Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL)."

Transkript

1 Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). Sluttrapport NUV E 10/2012 Handlingsplanen s.13, Lærerutdanning utvikle studietilbud hvor opplæring i entreprenørskap integreres i lærerutdanningen med fokus på pedagogiske prinsipper og egnede verktøy. tilby etterutdanning, hospiteringsordninger, utviklingsarbeid, erfaringsutveksling eller andre former for kompetanseutvikling for lærere og skoleledere i grunnopplæringen. Rapporten er utarbeidet av førsteamanuensis Inger Karin Røe Ødegård (prosjektleder NEL)

2 Forord I juni 2012 søkte Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningen (NEL) Norgesuniversitetet om økonomisk støtte til utvikling/økning av antall medlemsinstitusjoner i nettverket, derigjennom også muligheter for kompetansebygging innen temafeltet pedagogisk entreprenørskap. NEL er et fagnettverk etablert på interessebasis, og er følgelig ikke en organisasjon med egen administrasjon. Koordinator for nettverket var på daværende tidspunkt ansatt ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. Lærerutdanning og idrett (HiSF, avd. ALI). Det ble derfor HiSF, ALI som ble søkerinstitusjon på vegne av NEL. I september 2012 ble kr ,- innvilget. NEL takker Norgesuniversitetet for tildelte midler som gjorde det mulig for oss å utvikle det nasjonale nettverket for pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene både faglig og med økning av medlemstallet. Sogndal 10.mai 2015 Førsteamanuensis Inger Karin Røe Ødegård (prosjektleder NEL) Høgskulen i Sogn og Fjordane, avd. Lærerutdanning og idrett Postboks 133, 6851 SOGNDAL 2

3 Innhold 1. Innledning presentasjon av NEL, organisasjon og faglig forankring...s 4 2. Organisering av prosjektet samarbeidspartner..s 5 3. Mål for prosjektet.....s 6 4. Resultater måloppnåelse.... s 7 5. Læring og kunnskap overføringsverdi...s 8 6. Formidlingsaktivitet - videre drift.....s 9 7. Referanser. s Vedlegg.s11-15 Vedlegg 1: Program Nasjonal konferanse Nov Vedlegg 2: Oppsummering og evaluering av konferansen Nov Vedlegg 3: Regnskapsrapport 3

4 1. Innledning presentasjon av NEL Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL) ble etablert i Initiativtakere var Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høyskolen i Bodø (nå Universitetet i Nordland, UiN) og Høyskolen i Hedmark (HiH). I 2011 sluttet Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) seg til nettverket. NEL og nasjonalt råd for lærerutdanningene (NRLU) innledet samarbeid i 2012 med målsetting om at samtlige 21 statlige lærerutdanninger skulle ha medlemskap i NEL innen NEL`s arbeid er forankret i Handlingsplan for Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning, , lærerutdanningsreformen iverksatt høsten 2010 (ref. Rundskriv F-05-10, Nasjonale retningslinjer og Forskrift for grunnskolelærerutdanningen (GLU), samt Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning). NEL`s målsetting er å utvikle kompetanse i pedagogisk entreprenørskap gjennom forskning og utviklingsarbeid. Resultatene av samarbeidet har bl.a. ført til at alle institusjonene har entreprenørskap i sin fagportefølje. En av institusjonene (HiSF) har utviklet et pedagogisk verktøyet (REAL) for entreprenørskap som er tilpasset hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. Kompetanseutvikling i bruk av verktøyet er gjennomført i regi av NEL ved flere institusjoner. HiSF har mange års erfaring med entreprenørskap som etter- og videreutdanning, og nært samarbeid med lokalt og regionalt arbeids- og næringsliv. UiN har etablert et Senter for pedagogisk entreprenørskap (SPEnt) som bl.a. fungerer som strategisk virkemiddel for formidling og synliggjøring av pedagogisk entreprenørskap i ulike kontekster. UiN har også lang erfaring med etter- og videreutd i sin fagportefølje, samt med implementering av entreprenørskap i alle utdannings program. I 2011 ble høyskolen i Oslo og høyskolen i Akershus fusjonert (HiOA). Den tidligere høyskolen i Akershus har over lang tid vært den nasjonale spesialisten på yrkesfag i lærerutdanningene, spesielt i forhold til praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Alle tre institusjonene arbeider med implementering av entreprenørskap i den nye grunnskolelærerutdanningen (GLU). I 2012 fikk NEL i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utarbeide en nasjonal digital ressursbank for entreprenørielle arbeidsformer i grunnopplæringen. Nasjonalt senter for IKT i utdanningen var teknisk samarbeidspart i arbeidet. Resultatet ble nettstedet Nettressursen har betydning for implementeringen av pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene. Pedent er allment tilgjengelig og gir dermed materiell og læringsressurser som lærerutdanningene kan benytte i sin undervisning. Lærerstudentene har anledning til å prøve ut de entreprenørielle arbeidsformene og får dermed kunne kunnskap om, og erfaring med entreprenøriell læringstilnærming. 4

5 NEL`s faglige forankring pedagogisk entreprenørskap. Det kan være flere forskjellige og varierte tilnærminger i entreprenørielt læringsarbeid. Noen grunnleggende aspekter må imidlertid være til stede for at læringsarbeidet kan defineres som entreprenørielt. Aktivitet og interaksjon er bærende prinsipper. Det gir konsekvenser for læringsarbeidet som må organiseres og tilrettelegges på måter som gjør det mulig at teori og praksis kan kombineres. Et annet gjennomgripende prinsipp som knyttes til pedagogisk entreprenørskap, er samarbeidet med aktører utenfor skolen. Gode kilder for læring ligger i erfaring og kunnskap som lokalsamfunnet kan tilføre elevene gjennom kulturlivet, fritidsarenaer og arbeids- og næringslivet. Problemløsning som har relevans for elevene, er en forutsetning i entreprenørielt læringsarbeid. Mål og hensikt er at læringen skal lede eleven til nye ideer og større oppmerksomhet i egne læreprosesser, og til å se muligheter framfor hindringer. Elevenes erfaringer og kreativitet brukes aktivt i læringsarbeidet som gjerne er prosjektorganisert og tverrfaglig. Deres medbestemmelse i egen læring er enda et vesentlig aspekt i entreprenøriell tilnærminger til læring. Elevene involveres i planlegging og vurdering, likeså i valg av lærestoff og læringsaktiviteter. Hensikten er at dette skal gi innflytelse på bedre læringsresultater, i den forstand at så vel kunnskaper som ferdigheter og holdninger utvikles. I følgende figur illustreres de seks hovedaspektene i pedagogisk entreprenørskap. Fig.1. Aspekter i pedagogisk entreprenørskap (Røe Ødegård 2010) 2. Organisering av prosjektet samarbeidspartner Tittel på prosjektet: Entreprenøriell kompetanseutvikling gjennom utvidelse av nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL). 5

6 Varighet: Finansiering: Norgesuniversitetet/NUV (75 %), HiSF, UiN, HiOA (25 %) Beløp innvilget: ,- NEL`s arbeidsgruppe bestående av 7 repr. fra de tre forannevnte institusjonene var hovedaktører i prosjektet. Leder i NEL var knyttet til HiSF, hun var også leder for gjennomføring av prosjektet. Søknaden til NUV ble administrert av HiSF på vegne av NEL`s arbeidsgruppe. Deler av prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU). 3. Mål for prosjektet Overordnet mål for prosjektet var å etablere et mer omfattende nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene som kunne: initiere og organisere utvikling av entreprenørskapskompetanse i lærerutdanningene gi muligheter for deling av erfaring med entreprenørskapsarbeid og innovasjonsprosesser i lærerutdanningene stimulere forskning (faglig produksjon) innen temafeltet knyttet til lærerutdanningene. Per i dag er det relativt lite forskning med fokus på entreprenørskap i lærerutdanning. Dette mente vi best kunne oppnås bl.a. gjennom samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanningene (NRLU) som har kontakt og tilgang til alle institusjonene. Det ble derfor inngått en avtale mellom nettverkets arbeidsgruppe og NRLU om samarbeid om arrangement av konferanse/seminar med tema entreprenørskap i lærerutdanningen. Delmål 1. Arrangere en nasjonal konferanse for samtlige lærerutdanningsinstitusjoner og relevante fagorganisasjoner. 2. Stimulere til forskning og utvikling (faglig produksjon) innen temaområdet i alle lærerutdanningene (GLU, BLU og PPU). For å innfri målsettingene søkte NEL midler fra NUV til å arrangere en nasjonal konferanse. Arbeidet ble gjennomført etter følgende framdriftsplan i prosjektperioden: Høst 2012 (midlene ble innvilget i oktober 2012): NEL`s arbeidsgruppe arbeidet med etablering av samarbeidsrelasjon til NRLU gjennom møter og faglig seminar hvor vi drøftet felles forståelse av pedagogisk entreprenørskap og forankring til nasjonale føringsdokumenter. Parallelt arbeidet NEL med utarbeiding av faglig bidrag til nettressursen PedEnt. 6

7 Vår 2013: Planlegging av nasjonal konferanse (møtevirksomhet i nettverket via telefonmøter, Adobe Connect-møter og fysiske møter). Kontakt og avtaler med forelesere, paneldebatt-deltakere og debattleder. Programproduksjon Markedsføring av konferansen. Høst 2013: Forts. planlegging fra vår Hotellavtaler, deltakerlister, konferansemateriell, utarbeide innhold til konferansemapper og lignende. Gjennomføring av konferansen. 4. Resultater - måloppnåelse a) Konferansen ble gjennomført nov (se program vedlegg 1) med 70 deltakere fra 18 av 21 lærerutdanningsinstitusjoner, samt deltakere fra Ungt Entreprenørskap, KS og NHO. Konferansens målsetting var: - Å utvikle en felles forståelse av hva pedagogisk entreprenørskap innebærer i en lærerutdanningskontekst. - Å utarbeide en plattform for utvidelse av det nasjonale nettverket i betydning av medlemskap for samtlige UH- institusjoner som tilbyr lærerutdanning (Det er p.t. 21 statlige institusjoner. På konferansen deltok 18 institusjoner hvorav 12 høgskoler og 6 universitet). Evalueringen fra deltakerne tilsa at målsettingene ble mer enn innfridd (se vedlegg 2). Bl.a. mente de å ha fått bedre forståelse av pedagogisk entreprenørskap som fenomen gjennom inspirerende forelesninger. Entreprenøriell læring ble satt inn i en teoretisk kontekst. Konferansens organisering fungerte nettverksbyggende ved at deltakerne gjennom gruppearbeid fikk etablert faglig kontakt og personlige relasjoner til kolleger ved andre lærerutdanninger. Dette medførte møter/seminar lokalt og regionalt i ettertid, m.a.o genererte konferansen efaringsutveksling og kompetansebygging. Samtlige 18 lærerutdanningsinstitusjoner på konferansen meldte sin interesse som medlemmer i det nasjonale nettverket (NEL). NEL`s arbeidsutvalg ble utvidet fra 3 til 6 institusjoner, og består p.t. av følgende institusjoner med geografisk spredning over hele landet: 7

8 1. Høgskulen i Sogn og Fjordane, HiSF (har fortsatt lederansvaret for nettverket). 2. Universitetet i Nordland, UiN 3. Høgskolen i Oslo og Akershus (avd. Kjeller), HiOA 4. Høgskulen i Volda, HiV 5. Høgskolen i Telemark, HiT 6. Universitetet i Oslo, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, ILS b) Konferansen genererte fou-arbeid innen temafeltet ved flere av institusjonene. Noen har produsert fagbøker og vitenskapelige artikler og paper. Konkret kan nevnes: - HiSF: Publisert 3 fagbøker, derav 1 monografi og 2 antologier, samt 1 fagartikkel (se gul merking i referanselisten) - UiN: Faglig artikkel i antologi (se gul merking i referanselisten) Paper for fagartikkel presentert på Udir. konferanse 14.okt.2014, paper for fagartikkel i yrkespedagogikk PPU presenteres på internasjonal konferanse i Helsinki juni HiOA: Fagartikkel i antologi (se gul merking i referanselista), paper for fagartikkel presentert på Udir. konferanse 14.okt. 2014, paper for fagartikkel i yrkespedagogikk PPU presenteres på internasjonal konferanse i Helsinki juni c) I samme periode produserte NEL`s arbeidsgruppe faglig innhold til den nasjonale nettressursen PedEnt som Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen er eiere av (http://www.pedent.no) 5. Læring og kunnskap overføringsverdi Lærerutdanningen står overfor betydelige utfordringer ved å være gitt et særlig ansvar for implementering av entreprenørskap i utdanning i henhold til nasjonale føringer. Det er derfor behov for et nasjonalt nettverk for entreprenørskap rettet spesifikt mot lærerutdanningene, et nettverk som kan bidra med utvikling av kunnskap og bevisstgjøring gjennom organisering av kompetanseutvikling og forskning innen temafeltet. Nettverket vil kunne bidra i lærerutdanningene med eksempler på samarbeid med instanser i lokalsamfunnet, og med undervisningsmateriell og digitale læringsressurser (ref. opplysninger foran om arbeidsgruppens arbeid med utvikling av digital ressursbank). Overføringsverdien av kunnskap innen temaområdet pedagogisk entreprenørskap blir solid ivaretatt som følge av prosjektet, både gjennom NEL`s utvidelse til 18 av 21 lærerutd.institusjoner, og samarbeidet med Nasjonalt råd for lærerutdanningene 8

9 (NRLU). NRLU organiserer samtlige statlige lærerutdanninger innen UH-sektoren, og er følgelig også en faglig informasjonskanal av NEL`s virksomhet. Kunnskap og erfaringer som høstes i nettverkets arbeid blir spredt og benyttes av alle lærerutdanninger som praktiserer pedagogisk entreprenørskap. 6. Formidlingsaktivitet videre drift Prosjektet ble formidlet gjennom konferansen nov (ref.vedl.1). I ettertid av konferansen har NEL fått informasjon om lokale seminar arrangert av nye medlemmer. Seminarene har hatt kompetanseutviklende hensikt i temaet pedagogisk entreprenørskap. Målgruppene har vært sammensatt ut fra mål og hensikt med seminaret, noen ganger bestående av lærere i grunnopplæringen og lærerutdannere, andre ganger kun med lærerutdannere. NEL vil fortsatt bidra til styrking og utvikling av entreprenørskapskompetanse i lærerutdanningene gjennom bl.a.: - Å være medium for formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap som nettverksinstitusjonene utvikler på temaområdet. - Bidra til kunnskap om og forståelse av samarbeid mellom lærerutdanningene og lokalt arbeids-, nærings- og kulturliv. Dette er arbeidsformer som kjennetegner, og er en forutsetning for entreprenøriell tilnærming til læring. - Bidra til utvikling av materiell og digitale ressurser til bruk i lærerutdanningene (ref. foran nevnte faglige bidrag på Udir. og IKTsenterets nettressurs PedEnt.no). - Videreutvikle internasjonalt samarbeid med lærerutdanninger spesielt i Norden, for eksempel Universitetet i Umeå, Sverige, University College Lillebælt (UCL) i Odense, Danmark, Islands Universitet i Reykjavik. 9

10 7. Referanseliste Ask og Røe Ødegård (red.). (2014). Entreprenørskap i skole og utdanning. Aktiv, praktisk og meningsfull læring. Kristiansand: Portal Forlag AS. Engum Hansen (2014). Utvikling av fag og ferdigheter i et entreprenørielt perspektiv. I Ask og Røe Ødegård (red.). Entreprenørskap i skole og utdanning. Aktiv, praktisk og meningsfull læring (s ). Kristiansand: Portal Forlag AS. Haara og Røe Ødegård (red.). (2015). Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Johannisson, B. (2005). Entreprenörskapets väsen. Lund: Studentlitteratur. KD, Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). Lokalisert på: KD, KRD, NHD (2009). Handlingsplan. Entreprenørskap i utdanningen, fra grunnskole til Høyere utdanning Oslo: KD. KD, Kunnskapsdepartementet. (2010). Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn og forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7.trinn og trinn. (Rundskriv F-05/2010). Oslo: Kunnskapsdepartementet. KD, Kunnskapsdepartementet. (2009). St.meld. nr. 11 ( ). Læreren. Rollen og utdanningen. NOU 2014:7 (Norges offentlige utredninger). Elevenes læring i fremtidens sole. Et Kunnskapsgrunnlag. Oslo: Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon, informasjonsavd. Offerdal, I. (2007). Entreprenørskap og REAL i fagplanane. Modell for arbeid med entreprenørskap og REAL i Kunnskapsløftet. (Høgskulen i Sogn og Fjordane Rapport nr.5, 2007). Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane. Røe Ødegård, I.K. (2012). Entreprenørskap i lærerutdanningen i Norge og Namibia. En komparativ analyse av entreprenørielle tilnærminger i lærerkvalifisering (Doktoravhandling, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo: Universitetet i Oslo. Røe Ødegård, I.K. (2014). Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning. En framtidsrettet lærinsstrategi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Røe Ødegård (2014). Pedagogisk entreprenørskap. I Johansen og Støen (red.). Entreprenørskapsutdanning i Norge. Tilnærminger, utbredelse og effekter (s ). Bergen: Fagbokforlaget Snoen og Waale (2013). Hvordan få et egg til å fly og lande uten å knuse? Kreativitet og læring i praktisk-pedagogisk utdanning. I Johansen (red.). Skapende kreativ læring. Pedagogisk entreprenørskap i forskning og utvikling av læreprosesser. Trondheim: Akademisk Forlag. Snoen, Nilsen, Pedersen (2013). Videregående skole som regional utviklingsaktør: et utviklingsprosjekt for sju sammenslåtte videregående skoler i Nordland. UIN-Rapport 2/2013. Bodø: Universitetet i Nordland. 10

11 8. Vedlegg Vedlegg 1: Konferanseprogram PEDAGOGISK ENTREPRENØRSKAP I LÆRERUTDANNINGENE KONFERANSE NOVEMBER 2013 PROGRAM Tirsdag 19.november Kl Registrering Kl Kl Kl Kl kl Kl Lunsj Velkommen ved Elisabeth Nilsen, Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL) Åpning av konferansen ved nestleder i Nasjonalt råd for lærerutdanning dekan Rasmus Stokke, HiSF Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningskontekst ved Inger Karin Røe Ødegård, førsteamanuensis, HiSF Pause Paneldebatt: Hvilke utfordringer ser sentrale samarbeidspartnere for lærerutdanningene? Paneldeltakere: KS, NHO, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene, Skoleledelse, Ungt Entreprenørskap Debatten ledes av Magne Bjørnerud Kl Kl Kl Pause (overgang til parallellsesjoner) Parallellsesjoner (PS): Hvordan arbeide med pedagogisk entreprenørskap i de ulike lærerutdanningene? PS 1: Barnehagelærerutdanning ved Eivind Rogne, høgskolelektor, HiSF PS 2: Grunnskolelærerutdanningene ved Elisabeth Nilsen, universitetslektor, UiN PS 3: Praktisk-pedagogisk utdanning og yrkesfaglærerutdanning ved Else Snoen, universitetslektor, UiN, og høgskolelektorene Marit Engum Hansen, Karin Herudsløkken og Kurt Stokke, HiOA Festmiddag m/kulturinnslag 11

12 Vedlegg 2: Oppsummering og evaluering av konferansen Nasjonal konferanse november 2013 på Arena Thon Hotell, Lillestrøm Tema: Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene Deltakelse: 18 av 21 statlige lærerutdanninger (ca 70 deltakere) Arrangør: Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene (NEL) Konferansen målsetting: 1. Å utvikle en felles forståelse av hva pedagogisk entreprenørskap innebærer i en lærerutdanningskontekst. 2. Å utarbeide en plattform for utvidelse av det nasjonale nettverket i betydning av medlemskap for samtlige UH- institusjoner som tilbyr lærerutdanning (Det er p.t. 21 statlige institusjoner. På konferansen deltok 18 institusjoner hvorav 12 høgskoler og 6 universitet). Oppsummering og Evaluering Som følge av konferansen ble 18 statlige lærerutdanninger tilsluttet NEL. I siste del av konferansen arbeidet deltakerne i regionale workshop (nord, øst og sør/vest) med følgende problemstillinger: På hvilken måte samarbeider institusjonene i dag? a) På hvilken måte samarbeider institusjonene i dag? b) Hvilken rolle bør NRLU ha det videre arbeidet? c) Hva kan vi forvente av politisk ledelse og departement? d) Hvordan går vi videre? e) Nye medlemmer i NEL`s (nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene) arbeidsgruppe? f) Evaluering av konferansen Hva har fungert bra? Hva kan endres på neste konferanse? På hvilken måte samarbeider institusjonene i dag? Overordnet var konklusjonen at det mangler samarbeidsorganer og formelle fora for arbeid med Entreprenørskap. Noe samarbeid foregår på tvers når det gjelder entreprenørskap, særlig i regi av Ungt Entreprenørskap. Det finnes fora for regionssamarbeid generelt. Region Nord/Region Øst etc Tidligere har det vært en del nettverkssamarbeid på tvers med finansiering til dette nettverkssamarbeidet. Når finansieringen tok slutt, tok også nettverkene slutt. 12

13 Hvilken rolle bør NRLU (Nasjonalt råd for lærerutdanning) ha i det videre arbeidet? Være en interesseorganisasjon for lærerutdanningene. Styrke argumentene for å jobbe med entreprenørskap i lærerutdanning. Støtte tverrinstitusjonelt samarbeid. Arrangere konferanser og seminarer. Forventninger til Politisk ledelse Være tydelige på målene for entreprenørskap i lærerutdanningene. Gjerne øremerke midler til implementering av pedagogisk entreprenørskap. Argumentere for satsning på temaet, stimulere forskning og framholde de positive effektene av entreprenørskap i lærerutdanningene. Veien videre Sørge for å sette entreprenørskap på agendaen i egen institusjon. Søke offentlige midler til kompetanseutvikling og forsøk med pedagogisk entreprenørskap i de forskjellige lærerutdanningene. Koble satsningen på entreprenørskap til satsning og implementering av IKT i utdanningen. Samarbeide med Senter for IKT i Utdanningen. IKT er en form for entreprenørskap oppfordrer til å jobbe med nye læringsmetoder og verktøy. Være ambassadører for entreprenørskap i egen institusjon, bygge egen kompetanse. Prioritere forskning innen temaet knyttet til FoU-tid. Nye medlemmer i NEL`s arbeidsgruppe. Det nasjonale nettverket skal ideelt bestå av samtlige institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nettverket skal koordineres og ledes av en arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer som representerer lærerutd. institusjoner i alle regioner. Det betyr at arb.gruppen vil bestå av ca. 4-8 medlemmer (min. 1 person fra en to institusjoner i hver region). NEL`s arbeid skal forankres i ledelse, og fordi institusjonene selv må finansiere den/de som skal sitte i arbeidsgruppen. Det vil derfor bli sendt ut en generell informasjon om NEL til dekan ved alle institusjonene som deltok på konferansen. En spesiell forespørsel sendes til dekan ved de institusjonene som har person(er) som allerede har meldt interesse for å sitte i arbeidsgruppen. NEL har ikke egen økonomi med unntak av midler knyttet til eksterne oppdrag. Det betyr at arbeidsgruppens medlemmer må finansieres gjennom for eksempel FoU-tid ved egen organisasjon. Det tilsier at medlemskapet i arbeidsgruppen bør rullere årlig, eller annenhvert år, mellom deltakerinstitusjonene i NEL. 13

14 Gruppens oppgaver vil for eksempel være å samarbeide med aktuelle parter i forhold til kontakt og kommunikasjon med politiske og faglige skolemyndigheter. Søke offentlige midler til forskning og arrangering av kurs, seminar og konferanser. Ta eksternt finansierte oppdrag for instanser som for eksempel Utdanningsdirektoratet, IKT-senteret, og lignende. Arbeidsgruppens arbeidsform vil i hovedsak være via nett (Adobe Connect) og møtetelefon, men også fysiske møter ca. 1-2 per år. På konferansen var det også deltakere som ikke arbeider i lærerutdanning som meldte sin interesse for å gå sitte i NEL`s arbeidsgruppe. De er selvfølgelig viktige samarbeidsparter i NEL`s videre arbeid, og følgelig velkommen til å delta i generelle aktiviteter som NEL initierer og arrangerer. Men fordi NEL skal være et dedikert organ for lærerutdanningene, vil NEL`s arbeidsgruppe måtte bestå av kun lærerutdannere. Evaluering av konferansen oppsummert Hva fungerte bra? En god konferanse i rett tid Fått mye input til videre tenkning, utvikling og arbeid på egen institusjon Fått større forståelse for pedagogisk entreprenørskap som fenomen gjennom de to inspirerende forelesninger. Dette satte entreprenøriell læring inn i en teoretisk kontekst. Nettverksbyggende fått etablert faglig kontakt og personlige relasjoner til kolleger ved andre instituasjoner. Godt program, nyttige og fine innlegg, muligheter til mingling og sosiale/faglige møtepunkt. Utrolig god mat, god service og fine rom på hotellet Fortsette med parallellsesjoner og gruppearbeid. Hva kan endres på neste konferanse? Kanskje mer aktivitet i plenum - deltakerne kunne vært enda mer aktive, f.eks. ved å organisere plenum rundt gruppebord Gi mer eksempler på god praksis i LU Paneldebatten kunne vært mer relater praktisk/teoretisk implementering av ped.entr.skap i LU Konferanseinvitasjoner må nå alle ved LU-institusjonene, ikke bare dekan. Presentasjon av forskningsresultater Større rom for erfaringsutveksling i mindre grupper 14

15 Vedlegg 3 HiSF-regnskapsrapport - agresso per HiSF-prosjekt: "Entreprenøriell kompetansedeling gjennom utvidelse av Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene" Aktivitet Mengde Budsjett Rekneskap Tid/antall Prosjektledelse i nettverkets arbeidsgruppe 20% stilling L.tr Nasjonal konferanse + 3 regionale konferanser 2+3 dager Forelesere (honorar + reise/overnatting) 2 dager Reise og overnatting for deltakerne på nasj.konf Reiser For nettv.medl. på nasj.konf. + 3.reg.konf inkl a Markedsføring For nasjonal konferanse poster inkl a Markedsføring For 3 regionale konferanser poster l.tr. Arb.tid for 6 medlemmer i arbeidsgruppen 1/uv x /uv x 6 l.tr Dekningsbidrag HiSF Dekningsbidrag UiOA og UiN (stipulert) Totalt: Finansiering Norgesuniversitetet Søkerinstitusjoner tils. 25% Prosjektets egenandel i %: 28,3 % 39,2 % Sogndal 18.mars 2015 Astrid Hove Ingebjørg Vikesland 15

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016 Vurdering for læring Første samling for pulje 7, dag 1 12. mai 2016 Velkommen til pulje 7! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering - Satsingen Vurdering for læring - Nasjonale prøver,

Detaljer

Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst

Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst Høgskolen i Lillehammer Studiekvalitetsdagene 2012 Pedagogisk entreprenørskap som fenomen i utdanningskontekst Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen Økonomi

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar 2012 Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Pedagogisk entreprenørskap en tolkning fra matematikkseksjonen. Frode Olav Haara Høgskulen i Sogn og Fjordane 13.09.2013

Pedagogisk entreprenørskap en tolkning fra matematikkseksjonen. Frode Olav Haara Høgskulen i Sogn og Fjordane 13.09.2013 Pedagogisk entreprenørskap en tolkning fra matematikkseksjonen Frode Olav Haara Høgskulen i Sogn og Fjordane 13.09.2013 (Pedagogisk) entreprenørskap? Pedagogisk entreprenørskap i matematikkfaget? Pedagogisk

Detaljer

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning.

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Vår dato 19.01.10 Deres dato 06.11.09 Vår referanse DM 250849 Deres referanse 200905396-BAB Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forskrift om rammeplan

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Pedagogisk Entreprenørskap

Pedagogisk Entreprenørskap Sogn regionråd, Luster 18.januar 2012 Pedagogisk Entreprenørskap Hva? Hvorfor? Hvordan? Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Beate Rotefoss Leikanger, 23. november 2009 Agenda 1. Datagrunnlag 2. Entreprenørskap i

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015 Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015, Nordland fylkeskommune, Kunst og kultursenteret og Universitetet i Nordland vil sammen styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringen. Dette ved å øke

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.01.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/321 Deres referanse: Institusjoner som gir lærerutdanning

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Lærende regioner Facebookcom/fylkesmannen/oppland

Lærende regioner  Facebookcom/fylkesmannen/oppland Lærende regioner Bakgrunn for Lærende regioner - PRAKUT PRAKUT Praksisrettet utdanningsforskning Forskningsprogram administrert av Norges forskningsråd Initiert og finansiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene Status for arbeidet per februar 2016 Kort om oppdraget Fra 2014 overlot Kunnskapsdepartementet (KD) til Nasjonalt råd for lærerutdanning

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

STRATEGI FOR REALFAGSATSINGEN I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I ASKER KOMMUNE Realfag for alle i mulighetenes kommune

STRATEGI FOR REALFAGSATSINGEN I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I ASKER KOMMUNE Realfag for alle i mulighetenes kommune STRATEGI FOR REALFAGSATSINGEN I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I ASKER KOMMUNE 2016-2019 Realfag for alle i mulighetenes kommune INNHOLD Forord Om planen Mål for realfagsatsingen Hovedsatsningsområder

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT Ungt Entreprenørskap v! Anne Kathrine Slungård Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref 201005139-/ISS Dato 09.02.2011 Tilskuddsbrev for 2011 - Ungt

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 2 10. april 2015 10. april Program for dag 2, første samling pulje 6 Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 11.00 (inkl. pause) Kl. 11.00 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl.

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE, PULJE 3 SEPTEMBER 2015 MÅL FOR SATSINGEN Utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet Opplæringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole I hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200902348-/aag 10.12.2009 HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld.

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Velkommen, pulje 6! 9. februar Skoleeiermøte Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 11.30 Kaffe, te og rundstykker Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av fagene i skolen - Hvor langt har vi kommet i arbeidet? - Hva er planene fremover? - Hvordan vil vi samarbeide for å skape god involvering i arbeidet med fagfornyelsen? Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu LLN EFTERÅRSKONFERENCE 2014 6. oktober Lysebu Hva skjer med norsk læreruddannelse? Dekan Birte Simonsen, Universitetet i Agder Dekan Kristin Barstad, Høgskolen i Buskerud og Vestfold UNIVERSITET- OG HØGSKOLAR

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 12:00 13.00 Lunsj Program Torsdag 21. januar 13:00 14:00 Velkommen og presentasjon av deltaker 14:00 14:10

Detaljer

Informasjon fra Fylkesmannen. Samling skolenettverket i Nord-Trøndelag 6.april 2011

Informasjon fra Fylkesmannen. Samling skolenettverket i Nord-Trøndelag 6.april 2011 Informasjon fra Fylkesmannen Samling skolenettverket i Nord-Trøndelag 6.april 2011 Informasjon om Forskningsprosjekt samarbeid mellom flere fylker og mange aktører Grunnopplæringen: Etterutdanning - prioriterte

Detaljer

Programstyret for PraksisFoU

Programstyret for PraksisFoU Programstyret for PraksisFoU Dato: 19. mars 2009 Sted: Sola Strand hotell Til stede: Marit Dahl, Gunnhild Hagesæther, Bente Lie, Svein Lorentzen, Elaine Munthe, Lars Møllerud, Jørgen Nicolaysen, Sven-Eirik

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Status - fornyelse av fagene i skolen - Hvor langt har vi kommet i arbeidet? - Hva er planene fremover? - Hvordan vi vil samarbeide for å skape god involvering i arbeidet med fagfornyelsen? Tone B. Mittet,

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel

Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel Norske institusjoners deltakelse i Erasmus+ Vigdis Berg Seniorrådgiver SIU Brussel 11.3.2016 SIU Grunnlagt i 1991 under Universitets- og høgskolerådet Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen

Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen Notat 15/2006 Frode Sætre, Ola Einang og Kolbjørn Hansen Strategier for kunnskapsløft for daglig fysisk aktivitet i skolen VOLDA 2006 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Frode Sætre, Ola

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Thomas Nordahl

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Thomas Nordahl Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Thomas Nordahl 02.06.15 Forskningsbasert kunnskap om læring Evidens er spørsmål om hva som virker, forstått som hvilke resultater har vi av ulike innsatser

Detaljer

Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - Praksis FoU -

Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - Praksis FoU - Plan for kunnskapsdeling og formidling for forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - Praksis FoU - 2006-2010 Norges forskningsråd Revidert plan, mars 2009

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer