Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 1 / 2011 Blad nr. 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 1 / 2011 Blad nr. 8. www.lfa.no"

Transkript

1 Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2011 Blad nr. 8 1

2 Amputasjonsforum Nr. 1/2011 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2010 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3B, leilighet Slemmestad Mobil Privat E.mail Nest leder Alvhild Kvamme Iversen 6084 Larsnes Mobil Privat E.mail Styremedlem og likemannsansvarlig Inger Biseth Grefsenkollvn. 14A 0490 Oslo Mobil Privat E.mail Styremedlem Randi Inger Mellem Galterudveien Kongsvinger Mobil Privat E.mail Styremedlem Gisle Hagenes Kyrkjesteinsvegen 15, 5357 Fjell Mobil Privat E.mail Styremedlem Odd Harald Kristoffersen Brøstadveien Brøstadbotn Mobil E. mail Styremedlem og Sekretær Roald Hauge Hauge 5281Valestrandsfossen Mobil Privat E.mail Varamedlem Jan Simensen Hamangskogen Sandvika Mobil Privat E.mail Varamedlem Sigmund Tøndelstrand Bergheimsvegen Trondheim Mobil Varamedlem Arne Randolf Larsen Bieveien 25 B 4878 Grimstad Mobil Privat E.mail Oslo og Akershus PER HOVDEN Østfold KARI JANSEN Hedmark RANDI MELLEM Oppland KAI BEKKEMELLOM LOKALE KONTAKTPERSONER BuskFold ROLF E. STRAND Agder SVEIN UPSAHL Rogaland JORUNN SVANEVIK Hordaland GISLE HAGENES Møre og Romsdal ALVILD KVAMME IVERSEN Trøndelag BJARNE AFRET Nord ODD HARALD KRISTOFFERSEN

3 Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 LEDER N HAR ORDET Hei alle medlemmer i Landsforeningen For Amputerte og lesere av vårt blad. GODT NYTT ÅR alle sammen! Da har vi startet på et nytt år som jeg ser som et spennende, utfordrende og innholdsrikt år med alle de utfordringene som skjer på det politiske plan for NHF og alle landsforeningene i Norge, med alle de lovforslag og lovendringene som politikerne ønsker å gjøre ovenfor funksjonshemmede. En av de store sakene som NHF arbeider med nå er Forslag til ny lov om kommunale helse-og omsorgstjenester hvor de har sendt et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet. NHF støttet Bernt utvalgets forslag om å erstatte lov om helsetjenester i kommunen og lov om sosiale tjenester med en felles lov, men de er svært bekymret over den ensidige medisinske forståelsen som preger forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. En medisinskfaglig virksomhetsbeskrivelse, problemforståelse og løsningsforslag der alt gjøres til et spørsmål om helse er for snevert i forhold til å favne en politikk og et lovverk som skal fremme likeverd, likestilling og full deltakelse. De mener dette ikke bidrar til å møte eller løse de utfordringer som loven skal regulere. Begrepsbruken i lovforslaget reduserer mennesket til å befinne seg langs aksen frisksyk. LFA sentralt arbeider med et aktivitets prosjekt som vi har kalt Protese på hesteryggen hvor vi har vært i kontakt med Myhre Gård-Ridesenter ved Beitostølen i Valdres om tilbud og opplegg for oss amputerte til å få oppleve piknik tur på hest og med weekend opp hold på Beitostølen i slutten av august/begynnelsen av september Det vil bli sendt ut invitasjon til LFAs medlemmer når dette er fastsatt. Leder ønsker alle lokallagene lykke til med deres Årsmøter! LFAs Årsmøte i år er : 2-3. april på Quality Airport Hotel Gardermoen Med vennlig hilsen Leder LFA Franck Tore Larsen Amputasjonsforum: Utgiver LFA Postboks 9217, Grønland 0134 Oslo Utkommer 4 ganger årlig Trykk/lay-out: Koppmolla As Internett: ww.lfa.no Redakasjonskomite: Inger Biseth Jan Simensen Per Hovden 3

4 Amputasjonsforum Nr. 1/2011 PENSJONSREFORMEN DETTE MÅ DU VITE PENSJONS-ABC 20 SPØRSMÅL OG SVAR FAKTA PENSJONSREFORMEN De viktigste endringene er: Ny regulering. Gjelder alle som har løpende alderspensjon fra folketrygden (virkning fra 2011) Levealderjustering. Gjelder årskullene 1944 eller senere årskull. Økt pensjonskostnad som følge av antatt økt levealder må dekkes av den enkelte generasjon selv. Fleksibelt uttak av alderspensjon. Gjelder 1943 eller senere årskull. Alderspensjonen fra NAV kan tas ut fleksibelt fra år. Ny opptjeningsmodell. Fra besteregel (20 beste) til alleårsregel. Gjelder helt/delvis for årskullene født i 1954 eller senere. Orker du ikke tanken på å sette deg inn i de nye pensjonsreglene, men frykter blåmandag når pensjonsalderen kommer? Du er ikke alene. Faren er at du risikerer å gjøre valg du vil angre på i framtida. Den nye pensjonsreformen begynte å virke 1. januar i år. Uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plathe i Steenberg & Plathe AS og rådgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, byr på en guidet tur gjennom deler av pensjonsjungelen. Det er umulig å regne på tusenlappen hva du vil få. Men selv om det kan virke kaotisk, er det fullt mulig å gjøre et grovt regnestykke, få oversikt og se konsekvensene av enkelte viktige valg. Pensjonen fra folketrygden er ikke noe man kan forhandle om-reglene er lagt og man må bare være bevisst på konsekvensene av de valgene man gjør. Når det derimot gjelder tjenestepensjon, altså pensjon gjennom arbeidsforhold, er det viktig å være klar over at det er stor forskjell på pensjonsordningens sammensetning og verdi. Ved jobbskifte er det derfor viktig å ikke bare se på lønnen, men også på verdien av pensjons- og forsikringsordninger, oppfordrer Alezandra Plathe. 1. OMFATTER PENSJONSREFORMEN ALLE? Ja både offentlig og privat ansatte-i alle årskull, men i ulik grad. 2. HVORDAN KAN DU VITE HVA DU LIGGER AN TIL Å FÅ I ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN? Din Pensjon på NAV.no gir oversikten over årlig alderspensjon og eventuelt årlig AFP, ved ulikeuttakstidspunkt. Gir delvis oversikt over tjenestepensjon 3. HVILKEN PENSJONSORDNING HAR DIN ARBEIDS- PLASS? Kontakt personalavdelingen. Pensjonsrettigheter varierer fra bedrift til bedrift i privat sektor. I det offentlige er ordningene stort sett like. 4. HVA INNEBÆRER PRIVAT TJENESTEPENSJONSORD- NINGEN? Fleksibelt uttak fra 62 år, ingen avkorting. Kan fritt kombinere uttak av pensjon og jobb. Utsetter du uttaket får du mer i årlig ytelse. Jobber du utover pensjonsalder, får du pensjonsopptjening. 5. HVA INNEBÆRER DAGENS OFFENTLIGE PENSJONS- ORDNING? Ikke fleksibelt uttak fra 62 år, avkorting i tjenestepensjonen hvis du fortsatt er i arbeid i offentlig sektor, maks tjenestepensjon på 66 prosent (før samordning). Fradrag gjøres som om folketrygden var tatt ut samtidig med tjenestepensjonen (tidligst ved 67år). 6. HVA BETYR YTELSESBASERT TJENESTEPENSJON? Stikkord er forutsigbar pensjon, uforutsigbar kostnad, sluttlønnsprinsippet gjelder, bestemt opptjeningstid (oftest 30 år) 7. HVA ER FORSKJELLEN PÅ YTELSESPENSJON I OF- FENTLIG OG PRIVAT SEKTOR? I privat sektor har den enkelte selv ansvaret for pensjonsopptjeningen i folketrygden. I offentlig sektor garanterer man samlet ytelse fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen. 8. HVA BETYR DET Å HA EN INNSKUDDSBASERT TJE- NESTEPENSJON? Ikke forutsigbar pensjon, forutsigbar kostnad, alleårsprinsippet gjelder, ingen bestemt opptjeningstidalle års gjelder. 9. HVA ER FORDELEN MED NY AFP I PRIVAT SEKTOR? Ansatte omfattet av ny AFP får et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden som tidligst kan utbetales fra 62 år. Tillegget er fleksibelt. Den årlige ytelsen øker hvis du utsetter uttaket (til 70 år). Ingen avkortningsregler i forhold til annen inntekt. 10. HVEM ER DEN UBESTRIDTE VINNER I PRIVAT SEK- TOR Den som står i jobb til 67 år eler lenger, ifølge Plathe. Med full opptjening i en 66 prosent tjenestepensjonsordning vil mange som jobber til 67 år fort få over 80 prosent i total pensjonsytelse når ny AFP regnes med. 4

5 Amputasjonsforum Nr. 1/ HVEM KOMMER DÅRLIG UT MED NY AFP I PRIVAT- SEKTOR? De som ikke har minst 40 års opptjening og/eller jevn inntekt i folketrygden ved fylte 62 år kommer ifølge Plathe dårligere ut enn før. 12. KAN DU RISIKERE IKKE Å FÅ AFP SOM TIDLIGPEN- SJONSORDNING? Ja. De som har jobbet deltid i alle år risikerer at AFP ikke gir rett til tidligpensjonering i det hele tatt. For disse blir AFP bare et påslag på folketrygden fra de er 67 år, forutsatt at de står i stilling helt fram. 13. HVA ER AFP I OFFENTLIG SEKTOR? Er fortsatt en korttidsytelse (62-67 år) med avkortningsregler i forhold til inntekt. AFPèn har fått ny lavere-regulering. Har du full opptjening i tjenestepensjonsordningen og fyller vilkårene, gir AFP 66 prosent av sluttlønn i perioden år. Står du i full stilling til 67 år, har du ingen verdi av ordningen. 14. FORDELER VED AFP-OFFENTLIG SEKTOR? Det godskrives pensjonspoeng i beregning av folketrygdens alderspensjon fram til og med det året du fyller 64 år. De som allerede før uttak av AFP har full opptjening i pensjonsordningen taper neppe tjenestepensjon på å gå av tidligere. Fyller du vilkårene, kan AFP-en beregnes som en tjenestepensjon fra år. Siden AFP er en korttidsytelse, blir den ikke levealderjustert. 15. ULEMPE VED AFP I OFFENTLIG SEKTOR? AFP innenfor offentlig sektor skal som før avkortes nå du har inntekt utover kroner. Ytelsen øker på grunn av utsatt uttak. Kan ikke kombineres med samtidig uttak av fleksibel alderspensjon fra folketrygden. 16. ER DU VINNER ELLER TAPER-I OFFENTLIG SEKTOR? Dagens pensjonsordning er hovedtrekk best for de som ikke har en lang yrkeskarriere og/eller de som har høy inntekt, og som velger å fratre tidlig, ifølge Plathe. Hun mener de med jevn inntekt og mange år i arbeidslivet, og/eller de som står i stilling godt ut over 67 år, kommer dårligere ut enn de ville gjort med regjeringens alternativ. 17. HAR DU TENKT PÅ Å BYTTE JOBB? Sjekk konsekvensene, oppfordrer Stein Stugu. For dem med AFP gjelder dette særlig etter etter fylte 50 år og ved bytte fra det offentlige til det private, men også mellom ulike private bedrifter. 18. HVA ER EN FRIPOLISE? Fripolise (i offentlig sektor; oppsatt rett) er opparbeidet pensjon fra tidligere arbeidsforhold. Den viser hva du har opparbeidet i pensjon fra den enkelte arbeidsgiver. Tips; sjekk norsk-pensjon.no. 19. NÅR KAN DU GÅ AV MED FLEKSIBEL ALDERSPEN- SJON FRA NAV? Sjekk når du har rett til å gå av. Muligheten til å gå av med alderspensjon ved 62 år gjelder de som har tjent opp nok pensjon ved 67 år tilsvarende minstepensjon som enslig. Har du lav lønn, mye deltid og/ eller regner med lange arbeidsopphold, får du neppe muligheter til å gå av ved 62 år. Sjekk NAV`s pensjonskalkulator. 20. SPILLER TIDSPUNKTET NOEN ROLLE? Tidspunktet for uttak vil- sammen med opptjent pensjon og antatt levealder-avgjøre størrelsen på årlig livsvarig alderspensjon fra NAV. Plathe påpeker at også andre elementer påvirker folks valg i forhold til uttakstidspunktet; som egenandel på sykehjem eller nye skatteregler, som for mange gir skattemessig gevinst ved tidliguttak. For offentlig ansatte som ønsker å slutte eller trappe ned, er fleksibel alderspensjon fra NAV sjeldent et alternativ til offentlig AFP, iføge Plathe og Stugu. 5

6 Amputasjonsforum Nr. 1/2011 ENDRINGER FRA SKATTEETATEN Mange som har studert det nye skattekortet de har fått fra Skatteetaten har fått seg en overraskelse. og det er i stor grad pensjonister som vil merke at skatteskruen trekkes til. Her er de viktigste endringer: ALDERSPENSJONISTER Skattereglene for alderspensjon er lagt om fra To av endringene er rene innstramminger. Trygdeavgiften øker fra 3 til 4,7% og særfradraget for alder er fjernet. I tillegg er de gamle reglene om skattebegrensing erstattet av et skattefradrag på inntil kr Skattefradraget reduseres når pensjonen overstiger kr Regelendringen er en tydelig omfordeling fra pensjonister med høy pensjon til pensjonister med lav pensjon, ved at alderspensjonister med lav eller moderat pensjon får til dels betydelig skattelette, mens de med høye pensjoner får skatteskjerpelse. FORMUE På formuessiden er det også en klar omfordeling mellom by og land: Fra 2010 vil alle boligeiere få fastsatt nye boligverdier. For 2010 skal ligningsverdien for primærebolig, som er skattyters faste bolig, utgjøre 25% av antatt markedsverdi. For såkalt sekundærebolig-andre boliger regulert til helårs bruk (for eksempel utleieleiligheter og pendlerboliger) skal ligningsverdien utgjøre 40% av antatt markedsverdi. Endringen medfører i grove trekk at eiere av sekundærboliger og dyrere primærboliger i de større byene vil få økt ligningsverdi og dermed høyere formuesskatt. Mange med moderat prisede boliger, utover landet, vil kunne få lavere formuesskatt. EIENDOMSSKATT Antall kommuner med eiendomsskatt øker stadig. Eiendomsskatten er ikke avhengig av løpende inntekt og skatteevne, noe som medfører at denne kan være ekstra belastende for husstander med lave inntekter og pensjonister med stor bolig. SPARING Når det gjelder skattereglene ved aksjesparing etc. har Finansdepartementet, i forbindelse med den pågående evalueringen av skattereformen, uttalt at eventuelle endringer tidligst kommer i Mye kan tyde på at evaluereringen vil medføre endringer i fritaksmetoden, som blant annet tillater salg og kjøp av aksjer innenfor et aksjeselskap uten at det betales skatt på gevinster før disse tas ut som utbytte. Aksjonærmodellen, som gjelder beskatning av aksjeutbytte og gevinster for private skattytere, er komplisert og kan også bli justert. MOMS Fra 1. juli 2011 innføres moms på nedlasting av elektroniske tjenester fra utlandet. Det vil gjøre det dyrere å laste ned utenlandske bøker, filmer og musikk. LØNNSMOTTAGERE For vanlige lønnsmottagere er det lite endringer. Det er lagt opp til lønnsvekst på 3,25% og minstefradrag og innslagspunktene for toppskatt er justert i samsvar med et. Også i årets lønnsforhandlinger bør man tenke på hvilke alternative goder som kan være aktuelle. LAV SKJERMINGSRENTE Skjermingsrenten, som tilsier hvor stort aksjeutbytte man kan motta uten å betale skatt, vil forbli lav i 2011 siden rentenivået for øvrig vil ligge på et moderat nivå. Det kan dermed lønne seg å ta ut moderat utbytte i 2011 og heller ta ut mer når skjermingsrenten igjen har økt. I private aksjeselskaper kan lån være et alternativ til utbytte. OVERFØRNG TIL NESTE GENERASJON Satsene for arveavgift er uendret i 2011 på henholdsvis 5 og 10% ved overføring til barn, og 8 og 15% ved overføring til andre. Fribeløpet på kr er uendret. Det årlige fribeløpet for gaver justeres hvert år, og er for 2011 på kr SATSING PÅ KAMP MOT SKATTEUNNDRAGEL- SER Fra 2011 er det innført en ny regel om ansvar for selgers skatt og moms hvis man betaler for tjenester over kr kontant. 6

7 Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 SLIK KOMMER DU FRAM I HELSEKØEN Du kan spare måneder i helsekø ved å finne rett sykehus. Innen få år åpnes grensene til EU, og fritt sykehusvalg gir enda muligheter. Et kjapt sykehusbesøk kan redde deg fra måneder i helsekø.gå inn på nettsidene til FRITT SYKEHUS- VALG og med et enkelt klikk får du alternativene. Over nordmenn sto i behandlingskø ved utgangen av august viser tall fra pasientregister. Det er 10 år siden Norge innførte fritt sykehusvalg, men ennå er det mange som er usikre på hvilke rettigheter de har. Informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge fikk rekordmange telefonhenvendelser i fjor, over 2170 hver måned. Spørsmålene dreier seg om ventetider, rettigheter og reiseutgifter. Når du får en henvisning har du rett til å velge fritt fra alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av regionale helseforetak, men også private sykehus som har avtale med disse foretakene. Det beste kan være å besøke nettstedet for fritt sykehusvalg elle ringe kontoret for fritt sykehusvalg før du blir henvist. På nettsidene finner du blant annet de ulike ventetidene-og snakk gjerne med fastlegen om de ulike alternativer. Du har valgmulighet ved de ulike trinnene i helsehjelpen, og kan bli undersøkt ved ett sykehus, operert ved et annet og rehabilitert ved et tredje. Fritt sykehusvalg blir enda videre når et nytt EUdirektiv for pasientrettigheter trer i kraft i Da kan nordmenn få dekket planlagt sykehusbehandling i EU- og EØS-land hvis behandlingen er forhåndsgodkjent og en del av helsetilbudet i Norge. *For å sikre at de mest trengende får behandlingen først, vil noen pasienter få en rett til å motta nødvendig behandling. Rettighetspasientene har krav på å få fastsatt en individuell frist fra sykehusene for når man skal få oppfylt retten til behandling. *Sykehusene er som hovedregel forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg dit. Det kan likevel avvise pasienter fra andre regioner hvis rettighetspasienter fra egen region må prioriteres. *Egenandelen på reiseutgifter er som hovedregel 130 kroner hver vei for behandling i egen helseregion. Velger du behandling i en annen region, er egenandelen 400 kroner hver vei. SLIK KAN DU VELGE *Rådfør deg med en som henviser deg når du velger behandlingssted. Du kan også kontakte en pasientrådgiver i informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge på tlf *Du kan sjekke ventetider for ønsket behandling på frittsykehusvalg.no. Velg behandling og sorter etter behandlingssted, stedsnavn eller ventetid. Hvis du allerede står på venteliste kontakt stedet du er henvist til og be om å få henvisningen sendt til det nye behandlingsstedet. Du kan også kontakte Fritt sykehusvalg eller den som henviste deg. *Du kan henvises til bare ett behandlingssted om gangen. Du kan altså ikke stå på venteliste ved flere steder samtidig. *For rus- og avhengighetsbehandling gjelder egne regler. DETTE HAR DU RETTT PÅ *retten til fritt sykehusvalg gjelder henvisninger til all planlagt undersøkelse eller utredning og behandling innenfor fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk. *Med fritt sykehusvalg velger pasienten ved hvilket sykehus behandlingen skal foretas, uavhengig av bosted. *Pasienten kan ikke velge behandlingsnivå, du kan altså ikke velge mer spesialisert behandling enn det du er henvist for. 7

8 Amputasjonsforum Nr. 1/2011 HØSTAVSLUTNING (JULEBORD) I LFA OSLO/AKERSHUS, 8/ HØSTAVSLUTNING (JULEBORD) I LFA, OS- LO/AKERSHUS, fant sted hos Ortopediteknikk, Ryensvingen 6, i veldig koselige egnede lokaler. Etter en oppkvikkende gløgg hos Johan Petter, ønsket Per alle hjertelig velkommen, før han overlot ordet til vår eminente toastmaster og moromann Geir Schau. Julemiddagen fra Ingers Kjøkken var som vanlig meget velsmakende. Nytt av året var at vi hadde fått hyret inn 4 ungdommer til hjelp ved servering. Høflige, servicemindet og til de grader forekommende og hyggelige, sørget de for at middagen ble servert, de ryddet, skylte oppvask, stablet i oppvaskmaskinen, serverte kaffe og etterpå sto de for loddsalg. Helt fenomenale!!!! Vi ser dere gjerne hos oss også neste år. Etter all maten og kaffe var det tid for loddsalg og påfølgnde utdeling av gevinster. Der er Geir en uoventruffen mester, som sørger for å gjøre et skikkelig show ut av det hele. Vi satser på deg også neste år, Geir. Loddsalget tok jo etter hvert helt av, og kassereren koste seg skikkelig ved opptelling av kveldens resultat. Veldig koselig at Siw Annick Pedersen fra Gåskolen og Lennart Jonsson fra Sophies Minde ville tilbringe kvelden sammen med oss. En kjempekoselig kveld, vi har det alltid moro sammen. Inger Biseth Lars og Magne i hyggelig passiar 8

9 Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 Helene og mammaen til Randi 9

10 Amputasjonsforum Nr. 1/2011 GLIMT FRA CASAS HEDDY, LANSAROTE 15. november 2010 flyktet vi fra snø, vinter og kulde til sydligere breddegrader og landet på flyplassen i Arisife i herlig sommertemperatur. Vi vrengte av oss ullbukser, støvler og votter, iførte oss badeutstyr og inntok bassenget som holdt en temperatur på 28 grader. Et behagelig sjokk. Vi var utrolig heldige med været, og nøt 14 dager med sol, blå himmel og behagelige temperaturer. De som hadde overskudd ble med på en-og annen busstur, noen av oss leide bil og fikk sett andre deler av øye, med de fleste av oss lot bare humla suse 0g befant seg i bassengområdet, enten i vannet-eller i nærheten. Kveldene be tilbragt ute på terrassen med livlig prat, underholdning var det også enkelte kvelder. Noen kvelder dro vi også ned til byen, og inntok lukesiriøse måltider på en av de mange lokale, koselige restaurantene. Ingenting varer evig, og vi måtte jo selvfølgelig finne veien hjem til det noe kjølige gamlelandet. Et herlig vinteravbrudd vi kom hjem med fulladete batterier. Inger Biseth 10

11 Amputasjonsforum Nr. 1/

12 Amputasjonsforum Nr. 1/2011 SKATTESPØRSMÅL SÆRFRADRAG FOR STORE SYDOMSUTGIFTER Sist endret Skattyter som i inntektsåret har usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger, skal som hovedregel ha særfradrag. Fradraget kan bare oppnås dersom sykdomsutgiftene har vært minst kr i inntektsåret. Det kan ikke gis særfradrag hvis utgiftene har vært lavere. Særfradraget skal settes til de faktiske kostnadene. Siden dette er et fradrag i den alminnelige inntekten, dekkes 28 pst. av sykdomsutgiftene gjennom ordningen. (Beløpene ble forhøyet pga en lønnsjustering av særfradraget for alder og uførhet fra og med inntektsåret For senere år enn 2004 bør du sjekke veiledningen for selvangivelsen.) Kan skattyter godtgjøre at utgiftene har vært større, gis fradrag for de faktiske utgiftene. Reglene følger av skatteloven 6-83 (tidligere 77 nr 4). Særfradraget er et av de såkalte sosiale fradrag og er sosialpolitisk begrunnet. Det har vært gjort flere forsøk på å innstramme og/ eller oppheve ordningen med særfradrag for sykdomsutgifter de siste årene. Bondevik- regjeringen foreslo en innstramming i forbindelse med forslaget til Statsbudsjett for Forslaget ble ikke vedtatt av Stortinget. Skaugeutvalget har foreslått å oppheve hele ordningen i en innstilling fremlagt i NOU 2003 nr. 9. Finansdepartmentet la frem en Stortingsmelding på bakgrunn av instillingen og høringsutallelsene, se St.meld.nr.29 ( ). Både Skaugeutvalget og Fylkeslegene har påpekt flere svakheter ved ordningen. Ordningen gir kun dekning av sykdomskostnader m.v. som det offentlige har valgt å ikke gi direkte støtte til. Den kan gi flere urettferdige utslag. Blant annet er det bare personer med skattbar inntekt som kan nyttiggjøre seg av ordningen. Ordningen skaper administrative problemer fordi kompetansen er delt mellom helsemyndighetene og ligningsmyndighetene uten at ligningsmyndighetene har den rette bakgrunn til å foreta de vurderinger de er pålagt. Det har også vært hevdet at ordningen slår skjevt ut fordi det kreves at skattyter har god evne til å sette seg inn i lover og regler, samt at ordningen krever forholdsvis stor ressursbruk både hos Fylkeslegene og ligningsmyndighetene. Departementet støttet Skaugeutvalgets synspunkter og uttalte følgende i Stortingsmeldingen: Etter departementets syn bør økonomisk støtte til de gruppene som er tiltenkt gjennom de sosialt begrunnete fradragene, fortsatt prioriteres. Det er likevel behov for et kritisk blikk på omfang og innretning av støtten som gis gjennom skattesystemet. Departementet mener også, i likhet med Skaugeutvalget, at hensynet til forenkling og oversikt isolert sett tilsier at en del særordninger i skattesystemet bør overføres til utgiftssiden. Departementet vil vurdere nærmere hvilke fradrag og særordninger som på en effektiv og hensiktsmessig måte kan erstattes med ordninger på utgiftssiden." Finansdepartementet uttalte også at stikkprøvekontroll har avdekket omfattende misbruk av reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter. Norges Handikapforbund arbeider imidlertid kontinuerlig for at ordningen ikke skal strammes inn eller oppheves. Særfradraget har bortfalt med virkning for 2002 for skattytere som har mottatt rehabiliteringspenger eller attføringspenger. Særfradrag er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen. Skattyter må selv føre opp kravet om særfradraget og størrelsen, samt vedlegge begrunnelse og dokumentasjon ved bilag og legeerklæring. Varig sykdom er en medisinsk betegnelse. Skattyter må kunne fremlegge en legeattest som bekrefter at skattyter har en varig sykdom. Varig svakhet er et juridisk begrep som omfatter både fysiske og psykiske tilstander. Varig svakhet vil for eksempel foreligge ved dysleksi, høygradig synshemming og høygradig hørselshemming. Tilstanden anses som varig dersom tilstanden har vart i minst to år eller må anses å vare i minst to år. Skattyter har plikt til å legge frem legeattest hvert år det kreves særfradrag for sykdomsutgifter. 3 Ligningskontoret vil i visse tilfeller godta en legeattest fra tidligere år. Publisert Oppdatert Kilde: Noregs Handikapforbunds brosjyre om skattespørsmål/jurist Mosken Bergh 12

13 Amputasjonsforum Nr. 1/

14 Amputasjonsforum Nr. 1/2011 LFA Trøndelag avholdt sitt julebord 15. desember 2010 på Svabergtunet i Melvik kommune. Vi var 25 medlemmer til stede samt 5 innbudte gjester. Det var underholdning av Oddvar Nergård og Odd Halvor Moen som sang og spilte en opptreden som det var klasse over. Kveldens høydepunkt var da Tore Strømøy fikk overrakt æresdiplom for 2009 fra forum FMO (Forum for menn og omsorg).begrunnelsen for prisen er en utrettelig kamp for foreldres rettigheter til samvær med egne barn. Danmark og Sverige er også med på utnevnelsen. Æresdiplomet ble overrakt med stor verdighet av Noralf Aunan fra FMO og LFA Trøndelag. JULEBORD LFA TRØNDELAG EN FLOTT HISTORIE En 82-årig, liten, velbalansert og stolt mann, fullt påkledd hver morgen kl , med håret pent kjemmet og med perfekt barbering flyttet til et gamlehjem i dag. Hans 80 år gamle kone har nettopp gått bort og gjort det nødvendig for ham å flytte. Etter mange timers tålmodig venting møtte han meg med et smil da jeg kunne fortelle at rommet hans var klart. Mens han manøvrerte gåstolen sin mot heisen ga jeg ham en beskrivelse av det lille rommet, inkludert de nye gardinene som var blitt hengt opp i vinduet. 'Det er nydelig, jeg liker det,' erklærte han, med en entusiasme som ligner en 8-åring som får se sine nye hundevalp. 'Hr. Johansen, vent til du har sett rommet,' sa jeg. ikke lenger fungerer, eller komme meg ut av sengen og være takknemlig for de delene som funker. Hver dag er en gave, og så lenge jeg åpner mine øyne skal jeg fokusere på alle de lykkelige minnene jeg har lagret gjennom livet. Høy alder er som en bankkonto.du kan heve goder fra det du har lagret. Takk for ditt bidrag som jeg kan fylle min konto med. Jeg gjør massevis med innskudd fremdeles!' Husk disse enkle reglene for lykke; 1. Fri ditt hjerte fra hat. 2. Fri din tanke fra bekymringer. 3. Lev enkelt. 4. Gi mer. 5. Forvent mindre. 'Det har ingenting med saken å gjøre,' svarte han. 'Lykke er noe du kan bestemme deg for i forveien. Om jeg liker rommet mitt eller ikke har ikke å gjøre med hvordan møblene er arrangert... det er hvordan jeg arrangerer mine tanker som teller. Jeg har allerede bestemt meg for å like det. Det er en beslutning jeg gjør hver morgen når jeg våkner: Jeg har et valg; Jeg kan bruke dagen i sengen og tenke over vanskelighetene jeg har med de delene av kroppen min som 14

15 Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 LFA LIKEMENN PR MAI 2009 Oslo/Akershus Per Hovden mob.: Jan Simensen mob.: Inger Biseth mob.: Buskfold Rolf E. Strand mob.: Erik Ax mob Agder Arne Randolf Larsen mob.: Svein Upsahl mob.: Møre og Romsdal Alvhild Kvamme Iversen mob.: Kari Langseth tlf.: Berit Sporstøl tlf.: Kjell Titlestad mob.: Tora Sunde mob.: Trøndelag Sigmund Tøndelstrand mob.: Sigbjørn Rønning mob.: Bjarne Afret mob.: Hordaland Helge Kvaale mob.: Roald Hauge tlf.: Nord-Norge Torstein Møller mob.: Karl Foslund mob.: Odd Harald Kristoffersen mob..: Are Apeland mob.: Hedemark Randi Mellem mob.: Oppland Karin Bekkemellem mob.: Østfold Kari Jansen mob.: Inger Wiklund mob.: Bjørn Helgesen mob.:

16 Retur adresse: LFA Postboks 9217, Grønland 0134 OSLO Amputasjonsforum Nr. 1/2011 B Til: Vennskap er som et epletre- Stell pent med det Så det bærer frukt Det er ikke sant, at kvinnen ble Skapt av mannens ribben. Hun ble skapt av det albueben, som gir støt. J.M. Barrie Vennskap er som et kjært plaggdet er behagelig velkjent og det passer akkurat. Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi staten sa det og presten mente det var best. I dag kan man slenge seg sammen med den ene samboeren etter den andre uten at staten så mye som letter på lokket. Turid, 7 år Trykk: Koppmolla As, tlf: Innmelding i LFA (Landsforeningen for Amputerte) Hovedmedlem : kr. 300,- Pårørende i husstand: kr. 150,- Interessemedlem: kr. 300,- Navn: Adresse: Postnr/sted: Sendes til: e-post: Telefon/mobil: Fødselsdato og år: Landsforeningen for Amputerte Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo Kategori: Funksjonshemmet Amputert Pårørende Nettsted: Tlf: Sted/dato: e-post: Underskrift: 16

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 2/ 2011 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2011 Blad nr. 9. www.lfa.no

Amputasjonsforum Nr. 2/ 2011 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2011 Blad nr. 9. www.lfa.no Amputasjonsforum Nr. 2/ 2011 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 2 / 2011 Blad nr. 9 www.lfa.no 1 Amputasjonsforum Nr. 2/2011 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2011 Leder Franck Tore Larsen

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang Nr. 1 / 2009 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 1 2009 Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Hovedstyret I LFA 2009

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Særfradrag for store sykdomsutgifter Særfradrag for store sykdomsutgifter Skattytere som har usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger, skal som hovedregel ha særfradrag. Varig

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Pensjonsreformen. Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo

Pensjonsreformen. Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo Pensjonsreformen Hva har den betydd for dagens unge og hva har de i vente? Seminar BI 19.10.15 / Geir Veland / Fafo Spørsmål 1: Hva har pensjonsreformen betydd for dagens unge? Svar: ingenting Spørsmål

Detaljer

Pensjon ATV-PPT 9.februar Utdanningsforbundet Akershus

Pensjon ATV-PPT 9.februar Utdanningsforbundet Akershus Pensjon ATV-PPT 9.februar 2017 Utdanningsforbundet Akershus 1 Pensjonsalder - Aldergrense Pensjonsalderen i offentlig tjenestepensjon er 67 år. Aldersgrensa for offentlig ansatte er 72 år (fra 1. juli

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet INNHOLD HVA DET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertkurs

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter Enkle

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833 Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Levealdersjustering 1944 eller senere årskull (Gradvis innfasing) Uføre? Pensjonsreformen

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011 Pensjon Anders Folkestad 23. mars 2011 1 Dagens pensjonssystem Folketrygden Etterlatte-, barnepensjon mv Uførepensjon Alderspensjon Hovedvalg MP og standardsikring Ytelse vs innskudd Livsvarig vs 10-15

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 LO om tariffoppgjøret 2008 Pensjonsforum mai 2008 En skisse av pensjonssystemet -pensjonsalder 67år 100 % Totalt 66% Tjenestepensjon OTP Folketrygd

Detaljer

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 08.05.2008 TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 1. Bakgrunn Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 28. januar 2008 på høring forslag om ny alderspensjon i folketrygden

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 3-2009. Medlemsblad for arm- og benamputerte. www.lfa.no

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 3-2009. Medlemsblad for arm- og benamputerte. www.lfa.no Amputasjonsforum Nr. 3 / 2009 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 3-2009 Kunst er et utsni av naturen (virkeligheten) se gjennom et temperament Bildet er malt av Lailas Atelier, Fredrikstad

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer