Paradigmeskift i oljemarkedet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paradigmeskift i oljemarkedet?"

Transkript

1 Paradigmeskift i oljemarkedet? Av Trym Riksen, Storebrand Kapitalforvaltning De som har brukt oljelagersituasjonen for å spå oljeprisen, har gjort mye galt de siste årene. Mens oljeprisen tidligere fulgte utviklingen i oljelagrene, har det de siste årene vært mye mer fokus på andre forhold enn lagersituasjonen. Oljeprisdebatten har vært preget av argumenter som om vi sto midt i et paradigmeskifte, hvor sterke meninger om veksten i Kina, India og andre fremvoksende økonomier samt fokus på statistikk som slippes sjelden og med langt etterslep - har vært brukt til å lage estimater for utviklingen i årene fremover. Få nye oljefunn og lav ledig produksjonskapasitet brukes også som forklaringer på varig høye oljepriser. I forrige uke nedgraderte imidlertid én av de største investeringsbankene i USA oljepriseestimatene. Begrunnelse? De velfylte oljelagrene i USA og en varm vinter. Dette er den første nedgraderingen jeg har sett på lenge hvor oljelagrene brukes som en utløsende faktor. Jeg vil i denne kommentaren se på utviklingen i olje- og produktlagrene. I tillegg vil jeg også rette fokus mot lagerutviklingen i andre råvarelagre for å se om lagerøkningene i olje er en isolert hendelse eller en del av noe større. Jeg vil også se om lagerutviklingen i USA skiller seg nevneverdig fra andre deler av verden, spesielt Kina. En viktig driver av oljeprisen de siste årene har vært global industriproduksjon. Derfor vil jeg også se på hva ledende indikatorer sier oss om utviklingen i andre halvdel av Merk at de tingene jeg vil se på, er av en mer dynamisk natur enn mange av de andre faktorene som nå gjerne brukes til å spå oljeprisen. Mens lager og industriproduksjon er av syklisk art, er forhold som nye funn og ledig kapasitet av strukturell og mer permanent art. Mens strukturelle debatter gjerne preges av hvilket syn man inntar og holder på, må den sykliske debatten som vil ha påvirkning på prisene på kort og mellomlang sikt følge den løpende utviklingen i fakta. Kanskje vil den neste gjennomgangen aktualisere John Maynard Keynes-sitatet: "When the facts change, I change my mind - what do you do, sir?"

2 De amerikanske oljelagrene og oljeprisen Forholdet mellom lager og pris er velkjent. Lager påvirker tilbudet av en vare og en lagerøkning vil ofte legge et press ned på prisen. Man kan tenke seg følgende sammenheng d(lager) = d(tilbud) d(etterspørsel) hvor d står for endringen i de tre variblene. Poenget er at en endring i lager ofte skyldes endring i tilbud i forhold til etterspørsel. Det kan være greit å ha denne sammenhengen klar for seg når vi går gjennom oljelagerutviklingen senere. Tidligere var det mye fokus på de amerikanske oljelagrene, slik de presenteres av Department of Energy (DOE). Årsaken til dette fokuset er at man så en intuitiv sammenheng mellom olje- og oljeproduktlagre i forhold til oljeprisen DOE-lagre (råolje, bensin og destillater) Brent Spot May-92 Sep-92 Jan-93 May-93 Sep-93 Jan-94 May-94 Sep-94 Feb-95 Jun-95 Oct-95 Feb-96 Jun-96 Oct-96 Feb-97 Jul-97 Nov-97 Mar-98 Jul-98 Nov-98 Mar-99 Jul-99 Dec-99 Apr-00 Aug-00 Dec-00 Apr-01 Aug-01 Dec-01 May-02 Sep-02 Jan-03 May-03 Sep-03 Jan-04 May-04 Oct-04 Feb-05 Jun-05 Oct-05 I grafen ovenfor har jeg vist DOE-lagrene i forhold til oljeprisen siden Lagrene er normalisert slik at dagens lagre - et snitt av råolje, bensin- og destillatlagrene (dvs. de lagertallene det er mest fokus på blant analytikerne) - tilsvarer 100. Dermed kan man lettere forholde seg til lageroppog nedgangene uten å måtte holde styr på antall fat. Fordelen

3 med å legge tre typer lagre sammen i én lagerindeks, er at man får en glattere graf hvor trenden fremkommer tydeligere. At trenden blir klarere når man lager en slik lagerindeks, har nok med det faktum å gjøre at råolje, bensin og destillater er substitutter slik at de gjensidig påvirker hverandre. Merk at lagergrafen er invers fordi det logisk skal være et inverst forhold mellom lager og pris. Samvariasjonen fra 1992 til 2003/2004 er ikke perfekt, men det er oftere samvariasjon enn ikke, i henhold til logikken. Fra 2003/2004 har forholdet mellom lager og pris brutt helt sammen, som om vi gikk gjennom et paradigmeskifte hvor gamle sammenhenger bryter sammen. Stadig høyere oljepris har kommet i kjølvannet av en kraftig lageroppbygging. Var lageroppbyggingen ventet? Fordi sammenhengen mellom amerikanske lagre og oljeprisen har vært null de siste årene, kan man fristes til å tro at lageroppbyggingen må ha vært ventet og derfor ingen overraskelse på markedet. Hvis et utfall blir som ventet, får vi gjerne mindre eller ingen kursbevegelser enn om utfallet er overraskende. Fordi det er vanskelig å måle markedets forventninger vedrørende oljelagrene i USA, går jeg omveien via analytikernes lagerestimater. Hver uke spørres analytikere i internasjonale investeringsbanker og tradinghus om hvilken vei de tror olje- og produktlagrene går. Men er analytikernes anslag virkelig en god tilnærming til markedets forventninger? Min erfaring tilsier at markedet ikke avviker så veldig mye fra et bredt konsensus av økonomer eller analytikere (konsensus må nok bestå av minst 5-10 personer), til tross for at markedsaktørene gjerne liker å tro at de avviker mye og treffer bedre enn analytikerne. For å illustrere dette poenget, kan man se på såkalte Economic Derivatives, som handles på Chicago Mercantile Exchange. Her kan markedsaktørene bruke derivater for å posisjonere seg i forhold til kommende, faktiske makrotall, som for eksempel ISM. ISM er en stemningsrapport fra den amerikanske foretakssektoren utført av Institute for Supply Management Management. I fjor avvek markedets implisitte anslag på ISM-tallene 0,3 ISM-punkter i forhold til økonomenes konsensusanslag. Til sammenligning har økonomene siden 1996 i snitt bommet med omtrent 1,6 ISM-punkter ved hver ISM-måling. Markedets avvik i forhold til økonomene har med andre ord vært små i forhold til hvor mye konsensus som oftest bommer i prediksjonen av ISM-tallene. Derfor tror jeg at også

4 analytikernes anslag på lagerutvikling i amerikanske oljelagre er en god tilnærming til selve markedets forventninger. Grafen nedenfor viser faktisk lagerutvikling i forhold til den lagerutviklingen analytikerne har estimert. Vi ser at da lagrene falt, trodde analytikerne at de ikke skulle falle så mye. Når lagrene begynte å stige igjen, trodde de ikke at det skulle gå så fort. Nok en gang viser analytikerestimatene seg å undervurdere omslaget i en makrostørrelse. Dette er ikke overraskende. I Storebrand har vi dokumentert at økonomer viser nøyaktig samme atferd når de forsøker å spå utviklingen i økonomien, på tvers av svært mange makroindikatorer. Status quo synes å være analytikernes foretrukne tilstand. 112 % 110 % Faktisk lagerutvikling* Analytikernes estimerte lagerutvikling 108 % 106 % 104 % 102 % 100 % 98 % 96 % 94 % *DOE råolje-, bensin- og distillatlager Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Grafen ovenfor viser at analytikerne siden sommeren 2004 til sammen har spådd at DOE-lagrene skulle øke med til sammen to prosent. I realiteten har lagrene økt med omtrent 10 prosent. Siden høsten 2004 har lagrene økt omtrent 15 prosent, mens analytikerne har spådd en økning på fem prosent.

5 Analytiker Selskap Estimat Bom Phil Flynn Alaron Trading Corp -23,000-33,085 Jason Schenker Wachovia Corp. -10,550-20,635 Jim Ritterbusch Prudential Securities Inc. -7,900-17,985 Tim Evans IFR Pegasus -4,500-14,585 Deborah White Societe Generale -2,800-12,885 Bill O'grady A.G. Edwards & Sons, Inc. -2,100-12,185 Marshall Steeves Man Financial -1,900-11,985 Katherine Spector J.P. Morgan Securities -1,899-11,984 Joe Allman RBC Capital Markets -1,200-11,285 Mike Fitzpatrick Fimat USA, Inc. 2,750-7,335 Andy Lebow Man Financial Inc. 3,000-7,085 Peter Beutel Cameron Hanover Inc. 5,025-5,060 Kyle Cooper Citigroup 18,500 8,415 Faktisk lagerøkning 10,085 0 For å illustrere hvor bred bommene har vært, har jeg sammenlignet hver enkelt oljeanalytikers lagerutviklingsestimater med faktisk lagerutvikling i bensin siden mai Årsaken til at jeg har valgt bensinlagrene siden mai 2005, er at det her har vært klarest opptrend siden september 2005 og at jeg ønsket å analysere et bredest mulig konsensus (et par av analytikerne hadde ikke estimater før mai 2005). Konklusjonen hadde imidlertid ikke endret seg mye om jeg hadde sett på for eksempel oljelagerestimatene i forhold til faktisk lagerutvikling siden 2004, da oljelagrene begynte å skyte fart. Tabellen ovenfor viser at bare én av økonomene har operert med høyere estimater for lagerutviklingen i bensin enn faktisk lagerøkning siden mai Ni av 13 har trodd på fall i lagrene, mens de faktisk har økt. Siden september 2005 har vi dessuten hatt den største lageroppbyggingen av bensin i USA siden 1997/1998 og 1992/1993, og i denne perioden er det ingen av analytikerne som har ligget med lagerutviklingsestimater som har vært høyere enn faktisk utvikling. Gjennomgangen av lagerestimatene ovenfor viser etter min oppfatning at utviklingen i DOE-lagrene har kommet overraskende på analytikerne og markedet. At en såpass stor overraskelse i en viktig variabel som lager ikke har hatt noen som helst påvirkning på prisen, bidrar nok til at flere tror på et paradigmeskifte hvor gamle sammenhenger ikke vil gjøre seg gjeldende igjen.

6 Grafen nedenfor bygger ytterligere opp om inntrykket av analytikere som er overasket over både lageroppbygging og hvor stramt oljemarkedet egentlig er. Linjene i grafen viser faktisk utnyttelse av raffineringskapasiteten i USA i forhold til estimert utnyttelse av raffineringskapasiteten. Siden 1989 har kapasitetsutnyttelsen i snitt ligget på 91,2 prosent. Nå ligger den på 86,1 prosent. Analytikerne har trodd at utnyttelsen av raffineringskapasiteten ville være mye sterkere og implisitt skyte gjennom taket for hva som er fysisk mulig (analytikernes estimat for kapasitestutnyttelsen går gjennom 100 prosent fordi jeg akkumulerer ukentlige estimater for endring i utnyttelsen) Faktisk raffineringskapasitetsutnyttelse Estimert raffineringskapasitetsutnyttelse Jul-03 Sep-03 Nov-03 Jan-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06

7 Stor sannsynlighet for ny all-time-high i lagrene I grafen ovenfor har jeg igjen vist utviklingen i DOE-lagrene (råolje, bensin og destillater) på normalisert form slik at vi i dag ligger på 100. Vi var høyere i korte perioder i 1992, 1993 og 1994, samt i en noe lengre periode i Sannsynligheten er imidlertid stadig større for at vi når alltime-high i amerikanske oljelagre i Antar man at lagerutviklingen i resten av 2006 vil ha et binomisk utfall med like stor sannsynlighet for fall som stigning, og en gjennomsnittlig ukentlig lagerendring tilsvarende gjennomsnittlig ukentlig lagerendring de siste fem årene, er det nesten 30 prosent sannsynlighet for at vi vil nå ny all-timehigh i lagrene. Legger man noe annet enn et binomisk utfall med 50/50-sannsynlighet til grunn for videre utvikling, får man helt andre scenarier. Hva skyldes dekoplingen mellom lager og oljepris? At rekordhøye oljelagre i USA ikke har noen betydning for oljeprisen, kan ha mange forklaringer. Én kunne være at DOElagrene rett og slett er irrelevante og noe man burde glemme med én gang; de gamle korrelasjonene skyldtes tilfeldigheter, støy. Men hvorfor er det da slik at minst 13 analytikere i store investeringsbanker hver uke setter seg ned og og lager estimater? Kanskje de ikke bruker tiden fornuftig?

8 Eller kan det være at USA ikke lenger er en tilstrekkelig sentral økonomisk drivkraft i verdensøkonomien, slik at det er viktigere å få med seg hva som skjer i Kina, India og andre fremvoksende økonomier? Det er åpenbart at veksten i en del fremvoksende økonomier akkurat nå er skyhøy og at disse økonomiene bruker mye olje. Likevel er USA fortsatt en stor del av verdensøkonomien (45-46 prosent av verdiskapingen i G7 og rundt 30 prosent av hele verdensøkonomien). Selv om veksten er høy i fremvoksende økonomier nå, kan ting endre seg fort. Da USA var en fremvoksende økonomi på begynnelse av 1900-tallet, kunne industriproduksjonen stige 12 prosent det ene året (1907) og falle 24 prosent det neste. Etter som USA har blitt en mer utviklet økonomi, har utslagene blitt mindre. Grafen ovenfor viser årsveksten i amerikansk industriproduksjon under Standard Industrial Classification-systemet før revisjonene. De stiplete linjene er satt på for å understreke at utslagene i økonomisk vekst i USA (og Vesten for øvrig) er mye mindre i dag enn tidligere. Svingningene i fremvoksende økonomier har historisk vært store, både på den positive og negative siden. Kanskje Kina og andre fremvoksende økonomier i dag er annerledes, fritatt for byrden det er å oppleve negativ vekst? I tillegg til at verden forandrer seg, og kanskje gjør amerikanske nøkkeltall mindre viktig for å forstå verdensøkonomien, er det mange som peker på at ledig oljeproduksjonskapasitet er ekstremt lav. Grafen nedenfor

9 illustrerer dette. Grafen viser total OPEC-kapasitet minus total OPEC-produksjon i prosent av den totale OPEC-kapasiteten. Mens lagrene i USA har økt kraftig, ser vi ingen bedring her. Ledig kapasitet er lav. Å forutsi oljeprisen er det få som greier. Faktorer som i én periode er relevante, er ikke så viktige i neste. Man kan tenke seg at oljeprisen til enhver tid kan analyseres i lys av ulike faktorer; DOE-lagre, lagre i andre deler av verden, veksten i Kina og andre fremvoksende økonomier, ledig kapasitet, nye funn, marginale utvinningskostnader pr. fat, raffineringskapasitet, inflasjon, flyt av kapital og likviditet, til sammen n antall drivere, for eksempel slik: P(olje)= DOE*x1 + Kina*x2 + Kapasitet*x3 + + y*xn + Residual Modellen kan optimeres ut fra hva som historisk har forklart oljeprisen best. Den vil imidlertid neppe klare å forutsi når fortegnene foran hver prisdriver endrer seg og i enkelte tilfeller endrer fortegn, som med DOE-lagrene og oljeprisen. Oljemarkedet bryr seg om lager likevel For å illustrere at forholdet mellom DOE-lagrene og utvikling i oljepriser kanskje likevel ikke er helt død, kan man se på lager i forhold til differansen mellom korte og lange oljefutures. Den stiplete linjen i grafen nedenfor er 36.-posisjonsprisen i oljefuturesmarkedet (dvs. den futureskontrakten som utløper om ca. tre år) minus prisen på førsteposisjonen (dvs. den futureskostrakten som utløper om ca én måned). Den heltrukne linjen er de normaliserte DOE-lagrene. Sammenhengen mellom lager og helningen på oljekurven har med andre ord holdt seg mye bedre.

10 Grafen ovenfor får en til å undres om lager i USA ikke lenger har noe å si for oljeprisen som sådan, men mer for hvordan markedsaktørene priser olje til levering på ulike tidspunkter. Grafen ovenfor indikerer at lager har mer å si for hvordan man vurderer situasjonen akkurat her og nå, dvs. at den i større grad påvirker prisforskjellen mellom nære og lange oljekontrakter. Fordi lagrene nå er høye, priser man ned olje til levering om kort tid, mens oljekontrakter som utløper lengre ut i tid fortsatt holder seg oppe på grunn av blan annet vekstutsiktene i Kina og uroen i Midt-Østen. Jeg leser dette som en indikasjon på at oljemarkedet faktisk bryr seg om DOE-lagrene, men at de antar at lagrene kan endre seg så fort at det ikke er verdt å ta sjansen på å prise ned mer langsiktige kontrakter.

11 Hva har skjedd på kostnads- og risikopremiesiden? Grafen ovenfor viser spot-oljeprisen i forhold til differansen mellom førsteposisjonen og 36.-posisjonen. Siden 1992 har det vist seg at markedet har hatt problemer med å prise opp lengre kontrakter når oljeprisen steg. Siden 2004 har vi imidlertid sett at prisen på de lange kontraktene har nærmet seg spotprisen, mens spotprisen har steget og steget. For å forklare dette tyr analytikere til forklaringer som risikopremie og marginale utvinningskostnader. Ifølge Goldman Sachs er marginalkostnaden blant høykostprodusentene (teoretisk er det høykostprodusentene som setter likevektsprisen i et marked som energimarkedet) i dag rundt 45 dollar pr. fat. Usikkerhet vedrørende kostnader i nye, ikke ferdigstilte prosjekter og uroen i Midt-Østen forklarer resten av dagens stive oljepriser, ifølge investeringsbanken. At fokus er ensidig på risikoen for ekstreme kostnadsøkninger i ny produksjonskapasitet, og ikke på mulighetene ny teknologi kan gi, er kanskje fornuftig. At fokus er stort på Midt-Østen akkurat nå, kommer man heller ikke forbi, men problemene i Midt-Østen har vært hovedoppslaget på nyhetene så lenge noen kan huske. Tenk om fokus skulle endre seg til utrullingen av ny kapasitet som kommer i årene fremover, hvor de variable utvinningskostnadene (kanskje er de også lavere enn ventet?) er mye viktigere for prissettingen av olje enn de faste oppstartskostnadene ( sunk cost ). Midt-Østen kan også komme til

12 å skli bort fra nyhetsbildet, slik vi har sett gang på gang de siste tiårene. Paradigmeskifte ofte misbrukt begrep Man skal være åpen for nye idéer, men å basere invsteringsstrategien på paradigmeskifter og at this time is different, er oftere en taperstrategi enn det motsatte. Markedet går gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre, uten at realitetene gjenspiler polariseringen i fokus. Mens olje- og råvareselskapene fikk liten oppmerksomhet av investorer, analytikere og media på slutten av 1990-tallet, er bildet nå snudd helt på hodet. Vi ser mange av de samme trekkene i energisektoren i dag som man så i TMT-sektorene (teknologi, media og telekom) på 1990-tallet. Antallet energiselskaper på Oslo Børs er eksempelvis doblet på under ett år. Fordi det er en logisk, intuitiv sammenheng mellom lagernivå og pris, vil jeg ikke uten videre godta påstandene om et paradigmeskifte i oljemarkedet og at lagernivået i verdens desidert viktigste økonomi er irrelevant for prisnivået på olje. Husk at det frem til 2003/2004 var en god samvariasjon mellom lagernivå og oljepris. At vi de siste årene har sett lite til den gamle sammenhengen, betyr ikke at vi har å gjøre med et paradigmeskifte. Det har skjedd langt færre reelle paradigmeskifter enn de man har spådd vil komme. Det tilsynelatende paradigmeskiftet m.h.t. lager og oljepris kan ganske enkelt bety at markedet for tiden ønsker å se på andre prisdrivende faktorer. De strukturelle og permanente forholdene har overskygget de sykliske prisdriverne i oljemarkedet. Sannsynligvis fordi det har vært et godt driv i global industriproduksjon siden Markedets preferanser med tanke på hvilke prisdrivere man ser på, endrer seg over tid. På slutten av 1990-tallet ble man oppfattet som rar om man priset aksjer ut fra P/E, pris i forhold til resultat. Alan Greenspan, USAs tidligere sentralbanksjef, snakket om Irrational Exuberance i desember De som hørte på ham ble fattige, dvs. at de ikke var med på oppturen i TMTaksjer. Ironisk var bunnen i Standard & Poor s 500-indeksen i 2002 på ganske nøyaktig samme nivå som da Greenspan holdt den legendariske talen seks år tidligere. Prising viste seg igjen å virke som en tyngdekraft på markedet, til tross for spådommer om en ny økonomi. Det måtte imidlertid et omslag i veksten til for å få satt prising på dagsordenen. Oljelagrene i verdens

13 viktigste økonomi kan tenkes å være et annet eksempel på en tyngdekraft som midlertidig er satt ut av spill, men som venter på en utløser slik at lagre nok en gang aktualiseres. Risk/reward viktigere enn retning I stedet for å bruke DOE-lagrene som en veiviser for hva oljeprisen vil være i morgen, passer de etter min mening langt bedre i vurderingen av markedets risk/reward, dvs. i vurderingen av hvor stor opp- og nedsiden i markedet er. Etter at oljeprisen falt omtrent 10 dollar fatet fra toppen i januar til bunnen i februar, begynner analytikerne å lete etter rasjonelle grunner til fallet. Med nærmest rekordhøye lagre av olje og produkter i USA er det ikke overraskende om fokus rettes mot lagersituasjonen. Hvis olje-, bensin- og destillatlagrene skulle stige til ny alltime-high, tror jeg det i seg selv vil fyre av en rekke negativt ladede oljeanalyser og nyhetsartikler. Skulle markedet bli mer urolig for lagersituasjonen, vil gamle sammenhenger i større eller mindre grad igjen gjøre seg gjeldende. Sannsynligheten for at lagrene skal slå gamle rekorder i år, ligger på rundt 30 prosent hvis man antar en 50/50-fordeling mellom opp- og nedgang i lagrene resten av 2006 og normale lagersvingninger. Hvis den siste tidens lageroppbygging skyldes fundamentale forhold vi enå ikke kjenner helt (analytikerne kan ikke forklare hvorfor lagrene stiger fordi de bommer mer og mer) slik at oddsene er høyere enn 50/50 i favør av lageroppbygging, øker sannsynligheten betydelig for en ny lagerrekord, opp mot prosent. Etterspørselen etter olje drives av global industriproduksjon. Den blå linjen i grafen på neste side viser utviklingen i OECDs ledende indikator for G7. Den svarte linjen viser utviklingen i vår egen 18 lands vekstindikator. Her er retning mye viktigere enn nivå fordi jeg ønsket at den skulle si mer om mulige vekstomslag enn sansynligheten for en resesjon. Det er av større betydning å få med seg vekstomslag enn å klare å fastslå at resesjonen er på vei. De store prisbevegelsene er som oftest over før resesjonen eventuelt er et faktum. Poenget er at den bredt funderte indikatoren vår, som ser ut til å lede OECDs indikator, faller klart. Det er en tydelig, sjelden divergens mellom denne indikatoren og OECDs. Merk for øvrig at OECDs ledende indikatorer av og til revideres mange år tilbake i tid slik at den historikken som ses i grafen, ikke er lik

14 sanntidsopplevelsen av OECD-indikatoren. Likevel er det OECDindikatoren mange ser på og bruker i risk/reward-sammenhenger i markedet Countries Cyclical Signal Composite OECD G7 Leading Indicators 6 Month Smoothing Mange forhold (bl.a. utviklingen i vekstsensitive aksjer, stemningsrapporter blant investorer, foretak og konsumenter, divergerende utvikling i amerikanske konsum- og boligrelaterte aksjer i forhold til resten av markedet, kapitalstrømmer inn i fremvoksende markeder) tyder på at markedet er enig med OECD og ikke utviklingen i den sorte linjen i grafen. En annen indikasjon på hvor tett samlet konsensus er rundt ok-vekstscenariet er Merrill Lynch siste Fund Manager Survey fra februar. Her er det bare 2 prosent av de internasjonale forvalterne som tror på mye svakere vekst i verdensøkonomien de neste 12 månedene. Til sammenligning indikerer en enkel modell (utviklet av Federal Reserve i New York), som har en overlegent bedre track record enn noen makroøkonom, at sannsynligheten for en resesjon i løpet av ett år er over 20 prosent i dag. Modellen ser på rentekurven i USA og hvordan den historisk har sammenfalt med resesjoner. Man trenger ikke være enig i modellen for å uroes over at konsensus er vel enig i at this time is different. Fordi den amerikanske sentralbanken ventes å heve -6

15 renten både én og to ganger innen utgangen av mai, vil Estrella- Mishkin-modellen (navnene på modellutviklerne) bevege seg lengre og lengre vekk fra det som er konsensus. 100 % 90 % Helning på rentekurven (10 år minus 3 mnd) vs. sannsynlighet for resesjon 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % I mai? 30 % 20 % I dag 10 % 0 % Kilde: Det vil ennå ta et par, tre måneder før man får svar på om vår egen indikator gir et falskt signal eller ikke. Da er vi allerede ute i mai måned. Fordi det er for tidlig å konkludere m.h.t. vekstindikatoren vår, som er vist ovenfor, er det kanskje fornuftig å se for seg en sannsynlighet på hele 60 prosent for at det ikke blir noen avmatning i global industriproduksjon i andre halvår De fleste andre indkatorer vi ser på, viser nemlig fortsatt god global vekst, og spesielt fra USA har vi fått gode signaler i år. Sånn sett blir best case for oljebullene sannsynligheten for ingen ny all-time-high i oljelagrene (70 prosent) kombinert med god global vekst også i andre halvår (60 prosent). Til sammen er det altså prosent sannsynlighet for best case på mellomlang sikt. I dette scenariet er det vanskelig å se for seg et større fall i oljeprisen. Global industriproduksjonen er nøkkelen Den sannsynligvis viktigste driveren i dette regnestykket er risikoen for en avmatning i global vekst. Skulle vi få svake

16 signaler fra global industriproduksjon senere i år, er nok sannsynligheten mye høyere for å oppleve at gamle lagerrekorder står for fall. Merk at de gamle lagerrekordene kom i 1992/1993 (double dip-frykten) og 1997/1998 (Asia-krisen). Med svakere industriproduksjon øker sannsynligheten for oljelagerrekord betydelig, kanskje til rundt 70 prosent. Worst case-scenariet for oljeprisen har med andre ord en sannsynlighet på rundt 30 prosent, hvis man baserer seg på mine sannsynlighetsfordelinger (40 prosent sannsynlighet for global avmatning i andre halvår kombinert med 70 prosent sannsynlighet for høyere lager gitt lavere industriproduksjon. Merk at avmatning ikke nødvendigvis trenger å bety eller lede til resesjon). Om markedet er i ferd med å ta notis av høye lagre og risikoen for lavere vekst i andre halvår, er det vanskelig å bli helt sikker på. Grafen ovenfor, som viser oljeprisen i forhold til bensinprisen (bensinprisen er gjort om slik at den er lik oljeprisen pr. 31. desember 2003), viser imidlertid at bensinmarkedet har opplevd en kraftig korreksjon siden andre halvdel av Husk at det er i bensin vi har hatt den klareste lagertrenden. Hvis olje skulle ha fulgt bensin, ville oljeprisen vært omtrent 48 dollar i dag. Det går også an å bruke grafen som et bullcase for bensin; bensinprisen bør opp over 20 prosent på kort sikt fordi rabatten i forhold til råolje har blitt for stor.

17 Lagre i andre råvarer og regioner Vi har slått fast at olje- og produktlagrene kan være på vei mot nye rekorder. Analytikerne kan neppe fortelle oss hvorfor, så mye som de har bommet i det siste. Har man tro på at det er utviklingen i tilbud og etterspørsel som styrer lagerutviklingen, kan det ha skjedd noe vi ennå ikke klarer å definere helt. Å skylde på en varm vinter i USA for lageroppbyggingen, er utilfredsstillende og i beste fall bare en del av forklaringen på lagerutviklingen helt i det siste; den varme vinteren begynte ikke i 2003, da lagrene bunnet ut og startet dagens opptrend. Før jeg går inn på lagerutviklingen i andre råvarer og regioner, ønsker jeg å presentere en ny graf basert på DOE-lagrene. Grafen nedenfor viser DOE-lagernivået i forhold til antall ganger DOElagrene har økt i løpet av det siste året. Det er en god sammenheng mellom de to linjene i grafen. Vi ser at DOE-lagrene har økt over 70 prosent av tiden det siste året (37 av 52 uker). I fortsettelsen, når jeg skal se på lagerendringer på tvers av markeder, vil jeg kalle denne linjen en lagerdiffusjonsindeks. Lagerdiffusjonsindeksen for DOElagrene har aldri vært høyere. Den var omtrent like høy i kjølvannet av resesjonen i USA i Pussig nok har vi vært langt fra noen resesjon eller et skarpt omslag i veksten i det siste D O E - l a g r e n e Antall gang er lagrene øker i siste år 7 5 % 7 0 % 6 5 % % 5 5 % % % 4 0 % % Mar-93 Mar-94 Mar-95 Mar-96 Mar-97 Mar-98 Mar-99 Mar-00 Mar-01 Mar-02 Mar-03 Mar-04 Mar-05

18 Grafen nedenfor viser hvor mange av råvarelagrene tilknyttet London Metal Exchange og Comex (New York) som har hatt en økning i lagerbeholdningen siste halvår. Merk at benevningen på aksen er invers. 10 % 15 % Lagerdiffusjonsindeks div. råvarer 2.? 20 % 25 % % % 40 % % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 1) Resesjonen i 1991/1992 2) Myk landing i ) Asia-krisen m.m. 4) Resesjonen i kjølvannet av aksjeboblen 80 % Apr-86 Oct-86 Apr-87 Oct-87 Apr-88 Oct-88 Apr-89 Oct-89 Apr-90 Oct-90 Apr-91 Oct-91 Apr-92 Oct-92 Apr-93 Oct-93 Apr-94 Oct-94 Apr-95 Oct-95 Årsaken til at jeg valgte ett år i DOE-grafen og et halvår i den siste grafen som viser andre råvarer, er at DOE-grafen ville bli støyete, mens den siste grafen inneholder såpass mange råvarer at trenden kommer frem likevel uten støy. Apr-96 Oct-96 Apr-97 Oct-97 Apr-98 Oct-98 Apr-99 Oct-99 Apr-00 Oct-00 Apr-01 Oct-01 Apr-02 Oct-02 Apr-03 Oct-03 Apr-04 Oct-04 Apr-05 Oct-05 Den siste grafen, som viser lagerutviklingen i andre råvarer, inneholder lagre av aluminium, kobber, nikkel, bly, tinn og sink (ulike kvaliteter) i Belgia, Forente Arabiske Emirater, Italia, Japan, Malaysia, Nederland, Singapore, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Korea Tyskland, og USA. Diversifisering på tvers av råvarer og land burde være tilstede.

19 CRB Lagerdiffusjonsindeks div. råvarer 10 % % % % % % % % 180 Apr-86 Oct-86 Apr-87 Oct-87 Apr-88 Oct-88 Apr-89 Oct-89 Apr-90 Oct-90 Apr-91 Oct-91 Apr-92 Oct-92 Apr-93 Oct-93 Apr-94 Oct-94 Apr-95 Oct-95 Den samme lagerdiffusjonsindeksen er vist ovenfor, men her er også råvareindeksen CRB vist i samme graf. Merk at lagerdiffusjonsindeksen også her er vist på invers form for å få frem en mer intuitiv sammenheng mellom økonomisk syklus, råvarepriser og lagermomentum. Apr-96 Oct-96 Apr-97 Oct-97 Apr-98 Oct-98 Apr-99 Oct-99 Apr-00 Oct-00 Apr-01 Oct-01 Apr-02 Oct-02 Apr-03 Oct-03 Apr-04 Oct-04 Apr-05 Oct-05 Den brede lagerdiffusjonsindeksen viser at vi har gått fra en lagernedbyggingsfase til en begynnende lageroppbyggingsfase. Så lenge diffusjonen er mer enn 50 prosent, betyr det at lagrene jevnt over har steget det siste halvåret, og vice versa. Interessant nok har perioden fra september 2002 til november 2005 vært den lengste de siste 20 årene hvor vi har hatt en kontinuerlig lagernedbyggingsgsfase (den sorte linjen har verdier under 50 prosent hele tiden). Siden sommeren 2004 har imidlertid momentum i lagerdiffusjonsindeksen toppet ut og trøkket i lagertæringen har ikke vært det samme. Nylig falt diffusjonen under 50-prosent-linjen i grafen (til verdier over 50 prosent; invers aksebenevning!, som indikerer lageroppbygging. Grafene sier oss i første omgang to ting med relevans for oljelagrene. For det første ser ikke trenden i DOE-lagrene ut til å være et isolert energifenomen. For det andre er ikke den siste utviklingen i råvaremarkedene et USA-fenomen, men noe vi ser i hele verden. En varm sommer i USA kan neppe forklare utviklingen i den brede lagerdiffusjonsindeksen. Det ser heller ut til at lagerdiffusjonen følger den globale økonomiske

Thomas Nygaard Christiania Securities AS. Teknisk aksjeanalyse. bli en bedre investor

Thomas Nygaard Christiania Securities AS. Teknisk aksjeanalyse. bli en bedre investor Thomas Nygaard Christiania Securities AS Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Teknisk aksjeanalyse bli en bedre investor Innhold 06 08 10 18 22 30 36 Forord Historie Trenden Støtte og motstand Fortsettelsesformasjoner

Detaljer

«Nødvendig med en høyere oljepris»

«Nødvendig med en høyere oljepris» Nr. 3 2009 Thina Saltvedt: «Nødvendig med en høyere oljepris» aktuell profil: side 6-8 carnegie om olje: Regulert ressursrally investeringsråd: Fokuser på adferd! teknisk analyse: Profitabel trend Pareto

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 6/7. Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien er fortsatt høy. Særlig gjelder det Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika og

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien Macro Research 23 oktober 2014 Konjunkturrapport Snart tom for bensin Fall i olje- og gassinvesteringene Svakere vekst i fastlandsøkonomien Ingen renteheving, kanskje kutt Volatil krone, risiko for videre

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /7 Internasjonal økonomi Det er fortsatt høy vekst i verdensøkonomien. Veksten er særlig sterk i Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Økonomi og administrasjon April 2014 Flokkatferd på Oslo Børs En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer av Jenny Henriette Strøm Berthelsen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer