 (3,6 prosent). Figur 1. Fordeling inntekter og utgifter Eiendomsskatt Inntektene fra eiendomsskatt ble i 2014 i henholdd til budsjettt på 104,4 mill. m kr. Lån og tilskudd Startlån Rana kommune vedtok i budsjett 2014 låneopptak på 50 mill. kr til startlån. Låneopptaket ble imidlertid avkortet av Husbanken til 47,2 mill. kr på grunn av endrede forutsetninge er fra Husbanken. Samlett utlån i 2014 ble 53,,9 mill. kr inkludert bruk av tidligere års ubrukte lånemidler. I ordningen er det til og med 2014 utlånt 270,9 mill. kr. Det ble i 2014 betalt 9,9 mill. kr i avdrag på lånene i Husbanken. Kommunen mottok 35,5 mill. kr i avdrag fra kunder i Forskjellen mellom det kommunenn mottar i avdrag og det kommunen betaler til Husbanken avsettes til bundet fond. Fondet kan bare brukes s til nedbetaling av gjeld til t Husbanken. Ved utgangen 2014 er fondet på 37,5 mill. kr. I 2015 vil dett bli fremmett sak angående nytt ekstraordinært avdrag. I driftsbudsjettet føres renteinntektene fra kundene og renteutgifter til Husbanken. Kommunen betalte i ,5 mill. kr i renteutgifter på kommunens lån i Husbanken. Kommunen mottok på denn andre siden 14,1 mill. kr i renter fra kundene og på beholdning i bank. I 2014 mottok Rana kommune 2,5 mill. kr i etablerings- og tilpassingstilskudd fra Husbanken og det ble gitt 3,6 mill. kr i tilskudd. Rana kommunes tapsfond utgjør ved utgangen av ,3 mill. kr. Det ble brukt av fond til dekning av tap og det ble avsatt renteinntekter. Landbrukslån Landbruksfondet er et selvfinansierende fond. Rente og avdragsinntekter blir lånt ut eller gitt som tilskudd. I 2014 ble det lånt ut 2,4 mill. kr og kommunen mottok 1,7 mill. kr i avdrag. Det er samlet utlånt 6,7 mill. kr fra landbruksfondet. 5

8 Kommentarer til årsregnskapet Pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler og pensjonsutgifter Påløpte pensjonsforpliktelser i årsregnskapet ved regnskapsårets slutt beregnes på grunnlag av påløpte forpliktelser ved foregående regnskapsårs slutt tillagt årets pensjonsopptjening og rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser ved regnskapsårets start, fratrukket årets pensjonsutbetalinger korrigert for estimatavvik og virkninger av planendringer. Pensjonsmidler ved regnskapsårets slutt beregnes på grunnlag av verdien av pensjonsmidlene ved foregående regnskapsårs slutt tillagt årets pensjonspremie og den avkastning på pensjonsmidlene som forventes gjennom regnskapsåret, fratrukket årets pensjonsutbetalinger korrigert for estimatavvik. Prinsippene for føring av estimatavvik samt amorteringstiden på premieavviket er endret fra Amorteringstiden er fra 2014 redusert fra 10 til 7 år. DnB varslet i 2013 at de ville tre ut av markedet for offentlig tjenestepensjon i løpet av tre år. Rana kommune har valgt å gå over til KLP fra Investeringer Det ble i 2014 investert i anleggsmidler for til sammen 180 mill. kr, mot 125 mill. kr i Avsetninger til ubundne investeringsfond utgjorde 49,5 mill. kr og til bundne investeringsfond 32,3 mill. kr. Utgifter til kjøp av aksjer og andeler utgjorde 0,8 mill. kr, mens avdragsutgifter utgjorde totalt 9,9 mill. kr. Totalt finansieringsbehov utgjorde 240,3 mill. kr mot 287,5 mill. kr i Dette ble finansiert ved bruk av lånemidler med 131 mill. kr, eller 54,5 prosent mot 45,4 prosent i Tallet i 2013 må imidlertid korrigeres for økt utlån til Stakobygget AS, som ble foreløpig finansiert med fondsmidler. Korrigert for dette forholdet blir lånefinansieringsgraden i ,4 prosent. De største investeringene var i 2013 innenfor vann og avløp med til sammen om lag 45 mill. kr. Investeringer skolebygg utgjorde om lag 8 mill. kr, sykehjem 30,7 mill. kr, omsorgsboliger/bofellesskap 59,5 mill. kr og øvrige infrastruktur investeringer omlag 28 mill. kr. Det vises ellers til kommentarer til enkeltprosjekter nedenfor og til detaljert investeringsregnskap i egen tabell. Mobekken omsorgsbolig Byggearbeidene ble igangsatt sommeren Byggearbeidene ble ferdigstilt oktober 2014 og innflytting pågår. Noe utvendig arbeid gjenstår og vil bli utført sommeren Budsjettert totalkostnad er 63 mill. kr. Prosjektet er innenfor økonomisk ramme og påløpte utgifter pr er 56,2 mill. kr. Engvollen boliger Budsjett på 50,3 mill. kr. Av dette er 11,3 mill. kr. kostnader til kjøp av eksisterende bygninger og tomt i Ombyggings- og utbyggingsarbeidene startet sommeren 2013 og var ferdigstilt ved årsskiftet 2014/2015. Noen mindre etterarbeider vil pågå i januar/februar 2015, og noe utvendig arbeid blir sluttført våren Prosjektet er innenfor økonomisk ramme og påløpte utgifter pr er 43,6 mill. kr. Hauknes skole Skolen ble vurdert bygget uten gymsal, som skulle leies i hall hos Åga IL. Leiekostnader i planlagt ny hall ble for høy og det ble i juni vedtatt å bygge gymsal i forbindelse med skolen. Dette medførte ny prosjektering slik at detaljprosjekteringen var ferdig i september. Arbeidene ble sendt ut på anbud senhøsten Valg av entreprenører ble gjort rett før jul. Byggestart i februar Kun prosjekteringskostnader er påløpt i Kostnadsramme med gymsal er på 112 mill. kr. Da er tippemidler på 4,8 mill. kr for gymsal trukket fra. Ny Ytteren ungdomsskole Romprogrammering var ferdig i mai. Tilbudskonkurranse på prosjektering avholdt i sommer. Oppstart prosjektering ble noe forsinket pga. ekstra evaluering av tilbydere etter klage. Utarbeidelse av skisseprosjekt pågår. Uklarheter i romprogram har medført at denne fasen tar lengre tid enn forutsatt. Grunnet diskusjoner 6

9 Kommentarer til årsregnskapet om romprogrammet mm. forlenges prosjekterings- og byggeprosessen. Ferdig bygg til skolestart 2016 er urealistisk. Årsskifte 2016/2017 kan enda være realistisk. Kun prosjekteringskostnader påløpt i Budsjettkalkyle er på 186 mill. kr. Nytt sykehjem Selfors Bygging av nytt sykehjem med 80 plasser, lokaler for hjemmetjenesten og dagsenter ble startet i oktober Skal etter planen ferdigstilles våren Det er avdekket meget krevende grunnforhold, som har medført behov for en tett oppfølging av grunnarbeidene. Oppfølging med geotekniker og byggeledelse hvor det er blitt nødvendig å gi særskilte prosedyrebeskrivelser og iverksette utvidet setningskontroll. Håndtering av de vanskelige grunnforholdene har medført økte kostnader og forsinkelser i forhold til planlagt fremdrift. Økonomisk er det full kontroll og så langt ingen fare for overskridelse av budsjettrammen. I forhold til opprinnelig plan er byggingen 4 uker forsinket. Dette lar det seg ikke gjøre å ta igjen uten planlagt forsering som medfører større kostnader. Geoteknisk grunnundersøkelse med dreiesonderinger, prøvetaking og poretrykkmåling ble utført av Multiconsult. Selskapet med ansvarlig enhet Trondheim har også stått for den geotekniske prosjekteringen av byggeprosjektet. Budsjettert totalkostnad 321 mill. kr. Prosjektet er innenfor økonomisk ramme og påløpte kostnader pr er 32 mill. kr. Campus Helgeland Bygget ble tatt i bruk i august Noen etter- og reklamasjonsarbeider pågår. Totalkostnad innenfor tidligere oppgitte 283 mill. kr. Når sluttoppgjøret er klart og ansvar for og kostnader knyttet til reklamasjoner er endelig avklart vil det bli utarbeidet prosjektrapport som egen sak til kommunestyret. Selfors omsorgsboliger Budsjettkalkyle er på 107 mill. kr. Planlagt anbudsutsendelse 2-3 kvartal Bofellesskap 1 Kløverbakken Revisjon av skisseprosjekt er utført i vår pga. endrede ønsker/krav fra brukere. Prosjektet er sendt ut som totalprosjekt i høst. Opprinnelig kostnadskalkyle var på 16,5 mill. kr, men etter tilbudsrunden må rammen økes til 25,8 mill. kr. Ny politisk behandling av kostnader gjøres i begynnelsen av februar Endelig vedtak på Husbanktilskudd forventes i midten av februar Valg av entreprenør er gjort, men med forbehold om politisk godkjenning og Husbanktilskudd. Med nødvendige godkjenninger kan byggestart skje i slutten av februar. Eksisterende bygninger på Kløverbakken skal rives. Hovedplaner vann og avløp Hovedplan vannforsyning Budsjettert kostnad på 12,3 mill. kr. Budsjetteringskonto for delprosjektene under. Belastes også ved mindre vannprosjekter som ikke skal tas over drift, samt utgifter til prosjektering. Påløpt alle vann prosjekter i 2014 er 12,8 mill. kr (sum alle anlegg). Ubrukte midler fra tidligere års bevilgninger dekker opp avvik. Utbedring avløp Budsjettert kostnad på 32,2 mill. kr. Budsjetteringskonto for delprosjektene under. Belastes også ved mindre avløpsprosjekter som ikke skal tas over drift, samt utgifter til prosjektering. Sum påløpte utgifter alle avløpsprosjekter i 2014 er 30,8 mill. kr (sum alle anlegg). Ubrukte midler fra tidligere års bevilgninger dekker opp avvik. Pågående investeringsprosjekter innenfor hovedplanene vann og avløp. Mo vannverk etappe 2 ledning Budsjettert totalkostnad på 35 mill. kr. Totalt påløpte utgifter pr er 28 mill. kr. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider. Planlagt endelig ferdigstillelse i

10 Kommentarer til årsregnskapet Mo vannverk etappe 3 reduksjonsbasseng Budsjettert totalkostnad 14,1 mill. kr. Totalt påløpte utgifter pr er 11,2 mill. kr. Prosjektet er ferdig. Mo vannverk etappe 4 renseanlegg Budsjettert totalkostnad 33,2 mill. kr. Totalt påløpte utgifter pr er 28,5 mill. kr. Prosjektet er ferdig. Mjølan avløpsrenseanlegg Budsjettert totalkostnad er 50 mill. kr. Totalt påløpte utgifter pr er 47,8 mill. kr. Gjenoppbygging etter skader tilbakeslag er dekket over driften. Det gjenstår ombygging utslipp samt merknads- og garantiarbeider. Planlagt endelig ferdigstillelse i Moskjæran avløpsrenseanlegg Prosjektet er utsatt i påvente av sluttføring av Mjølan avløpsrenseanlegg. Pågående rehabiliteringsprosjekter vann og avløp Rehabilitering ledningsnett Båsmo (vann 100 prosent) Budsjettert totalkostnad på 2,5 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 3,9 mill. kr. Årsak til overskridelsen er ekstraarbeider i forhold til geoteknisk rapport etter kontraktinngåelse samt ukjente grunnforhold. Eventuelle merknadsarbeider i garantitiden dekkes over hovedplan vann. Planlagt endelig ferdigstillelse i Rehabilitering ledningsnett Furumogata Jotnaveien (vann 46 prosent, avløp 54 prosent) Budsjettert totalkostnad på 6 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 7,1 mill. kr. Årsak til overskridelse er blant annet endring av plan etter kontraktinngåelse med flere nye kummer og rør, endrede grøftedybder og ukjente grunnforhold. Anlegget ble overtatt etter sluttarrondering september Gjenstår garantiarbeider og tv-inspeksjon som dekkes over hovedplan vann/utbedring avløp på til sammen ca kr. Planlagt endelig ferdigstillelse i september VA Fageråsen etappe 1(fordeles vann og avløp 46/54) Budsjettert totalkostnad på 6 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 6 mill. kr. Det gjenstår merknads- og garantiarbeider på til sammen ca kr. Planlagt endelig ferdigstillelse i Ny vannledning E12 Gruben (100 prosent vann) Budsjettert totalkostnad på 2,2 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 2,3 mill. kr. Planlagt endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i november Rehab. VA Møllerveien-Vårbeiteveien (50 prosent vann, 50 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad på 5,8 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 5,9 mill. kr. Det gjenstår merknadsarbeider med tv-inspeksjon på ca kr. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i november Rehab. VA Sagbakken-Nordlandsveien (50 prosent vann, 50 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad på 1,6 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 1,3 mill. kr. Det gjenstår merknadsarbeider og tv-inspeksjon i 2015 på til sammen ca kr. Endelig ferdigstillelse av merknadsog garantiarbeider i oktober

11 Kommentarer til årsregnskapet Rehab. VA Revelmyra (50 prosent vann, 50 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad på 5,7 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 7,7 mill. kr. Det gjenstår merknadsarbeider og tv- inspeksjon i 2015 på til sammen ca kr. Årsak til overskridelse er blant annet utvidelse av anlegg, vanskelige grunnforhold og mengdejustering anbudsposter i forhold til prosjektert. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i oktober Rehab. VA Hegreveien (50 prosent vann, 50 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad på 17 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 7,1 mill. kr. Prosjektet ble lyst ut på anbud i Konkurransen ble avlyst da det kun kom inn ett anbud. Prosjektet ble sendt ut på ny anbudsrunde i 1.kvartal Gjenstående kostnader i 2015 er ca. 12,5 mill. kr. Anlegget blir noe dyrere pga. endringer for drens og overvann. Anlegget gjennomføres i 2014 og 2015 med endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Rehab. VA Dalsvingen (50 prosent vann, 50 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad på 11,8 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 10,5 mill. kr. Prosjektet ble lyst ut på anbud i Konkurransen ble avlyst da det etter klagesak kun var et anbud. Prosjektet ble utvidet med Bjerkholtet og Tappenhaugen og sendt ut på ny anbudsrunde i Anlegget ble overtatt i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Omlegging vannledning E6 Hauknes (100 prosent vann) Budsjettert totalkostnad på 3,2 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 2,8 mill. kr. Prosjektet ble gjennomført i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i desember Rehab. VA Fingerdalsveien (50 prosent vann, 50 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad på 7,4 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 5,5 mill. kr. Det gjenstår merknadsarbeider og tv- inspeksjon i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i oktober Vannledning Langneset - Åga (fordelt på vann og avløp) Budsjettert totalkostnad på 53,8 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 15,1 mill. kr Prosjektet er delt inn i flere etapper. Første etappe omfatter også rehabilitering VA i gate Langneset ble lyst ut på anbud høsten Anlegget ble gjennomført i 2013 og 2014 med overtakelse i Det gjenstår tv-inspeksjon og merknadsarbeider til ca. kr Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider etappe 1 er i For de neste etappene fra Langneset til vannklokke Åga, og rehabilitering VA i Nygata-Bjerkalléen er prosjekteringen i hovedsak ferdig. På grunn av kapasiteten i entreprenørmarkedet og behovet for å prioritere mer akutte prosjekter utsettes anleggsstart av ny vannledning til Åga til 2017 med anleggsperiode over tre år. Utskifting AP20 Kariåsen (100 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad på 3 mill. kr. Påløpte netto utgifter pr er 3,8 mill. kr Anlegget er blitt dyrere enn forutsatt pga. ekstraarbeider med mange ukjente installasjoner i grunnen og uforutsett fjellsprengning. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i AP14 Rehab. Saga (100 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad 15 mill. kr. Påløpte netto utgifter pr er 14,8 mill. kr. Anlegget ble påført en merkostnad på over 2 mill. kr grunnet reguleringsvedtak som medførte flytting av tomt for avløpspumpestasjon. Lokalisering der MPR-utvalget bestemte hvor tomta skulle være medførte i henhold til geoteknisk rapport behov for kraftig spunting før pumpesump kunne monteres. Som en del av entreprisen er det utført opsjonsarbeider med reparasjon etter ras av gate Saga til 1,4 mill. kr ekskl. mva. som dekkes over drifts- 9

12 Kommentarer til årsregnskapet /vedlikeholdsbudsjett for kommunale veger. Faktisk påløpte kostnader for avløpsprosjektet er 13,4 mill. kr. Det gjenstår overtakelse, sluttoppgjør og merknadsarbeider på tilsammen 2,2 mill. kr. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Ombygging Båsmo sil til avløpspumpestasjon (100 prosent avløp) Budsjettert totalkostnad 3 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 3,8 mill. kr. Anlegget ble noe dyrere enn forutsatt pga. ekstraarbeider med ukjente installasjoner i grunnen og fjellsprengning. Det gjenstår sluttoppgjør og merknadsarbeider på tilsammen 0,2 mill. kr. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i P17 Rehab. VA Gruben sør Budsjettert totalkostnad ca. 40 mill. kr. Påløpte utgifter for prosjektering pr er ca. 0,4 mill. kr med endringsmeldinger. Anbudskonkurranse entreprise planlegges i 1. tertial Anlegget skal pågå i tidsrommet Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i P19 Rehab. VA Svenskveien- Revelheigata Budsjettert totalkostnad på 20 mill. kr. Påløpte utgifter for prosjektering pr er kr. Anbudskonkurranse entreprise planlegges i 1.tertial Anlegget skal pågå i tidsrommet Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i P20 Rehab. VA Møllerveien - Damveien Budsjettert totalkostnad på 7 mill. kr. Påløpte utgifter for prosjektering pr er kr. Anbudskonkurranse entreprise planlegges i 1.tertial Anlegget skal pågå i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i P21 Rehab. VA Heiryggen - Holmenveien Budsjettert totalkostnad på 18 mill. kr. Påløpte utgifter for prosjektering og geoteknisk undersøkelse er 0,3 mill. kr. Anbudskonkurranse entreprise planlegges i 1.tertial Anlegget skal pågå i tidsrommet Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Andre investeringer i infrastruktur Sjøfronten Planlegging og første utbyggingsetappe for prosjektet har en budsjettramme inklusiv tilskudd på 12,6 mill. kr. Påløpte utgifter i 2013 og 2014 på knapt 1,2 mill. kr. Gjenstående for prosjektering ca. 0,4 mill. kr. Gjenstående for hele prosjektet ca. 11,3 mill. kr. Anbudskonkurranse entreprise planlegges i 1.tertial Anlegget skal pågå i tidsrommet Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider for første del av anlegget i Vannledning Steinbekkhaugen Budsjettert totalkostnad på 17 mill. kr. Påløpte utgifter pr er 0,2 mill. kr. Anbudskonkurranse entreprise i 3 tertial 2015, forutsatt at alle avtaler med grunneiere går i orden. Anlegget planlegges utført i 2015 og Det blir utarbeidet egen sak om finansiering. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Trafikksikkhetstiltak Engliveien (80 prosent tilskudd, 20 prosent egenandel) Budsjettert totalkostnad på 5 mill. kr for hele prosjektet, som er inndelt i to etapper. Første etappe ble gjennomført i Andre etappe ble gjennomført i Påløpte brutto utgifter pr er 6,4 mill. kr. Økningen i total utbyggingskostnad skyldes delvis nye momsregler for bygging av offentlig veg, en økt kostnad som kommunen får refundert, og som inngår i finansieringen. Prosjektet er finansiert med tildelt tilskudd på tilsammen 4,0 mill. kr, kommunal egenandel på 1,2 mill. kr og refundert mva. på 1,2 mill. kr. 10

13 Kommentarer til årsregnskapet VVA Vikaleira (tomtefond) Budsjettert totalkostnad på 14 mill. kr. Påløpte brutto utgifter pr er 14,2 mill. kr. Det gjenstår brutto merknads- og garantiarbeider på ca. 0,7 mill. kr inkl. mva. Hovedårsak til kostnadsøkning var for lite beskrevne mengder i anbudsgrunnlaget og problem med grunnforhold. Kostnadsøkning dekkes ved at moms tilbakeføres prosjektet. Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Omlegging av O T Olsen gate Budsjettert totalkostnad på 30 mill. kr. Påløpte brutto utgifter pr er 21,3 mill. kr. Prosjekteringen startet høsten Anlegget ble i hovedsak utført i Det gjenstår slitelag, sluttarrondering, overtakelse og sluttoppgjør i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Ombygging kryss Vikaåsen - Koksverksgata Beregnet totalkostnad 18 mill. kr basert på avlyst anbudskonkurranse i Budsjettert 13 mill. kr. Påløpte brutto utgifter pr er 1,3 mill. kr. Prosjekteringen startet høsten Anleggsstart ble utsatt da avtale med Statens vegvesen om finansiering ikke kom på plass i Det jobbes med å få avtalen på plass og anbudskonkurranse entreprise planlegges i 1. tertial Det blir utarbeidet egen sak om avtale med vegvesenet og finansiering av anlegget etter anbud. Anlegg er planlagt gjennomført i 2015 med sluttarbeider i Endelig ferdigstillelse av merknads- og garantiarbeider i Balansen Balansen gir en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. I 2014 økte kommunens eiendeler med 302,6 mill. kr. Anleggsmidlene økte med 243,1 mill. kr, mens omløpsmidlene økte med 59,4 mill. kr. Egenkapitalen økte med 39,3 mill. kr, mens kortsiktig gjeld ble redusert med 5,4 mill. kr. Langsiktig gjeld økte med 268,6 mill. kr. Økningen i pensjonsforpliktelser utgjorde 176,3 mill. kr, mens øvrige lån økte med 92,2 mill. kr. Tabell 1. Oversikt balanse Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Langsiktig gjeld Herav: - Pensjonsforpliktelser Lån Kortsiktig gjeld SUM EK OG GJELD Kommunens fondsbeholdning økte med 40,3 mill. kr og er på 500,7 mill. kr Størst endring skyldes økning i bundne investeringsfond. 11

14 Kommentar rer til årsregnskapet Figur 2. Utvikling fond Nøkkeltall Under gjennomgås økonomiske nøkkeltall for Rana kommune. Tabell 2. Utvalgte nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Arbeidskapital i tusen kr Likviditetsgradd 1 Likviditetsgradd 2 Gjeldsgrad Egenkapitalprosent Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kr pr innbygger Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Renter og avdragsutg. I prosent av brutto driftsinnt. Brutto driftsresultat (BDR) Brutto driftsresultat viser resultat av ordinær virksomhet inkludert avskrivninger. Resultatet uttrykker kommunens evne til å betjene sin gjeld, finansiere investeringer og avsette midler til fond. Brutto driftsresultatt i andel av brutto driftsinntekter er på 1,4 prosent i 2014 mot 2,6 prosentt i Korrigert for investeringsmoms på 15,3 mill. kr i 2013, faller BDR med 0,4 prosentpoeng fra 2013 til Netto driftsresultat (NDR) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap ,2 % 4,5 % ,4 1,0 1,1 24,4 % 54,8 % ,4 % 4,8 % 2,1 % 2,7 % ,5 1,2 1,2 24,3 % 58,4 % ,4 % 5,1 % 2,9 % 3,3 % ,7 1,4 1,7 17,7 % 61,1 % ,5 % 5,6 % 2,2 % 2,6 % ,7 1,5 2,2 15,0 % 56,7 % ,7 % 5,9 % 2,6 % 2,1 % ,4 1,2 2,2 14,44 % 53,1 % ,33 % 5,55 % 1,4 % 1,6 % ,5 1,3 2,22 14,3 % 56,3 % ,7 % 5,5 % Kommunenee har i de senere år hatt fokus f på å etablere større grad av handlefrihet. Den viktigste indikatoren på handlingsrommet i kommunal økonomi er netto driftsresultat og er det overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger. Rana kommune har som mål et NDR på 3,00 prosent. 3,00 prosent av driftsinntekter tilsvarer for Rana kommune 56,6 mill. kr. Kommunens handlingsfrihet er redusert fra 2013, da netto driftsresultatt i 2014 utgjorde 1,6 prosent mot 2,11 prosent i Korrigert for investeringsmoms på 15,3 mill. 12

15 Kommentarer til årsregnskapet kr i 2013, øker NDR med 0,3 prosentpoeng fra 2013 til Korrigeres det for netto premieavvik på 20,9 mill. kr blir NDR i ,5 prosent, se figur 3. Figur 3. Netto driftsresultat 5,0 % NDR korrigert for investeringsmoms NDR korrigert for netto premieavvik Netto driftsresultat av brutto driftsinntekt 4,0 % 3,0 % 4,5 % 2,7 % 3,3 % 2,6 % Prosent 2,0 % 1,0 % 2,3 % 2,0 % 2,6 % 2,1 % 2,1 % 1,3 % 1,6 % 0,0 % -1,0 % -0,7 % -0,9 % 0,1 % -0,3 % 0,2 % 0,5 % -2,0 % Arbeidskapital Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den uttrykker evnen til å betjene kortsiktig gjeld. Kommunens arbeidskapital ble økt med 64,8 mill. kr i Økningen skyldes i hovedsak at kommunen ikke tok opp lån i I 2014 ble låneopptaket delvis realisert. For nærmere detaljer vises det til hovedoversikt endring i arbeidskapital og note 1. Likviditet Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld benevnes likviditetsgrader. Den sier noe om evnen til å dekke betalingsforpliktelsene etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 (langsiktig likviditet) forteller om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 er økt fra 1,4 i 2013 til 1,5 i Det gjøres oppmerksom på at omløpsmidlene er korrigert for balanseført premieavvik som ikke er likvide midler. Likviditetsgrad 2 (kortsiktig likviditet) forteller om forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. De mest likvide omløpsmidlene er bankinnskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 2 er økt fra 1,2 i 2013 til 1,3 i Soliditet Soliditet angir evnen til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om dette. Fra 2011 ble forskrift for føring av pensjoner endret. Som følge av endringen, skal akkumulert uamortisert estimatavvik på pensjonsmidler og forpliktelser føres mot kapitalkonto. Dette, sammen med de øvrige føringene på pensjon, medførte en svekkelse av egenkapitalen. Egenkapitalprosent sier noe om hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Ved utgangen av 2014 var 14,3 prosent av eiendelene finansiert med egenkapital, mot 14,4 prosent i

16 Kommentarer til årsregnskapet Gjeldsgraden viser forholdet mellom gjelden og egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at kommunen har like stor gjeld som egenkapital. Jo mindre dette forholdstallet er, jo mer solid er kommunen. Gjeldsgraden korrigert for pensjonsforpliktelser var i 2014 uendret fra 2013 på 2,2. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Investeringsnivået og opptak av lån må innrettes slik at lånegjelden ikke er større enn at utgifter til renter og avdrag kan dekkes gjennom løpende inntekter. Det er derfor viktig å ha kontroll på utviklingen av gjeldsnivået. En økning i lånegjelden indikerer at kommunen må bruke en større andel av inntektene til å dekke renter og avdrag. Det historisk lave rentenivået de siste årene har bidratt til at kommunen har unngått at renter og avdrag har spist en større andel av inntektene. På lengre sikt med et normalt rentenivå vil økt lånegjeld få betydning for rammene til tjenesteproduksjon. Indikatoren viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Netto lånegjeld utgjorde 56,3 prosent av brutto driftsinntekter i Netto lånegjeld pr innbygger Netto lånegjeld var i kr pr. innbygger mot kr pr. innbygger i I 2009 var netto lånegjeld kr pr. innbygger. Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Netto finans- og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, viser hvor stor andel av brutto driftsinntekter som er bundet opp i tilbakebetaling av lån. Netto finans- og avdrag sin andel av driftsinntekter, var i ,7 prosent mot 3,3 prosent i Økningen i utlån startlån i perioden har medført økte renteinntekter. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen, derfor er det greit også å følge utvikling av renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. Renter og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter Rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter er uendret på 5,5 prosent fra 2013 til KOSTRA KOSTRA kvalitetsindikatorer viser at Rana har bedre kvalitet og høyere ressursbruk på mange tjenesteområder sammenlignet med kommunegruppe 13. Tabell 3 viser utvalgte nøkkeltall som går på kvalitet. Tabellen viser reviderte nøkkeltall for årene 2011 til 2013 og foreløpige tall for Når endelige nøkkeltall foreligger, vil det bli utarbeidet egen KOSTRA analyse. 14

17 Kommentarer til årsregnskapet Tabell 3. Kostra kvalitetsindikatorer Kostra kvalitetsindikatorer Rana Rana Rana Rana KG Diff Barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,8 92,8 94,3 94,6 91,4 3,2 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag 63,6 54,5 54,5 Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 95,2 94,2 93,0 92,3 91,3 1,0 Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 0,1 Grunnskoleopplæring Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 38,5 39,1 58,5 39,2 Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 98,2 96,9 97,6 98,8 98,2 0,6 Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 66,8 67,0 90,2 97,2 92,5 4,7 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 13,5 12,5 12,2 12,4 14,6-2,2 Pleie og omsorg og kommunehelse Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst ,0 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,47 0,48 0,56 0,48 0,59-0,1 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,35 0,39 0,41 0,41 4,00-3,6 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 90,7 92,5 92,5 92,0 94,5-2,5 System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten Ja Ja Ja Ja 39 % Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning ,0 Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole Barnevern Benyttet brukerundersøkelse siste år Nei Nei Nei Nei Innført internkontroll i barnevernstjenesten Ja Ja Ja Ja Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 19,2 19,4 45,9 42,0 18,0 24,0 Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år 4,0 3,8 4,5 3,7 4,0-0,3 Avfall og renovasjon Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall ,0 Antall hentinger av matavfall i løpet av et år ,0 Kirke Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere 88,2 87,4 86,5 85,7 73,5 12,2 Døpte i prosent av antall fødte 74,3 78,3 81,2 74,3 58,4 15,9 Konfirmerte i prosent av 15-åringer 70,0 74,5 69,2 76,4 58,1 18,3 Samferdsel Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 17,3 17,3 17,6 17,9 10,3 7,6 Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr innbygger Bolig Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere ,0 Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere Brann- og ulykkesvern Antall boligbranner pr innbyggere 0,50 0,20 0,31 0,08 0,41-0,3 Andel A-objekter som har fått tilsyn 76,4 98,0 99,3 97,3 85,9 11,4 Andel piper feiet 75,3 79,4 72,6 66,2 39,6 26,6 15

18 Avdelingsre egnskap Avdelingsregnskap Avdelingsregnskapet for 2014 viser netto driftsutgifter på 1 376,3 mill. kr, en økning på 21,2 mill. kr fra 2013, en økning på 1,6 prosent. Helse- og sosial (17,4 prosent i 2013), Støttetjenesten (6,88 prosent i 2013) og NAV kommune (3,4 prosent i 2013) øker sin s andel av netto driftsutgiftene, mens de øvrigee avdelingenee får en mindre andel i forhold til totale driftsutgifter. Figur 4. Andel driftsregnskap 2014 Produksjonsavdelingene hadde et samlet merforbruk i 2014 på 14,7 mill. kr. Dette er 2,9 mill. kr mer enn i Dersom det korrigeres for budsjettstyrkingg i året til Omsorgsavdelingen og Teknisk avdeling på samlet 8,1 mill. kr, blir merforbruket i ,8 mill. kr.. Avviket skyldes i hovedsak stadig strammere driftsrammer som ikke blir realisert i sin helhet og understreker utfordringene i årene fremover medd ytterligere reduksjoner. Størst økning i netto driftsutgifter fra 2013 til 2014 hadde Sentrale Støttetjenester med 5,4 mill. kr (5,9 prosent), NAV kommune 2,5 mill. kr (5,5 prosent) og Helse- og sosial 12, 2 mill. kr (5,2 prosent). Tabell 4. Avdelingsregnskap Avdeling Sentrale Støttetjenester Skoleavdelingen PPT Barnehageavdelingen Helse og sosialavdelinge NAV kommune Omsorgsavdelingen Kulturavdelingen Teknisk avdeling Kirkelig fellesråd ,2 % 101,9 % 107,1 % 99,1 % 105,2 % 103,9 % 98,6 % 101,5 % 101,2 % 100,3 % Sum avdelinger Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Forbruk i % Avvik i kroner ,1 % Regnskap Endring 2013 R-13 - R-14 i % 5,9 % 0,0 % 4,6 % 1,1 % 5,2 % 5,5 % 0,1 % 0,4 % -0,6 % -2,4 % 1,6 % Negative tall viser merforbruk i forhold til regulert budsjett 16

19 Avdelingsregnskap Figur 5. Realendring regnskap ,0 4,0 Mill. kroner 2,0 0,0-2,0-4,0 2,7-8,1 0,1-3,2 5,1 1,2-8,6-1,0-6,6-0,9-6,0-8,0-10,0 Figuren viser hvilke avdelinger som øker/reduserer ressursbruken fra 2013 til 2014 (i 2014 kroner). Det vises til kapitlet om organisasjon og medarbeidere for kommentarer om årsverk og sykefravær. Sentrale støttetjenester Regulert budsjett for 2014 utgjorde 98,9 mill. kr, mens regnskap for 2014 viser 97,1 mill. kr, et mindreforbruk på 1,8 mill. kr i Avdelingen omfatter rådmann, personal, RKK Rana, service, IKT, juridisk og økonomi. Av avdelingens budsjett går om lag 50 prosent til drift av avdelingene. Resten av budsjettet disponeres til tilskuddsordninger, ulike interkommunale samarbeid, kontingenter samt politisk styring. En betydelig andel av rammereduksjonen i 2014 er knyttet til felleskostnader som utløses over støttetjenestens budsjett av andre avdelinger. Avdelingen har håndtert rammereduksjonene og leverer et mindreforbruk som knyttes til rådmannens driftsområde (reserverte tilleggsbevilgninger). Øvrige avdelinger leverer samlet sett i balanse. Skoleavdelingen Regulert budsjett for 2014 utgjorde 263,3 mill. kr, mens regnskap for 2014 viser 268,3 mill. kr, et merforbruk på 5,0 mill. kr. Dette er som anslått ved rapportering etter 2. tertial Avdelingen gikk inn i 2014 med for høyt driftsnivå i forhold til vedtatt driftsramme, og tiltakene som ble satt inn i form av reduksjon i årsverk fikk ikke helårsvirkning i 2014 til å levere et årsregnskap i balanse. Merforbruket er i hovedsak knyttet til lønn og kjøp av varer og tjenester, som utgjør nærmere 7 mill. kr. Inntektssiden bidrar positivt med nærmere 0,8 mill. kr. Tjenestekjøp fra andre har et mindreforbruk på 0,7 mill. kr. Det er i tillegg brukt 0,5 mill. kr av tidligere fondsavsetninger knyttet til utgifter for gjennomføring av prosjekter, blant annet strategi for ungdomsskoler. Rana voksenopplæring hadde i 2014 et økt antall brukere som medførte økte lønnskostnader. Voksenopplæringen flyttet høsten 2014 inn i nye lokaler i Strandgata. Flyttingen påførte i tillegg avdelingen noe økte kostnader i

20 Avdelingsregnskap I gjennomsnitt hadde grunnskolen i Rana i underkant av elever i budsjettåret. Ved utgangen av 2014 var tallet 3 041, en nedgang på 64 elever fra skoleåret 2013/2014. For budsjettåret 2015 blir det lagt til rette tettere oppfølging av den enkelte skole når bemanningsplan for nytt skoleår skal settes opp. PPT Rana Regulert budsjett for 2014 var 7,8 mill. kr, mens regnskap viser 8,3 mill. kr, et merforbruk på 0,55 mill. kr. Tas det hensyn til bruk av avsatte fondsmidler fra tidligere år på 0,65 mill. kr, er det reelle merforbruket for 2014 på 1,2 mill. kr. Av dette kan 0,75 mill. kr knyttes til manglende egenfinansiering av prosjekt, som PPT mottok 50 prosent finansiering for å gjennomføre via skjønnsmidler. Tjenesten er interkommunal, et samarbeid mellom Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy og Nordland fylkeskommune, og det arbeides for å utarbeide ny samarbeidsavtale som skal sikre at driften tilpasses til økonomiske rammer. Barnehageavdelingen Regulert budsjett for 2014 utgjorde 168,5 mill. kr, mens regnskap for 2014 viser 167 mill. kr, et mindreforbruk på 1,5 mill. kr i Ved utgangen av 2014 hadde kommunale barnehager 705 barn og de private barnehagene 710 barn. Barnehageavdelingen er delt inn i tre områder; Barnehagesjef, Kommunale barnehager og Private barnehager. Regulert budsjett for området Barnehagesjefen utgjorde 1,75 mill. kr, mens regnskap for 2014 viser 1,82 mill. kr, et merforbruk på 0,07 mill. kr i Utgifter og inntekter på dette området er knyttet til administrativ drift og tilsyn med hele barnehageområdet samt tilskudd til private barnehager knyttet til søskenmoderasjon og styrket tilbud. Regulert budsjett for området Kommunale barnehager utgjorde 78,4 mill. kr, mens regnskap for 2014 viser 74,7 mill. kr, et mindreforbruk 3,7 mill. kr i Dette er relatert til sykelønnsrefusjon og mindreforbruk på styrket tilbud gjennom året. Regulert budsjett for området Private barnehager utgjorde 88,3 mill. kr, mens regnskap for 2014 viser 90,4 mill. kr, et merforbruk 2,1 mill. kr i Dette er relatert til økning i styrket tilbud og søskenmoderasjon finansiert via mindreforbruk på kommunale barnehagers driftsansvar. Helse og sosialavdelingen Regulert budsjett for 2014 utgjorde 235,5 mill. kr, mens regnskap for 2014 viser 247,6 mill. kr, et merforbruk på 12,1 mill. kr i Områdene leverte i 2014 tjenester som kommunale legeoppgaver, gjestepasientordning, dag- og døgnrehabilitering, hjelpemiddel-formidling, driftsavtaler for leger og fysioterapeuter, miljørettet helsevern og folkehelsearbeid, helsesøstertjeneste, familietjeneste, ungdoms-boligtilbud og barnevern, bistand til personer med rusproblemer og psykisk helsearbeid, boligsosiale tjenester, arbeid- og aktivitetstiltak, psykososialt kriseteam, evakuerings og pårørendesenter, alkohol- og serveringsbevillinger, krisesenter, bosetting og integrering av flyktninger, tjenester til unge funksjonshemmede og deres familier innen dag- og arbeidstilbud, bolig, avlastning, støttekontakt og omsorgslønn. Regulert budsjett for området Helse- og sosialsjefen utgjorde 10,8 mill. kr, mens regnskap for 2014 viser 10,1 mill. kr, et mindreforbruk på 0,7 mill. kr i Regulert budsjett for området Helse- og rehabilitering utgjorde 48,4 mill. kr, mens regnskap for 2014 viser 53,1 mill. kr, et merforbruk på 4,7 mill. kr i Dette er relatert til drift av legevakt herunder overtakelse av legevaktformidling med døgndrift av telefonsentral og bruk av vikarleger i fastlegehjemler og kommunale legeoppgaver. 18

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse DEL I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 15 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer