Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL)."

Transkript

1 Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). Sluttrapport NUV E 10/2012 Handlingsplanen s.13, Lærerutdanning utvikle studietilbud hvor opplæring i entreprenørskap integreres i lærerutdanningen med fokus på pedagogiske prinsipper og egnede verktøy. tilby etterutdanning, hospiteringsordninger, utviklingsarbeid, erfaringsutveksling eller andre former for kompetanseutvikling for lærere og skoleledere i grunnopplæringen. Rapporten er utarbeidet av førsteamanuensis Inger Karin Røe Ødegård (prosjektleder NEL)

2 Forord I juni 2012 søkte Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningen (NEL) Norgesuniversitetet om økonomisk støtte til utvikling/økning av antall medlemsinstitusjoner i nettverket, derigjennom også muligheter for kompetansebygging innen temafeltet pedagogisk entreprenørskap. NEL er et fagnettverk etablert på interessebasis, og er følgelig ikke en organisasjon med egen administrasjon. Koordinator for nettverket var på daværende tidspunkt ansatt ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. Lærerutdanning og idrett (HiSF, avd. ALI). Det ble derfor HiSF, ALI som ble søkerinstitusjon på vegne av NEL. I september 2012 ble kr ,- innvilget. NEL takker Norgesuniversitetet for tildelte midler som gjorde det mulig for oss å utvikle det nasjonale nettverket for pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene både faglig og med økning av medlemstallet. Sogndal 10.mai 2015 Førsteamanuensis Inger Karin Røe Ødegård (prosjektleder NEL) Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. Lærerutdanning og idrett Postboks 133, 6851 SOGNDAL 2

3 Innhold 1. Innledning presentasjon av NEL, organisasjon og faglig forankring...s 4 2. Organisering av prosjektet samarbeidspartner..s 5 3. Mål for prosjektet.....s 6 4. Resultater måloppnåelse.... s 7 5. Læring og kunnskap overføringsverdi...s 8 6. Formidlingsaktivitet - videre drift.....s 9 7. Referanser. s Vedlegg.s11-15 Vedlegg 1: Program Nasjonal konferanse Nov Vedlegg 2: Oppsummering og evaluering av konferansen Nov Vedlegg 3: Regnskapsrapport 3

4 1. Innledning presentasjon av NEL Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL) ble etablert i Initiativtakere var Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høyskolen i Bodø (nå Universitetet i Nordland, UiN) og Høyskolen i Hedmark (HiH). I 2011 sluttet Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) seg til nettverket. NEL og nasjonalt råd for lærerutdanningene (NRLU) innledet samarbeid i 2012 med målsetting om at samtlige 21 statlige lærerutdanninger skulle ha medlemskap i NEL innen NEL`s arbeid er forankret i Handlingsplan for Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning, , lærerutdanningsreformen iverksatt høsten 2010 (ref. Rundskriv F-05-10, Nasjonale retningslinjer og Forskrift for grunnskolelærerutdanningen (GLU), samt Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning). NEL`s målsetting er å utvikle kompetanse i pedagogisk entreprenørskap gjennom forskning og utviklingsarbeid. Resultatene av samarbeidet har bl.a. ført til at alle institusjonene har entreprenørskap i sin fagportefølje. En av institusjonene (HiSF) har utviklet et pedagogisk verktøyet (REAL) for entreprenørskap som er tilpasset hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. Kompetanseutvikling i bruk av verktøyet er gjennomført i regi av NEL ved flere institusjoner. HiSF har mange års erfaring med entreprenørskap som etter- og videreutdanning, og nært samarbeid med lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv. UiN har etablert et Senter for pedagogisk entreprenørskap (SPEnt) som bl.a. fungerer som strategisk virkemiddel for formidling og synliggjøring av pedagogisk entreprenørskap i ulike kontekster. UiN har også lang erfaring med etter- og videreutd i sin fagportefølje, samt med implementering av entreprenørskap i alle utdannings program. I 2011 ble høyskolen i Oslo og høyskolen i Akershus fusjonert (HiOA). Den tidligere høyskolen i Akershus har over lang tid vært den nasjonale spesialisten på yrkesfag i lærerutdanningene, spesielt i forhold til praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Alle tre institusjonene arbeider med implementering av entreprenørskap i den nye grunnskolelærerutdanningen (GLU). I 2012 fikk NEL i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utarbeide en nasjonal digital ressursbank for entreprenørielle arbeidsformer i grunnopplæringen. Nasjonalt senter for IKT i utdanningen var teknisk samarbeidspart i arbeidet. Resultatet ble nettstedet Nettressursen har betydning for implementeringen av pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene. Pedent er allment tilgjengelig og gir dermed materiell og læringsressurser som lærerutdanningene kan benytte i sin undervisning. Lærerstudentene har anledning til å prøve ut de entreprenørielle arbeidsformene og får dermed kunne kunnskap om, og erfaring med entreprenøriell læringstilnærming. 4

5 NEL`s faglige forankring pedagogisk entreprenørskap. Det kan være flere forskjellige og varierte tilnærminger i entreprenørielt læringsarbeid. Noen grunnleggende aspekter må imidlertid være til stede for at læringsarbeidet kan defineres som entreprenørielt. Aktivitet og interaksjon er bærende prinsipper. Det gir konsekvenser for læringsarbeidet som må organiseres og tilrettelegges på måter som gjør det mulig at teori og praksis kan kombineres. Et annet gjennomgripende prinsipp som knyttes til pedagogisk entreprenørskap, er samarbeidet med aktører utenfor skolen. Gode kilder for læring ligger i erfaring og kunnskap som lokalsamfunnet kan tilføre elevene gjennom kulturlivet, fritidsarenaer og arbeids- og næringslivet. Problemløsning som har relevans for elevene, er en forutsetning i entreprenørielt læringsarbeid. Mål og hensikt er at læringen skal lede eleven til nye ideer og større oppmerksomhet i egne læreprosesser, og til å se muligheter framfor hindringer. Elevenes erfaringer og kreativitet brukes aktivt i læringsarbeidet som gjerne er prosjektorganisert og tverrfaglig. Deres medbestemmelse i egen læring er enda et vesentlig aspekt i entreprenøriell tilnærminger til læring. Elevene involveres i planlegging og vurdering, likeså i valg av lærestoff og læringsaktiviteter. Hensikten er at dette skal gi innflytelse på bedre læringsresultater, i den forstand at så vel kunnskaper som ferdigheter og holdninger utvikles. I følgende figur illustreres de seks hovedaspektene i pedagogisk entreprenørskap. Fig.1. Aspekter i pedagogisk entreprenørskap (Røe Ødegård 2010) 2. Organisering av prosjektet samarbeidspartner Tittel på prosjektet: Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). 5

6 Varighet: Finansiering: Norgesuniversitetet/NUV (75 %), HiSF, UiN, HiOA (25 %) Beløp innvilget: ,- NEL`s arbeidsgruppe bestående av 7 repr. fra de tre forannevnte institusjonene var hovedaktører i prosjektet. Leder i NEL var knyttet til HiSF, hun var også leder for gjennomføring av prosjektet. Søknaden til NUV ble administrert av HiSF på vegne av NEL`s arbeidsgruppe. Deler av prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU). 3. Mål for prosjektet Overordnet mål for prosjektet var å etablere et mer omfattende nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene som kunne: initiere og organisere utvikling av entreprenørskapskompetanse i lærerutdanningene gi muligheter for deling av erfaring med entreprenørskapsarbeid og innovasjonsprosesser i lærerutdanningene stimulere forskning (faglig produksjon) innen temafeltet knyttet til lærerutdanningene. Per i dag er det relativt lite forskning med fokus på entreprenørskap i lærerutdanning. Dette mente vi best kunne oppnås bl.a. gjennom samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanningene (NRLU) som har kontakt og tilgang til alle institusjonene. Det ble derfor inngått en avtale mellom nettverkets arbeidsgruppe og NRLU om samarbeid om arrangement av konferanse/seminar med tema entreprenørskap i lærerutdanningen. Delmål 1. Arrangere en nasjonal konferanse for samtlige lærerutdanningsinstitusjoner og relevante fagorganisasjoner. 2. Stimulere til forskning og utvikling (faglig produksjon) innen temaområdet i alle lærerutdanningene (GLU, BLU og PPU). For å innfri målsettingene søkte NEL midler fra NUV til å arrangere en nasjonal konferanse. Arbeidet ble gjennomført etter følgende framdriftsplan i prosjektperioden: Høst 2012 (midlene ble innvilget i oktober 2012): NEL`s arbeidsgruppe arbeidet med etablering av samarbeidsrelasjon til NRLU gjennom møter og faglig seminar hvor vi drøftet felles forståelse av pedagogisk entreprenørskap og forankring til nasjonale føringsdokumenter. Parallelt arbeidet NEL med utarbeiding av faglig bidrag til nettressursen PedEnt. 6

7 Vår 2013: Planlegging av nasjonal konferanse (møtevirksomhet i nettverket via telefonmøter, Adobe Connect-møter og fysiske møter). Kontakt og avtaler med forelesere, paneldebatt-deltakere og debattleder. Programproduksjon Markedsføring av konferansen. Høst 2013: Forts. planlegging fra vår Hotellavtaler, deltakerlister, konferansemateriell, utarbeide innhold til konferansemapper og lignende. Gjennomføring av konferansen. 4. Resultater - måloppnåelse a) Konferansen ble gjennomført nov (se program vedlegg 1) med 70 deltakere fra 18 av 21 lærerutdanningsinstitusjoner, samt deltakere fra Ungt Entreprenørskap, KS og NHO. Konferansens målsetting var: - Å utvikle en felles forståelse av hva pedagogisk entreprenørskap innebærer i en lærerutdanningskontekst. - Å utarbeide en plattform for utvidelse av det nasjonale nettverket i betydning av medlemskap for samtlige UH- institusjoner som tilbyr lærerutdanning (Det er p.t. 21 statlige institusjoner. På konferansen deltok 18 institusjoner hvorav 12 høgskoler og 6 universitet). Evalueringen fra deltakerne tilsa at målsettingene ble mer enn innfridd (se vedlegg 2). Bl.a. mente de å ha fått bedre forståelse av pedagogisk entreprenørskap som fenomen gjennom inspirerende forelesninger. Entreprenøriell læring ble satt inn i en teoretisk kontekst. Konferansens organisering fungerte nettverksbyggende ved at deltakerne gjennom gruppearbeid fikk etablert faglig kontakt og personlige relasjoner til kolleger ved andre lærerutdanninger. Dette medførte møter/seminar lokalt og regionalt i ettertid, m.a.o genererte konferansen efaringsutveksling og kompetansebygging. Samtlige 18 lærerutdanningsinstitusjoner på konferansen meldte sin interesse som medlemmer i det nasjonale nettverket (NEL). NEL`s arbeidsutvalg ble utvidet fra 3 til 6 institusjoner, og består p.t. av følgende institusjoner med geografisk spredning over hele landet: 7

8 1. Høgskulen i Sogn og Fjordane, HiSF (har fortsatt lederansvaret for nettverket). 2. Universitetet i Nordland, UiN 3. Høgskolen i Oslo og Akershus (avd. Kjeller), HiOA 4. Høgskulen i Volda, HiV 5. Høgskolen i Telemark, HiT 6. Universitetet i Oslo, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, ILS b) Konferansen genererte fou-arbeid innen temafeltet ved flere av institusjonene. Noen har produsert fagbøker og vitenskapelige artikler og paper. Konkret kan nevnes: - HiSF: Publisert 3 fagbøker, derav 1 monografi og 2 antologier, samt 1 fagartikkel (se gul merking i referanselisten) - UiN: Faglig artikkel i antologi (se gul merking i referanselisten) Paper for fagartikkel presentert på Udir. konferanse 14.okt.2014, paper for fagartikkel i yrkespedagogikk PPU presenteres på internasjonal konferanse i Helsinki juni HiOA: Fagartikkel i antologi (se gul merking i referanselista), paper for fagartikkel presentert på Udir. konferanse 14.okt. 2014, paper for fagartikkel i yrkespedagogikk PPU presenteres på internasjonal konferanse i Helsinki juni c) I samme periode produserte NEL`s arbeidsgruppe faglig innhold til den nasjonale nettressursen PedEnt som Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen er eiere av (http://www.pedent.no) 5. Læring og kunnskap overføringsverdi Lærerutdanningen står overfor betydelige utfordringer ved å være gitt et særlig ansvar for implementering av entreprenørskap i utdanning i henhold til nasjonale føringer. Det er derfor behov for et nasjonalt nettverk for entreprenørskap rettet spesifikt mot lærerutdanningene, et nettverk som kan bidra med utvikling av kunnskap og bevisstgjøring gjennom organisering av kompetanseutvikling og forskning innen temafeltet. Nettverket vil kunne bidra i lærerutdanningene med eksempler på samarbeid med instanser i lokalsamfunnet, og med undervisningsmateriell og digitale læringsressurser (ref. opplysninger foran om arbeidsgruppens arbeid med utvikling av digital ressursbank). Overføringsverdien av kunnskap innen temaområdet pedagogisk entreprenørskap blir solid ivaretatt som følge av prosjektet, både gjennom NEL`s utvidelse til 18 av 21 lærerutd.institusjoner, og samarbeidet med Nasjonalt råd for lærerutdanningene 8

9 (NRLU). NRLU organiserer samtlige statlige lærerutdanninger innen UH-sektoren, og er følgelig også en faglig informasjonskanal av NEL`s virksomhet. Kunnskap og erfaringer som høstes i nettverkets arbeid blir spredt og benyttes av alle lærerutdanninger som praktiserer pedagogisk entreprenørskap. 6. Formidlingsaktivitet videre drift Prosjektet ble formidlet gjennom konferansen nov (ref.vedl.1). I ettertid av konferansen har NEL fått informasjon om lokale seminar arrangert av nye medlemmer. Seminarene har hatt kompetanseutviklende hensikt i temaet pedagogisk entreprenørskap. Målgruppene har vært sammensatt ut fra mål og hensikt med seminaret, noen ganger bestående av lærere i grunnopplæringen og lærerutdannere, andre ganger kun med lærerutdannere. NEL vil fortsatt bidra til styrking og utvikling av entreprenørskapskompetanse i lærerutdanningene gjennom bl.a.: - Å være medium for formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap som nettverksinstitusjonene utvikler på temaområdet. - Bidra til kunnskap om og forståelse av samarbeid mellom lærerutdanningene og lokalt arbeids-, nærings- og kulturliv. Dette er arbeidsformer som kjennetegner, og er en forutsetning for entreprenøriell tilnærming til læring. - Bidra til utvikling av materiell og digitale ressurser til bruk i lærerutdanningene (ref. foran nevnte faglige bidrag på Udir. og IKTsenterets nettressurs PedEnt.no). - Videreutvikle internasjonalt samarbeid med lærerutdanninger spesielt i Norden, for eksempel Universitetet i Umeå, Sverige, University College Lillebælt (UCL) i Odense, Danmark, Islands Universitet i Reykjavik. 9

10 7. Referanseliste Ask og Røe Ødegård (red.). (2014). Entreprenørskap i skole og utdanning. Aktiv, praktisk og meningsfull læring. Kristiansand: Portal Forlag AS. Engum Hansen (2014). Utvikling av fag og ferdigheter i et entreprenørielt perspektiv. I Ask og Røe Ødegård (red.). Entreprenørskap i skole og utdanning. Aktiv, praktisk og meningsfull læring (s ). Kristiansand: Portal Forlag AS. Haara og Røe Ødegård (red.). (2015). Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Johannisson, B. (2005). Entreprenörskapets väsen. Lund: Studentlitteratur. KD, Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). Lokalisert på: KD, KRD, NHD (2009). Handlingsplan. Entreprenørskap i utdanningen, fra grunnskole til Høyere utdanning Oslo: KD. KD, Kunnskapsdepartementet. (2010). Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn og forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7.trinn og trinn. (Rundskriv F-05/2010). Oslo: Kunnskapsdepartementet. KD, Kunnskapsdepartementet. (2009). St.meld. nr. 11 ( ). Læreren. Rollen og utdanningen. NOU 2014:7 (Norges offentlige utredninger). Elevenes læring i fremtidens sole. Et Kunnskapsgrunnlag. Oslo: Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon, informasjonsavd. Offerdal, I. (2007). Entreprenørskap og REAL i fagplanane. Modell for arbeid med entreprenørskap og REAL i Kunnskapsløftet. (Høgskulen i Sogn og Fjordane Rapport nr.5, 2007). Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane. Røe Ødegård, I.K. (2012). Entreprenørskap i lærerutdanningen i Norge og Namibia. En komparativ analyse av entreprenørielle tilnærminger i lærerkvalifisering (Doktoravhandling, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo: Universitetet i Oslo. Røe Ødegård, I.K. (2014). Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning. En framtidsrettet lærinsstrategi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Røe Ødegård (2014). Pedagogisk entreprenørskap. I Johansen og Støen (red.). Entreprenørskapsutdanning i Norge. Tilnærminger, utbredelse og effekter (s ). Bergen: Fagbokforlaget Snoen og Waale (2013). Hvordan få et egg til å fly og lande uten å knuse? Kreativitet og læring i praktisk-pedagogisk utdanning. I Johansen (red.). Skapende kreativ læring. Pedagogisk entreprenørskap i forskning og utvikling av læreprosesser. Trondheim: Akademisk Forlag. Snoen, Nilsen, Pedersen (2013). Videregående skole som regional utviklingsaktør: et utviklingsprosjekt for sju sammenslåtte videregående skoler i Nordland. UIN-Rapport 2/2013. Bodø: Universitetet i Nordland. 10

11 8. Vedlegg Vedlegg 1: Konferanseprogram PEDAGOGISK ENTREPRENØRSKAP I LÆRERUTDANNINGENE KONFERANSE NOVEMBER 2013 PROGRAM Tirsdag 19.november Kl Registrering Kl Kl Kl Kl kl Kl Lunsj Velkommen ved Elisabeth Nilsen, Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL) Åpning av konferansen ved nestleder i Nasjonalt råd for lærerutdanning dekan Rasmus Stokke, HiSF Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningskontekst ved Inger Karin Røe Ødegård, førsteamanuensis, HiSF Pause Paneldebatt: Hvilke utfordringer ser sentrale samarbeidspartnere for lærerutdanningene? Paneldeltakere: KS, NHO, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene, Skoleledelse, Ungt Entreprenørskap Debatten ledes av Magne Bjørnerud Kl Kl Kl Pause (overgang til parallellsesjoner) Parallellsesjoner (PS): Hvordan arbeide med pedagogisk entreprenørskap i de ulike lærerutdanningene? PS 1: Barnehagelærerutdanning ved Eivind Rogne, høgskolelektor, HiSF PS 2: Grunnskolelærerutdanningene ved Elisabeth Nilsen, universitetslektor, UiN PS 3: Praktisk-pedagogisk utdanning og yrkesfaglærerutdanning ved Else Snoen, universitetslektor, UiN, og høgskolelektorene Marit Engum Hansen, Karin Herudsløkken og Kurt Stokke, HiOA Festmiddag m/kulturinnslag 11

12 Vedlegg 2: Oppsummering og evaluering av konferansen Nasjonal konferanse november 2013 på Arena Thon Hotell, Lillestrøm Tema: Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene Deltakelse: 18 av 21 statlige lærerutdanninger (ca 70 deltakere) Arrangør: Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL) Konferansen målsetting: 1. Å utvikle en felles forståelse av hva pedagogisk entreprenørskap innebærer i en lærerutdanningskontekst. 2. Å utarbeide en plattform for utvidelse av det nasjonale nettverket i betydning av medlemskap for samtlige UH- institusjoner som tilbyr lærerutdanning (Det er p.t. 21 statlige institusjoner. På konferansen deltok 18 institusjoner hvorav 12 høgskoler og 6 universitet). Oppsummering og Evaluering Som følge av konferansen ble 18 statlige lærerutdanninger tilsluttet NEL. I siste del av konferansen arbeidet deltakerne i regionale workshop (nord, øst og sør/vest) med følgende problemstillinger: På hvilken måte samarbeider institusjonene i dag? a) På hvilken måte samarbeider institusjonene i dag? b) Hvilken rolle bør NRLU ha det videre arbeidet? c) Hva kan vi forvente av politisk ledelse og departement? d) Hvordan går vi videre? e) Nye medlemmer i NEL`s (nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene) arbeidsgruppe? f) Evaluering av konferansen Hva har fungert bra? Hva kan endres på neste konferanse? På hvilken måte samarbeider institusjonene i dag? Overordnet var konklusjonen at det mangler samarbeidsorganer og formelle fora for arbeid med Entreprenørskap. Noe samarbeid foregår på tvers når det gjelder entreprenørskap, særlig i regi av Ungt Entreprenørskap. Det finnes fora for regionssamarbeid generelt. Region Nord/Region Øst etc Tidligere har det vært en del nettverkssamarbeid på tvers med finansiering til dette nettverkssamarbeidet. Når finansieringen tok slutt, tok også nettverkene slutt. 12

13 Hvilken rolle bør NRLU (Nasjonalt råd for lærerutdanning) ha i det videre arbeidet? Være en interesseorganisasjon for lærerutdanningene. Styrke argumentene for å jobbe med entreprenørskap i lærerutdanning. Støtte tverrinstitusjonelt samarbeid. Arrangere konferanser og seminarer. Forventninger til Politisk ledelse Være tydelige på målene for entreprenørskap i lærerutdanningene. Gjerne øremerke midler til implementering av pedagogisk entreprenørskap. Argumentere for satsning på temaet, stimulere forskning og framholde de positive effektene av entreprenørskap i lærerutdanningene. Veien videre Sørge for å sette entreprenørskap på agendaen i egen institusjon. Søke offentlige midler til kompetanseutvikling og forsøk med pedagogisk entreprenørskap i de forskjellige lærerutdanningene. Koble satsningen på entreprenørskap til satsning og implementering av IKT i utdanningen. Samarbeide med Senter for IKT i Utdanningen. IKT er en form for entreprenørskap oppfordrer til å jobbe med nye læringsmetoder og verktøy. Være ambassadører for entreprenørskap i egen institusjon, bygge egen kompetanse. Prioritere forskning innen temaet knyttet til FoU-tid. Nye medlemmer i NEL`s arbeidsgruppe. Det nasjonale nettverket skal ideelt bestå av samtlige institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nettverket skal koordineres og ledes av en arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer som representerer lærerutd. institusjoner i alle regioner. Det betyr at arb.gruppen vil bestå av ca. 4-8 medlemmer (min. 1 person fra en to institusjoner i hver region). NEL`s arbeid skal forankres i ledelse, og fordi institusjonene selv må finansiere den/de som skal sitte i arbeidsgruppen. Det vil derfor bli sendt ut en generell informasjon om NEL til dekan ved alle institusjonene som deltok på konferansen. En spesiell forespørsel sendes til dekan ved de institusjonene som har person(er) som allerede har meldt interesse for å sitte i arbeidsgruppen. NEL har ikke egen økonomi med unntak av midler knyttet til eksterne oppdrag. Det betyr at arbeidsgruppens medlemmer må finansieres gjennom for eksempel FoU-tid ved egen organisasjon. Det tilsier at medlemskapet i arbeidsgruppen bør rullere årlig, eller annenhvert år, mellom deltakerinstitusjonene i NEL. 13

14 Gruppens oppgaver vil for eksempel være å samarbeide med aktuelle parter i forhold til kontakt og kommunikasjon med politiske og faglige skolemyndigheter. Søke offentlige midler til forskning og arrangering av kurs, seminar og konferanser. Ta eksternt finansierte oppdrag for instanser som for eksempel Utdanningsdirektoratet, IKT-senteret, og lignende. Arbeidsgruppens arbeidsform vil i hovedsak være via nett (Adobe Connect) og møtetelefon, men også fysiske møter ca. 1-2 per år. På konferansen var det også deltakere som ikke arbeider i lærerutdanning som meldte sin interesse for å gå sitte i NEL`s arbeidsgruppe. De er selvfølgelig viktige samarbeidsparter i NEL`s videre arbeid, og følgelig velkommen til å delta i generelle aktiviteter som NEL initierer og arrangerer. Men fordi NEL skal være et dedikert organ for lærerutdanningene, vil NEL`s arbeidsgruppe måtte bestå av kun lærerutdannere. Evaluering av konferansen oppsummert Hva fungerte bra? En god konferanse i rett tid Fått mye input til videre tenkning, utvikling og arbeid på egen institusjon Fått større forståelse for pedagogisk entreprenørskap som fenomen gjennom de to inspirerende forelesninger. Dette satte entreprenøriell læring inn i en teoretisk kontekst. Nettverksbyggende fått etablert faglig kontakt og personlige relasjoner til kolleger ved andre instituasjoner. Godt program, nyttige og fine innlegg, muligheter til mingling og sosiale/faglige møtepunkt. Utrolig god mat, god service og fine rom på hotellet Fortsette med parallellsesjoner og gruppearbeid. Hva kan endres på neste konferanse? Kanskje mer aktivitet i plenum - deltakerne kunne vært enda mer aktive, f.eks. ved å organisere plenum rundt gruppebord Gi mer eksempler på god praksis i LU Paneldebatten kunne vært mer relater praktisk/teoretisk implementering av ped.entr.skap i LU Konferanseinvitasjoner må nå alle ved LU-institusjonene, ikke bare dekan. Presentasjon av forskningsresultater Større rom for erfaringsutveksling i mindre grupper 14

15 Vedlegg 3 HiSF-regnskapsrapport - agresso per HiSF-prosjekt: "Entreprenøriell kompetansedeling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene" Aktivitet Mengde Budsjett Rekneskap Tid/antall Prosjektledelse i nettverkets arbeidsgruppe 20% stilling L.tr Nasjonal konferanse + 3 regionale konferanser 2+3 dager Forelesere (honorar + reise/overnatting) 2 dager Reise og overnatting for deltakerne på nasj.konf Reiser For nettv.medl. på nasj.konf. + 3.reg.konf inkl a Markedsføring For nasjonal konferanse poster inkl a Markedsføring For 3 regionale konferanser poster l.tr. Arb.tid for 6 medlemmer i arbeidsgruppen 1/uv x /uv x 6 l.tr Dekningsbidrag HiSF Dekningsbidrag UiOA og UiN (stipulert) Totalt: Finansiering Norgesuniversitetet Søkerinstitusjoner tils. 25% Prosjektets egenandel i %: 28,3 % 39,2 % Sogndal 18.mars 2015 Astrid Hove Ingebjørg Vikesland 15

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst

Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst Høgskolen i Lillehammer Studiekvalitetsdagene 2012 Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen Økonomi

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Pedagogisk entreprenørskap en tolkning fra matematikkseksjonen. Frode Olav Haara Høgskulen i Sogn og Fjordane 13.09.2013

Pedagogisk entreprenørskap en tolkning fra matematikkseksjonen. Frode Olav Haara Høgskulen i Sogn og Fjordane 13.09.2013 Pedagogisk entreprenørskap en tolkning fra matematikkseksjonen Frode Olav Haara Høgskulen i Sogn og Fjordane 13.09.2013 (Pedagogisk) entreprenørskap? Pedagogisk entreprenørskap i matematikkfaget? Pedagogisk

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Pedagogisk Entreprenørskap

Pedagogisk Entreprenørskap Sogn regionråd, Luster 18.januar 2012 Pedagogisk Entreprenørskap Hva? Hvorfor? Hvordan? Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015 Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015, Nordland fylkeskommune, Kunst og kultursenteret og Universitetet i Nordland vil sammen styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringen. Dette ved å øke

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud Referat fra møte 3 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 16. juni 2015 kl. 1000-1715 og onsdag 17. juni 2015 kl. 0830-1430 Vår ref.: 15/00803 Til stede:

Detaljer

Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen

Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen Notat 15/2006 Frode Sætre, Ola Einang og Kolbjørn Hansen Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen VOLDA 2006 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Frode Sætre, Ola

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Nes en realfagskommune. Lokal strategi for realfag i Nes kommune ( )

Nes en realfagskommune. Lokal strategi for realfag i Nes kommune ( ) Nes en realfagskommune Lokal strategi for realfag i Nes kommune (2015-2019) BAKGRUNN Nes kommune søkte om å bli realfagskommune på bakgrunn av både utfordringer og muligheter man kunne identifisere i arbeidet

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 12:00 13.00 Lunsj Program Torsdag 21. januar 13:00 14:00 Velkommen og presentasjon av deltaker 14:00 14:10

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Informasjon fra Fylkesmannen. Samling skolenettverket i Nord-Trøndelag 6.april 2011

Informasjon fra Fylkesmannen. Samling skolenettverket i Nord-Trøndelag 6.april 2011 Informasjon fra Fylkesmannen Samling skolenettverket i Nord-Trøndelag 6.april 2011 Informasjon om Forskningsprosjekt samarbeid mellom flere fylker og mange aktører Grunnopplæringen: Etterutdanning - prioriterte

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no Presentasjon Tallin Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold Knut.r.olsen@hive.no Fakta om veiledning av nyutdannede lærere i Norge Nasjonalt tiltak satt i gang i 2003 Tiltaket omfatter alle lærergrupper:

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

«Førsteklasses karriereveiledning og læring fra dag 1»

«Førsteklasses karriereveiledning og læring fra dag 1» Arena for kvalitet, Bergen 24.11.15 «Førsteklasses karriereveiledning og læring fra dag 1» Rune Heiestad, lektor og entreprenørskapskoordinator Eivind Svennar, avdelingsleder Service og Samferdsel og Medier

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE

GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE Grønt Flagg på Romerike Initiativ Nedre Romerike Klimagruppe (Rotary) Arbeidsgruppe Grønt Flagg Skape interesse i Rotaryklubbene Trekke med fagmiljøer inn i prosessen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Kompetanseutvikling i utdanningene.

Kompetanseutvikling i utdanningene. Kompetanseutvikling i utdanningene. Utfordringer knytta til kompetansebygging og involvering I flerkulturelle problemstillinger. Høgskolen i Bergen 25.11 2014 Elisabeth Egeli Universitetet i Stavanger

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE 1 pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE Organisering og lokal forankring Ressursperson i Meløy Meløy kommune Marit Buvik Marit.Buvik@meloy.kommune.no Ekstern ressurs i nettverket Universitetet i Nordland

Detaljer

ITUs work shop: digital kompetanse og digital dannelse

ITUs work shop: digital kompetanse og digital dannelse ITUs work shop: digital kompetanse og digital dannelse Fagliggjøring Forankring Formidling 20. april 2005 WS1, 20.04.05 1 Tidspunkt 9.00-9.15 9.15-9.30 9.30 10.00 10.00-10.30 10.30 10.45 10.45-11:45 12.00-13.00

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Ressursskole for samisk

Ressursskole for samisk SAMISK SPRÅK Ressursskole for samisk Videregående sørsamiske ressursskoler BAKGRUNN Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet har pekt på Grong og Røros videregående skoler som sørsamiske ressursskoler.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Utvikling av et pedagogisk verksted for entreprenørskap i lærerutdanningen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. ALI. Sluttrapport NUV E 09/13

Utvikling av et pedagogisk verksted for entreprenørskap i lærerutdanningen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. ALI. Sluttrapport NUV E 09/13 Utvikling av et pedagogisk verksted for entreprenørskap i lærerutdanningen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. ALI. Sluttrapport NUV E 09/13 Resultat av prosjektet: Utvikling av pedagogisk verksted

Detaljer

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer