Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16"

Transkript

1 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato:

2 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: bikube/oppdrag/523246/dokumenter Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Nytt renseanlegg på Sørum Reguleringsplan med konsekvensutredning Christensen Petter Plan;VAR Renseanlegg Detaljplan (PBL);Konsekvensutredning Berit Okstad Petter Christensen

3 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Sørum kommune ved Sørum kommunalteknikk for å bistå i arbeidet med reguleringsplan for nytt Sørumsand renseanlegg. Ståle Grinaker i Sørum kommunalteknikk har vært Asplan Viaks kontaktperson for oppdraget. Fra Asplan Viak har Agnete Syrtveit, Sverre Magnus Havig, Anne Merete Andersen, Oddmund Wold, Geir Are Guddal, Lisa Henden Groth, Tellef Dannevig og Rolf Rømsvik bidratt med temautredninger og kartproduksjon. Berit Okstad har vært oppdragsleder ved Asplan Viak. Sandvika, 16. januar 2012 Berit Okstad Oppdragsleder Petter Christensen Kvalitetssikrer

4 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 4

5 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Tiltakshaver Formålet med planen Dagens renseanlegg i Sørumsand Alternativer som er vurdert Planområdet Beskrivelse av planområdet Atkomst og naboer Eiendomsforhold Føringer for planarbeidet Overordnede nasjonale føringer Lokale og regionale føringer Planprosess og medvirkning Varsling og behandling av planprogram Innkomne merknader til planprogrammet Miljø- og utviklingsutvalgets vedtak om planprogrammet Beskrivelse av planforslaget Intensjon Hovedgrep Atkomstvei Arealer og formål Konsekvenser av planforslaget Sammendrag av konsekvensutredningen Trafikk og atkomst Jordvern og landbruksdrift Konsekvenser i forhold til jordvern Landskap Naturmiljø og biologisk mangfold Kulturminner Friluftsliv Utslipp til luft og vann Strømningsforhold Grunnforhold Avbøtende tiltak og miljøoppfølging Risiko for forurensning i anleggsfasen Flom Energi Risiko og sårbarhet Nedfotografert plankart Reguleringsbestemmelser Veigeometri Referanser... 73

6 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 6

7 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 7 1 BAKGRUNN 1.1 Tiltakshaver Tiltakshaver for reguleringsplanen for nytt renseanlegg i Sørumsand er Sørum kommunalteknikk KF, i samarbeid med Fet kommune og Gjerdrum kommune. 1.2 Formålet med planen Sørum kommunalteknikk planlegger nytt renseanlegg utenfor tettbebyggelsen i Sørumsand. Bakgrunnen for dette er at dagens anlegg har for liten kapasitet. Både Fet kommune, Gjerdrum kommune og Sørum kommune har gamle, nedslitte avløpsrenseanlegg og har hver for seg igangsatt arbeider med planlegging av nye anlegg. Et nytt renseanlegg må være operativt senest i Fagmiljøene i kommunene har i fellesskap vurdert om det vil være formålstjenelig å samarbeide om en fellesløsning. Kommunene ønsket å få et helhetlig, og enhetlig politisk beslutningsgrunnlag for hvilke avløpsløsninger som er de beste totaløkonomiske og miljømessig. På bakgrunn av dette er det gjennomført en helhetlig gjennomgang av ulike avløpsløsninger for de tre kommunene. Norconsult as ble engasjert til å sammenstille og utarbeide løsningsalternativer som grunnlag for videre beslutninger. I et fellesmøte 19. november 2010 med politisk og administrativ ledelse i de tre kommunene ble dette presentert og kommunene var enige om å gå inn for ett felles anlegg med tilhørende transportsystem. Møtet konkluderte med: Kommunene Fet, Sørum og Gjerdrum fatter prinsippvedtak med intensjon om bygging av ett felles renseanlegg med tilhørende transportsystem basert på hovedalternativ 1 og at det inngås en intensjonsavtale om samarbeid. Alternativ 1A (Sørumsand) og 1B og 1D (begge Fetsund) utredes videre med sikte på endelig valg av alternativ herunder endelig lokalisering. Organisering av samarbeidet utredes parallelt med at kommunene inngår intensjonsavtale om felles avløpsløsning. Fet og Sørum har nå parallelle prosesser for regulering av fremtidig renseanlegg. En felles løsning som denne vil kunne legge til rette for bredere interkommunalt samarbeid på fagområdene innenfor kommunalteknikk. Plassering av renseanlegg og alternative overføringstraseer utredes videre med sikte på endelig beslutning om renseanlegget skal lokaliseres i Fet eller i Sørum. 1.3 Dagens renseanlegg i Sørumsand Dagens renseanlegg er lokalisert i Sørumsand sentrum. Anlegget har en kapasitet på 6000 pe og har en bygningsmessig dårlig stand. Kapasiteten på anlegget er for dårlig og det ligger tett inn på boligbebyggelsen. Renseanlegget ligger på et 5,6 dekar stort område og det vurderes fra kommunens side å benytte denne tomta til boligformål i framtida.

8 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Alternativer som er vurdert I forslag til planprogram ble det lagt fram 4 alternativer for valg av plassering av et renseanlegg i området sør for Sørumsand. Etter at høringsprosessen var gjennomført, fant en at de to alternativene nærmest grensen mot Fet - alternativ 3 og 4 - ikke er egnet til formålet. Sørum kommunalteknikk vurderer alternativ 1 ved Østbytangen som best egnet til formålet fordi det vil gi en funksjonelt god løsning og fordi man for dette alternativ har et avklart forhold til grunneier. Alternativ 2 ligger også ved Østbytangen, i ravinen langs jernbanelinjen litt nordøst for alternativ 1. Dette alternativet ble vurdert å være noe mindre egnet enn alternativ 1. Alternativ 2 er utredet på lik linje med alternativ 1. En oppsummering av konsekvensene ved gjennomføring av tiltaket viser at tiltaket samlet sett vil ha en liten negativ konsekvens for nærmiljøet minst for alternativ 2. De negative konsekvensene i forhold til alternativ 1. er i all hovedsak knyttet til biologisk mangfold da alternativet beslaglegger artsrik beitemark. For å avbøte virkningene, bør avløps- og tilførselsledninger føres utenom de registrerte naturtypelokalitetene. Ved alternativ 1. er det påvist en lokal kvikkleireforekomst. Dersom tomten skal bebygges må det ved prosjektering sikres tilstrekkelig stabilitet av skråningen. Følgende alternativer som ble nevnt i planprogrammet, er ikke konsekvensutredet: Alternativ 3 ligger i Holendalen, i ravinen rett ved grensen til Fet kommune. Dette alternativet er vurdert å være lite aktuelt på grunn av dårlige grunnforhold og svært kuppert terreng. På grunn av det kupperte terrenget vil det være behov for store mengder tilførte masser til oppfylling. Dette vil være kostbart og problematisk i forhold til grunnforholdene og fare for skred. Alternativ 4 ligger på høydedraget mellom Lystadbråten og Åsen, øst for fylkesveg 172. Dette området ligger høyt og vil kreve at avløpsvannet pumpes over en lang strekning. Fremføringen er dyr og energikrevende og alternativet anses derfor som lite aktuelt. Det har vært vurdert to alternative traseer for atkomstvei fra fylkesvei 172 til hovedalternativet på Østbytangen: Vegalternativ A forbi Lystadgårdene gir den lengste veiføringen, men anbefales fordi den terrengmessig er minst problematisk. Vegalternativ B forbi Østby nordre gir vanskelige stigningsforhold og er problematisk i forhold til passering av gårdstunet. Dette alternativet er derfor ikke aktuelt å videreføre.

9 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 9 Figur 1. De fire tomtealternativene og de to veialternativene som harr vært vurdert i området sør for Sørumsand. Alternativ 1 og 2 er sammenliknet mot 0-alternativet, som er dagens renseanlegg i Sørumsand. For de alternativee lokaliseringene (3 og 4) er det kun foretatt en enkel vurdering.

10 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 10 2 PLANOMRÅDET 1.1 Beskrivelse av planområdet Planområdet (både alternativ 1 og 2) ligger ved Østbytangen, sørvest s for Sørumsand sentrum, mellom Kongsvingerbanen og Glomma og drøyt 600 meter m fra fylkesveg 172. Alternativ 1 ligger delvis i en dyp ravine som består for det meste av beitemark, delvis av dyrket mark. Det forutsettes at ravinen fylles opp til kote 111 slik at den ferdige tomten vil ligge ca. 4 5 meter lavere enn kantene.. Alternativ 2 ligger på kanten mot en dyp ravine, litt nordøst for alternativ a 1.. Også for dette alternativet forutsettes noe terrengbearbeidelse. Dette områdett er et hogstfelt med høy bonitet. Vest for områdene ligger Glomma, som er drikkevannskilde for Nedre Romerike vannverk. I syd ligger to evjer til Glomma, som er registrert som prioriterte naturtyper. n 2.1 Atkomst og naboer Området har i dag atkomst over en gårdsvei fra Fv 172. En driftsundergang under jernbanelinjen vil kunne benyttes for atkomst til tomta. Nærmeste nabo til det planlagte anlegget er en liten ubebodd bolig b med too uthus på gnr. 42 bnr 86, samt en liten driftsbygning på gnrr 45 bnr 1. Figur 2. Kart som viser det overordnede landskapet hvor r de to mest t aktuelle tomtealternativene 1 og 2 for Sørumsand renseanlegg er tenkt t lokalisert.

11 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Eiendomsforhold Alternativ 1 ligger hovedsakelig på eiendommen gnr. 45 bnr. 1, som eies av Tor Vestby (se Tabell 1). I tillegg omfatter planen atkomstveg fra Fylkesveg 172 som i hovedsak vil berøre eiendommen 44/9, men også noe mindre areal på øvrige eiendommer. Alternativ 2 ligger hovedsakelig på eiendommen gnr. 42 bnr.3, som eies av Karin Nafstad Hertzenberg (se Tabell 1). Tabell 1. Arealregnskap for alternativ 1 og 2 Alternativ 1 Alternativ 2 Gnr / Bnr Areal i m2 Areal i m2 0/ / / / / / / / / / SUM FØRINGER FOR PLANARBEIDET Etablering av nytt renseanlegg i Sørumsand må søke å ivareta lokale, regionale og nasjonale rammebetingelser i planarbeidet. I dette kapitlet følger en kort oppsummering av de antatt viktigste føringene for planarbeidet. 3.1 Overordnede nasjonale føringer Nytt renseanlegg i Sørumsand vil måtte forholde seg til en rekke nasjonale lover og forskrifter. De viktigste er: Plan- og bygningsloven Forurensningsloven med forskriften: o Forurensningsforskriften Energiloven med flere forskrifter Naturmangfoldloven Forurensningsforskriften samler alle tidligere forskrifter som regulerer utslipp til luft, jord og vann. De mest relevante paragrafene er 15A-4, Påslipp til offentlig avløpsnett og 36, Behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil være forurensningsmyndighet for tiltaket og vil fastsette krav til utslipp m.v. fra anlegget i egen tillatelse etter forurensningsloven. Naturmangfoldloven setter krav til at naturen tas vare på ved bærekraftig bruk og vern.

12 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 12 Jordvern St.prp. nr : Det ble fastsatt et nasjonalt mål om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen Med "de mest verdifulle jordressursene" må det legges til grunn følgende: Dyrka mark er mer verdifull enn dyrkbar mark. Fulldyrka mark er mer verdifull enn overflatedyrka mark, som igjen er mer verdifull enn innmarksbeiter. Ved vurdering av bruk av dyrka og dyrkbar mark til andre formål enn landbruk sier LMD at det er viktig å vurdere jordressurser og viktige kulturlandskapsområder, samt om det er et sammenhengende jordbruksareal som berøres I et felles brev til kommuner og fylker den innskjerpet landbruks- og matministeren og miljøvernministeren jordvernet. Statens landbruksforvaltning ble gitt anledning til å fremme innsigelse mot kommunale arealplaner. 3.2 Lokale og regionale føringer Fylkesplan for Akershus er vedtatt i 2003 (forlenget ut 2009) og omhandler strategier for hovedtemaene arealbruk og transport, kompetanse og verdiskaping og folkehelse. Fylkesdelplan Romerike møter framtida Som ledd i fylkesplanarbeidet er det utarbeidet en fylkesdelplan; Regional utviklingsplan for Romerike Romerike møter framtida. Fylkesdelplanen behandler utviklingen på Romerike på svært lang sikt. Det er en konkretisering av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, med mål og retningslinjer for utbyggingsmønster og arealbruk på Romerike. Fylkeslandbruksstyret i Akershus (senere nedlagt) vedtok den regionale strategier for vern av jordressurser og kulturlandskap i Akershus: Fylkeslandbruksstyret støtter prinsippene som er synliggjort i den strategiske delen av dokumentet Strategier for vern av jordressurser og kulturlandskap i Akershus. Det er avgjørende at kommunene tar ansvar og gis handlingsrom for utvikling lokalt. Fylkeslandbruksstyret oppfordrer kommunene til å legge prinsippene i strategidokumentet til grunn i det videre arbeidet med utvikling av hovedstadsregionen. Kommuneplan for Sørum trekker opp strategiske mål for Sørum kommune : 1. Sikret økonomisk handlefrihet ved et årlig overskudd på 2 %. 2. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse og helhetlige tjenester. 3. Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø. 4. Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester. 5. Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible energiløsninger i bygg og bil og bedret vannkvalitet i våre vassdrag. 6. Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse. Om klima og miljø påpekes det at Sørum vil utarbeide en handlingsplan for lokalt klima- og miljøarbeid. Blant annet vil kommunen forsøke å tilrettelegge for fjernvarmeanlegg på alle

13 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 13 store nye utbyggingsarealer. Energieffektivitet står sentralt i kommunen. Avløp fra boligområder skal ikke slippes urenset til vassdragene. Nytt slambehandlingsanlegg vil sikre en forsvarlig behandling av kloakkslam og utnytte energien og restprodukter på en hensiktsmessig måte. Miljø- og utviklingsutvalget fastsatte i sitt møte den planprogram for reguleringsplanen og ga føringer i forhold til kulturminner, se kap PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 4.1 Varsling og behandling av planprogram Tiltaket er vurdert å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger. Området skal detaljreguleres i henhold til plan- og bygningslovens Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble sendt til myndigheter, naboer og berørte med frist for innspill og merknader Samme varsel ble annonsert i Romerikes Blad og i Indre Akershus Blad Planprogrammet ble fastsatt i vedtak av Planforslaget og konsekvensutredningene er utarbeidet på grunnlag av fastsatt planprogram. 14 januar 2010 ble det avholdt åpent møte i kommunestyresalen i Sørumsand, med gjennomgang av foreløpig status. Det var godt oppmøte med om lag 30 møtedeltakere. Sørum kommunalteknikk og Asplan Viak informerte om bakgrunnen for og hensikten med planen, og de fremmøtte fikk mulighet til å stille spørsmål. 4.2 Innkomne merknader til planprogrammet Myndigheter Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen ber om at følgende nasjonale og regionale føringer vurderes og ivaretas dersom de berøres av planforslaget: - Samordnet areal- og transportplanlegging - Klima- og energihensyn - Grøntstruktur, biologisk mangfold/viktige naturtyper, landskap, jordvern, vassdrag(fisk), vilt, friluftsliv, vann- og luftforurensning. - Barn- og unges interesser - Støy (T1442) - Universell utforming Miljøvernavdelingens merknader: - Savner en sterkere presisering i planprogrammet om at forholdene støy, forurensning, overvannshåndtering og konsekvenser for vassdrag må utredes i forbindelse med planen (konsekvenser og mulige tilpasninger/avbøtende tiltak). - Vil fraråde det lokaliseringsalternativet som det opplyses er den mest aktuelle lokaliseringen av anlegget da denne ligger få meter fra Glomma og vil innebære nedbygging av et verdifullt naturmiljø med evjer/flomdammer rett ved Glomma. Det er også registrert flere rødlistede Tiltakshavers kommentar Nasjonale og regionale føringer som berører planforslaget vil vurderes og ivaretas i planarbeidet. Forslaget til planprogram har allerede forutsetning om at konsekvenser mht støy, forurensing og konsekvenser for vassdrag skal utredes. Planprogrammet suppleres med et punkt om overvannshåndtering. På bakgrunn av Miljøvernavdelingens uttalelse, er tomteavgresningen for alternativ 1 mer konkret definert. Tomten ligger i en ravine, avsondret i forhold til de prioriterte naturtyper som er registrert. Utredningen om natur og biologisk mangfold vil avdekke om de registrerte lokalitetene kan bli berørt av tiltaket. Avstanden fra Glomma er 70 meter og anlegget vil knapt

14 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 14 arter. - Vurderer å fremme innsigelse til planen dersom dette alternativet foreslås i forslaget til reguleringsplan. bli synlig fra områdene langs elvebredden. Alternativ 2 ligger lenger vekk fra Glomma, i en skogkledd del av det samme ravinesystemet. Samfunnssikkerhet: Ingen merknader. Landbruksavdelingen: - Alle alternativer ligger i LNF område med stor andel lettbrukt fulldyrka jord som er av nasjonal eller regional verdi for matproduksjon. Et slikt kulturlandskap kan også ha ravineområder som er verdifulle og særpregete. - Det framgår i liten grad hvor adkomstveier er tenkt lagt. - Ber om at totalinngrepet i dyrka mark og verdifullt kulturlandskap kan gjøres minst mulig(renseanlegg og adkomstvei). Dette må fremgå av utredninger. - Ber om at planbestemmelser sikrer hensynet til eventuelt jordbruksareal som berøres. Matjordlag som må tas av, må bevares og i størst mulig grad tilbakeføres til dyrka mark. - Tiltak for å hindre erosjon må ivaretas i anleggsfasen. - Det må fremgå i konsekvensutredningen hvordan de ulike alternativene berører dyrka mark- også i anleggsfasen. - Arealtall må vise hvor mye dyrka og dyrkbar jord som eventuelt må omdisponeres(renseanlegg og adkomstvei). - Konsekvenser for landbruksdrift og eventuelle gårdstun bør også utredes. - Ber om at tiltakets konsekvenser for flere verdier i kulturlandskapet vurderes i tillegg til landskapseffekten av tiltaket; eks. biologisk mangfold, ravineområder og beiteareal. Avbøtende tiltak bør vurderes. - Minner om at kommunen skal rapportere eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i KOSTRA etter vedtak av reguleringsplan. Viser til verktøy på nettside. I forhold til dyrka mark vil tomten (alternativ1) kun berøre beitemark. Alternativ 2 er et skogkledd ravineområde. For øvrig begrenser inngrepet seg til at atkomstveien vil få noe større bredde og litt justert trase. Planprogrammet har for øvrig egne punkter om eventuelle konsekvenser for landbruket, for landskapet og for biologisk mangfold. Akershus Fylkeskommune, Automatisk fredete kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området, heller ikke i de to alternative lokaliseringsforslagene. Det er gjort en rekke funn av automatisk fredete kulturminner ved reguleringsplanarbeid i nærheten. Fylkesrådmannen krever derfor arkeologisk registrering av planområdet i henhold til kulturminneloven 9. Dersom de to alternative lokaliseringene blir aktuelle må disse også registreres. Tiltakshavers kommentar Arkeologiske registreringer vil bli gjennomført av Fylkeskommunen. Nyere tids kulturminner Området er ikke befart. Uttalelse gis på bakgrunn av arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. Universell utforming

15 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 15 Kommunen bes påse at tilgjengelighet for alle, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, forståelse, samt nedsatt toleranse for forurensning og allergifremkallende stoffer, sikres i den grad det er mulig både ute og inne. Klima og energi Viser til Akershus, Oslo og Buskeruds handlingspakke og klima og energistrategi fra Fylkesrådmannen vil anbefale at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes. Universell utforming vil hensyntas i planarbeidet i den grad det er hensiktsmessig for et slikt anlegg. Planprogrammet (pkt ) har et eget punkt om at energiforsyningen skal utredes, bl.a. muligheten for å utnytte energien fra avløpsvannet. Viser til ABC prinsippet som verktøy for lokalisering av virksomheter. Anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir strenge maksimumsnormer. Anbefaler at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering (under tak, nær inngangsparti). Fylkesrådmannens vurdering Påpeker at dagens renseanlegg i Sørumsand, 0 alternativet, skal redegjøres i konsekvensutredningen. Anbefaler å ta hensyn til friluftsliv. Anbefaler at, og Sørum kommune satser på godt samarbeid med nabokommunene og prøve å avklare samarbeidsstrategiene så tidlig som mulig i planprosessen. Dagens renseanlegg vil være 0 alternativet i utredningen.. Friluftsliv skal konsekvensutredes som eget tema (pkt ). Renseanlegget planlegges som et felles renseanlegg for Sørum, Gjerdrum og Fet kommuner. Det foregår et tilsvarende reguleringsarbeid i Fet kommune. Statens vegvesen, Gjør oppmerksom på at eksisterende adkomst fra Lystad har dårlig sikt da den ligger nedenfor en bakketopp og i en innerkurve. Vegetasjon og eksisterende bygning tett inntil vegen fører også til at det kan være vanskelig å oppnå tilstrekkelig frisikt i denne adkomsten uten å flytte den. Ved adkomsten til Østby er det bedre siktforhold. Tiltakshavers kommentar Belastning i kryss mot Fv. 172 skal vurderes for adkomstalternativ 1. Tiltak for utbedring av krysset skal gjennomføres. Det kan være aktuelt å foreslå flytting av krysset ved Lystad, slik at siktforholdene blir bedre enn i dag. Forslag til plassering og utforming av krysset vil bli forelagt Statens vegvesen. Krysset ved fylkesvegen skal tas inn som en del av reguleringsplanen. Trafikkmengden til renseanlegget må avklares. Kravet til frisikt i krysset mot fylkesvegen vil være 6(10)m x 85 m avhengig av trafikkmengde på adkomstvegen. I bestemmelsene til reguleringsplanen må det beskrives at krysset skal opparbeides etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet. Romerike politidistrikt, Slik dagens situasjon er for Fv. 172, er politiet av den oppfatning at atkomst til anlegget må legges fra Østby. Krysset på Lystad hvor Gamle Roven vei tar av er uoversiktlig, og økt trafikk i dette området er ikke gunstig. Tiltakshavers kommentar Det vises til kommentaren til Statens vegvesen. Jernbaneverket, Tiltakshavers kommentar

16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 16 Påpeker at det ligger til grunn en 30 meters byggegrense fra midt nærmeste spor i samsvar med jernbanelovens 10. Adkomstløsningen må gjennomføres planskilt enten over eller under Kongsvingerbanen i samsvar med de tekniske krav JBV stiller til slike konstruksjoner. Forholdet til jernbanen må være tema(punkt 3.7), dette gjelder også ROS analysen(punkt 3.8). Dersom det oppstår hendelser som medfører stengning av banen er dette svært alvorlig, og risiko og avbøtende tiltak må vurderes. Det samme gjelder påvirkningen på anlegget av mulige hendelser i togtrafikken. 30 meters byggegrense vil ivaretas i planarbeidet. Det vil være planskilt adkomst til alternativ 1 og 2 gjennom dagens undergang under Kongsvingerbanen. De to øvrige alternativene er i god avstand fra jernbanen og vil ikke påvirke jernbanen på noen måte. Grunnundersøkelser for adkomstveg og planområde er gjennomført og adkomstveien fra jernbaneundergangen til alternativ 1 og 2 er ikke potensielt utsatt for kvikkleireskred. Forutsetter at JBV innkalles til ROS analysen når denne skal gjennomføres. Et viktig forhold som også må gjennomgås er hvorvidt plasseringen kan medføre ulovlig gangkryssing av banen. For de to alternative plasseringene gjelder de samme forhold, bortsett fra adkomst. NVE, Tiltakshavers kommentar Vi gjør oppmerksom på at høyder NVE viser til i varslingsbrevet er ikke er korrekt. Asplan Viak har mottatt nye flomhøyder fra NVE i epost datert De nye høydene for 500-årsflom er 107,57 + sikkerhetsmargin. De nye tallene er innarbeidet i plandokumentet. Planområdet er kartlagt med hensyn på faren for kvikkleireskred; NGI rapport av 3. mars x Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Sørum kommune. Det finnes kartlagte faresoner rett sør og øst for planområdet. Ber om at NVE s Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE ) legges til grunn for utredning av flom som tema. Retningslinjene anbefaler at ny bebyggelse minimum skal være sikret mot flom med årlig sannsynlighet mindre enn 1/200, og at det legges til en sikkerhetsmargin for å ivareta usikkerheter i beregningsgrunnlaget. NVE mener likevel det må vurderes et høyere sikkerhetsnivå for renseanlegget, av hensyn til mulig alvorlig forurensning av Glomma i en flomsituasjon. Tas til etterretning i det videre planarbeidet. NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE ) legges til grunn for utredning av flom som tema. Flom vil også være tema i Risiko- og sårbarhetsanalysen. Anbefaler at kravet til sikkerhetsnivå + sikkerhetsmargin innarbeides i reguleringsbestemmelsene, eksempelvis under rekkefølgebestemmelser. Retningslinjene finnes på nve.no, under Flom og skred Arealplanlegging i faresoner. Vil også anmode kommunen om å tenke sikkerhet i forhold til flom og oversvømmelse gjennom hele utbyggingsprosessen. Med utgangspunkt i pågående flomsonekartlegging anbefaler NVE at det benyttes kote 108,80 + 0,5 meter sikkerhetsmargin som et foreløpig anslag for høyde for Etter foreløpige vurderinger vil tomten ligge på ca. kote

17 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA års flom. Foreløpig anslag på kotehøyde for 500-års flom 110,32 + 0,5 meter sikkerhetsmargin. Når flomsonekartene er ferdig må eksakte kotehøyder fra disse legges til grunn. Kvikkleire: Planområdet ligger under marin grense, og det er kartlagt kvikkleiresoner rett i nærheten. Graving, oppfylling, nybygging m.v. er inngrep som kan påvirke faregraden dersom det finnes kvikkleiresoner i eller inntil planområdet. En nærmere geoteknisk analyse av planområdet må derfor vurderes. Denne analysen vil kunne avdekke eventuelle areal som er berørt av faktisk skredfare. (NVE s retningslinjer beskriver også hvordan faren for kvikkleireskred bør utredes, og kriterier og prosedyrer for geoteknisk utredning går fram av vedlegg 1. Det bes om at disse følges.) Det er gjennomført geoteknisk analyse av begge planområdene samt deler av adkomstveien. Rapporten er vedlagt plansaken og sammendrag av de geotekniske resultatene er innarbeidet i planbeskrivelsen. Ser det som positivt at det skal sees nærmere på mulighetene for utvinning av energi fra avløpsvannet. Interesseorganisasjoner Blaker og Sørum Historielag, og Viser til deres høringsuttalelse i samband med kommuneplanen der det henvises til områdene på begge sider av Glomma nedenfor Bingsfossen i tilknytning til Bingen Lenser og de historiske renseanleggene. Disse bør sikres som opplevelsesområde for allmenheten. Anbefaler at dagens forslag til plassering av renseanlegg blir avvist allerede i denne fasen av planarbeidet. Anbefaler at et slikt anlegg blir lokalisert i områder utenfor umiddelbar nærhet til viktige vannveier, naturvernområder, kultur- og landskaps- verneområder, viktige ferdselsårer for allmenheten og betydelige drikkevannskilder. Ønsker å være representert dersom det opprettes arbeidsgruppe i forbindelse med planarbeidet. Tiltakshavers kommentar Som det er redegjort for i kommentaren til Fylkesmannens uttalelse, er plangrensen for alternativ 1 trukket lengre bort fra elvebredden. Det vil dermed også bli mulig i større grad å skjerme anlegget med vegetasjon. Anleggets synlighet i forhold til områdene ved Glomma vil bli belyst i konsekvensutredningen om landskap. For øvrig vil vi også påpeke at tiltaket kan gjøre de historiske lenseanleggene mer tilgjengelige for publikum, ved at det anlegges en atkomsvei ut til området ved Glomma. Ved et samarbeid om den praktiske utformingen vil vi tro at tiltaket totalt sett vil være til fordel, både i forhold til kulturminnet og til friluftslivet. Området utgjør et århundregammelt kulturlandskap med intakte ravineformasjoner mot dype evjer i Glomma der bekker og våtmark har utløp. Her er et rikt dyre- og fugleliv sommer som vinter med et frodig biologisk mangfold som bare disse spesielle aqua-kulturene kan frembringe. Området er også år om annet sterkt preget av de store vannstandsendringene som flom og tørke påvirker ved Glomma. Det planlagte renseanlegget befinner seg i den sentrale strandsonen ved de unike lenseanleggene i Bingen. Bingen er et unikt kulturminne som storsamfunnet må vise den største bevaringsvilje. Anlegget er tatt med i Sørum kommunes kulturminnevernplan som særdeles verneverdig. Ideelt sett bør et slikt anlegg bygges i samhandling med tilstøtende kommune(fet kommune). Anbefaler at et slikt samhandlingsprosjekt utredes for et interkommunalt anlegg. Dersom Fet og Sørum går sammen evt. med Tema landskap vil inngå i konsekvensutredningen. Tema naturmiljø og biologisk mangfold vil inngå i konsekvensutredningen. Landskapsvern og kulturminner vil inngå i konsekvensutredningen. Anlegget planlegges nå i samhandling med Fet og Gjerdrum kommune.

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer