Døme frå Fjell kommune på utarbeidning og praktisk bruk av beredskapsplan for vassforsyning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døme frå Fjell kommune på utarbeidning og praktisk bruk av beredskapsplan for vassforsyning."

Transkript

1 Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Fagsamling 4. og 5. mars, Førde. Døme frå Fjell kommune på utarbeidning og praktisk bruk av beredskapsplan for vassforsyning. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as

2 osisjon. vorfor er jeg bedt om å holde dette innlegget? jell kommune / FjellVAR / vannforsyningen i Fjell tarbeiding og oppbygging av beredskapsplan for vannforsyning Del A Fareidentifikasjon Del B Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Del C Beredskapsanalyse Del D Beredskapsplan raktiske eksempler og erfaringer med bruk av planen fra Fjell

3 orfor er jeg bedt om å holde dette innlegget? llvar stod vi på bar bakke den Nystiftet selskap uten ystem og beredskapsplan. Dette var noe vi måtte ta tak i. ngasjerte Norconsult i Horten til å hjelpe oss med å få på plass vårt verk. Folkene derfra var parallelt med dette involvert i arbeidet med å get den nasjonale veilederen Økt sikkerhet og beredskap i nforsyningen på oppdrag fra Mattilsynet og NORVAR. FjellVAR var dermed på mange måter de første som brukte den todikken som veilederen legger opp til.

4 ort om Fjell kommune jell kommune ligger rett vest for ergen, ca 15 minutters kjøring ra Fisketorget. Etter at otrabroen ble åpnet tidlig på 970-tallet har folketallet økt fra a til over olketallet øker fortsatt med ca.,5 % i året (en ny innbygger pr. ag). ommunen har relativt god konomi, men står overfor store tfordringer når det gjelder tbygging av infrastruktur.

5 a er FjellVAR? skilte Fjell kommune ut alle tjenester knyttet til vann, p og renovasjon fra teknisk etat, og la ansvaret for disse mrådene over i et nytt aksjeselskap. kapets fulle navn er Fjell vatn, avløp og renovasjon AS aglig bruker vi navnet FjellVAR.

6 svarsfordeling mellom kommune og selskap, llom politikk og utførelse oldet mellom partene er regulert gjennom selskapets vedtekter og gen avtale mellom kommunen og selskapet. domsretten til all infrastruktur er overført fra kommunen til selskapet. munestyret vedtar gebyrnivå og investeringsprogram (etter tilråding elskapet). I tillegg har kommunen ansvar for utarbeiding av munedelplaner for vann og avløp. andre beslutninger tas av selskapet (styre / daglig leder).

7 nforsyningen i Fjell annkilde Fjæreidvatnet (ingen aktivitet i nedslagsfelt) vannbehandlingsanlegg Moldeprosessen (2004) høgdebassenger (totalt volum m3) stor trykkøkningsstasjon mindre trykkøkningsstasjoner a. 110 km offentlige vannledninger (mange endeledninger, få ingledninger kart) Vi leverer vann til ca personer + industri % av produsert vannmengde leveres til Nordsjøen.

8 nnomføringen av arbeidet med beredskapsplan hos oss el A: Forberedende arbeider og fareidentifikasjon el B: Gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyse el C: Beredskapsanalyse og utvikling av beredskapsplan el D: Drift og videreutvikling av beredskapen

9 el A - Fareidentifikasjon.

10 tlegging av farer. Inndeling i analyseobjekter Utarbeidelse av basisliste over uønskede hendelser Etablering av liste over spesifikke uønskede hendelser for FjellVAR eling i analyseobjekter elte vannforsyningssystemet vårt inn i fire delobjekter (kilde, inntak / råvannspumpestasjon, vannbehandlingsanlegg og ibusjonssystem for rentvann) og analyserte disse hver for seg.

11 beidelse av basisliste over hendelser. kte veilederens basisliste. islisten ble gjennomgått for hvert enkelt analyseobjekt. skede hendelser som ikke kan inntreffe hos FjellVAR ble strøket fra n. Hendelser som ikke står på basislisten, men som kan oppstå hos oss agt til listen. ultatet av denne gjennomgangen var tre ark med spesifikke, uønskede elser som kan inntreffe hos oss (til sammen 45 hendelser).

12 empel på basisliste analyseobjekt vannkilde

13 el B Gjennomføring av risiko og sårbarhetsanlyse (vannforsyningsros)

14 setting med vannforsyningsros å fram virksomhetens risiko for tap av verdier knyttet til helse, ytre iljø og samfunn. vdekke behov for risikoreduserende tiltak. angere hendelser i forhold til risiko som grunnlag for nærmere urdering i beredskapsanlysen. nsker å avdekke akutte og uakseptable forhold før de får konsekvens under, ytre miljø eller samfunnsverdier. egg ønsker vi å avdekke endringer (trender) som kan utvikle seg til eptable forhold med konsekvens for kunder, ytre miljø eller funnsverdier.

15 nnleggende sikkerhetstiltak. ilederen er det listet opp 9 anbefalte grunnleggende sikkerhetskrav. oss i FjellVAR er status mht. disse kravene som følger:

16 terier for sannsynlighet og konsekvens r ofte en uønsket hendelse forventes å inntreffe uttrykkes ved hjelp av synlighet. sekvens benyttes om et tap av noe som har en verdi. de 45 uønskede hendelsene som ble identifisert gjennom arbeidet del A Fareidentifikasjon er vurdert med tanke på synlighet (S1 S4) og konsekvens (K1-K4). delsene plasseres deretter inn i et diagram som representerer ptkriterier for tiltak (grønn gul rød sone).

17 empel på risikomatrise

18 empel på vurdering av risiko for uønsket hendelse

19 beidelse av rangert liste over uønskede hendelser. e 45 uønskede hendelsene som framkom i del A, havner 24 i nn sone, dvs. at kombinasjonen sannsynlighet risiko vurderes å e akseptabel. endelser havner i gul sone og kommer med på Rangert liste over skede hendelser. e hendelsene krever aktiv risikostyring og blir utredet videre i del C dskapsanalysen.

20 el C Beredskapsanalyse og utvikling av beredskapsplan

21 ntifikasjon av dimensjonerende hendelser. gjennomføring av et arbeid som dette, vil man fort oppdage at ll mulig uønskede hendelser, eller kombinasjoner av uønskede elser, er bortimot ubegrenset. er derfor vanlig å avgrense den detaljerte beredskapsplanleggingen til valg av svært konkrete situasjoner såkalte dimensjonerende elser. Disse skal det senere utarbeides konkrete aksjonsplaner for. som vannverket klarer å håndtere disse hendelsene, vil det som regel være i stand til å håndtere andre, liknende hendelser.

22 leshendelser. n hendelser representerer en beredskapsutfordring for alle vannverk, engig av størrelse. I veilederen er det lagt opp til at alle som minimum unne håndtere: Iverksetting av nødvann- og reservevannforsyning Situasjoner med forhøyet risiko for uønskede hendelser Trussel eller mistanke om tilsiktet handling (sabotasje, terror)

23 alg av andre dimensjonerende hendelser. r en systematisk gjennomgang av Rangert liste over uønskede elser (21 stk. i vårt tilfelle), endte vi opp med følgende ensjonerende hendelser i FjellVAR: 1. Drift med forhøyet risiko 2. Svikt i kraftforsyningen 3. Kontaminering av råvann eller rentvann 4. Reserve- eller nødvannforsyning 5. Brudd i ledning 6. Trussel eller mistanke om tilsiktet handling

24 edskapsnivåer. llvar har vi definert to ulike beredskapsnivåer: Vaktpersonell håndterer hendelsen med noe støtte fra interne eller avtalefestede eksterne ressurser (forsterket vakt) Beredskapsplanen iverksettes med full bemanning av alle beredskapsfunksjoner.

25 Og da er vi (omsider vil kanskje noen si?) kommet til selve: Beredskapsplanen

26 bygging av beredskapsplanen. siden av en innledning som inneholder distribusjonsliste, e for oppdatering av planen, definisjoner osv. er planen delt i to edkapitler: 1. Operativ del 2. Administrativ del egg inneholder planen en rekke vedlegg (ferdig utfylte skjemaer osv. er ment å være til hjelp i en beredskapssituasjon).

27 oritering av beredskap. med alt annet, er det viktig at ikke den flotte permen blir et nde dokument i hyllen så snart den er ferdig. ring fra de fleste bransjer viser at det er spesielt viktig at somhetens ledelse er aktive i dette arbeidet, slik at beredskap blir lt nødvendige ressurser og prioritet. De som synes at beredskap er kostbart og tidkrevende, bør tenke nøye igjennom konsekvensene av en alvorlig hendelse.

28 raktiske erfaringer fra bruk av eredskapsplanen.

29 delse:. ekstrem hagevanning, kombinert med en stor og tre-fire mindre asjer, gikk det største høgdebassenget vårt tomt en søndag middag i slutten av juni. sekvens: estliggende del av ledningsnettet ble trykkløst. tra utfordringer: e bemanningen (bl.a. daglig leder og driftsleder VA) var på ferie. munelegen var helt fersk i kommunen.

30 dtering: eledelse etablert iht. plan (men kanskje litt for sent?) delsen ble definert til å være en kombinasjon av uønsket UH-C erve- eller nødvanssforsyning) og UH-E (Brudd i ledning) kte (i hovedsak) aksjonsplanen for disse hendelsene. tilsynet, media og andre varslet ved bruk av ferdige skjemaer. ud mot hagevanning kunngjort. alisering og tetting av lekkasjer påbegynt umiddelbart. ipp av vann fra krisevannverk ble vurdert. S under aksjonen (hvor lenge kan man være på jobb?)

31 luering: verktøyet var til god hjelp. isen ble løst uten at kundene merket for mye til den. lig uenighet om dokumentasjon av vannkvalitet før ipp av vann fra krisevannverk med kokeråd / kokepåbud avdekket. tilsynet har ikke vaktberedskap knyttet til drikkevann. t samarbeid med Fjellkommune og beredskapsleder der. å få på plass skriftlige rutiner for innkopling av krisevannkilde. elte telefonnumre / e-postadresser var utgått på dato.

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer