Byøya Ny øy i indre Oslofjord - for Oslo Havn Jensen og Skodvin Arkitekter AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byøya Ny øy i indre Oslofjord - for Oslo Havn Jensen og Skodvin Arkitekter AS"

Transkript

1 Byøya - for Jensen og Skodvin Arkitekter AS side 1

2 Ny øy i Oslofjorden Oppgaven byr på spesielle muligheter. Vi har valgt å undersøke de mulighetene denne sjeldne situasjonen byr på. Hva er vesensforskjellig med en slik ny øy? Det er nytt landareal uten historie Det er nær tett befolkede områder, men uten naboer Det har sjeldne kvaliteter i form av beliggenhet ved sjøen Det er i utgangspunktet ingen spesiell tomtekostnad knyttet til området Det er i utgangspunktet ikke spesielle konflikter knyttet området Muligheter Utnyttelsen og utbyggingen av en slik øy er i utgangspunktet ikke underlagt samme juridiske, kommersielle og politiske regime som på eksisterende tomter like nær sentrale byområder. Situasjonen er spesiell og gjør det mulig å tenke helt annerledes enn i vanlige utbyggingsprosjekter. Kort sagt har man muligheten til å gjøre utbyggingen til noe man mangler i byplanfaget, nemlig et forskningsprosjekt i 1:1. Utbyggingen kan i praksis bli Norges største FOU-prosjekt der sentrale og viktige problemer innen byplan og bygging kan utforskes. Denne studien er et forsøk på å formulere noen temaer som det kan forskes videre på. side 2

3 2012: 1,0 MILL INNBYGGERE 2030: 1,4 MILL INNBYGGERE side 3

4 Hvilke oppgaver er det viktig å forske på? Folketallet i Oslofjordregionen vil øke drastisk og det vil bli behov for mange tusen nye boliger hvert år i mange tiår. Vi har lagt bak oss to tiår med den mest intense utbygging og fortetting av Oslofjordregionen noensinne. Samtidig er vi mer velstående som samfunn enn vi noen gang har vært. Man kan tenke at dette kan vi nå. Hva har resultatet av urbaniseringen blitt? Det råder generell faglig enighet om at store deler av utbyggingen de siste årene har resultert i middelmådige, og til dels direkte dårlig byområder og boligområder. Årsakene til dette er komplekse. Mulige forklaringer kan bl.a. være negative effekter av politisk hestehandel, en konservativ byggebransje, et stadig mer komplisert lovverk, strenge kommersielle krav og privatisert byplanlegging, og en generell mangel på risikovillighet i samfunnet. Uansett hvordan vi forklarer den manglende kvaliteten kan vi slå fast at vi i Norge mangler oppdaterte og gode mønstre og forbilder for byplanlegging. Derfor foreslår vi følgende som et overordnet studium for utvikling av en slik øy: Hva skal til for å etablere velfungerende urbane og/eller tette strukturer fra ingenting? Dette er et viktig spørsmål fordi det er en type oppgave som stadig vil måtte besvares i Oslofjordregionen de kommende tiårene. Ved å etablere gode eksempler kan prosjektet få ringvirkninger og samfunnsmessig betydning utover egne grenser. side 4

5 Hurtigbåt ca 50km/t: 6 minuttertil til Nesoddtangen 3 minutter til Hellvik 10 i tt båt til Ol t 10 minutter båt til Oslo sentrum 4 min til Ljan stasjon side 5

6 1200 studentboliger - 40da 70 husbåtplasser 500 hytter - tomter 65m2 - hytter 40m2-60da Hovedmål/hovedspørsmål For å få retning og fokus på oppgaven har vi valgt å sette opp et hovedmål/hovedspørsmål: Hvordan kan man skape en et område med mange faste beboere hele året, høy grad av besøkende hele året, og høy grad av aktivitet hele året, og lokalt næringsliv? 2,5km strandlinje - fellesfunksjoner - park - 70da 1400 båtplasser på flytebrygger Mulig bruk av området Vi mener området kan egne seg til mange typer bruk, for eksempel: - Naturområde / naturreservat - Park / rekreasjon / fritid - Bebyggelse / boliger - Kultur / utstilling - Utdannelse - Jordbruk - Industri 400 båtplasser langs kanalbredder Av disse bruksområdene mener vi samtlige, unntatt industri, bør inngå i dette prosjektet. Vi mener denne blandingen vil kunne virke innbyrdes styrkende og gi området en større grad av urban kompleksitet, noe vi tror er avgjørende for at området kan fungere som bydel.. Naturreservat - Varierte biotoper - 3,5 km strandlinje - 50da Park - 1,5km periferi - 25da m2 bybebyggelse - ca 3,2km fasade mot vann m2 grunnflate - ca 3,5 etasjer i gjennomsnitt - maksimum 6 etasjer - 110da Vi har valgt å formulere noen deloppgaver som er besvart på et overordnet nivå med enkle hypoteser. Hovedformålet er å identifisere de vesentligste ingrediensene i en strategi for urbanisering. Vi tror sammensetningen vil virke gjensidig styrkende og bidra til å oppnå hovedmålet. Deloppgavene er samtidig en skissemessig formulering av utgangspunktet for videre studier innen enkeltområder. Vi har valgt å se den nye øya som sammensatt av en serie slike forsøksfelt for forskjellige typer områder. Vi ser disse områdene som deler av en urban økologi i balanse. side 6

7 Marina - Båtservice/verksted - Bensin/kiosk - Gjestehavn Strandpromenade - Handel - Servering Kulturtorg - Kulturinstitusjoner - Servering - Handel - m.m. Hoved handlegate Byhavn Husbåter Havnetorg - Kollektivtrafikk til fastlandet - Torghandel - Fiskebåthavn - Uteservering - Turistinfo - Handel - m.m. Parsellhager Bystruktur Oppgave 1: Hvordan etablere en tett og flerfunksjonell bystruktur Hypotese: Høyest mulig grad av bosetting, maksimal funksjonsblanding, maksimal urban artsrikdom, etablere hovedgate/torg, etablere funksjoner som trekker besøkende, etablere muligheter for lokalt næringsliv og tjenestenæringer. Øvrige del oppgaver er ment å bygge opp omkring oppgave 1. Fordeler: økt mangfold i regionen Kanalbyen: Oppgaven gjør det mulig å etablere en bilfri bystruktur med kanaler og dermed en svært lang fasade mot vannet. Bystrukturen bør kunne ta opp i seg de fleste funksjoner som måtte være aktuelle. Felles grøntareal Vesttorg - Uteservering - Handel - m.m. side 7

8 Fritidsboliger Oppgave 2: Hvordan kan man etablere tette og bynære hytteområder / fritidsområder Hypotese: undersøke mønstre og typologier fra kolonihagene i Oslo, undersøke om endrete eierstrukturer kan gi nye svar. Fordeler: Kan gjøre det mulig å bygge mange fritidsboliger på en svært arealeffektiv måte nær strandlinjen. Hytter på tomter maks ca 65m2, bygg maks ca 45m2, adkomstveite 2,4m ca 500 kolonihytter Privat grøntareal/bebygd areal ca 32da Felles grøntareal ca 15da Boardwalk, ca 1km Badestand, ca 300m Kafe/Kiosk side 8

9 Stupeøy Garderobe/dusj Badestrand Toalett 50meters sjøvannsbasseng Veksthus - planteskole - vinterrestaurant Badestrand/fritidsområde Oppgave 3: Hvordan etablere bynære bade- og fritidsmuligheter Hypotese: Undersøke mønstre fra andre steder i europa (for eksempel Lido m.fl), blande funksjoner Fordeler: Det er for få bademuligheter i indre Oslofjord, tilbudet vil dekke behovet, i sommersesongen vil turistene gi grunnlag for lokalt næringsliv Badestand: området tenkes utformet etter mønster av badestender sør i Europa, med rikelige hjelpefunksjoner og integrering av parkanlegg og servicetilbud m.m. Kiosk Badebrygge Grunn lagune Friluftsscene/badeøy Kiosk/kafé Badeøyer Park - samling av norske buskvekster Kaiakkhotell Sandvolleyball Toalett Fotballbane side 9

10 Reservat - Hekke og beite plass for sjøfugl - Marine plantearter - Varierte biotoper Naturreservat konstruerte biotoper Oppgave 5: Hvordan kan man etablere naturreservater i bynære strøk Hypotese: undersøke muligheter for biologisk mangfold i svært lange periferier Fordeler: kan fungere som forskningsfelt for etablering av biotoper for sjeldne/truede arter Naturreservat: Dette stedet kan fungere som et kontinuerlig forskningslaboratorium der Park - Samling av norske tre arter side 10

11 STRAND HYTTELANDSBY Studentboliger Oppgave 6: Hvordan kan man etablere urbant vekselbruk med årstidene/sesongene for å utnytte arealer, skape aktivitet hele året? Hypotese: studentboliger/sommerhotell/strandhotell strand/båtopplag Fordeler: bedre ressursutnyttelse, høyere aktivitet hele året, gir bedre grunnlag for lokalt næringsliv. Studentboliger: det etableres studentboliger som kan fungere som sommerhotell i ferien, med nabohotellet som lobby. Sambruken vil kunne gi bedre økonomi i prosjektet, vil trekke besøkende til øya og gi grunnlag for lokale arbeidsplasser. Skoler og undervisning Oppgave 7: Hvordan kan man minske trafikkbelastningen Hypotese: Bygge skole/arbeidsplasser for flest mulig, etablere et høyskolemiljø, gjerne knyttet til naturreservatet. Fordeler: mindre bilbruk, mindre belastet kollektivnett, lavere utslipp av Co2, lokale arbeidsplasser. Skoler: De forskjellige trinnene kan samles eller spres rundt i området. NATURRESERVAT PARK Blandete funksjoner - næring/boliger Kulturbygg/næring/bolig Studentboliger/sommerhotell Barnehage/skole Høyskole Hotell Servicetilbud - kiosk/garderober/toalett Kulturtilbud for alle aldersgrupper Oppgave 8: Hvordan kan man tiltrekke seg barnefamilier/barnehager og skolebarn hele året? Hypotese: skape, bygge de museene som mangler i Oslo (dinosaurmuseum/teknotek/ sommerfuglhus/m.m.) Fordeler: skaper trafikk hele året i mange aldersgrupper, gir grunnlag for lokalt næringsliv. Museer: Dette er museer som mangler i Oslo og som etter all sannsynlighet vil kunne trekke mange besøkende, spesielt dersom det er flere museer som kan trekke besøkende. Tiltaket vil gi grunnlag for etablering av lokale arbeidsplasser. side 11

12 Husbåtby Oppgave 9: Hvordan etablere en fungerende husbåtby? Hypotese: etablere infrastruktur Fordeler: fast bosetting, skaper mangfold, gir grunnlag for lokalt næringsliv Husbåtby: tilbudet mangler i Oslo, det vil skape større mangfold og vil kunne bli en attraksjon i seg selv. Lokale båter/skyssbåter/fiskebåter Badestrand Båtplasser Husbåter side 12

13 Jordbruk i by Oppgave 4: Hvordan kan man etablere/integrere jorbruk i tette bynære sterk? Hypotese: Aktivisering og beplantning av taklandskap Fordeler: Lokale arbeidsplasser, kortreist mat, grunnlag for lokalt næringsliv Jordbruk på tak: Vi foreslår at alle tak kan beplantes, noen med drivhus, og at disse også til dels kan brukes som friarealer for beboere. side 13

14 Hovedsirkulasjon Hovedtorg Turstier Fergeruter side 14

15 Kun badende Kanaler med tilgang for små båter side 15

16 side 16

17 side 17

18 side 18

19 side 19

20 side 20

21 side 21

22 side 22

23 side 23

24 HAVNETORGET side 24

25 UTSIKT FRA BOLIG MOT KULTURTORGET side 25

26 UTSIKT FRA VESTTORGET MOT PARKØY OG BADESTRAND side 26

27 PÅ VEI MOT BADESTRAND side 27

28 UTSIKT FRA TIERN side 28

29 UTSIKT FRA BOLIG MOT TIERN side 29

30 PARKØYA side 30

31 PARKØYA side 31

32 FRA BOARDWALK MOT HYTTELANDSBY side 32

33 UTSIKT FRA SJØEN INNOVER HYTTELANDSBY side 33

34 side 34

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

3.1 FAKTA OM BYBÅNDET... 15 3.2 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE BYDELER I BYBÅNDET... 19

3.1 FAKTA OM BYBÅNDET... 15 3.2 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE BYDELER I BYBÅNDET... 19 BYBÅNDSANALYSEN 1 2 BYBÅNDSANALYSEN 3 4 INNHOLD 1 INNLEDNING... 7 1.1 HENSIKTEN MED DENNE ANALYSEN... 7 1.2 HVILKEN BYVEKST FORVENTER VI FREMOVER?... 7 1.3 HVA ER KAPASITETEN FOR VIDERE VEKST I STAVANGER

Detaljer

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Teknisk Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Høyhus i Kristiansand 1 FORORD HØYHUSUTREDNING I forbindelse med behandling av detalj- og områdeplaner

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Hva vil vi med Barbubukt?

Hva vil vi med Barbubukt? Hva vil vi med Barbubukt? Publisert fra 25.01.2011 til 18.02.2011 688 respondenter (1 unike) 1. Din alder: BAKGRUNNSSPØRSMÅL: Alternativer Prosent Verdi 1 Under 15 år 2,2 % 15 2 15-19 år 7,0 % 48 3 20-29

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo

Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo [Bilde og layout : ENDRES) Forslag til samarbeid om m mellom Oslo kommune og Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo Sluttrapport Sluttrapport fra prosjektarbeidet Side 1 av 39 Forord

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

Korleis byggjer vi attraktive bustadområde? Overordna utfordringar, lokale løysinger

Korleis byggjer vi attraktive bustadområde? Overordna utfordringar, lokale løysinger Korleis byggjer vi attraktive bustadområde? Overordna utfordringar, lokale løysinger Innhold Problemet for Bergen og løsningen (2 sider) Problemer knyttet til inversjon utslipp og helseskader Trafikk Regionale

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Bo - konsepter for Martodden

Bo - konsepter for Martodden LAA341 Martin Vikhagen Åfløy Byreg. Bo - konsepter for Martodden Innledning til oppgaven Denne oppgaven tar utgangspunkt i de areal og bygningsvolum som er avsatt til boliger i gruppearebeidet. Den setter

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Sammendrag og konklusjoner Innledning Begrepet bytransformasjon omfatter en lang rekke fenomener: sysselsettingen og bosettingen øker og brer seg utover geografisk, pendlingsområdet øker, gamle næringer

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 1 Kjære Rørosborger! Vi er godt i gang med 2015, det går mot sommer og det er på tide å se framover. Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer