B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede."

Transkript

1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt til sammen 31 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Annveig Ghebreselasie. Møtet ble åpnet av styrets leder Vera Ramnæs 1 Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Annveig Ghebreselasie Vedtak : Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C/D. Valg av referent og minst en seksjonseiere til å underskrive protokollen Som referent ble Annveig Ghebreselasie foreslått, og til å underskrive protokollen ble Bitti Sanne Haugen foreslått. Vedtak : Valgt E. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på. F. Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne den oppsatte dagsorden, og erklære møtet for lovlig satt. G. Valg av tellekorps Følgende ble foreslått til tellekorps: Jarle Oddvang Lise Aaserud Vedtak : Valgt 2 Årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3 Årsregnskap for 2011 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Årets resultat foreslås overført til egenkapital. Styrets forslag til budsjett for 2012 ble lagt frem for sameiermøtet, og foreslått tatt til etterretning. Vedtak : Regnskap per ble godkjent og styrets forslag til budsjett ble tatt til etterretning. 1

2 4 Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. 5 Forslag Sak 5A forslag fra styret: Forslaget krever kvalifisert flertall, det vil si minst 2/3 av de avgitte stemmer. Sameiermøtet godkjente behandling av saken og krevde ikke skriftlig avstemming. U T K A S T T I L R E V I D E R T E VEDTEKTER FOR ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III 1 Sameiets navn er Øvre Ljan Boligsameie III. Sameiets formål er å administrere boligblokker på festet grunn av gnr. 184 bnr. 55 i Oslo og å ivareta sameiernes felles interesser i drift og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art. Sameiets verneting er i Oslo. Vedtak: 1 Styrets forslag til endring ble enstemmig vedtatt 2 Sameiet består av 48 boligseksjoner fordelt på fire blokker Midtåsen 52, 54, 57 og 59. Den enkelte sameier har sameieandel i bygninger med festerett til grunn samt enerett til bruk av en bestemt leilighet knyttet til andelen. Denne sameieandelen og eksklusiv bruksrett til bolig er i det følgende kalt seksjoner. Alle seksjoner skal være medlem av sameiet, og seksjonene kan ikke skilles fra deltagelse i sameiet. Den enkelte sameier har rett til bruk av felles ytre rom samt festegrunn og tilhørende friareal. To kjellerboder og en loftsbod er tilknyttet hver seksjon. Sameiernes eiendoms- og bruksrett reguleres av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 (heretter kalt loven ), disse vedtekter, sameiets husordensregler, gjeldende festekontrakt og Retningslinjer for skogpleie m.m. av Overdragelse av seksjon må kun finne sted på de vilkår som er beskrevet i disse dokumenter. Med den begrensning som følger av lovens 22, 4. ledd, kan kun fysiske personer være sameiere. Vedtak: 2 Styrets forslag til endring ble enstemmig vedtatt 3 Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte seksjon, og for sameiets felles forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. Styret fastsetter a konto beløp som forfaller forskuddsvis hver måned. Sameiets kreditorer må først gjøre sine krav gjeldende mot fellesskapet. Dersom kreditorene innen fjorten dager fra påkrav ikke oppnår dekning av sameiets 2

3 fellesmidler, eller det er åpenbart at sameiet som sådant ikke kan betale, kan de kreve sameierne direkte. Vedtak: 3 Styrets forslag til endring ble enstemmig vedtatt 4 Sameieren har fri adgang til å overdra seksjonen; det være seg ved salg, gave, arv eller på annen måte. Sameieren har ikke utløsningsrett, ikke forkjøpsrett til annen seksjon eller rett til å kreve sameiet oppløst. Før overdragelse finner sted, skal styret ha skriftlig bekreftelse på at den nye eier har godtatt vedtekter og husordensregler. Overdragelse skal omgående meldes til styret. Sameieren kan bare leie ut seksjonen til fysiske personer. Leieforholdet skal før innflytning finner sted, godkjennes av styret, som imidlertid ikke kan nekte godkjennelse uten saklig grunn. Med søknad om godkjennelse skal følge en kopi av leiekontrakten. Styret kan tidsbegrense leieforholdet. Når det gjelder gjentatt korttidsutleie, står det styret fritt å godkjenne utleie eller ikke. Før utleie finner sted skal styret ha skriftlig bekreftelse på at leieren har godtatt vedtekter og husordensregler. 5 Seksjonen skal kun benyttes til beboelse og ikke brukes i ervervsmessig eller yrkesmessig virksomhet. Uten skriftlig samtykke fra styret har en seksjonseier ikke rett til å endre utvendige fasader, foreta bygningsmessige forandringer eller installasjoner, for eksempel endre farge, oppsetting av antenner og markiser eler andre synlige installasjoner på balkong eller fasade. Innvendige endringer i bruksenhetene som medfører inngrep i byggets bærende konstruksjoner, må ikke foretas uten styrets godkjennelse. Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom seksjonen hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til seksjonen for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. Eieren plikter å behandle leiligheten med tilbørlig aktsomhet og å holde den forsvarlig vedlike. Vedlikeholdsplikten omfatter inn- og utsiden av vinduer og verandadører. Vedlikeholdsansvar for innvendige vann- og avløpsledninger går frem til forgreningspunktet på eiendommens hovedledning inn til seksjonen og for elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Den enkelte sameier er selv ansvarlig for å tegne forsikring for eget innbo og løsøre. Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor sameierens bruksenhet eller i utstyr som ligger under sameierens vedlikeholdsplikt, skal dekkes av sameieren også om sameiets forsikring gjelder. 3

4 Sameiet skal holde bygninger og eiendommen i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på sameierne. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter fellesarealer og fellesanlegg ute og inne. Styret har rett til å kontrollere at det tekniske vedlikeholdet er forsvarlig og til å forlange at mangler blir rettet på. Ved tvil om vedlikeholdspliktens omfang avgjøres dette med endelig virkning av styret. Skade på eiendommen som skyldes sameier, dennes husstand eller andre som er gitt adgang til eiendommen, må erstattes eller utbedres uten opphold. Av hensyn til den felles interesse for penest mulig fasade kan styret treffe bestemmelser som vedrører markiser, blomsterkasser, utvendig maling og lignende. Vedtak: 5 Styrets forslag til endring ble enstemmig vedtatt 6 Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Samtlige sameiere skal innkalles til sameiermøtene og har èn stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede på sameiermøtene. Det ordinære sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med et varsel på minst åtte og høyst tyve dager. Innkallelsen skal angi dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkallelsen skal følge styrets årsrapport med revidert regnskap og forslag til nytt driftsbudsjett. Det ordinære sameiermøte skal behandle: 1. Årsrapport med godkjennelse av regnskap 2. Forslag til nytt driftsbudsjett 3. Andre saker nevnt i innkallingen 4. Valg av styre, styreleder og revisor 5. Fastsettelse av honorarer og lønn Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst en tidel av sameierne skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst tre og høyst tyve dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som vil bli behandlet. På ekstraordinært sameiermøte kan bare behandles de saker som er nevnt i innkallingen. Sameiermøtene ledes av styrets leder. Dog kan møtet beslutte at det skal velges en annen møteleder. Med de unntak som følger av lovens 30, 2. ledd, fattes alle beslutninger av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Til utvidelse eller endring av vedtektene kreves dog to tredels flertall, jfr. lovens 28, 2. ledd. 4

5 7 Sameiets styre skal bestå av en leder og 4 styremedlemmer som hver skal representere blokken vedkommende bor i. Styreleder kan velges fritt innenfor eller utenfor sameiet og har dobbeltstemme i avstemninger med stemmelikhet. Hver blokkrepresentant skal ha sin personlige varamann. Representantene velges for ett år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Valgbare til styret er sameierne, som kan nekte gjenvalg i like mange år som de har sittet i styret. Styrets nestleder velges av styrets medlemmer. Styret har den daglige ledelse av sameiet og har myndighet til å treffe avgjørelser i alt som vedrører den daglige drift av eiendommen. Det hører under styret å ansette og å si opp forretningsfører og eventuell vaktmester, gi instruks for disse, fastsette deres godtgjørelse og føre det nødvendige tilsyn med deres tjenesteutøvelse. Sameiets signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret utpeker en representant til å representere sameiet i Øvre Ljan Boliglags styre. Vedtak: 7 Styrets forslag til endring ble enstemmig nedstemt 8 Sameierne i den enkelte boligblokk har ansvar for nødvendig dugnadsarbeid på blokken og på det område som naturlig hører til denne. Styret skal ved avgjørelser som særlig angår den enkelte blokk, legge avgjørende vekt på den oppfatning som gjør seg gjeldende blant sameierne i blokken. 9 Sameiermøtet fastsetter husordensregler. Tillegg og endringer i husordensreglene avgjøres med alminnelig stemmeflertall. Øvre Ljan Boligsameie III - 7. mars

6 Sak 5B) Forslag fra Jan Ulleberg, Midtåsen 54B. Valgordningen I fjor reiste jeg en sak om valg av representanter til styret. Det ble referert at saken skulle oversendes til styret for videre behandling. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Sameeierne får hvert år et brev på nyåret fra styret, der vi får vite dato for sameiermøtet og tilbud om å komme med forslag som ønskes behandlet. I år skal forslag være innsendt 3. februar mens sameiermøtet holdes en måned senere. Årsberetning, regnskap og budsjettforslag foreligger ikke. Mitt problem med denne ordningen er at jeg ikke har noe informasjon og grunnlag fra driften av sameiet til å kunne bidra med noe. Siden vi ikke får noen regelmessig informasjon fra styret gjennom året, er det kanskje meningen at vi skal få dette på husmøtene i hver blokk. Dette fungerer imidlertid dårlig i nr. 54 og sikkert ikke bedre andre steder. Det står klart i vedtektene at den øverste myndighet i sameiet skal utøves av sameiermøtet. Min erfaring er at alle saker er bestemt og låst på forhånd, unntatt valg av styreleder. Imidlertid kan styreleder bare velges blant 4 personer, hvorav en sameier bare har hatt innflytelse på valget av én. Sameiermøtene preges av hastverk og lite ønske om diskusjoner og endringer i budsjettforslag. Forslag om ny valgordning har vært fremmet flere ganger de siste årene, men er nedstemt. Min oppfatning er at 8 styre- og vararepresentanter er alt for mange blant bare 48 sameiere. Etter mitt syn bør vi ha en valgkomite og et styre på 3 personer med 1 varamann. Disse velges blant alle sameierne og personer med nær tilknytning til en seksjonseier. Dette kan være slektninger med kompetansen som kreves. Etter mitt syn bør styret også knytte til seg en person med byggteknisk kompetanse, men denne må ikke være styremedlem. Vi har det siste året hatt store arbeider og kostnader med piper i hele sameiet, og drenering og stikkledning i nr. 52. Jeg kan ikke se at den tekniske og økonomiske oppfølgingen har vært tilfredsstillende. Som kontaktperson og for organisering av dugnadsarbeidet i hver blokk kan det velges en beboer i blokken uten tilknytning til styret. Forslag: Styret pålegges å informere seksjonseierne jevnlig om drift og økonomi i sameiet. Denne informasjonen kan sendes pr. e-post og brev. Det bør også opprettes en hjemmeside som inneholder generell og åpen informasjon om sameiet. Seksjonseierne må få mulighet til å komme med skriftlige forslag etter at årsberetning, regnskap og budsjettforslag er lagt frem. Styret pålegges å utrede en ny valgordning der alle styrerepresentantene velges på sameiermøtet. Vedtak: Styret har satt i bestilling hjemmeside herborvi.no. Sameiermøtet tar innlegget til orientering. 6

7 Parkeringsforhold Jeg fremmet for 2 år siden et forslag i styret om å bygge en ny parkeringsplass for ca. 20 biler på et område mellom Midtåsen 52 og 54, som vist på kartskisse under. Sameiet har nå omtrent 22 parkeringsplasser på egen grunn. En del beboere har egne garasjer. Imidlertid ligger diss langt unna boligene, slik at mange velger å parkere ute. Vi har ingen plasser beregnet på gjester. Utstrakt gateparkering preger hele Midtåsen. Det er et paradoks at garasjene i 1950-årene bevisst ble lagt i randsonene for å spare boligmiljøet for biler. 7

8 Forslaget innebærer at det må hugges en del trær og busker. Stien mot Knud Øyens vei legges om lokalt. Det vil gå med ca m 3 steinmasse. Disse massene regner jeg med at vi kan få gratis fra større byggetomter i nærheten. Skråninger tildekkes med jordmasser og tilsås. Parkeringsplassen vil ligge 1-2 m under veinivået i Midtåsen. Plassen blir liggende sentralt i forhold til alle 4 blokkene. Forslag: Det ønskes en avstemming blant sameierne om det er ønskelig med flere parkeringsplasser utenfor veigrunn, og om dette forslaget er akseptabelt. Hvis flertall bes styret om å gå videre med planene. Det foreslås å benytte inntektene fra utleien av garasjetomtene i Knud Øyens vei til opparbeidelsen. Vedtak: Forslaget ble enstemmig nedstemt i den for m det er fremlagt. 6 Valg av tillitsvalgte A. Som leder for 1 år ble det foreslått: Anne Lise Aaserud Midtåsen 52 Ingen motkandidater ble foreslått og det ble ikke krevd skriftlig avstemming. Vedtak : Valgt ved akklamasjon B. Som styremedlemmer for 1 år ble foreslått Jarle Oddvang Midtåsen 54 Jan Roger Erikson Midtåsen 57 Vibeke Midgaard Midtåsen 59 Ingen motkandidater ble foreslått og det ble ikke krevd skriftlig avstemming. Vedtak : Valgt ved akklamasjon C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: Tor Henrik Sømme Midtåsen 52 Jan Barry Brandt Midtåsen 54 May-Britt Heidemann Midtåsen 57 Tor Gunnar Kulsrud Midtåsen 59 Ingen motkandidater ble foreslått og det ble ikke krevd skriftlig avstemming. Vedtak : Valgt ved akklamasjon Sameiermøtet ble hevet kl 2100 Protokollen godkjennes av undertegnede Annveig Ghebreselasie /s Annveig Ghebreselasie /s Møteleder Referent Bitti Sanne Haugen /s Protokollvitne 8

9 Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder: Anne Lise Aaserud Midtåsen Styremedlem Jarle Oddvang Midtåsen Jan Roger Erikson Midtåsen Vibeke Midgaard Midtåsen Varamedlem Tor Henrik Sømme Midtåsen Jan Barry Brandt Midtåsen May-Britt Heidemann Midtåsen Tor Gunnar Kulsrud Midtåsen Oslo

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av.

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av. VEDTEKTER FOR GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Vedtekter for Granhaugåsen Grendelag stiftett 25. juli 2001. Vedtatt på årsmøtet den 14. februar 2011. 1. Navn Foreningens navn er Granhaugåsen Grendelag. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer