VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN UNDER SAK 11/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/"

Transkript

1 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN UNDER SAK 11/

2 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9 FONDSAVSETNING: Feil! Bokmerke er ikke definert. RENTER/AVDRAG Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER 11 KOMMUNEPLANEN VISJON OG MÅLOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN 11 Visjon 11 Målområder 11 ANDRE KOMMUNALE PLANER 12 OPPVEKSTPLAN vedtatt sak 10/46 12 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN vedtatt sak 10/23 12 ARBEIDSGIVERPOLITIKK GODKJENT SAK 10/ ORGANISERING 12 Politisk organisering 12 Administrativ organisering BEFOLKNINGSUTVIKLING ANSVARSOMRÅDER DRIFT Fellesfunksjoner/Sentraladministrasjonen Grunnskole Barnehage Helse og omsorg Kultur og næring Teknisk tjenester INVESTERINGER

3 1. INNLEDNING RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN De fleste norske kommuner opplever et økende press på tjenestene, blant annet på grunn av innbyggeres økte behov og forventninger om kvalitet. Samtidig stiller statlige myndigheter stadig flere krav til kommunene, uten at dette medfører vekst i kommunenes inntekter. De økonomiske trendene i samfunnet er preget av utfordringer og usikkerhet. Demografiske endringer med befolkningsnedgang og et økende antall eldre vil kreve betydelige økonomiske ressurser. Behov for nye investeringer, høy lånegjeld, økte renter og økte pensjonsutgifter, vil medføre større utgifter for kommunen. Disse forholdene nødvendiggjør et godt økonomisk handlingsrom, basert på ansvarlighet og klare prioriteringer. Etter mange år med et altfor høyt driftsnivå og høyere pensjonsutgifter enn det som har vært regnskapsført tidligere år, står Karasjok kommune overfor store økonomiske utfordringer i årene fremover. Dette bidrar også til at kommunen i liten grad har mulighet til å bygge opp en økonomisk buffer til å møte ulike utfordringer uten at dette vil gå utover tjenestetilbudet. Rådmannen vil derfor bemerke at målet om et netto driftsresultat på minimum 3-4 %, som er fastsatt i kommuneplan, må være retningsgivende. Først da har vi en sunn økonomi som gir muligheter for avsetning av midler til fremtidige investeringer og andre uforutsette utgifter. For å styrke kommunens langsiktige handlingsfrihet har rådmannen derfor lagt opp til: - gjennomføring av en flerårlig omstillingsprosess, med økonomistyring og sikring av innbyggernes rettssikkerhet som fokusområder. Gjennom omstillingsprosessen legges det opp til å videreutvikle kommunens ulike styringsdokumenter og styringssystem. - løpende kostnadskontroll, effektivisering og modernisering av kommunens tjenester vil stå sentralt i et redusert investeringsnivå. I arbeidet med å styrke kommunens handlingsfrihet vil følgende fokusområder stå sentralt: - økonomistyring - nærvær - kompetanse og rekruttering - tidlig innsats. Disse fokusområdene er vurdert for å være kritiske suksessfaktorer og vil stå sentralt i forbindelse med Omstillingsprosessen. Kompetente, motiverte og dedikerte medarbeidere som opplever en stabil, men likevel utviklingsdyktig organisasjon er en forutsetning for å kunne yte gode tjenester til innbyggerne. I denne forbindelse vil rådmannen vise til programmet Medarbeiderskap der målet er å bidra til utvikling av den lærende organisasjonen I samarbeidet med de øvrige kommunene i midt-finnmark og de statlige helseinstitusjonene lokalisert i regionen, vil planlegging og klargjøring for implementering av Samhandlingsreformen innen helse og omsorgstjenestene kreve mye ressurser lokalt. Dette for å gjøre oss best mulig forberedt både faglig, personellmessig og bygningsmessig for reformen som trer i kraft 1. januar Samarbeid med de øvrige kommunene i regionen vil være helt avgjørende og nødvendig for at vi skal kunne tilby de pålagte tjenestene som staten ønsker å overføre til kommunene. 3

4 Det er også grunn til å forvente at det interkommunale samarbeidet i Ávjovárri region vil gi kostnadsreduserende effekter, samtidig som kvaliteten på tjenestetilbudet blir høyere. Gjennom satsingen på en felles IKT plattform, samordning av kurs for ansatte og samarbeid innen barnevern og jordbruk i regionen, ser vi allerede positive og konkrete resultater innenfor enkelte områder. I årene fremover, vil samarbeidsområdene derfor bli utvidet til bl.a. ulike tjenester innen teknisk, innfordring og skatt. Rådmannen fremmer i handlingsprogrammet forslag til et budsjett i balanse. Balansen i budsjettet bør ligge fast for å nå målet om et godt økonomisk handlingsrom. Dette vil innebære en kontinuerlig overvåking av den økonomiske utviklingen gjennom året, gode økonomiske rapporter til de ulike politiske organene og ikke minst iverksetting av nødvendige innsparingstiltak når dette er påkrevd. Hilda Vuolab Rådmann 4

5 GENERELT TIL BUDSJETTET Budsjettforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende budsjett for 2011 og økonomiplan for , samt kommunens generelle økonomiske situasjon som følge av merforbruk i årene Budsjettets talldel og kommentarer er basert på de forslag som er utarbeidet av avdelingene. Avdelingenes budsjettforslag, samt forslag til nye tiltak ble presentert for formannskapet i arbeidsmøter i november, og formannskapet har senere gjort de nødvendige endringer for å få forslaget i balanse. Dette gir avdelingene følgende nettorammer: Område Netto budsjett Fellesinntekter Kr ,- Fellesområdet Kr ,- Rådmannens stab Kr ,- Grunnskole Kr ,- Barnehage Kr ,- Helse og omsorg Kr ,- Kultur og næring Kr ,- Tekniske Kr ,- Ytterligere detaljer vedr budsjettene fremkommer i tilknytning til beskrivelsen av hver avdelings tjenester, utfordringer og mål. BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG Følgende forutsetninger er lagt til grunn for arbeidet med økonomiplan for årene : - Lønnsøkninger er forutsatt årlig med 3,5 % i 2012, 3 % i 2013, 3,5 % i 2014 og 3 % i Arbeidsgivers andel av pensjon er budsjettert med 19 % av pensjonsgrunnlaget (fast lønn, vikarlønn og engasjement) - Det er forutsatt en utvikling av frie inntekter i form av rammeoverføring i planperioden samsvarende med befolkningsutviklingen.. - Budsjettforslaget bygger på alle kjente utgifter og inntekter. - Forslaget til økonomiplan bygger på forslag som er utarbeidet i avdelingene, og de arbeidsmøter som har vært i formannskapet I forbindelse med budsjettprosessen har det vært presentert en rekke tiltak for å imøtekomme behovet for reduksjoner av utgiftene i budsjettet, slik at dette balanserer med kommunens inntekter. I formannskapets arbeidsmøtene har det blitt redegjort grundig for ulike tiltak som administrasjonen har arbeidet med i budsjettprosessen. Den maksimale effekten av disse tiltakene kan bidra til å balansere budsjettet, men tiltakene har relativt store konsekvenser for velferdsproduksjonen i Karasjok kommune. Slik rådmannen ser det, er det helt nødvendig å 5

6 kunne bruke mer tid på utredning av de ulike tiltakene gjennom et prosjekt om helhetlig økonomisk omstilling med start tidlig i På bakgrunn av ovenstående, legger rådmannen frem et budsjett som salderes med rammenedtrekk (uspesifisert nedtrekk pr rammeområde) på de ulike rammene for 2012: I løpet av 2012 må det foretas en gjennomgang av utgiftssiden i hele budsjettet med tanke på kostnadsreduksjoner. Kommunen må sikre inndekning av tidligere års merforbruk kr ,-, fordelt på årene Det er lagt inn følgende tiltak i innstillingen fra formannskapet til Kommunestyret: Tiltak Avdeling Kr. Kunngjøringer - felles Felles utg ,- Kjøp av tjenester felles Felles utg ,- Velferdsmidler felles Felles utg ,- Opplæring kurs felles Felles utg ,- Lisenser Drift - EDB Felles utg ,- Datautstyr Drift - EDB Felles utg ,- Komstyret/formanns/pol utv Felles utg ,- Matvarer til bevertning venn Felles utg ,- Kjøp av tjenester Felles utg ,- Aviser tidskrifter Felles utg Kjøregodt drift EDB Felles utg ,- Avtaler felles drift Felles utg , ,- To stillinger sentraladm Rådmannens stab ,- En stilling folkebiblioteket Rådmannens stab ,- Kurs/bevertning totalt Rådmannens stab ,- Reise og kjøregodtgj - totalt Rådmannens stab ,- Aviser- PERS Rådmannens stab ,- Aviser servicekontoret Rådmannens stab ,- Aviser sentraladm Rådmannens stab ,- Kjøregodtg sentral Rådmannens stab ,- Kjøregodt pers Rådmannens stab , ,- Adm ressurs Grunnskolen ,- Lagleder skole tillegg Grunnskole ,- Redusere tid lagledere Grunnskolen ,- PPT kontor Lønn leder Grunnskole ,- Foreldrebetaling SFO Grunnskole ,- Inntekter skolekantine Grunnskolen ,- 1 stilling - grunnskolen Grunnskolen ,- Opplæring, kurs reiser Grunnskole ,- 1 skoleassistent Grunnskole ,- Leder kulturskolen 50% Grunnskole , ,- 50 % Barnehageleder Barnehage ,- 1,8 stillinger kjøkken ass Barnehage ,- Økt egenbetaling Barnehage ,- 6

7 1 styrer assistent Barnehage ,- Onngjøre førskolelærerstilinger til assistenter Barnehage , ,- Reiser barnevern Helse og omsorg ,- Kjøp av tjenester bv Helse og omsorg ,- Red overføring til private BV Helse og omsorg ,- Støttekontakt bv Helse og omsorg ,- Øke støttekontakt Helse og omsorg ,- Opplæring, reise opphold Helse og omsorg ,- Medisinsk forbruksmateriell Helse og omsorg ,- Øksoshjelp NAV Helse og omsorg ,- Samarbeid med staten - NAV Helse og omsorg ,- Tilskudd private gebyrer Helse og omsorg ,- NAV Ref sykepenger Helse og omsorg ,- Kontorleder/sekr Helse Helse og omsorg ,- Bedre tilbud resepsjon Helse og omsorg ,- helse Økte inntekter legekontor Helse og omsorg ,- Ferievikar Bolig Helse og omsorg ,- Kostnader sykevikar bolig Helse og omsorg ,- Red overtid bo Helse og omsorg ,- Egenbetaling bo Helse og omsorg ,- Inntekt fra staten bo Helse og omsorg ,- Psyk helse info Helse og omsorg ,- Psyk helse opphold Helse og omsorg ,- Ressursgruppa Helse og omsorg ,- Opplæring støtekontakt Helse og omsorg ,- Redusere reisekostn Helse og omsorg ,- Kjøp av tjenester Helse og omsorg ,- Omsorgslønn Helse og omsorg ,- Avvikling av tiltak mot rus Helse og omsorg ,- Salg kjøkken Helse og omsorg , ,- 50% stilling klubben Kultur og næring ,- Kursbevertning - kultur Kultur og næring ,- Kurs, bevertning- klubben Kultur og næring ,- Aviser - klubben Kultur og næring ,- Aviser næring Kultur og næring ,- Ungdomsklubben - flyttes Kultur og næring ,- 2 stilling kultur Kultur og næring ,- Redusere tilskudd Sãpmi Kultur og næring ,- Tilskudd samisk kunstnersenter Kultur og næring , ,- Selge Grensen skole Teknisk ,- Selge tidl Forsvarets stasjon Teknisk ,- Parker og plasser Teknisk ,- 7

8 Revidere avtaler -veger Teknisk ,- Opplæring kurs Teknisk ,- 1,5 stilling-fdv Teknisk ,- Salg kulturhus FDV Teknisk ,- Salg boliger FDV Teknisk ,- Beredskap mot branner Teknisk ,- Brann Opplæring brann Teknisk ,- Sommerjobb ungdom Teknisk ,- parker og plasser Scooter løyper Teknisk , ,- SUM reduksjoner ,- Dette gir følgende nettorammer: Område Netto budsjett Fellesinntekter Kr ,- Fellesområdet Kr ,- Rådmannens stab Kr ,- Grunnskole Kr ,- Barnehage Kr ,- Helse og omsorg Kr ,- Kultur og næring Kr ,- Tekniske Kr ,- Formannskapet har forutsatt at flere av kommunens tjenester må evalueres. Dette blir tiltak som vil bli gjennomført i forbindelse med kommunens omstilingsprosess.. 8

9 INVESTERINGSTILTAK Investeringsbudsjettet for år 2012 består av de foreslåtte investeringer, samt opptak/avdrag formidlingslån og innbetalinger av avdrag på utlån. Etter økonomireglementet, vedtatt i kommunestyret er definisjonen at investeringer på over kr ,- skal inngå i investeringsbudsjettet. Investeringer som går over flere intervaller kan likevel belastes med mindre beløp, dersom det totalt er mer enn kr ,-. Etter nye forskrifter er det kun kommunestyret som kan vedta endringer i investeringsbudsjettet. Dette gjelder hvilke typer investeringer som skal inngå, og totalrammen for de enkelte prosjekter. Følgende investeringstiltak er foreslått i budsjettforslaget fra rådmannen: Tiltak Investeringsbehov Låneopptak 2012 Startlån Kr ,- Kr ,- Omsorgsboligene (Kr ,-) Ingen låneopptak i 2012 Kr ,- Tilskudd/fond Inventar ungdomsskole Kr Kr Alpinbakken fase II Kr ,- Kr ,- Barnehage (Kr ,- Kr ,- Over to år) Kr ,- Grunnvannsprosjekt Kr ,- Kr ,- Brannstasjon - ombygging Kr ,- Kr ,- Svømmehallen - vareheis Kr ,- Kr ,- Tolkeanlegg Kr ,- Kr ,- (Driftskonsekvens Kr ,-) SUM Kr , ,- Det vises til egne kommentarer til de ovennevnte investeringstiltak se kap 6. Innstiling fra Formannskapet vedr investeringstiltak for Tiltak Investeringsbehov Låneopptak 2012 Startlån Kr ,- Kr ,- Omsorgsboligene (Kr ,-) Ingen låneopptak i 2012 Kr ,- Tilskudd/fond Alpinbakken fase II ,- Kr ,- 9

10 Tolkeanlegg Kr ,- Kr ,- (Driftskonsekvens Kr ,-) SUM Kr ,- Kr ,- Det vises til egne kommentarer til de ovennevnte investeringstiltakene se kap 6. RENTER/AVDRAG Renter og avdrag er beregnet ut i fra de gjeldende betalingsplaner på løpende lån. I tillegg er de låneopptak som er foreslått tatt inn i lånegjelden, og samtidig beregnet renter og avdrag på. Rente- og avdragsutviklingen viser en stigende tendens Det er satt av en rentebuffer for mulige renteøkninger i Renter og avdrag investeringslån Avdrag Renter 10

11 Investeringslån Investeringslån OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER KOMMUNEPLANEN Kommuneplanarbeidet for denne planperioden ble igangsatt i forrige valgperiode hvor daværende kommunestyre vedtok visjon og målområder. Kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni VISJON OG MÅLOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Kommuneplanens vedtatte visjon og målområder for perioden er: Visjon Kárášjohka et kraftsenter med urfolksperspektiv og selvbestemmelse i sentrum Målområder Kommunestyret har vedtatt at den nye kommuneplan inneholder 7 målområder, og disse er: - Samisk språk og kultur - Næringsutvikling - Naturbruk og arealforvaltning 11

12 - Levekår og livskvalitet - Samarbeid og kommunikasjon - Samfunnssikkerhet og beredskap - Organisasjonsutvikling ANDRE KOMMUNALE PLANER OPPVEKSTPLAN vedtatt sak 10/46 Mål: å skape gode, trygge oppvekstforhold for barn og unge med vekt på samisk språk og kultur. I forbindelse med Oppvekstarbeidet skal følgende verdier legges til grunn: Trygghet - Oadjebasvuohta Åpenhet - Rabasvuohta Trivsel - Loaktin Vennskap Skihpárvuhta/ustitvuohta BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN vedtatt sak 10/23 Hovedmål: - å bidra til at unge og andre vanskeligstilte gis rimelige og gode bomuligheter - å bidra til at vanskeligstilte får bo-oppfølging etter behov. - å stimulere til bygging av utleieboliger - å sikre omsorgsboliger og tilrettelagte boliger for eldre og andre med spesielle omsorgsbehov - å bidra med hjelp til å bo eller bli boende - å stimulere til ordinær boligbygging ARBEIDSGIVERPOLITIKK GODKJENT SAK 10/16 Arbeidsgiverpolitisk slagord Sammen fremover Arbeidsgiverpolitiske verdier Anerkjennelse Lojalitet og Samspill. 3. ORGANISERING Politisk organisering Politisk organisasjonskart pr : Kommunestyre (19 medlemmer) Kontrollutvalg (5 medlemmer) Formannskap (5 medlemmer) 12

13 Administrativ organisering Administrativ organisering pr Administrativ organisering Rådmann Organisasjonssjef Orgsjef Lønn og pers, IKT, økonomi, språk Servicekontor Skolefaglig rådgiver Bibliotek Kultur og næring Grunnskole Barnehage Helse og omsorg Teknisk Kommunen er i ferd med å gjennomføre organisatoriske vurderinger med grunnlag i Kommunestyrets vedtak i sak 10/20 - Familiens hus. Organisasjonsstrukturen i dag bygger på endringen i 2005, da vi gikk over til resultatenheter. 13

14 Organisasjonsmodellen bygger i stor grad på et prinsipp om at resultatansvaret er delegert ut til tjenesteområdene. Dette vil være noe som i stor grad vil bli fokusert ytterligere i forbindelse med den Omstilingsprosess som kommunen nå går inn i og som vil vare i hvert fall frem mot I 2010 ble det gjennomført vurderinger av organisasjonen som har endt opp i den organisasjonsplan som er vist ovenfor. Administrasjonen har imidlertid behov or noe mer tid for å få på plass etablering av avdeling for Barn og unge/familiens hus i lys av kommunens totale økonomiske situasjon,. Når det gjelder Teknisk avdeling har flere av medarbeiderne signalisert ønske om AFP/pensjon eventuelt tiltak for å være lengre i jobb. Innen denne avdelingen vil vi således ha en generasjonsskifteutfordring i årene som kommer. 4. BEFOLKNINGSUTVIKLING Befolkningsutvikling i absolutte tall , Karasjok kommune. Kilde: SSB Framskriving av folketallet i Kárášjohka Karasjok Tabell 2: Framskriving av folketall år år år år år og eldre

15 Innbyggere i alt (Kilde: SSB) Forutsetninger for data i framskrivingen av folketallet i Kárášjohka Karasjok er en befolkningsprognose kalt Middels nasjonal vekst. Befolkningsframskrivningen analysert for de ulike alderstrinn viser at antall barn i førskolealder gradvis vil øke med 1% fram mot 2030 (2 personer). Dersom antall plasser i barnehager holdes på dagens nivå, vil barnehagedekningen fram mot år 2030 ikke være vesentlig endret i forhold til i dag. Antall barn i skolepliktig alder, 6-15 år viser reduksjon på 67 personer mot år Fram mot år 2030 vil den yrkesaktive delen av befolkningen i aldersgruppen år ha en kraftig nedgang (252 personer) Antall personer over 67 år viser den største økningen med hele 65 % eller 223 personer fram mot år Utfordringer i forhold til befolkningsutviklingen Befolkningstallet fram mot år 2030 vil ha en nedgang i forhold til dagens nivå. Pensjonistgruppen øker kraftig mot år 2030, og gruppen over 80 år vil ha en økning på 59 % i perioden 2011 til 2030, noe som gir store utfordringer innen eldreomsorgen. Dersom antall plasser i barnehager holdes på dagens nivå, vil barnehagedekningen fram mot år 2030 ikke være vesentlig endret i forhold til i dag. Antall barn i skolepliktig alder viser en nedgang på 67 elever fram mot år 2030 som vil ha innvirkning på skolene. Framskrivingen viser også nedgang i yrkesaktive og spesielt nedgang i sysselsatte innen primærnæringen vil fortsette, dersom tiltak ikke iverksettes. (Kilde: SSB) 15

16 5. ANSVARSOMRÅDER DRIFT Dette kapitlet omhandler avdelingsvise kommentarer til forslaget til budsjett og økonomiplan for perioden Her kommenteres alle større endringer i forhold til tidligere år, dvs. hvilke tiltak/tilbud som er foreslått nedlagt, forslag til nye investeringer/driftstiltak, organisasjonsmessige endringer m.v. 5.1 Fellesfunksjoner/Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner/ sentraladministrasjonen omfatter alle politiske utvalg i h.h.t. vedtatte politisk organisasjonsplan samt sentraladministrasjonen som består av rådmannen, organisasjonssjef og rådmannens og avdelingenes støttefunksjoner, så som økonomikontoret, personalkontoret, servicekontoret, IKT-enheten, språkenheten og biblioteket/bokbussen. Sentraladministrasjonen ivaretar fellesoppgaver som vedrører den øvrige kommunale virksomhet, videre har sentraladministrasjonen viktig rolle som rådgiver overfor den øvrige administrasjonen.. Bemanningsoversikt Bemanningsoversikt Antall årsverk Stillingstyper Antall stillinger/medarbeidere Ledelse 1 Rådmann 1 Spesielarådgiver- 1 Spesialrådgiver 1 næring Skolefaglig rådgiver 0,5 Tillagt PPT-leder som 1 funksjon Rådmannens stab Ledelse 1 Orgsjef 1 Servicekontoret 4 Sekretærer, førstesekretær 4 16

17 Språkmedarbeidere 2 Konsulenter 2 IKT 1 IT-konsulent 1 Personal 1,7 Rådgiver, førstesekretær 2 medarbeidere Økonomi 7,8 årsverk - lønn 1,8 Førstesekretærer Fordelt på tre medarbeidere - regnskap 4,1 Konsulenter, øksjef Fordelt på 5 medarbeidere - skatt 1,9 Skatteoppkrever(Øksjef) ass skatteoppkrever konsulent Fordelt på 3 medarbeidere Bibliotek 5 årsverk - Folkebibliotek 2 Biblsjef, sekretær 2 medarbeidere Bokbuss 3 Bibliotekar, sekretær 3 medarbeidere sjåfør Sun 25,5 Felles funksjonens tjenester er delvis pålagt i lov og delvis funksjoner som er etablert for å sikre at kommunen som helhet imøtekommer de krav som stilles i sentralt lovverk så som; - Kommuneloven - Forvaltningsloven - Offentleglova - Arbeidsmiljøloven - Arkivloven - Sameloven - Lov om offentlige anskaffelser - Personopplysningsloven - Alkoholloven - Plan og bygningsloven - Bibliotekloven - Sivilbeskyttelsesloven - Valgloven Avtaler For å ivareta disse funksjonene er det inngått avtaler om revisjon/forvaltningsrevisjon, Interkommunalt arkiv IKAF IKS, Innkjøpssirkelen, Finnmark HMS (BHT) om bistand for å ivareta fellesfunksjonens oppgaver og kjøp av tjenester vedr skatteområdet. Hovedmål og prioriterte områder Det er spesielt Kommuneplanens må område 6 Organisasjonsutvikling som angir målene for fellesfunksjonen/sentraladministrasjonen. Hovedmål: Kárášjoga gielda Karasjok kommune skal være en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset brukernes behov. Dette målområdet angir følgende delmål som vil bli prioritert i

18 - Kommunen skal ha god økonomistyring - En kommunal økonomi med handlefrihet - Kommunen skal være en målrettet organisasjon - Omstillingsvillig og målorientert ledelse - Kárášjoga gielda Karasjok kommune skal være en tospråklig kommune - Deltakende medarbeidere som tar og får ansvar Karasjok kommune startet høsten 2011 en økonomiske omstillingsprosess som sannsynligvis vil på gå frem til I forhold til denne omstillingsprosessen vil følgende områder bli spesielt satt i fokus: - økonomistyring - nærvær - kompetanse og rekruttering - tidlig innsats. I forbindelse med omstillingsprosessen og i forbindelse med målområdet ovenfor vil følgende være områder som bli prioritert i 2012: - arbeidsgiverpolitikk - personalpolitikk - HMS -Internkontroll revisjoner med kontinuerlig fokus på forbedring for å sikre forsvarlige system i forvaltningen - lederhåndbok - IA-ledelse og nærvær - Medarbeiderskap - Organisasjonsutvikling organisasjonsgjennomgang og økonomisk styring - Lønnspolitikk - kommunens rolle som eier, skoleeier, barnehageeier - tospråklighet - kommunal beredskap Mange av oppgavene tillagt Rådmannens stab er på en eller annen måte lovpålagt. Enten staben utfører disse oppgaven selv eller bidrar med råd og veiledning overfor den øvrige organisasjonen. Det vil i omstillingsprosessen være viktig å se på hvordan kommunen skal organiseres og på hvilket nivå i beslutningene skal fattes. Videre er det startet arbeid med revisjon av kommunens Arkivplan, Kommunikasjonsplan og IKT-plan, der vi samarbeider innen Ávjovárri Urfolksregion. Videre må lønnspolitisk plan revideres. Disse planene vil bli lagt frem for politisk behandling i Videre må kommunens økonomireglement revideres, jf forvaltingskontrollen vedr Pleie og omsorg som ble lagt frem for Kommunestyret i juni Gjennom bruk av IKT som virkemiddel for endringer i den kommunale organisasjon tas det sikte på å ta ut gevinster som kan allokeres for å øke kvaliteten i den direkte tjenesteytingen. Det er viktig at IKT blir benyttet som verktøy for forenkling i kommuneforvaltningen. Tospråklighet. Karasjok kommune er en tospråklig kommune. Kommunens språkmedarbeidere betjener hele organisasjonen med bistand i språk-sammenheng. Vi har nå stabilitet innen tjenesten og forventer en ytterligere synliggjøring av kommunens tospråklighet. I kommunikasjonen med våre brukere er samisk språk ett være/ikke være. 18

19 Endringer i forhold til tidligere år: Avjuvarri Urfolksregion - Handlingsplan Handlingsplan for som nedenfor referert godkjennes og forelegges kommunestyrene som referatsak. - Saker som må følges opp: - Videreføre barnevernssamarbeidet - Videreføre samarbeidet om en felles driftsorganisasjon for IT - Videreføre arbeidet med Àvjovàrri bøndenes utviklingsmuligheter - Videreføre samarbeidet av følgende kommunale tjenester - Brannvernsamarbeidet - Felles kommunale innfordringer - Felles skatteinnfordringer - Felles skattekontroller - Felles arbeidsgiverkontroller Videre er det lagt inn kr ,- i inntekter fra våre samarbeidskommuner på IKT-siden som følge av de utgiftene Karasjok kommune har i forhold til IKT samarbeidet.i Avuvarri. Økonomiplan Den største utfordringen I økonomiplanperioden blir å sikre minimum 3,5 netto driftsresultat innen Dette vil også stå som et overordnet mål i forbindelse med kommunens omstillingsprosess. dvs oppnå en kommuneøkonomi med tilfredsstillende handlingsrom i løpet av økonomiplanperioden. Etablering av tilfredsstillende driftsresultat må gjøres gjennom videre fokus på effektivisering og forenkling i den totale kommunale organisasjonen. Generelt Vi har gått grundig gjennom både inntekter og utgifter innen fellesområdet og sentraladministrasjonen. Vi har i denne forbindelse både sett på utgiftssiden og inntektssiden. Dette med å sikre inntekter er derfor fremover et viktig fokusområde. Rådmannen har i 2011 reforhandlet noen av kommunens lån og i den forbindelse både utvidet nedbetalingstiden og inngått avtale om fast rente over 5 år for deler av låneporteføljen, dette i henhold til kommunens finansreglement. Kommunestyret/formannskapet har i løpet av 2011 gjort vedtak som er innarbeidet i tallmaterialet. Dette gjelder også utgifter til samarbeidet innen Avjuvarre. Renter og avdrag vil naturlig nok endres i takt med de låneopptak som er gjort. Rådmannen ser det som viktig at det også er midler til kompetansemessig oppdatering av ansatte, slik at vi har den nødvendige kompetansen til å utføre våre oppgaver på best mulig måte og i henhold til de gjeldende lover og regler. Midler til dette er imidlertid redusert i forslaget. 19

20 5.2 Grunnskole Bemanningssituasjonen Karasjok skole har i flere år hatt full dekning med faglærte lærere, unntatt de to siste årene. Dette skyldes naturlig avgang, lite rekruttering fra Sámi Allaskuvla, men også at lærere søker seg arbeid ved andre institusjoner. Skolen har behov for flere faglærere i engelsk, musikk, matematikk og naturfag. SFO har et stabilt personale med totalt 5 stillinger. Skolekantine, PPT og kulturskolen har stabil dekning av fagpersoner. Kulturskolerektor stillingen har siden 1. oktober vært vakant, men på nyåret skal det tilsettes en ny leder. Figur1 Personalet Ant. årsverk Antall personer Grunnskolen: Pedagoger Hvorav tid til ledelse 2,7 3 Hvorav ufaglærte lærere 2 2 Skoleassistenter (en med fagbrev) 4,6 5 Personale i SFO 5 5 Skolekantine: PPT: 2,5 3 Karasjok kulturskole: Kapitlet omfatter grunnkolens administrasjon, skolene inkludert SFO, PP-tjenesten, kulturskolen og skolekantina. Utviklingstrekk. Figur 2 viser at antall barn i skolepliktig alder, 6-15 år, økte mot en toppantall på 442 i år 2006 for deretter å avta igjen. Inneværende år er det 366 elever i grunnskolen. Prognosen stemmer ikke helt med dagens nivå og heller ikke med langtidstrenden mot Barnetallet i skolepliktig alder vil ha en liten nedgang for så å stabilisere seg. Figur 2 Elevtallsutvikling Ant. elever År Serie1 20

21 Lover som regulerer avdelingens virksomhet: Lover: Beskrivelse: Lovpålagte tjenester: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) Loven omhandler: Rett og plikt til grunnskoleopplæring Innhold og vurdering Målformer i skolen Ordensreglement og lignende Tilpasset opplæring og tidlig innsats Forskrifter Opplæringslovens 13-10: Kommunen/fylkeskommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/ fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Opplæringsloven kapittel 9a: Den slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 9a-3 omtaler det psykososiale miljøet og slår fast at tilsatte ved skolen som får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, snarest skal undersøke forholdet, varsle skoleledelsen og/eller selv gripe direkte inn. 9a-3, siste ledd pålegger skolen å behandle henvendelser om skolemiljø-forhold fra elever eller foreldre etter reglene for enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Opplæringsloven 13-7 Opplæringsloven 5-6 Loven omhandler: SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktivitteter, og gi barn omsorg og tilsyn Loven omhandler: Utrednings- og sakkyndighets arbeid Kommunen skal ha SFO før og etter skoletid for 1. til 4. årstrinn og barn med særskilte behov i 1. til 7. årstrinn. Hver kommune skal ha PPT, tjenesten kan organiseres i samarbeid med andre kommuner 21

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer