Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1166 sida 1(1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1166 sida 1(1)"

Transkript

1 TORSBO 8,6 med takutbyggnad 3,5 N (Svenska ) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 95, vindskivor 16 x 95, takfotsbräda 21 x 120, nockbräda 12x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med liggande svansjöpanel 14 x 120, stomme 34 x 70. Stolpar 86x95 och balk 43x145 till takutbyggnad. GOLV Golvbjälkar / bottenram 34 x 95, bärlina 34 x 70, råspontgolv 17. DÖRR Pardörr med träpanel 1450 x Skjutregel, ledhasp och hakgångjärn levereras lösa. PLÅT Material för plåtbeslagning ingår ej. ÖVRIGT Erforderlig spik för montering. RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR Monteringsanvisning och arbetsbeskrivning. DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR TORSBO 8,6 med takutbyggnad 3,5 N är ej dimensionerad enligt BKR. Takåsar m m är dimensionerade för snöbelastning och egenvikt genom praktisk tillämpning/fullskaleprov vid fabriken. Vid placering av TORSBO 8,6 med takutbyggnad 3,5 N inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning. Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver. Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven. Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1166 sida 1(1)

2 Svenska av 2 JABO TORSBO 8,6 MED TAKUTBYGGNAD 3,5 N MATERIALBESKRIVNING Litt. Antal Material Art. Nr. Dim. Längd Färdig kapat Kapas på plats A 1 Väggsektion FV X B 1 Väggsektion FV X C 1 Väggsektion FV X D 1 Väggsektion FV X 1 Pardörr FD x Knutfoder TH x X 29 Råspont till golv RS013 17x X 50 Råspont till tak RS027 17x X 5 Takås, snedsågad en ände. SR x X Stödregel vindskivor SR x34 9m X 1 Nockbräda TH x X 1 Takfotsbrädor TH x X 2 Vindskivor TH x X 2 Ihopspikade stolpar (2st 43x95), jackade SH071 86x X 1 Balk TÅ x X 2 Svansjöpanel överkant vägg A-C PL x X 7 Golvbjälkar SR x X 2 Golvbjälkar SR x X 1 Bärlina SR x X VÄND! Jabo Wood Products AB

3 Svenska av 2 JABO TORSBO 8,6 MED TAKUTBYGGNAD 3,5 N MATERIALBESKRIVNING Litt. Antal Material Art. Nr. Dim. Längd Färdig kapat Kapas på plats 2par Hakgångjärn (raka) HK001 40cm Spik och beslagssats innehållande: SB089 1 Ledhasp LH001 2 Skjutregel LH002 1 Trådspik á 40st SS x3,4 2 Trådspik á 250st SS406 75x2,8 1 Trådspik á 500st SS403 60x2,3 1ps Skruv á 150st SK011 5x60 11 Vinkelbeslag BB201 60x60x40 80 Ankarspik SS202 40x4,0 2 Ventilgaller IK071 Batchnr: Sign: This product is carefully packaged and controlled by: Nr: Jabo Wood Products AB

4 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning (Norska ) Ritningar 1166 A01 - A06 JABO TORSBO 8,6 MED TAKUTBYGG 3,5 N For at du skal bli fornøyd med TORSBO 8,6 MED TAKUTBYGG 3,5 N må den føres opp i henhold til anvisningene. Les derfor gjennom disse beskrivelsene og studer de tilhørende tegningene nøye. Kontroller detaljplanløsning m.m. Anvend riktig verktøy. Kontroller materialleveransen mot materialspesifikasjonen. Sorter i hensiktsmessige grupper. OBS! Alle materialer skal beskyttes mot vær og vind under lagring og oppføring. Dekk til med plast eller tilsvarende. Spesielt viktig er det at takbordene på taket beskyttes før underlagspappen kommer på. Kapp aldri av biter før du har kontrollert at riktig bit kappes og med riktige mål. Utfør monteringen i henhold til byggebeskrivelsen. Studer våre anvisninger for VEDLIKEHOLD/MALING før du begynner arbeidet. Tips! Før montering kan bunnramme, bjelker og bærelekt behandles med et beskyttelsesmiddel for treverk. OBS! Ved isolert gulv skal ikke bjelkene behandles. Spør om råd hos en fargehandel. Det skal monteres ventiler for å unngå fukt- og muggproblemer. Sag/bor opp hull, og monter ventilene så nær hvert takmøne som mulig. GARANTIEN GJELDER IKKE KE DERSOM DETTE IKKE GJØRES. JABO TORSBO 8,6 MED TAKUTBYGG 3,5 N BYGGEBESKRIVELSE 1. Gjennomfør grunnarbeider og fundamentering iht. tegning A01. Fundamentsøyler kan bestå av Leca-blokker, betongstein, støpte søyler eller tilsvarende. Fundamentsøyler skal settes opp på setningsfritt underlag. OBS! Fundamentsøyler under bærelekt skal være 70 mm lavere enn øvrige søyler, se tegning A01. Sjekk for fukt og eventuelle dreneringsproblemer. TENK FOREBYGGENDE! Planer bakken under og omkring fundament. Underlaget skal helle vekk fra bygget. 2. Legg ut bjelkelaget på bakken ved siden av søylefundamentet. Spikre sammen iht. målangivelsene på tegning A06. Hver bjelke spikres fast med 2 spiker, 100x3,4. Plasser bærelekten på den midterste søyleraden. Flytt det sammenspikrede bjelkelaget oppå søylefundamentet. Plasser deretter grunnmurspapp (følger ikke med i leveransen) mellom søylene og bunnrammen/bærelekten. Vatre hele bjelkelaget med vaterpass. Kontrollmål at diagonalene på bunnbjelkelaget er like lange. Skråspikre fast bærelekten ved hver bjelke med 2 spiker, 75x2,8, én fra hver kant. Forankre bjelkelaget til hver fundamentsøyle iht. de forutsetninger som gjelder på byggestedet. (Materiale for innfesting følger ikke med.) 3. Monter gulvbordsgulvet, lengdekappes etter bunnrammen. Spikre usynlig med trådspiker, 60x2,3, til gulvbjelkelaget. Bruk spikerdor de siste 5 mm. Se bildet til høyre. Tilpass siste gulvbord langsmed bunnrammen. Se tegning A05. Gulvtrevirket er kun et underlagsgulv, og det kan forekomme kvistutslag, sprekker osv. Jabo Wood Products AB JABO TORSBO 8,6 MED TAKUTBYGGNAD 3,5 N 1(3)

5 4. Monter veggseksjonene iht. tegning A03. Begynn i et valgfritt hjørne, og fortsett videre rundt. Skru veggseksjonene til gulvbordene og bunnrammen/gulvbjelkelaget med 5,0x60-skruer, 3 skruer mellom hver stående vegglekt. Obs! Den underste lekten ved døråpningen skal senere sages av. Derfor skal det ikke brukes skruer der, se tegning A05, detalj C. Støtt opp og lodd veggseksjonene. Ved sammenføyning av hjørne, se detalj på tegning A03. Skru sammen hver veggseksjon gjennom lektene, 1 skrue oppe og 1 skrue nede, 5,0 x 60. Når alle veggseksjonene er montert, skal det kontrolleres at de er loddrette ved hjelp av vater. Når alt er tilfredsstillende, skal veggseksjonene skrus sammen med ytterligere 2 skruer, 5,0 x Monter de 2 ytterste takåsene med den skråsagde siden stikkende 280 mm ut fra veggpanelet på vegg A, se tegning A05, detalj B. B Spikre dem fast med 1 spiker, 75x2,8, i hver stående vegglekt. Tilpass stolpenes lengde etter fundamentet. Tenk på at bjelkene skal monteres i stolpenes utskjæring, se tegning A05, detalj E. E Spikre fast bjelkene i stolpene med 6 spiker, 75x2,8, per stolpe. Se tegning A03, detalj E. VIKTIG! Forankre stolpene (pass på at de er loddrette, og at bjelken er vannrett) i fundamentet før dere fortsetter. Materiale for innfesting følger ikke med. Spikre fast de ytre takåsene i bjelken med vinkelbeslag på den ene siden. Bruk 3 ankerspikere, 40x4,0, per bjelke/takås. Merk av hvor resten av takåsene skal ligge, se tegning A04 A05. A05. Spikre fast vinkelbeslag på den ene siden, der du har merket av for takåsene. Bruk 3 ankerspikere, 40x4,0. Spenn opp en snor på takåsenes ytterkant, og bruk denne for å rette inn resten av takåsene. Disse spikres fast med 3 ankerspikere, 40x4,0, i vinkelbeslaget. 6. Montering av takbord. Begynn på den lave siden. Plasser første takbord i flukt med takåsene i nederkant. La takbordet stikke minst 203 mm utenfor veggpanelet. Spikre fast hvert takbord med 1 spiker, 75x2,8, per takås, se tegning A04 A05 A05. Tilpass siste takbord i flukt med takåsene på den høye siden. Avslutt med å rensage takbordene 203 mm utenfor veggpanelet. 7. Monter mønebordet på den høye delen, 21x145, støttelekt, 34x34, vindskier sider, 16x95, og takfotsbord, 21x120, i denne rekkefølgen. Bruk 75x2,8-spiker til møne og takfotsbord og 60x2,3 til støttelekt og vindskier. Se tegning A04 A05 A Takbordene må dekkes til umiddelbart, for eksempel med underlagspapp (følger ikke med i leveransen). Monteringseksempel for underlagspapp: Monter underlagspappen. Fest første bane minst 10 mm utenfor den nedre kanten på takfotsbordet med klisterkant eller ved behov, med et godkjent skjøtelim (følger ikke med i leveransen). Fortsett å legge med overlapping på minst 100 mm opp til og over mønebordet. Underlagspappen skal legges med textil siden opp. Vi anbefaler at pappen spikres fast med pappspiker, 15x2,1, c/c 60 mm, i sikksakkmønster. Se bildet til høyre. Legg pappen på oversiden av vindskien, og lengdeskjær langs ytterkant av vindskien. Spikre med pappspiker, 15x2,1, c/c 60 mm, på overkanten av vindskien. OBS! Underlagspapp er kun en midlertidig takkledning, og en permanent kledning SKAL legges umiddelbart. I forbindelse med monteringen av en permanent kledning skal arbeidet avsluttes med montering av vindskilist, takrenner og andre platebeslag. 9. Skjær ut og tilpass øvre panelbord, 14x120, på veggseksjonene A og C. Bruk 60x2,3-spiker. Se tegning A05, detalj A og B. B 10. Spikre fast hjørnebordene iht. tegning A03. Bruk 60x2,3-spiker. Jabo Wood Products AB JABO TORSBO 8,6 MED TAKUTBYGGNAD 3,5 N 2(3)

6 11. Dørmontering. Begynn med å sage bort nedre lekt i døråpningen på veggseksjon D. Skru fast gangjernene i dørens tverrlekter. Den lille bøyen i gangjernet skal tilpasses dørens side. Hold opp og tilpass dørbladet uten slaglist til døråpningen, la det være noen mm frigang i overkant og på siden. Merk av hvor gangjernshaken skal monteres, og skru den fast i sidelekten. Gjør det samme med dørbladet med slaglist. Se tegning A03, se bildet til høyre. TIPS! Forbor gjerne i dørblad og sidelekt for å unngå oppsprekking. 12. Monter låsbeslag på dørbladet med slaglist, og skyvelektene på innsiden av den andre døren både oppe og nede. TIPS! Tilpass en bit fra noe av det avsagde materialet, slik at skyvelekten kommer litt ut fra døren. Se bildet til høyre, tegning A03 A04 A Nå skal boden males. Bruk vår maleanvisning, eller rådfør deg med en fargehandel. Torsbo med takutbygg er ferdig. Lykke til! Hilsen JABO WOOD PRODUCTS AB Jabo Wood Products AB JABO TORSBO 8,6 MED TAKUTBYGGNAD 3,5 N 3(3)

7

8

9

10

11

12

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Listverk. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Listverk. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 33 Listverk Å leve med tre 1. Profiler Fotlist Hulkillist Vinkellist Dekorlist Billedlist Rammelist Brystningslist Kvartstaff Dekorhjørner Feielist Brannmurlist Halvstaff

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

GJØR DET SELV MONTERING AV. SMART Kjøkken

GJØR DET SELV MONTERING AV. SMART Kjøkken GJØR DET SELV MONTERING AV SMART Kjøkken I denne generelle monteringsveiledningen for kjøkken finner du en generell fremgangsmåte for montering av ditt nye kjøkken. Monteringsveiledning av de enkelte seksjoner

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress 1 F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress Thomas Sætren Juni 2000 Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF 2 1. Om dette kompendiet 1.1 Hensikt Dette kompendiet er en oppsamling av erfaringer og kunnskap

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Herman Brunbäck Larsen Betong og Tre AS 2BATAP

Herman Brunbäck Larsen Betong og Tre AS 2BATAP Praksislogg uke 5 Fravær: 0 timer Timer: 37,5 timer Jeg var stasjonert på Borg Havn (Øra, Fredrikstad) denne uka. Vi har forskalt og støpt plater og fundamenter, samt såkalte «trekkebrønner», og det hele

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer