VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN UNDER SAK 11/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/"

Transkript

1 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN UNDER SAK 11/

2 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9 FONDSAVSETNING: Feil! Bokmerke er ikke definert. RENTER/AVDRAG Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER 11 KOMMUNEPLANEN VISJON OG MÅLOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN 11 Visjon 11 Målområder 11 ANDRE KOMMUNALE PLANER 12 OPPVEKSTPLAN vedtatt sak 10/46 12 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN vedtatt sak 10/23 12 ARBEIDSGIVERPOLITIKK GODKJENT SAK 10/ ORGANISERING 12 Politisk organisering 12 Administrativ organisering BEFOLKNINGSUTVIKLING ANSVARSOMRÅDER DRIFT Fellesfunksjoner/Sentraladministrasjonen Grunnskole Barnehage Helse og omsorg Kultur og næring Teknisk tjenester INVESTERINGER

3 1. INNLEDNING RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN De fleste norske kommuner opplever et økende press på tjenestene, blant annet på grunn av innbyggeres økte behov og forventninger om kvalitet. Samtidig stiller statlige myndigheter stadig flere krav til kommunene, uten at dette medfører vekst i kommunenes inntekter. De økonomiske trendene i samfunnet er preget av utfordringer og usikkerhet. Demografiske endringer med befolkningsnedgang og et økende antall eldre vil kreve betydelige økonomiske ressurser. Behov for nye investeringer, høy lånegjeld, økte renter og økte pensjonsutgifter, vil medføre større utgifter for kommunen. Disse forholdene nødvendiggjør et godt økonomisk handlingsrom, basert på ansvarlighet og klare prioriteringer. Etter mange år med et altfor høyt driftsnivå og høyere pensjonsutgifter enn det som har vært regnskapsført tidligere år, står Karasjok kommune overfor store økonomiske utfordringer i årene fremover. Dette bidrar også til at kommunen i liten grad har mulighet til å bygge opp en økonomisk buffer til å møte ulike utfordringer uten at dette vil gå utover tjenestetilbudet. Rådmannen vil derfor bemerke at målet om et netto driftsresultat på minimum 3-4 %, som er fastsatt i kommuneplan, må være retningsgivende. Først da har vi en sunn økonomi som gir muligheter for avsetning av midler til fremtidige investeringer og andre uforutsette utgifter. For å styrke kommunens langsiktige handlingsfrihet har rådmannen derfor lagt opp til: - gjennomføring av en flerårlig omstillingsprosess, med økonomistyring og sikring av innbyggernes rettssikkerhet som fokusområder. Gjennom omstillingsprosessen legges det opp til å videreutvikle kommunens ulike styringsdokumenter og styringssystem. - løpende kostnadskontroll, effektivisering og modernisering av kommunens tjenester vil stå sentralt i et redusert investeringsnivå. I arbeidet med å styrke kommunens handlingsfrihet vil følgende fokusområder stå sentralt: - økonomistyring - nærvær - kompetanse og rekruttering - tidlig innsats. Disse fokusområdene er vurdert for å være kritiske suksessfaktorer og vil stå sentralt i forbindelse med Omstillingsprosessen. Kompetente, motiverte og dedikerte medarbeidere som opplever en stabil, men likevel utviklingsdyktig organisasjon er en forutsetning for å kunne yte gode tjenester til innbyggerne. I denne forbindelse vil rådmannen vise til programmet Medarbeiderskap der målet er å bidra til utvikling av den lærende organisasjonen I samarbeidet med de øvrige kommunene i midt-finnmark og de statlige helseinstitusjonene lokalisert i regionen, vil planlegging og klargjøring for implementering av Samhandlingsreformen innen helse og omsorgstjenestene kreve mye ressurser lokalt. Dette for å gjøre oss best mulig forberedt både faglig, personellmessig og bygningsmessig for reformen som trer i kraft 1. januar Samarbeid med de øvrige kommunene i regionen vil være helt avgjørende og nødvendig for at vi skal kunne tilby de pålagte tjenestene som staten ønsker å overføre til kommunene. 3

4 Det er også grunn til å forvente at det interkommunale samarbeidet i Ávjovárri region vil gi kostnadsreduserende effekter, samtidig som kvaliteten på tjenestetilbudet blir høyere. Gjennom satsingen på en felles IKT plattform, samordning av kurs for ansatte og samarbeid innen barnevern og jordbruk i regionen, ser vi allerede positive og konkrete resultater innenfor enkelte områder. I årene fremover, vil samarbeidsområdene derfor bli utvidet til bl.a. ulike tjenester innen teknisk, innfordring og skatt. Rådmannen fremmer i handlingsprogrammet forslag til et budsjett i balanse. Balansen i budsjettet bør ligge fast for å nå målet om et godt økonomisk handlingsrom. Dette vil innebære en kontinuerlig overvåking av den økonomiske utviklingen gjennom året, gode økonomiske rapporter til de ulike politiske organene og ikke minst iverksetting av nødvendige innsparingstiltak når dette er påkrevd. Hilda Vuolab Rådmann 4

5 GENERELT TIL BUDSJETTET Budsjettforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende budsjett for 2011 og økonomiplan for , samt kommunens generelle økonomiske situasjon som følge av merforbruk i årene Budsjettets talldel og kommentarer er basert på de forslag som er utarbeidet av avdelingene. Avdelingenes budsjettforslag, samt forslag til nye tiltak ble presentert for formannskapet i arbeidsmøter i november, og formannskapet har senere gjort de nødvendige endringer for å få forslaget i balanse. Dette gir avdelingene følgende nettorammer: Område Netto budsjett Fellesinntekter Kr ,- Fellesområdet Kr ,- Rådmannens stab Kr ,- Grunnskole Kr ,- Barnehage Kr ,- Helse og omsorg Kr ,- Kultur og næring Kr ,- Tekniske Kr ,- Ytterligere detaljer vedr budsjettene fremkommer i tilknytning til beskrivelsen av hver avdelings tjenester, utfordringer og mål. BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG Følgende forutsetninger er lagt til grunn for arbeidet med økonomiplan for årene : - Lønnsøkninger er forutsatt årlig med 3,5 % i 2012, 3 % i 2013, 3,5 % i 2014 og 3 % i Arbeidsgivers andel av pensjon er budsjettert med 19 % av pensjonsgrunnlaget (fast lønn, vikarlønn og engasjement) - Det er forutsatt en utvikling av frie inntekter i form av rammeoverføring i planperioden samsvarende med befolkningsutviklingen.. - Budsjettforslaget bygger på alle kjente utgifter og inntekter. - Forslaget til økonomiplan bygger på forslag som er utarbeidet i avdelingene, og de arbeidsmøter som har vært i formannskapet I forbindelse med budsjettprosessen har det vært presentert en rekke tiltak for å imøtekomme behovet for reduksjoner av utgiftene i budsjettet, slik at dette balanserer med kommunens inntekter. I formannskapets arbeidsmøtene har det blitt redegjort grundig for ulike tiltak som administrasjonen har arbeidet med i budsjettprosessen. Den maksimale effekten av disse tiltakene kan bidra til å balansere budsjettet, men tiltakene har relativt store konsekvenser for velferdsproduksjonen i Karasjok kommune. Slik rådmannen ser det, er det helt nødvendig å 5

6 kunne bruke mer tid på utredning av de ulike tiltakene gjennom et prosjekt om helhetlig økonomisk omstilling med start tidlig i På bakgrunn av ovenstående, legger rådmannen frem et budsjett som salderes med rammenedtrekk (uspesifisert nedtrekk pr rammeområde) på de ulike rammene for 2012: I løpet av 2012 må det foretas en gjennomgang av utgiftssiden i hele budsjettet med tanke på kostnadsreduksjoner. Kommunen må sikre inndekning av tidligere års merforbruk kr ,-, fordelt på årene Det er lagt inn følgende tiltak i innstillingen fra formannskapet til Kommunestyret: Tiltak Avdeling Kr. Kunngjøringer - felles Felles utg ,- Kjøp av tjenester felles Felles utg ,- Velferdsmidler felles Felles utg ,- Opplæring kurs felles Felles utg ,- Lisenser Drift - EDB Felles utg ,- Datautstyr Drift - EDB Felles utg ,- Komstyret/formanns/pol utv Felles utg ,- Matvarer til bevertning venn Felles utg ,- Kjøp av tjenester Felles utg ,- Aviser tidskrifter Felles utg Kjøregodt drift EDB Felles utg ,- Avtaler felles drift Felles utg , ,- To stillinger sentraladm Rådmannens stab ,- En stilling folkebiblioteket Rådmannens stab ,- Kurs/bevertning totalt Rådmannens stab ,- Reise og kjøregodtgj - totalt Rådmannens stab ,- Aviser- PERS Rådmannens stab ,- Aviser servicekontoret Rådmannens stab ,- Aviser sentraladm Rådmannens stab ,- Kjøregodtg sentral Rådmannens stab ,- Kjøregodt pers Rådmannens stab , ,- Adm ressurs Grunnskolen ,- Lagleder skole tillegg Grunnskole ,- Redusere tid lagledere Grunnskolen ,- PPT kontor Lønn leder Grunnskole ,- Foreldrebetaling SFO Grunnskole ,- Inntekter skolekantine Grunnskolen ,- 1 stilling - grunnskolen Grunnskolen ,- Opplæring, kurs reiser Grunnskole ,- 1 skoleassistent Grunnskole ,- Leder kulturskolen 50% Grunnskole , ,- 50 % Barnehageleder Barnehage ,- 1,8 stillinger kjøkken ass Barnehage ,- Økt egenbetaling Barnehage ,- 6

7 1 styrer assistent Barnehage ,- Onngjøre førskolelærerstilinger til assistenter Barnehage , ,- Reiser barnevern Helse og omsorg ,- Kjøp av tjenester bv Helse og omsorg ,- Red overføring til private BV Helse og omsorg ,- Støttekontakt bv Helse og omsorg ,- Øke støttekontakt Helse og omsorg ,- Opplæring, reise opphold Helse og omsorg ,- Medisinsk forbruksmateriell Helse og omsorg ,- Øksoshjelp NAV Helse og omsorg ,- Samarbeid med staten - NAV Helse og omsorg ,- Tilskudd private gebyrer Helse og omsorg ,- NAV Ref sykepenger Helse og omsorg ,- Kontorleder/sekr Helse Helse og omsorg ,- Bedre tilbud resepsjon Helse og omsorg ,- helse Økte inntekter legekontor Helse og omsorg ,- Ferievikar Bolig Helse og omsorg ,- Kostnader sykevikar bolig Helse og omsorg ,- Red overtid bo Helse og omsorg ,- Egenbetaling bo Helse og omsorg ,- Inntekt fra staten bo Helse og omsorg ,- Psyk helse info Helse og omsorg ,- Psyk helse opphold Helse og omsorg ,- Ressursgruppa Helse og omsorg ,- Opplæring støtekontakt Helse og omsorg ,- Redusere reisekostn Helse og omsorg ,- Kjøp av tjenester Helse og omsorg ,- Omsorgslønn Helse og omsorg ,- Avvikling av tiltak mot rus Helse og omsorg ,- Salg kjøkken Helse og omsorg , ,- 50% stilling klubben Kultur og næring ,- Kursbevertning - kultur Kultur og næring ,- Kurs, bevertning- klubben Kultur og næring ,- Aviser - klubben Kultur og næring ,- Aviser næring Kultur og næring ,- Ungdomsklubben - flyttes Kultur og næring ,- 2 stilling kultur Kultur og næring ,- Redusere tilskudd Sãpmi Kultur og næring ,- Tilskudd samisk kunstnersenter Kultur og næring , ,- Selge Grensen skole Teknisk ,- Selge tidl Forsvarets stasjon Teknisk ,- Parker og plasser Teknisk ,- 7

8 Revidere avtaler -veger Teknisk ,- Opplæring kurs Teknisk ,- 1,5 stilling-fdv Teknisk ,- Salg kulturhus FDV Teknisk ,- Salg boliger FDV Teknisk ,- Beredskap mot branner Teknisk ,- Brann Opplæring brann Teknisk ,- Sommerjobb ungdom Teknisk ,- parker og plasser Scooter løyper Teknisk , ,- SUM reduksjoner ,- Dette gir følgende nettorammer: Område Netto budsjett Fellesinntekter Kr ,- Fellesområdet Kr ,- Rådmannens stab Kr ,- Grunnskole Kr ,- Barnehage Kr ,- Helse og omsorg Kr ,- Kultur og næring Kr ,- Tekniske Kr ,- Formannskapet har forutsatt at flere av kommunens tjenester må evalueres. Dette blir tiltak som vil bli gjennomført i forbindelse med kommunens omstilingsprosess.. 8

9 INVESTERINGSTILTAK Investeringsbudsjettet for år 2012 består av de foreslåtte investeringer, samt opptak/avdrag formidlingslån og innbetalinger av avdrag på utlån. Etter økonomireglementet, vedtatt i kommunestyret er definisjonen at investeringer på over kr ,- skal inngå i investeringsbudsjettet. Investeringer som går over flere intervaller kan likevel belastes med mindre beløp, dersom det totalt er mer enn kr ,-. Etter nye forskrifter er det kun kommunestyret som kan vedta endringer i investeringsbudsjettet. Dette gjelder hvilke typer investeringer som skal inngå, og totalrammen for de enkelte prosjekter. Følgende investeringstiltak er foreslått i budsjettforslaget fra rådmannen: Tiltak Investeringsbehov Låneopptak 2012 Startlån Kr ,- Kr ,- Omsorgsboligene (Kr ,-) Ingen låneopptak i 2012 Kr ,- Tilskudd/fond Inventar ungdomsskole Kr Kr Alpinbakken fase II Kr ,- Kr ,- Barnehage (Kr ,- Kr ,- Over to år) Kr ,- Grunnvannsprosjekt Kr ,- Kr ,- Brannstasjon - ombygging Kr ,- Kr ,- Svømmehallen - vareheis Kr ,- Kr ,- Tolkeanlegg Kr ,- Kr ,- (Driftskonsekvens Kr ,-) SUM Kr , ,- Det vises til egne kommentarer til de ovennevnte investeringstiltak se kap 6. Innstiling fra Formannskapet vedr investeringstiltak for Tiltak Investeringsbehov Låneopptak 2012 Startlån Kr ,- Kr ,- Omsorgsboligene (Kr ,-) Ingen låneopptak i 2012 Kr ,- Tilskudd/fond Alpinbakken fase II ,- Kr ,- 9

10 Tolkeanlegg Kr ,- Kr ,- (Driftskonsekvens Kr ,-) SUM Kr ,- Kr ,- Det vises til egne kommentarer til de ovennevnte investeringstiltakene se kap 6. RENTER/AVDRAG Renter og avdrag er beregnet ut i fra de gjeldende betalingsplaner på løpende lån. I tillegg er de låneopptak som er foreslått tatt inn i lånegjelden, og samtidig beregnet renter og avdrag på. Rente- og avdragsutviklingen viser en stigende tendens Det er satt av en rentebuffer for mulige renteøkninger i Renter og avdrag investeringslån Avdrag Renter 10

11 Investeringslån Investeringslån OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER KOMMUNEPLANEN Kommuneplanarbeidet for denne planperioden ble igangsatt i forrige valgperiode hvor daværende kommunestyre vedtok visjon og målområder. Kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni VISJON OG MÅLOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Kommuneplanens vedtatte visjon og målområder for perioden er: Visjon Kárášjohka et kraftsenter med urfolksperspektiv og selvbestemmelse i sentrum Målområder Kommunestyret har vedtatt at den nye kommuneplan inneholder 7 målområder, og disse er: - Samisk språk og kultur - Næringsutvikling - Naturbruk og arealforvaltning 11

12 - Levekår og livskvalitet - Samarbeid og kommunikasjon - Samfunnssikkerhet og beredskap - Organisasjonsutvikling ANDRE KOMMUNALE PLANER OPPVEKSTPLAN vedtatt sak 10/46 Mål: å skape gode, trygge oppvekstforhold for barn og unge med vekt på samisk språk og kultur. I forbindelse med Oppvekstarbeidet skal følgende verdier legges til grunn: Trygghet - Oadjebasvuohta Åpenhet - Rabasvuohta Trivsel - Loaktin Vennskap Skihpárvuhta/ustitvuohta BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN vedtatt sak 10/23 Hovedmål: - å bidra til at unge og andre vanskeligstilte gis rimelige og gode bomuligheter - å bidra til at vanskeligstilte får bo-oppfølging etter behov. - å stimulere til bygging av utleieboliger - å sikre omsorgsboliger og tilrettelagte boliger for eldre og andre med spesielle omsorgsbehov - å bidra med hjelp til å bo eller bli boende - å stimulere til ordinær boligbygging ARBEIDSGIVERPOLITIKK GODKJENT SAK 10/16 Arbeidsgiverpolitisk slagord Sammen fremover Arbeidsgiverpolitiske verdier Anerkjennelse Lojalitet og Samspill. 3. ORGANISERING Politisk organisering Politisk organisasjonskart pr : Kommunestyre (19 medlemmer) Kontrollutvalg (5 medlemmer) Formannskap (5 medlemmer) 12

13 Administrativ organisering Administrativ organisering pr Administrativ organisering Rådmann Organisasjonssjef Orgsjef Lønn og pers, IKT, økonomi, språk Servicekontor Skolefaglig rådgiver Bibliotek Kultur og næring Grunnskole Barnehage Helse og omsorg Teknisk Kommunen er i ferd med å gjennomføre organisatoriske vurderinger med grunnlag i Kommunestyrets vedtak i sak 10/20 - Familiens hus. Organisasjonsstrukturen i dag bygger på endringen i 2005, da vi gikk over til resultatenheter. 13

14 Organisasjonsmodellen bygger i stor grad på et prinsipp om at resultatansvaret er delegert ut til tjenesteområdene. Dette vil være noe som i stor grad vil bli fokusert ytterligere i forbindelse med den Omstilingsprosess som kommunen nå går inn i og som vil vare i hvert fall frem mot I 2010 ble det gjennomført vurderinger av organisasjonen som har endt opp i den organisasjonsplan som er vist ovenfor. Administrasjonen har imidlertid behov or noe mer tid for å få på plass etablering av avdeling for Barn og unge/familiens hus i lys av kommunens totale økonomiske situasjon,. Når det gjelder Teknisk avdeling har flere av medarbeiderne signalisert ønske om AFP/pensjon eventuelt tiltak for å være lengre i jobb. Innen denne avdelingen vil vi således ha en generasjonsskifteutfordring i årene som kommer. 4. BEFOLKNINGSUTVIKLING Befolkningsutvikling i absolutte tall , Karasjok kommune. Kilde: SSB Framskriving av folketallet i Kárášjohka Karasjok Tabell 2: Framskriving av folketall år år år år år og eldre

15 Innbyggere i alt (Kilde: SSB) Forutsetninger for data i framskrivingen av folketallet i Kárášjohka Karasjok er en befolkningsprognose kalt Middels nasjonal vekst. Befolkningsframskrivningen analysert for de ulike alderstrinn viser at antall barn i førskolealder gradvis vil øke med 1% fram mot 2030 (2 personer). Dersom antall plasser i barnehager holdes på dagens nivå, vil barnehagedekningen fram mot år 2030 ikke være vesentlig endret i forhold til i dag. Antall barn i skolepliktig alder, 6-15 år viser reduksjon på 67 personer mot år Fram mot år 2030 vil den yrkesaktive delen av befolkningen i aldersgruppen år ha en kraftig nedgang (252 personer) Antall personer over 67 år viser den største økningen med hele 65 % eller 223 personer fram mot år Utfordringer i forhold til befolkningsutviklingen Befolkningstallet fram mot år 2030 vil ha en nedgang i forhold til dagens nivå. Pensjonistgruppen øker kraftig mot år 2030, og gruppen over 80 år vil ha en økning på 59 % i perioden 2011 til 2030, noe som gir store utfordringer innen eldreomsorgen. Dersom antall plasser i barnehager holdes på dagens nivå, vil barnehagedekningen fram mot år 2030 ikke være vesentlig endret i forhold til i dag. Antall barn i skolepliktig alder viser en nedgang på 67 elever fram mot år 2030 som vil ha innvirkning på skolene. Framskrivingen viser også nedgang i yrkesaktive og spesielt nedgang i sysselsatte innen primærnæringen vil fortsette, dersom tiltak ikke iverksettes. (Kilde: SSB) 15

16 5. ANSVARSOMRÅDER DRIFT Dette kapitlet omhandler avdelingsvise kommentarer til forslaget til budsjett og økonomiplan for perioden Her kommenteres alle større endringer i forhold til tidligere år, dvs. hvilke tiltak/tilbud som er foreslått nedlagt, forslag til nye investeringer/driftstiltak, organisasjonsmessige endringer m.v. 5.1 Fellesfunksjoner/Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner/ sentraladministrasjonen omfatter alle politiske utvalg i h.h.t. vedtatte politisk organisasjonsplan samt sentraladministrasjonen som består av rådmannen, organisasjonssjef og rådmannens og avdelingenes støttefunksjoner, så som økonomikontoret, personalkontoret, servicekontoret, IKT-enheten, språkenheten og biblioteket/bokbussen. Sentraladministrasjonen ivaretar fellesoppgaver som vedrører den øvrige kommunale virksomhet, videre har sentraladministrasjonen viktig rolle som rådgiver overfor den øvrige administrasjonen.. Bemanningsoversikt Bemanningsoversikt Antall årsverk Stillingstyper Antall stillinger/medarbeidere Ledelse 1 Rådmann 1 Spesielarådgiver- 1 Spesialrådgiver 1 næring Skolefaglig rådgiver 0,5 Tillagt PPT-leder som 1 funksjon Rådmannens stab Ledelse 1 Orgsjef 1 Servicekontoret 4 Sekretærer, førstesekretær 4 16

17 Språkmedarbeidere 2 Konsulenter 2 IKT 1 IT-konsulent 1 Personal 1,7 Rådgiver, førstesekretær 2 medarbeidere Økonomi 7,8 årsverk - lønn 1,8 Førstesekretærer Fordelt på tre medarbeidere - regnskap 4,1 Konsulenter, øksjef Fordelt på 5 medarbeidere - skatt 1,9 Skatteoppkrever(Øksjef) ass skatteoppkrever konsulent Fordelt på 3 medarbeidere Bibliotek 5 årsverk - Folkebibliotek 2 Biblsjef, sekretær 2 medarbeidere Bokbuss 3 Bibliotekar, sekretær 3 medarbeidere sjåfør Sun 25,5 Felles funksjonens tjenester er delvis pålagt i lov og delvis funksjoner som er etablert for å sikre at kommunen som helhet imøtekommer de krav som stilles i sentralt lovverk så som; - Kommuneloven - Forvaltningsloven - Offentleglova - Arbeidsmiljøloven - Arkivloven - Sameloven - Lov om offentlige anskaffelser - Personopplysningsloven - Alkoholloven - Plan og bygningsloven - Bibliotekloven - Sivilbeskyttelsesloven - Valgloven Avtaler For å ivareta disse funksjonene er det inngått avtaler om revisjon/forvaltningsrevisjon, Interkommunalt arkiv IKAF IKS, Innkjøpssirkelen, Finnmark HMS (BHT) om bistand for å ivareta fellesfunksjonens oppgaver og kjøp av tjenester vedr skatteområdet. Hovedmål og prioriterte områder Det er spesielt Kommuneplanens må område 6 Organisasjonsutvikling som angir målene for fellesfunksjonen/sentraladministrasjonen. Hovedmål: Kárášjoga gielda Karasjok kommune skal være en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset brukernes behov. Dette målområdet angir følgende delmål som vil bli prioritert i

18 - Kommunen skal ha god økonomistyring - En kommunal økonomi med handlefrihet - Kommunen skal være en målrettet organisasjon - Omstillingsvillig og målorientert ledelse - Kárášjoga gielda Karasjok kommune skal være en tospråklig kommune - Deltakende medarbeidere som tar og får ansvar Karasjok kommune startet høsten 2011 en økonomiske omstillingsprosess som sannsynligvis vil på gå frem til I forhold til denne omstillingsprosessen vil følgende områder bli spesielt satt i fokus: - økonomistyring - nærvær - kompetanse og rekruttering - tidlig innsats. I forbindelse med omstillingsprosessen og i forbindelse med målområdet ovenfor vil følgende være områder som bli prioritert i 2012: - arbeidsgiverpolitikk - personalpolitikk - HMS -Internkontroll revisjoner med kontinuerlig fokus på forbedring for å sikre forsvarlige system i forvaltningen - lederhåndbok - IA-ledelse og nærvær - Medarbeiderskap - Organisasjonsutvikling organisasjonsgjennomgang og økonomisk styring - Lønnspolitikk - kommunens rolle som eier, skoleeier, barnehageeier - tospråklighet - kommunal beredskap Mange av oppgavene tillagt Rådmannens stab er på en eller annen måte lovpålagt. Enten staben utfører disse oppgaven selv eller bidrar med råd og veiledning overfor den øvrige organisasjonen. Det vil i omstillingsprosessen være viktig å se på hvordan kommunen skal organiseres og på hvilket nivå i beslutningene skal fattes. Videre er det startet arbeid med revisjon av kommunens Arkivplan, Kommunikasjonsplan og IKT-plan, der vi samarbeider innen Ávjovárri Urfolksregion. Videre må lønnspolitisk plan revideres. Disse planene vil bli lagt frem for politisk behandling i Videre må kommunens økonomireglement revideres, jf forvaltingskontrollen vedr Pleie og omsorg som ble lagt frem for Kommunestyret i juni Gjennom bruk av IKT som virkemiddel for endringer i den kommunale organisasjon tas det sikte på å ta ut gevinster som kan allokeres for å øke kvaliteten i den direkte tjenesteytingen. Det er viktig at IKT blir benyttet som verktøy for forenkling i kommuneforvaltningen. Tospråklighet. Karasjok kommune er en tospråklig kommune. Kommunens språkmedarbeidere betjener hele organisasjonen med bistand i språk-sammenheng. Vi har nå stabilitet innen tjenesten og forventer en ytterligere synliggjøring av kommunens tospråklighet. I kommunikasjonen med våre brukere er samisk språk ett være/ikke være. 18

19 Endringer i forhold til tidligere år: Avjuvarri Urfolksregion - Handlingsplan Handlingsplan for som nedenfor referert godkjennes og forelegges kommunestyrene som referatsak. - Saker som må følges opp: - Videreføre barnevernssamarbeidet - Videreføre samarbeidet om en felles driftsorganisasjon for IT - Videreføre arbeidet med Àvjovàrri bøndenes utviklingsmuligheter - Videreføre samarbeidet av følgende kommunale tjenester - Brannvernsamarbeidet - Felles kommunale innfordringer - Felles skatteinnfordringer - Felles skattekontroller - Felles arbeidsgiverkontroller Videre er det lagt inn kr ,- i inntekter fra våre samarbeidskommuner på IKT-siden som følge av de utgiftene Karasjok kommune har i forhold til IKT samarbeidet.i Avuvarri. Økonomiplan Den største utfordringen I økonomiplanperioden blir å sikre minimum 3,5 netto driftsresultat innen Dette vil også stå som et overordnet mål i forbindelse med kommunens omstillingsprosess. dvs oppnå en kommuneøkonomi med tilfredsstillende handlingsrom i løpet av økonomiplanperioden. Etablering av tilfredsstillende driftsresultat må gjøres gjennom videre fokus på effektivisering og forenkling i den totale kommunale organisasjonen. Generelt Vi har gått grundig gjennom både inntekter og utgifter innen fellesområdet og sentraladministrasjonen. Vi har i denne forbindelse både sett på utgiftssiden og inntektssiden. Dette med å sikre inntekter er derfor fremover et viktig fokusområde. Rådmannen har i 2011 reforhandlet noen av kommunens lån og i den forbindelse både utvidet nedbetalingstiden og inngått avtale om fast rente over 5 år for deler av låneporteføljen, dette i henhold til kommunens finansreglement. Kommunestyret/formannskapet har i løpet av 2011 gjort vedtak som er innarbeidet i tallmaterialet. Dette gjelder også utgifter til samarbeidet innen Avjuvarre. Renter og avdrag vil naturlig nok endres i takt med de låneopptak som er gjort. Rådmannen ser det som viktig at det også er midler til kompetansemessig oppdatering av ansatte, slik at vi har den nødvendige kompetansen til å utføre våre oppgaver på best mulig måte og i henhold til de gjeldende lover og regler. Midler til dette er imidlertid redusert i forslaget. 19

20 5.2 Grunnskole Bemanningssituasjonen Karasjok skole har i flere år hatt full dekning med faglærte lærere, unntatt de to siste årene. Dette skyldes naturlig avgang, lite rekruttering fra Sámi Allaskuvla, men også at lærere søker seg arbeid ved andre institusjoner. Skolen har behov for flere faglærere i engelsk, musikk, matematikk og naturfag. SFO har et stabilt personale med totalt 5 stillinger. Skolekantine, PPT og kulturskolen har stabil dekning av fagpersoner. Kulturskolerektor stillingen har siden 1. oktober vært vakant, men på nyåret skal det tilsettes en ny leder. Figur1 Personalet Ant. årsverk Antall personer Grunnskolen: Pedagoger Hvorav tid til ledelse 2,7 3 Hvorav ufaglærte lærere 2 2 Skoleassistenter (en med fagbrev) 4,6 5 Personale i SFO 5 5 Skolekantine: PPT: 2,5 3 Karasjok kulturskole: Kapitlet omfatter grunnkolens administrasjon, skolene inkludert SFO, PP-tjenesten, kulturskolen og skolekantina. Utviklingstrekk. Figur 2 viser at antall barn i skolepliktig alder, 6-15 år, økte mot en toppantall på 442 i år 2006 for deretter å avta igjen. Inneværende år er det 366 elever i grunnskolen. Prognosen stemmer ikke helt med dagens nivå og heller ikke med langtidstrenden mot Barnetallet i skolepliktig alder vil ha en liten nedgang for så å stabilisere seg. Figur 2 Elevtallsutvikling Ant. elever År Serie1 20

21 Lover som regulerer avdelingens virksomhet: Lover: Beskrivelse: Lovpålagte tjenester: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) Loven omhandler: Rett og plikt til grunnskoleopplæring Innhold og vurdering Målformer i skolen Ordensreglement og lignende Tilpasset opplæring og tidlig innsats Forskrifter Opplæringslovens 13-10: Kommunen/fylkeskommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/ fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Opplæringsloven kapittel 9a: Den slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 9a-3 omtaler det psykososiale miljøet og slår fast at tilsatte ved skolen som får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, snarest skal undersøke forholdet, varsle skoleledelsen og/eller selv gripe direkte inn. 9a-3, siste ledd pålegger skolen å behandle henvendelser om skolemiljø-forhold fra elever eller foreldre etter reglene for enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Opplæringsloven 13-7 Opplæringsloven 5-6 Loven omhandler: SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktivitteter, og gi barn omsorg og tilsyn Loven omhandler: Utrednings- og sakkyndighets arbeid Kommunen skal ha SFO før og etter skoletid for 1. til 4. årstrinn og barn med særskilte behov i 1. til 7. årstrinn. Hver kommune skal ha PPT, tjenesten kan organiseres i samarbeid med andre kommuner 21

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget

Levanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget Økonomiplan 2010-13 Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget 16.9.2009 1 Vi er ikke ferdig, men innholdet blir slik: 1. PLANSYSTEM...3 1.1 PLANSTRUKTUR...3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste.

HØRING NOU 2012: 1 Til barnas beste. Styrerne i kommunale og private barnehager i Øksnes kommune v/ Oddrun Heimly Følgende styrere (Jorunn Ellingsen, Marit Brun, Liv Jane Grønmo & Oddrun Heimly) har jobbet med NOU 2012: 1 Til barnas beste.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Barnehagesektoren i

Barnehagesektoren i Barnehagesektoren i 2017 2020 Rammeområde 3 Barnehage Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Rammeområde 3 Barnehage... 2 1.1 Nasjonale og lokale mål... 2 1.2 Status... 2 1.3

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer