Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL)."

Transkript

1 Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). Sluttrapport NUV E 10/2012 Handlingsplanen s.13, Lærerutdanning utvikle studietilbud hvor opplæring i entreprenørskap integreres i lærerutdanningen med fokus på pedagogiske prinsipper og egnede verktøy. tilby etterutdanning, hospiteringsordninger, utviklingsarbeid, erfaringsutveksling eller andre former for kompetanseutvikling for lærere og skoleledere i grunnopplæringen. Rapporten er utarbeidet av førsteamanuensis Inger Karin Røe Ødegård (prosjektleder NEL)

2 Forord I juni 2012 søkte Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningen (NEL) Norgesuniversitetet om økonomisk støtte til utvikling/økning av antall medlemsinstitusjoner i nettverket, derigjennom også muligheter for kompetansebygging innen temafeltet pedagogisk entreprenørskap. NEL er et fagnettverk etablert på interessebasis, og er følgelig ikke en organisasjon med egen administrasjon. Koordinator for nettverket var på daværende tidspunkt ansatt ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. Lærerutdanning og idrett (HiSF, avd. ALI). Det ble derfor HiSF, ALI som ble søkerinstitusjon på vegne av NEL. I september 2012 ble kr ,- innvilget. NEL takker Norgesuniversitetet for tildelte midler som gjorde det mulig for oss å utvikle det nasjonale nettverket for pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene både faglig og med økning av medlemstallet. Sogndal 10.mai 2015 Førsteamanuensis Inger Karin Røe Ødegård (prosjektleder NEL) Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. Lærerutdanning og idrett Postboks 133, 6851 SOGNDAL 2

3 Innhold 1. Innledning presentasjon av NEL, organisasjon og faglig forankring...s 4 2. Organisering av prosjektet samarbeidspartner..s 5 3. Mål for prosjektet.....s 6 4. Resultater måloppnåelse.... s 7 5. Læring og kunnskap overføringsverdi...s 8 6. Formidlingsaktivitet - videre drift.....s 9 7. Referanser. s Vedlegg.s11-15 Vedlegg 1: Program Nasjonal konferanse Nov Vedlegg 2: Oppsummering og evaluering av konferansen Nov Vedlegg 3: Regnskapsrapport 3

4 1. Innledning presentasjon av NEL Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL) ble etablert i Initiativtakere var Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høyskolen i Bodø (nå Universitetet i Nordland, UiN) og Høyskolen i Hedmark (HiH). I 2011 sluttet Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) seg til nettverket. NEL og nasjonalt råd for lærerutdanningene (NRLU) innledet samarbeid i 2012 med målsetting om at samtlige 21 statlige lærerutdanninger skulle ha medlemskap i NEL innen NEL`s arbeid er forankret i Handlingsplan for Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning, , lærerutdanningsreformen iverksatt høsten 2010 (ref. Rundskriv F-05-10, Nasjonale retningslinjer og Forskrift for grunnskolelærerutdanningen (GLU), samt Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning). NEL`s målsetting er å utvikle kompetanse i pedagogisk entreprenørskap gjennom forskning og utviklingsarbeid. Resultatene av samarbeidet har bl.a. ført til at alle institusjonene har entreprenørskap i sin fagportefølje. En av institusjonene (HiSF) har utviklet et pedagogisk verktøyet (REAL) for entreprenørskap som er tilpasset hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. Kompetanseutvikling i bruk av verktøyet er gjennomført i regi av NEL ved flere institusjoner. HiSF har mange års erfaring med entreprenørskap som etter- og videreutdanning, og nært samarbeid med lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv. UiN har etablert et Senter for pedagogisk entreprenørskap (SPEnt) som bl.a. fungerer som strategisk virkemiddel for formidling og synliggjøring av pedagogisk entreprenørskap i ulike kontekster. UiN har også lang erfaring med etter- og videreutd i sin fagportefølje, samt med implementering av entreprenørskap i alle utdannings program. I 2011 ble høyskolen i Oslo og høyskolen i Akershus fusjonert (HiOA). Den tidligere høyskolen i Akershus har over lang tid vært den nasjonale spesialisten på yrkesfag i lærerutdanningene, spesielt i forhold til praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Alle tre institusjonene arbeider med implementering av entreprenørskap i den nye grunnskolelærerutdanningen (GLU). I 2012 fikk NEL i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utarbeide en nasjonal digital ressursbank for entreprenørielle arbeidsformer i grunnopplæringen. Nasjonalt senter for IKT i utdanningen var teknisk samarbeidspart i arbeidet. Resultatet ble nettstedet Nettressursen har betydning for implementeringen av pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene. Pedent er allment tilgjengelig og gir dermed materiell og læringsressurser som lærerutdanningene kan benytte i sin undervisning. Lærerstudentene har anledning til å prøve ut de entreprenørielle arbeidsformene og får dermed kunne kunnskap om, og erfaring med entreprenøriell læringstilnærming. 4

5 NEL`s faglige forankring pedagogisk entreprenørskap. Det kan være flere forskjellige og varierte tilnærminger i entreprenørielt læringsarbeid. Noen grunnleggende aspekter må imidlertid være til stede for at læringsarbeidet kan defineres som entreprenørielt. Aktivitet og interaksjon er bærende prinsipper. Det gir konsekvenser for læringsarbeidet som må organiseres og tilrettelegges på måter som gjør det mulig at teori og praksis kan kombineres. Et annet gjennomgripende prinsipp som knyttes til pedagogisk entreprenørskap, er samarbeidet med aktører utenfor skolen. Gode kilder for læring ligger i erfaring og kunnskap som lokalsamfunnet kan tilføre elevene gjennom kulturlivet, fritidsarenaer og arbeids- og næringslivet. Problemløsning som har relevans for elevene, er en forutsetning i entreprenørielt læringsarbeid. Mål og hensikt er at læringen skal lede eleven til nye ideer og større oppmerksomhet i egne læreprosesser, og til å se muligheter framfor hindringer. Elevenes erfaringer og kreativitet brukes aktivt i læringsarbeidet som gjerne er prosjektorganisert og tverrfaglig. Deres medbestemmelse i egen læring er enda et vesentlig aspekt i entreprenøriell tilnærminger til læring. Elevene involveres i planlegging og vurdering, likeså i valg av lærestoff og læringsaktiviteter. Hensikten er at dette skal gi innflytelse på bedre læringsresultater, i den forstand at så vel kunnskaper som ferdigheter og holdninger utvikles. I følgende figur illustreres de seks hovedaspektene i pedagogisk entreprenørskap. Fig.1. Aspekter i pedagogisk entreprenørskap (Røe Ødegård 2010) 2. Organisering av prosjektet samarbeidspartner Tittel på prosjektet: Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). 5

6 Varighet: Finansiering: Norgesuniversitetet/NUV (75 %), HiSF, UiN, HiOA (25 %) Beløp innvilget: ,- NEL`s arbeidsgruppe bestående av 7 repr. fra de tre forannevnte institusjonene var hovedaktører i prosjektet. Leder i NEL var knyttet til HiSF, hun var også leder for gjennomføring av prosjektet. Søknaden til NUV ble administrert av HiSF på vegne av NEL`s arbeidsgruppe. Deler av prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU). 3. Mål for prosjektet Overordnet mål for prosjektet var å etablere et mer omfattende nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene som kunne: initiere og organisere utvikling av entreprenørskapskompetanse i lærerutdanningene gi muligheter for deling av erfaring med entreprenørskapsarbeid og innovasjonsprosesser i lærerutdanningene stimulere forskning (faglig produksjon) innen temafeltet knyttet til lærerutdanningene. Per i dag er det relativt lite forskning med fokus på entreprenørskap i lærerutdanning. Dette mente vi best kunne oppnås bl.a. gjennom samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanningene (NRLU) som har kontakt og tilgang til alle institusjonene. Det ble derfor inngått en avtale mellom nettverkets arbeidsgruppe og NRLU om samarbeid om arrangement av konferanse/seminar med tema entreprenørskap i lærerutdanningen. Delmål 1. Arrangere en nasjonal konferanse for samtlige lærerutdanningsinstitusjoner og relevante fagorganisasjoner. 2. Stimulere til forskning og utvikling (faglig produksjon) innen temaområdet i alle lærerutdanningene (GLU, BLU og PPU). For å innfri målsettingene søkte NEL midler fra NUV til å arrangere en nasjonal konferanse. Arbeidet ble gjennomført etter følgende framdriftsplan i prosjektperioden: Høst 2012 (midlene ble innvilget i oktober 2012): NEL`s arbeidsgruppe arbeidet med etablering av samarbeidsrelasjon til NRLU gjennom møter og faglig seminar hvor vi drøftet felles forståelse av pedagogisk entreprenørskap og forankring til nasjonale føringsdokumenter. Parallelt arbeidet NEL med utarbeiding av faglig bidrag til nettressursen PedEnt. 6

7 Vår 2013: Planlegging av nasjonal konferanse (møtevirksomhet i nettverket via telefonmøter, Adobe Connect-møter og fysiske møter). Kontakt og avtaler med forelesere, paneldebatt-deltakere og debattleder. Programproduksjon Markedsføring av konferansen. Høst 2013: Forts. planlegging fra vår Hotellavtaler, deltakerlister, konferansemateriell, utarbeide innhold til konferansemapper og lignende. Gjennomføring av konferansen. 4. Resultater - måloppnåelse a) Konferansen ble gjennomført nov (se program vedlegg 1) med 70 deltakere fra 18 av 21 lærerutdanningsinstitusjoner, samt deltakere fra Ungt Entreprenørskap, KS og NHO. Konferansens målsetting var: - Å utvikle en felles forståelse av hva pedagogisk entreprenørskap innebærer i en lærerutdanningskontekst. - Å utarbeide en plattform for utvidelse av det nasjonale nettverket i betydning av medlemskap for samtlige UH- institusjoner som tilbyr lærerutdanning (Det er p.t. 21 statlige institusjoner. På konferansen deltok 18 institusjoner hvorav 12 høgskoler og 6 universitet). Evalueringen fra deltakerne tilsa at målsettingene ble mer enn innfridd (se vedlegg 2). Bl.a. mente de å ha fått bedre forståelse av pedagogisk entreprenørskap som fenomen gjennom inspirerende forelesninger. Entreprenøriell læring ble satt inn i en teoretisk kontekst. Konferansens organisering fungerte nettverksbyggende ved at deltakerne gjennom gruppearbeid fikk etablert faglig kontakt og personlige relasjoner til kolleger ved andre lærerutdanninger. Dette medførte møter/seminar lokalt og regionalt i ettertid, m.a.o genererte konferansen efaringsutveksling og kompetansebygging. Samtlige 18 lærerutdanningsinstitusjoner på konferansen meldte sin interesse som medlemmer i det nasjonale nettverket (NEL). NEL`s arbeidsutvalg ble utvidet fra 3 til 6 institusjoner, og består p.t. av følgende institusjoner med geografisk spredning over hele landet: 7

8 1. Høgskulen i Sogn og Fjordane, HiSF (har fortsatt lederansvaret for nettverket). 2. Universitetet i Nordland, UiN 3. Høgskolen i Oslo og Akershus (avd. Kjeller), HiOA 4. Høgskulen i Volda, HiV 5. Høgskolen i Telemark, HiT 6. Universitetet i Oslo, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, ILS b) Konferansen genererte fou-arbeid innen temafeltet ved flere av institusjonene. Noen har produsert fagbøker og vitenskapelige artikler og paper. Konkret kan nevnes: - HiSF: Publisert 3 fagbøker, derav 1 monografi og 2 antologier, samt 1 fagartikkel (se gul merking i referanselisten) - UiN: Faglig artikkel i antologi (se gul merking i referanselisten) Paper for fagartikkel presentert på Udir. konferanse 14.okt.2014, paper for fagartikkel i yrkespedagogikk PPU presenteres på internasjonal konferanse i Helsinki juni HiOA: Fagartikkel i antologi (se gul merking i referanselista), paper for fagartikkel presentert på Udir. konferanse 14.okt. 2014, paper for fagartikkel i yrkespedagogikk PPU presenteres på internasjonal konferanse i Helsinki juni c) I samme periode produserte NEL`s arbeidsgruppe faglig innhold til den nasjonale nettressursen PedEnt som Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen er eiere av (http://www.pedent.no) 5. Læring og kunnskap overføringsverdi Lærerutdanningen står overfor betydelige utfordringer ved å være gitt et særlig ansvar for implementering av entreprenørskap i utdanning i henhold til nasjonale føringer. Det er derfor behov for et nasjonalt nettverk for entreprenørskap rettet spesifikt mot lærerutdanningene, et nettverk som kan bidra med utvikling av kunnskap og bevisstgjøring gjennom organisering av kompetanseutvikling og forskning innen temafeltet. Nettverket vil kunne bidra i lærerutdanningene med eksempler på samarbeid med instanser i lokalsamfunnet, og med undervisningsmateriell og digitale læringsressurser (ref. opplysninger foran om arbeidsgruppens arbeid med utvikling av digital ressursbank). Overføringsverdien av kunnskap innen temaområdet pedagogisk entreprenørskap blir solid ivaretatt som følge av prosjektet, både gjennom NEL`s utvidelse til 18 av 21 lærerutd.institusjoner, og samarbeidet med Nasjonalt råd for lærerutdanningene 8

9 (NRLU). NRLU organiserer samtlige statlige lærerutdanninger innen UH-sektoren, og er følgelig også en faglig informasjonskanal av NEL`s virksomhet. Kunnskap og erfaringer som høstes i nettverkets arbeid blir spredt og benyttes av alle lærerutdanninger som praktiserer pedagogisk entreprenørskap. 6. Formidlingsaktivitet videre drift Prosjektet ble formidlet gjennom konferansen nov (ref.vedl.1). I ettertid av konferansen har NEL fått informasjon om lokale seminar arrangert av nye medlemmer. Seminarene har hatt kompetanseutviklende hensikt i temaet pedagogisk entreprenørskap. Målgruppene har vært sammensatt ut fra mål og hensikt med seminaret, noen ganger bestående av lærere i grunnopplæringen og lærerutdannere, andre ganger kun med lærerutdannere. NEL vil fortsatt bidra til styrking og utvikling av entreprenørskapskompetanse i lærerutdanningene gjennom bl.a.: - Å være medium for formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap som nettverksinstitusjonene utvikler på temaområdet. - Bidra til kunnskap om og forståelse av samarbeid mellom lærerutdanningene og lokalt arbeids-, nærings- og kulturliv. Dette er arbeidsformer som kjennetegner, og er en forutsetning for entreprenøriell tilnærming til læring. - Bidra til utvikling av materiell og digitale ressurser til bruk i lærerutdanningene (ref. foran nevnte faglige bidrag på Udir. og IKTsenterets nettressurs PedEnt.no). - Videreutvikle internasjonalt samarbeid med lærerutdanninger spesielt i Norden, for eksempel Universitetet i Umeå, Sverige, University College Lillebælt (UCL) i Odense, Danmark, Islands Universitet i Reykjavik. 9

10 7. Referanseliste Ask og Røe Ødegård (red.). (2014). Entreprenørskap i skole og utdanning. Aktiv, praktisk og meningsfull læring. Kristiansand: Portal Forlag AS. Engum Hansen (2014). Utvikling av fag og ferdigheter i et entreprenørielt perspektiv. I Ask og Røe Ødegård (red.). Entreprenørskap i skole og utdanning. Aktiv, praktisk og meningsfull læring (s ). Kristiansand: Portal Forlag AS. Haara og Røe Ødegård (red.). (2015). Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Johannisson, B. (2005). Entreprenörskapets väsen. Lund: Studentlitteratur. KD, Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). Lokalisert på: KD, KRD, NHD (2009). Handlingsplan. Entreprenørskap i utdanningen, fra grunnskole til Høyere utdanning Oslo: KD. KD, Kunnskapsdepartementet. (2010). Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn og forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7.trinn og trinn. (Rundskriv F-05/2010). Oslo: Kunnskapsdepartementet. KD, Kunnskapsdepartementet. (2009). St.meld. nr. 11 ( ). Læreren. Rollen og utdanningen. NOU 2014:7 (Norges offentlige utredninger). Elevenes læring i fremtidens sole. Et Kunnskapsgrunnlag. Oslo: Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon, informasjonsavd. Offerdal, I. (2007). Entreprenørskap og REAL i fagplanane. Modell for arbeid med entreprenørskap og REAL i Kunnskapsløftet. (Høgskulen i Sogn og Fjordane Rapport nr.5, 2007). Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane. Røe Ødegård, I.K. (2012). Entreprenørskap i lærerutdanningen i Norge og Namibia. En komparativ analyse av entreprenørielle tilnærminger i lærerkvalifisering (Doktoravhandling, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo: Universitetet i Oslo. Røe Ødegård, I.K. (2014). Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning. En framtidsrettet lærinsstrategi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Røe Ødegård (2014). Pedagogisk entreprenørskap. I Johansen og Støen (red.). Entreprenørskapsutdanning i Norge. Tilnærminger, utbredelse og effekter (s ). Bergen: Fagbokforlaget Snoen og Waale (2013). Hvordan få et egg til å fly og lande uten å knuse? Kreativitet og læring i praktisk-pedagogisk utdanning. I Johansen (red.). Skapende kreativ læring. Pedagogisk entreprenørskap i forskning og utvikling av læreprosesser. Trondheim: Akademisk Forlag. Snoen, Nilsen, Pedersen (2013). Videregående skole som regional utviklingsaktør: et utviklingsprosjekt for sju sammenslåtte videregående skoler i Nordland. UIN-Rapport 2/2013. Bodø: Universitetet i Nordland. 10

11 8. Vedlegg Vedlegg 1: Konferanseprogram PEDAGOGISK ENTREPRENØRSKAP I LÆRERUTDANNINGENE KONFERANSE NOVEMBER 2013 PROGRAM Tirsdag 19.november Kl Registrering Kl Kl Kl Kl kl Kl Lunsj Velkommen ved Elisabeth Nilsen, Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL) Åpning av konferansen ved nestleder i Nasjonalt råd for lærerutdanning dekan Rasmus Stokke, HiSF Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningskontekst ved Inger Karin Røe Ødegård, førsteamanuensis, HiSF Pause Paneldebatt: Hvilke utfordringer ser sentrale samarbeidspartnere for lærerutdanningene? Paneldeltakere: KS, NHO, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene, Skoleledelse, Ungt Entreprenørskap Debatten ledes av Magne Bjørnerud Kl Kl Kl Pause (overgang til parallellsesjoner) Parallellsesjoner (PS): Hvordan arbeide med pedagogisk entreprenørskap i de ulike lærerutdanningene? PS 1: Barnehagelærerutdanning ved Eivind Rogne, høgskolelektor, HiSF PS 2: Grunnskolelærerutdanningene ved Elisabeth Nilsen, universitetslektor, UiN PS 3: Praktisk-pedagogisk utdanning og yrkesfaglærerutdanning ved Else Snoen, universitetslektor, UiN, og høgskolelektorene Marit Engum Hansen, Karin Herudsløkken og Kurt Stokke, HiOA Festmiddag m/kulturinnslag 11

12 Vedlegg 2: Oppsummering og evaluering av konferansen Nasjonal konferanse november 2013 på Arena Thon Hotell, Lillestrøm Tema: Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene Deltakelse: 18 av 21 statlige lærerutdanninger (ca 70 deltakere) Arrangør: Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL) Konferansen målsetting: 1. Å utvikle en felles forståelse av hva pedagogisk entreprenørskap innebærer i en lærerutdanningskontekst. 2. Å utarbeide en plattform for utvidelse av det nasjonale nettverket i betydning av medlemskap for samtlige UH- institusjoner som tilbyr lærerutdanning (Det er p.t. 21 statlige institusjoner. På konferansen deltok 18 institusjoner hvorav 12 høgskoler og 6 universitet). Oppsummering og Evaluering Som følge av konferansen ble 18 statlige lærerutdanninger tilsluttet NEL. I siste del av konferansen arbeidet deltakerne i regionale workshop (nord, øst og sør/vest) med følgende problemstillinger: På hvilken måte samarbeider institusjonene i dag? a) På hvilken måte samarbeider institusjonene i dag? b) Hvilken rolle bør NRLU ha det videre arbeidet? c) Hva kan vi forvente av politisk ledelse og departement? d) Hvordan går vi videre? e) Nye medlemmer i NEL`s (nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene) arbeidsgruppe? f) Evaluering av konferansen Hva har fungert bra? Hva kan endres på neste konferanse? På hvilken måte samarbeider institusjonene i dag? Overordnet var konklusjonen at det mangler samarbeidsorganer og formelle fora for arbeid med Entreprenørskap. Noe samarbeid foregår på tvers når det gjelder entreprenørskap, særlig i regi av Ungt Entreprenørskap. Det finnes fora for regionssamarbeid generelt. Region Nord/Region Øst etc Tidligere har det vært en del nettverkssamarbeid på tvers med finansiering til dette nettverkssamarbeidet. Når finansieringen tok slutt, tok også nettverkene slutt. 12

13 Hvilken rolle bør NRLU (Nasjonalt råd for lærerutdanning) ha i det videre arbeidet? Være en interesseorganisasjon for lærerutdanningene. Styrke argumentene for å jobbe med entreprenørskap i lærerutdanning. Støtte tverrinstitusjonelt samarbeid. Arrangere konferanser og seminarer. Forventninger til Politisk ledelse Være tydelige på målene for entreprenørskap i lærerutdanningene. Gjerne øremerke midler til implementering av pedagogisk entreprenørskap. Argumentere for satsning på temaet, stimulere forskning og framholde de positive effektene av entreprenørskap i lærerutdanningene. Veien videre Sørge for å sette entreprenørskap på agendaen i egen institusjon. Søke offentlige midler til kompetanseutvikling og forsøk med pedagogisk entreprenørskap i de forskjellige lærerutdanningene. Koble satsningen på entreprenørskap til satsning og implementering av IKT i utdanningen. Samarbeide med Senter for IKT i Utdanningen. IKT er en form for entreprenørskap oppfordrer til å jobbe med nye læringsmetoder og verktøy. Være ambassadører for entreprenørskap i egen institusjon, bygge egen kompetanse. Prioritere forskning innen temaet knyttet til FoU-tid. Nye medlemmer i NEL`s arbeidsgruppe. Det nasjonale nettverket skal ideelt bestå av samtlige institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nettverket skal koordineres og ledes av en arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer som representerer lærerutd. institusjoner i alle regioner. Det betyr at arb.gruppen vil bestå av ca. 4-8 medlemmer (min. 1 person fra en to institusjoner i hver region). NEL`s arbeid skal forankres i ledelse, og fordi institusjonene selv må finansiere den/de som skal sitte i arbeidsgruppen. Det vil derfor bli sendt ut en generell informasjon om NEL til dekan ved alle institusjonene som deltok på konferansen. En spesiell forespørsel sendes til dekan ved de institusjonene som har person(er) som allerede har meldt interesse for å sitte i arbeidsgruppen. NEL har ikke egen økonomi med unntak av midler knyttet til eksterne oppdrag. Det betyr at arbeidsgruppens medlemmer må finansieres gjennom for eksempel FoU-tid ved egen organisasjon. Det tilsier at medlemskapet i arbeidsgruppen bør rullere årlig, eller annenhvert år, mellom deltakerinstitusjonene i NEL. 13

14 Gruppens oppgaver vil for eksempel være å samarbeide med aktuelle parter i forhold til kontakt og kommunikasjon med politiske og faglige skolemyndigheter. Søke offentlige midler til forskning og arrangering av kurs, seminar og konferanser. Ta eksternt finansierte oppdrag for instanser som for eksempel Utdanningsdirektoratet, IKT-senteret, og lignende. Arbeidsgruppens arbeidsform vil i hovedsak være via nett (Adobe Connect) og møtetelefon, men også fysiske møter ca. 1-2 per år. På konferansen var det også deltakere som ikke arbeider i lærerutdanning som meldte sin interesse for å gå sitte i NEL`s arbeidsgruppe. De er selvfølgelig viktige samarbeidsparter i NEL`s videre arbeid, og følgelig velkommen til å delta i generelle aktiviteter som NEL initierer og arrangerer. Men fordi NEL skal være et dedikert organ for lærerutdanningene, vil NEL`s arbeidsgruppe måtte bestå av kun lærerutdannere. Evaluering av konferansen oppsummert Hva fungerte bra? En god konferanse i rett tid Fått mye input til videre tenkning, utvikling og arbeid på egen institusjon Fått større forståelse for pedagogisk entreprenørskap som fenomen gjennom de to inspirerende forelesninger. Dette satte entreprenøriell læring inn i en teoretisk kontekst. Nettverksbyggende fått etablert faglig kontakt og personlige relasjoner til kolleger ved andre instituasjoner. Godt program, nyttige og fine innlegg, muligheter til mingling og sosiale/faglige møtepunkt. Utrolig god mat, god service og fine rom på hotellet Fortsette med parallellsesjoner og gruppearbeid. Hva kan endres på neste konferanse? Kanskje mer aktivitet i plenum - deltakerne kunne vært enda mer aktive, f.eks. ved å organisere plenum rundt gruppebord Gi mer eksempler på god praksis i LU Paneldebatten kunne vært mer relater praktisk/teoretisk implementering av ped.entr.skap i LU Konferanseinvitasjoner må nå alle ved LU-institusjonene, ikke bare dekan. Presentasjon av forskningsresultater Større rom for erfaringsutveksling i mindre grupper 14

15 Vedlegg 3 HiSF-regnskapsrapport - agresso per HiSF-prosjekt: "Entreprenøriell kompetansedeling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene" Aktivitet Mengde Budsjett Rekneskap Tid/antall Prosjektledelse i nettverkets arbeidsgruppe 20% stilling L.tr Nasjonal konferanse + 3 regionale konferanser 2+3 dager Forelesere (honorar + reise/overnatting) 2 dager Reise og overnatting for deltakerne på nasj.konf Reiser For nettv.medl. på nasj.konf. + 3.reg.konf inkl a Markedsføring For nasjonal konferanse poster inkl a Markedsføring For 3 regionale konferanser poster l.tr. Arb.tid for 6 medlemmer i arbeidsgruppen 1/uv x /uv x 6 l.tr Dekningsbidrag HiSF Dekningsbidrag UiOA og UiN (stipulert) Totalt: Finansiering Norgesuniversitetet Søkerinstitusjoner tils. 25% Prosjektets egenandel i %: 28,3 % 39,2 % Sogndal 18.mars 2015 Astrid Hove Ingebjørg Vikesland 15

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

UTREDNING. Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger. Sluttrapport. Anne Wally Ryan

UTREDNING. Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger. Sluttrapport. Anne Wally Ryan UTREDNING Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger Sluttrapport Anne Wally Ryan Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 171 Steinkjer 2015 Innovasjon og entreprenørskap i kreative

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Perspektiv på naturvitenskapelig talent og praktisk-musiske fag Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag en sitasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag 1 Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer