Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16"

Transkript

1 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato:

2 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: bikube/oppdrag/523246/dokumenter Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Nytt renseanlegg på Sørum Reguleringsplan med konsekvensutredning Christensen Petter Plan;VAR Renseanlegg Detaljplan (PBL);Konsekvensutredning Berit Okstad Petter Christensen

3 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Sørum kommune ved Sørum kommunalteknikk for å bistå i arbeidet med reguleringsplan for nytt Sørumsand renseanlegg. Ståle Grinaker i Sørum kommunalteknikk har vært Asplan Viaks kontaktperson for oppdraget. Fra Asplan Viak har Agnete Syrtveit, Sverre Magnus Havig, Anne Merete Andersen, Oddmund Wold, Geir Are Guddal, Lisa Henden Groth, Tellef Dannevig og Rolf Rømsvik bidratt med temautredninger og kartproduksjon. Berit Okstad har vært oppdragsleder ved Asplan Viak. Sandvika, 16. januar 2012 Berit Okstad Oppdragsleder Petter Christensen Kvalitetssikrer

4 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 4

5 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Tiltakshaver Formålet med planen Dagens renseanlegg i Sørumsand Alternativer som er vurdert Planområdet Beskrivelse av planområdet Atkomst og naboer Eiendomsforhold Føringer for planarbeidet Overordnede nasjonale føringer Lokale og regionale føringer Planprosess og medvirkning Varsling og behandling av planprogram Innkomne merknader til planprogrammet Miljø- og utviklingsutvalgets vedtak om planprogrammet Beskrivelse av planforslaget Intensjon Hovedgrep Atkomstvei Arealer og formål Konsekvenser av planforslaget Sammendrag av konsekvensutredningen Trafikk og atkomst Jordvern og landbruksdrift Konsekvenser i forhold til jordvern Landskap Naturmiljø og biologisk mangfold Kulturminner Friluftsliv Utslipp til luft og vann Strømningsforhold Grunnforhold Avbøtende tiltak og miljøoppfølging Risiko for forurensning i anleggsfasen Flom Energi Risiko og sårbarhet Nedfotografert plankart Reguleringsbestemmelser Veigeometri Referanser... 73

6 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 6

7 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 7 1 BAKGRUNN 1.1 Tiltakshaver Tiltakshaver for reguleringsplanen for nytt renseanlegg i Sørumsand er Sørum kommunalteknikk KF, i samarbeid med Fet kommune og Gjerdrum kommune. 1.2 Formålet med planen Sørum kommunalteknikk planlegger nytt renseanlegg utenfor tettbebyggelsen i Sørumsand. Bakgrunnen for dette er at dagens anlegg har for liten kapasitet. Både Fet kommune, Gjerdrum kommune og Sørum kommune har gamle, nedslitte avløpsrenseanlegg og har hver for seg igangsatt arbeider med planlegging av nye anlegg. Et nytt renseanlegg må være operativt senest i Fagmiljøene i kommunene har i fellesskap vurdert om det vil være formålstjenelig å samarbeide om en fellesløsning. Kommunene ønsket å få et helhetlig, og enhetlig politisk beslutningsgrunnlag for hvilke avløpsløsninger som er de beste totaløkonomiske og miljømessig. På bakgrunn av dette er det gjennomført en helhetlig gjennomgang av ulike avløpsløsninger for de tre kommunene. Norconsult as ble engasjert til å sammenstille og utarbeide løsningsalternativer som grunnlag for videre beslutninger. I et fellesmøte 19. november 2010 med politisk og administrativ ledelse i de tre kommunene ble dette presentert og kommunene var enige om å gå inn for ett felles anlegg med tilhørende transportsystem. Møtet konkluderte med: Kommunene Fet, Sørum og Gjerdrum fatter prinsippvedtak med intensjon om bygging av ett felles renseanlegg med tilhørende transportsystem basert på hovedalternativ 1 og at det inngås en intensjonsavtale om samarbeid. Alternativ 1A (Sørumsand) og 1B og 1D (begge Fetsund) utredes videre med sikte på endelig valg av alternativ herunder endelig lokalisering. Organisering av samarbeidet utredes parallelt med at kommunene inngår intensjonsavtale om felles avløpsløsning. Fet og Sørum har nå parallelle prosesser for regulering av fremtidig renseanlegg. En felles løsning som denne vil kunne legge til rette for bredere interkommunalt samarbeid på fagområdene innenfor kommunalteknikk. Plassering av renseanlegg og alternative overføringstraseer utredes videre med sikte på endelig beslutning om renseanlegget skal lokaliseres i Fet eller i Sørum. 1.3 Dagens renseanlegg i Sørumsand Dagens renseanlegg er lokalisert i Sørumsand sentrum. Anlegget har en kapasitet på 6000 pe og har en bygningsmessig dårlig stand. Kapasiteten på anlegget er for dårlig og det ligger tett inn på boligbebyggelsen. Renseanlegget ligger på et 5,6 dekar stort område og det vurderes fra kommunens side å benytte denne tomta til boligformål i framtida.

8 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Alternativer som er vurdert I forslag til planprogram ble det lagt fram 4 alternativer for valg av plassering av et renseanlegg i området sør for Sørumsand. Etter at høringsprosessen var gjennomført, fant en at de to alternativene nærmest grensen mot Fet - alternativ 3 og 4 - ikke er egnet til formålet. Sørum kommunalteknikk vurderer alternativ 1 ved Østbytangen som best egnet til formålet fordi det vil gi en funksjonelt god løsning og fordi man for dette alternativ har et avklart forhold til grunneier. Alternativ 2 ligger også ved Østbytangen, i ravinen langs jernbanelinjen litt nordøst for alternativ 1. Dette alternativet ble vurdert å være noe mindre egnet enn alternativ 1. Alternativ 2 er utredet på lik linje med alternativ 1. En oppsummering av konsekvensene ved gjennomføring av tiltaket viser at tiltaket samlet sett vil ha en liten negativ konsekvens for nærmiljøet minst for alternativ 2. De negative konsekvensene i forhold til alternativ 1. er i all hovedsak knyttet til biologisk mangfold da alternativet beslaglegger artsrik beitemark. For å avbøte virkningene, bør avløps- og tilførselsledninger føres utenom de registrerte naturtypelokalitetene. Ved alternativ 1. er det påvist en lokal kvikkleireforekomst. Dersom tomten skal bebygges må det ved prosjektering sikres tilstrekkelig stabilitet av skråningen. Følgende alternativer som ble nevnt i planprogrammet, er ikke konsekvensutredet: Alternativ 3 ligger i Holendalen, i ravinen rett ved grensen til Fet kommune. Dette alternativet er vurdert å være lite aktuelt på grunn av dårlige grunnforhold og svært kuppert terreng. På grunn av det kupperte terrenget vil det være behov for store mengder tilførte masser til oppfylling. Dette vil være kostbart og problematisk i forhold til grunnforholdene og fare for skred. Alternativ 4 ligger på høydedraget mellom Lystadbråten og Åsen, øst for fylkesveg 172. Dette området ligger høyt og vil kreve at avløpsvannet pumpes over en lang strekning. Fremføringen er dyr og energikrevende og alternativet anses derfor som lite aktuelt. Det har vært vurdert to alternative traseer for atkomstvei fra fylkesvei 172 til hovedalternativet på Østbytangen: Vegalternativ A forbi Lystadgårdene gir den lengste veiføringen, men anbefales fordi den terrengmessig er minst problematisk. Vegalternativ B forbi Østby nordre gir vanskelige stigningsforhold og er problematisk i forhold til passering av gårdstunet. Dette alternativet er derfor ikke aktuelt å videreføre.

9 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 9 Figur 1. De fire tomtealternativene og de to veialternativene som harr vært vurdert i området sør for Sørumsand. Alternativ 1 og 2 er sammenliknet mot 0-alternativet, som er dagens renseanlegg i Sørumsand. For de alternativee lokaliseringene (3 og 4) er det kun foretatt en enkel vurdering.

10 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 10 2 PLANOMRÅDET 1.1 Beskrivelse av planområdet Planområdet (både alternativ 1 og 2) ligger ved Østbytangen, sørvest s for Sørumsand sentrum, mellom Kongsvingerbanen og Glomma og drøyt 600 meter m fra fylkesveg 172. Alternativ 1 ligger delvis i en dyp ravine som består for det meste av beitemark, delvis av dyrket mark. Det forutsettes at ravinen fylles opp til kote 111 slik at den ferdige tomten vil ligge ca. 4 5 meter lavere enn kantene.. Alternativ 2 ligger på kanten mot en dyp ravine, litt nordøst for alternativ a 1.. Også for dette alternativet forutsettes noe terrengbearbeidelse. Dette områdett er et hogstfelt med høy bonitet. Vest for områdene ligger Glomma, som er drikkevannskilde for Nedre Romerike vannverk. I syd ligger to evjer til Glomma, som er registrert som prioriterte naturtyper. n 2.1 Atkomst og naboer Området har i dag atkomst over en gårdsvei fra Fv 172. En driftsundergang under jernbanelinjen vil kunne benyttes for atkomst til tomta. Nærmeste nabo til det planlagte anlegget er en liten ubebodd bolig b med too uthus på gnr. 42 bnr 86, samt en liten driftsbygning på gnrr 45 bnr 1. Figur 2. Kart som viser det overordnede landskapet hvor r de to mest t aktuelle tomtealternativene 1 og 2 for Sørumsand renseanlegg er tenkt t lokalisert.

11 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Eiendomsforhold Alternativ 1 ligger hovedsakelig på eiendommen gnr. 45 bnr. 1, som eies av Tor Vestby (se Tabell 1). I tillegg omfatter planen atkomstveg fra Fylkesveg 172 som i hovedsak vil berøre eiendommen 44/9, men også noe mindre areal på øvrige eiendommer. Alternativ 2 ligger hovedsakelig på eiendommen gnr. 42 bnr.3, som eies av Karin Nafstad Hertzenberg (se Tabell 1). Tabell 1. Arealregnskap for alternativ 1 og 2 Alternativ 1 Alternativ 2 Gnr / Bnr Areal i m2 Areal i m2 0/ / / / / / / / / / SUM FØRINGER FOR PLANARBEIDET Etablering av nytt renseanlegg i Sørumsand må søke å ivareta lokale, regionale og nasjonale rammebetingelser i planarbeidet. I dette kapitlet følger en kort oppsummering av de antatt viktigste føringene for planarbeidet. 3.1 Overordnede nasjonale føringer Nytt renseanlegg i Sørumsand vil måtte forholde seg til en rekke nasjonale lover og forskrifter. De viktigste er: Plan- og bygningsloven Forurensningsloven med forskriften: o Forurensningsforskriften Energiloven med flere forskrifter Naturmangfoldloven Forurensningsforskriften samler alle tidligere forskrifter som regulerer utslipp til luft, jord og vann. De mest relevante paragrafene er 15A-4, Påslipp til offentlig avløpsnett og 36, Behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil være forurensningsmyndighet for tiltaket og vil fastsette krav til utslipp m.v. fra anlegget i egen tillatelse etter forurensningsloven. Naturmangfoldloven setter krav til at naturen tas vare på ved bærekraftig bruk og vern.

12 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 12 Jordvern St.prp. nr : Det ble fastsatt et nasjonalt mål om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen Med "de mest verdifulle jordressursene" må det legges til grunn følgende: Dyrka mark er mer verdifull enn dyrkbar mark. Fulldyrka mark er mer verdifull enn overflatedyrka mark, som igjen er mer verdifull enn innmarksbeiter. Ved vurdering av bruk av dyrka og dyrkbar mark til andre formål enn landbruk sier LMD at det er viktig å vurdere jordressurser og viktige kulturlandskapsområder, samt om det er et sammenhengende jordbruksareal som berøres I et felles brev til kommuner og fylker den innskjerpet landbruks- og matministeren og miljøvernministeren jordvernet. Statens landbruksforvaltning ble gitt anledning til å fremme innsigelse mot kommunale arealplaner. 3.2 Lokale og regionale føringer Fylkesplan for Akershus er vedtatt i 2003 (forlenget ut 2009) og omhandler strategier for hovedtemaene arealbruk og transport, kompetanse og verdiskaping og folkehelse. Fylkesdelplan Romerike møter framtida Som ledd i fylkesplanarbeidet er det utarbeidet en fylkesdelplan; Regional utviklingsplan for Romerike Romerike møter framtida. Fylkesdelplanen behandler utviklingen på Romerike på svært lang sikt. Det er en konkretisering av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, med mål og retningslinjer for utbyggingsmønster og arealbruk på Romerike. Fylkeslandbruksstyret i Akershus (senere nedlagt) vedtok den regionale strategier for vern av jordressurser og kulturlandskap i Akershus: Fylkeslandbruksstyret støtter prinsippene som er synliggjort i den strategiske delen av dokumentet Strategier for vern av jordressurser og kulturlandskap i Akershus. Det er avgjørende at kommunene tar ansvar og gis handlingsrom for utvikling lokalt. Fylkeslandbruksstyret oppfordrer kommunene til å legge prinsippene i strategidokumentet til grunn i det videre arbeidet med utvikling av hovedstadsregionen. Kommuneplan for Sørum trekker opp strategiske mål for Sørum kommune : 1. Sikret økonomisk handlefrihet ved et årlig overskudd på 2 %. 2. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse og helhetlige tjenester. 3. Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø. 4. Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester. 5. Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible energiløsninger i bygg og bil og bedret vannkvalitet i våre vassdrag. 6. Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse. Om klima og miljø påpekes det at Sørum vil utarbeide en handlingsplan for lokalt klima- og miljøarbeid. Blant annet vil kommunen forsøke å tilrettelegge for fjernvarmeanlegg på alle

13 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 13 store nye utbyggingsarealer. Energieffektivitet står sentralt i kommunen. Avløp fra boligområder skal ikke slippes urenset til vassdragene. Nytt slambehandlingsanlegg vil sikre en forsvarlig behandling av kloakkslam og utnytte energien og restprodukter på en hensiktsmessig måte. Miljø- og utviklingsutvalget fastsatte i sitt møte den planprogram for reguleringsplanen og ga føringer i forhold til kulturminner, se kap PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 4.1 Varsling og behandling av planprogram Tiltaket er vurdert å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger. Området skal detaljreguleres i henhold til plan- og bygningslovens Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble sendt til myndigheter, naboer og berørte med frist for innspill og merknader Samme varsel ble annonsert i Romerikes Blad og i Indre Akershus Blad Planprogrammet ble fastsatt i vedtak av Planforslaget og konsekvensutredningene er utarbeidet på grunnlag av fastsatt planprogram. 14 januar 2010 ble det avholdt åpent møte i kommunestyresalen i Sørumsand, med gjennomgang av foreløpig status. Det var godt oppmøte med om lag 30 møtedeltakere. Sørum kommunalteknikk og Asplan Viak informerte om bakgrunnen for og hensikten med planen, og de fremmøtte fikk mulighet til å stille spørsmål. 4.2 Innkomne merknader til planprogrammet Myndigheter Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen ber om at følgende nasjonale og regionale føringer vurderes og ivaretas dersom de berøres av planforslaget: - Samordnet areal- og transportplanlegging - Klima- og energihensyn - Grøntstruktur, biologisk mangfold/viktige naturtyper, landskap, jordvern, vassdrag(fisk), vilt, friluftsliv, vann- og luftforurensning. - Barn- og unges interesser - Støy (T1442) - Universell utforming Miljøvernavdelingens merknader: - Savner en sterkere presisering i planprogrammet om at forholdene støy, forurensning, overvannshåndtering og konsekvenser for vassdrag må utredes i forbindelse med planen (konsekvenser og mulige tilpasninger/avbøtende tiltak). - Vil fraråde det lokaliseringsalternativet som det opplyses er den mest aktuelle lokaliseringen av anlegget da denne ligger få meter fra Glomma og vil innebære nedbygging av et verdifullt naturmiljø med evjer/flomdammer rett ved Glomma. Det er også registrert flere rødlistede Tiltakshavers kommentar Nasjonale og regionale føringer som berører planforslaget vil vurderes og ivaretas i planarbeidet. Forslaget til planprogram har allerede forutsetning om at konsekvenser mht støy, forurensing og konsekvenser for vassdrag skal utredes. Planprogrammet suppleres med et punkt om overvannshåndtering. På bakgrunn av Miljøvernavdelingens uttalelse, er tomteavgresningen for alternativ 1 mer konkret definert. Tomten ligger i en ravine, avsondret i forhold til de prioriterte naturtyper som er registrert. Utredningen om natur og biologisk mangfold vil avdekke om de registrerte lokalitetene kan bli berørt av tiltaket. Avstanden fra Glomma er 70 meter og anlegget vil knapt

14 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 14 arter. - Vurderer å fremme innsigelse til planen dersom dette alternativet foreslås i forslaget til reguleringsplan. bli synlig fra områdene langs elvebredden. Alternativ 2 ligger lenger vekk fra Glomma, i en skogkledd del av det samme ravinesystemet. Samfunnssikkerhet: Ingen merknader. Landbruksavdelingen: - Alle alternativer ligger i LNF område med stor andel lettbrukt fulldyrka jord som er av nasjonal eller regional verdi for matproduksjon. Et slikt kulturlandskap kan også ha ravineområder som er verdifulle og særpregete. - Det framgår i liten grad hvor adkomstveier er tenkt lagt. - Ber om at totalinngrepet i dyrka mark og verdifullt kulturlandskap kan gjøres minst mulig(renseanlegg og adkomstvei). Dette må fremgå av utredninger. - Ber om at planbestemmelser sikrer hensynet til eventuelt jordbruksareal som berøres. Matjordlag som må tas av, må bevares og i størst mulig grad tilbakeføres til dyrka mark. - Tiltak for å hindre erosjon må ivaretas i anleggsfasen. - Det må fremgå i konsekvensutredningen hvordan de ulike alternativene berører dyrka mark- også i anleggsfasen. - Arealtall må vise hvor mye dyrka og dyrkbar jord som eventuelt må omdisponeres(renseanlegg og adkomstvei). - Konsekvenser for landbruksdrift og eventuelle gårdstun bør også utredes. - Ber om at tiltakets konsekvenser for flere verdier i kulturlandskapet vurderes i tillegg til landskapseffekten av tiltaket; eks. biologisk mangfold, ravineområder og beiteareal. Avbøtende tiltak bør vurderes. - Minner om at kommunen skal rapportere eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i KOSTRA etter vedtak av reguleringsplan. Viser til verktøy på nettside. I forhold til dyrka mark vil tomten (alternativ1) kun berøre beitemark. Alternativ 2 er et skogkledd ravineområde. For øvrig begrenser inngrepet seg til at atkomstveien vil få noe større bredde og litt justert trase. Planprogrammet har for øvrig egne punkter om eventuelle konsekvenser for landbruket, for landskapet og for biologisk mangfold. Akershus Fylkeskommune, Automatisk fredete kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området, heller ikke i de to alternative lokaliseringsforslagene. Det er gjort en rekke funn av automatisk fredete kulturminner ved reguleringsplanarbeid i nærheten. Fylkesrådmannen krever derfor arkeologisk registrering av planområdet i henhold til kulturminneloven 9. Dersom de to alternative lokaliseringene blir aktuelle må disse også registreres. Tiltakshavers kommentar Arkeologiske registreringer vil bli gjennomført av Fylkeskommunen. Nyere tids kulturminner Området er ikke befart. Uttalelse gis på bakgrunn av arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. Universell utforming

15 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 15 Kommunen bes påse at tilgjengelighet for alle, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, forståelse, samt nedsatt toleranse for forurensning og allergifremkallende stoffer, sikres i den grad det er mulig både ute og inne. Klima og energi Viser til Akershus, Oslo og Buskeruds handlingspakke og klima og energistrategi fra Fylkesrådmannen vil anbefale at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes. Universell utforming vil hensyntas i planarbeidet i den grad det er hensiktsmessig for et slikt anlegg. Planprogrammet (pkt ) har et eget punkt om at energiforsyningen skal utredes, bl.a. muligheten for å utnytte energien fra avløpsvannet. Viser til ABC prinsippet som verktøy for lokalisering av virksomheter. Anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir strenge maksimumsnormer. Anbefaler at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering (under tak, nær inngangsparti). Fylkesrådmannens vurdering Påpeker at dagens renseanlegg i Sørumsand, 0 alternativet, skal redegjøres i konsekvensutredningen. Anbefaler å ta hensyn til friluftsliv. Anbefaler at, og Sørum kommune satser på godt samarbeid med nabokommunene og prøve å avklare samarbeidsstrategiene så tidlig som mulig i planprosessen. Dagens renseanlegg vil være 0 alternativet i utredningen.. Friluftsliv skal konsekvensutredes som eget tema (pkt ). Renseanlegget planlegges som et felles renseanlegg for Sørum, Gjerdrum og Fet kommuner. Det foregår et tilsvarende reguleringsarbeid i Fet kommune. Statens vegvesen, Gjør oppmerksom på at eksisterende adkomst fra Lystad har dårlig sikt da den ligger nedenfor en bakketopp og i en innerkurve. Vegetasjon og eksisterende bygning tett inntil vegen fører også til at det kan være vanskelig å oppnå tilstrekkelig frisikt i denne adkomsten uten å flytte den. Ved adkomsten til Østby er det bedre siktforhold. Tiltakshavers kommentar Belastning i kryss mot Fv. 172 skal vurderes for adkomstalternativ 1. Tiltak for utbedring av krysset skal gjennomføres. Det kan være aktuelt å foreslå flytting av krysset ved Lystad, slik at siktforholdene blir bedre enn i dag. Forslag til plassering og utforming av krysset vil bli forelagt Statens vegvesen. Krysset ved fylkesvegen skal tas inn som en del av reguleringsplanen. Trafikkmengden til renseanlegget må avklares. Kravet til frisikt i krysset mot fylkesvegen vil være 6(10)m x 85 m avhengig av trafikkmengde på adkomstvegen. I bestemmelsene til reguleringsplanen må det beskrives at krysset skal opparbeides etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet. Romerike politidistrikt, Slik dagens situasjon er for Fv. 172, er politiet av den oppfatning at atkomst til anlegget må legges fra Østby. Krysset på Lystad hvor Gamle Roven vei tar av er uoversiktlig, og økt trafikk i dette området er ikke gunstig. Tiltakshavers kommentar Det vises til kommentaren til Statens vegvesen. Jernbaneverket, Tiltakshavers kommentar

16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 16 Påpeker at det ligger til grunn en 30 meters byggegrense fra midt nærmeste spor i samsvar med jernbanelovens 10. Adkomstløsningen må gjennomføres planskilt enten over eller under Kongsvingerbanen i samsvar med de tekniske krav JBV stiller til slike konstruksjoner. Forholdet til jernbanen må være tema(punkt 3.7), dette gjelder også ROS analysen(punkt 3.8). Dersom det oppstår hendelser som medfører stengning av banen er dette svært alvorlig, og risiko og avbøtende tiltak må vurderes. Det samme gjelder påvirkningen på anlegget av mulige hendelser i togtrafikken. 30 meters byggegrense vil ivaretas i planarbeidet. Det vil være planskilt adkomst til alternativ 1 og 2 gjennom dagens undergang under Kongsvingerbanen. De to øvrige alternativene er i god avstand fra jernbanen og vil ikke påvirke jernbanen på noen måte. Grunnundersøkelser for adkomstveg og planområde er gjennomført og adkomstveien fra jernbaneundergangen til alternativ 1 og 2 er ikke potensielt utsatt for kvikkleireskred. Forutsetter at JBV innkalles til ROS analysen når denne skal gjennomføres. Et viktig forhold som også må gjennomgås er hvorvidt plasseringen kan medføre ulovlig gangkryssing av banen. For de to alternative plasseringene gjelder de samme forhold, bortsett fra adkomst. NVE, Tiltakshavers kommentar Vi gjør oppmerksom på at høyder NVE viser til i varslingsbrevet er ikke er korrekt. Asplan Viak har mottatt nye flomhøyder fra NVE i epost datert De nye høydene for 500-årsflom er 107,57 + sikkerhetsmargin. De nye tallene er innarbeidet i plandokumentet. Planområdet er kartlagt med hensyn på faren for kvikkleireskred; NGI rapport av 3. mars x Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Sørum kommune. Det finnes kartlagte faresoner rett sør og øst for planområdet. Ber om at NVE s Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE ) legges til grunn for utredning av flom som tema. Retningslinjene anbefaler at ny bebyggelse minimum skal være sikret mot flom med årlig sannsynlighet mindre enn 1/200, og at det legges til en sikkerhetsmargin for å ivareta usikkerheter i beregningsgrunnlaget. NVE mener likevel det må vurderes et høyere sikkerhetsnivå for renseanlegget, av hensyn til mulig alvorlig forurensning av Glomma i en flomsituasjon. Tas til etterretning i det videre planarbeidet. NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE ) legges til grunn for utredning av flom som tema. Flom vil også være tema i Risiko- og sårbarhetsanalysen. Anbefaler at kravet til sikkerhetsnivå + sikkerhetsmargin innarbeides i reguleringsbestemmelsene, eksempelvis under rekkefølgebestemmelser. Retningslinjene finnes på nve.no, under Flom og skred Arealplanlegging i faresoner. Vil også anmode kommunen om å tenke sikkerhet i forhold til flom og oversvømmelse gjennom hele utbyggingsprosessen. Med utgangspunkt i pågående flomsonekartlegging anbefaler NVE at det benyttes kote 108,80 + 0,5 meter sikkerhetsmargin som et foreløpig anslag for høyde for Etter foreløpige vurderinger vil tomten ligge på ca. kote

17 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA års flom. Foreløpig anslag på kotehøyde for 500-års flom 110,32 + 0,5 meter sikkerhetsmargin. Når flomsonekartene er ferdig må eksakte kotehøyder fra disse legges til grunn. Kvikkleire: Planområdet ligger under marin grense, og det er kartlagt kvikkleiresoner rett i nærheten. Graving, oppfylling, nybygging m.v. er inngrep som kan påvirke faregraden dersom det finnes kvikkleiresoner i eller inntil planområdet. En nærmere geoteknisk analyse av planområdet må derfor vurderes. Denne analysen vil kunne avdekke eventuelle areal som er berørt av faktisk skredfare. (NVE s retningslinjer beskriver også hvordan faren for kvikkleireskred bør utredes, og kriterier og prosedyrer for geoteknisk utredning går fram av vedlegg 1. Det bes om at disse følges.) Det er gjennomført geoteknisk analyse av begge planområdene samt deler av adkomstveien. Rapporten er vedlagt plansaken og sammendrag av de geotekniske resultatene er innarbeidet i planbeskrivelsen. Ser det som positivt at det skal sees nærmere på mulighetene for utvinning av energi fra avløpsvannet. Interesseorganisasjoner Blaker og Sørum Historielag, og Viser til deres høringsuttalelse i samband med kommuneplanen der det henvises til områdene på begge sider av Glomma nedenfor Bingsfossen i tilknytning til Bingen Lenser og de historiske renseanleggene. Disse bør sikres som opplevelsesområde for allmenheten. Anbefaler at dagens forslag til plassering av renseanlegg blir avvist allerede i denne fasen av planarbeidet. Anbefaler at et slikt anlegg blir lokalisert i områder utenfor umiddelbar nærhet til viktige vannveier, naturvernområder, kultur- og landskaps- verneområder, viktige ferdselsårer for allmenheten og betydelige drikkevannskilder. Ønsker å være representert dersom det opprettes arbeidsgruppe i forbindelse med planarbeidet. Tiltakshavers kommentar Som det er redegjort for i kommentaren til Fylkesmannens uttalelse, er plangrensen for alternativ 1 trukket lengre bort fra elvebredden. Det vil dermed også bli mulig i større grad å skjerme anlegget med vegetasjon. Anleggets synlighet i forhold til områdene ved Glomma vil bli belyst i konsekvensutredningen om landskap. For øvrig vil vi også påpeke at tiltaket kan gjøre de historiske lenseanleggene mer tilgjengelige for publikum, ved at det anlegges en atkomsvei ut til området ved Glomma. Ved et samarbeid om den praktiske utformingen vil vi tro at tiltaket totalt sett vil være til fordel, både i forhold til kulturminnet og til friluftslivet. Området utgjør et århundregammelt kulturlandskap med intakte ravineformasjoner mot dype evjer i Glomma der bekker og våtmark har utløp. Her er et rikt dyre- og fugleliv sommer som vinter med et frodig biologisk mangfold som bare disse spesielle aqua-kulturene kan frembringe. Området er også år om annet sterkt preget av de store vannstandsendringene som flom og tørke påvirker ved Glomma. Det planlagte renseanlegget befinner seg i den sentrale strandsonen ved de unike lenseanleggene i Bingen. Bingen er et unikt kulturminne som storsamfunnet må vise den største bevaringsvilje. Anlegget er tatt med i Sørum kommunes kulturminnevernplan som særdeles verneverdig. Ideelt sett bør et slikt anlegg bygges i samhandling med tilstøtende kommune(fet kommune). Anbefaler at et slikt samhandlingsprosjekt utredes for et interkommunalt anlegg. Dersom Fet og Sørum går sammen evt. med Tema landskap vil inngå i konsekvensutredningen. Tema naturmiljø og biologisk mangfold vil inngå i konsekvensutredningen. Landskapsvern og kulturminner vil inngå i konsekvensutredningen. Anlegget planlegges nå i samhandling med Fet og Gjerdrum kommune.

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA. Utgave: 2 Dato:

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA. Utgave: 2 Dato: Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-06-07 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 Stokke Kommune Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stokke Kommune Rapporttittel: Planbeskrivelse Brunstad

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/6878-9 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til pelsdyrgård,

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE

NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE NORGESGRUPPEN EIENDOM MIDT-NORGE AS REGULERINGSPLAN HOLBERGS PLASS PLANBESKRIVELSE Steinkjer 20. sept 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG KONSEKVENSUTREDNING NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås tomt for nytt renseanlegg på Bruflat gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Tomta er på ca

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 NOTAT Oppdrag 1100745 Kunde DKM Drammen Notat nr. 2 Til Sande kommune Fra Kopi Lars Syrstad og Kristian Ribe, Rambøll DKM Drammen v/kristian Johansen LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 Dato 2011-03-22

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri VEDLEGG 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri FORSLAGSTILLER: ADVOKATFIRMAET OWE HALVORSEN & CO AS KONSULENT: PLANCONSULT AS Den 15.02.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer