MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE"

Transkript

1 MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE S LUTTBRUKERNES OPPLEVELSER AV TV- OG INTERNETT TJENESTENE I JANUAR 2012 SKOVBAKKEN BORETTSLAG Hovedfunn... 2 Noen aspekter ved situasjonen... 3 Fungerer TV-pakken?... 5 Fungerer TV-tjenestene?... 7 Fungerer kundeservicen? Fungerer internett? Andre sammenhenger Innbydelsen - Distribusjon Den lille skrift Inviterte bolig-sammenslutninger Brukererfaringer: Fungerer TV-pakken? Brukererfaringer: Fungerer TV-tjenstene? Brukererfaringer: Fungerer kundeservicen? Spørreskjemaet fra undersøkelsen BJØRN TOMMY TOLLÅNES 1 7. F E B R U A R V E R S J O N : 1

2 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER DET? Bakgrunnen for undersøkelsen er dialog med eiere og kunder, tilbakemeldinger fra leverandørenes kundeservice og vår egen servicepartner som tilsier at tjenestene ikke er gode nok hos alle. Multinett mottar også meldinger direkte fra kunder som ikke føler de har blitt hjulpet hos leverandørens kundeservice, samt opprettet samarbeid med leverandørene for å løse enkelte saker som har vært uløste over for lang tid. Denne erfaringen gjør at det er både riktig og nødvendig å søke grundig informasjon om hvordan kundene opplever sine tjenester. Denne rapporten er basert på en enkel analyse av tallmateriale. Det er mulig å analysere dette mer avansert statistisk, men per nå oppfattes ikke det som hensiktsmessig. Svarprosenten i den enkelte bolig-sammenslutningene varierer sterkt og dermed vil representativiteten i den enkelte boligsammenslutningen også variere. Denne rapporten er basert på en undersøkelse i januar 2012 for Multinett, der svarene for Skovbakken borettslag er trukket ut. Noen av svarene er relatert til gjennomsnittstallene for Homebase/Get-kundene i undersøkelsen og naboborettslaget, Hallagerbakken borettslag. HOVEDFUNN Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe fakta for å ha et bedre grunnlag for diskusjoner enn løsrevede rykter og personlige erfaringer. Vi er interessert i å avdekke omfanget av eventuelle problemer og deres karakter. Undersøkelsen tar for seg opplevelsene i desember 2011 og januar 2012, men vi må anta at svarene er preget av tidligere opplevelser av situasjonen. Hva som ikke ligger i rapporten? Vi har i ikke undersøkt hvordan beboerne oppfattet tjenesten før skifte av leverandør da alle parter har akseptert forståelsen av at leveransen ikke har vært tilfredsstillende. I tillegg er det meget vanskelig metodisk i ettertid å beskrive situasjonen før skifte. Det fremkommer ikke av denne rapporten hva leverandøren(e) har forpliktet seg til å levere boligsammenslutningene via Multinett. NB! Rapporten omhandler heller ikke mulige årsaksforhold til opplevde problemer. Fokusen er på opplevelsen av leverte tjenester. Hovedfunnene er: Omfanget av problemer er at de er så store at det er et fellesproblem, og ikke noe som kun angår enkelt beboere. Hovedkonklusjonen er at TV-pakken ikke er tilfredsstillende per i dag! Kundeservicen til Homebase/Get er ikke tilfredsstillende og brukergrensesnittet til mange av tjenestene (TV-portalen, nettsidene/løsningen etc) holder ikke mål. Hovedkonklusjonen er at internett tilgangen ser ut til å fungere varierende; men i hvilen grad dette er på grunn av teknisk funksjonalitet og leveranse fra Homebase/Get, eller andre forhold er mer usikkert. Resultatene fra Skovbakken er i store trekk som resultatene fra gjennomsnittet av Homebase/Getkundene i Multinett undersøkelsen. Side 2 av 29

3 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 NOEN ASPEKTER VED SITUASJONEN Det er flere aktører tilknyttet TV-/internett situasjonen på Holmlia. De viktigste er: Bolig-sammenslutninger på Holmlia: Borettslag/sameier flest velger å satse på å ha en kollektiv primærløsning for TV-tjenester til beboerne. Alternativet er at hver andelseier/beboer selv måtte ordne seg dette. De fleste har valgt å gjøre dette via Multinett AS. Skovbakken borettslag: Borettslaget har ca. 252 boenheter. Borettslaget hadde Get via Multinett tidligere og gikk over til Homebase/Get i mars Multinett: Dette selskapet er eid av mange borettslag/sameier, hovedsakelig i Holmlia området i Oslo. Hovedformålet med selskapet er å eie og vedlikeholde en god infrastruktur for TV/internett /telefoni-tjenester, og på vegne av eierne sørge for gode anskaffelsesprosesser for tilsvarende tjenester. Eierne er ikke forpliktet til å bruke Multinett som kunder og kan velge andre løsninger. Selskapet har også kunder som ikke er eiere. Homebase/Get/NextGenTel: Disse selskapene er leverandører av TV-tjenester og internett-tilgang. De har/kan ha avtale direkte med borettslag/sameier, avtale med Multinett og på enkelt-tjenester som internett tilgang, avtale direkte med den enkelte beboer/andelseier. o Homebase = Get. Homebase er et heleid selskap av Get og har i 2011 blitt mer og mer integrert med hovedeieren. Ut i marked opptrer de som to selskaper, Get og Homebase, noe som ikke er uvanlig i næringslivet. Homebase/Get er sammenstilt i denne rapporten, men i spørreskjemaet har vi kun benyttet Homebase for ikke å forvirre beboerne, som ikke kjenner sammenhengen. TrendNett: Selskapet er et uavhengig firma som tilbyr ulike tekniske tjenester. Både Homebase/Get og Multinett benyttet seg av dem til teknisk oppfølging av sine kunder. Beboerne: Sluttbrukerne er de som har gitt sin stemme i denne rapporten. De er sluttbrukere/- kunder fordi de er indirekte i et eller to ledd (via boligsammenslutningen og eventuelt Multinett) kunder av en leverandør som Homebase/Get og de har muligens direkte avtaler med den samme leverandør eller andre leverandører (på telefoni, internett-tilgang etc). Hva er TV-pakken? Styrene i boligsammenslutningene på Holmlia har søkt å dekke grunnbehovet for TV m.m. i en avtale, normalt via Multinett. Elementene i denne kan forstås som: TV-kanaler: Et sett med de vanligste TV-kanalene til alle, og en mulighet for å få tilgang til andre kanaler. Sistnevnte kan bestå av en liten meny av kanaler man kan velge noen fra kostnadsfritt til kjøp av spesielle pakker eks. en sportspakke, en filmpakke etc Tilgjengelighet av andre TV-tjenester: En del av TV-avtalen er at andre tjenester blir tilgjengelig for beboerne enten ved at man får dem som en del av den større pakken eller ved at man selv må abonnere på disse. Leie av film, opptak av sendinger, programinformasjon osv er eksempler på slike tjenester. Tilgjengelighet av andre tjenester: Bredbåndtjenester som internett tilgang, ip-telefoni, TV på flere plattformer (TV, nettbrett, smarttelefon, PC) osv skal være mulig for den enkelte å benytte seg av. Side 3 av 29

4 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Brukervennlighet og kundeservice: Underleverandørene til Multinett skal kunne tilby i størst mulig grad god brukervennlighet og god kundeservice. Dette vil ofte bli sammenlignet med hva man har opplevd tidligere og hva man oppfatter som standard i markedet i dag. De ulike underleverandørene til Multinett har ulike kombinasjoner av dette og i denne brukerundersøkelsen berøres alle på et overordnet nivå. Avtale og prosess Borettslag/sameier som er eiere av Multinett har normalt to avtaleforhold til Multinett. Den ene er den generelle avtalen om leveranse av en TV-pakke og den andre er avtaleforholdet knyttet til valget av underleverandør (Homebase/Get, Get eller NextGenTel). I skrivende stund vurderer flere av aktørene ovenfor disse avtalene taktisk og juridisk. Slike vurderinger ligger utenfor denne rapporten. Arbeidet som er gjort (eller ikke gjort?) av Multinett og andre i forhold til utarbeidelse av kravspesifikasjoner (avklaring av behov/ønsker), hvordan prosessen(e) i forhold til valg av leverandører i siste runde eller kvaliteten på de avtaler som er inngått (eks. mangel på dagsbøter for manglende leveranser) er heller ikke en del vurderingsgrunnlaget eller analysen i denne rapporten. Side 4 av 29

5 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER TV-PAKKEN? Med 8% som sier at vanlig TV funger uten problemer og hele 22% til 35% som utrykker at man opplever vesentlig problemer (avhengig hvordan man ser på det), så er det klart at brukerne ikke opplever tilbudet fra Homebase/Get som tilfredsstillende. Fordelingen mellom svaralternativene er i samme retning som gjennomsnittet av Homebase/Get kundene har utrykt det i undersøkelsen. Beboerne ble bedt om å utrykke i tekst mer konkret hvordan de opplevde dette. Dette ligger i vedlegg til slutt i rapporten. Kvaliteten på den enkelte TV-kanal Respondentene ble bedt om å vise i hvilken grad de hadde opplevd noen problemer på den enkelte kanal. Problemtypene hadde tidligere fremkommet ut av intervjuer og analyser av vanlige klager til styrene. Side 5 av 29

6 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Et raskt blikk på tabellen viser at beboerne opplever problemer med kanalene. I gjennomsnitt på pakken er det 23,4% problemfri tilværelse på alle kanalene under ett! Dette er i praksis likt gjennomsnittet av Homebase/Get kundene. Vi kommenterer ikke enkelt kanaler. Leseren kan selv reflektere på at mer enn mange har problem med lyd på flere kanaler (6?), hakking og frysing virker normalt og EPG 1 ser omtrent ikke ut til å fungere. Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig (forutsett at de ikke hadde svart at den enkelte kanal fungerte problemfritt). Svarene 2 ligger uredigerte i vedlegg til slutt i rapporten. 1 Det siste problemområdet er muligens noe som ikke Homebase/Get kan lastes for, men så lenge som de ikke informerer om slike ting på en god måte, så vil mange gi dem skylden for at EPG (den elektronisk programguiden) ikke samsvarer med hva som sendes (iflg Homebase/Get dette skal være den enkelte kanals ansvar). 2 Metodisk er det flere fallgruver når vi skal fortolke de svar man har avgitt i en undersøkelse. Det er ofte de som er mest misfornøyde som vil uttale seg på slike spørsmål. Det er også vanlig at man ikke greier å frigjør seg fra tidligere oppfatninger når man blir spurt om noe fra en bestemt tidsperiode. I svarene ser vi f.eks. kommentarer knyttet til perioden før desember/januar (som de ble spurt om). Dette vil vi bare minne om slik at vi alle kan være litt forsiktige i de mer bastante konklusjonene i lesingen av svarene i denne (og andre) undersøkelser... Side 6 av 29

7 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER TV-TJENESTENE? Tjenestene her inngår i grunnpakken, selv om beboerne i utgangspunktet må betale ekstra få benytte seg av opptaksfunksjonen og film-leie. TV-portalen: Av de som har benyttet seg av informasjonssidene og funksjoner der, så er det i underkant av en tredjetall (27%) som opplever dette som tilfredsstillende, mens resten opplever problemer. Dette er omtrent som gjennomsnittet for Homebase/Get respondentene i undersøkelsen. Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig. Svarene ligger uredigerte i vedlegg til slutt i rapporten. Selv om disse er personlige inntrykk og ikke aggregerte inntrykk, så sitter man igjen med en opplevelse av at Homebase/Get bør arbeider med brukergrensesnittet på TV-portalen. Side 7 av 29

8 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Film-leie: Kun 8 % har prøvd å leie film. Vi har ikke spurt om hvor viktig dette tilbudet er for folk, så her er det igjen kommentarene som muligens vil gi oss et mer fyldiggjørende inntrykk. Kommentarene (se de uredigerte kommentarene til slutt i rapporten) er i flertall fra de få som har prøvd tjenesten / opplevd problemer. Mye går på problemer med funksjonalitet (problemer lik vanlig TV som hakkede bilder, frys etc) og en god del går på brukergrensesnittet som ikke oppleves som brukervennlig. Side 8 av 29

9 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Opptaksfunksjonen: Opptakerfunksjonen er viktig for beboerne. Det er kommet klart fram i henvendelser fra beboerne til styrene. I underkant av 70 % ser ut til å ha prøvd den, men under 11% er fornøyd med den. Dette er lavere enn gjennomsnittet for Homebase/Get respondentene i undersøkelsen. Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig. Svarene ligger uredigerte i vedlegg til slutt i rapporten. Sidekommentar: En del frustrasjon og muligens misforståelser kunne ha vært unngått ved å ha hatt bedre forklaringer på nettsiden, i guider og/eller muligens i TV-portalen. For eksempel så er det ikke alle som vet at dersom vi prøver å ta opp et program som skal gå fra kl. 19:45 til 20:00, og en sending har gjort at dette programmet er forskjøvet med 15 minutter, så vil opptakeren spille inn tidsrommet, ikke programmet. Opptakerfunksjonen følger EPG. Det er også rimelig å forvente at mange av beboerne ikke vet at denne kommer fra TV-selskapet/kanalen og ikke Homebase/NexGenTel etc. Så når TV-Norge sier på EPG at et barneprogram blir avspilt, mens det er en forsinket fotballkamp som vises, så er dette ikke ansvaret til distributøren! Mange har erfaringer fra tidligere med ShowView 3. Med dette systemet ble sendingen kodet og man kunne stille opptakeren inn på et program og det var programmet som ble tatt opp, og ikke tidsperioden. Når mange opplever problemer med å få tatt opp det de ønsker, så er det alltid noen som husker ShowView. Er det noe som er et alternativ i dag? Svaret kunne også ha inngått på en informasjonsside til leverandøren. 3 Mer om ShowView: Side 9 av 29

10 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER KUNDESERVICEN? En del av innsalget av Homebase/Get og NextGenTel var at de skulle gi god kundeservice. Konkret kan det forstås på mange måter, men styrene valgte blant annet basert på løfter om gode brukerveiledninger/guider på hjemmesidene god kundestøtte via telefon brukervennlig nettsider og en brukervennlig TV-portal (og naturligvis fungerende tjenester) [En annen måte å tolke god kundeservice er at det minimum skulle være på nivå med det man var vant med fra tidligere leverandør!] I snitt har halvparten av de spurte vært i kontakt med kundeservice i perioden dvs måneder etter ny leverandør var på plass. Det må sies å være mye, spesielt når vi vet fra henvendelser til styrene og anekdotisk at mange har gitt opp kundeservice og dermed ikke henvender seg dit. Av disse er 19% fornøyd med den service de har opplevd å ha mottatt. Det er ikke godt nok, men det må kanskje forstås også i lys av at folk ønsker å få orden på basistjenester som ennå ikke er tilfredsstillende (som hakkede TV-bilder og dårlig opptakerfunksjon) som ikke kundeservice kan gjøre noe med på kort sikt. Svaret i Skovbakken er uansett lavere enn gjennomsnittet i undersøkelsen som er på 50% som var fornøyd med kundeservicen. Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig. Svarene ligger uredigerte i vedlegg til slutt i rapporten. Side 10 av 29

11 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER INTERNETT? Beboerne må ikke benytte samme leverandør for å få internett som benyttes for TV men det inngår i leveransen via Multinett at leverandøren skal kunne levere god internett tilgang til meget konkurransedyktige priser til beboerne. Mange vil naturligvis benytte seg av TV-leverandøren for internett, når de først er i boligen (ca. 70% gjør dette av Multinett kundene iflg våre tall 4 ). Kvaliteten på leveranse av internett-tilgang er viktig i dagens samfunn! Hva vet vi om kvaliteten per i dag? I gjennomsnitt er litt over 40% av alle Homebase/Get kunder fornøyde, mens i Skovbakken er 54% fornøyd med internett tilgangen. Hallagerbakken har hele 80% som er fornøyde på januar målingen. Her vet vi ikke hva som ligger bak svarene basert kun på undersøkelsen. Opplevelsen av varierende eller svært dårlig internett-forbindelse kan være noe som leverandøren er 100% ansvarlige for, men det behøver ikke å være det. Når vi legger til kunnskap fra hva Multinett og/eller Trend Nett har observert på mange hjemmebesøk og andre målinger så er det grunn til å tro at en vesentlig del av er knyttet til manglende kompetanse hos brukerne. F.eks. så forstår ikke mange hvordan man bør stille inn en trådløs ruter eller karakterforskjellene på nettløsningen som man muligens har på en stor arbeidsplass og det som tilbys vanlige (for-)brukere. Hos enkeltbeboere kan det også forekomme at det lokale nettverket som kontakter i veggen osv er skadd. Dette er i så fall et ansvar som ligger hos andelseier, huseier ( borettslaget) og/eller Multinett. Vi tar sjansen på konkludere med at internett tilgangen ser ut til å fungere varierende; men i hvilen grad dette er på grunn av teknisk funksjonalitet og leveranse fra leverandøren, eller andre forhold er mer usikkert. Men det behøver ikke å hindre leverandørene å lage bedre veiledninger på sine kundeservice sider! 4 Noen vet åpenbart ikke hvem de har som internett leverandør, men ift hovedtendensene her er det ikke viktig. Side 11 av 29

12 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 ANDRE SAMMENHENGER Det er flere interessante sammenhenger som kan være interessant å utforske nærmere som om det er statistisk sammenheng mellom hvordan internett hastigheten oppleves og adressen, for å identifisere om det er svakheter i infrastrukturen, eller å sjekke ut sammenheng mellom kompetanse (spm 2) og Hvordan fungerer internett forbindelsen (spm 24)? TV-portalen: Hvis ja, hvordan synes du den fungerer? (spm 8) Filmleie: Hvis ja, hvordan synes du den fungerer? (spm 11) Opptakerfunksjon: Hvis ja, hvordan synes du den fungerer? (spm 16) Vi har ikke sette denne typen analyser som hensiktsmessig ut fra rapportens formål. Side 12 av 29

13 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 INNBYDELSEN - DISTRIBUSJON Spørreskjemaet ble lagt ut på hjemmesider til sameier/borettslag og distribuert via oppslag og utdeling av informasjonsskriv i den enkeltes postkasser. Fra papiret : Eksempel fra og Side 13 av 29

14 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 DEN LILLE SKRIFT Undersøkelsen er utført av Bjørn Tommy Tollånes gjennom sitt firma TarCom. Tollånes er også styremedlem i Hallagerbakken borettslag med ansvar for TV/internett o.l.. Tollånes har ingen kommersielle interesser i noen av selskapene som er omhandlet i denne rapporten. Dersom det ikke er eksplisitt nevnt, er ansvaret for undersøkelsens kvalitet og rapportens konklusjoner forfatterens ansvar. Alle rettigheter til denne undersøkelsen innehas av TarCom/Bjørn Tommy Tollånes. Det gjelder underliggende data, analyser og enhver representasjon av disse. Bruk av dette helt eller delvis må på forhånd avtales med rettighetsinnehaver. Metodeteknisk Type: Distribusjon: Webbasert spørreundersøkelse Det var ikke mulig å besvare den på papir. Dette ekskluderer folk uten tilgang på internett. Styrene i bolig-sammenslutningene ble invitert til å bidra til å få realisert denne undersøkelsen ved å informere på egne websider, sette opp oppslag og spre et informasjonsskriv (og et purre-skriv) i postkassene til den enkelte. Svarprosentene i det enkelte borrettslag/sameie antar vi reflekter om det ble gjort. Tidspunkt: 2. til 23. januar Respondenter: Sitater: Teknisk info N=37 komplette besvarelser fra respondenter i Skovbakken borettslag som har Homebase/Get via Multinett som leverandør. Skovbakken borettslag hadde 37 (ca. 15% svarprosent) respondenter om gav komplette svar i denne undersøkelsen. Det er kun komplette besvarelser som er benyttet i rapportene/analysene. Respondentene i Skovbakken har svart omtrent som gjennomsnittet i Homebase-delen av undersøkelsen, så vi antar at svarene er rimelig representative for beboerne. Alle tekstmessige oppfatninger/svar fra respondentene er tatt med uredigert. Undersøkelsen ble gjort med programvaren LimeSurvey, og deler av analysen er gjort med Microsoft Excel og statistikkpakken PASW Statistics/SPSS. Sikkerhet: en enkel cookie mekanisme for å unngå at folk kunne svare flere enn en gang Side 14 av 29

15 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 INVITERTE BOLIG-SAMMENSLUTNINGER Disse bolig-sammenslutningene ble inviterte til å delta i undersøkelsen. De er enten kunder av Multinett, eiere eller begge deler. Invitasjonen kom via en forespørsel til styrene. Når svarprosenten er ekstremt dårlig så antar vi at beboerne ikke ble informerte om undersøkelsen. Side 15 av 29

16 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 BRUKERERFARINGER: FUNGERER TV-PAKKEN? Beboerne ble bedt om å utrykke i tekst mer konkret hvordan de opplevde dette. Dette ble utrykt slikt (det er ikke foretatt noen redigeringer i teksten!): Hakkede bilde,bildet fryser. Problemer med opptak, enten har det ikke blit noe opptak,eller så er opptaket dårlig. Alltid når vi ser på opptak stopper opptaket,får spm om vi vil slette opptaket, må da startet fra beg igjen. Før kunne man sette opptak på program når man feks kom midt i program,og det ble tatt opp fra beg av programet, nå fungerer ikke dette lengre. Opptakslisten er bare rot, får ikke tilgang til alle opptak. Det går treigt å skifte kanal. Bildet kan noen ganger henge seg opp og det kommer en pipelyd. Opptaksfunksjonen fungerer dårlig! Opptaket blir hakkete å se på og bildet kan henge seg opp. Det går dessuten ikke an å sette på serieopptak. Internett faller oftere ut nå enn da jeg hadde GET. Opptak er som regel med hakking i bilde og lyd. I blant kan den henge seg opp, og skjermen blir helt hvit. Noen ganger ser man heller ikke programlisten. HD-kanalene hakker mest ved oppstart, noe mindre hakking etter hvert, men langt fra bra. Det samme gjelder for min tilleggspakke (BBC Entertainment) Internett og telefon er tilfredsstillende,men ikke utmerket. Treghet i reaksjon mellom fjernkontroll og dekoder Forvrenging av lyd Ikke muligheter for serieopptak???? Bildet "fryser" seg noen ganger på opptak Feil i programinfoen Har erfart at visse TV-kanaler detter ut til tider. ikke lyd på NRK 2 På Internet side Homebase i jul og romjula gjorde oppgraderinger av sider og har vart umulig sette på opptak kanaler. Noen gang filmer på opptak funksjon bare kan ikke se eller på grunn av noe er ikke tatt opp. Restart av tuner 3-4 g pr. uke. Nett og tlf er stadig nede og support svarer ikke på tlf. Bildene hakker og stopper opp i perioder. Noen ganger må jeg restarte, for å få fram bilde. Min beskymring går hovedsaklig ut på selve dekoderen og hvordan portalen fungerer. Dekoderen er rett og slett for treig, ønsker du å "bla" fort gjennom kanalene vil den fryse seg, til tider må man da slå den av og på. Ønsker du å ta opp et program er du ikke sikker på om den vil bli tatt opp da det kan hende dekoderen bare har fryst seg i løpet av dagen og du har jo ikke visst om det dermed er det opptaket i blitt gjordt. Det er veldig uoversiktlig meny og program guide. Sist jeg prøvde å finne ut av hvordan serie opptak fungerer gikk ikke degt så bra, jeg gav opp til slutt og har ikke orket å prøve etter det. Det går ikke an å spole tilbake på den kanalen man sitter og ser med mindre du har trykket på opptak...jeg mener hvis du gikk glipp av noe som akkurat skjedde mens du så på programmet bør det gå an å bare kjapt spole tilbake. Kanalene blir borte fra tid til annen men har blitt immun mot det nå, litt synd men er plutselig TV2 ut av drift og det ikke hjelper å starte på nytt er det bare å se om det er noe annet på andre kanaler og nøye seg med det. Jeg har ikke notert meg alle gangene det er skjedd og husker ikke når det skjedde sist med hvilken kanal, men det er fordi jeg bare ikke orker å ringe og stresse med det lenger ( derfor har jeg ikke noe stort å krysse av på neste spørsmål) Jg r veldig irritert ovet tv pakken som blir levert av homebase, d r ikke mulig å ha så DÅRLIG tjeneste pr dags dato, vil gjerne ha tilbake GET svårt ändra mellan kanaler krångligt med upptag,favoriter m.m. dålig programöversikt upptag pausering fungerar inte bra Bildet "fryser" i korte perioder. Manglende teksting på norsk av utenlandske programmer 1. NRK2 har vi ikke hatt tilgang på de siste månedene. Når vi trykker på nrk2, får vi den siste viste kanalen. som f.eks tv3. NRK2 HD har bilde, men ikke lyd. 2. Lydkvaliteten er forferdelig. Vi må dra ut kontakten til bokse hver dag før vi starter, og flere ganger i løpet av dagen. 3. Infoen som skal komme opp når du f.eks bytter kanal fungerer 60% av tiden. NRK 2 virker ikke, kun NRK 2 HD og ofte med hakkende bildekvalitet. Jeg har god erfaring med Homebase. Jeg er i utgangspunktet godt fornøyd, men synes det er litt dumt at opptakene "hakker" når man spiller dem av. Juleperioden og nå, opptak er skurrete lyd skaper nærmest litt høyt,hakkete bildekvalitet innimellom på disse kanalene,nrk 1,TV2,TVNorge,TV3 dårlig kvalitet. Blir dårlig opptak. Tar veldig veldig lang tid når man skal velge arkiverte opptak,teksten vent litt bør endres til vent en stund. ser under at spørsmålet kommer jeg har bare tatt opp fra disse jeg har nevnt. har sette på HD kanalene de er ikke til å se på. Side 16 av 29

17 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 En del hakking på HD kanaler, dårlig lyd på HD. Løst nylig. - Internett-hastigheten er ofte dårlig. Verst er det i helgene (jeg betaler for 5 Mb, mens Post- og teletilsynets speedometer sier at jeg noen ganger får langt mindre, av og til under 1 Mb. (Jeg er usikker på om dette er blitt bedre etter jul -- jeg var bortreist i jula.) - Bilde og lyd hakker og faller fra hverandre. Svært høye, ubehagelige ulyder. Kanskje det er et mønster at det skjer når mange ser på TV samtidig, f.eks. fredags kveld på NRK. (Det skjedde ofte i 2011, men jeg har også opplevd det etter jul.) - Avspilling av tv-programmer som er tatt opp hakker stort sett hver eneste gang (også etter jul). Jeg har aldri sett på TV fra denne tilbyderen, jeg bruker kun internett. Bilde og lyd hakker fortsatt på noen av HD kanalene. Live tv kvalitet er jevnt over OK. Er opptak og portal løsningen som er ustabil / treg. NRK TV 2 har aldri virket.og på denne kanalen kommer enten det siste jeg så eller noen helt annet. Er heller aldri lyd. Alle kanalene "hopper" og blir borte i noen hundredeler/sekunder. Deler seg opp i små firkanter. HD kanalene får jeg heller ikke lyd på Til tider hakking i bildet og dårlig synkronisering bilde/lyd. BBC pakken som jeg har, er ustabil. Hakker og skraper på lyd, men ikke hele tiden Dårlig lyd eller bildekvalitet på noen av kanalene, dobbel skjerm (ser tv-kanalen pluss en annen kanal i bakgrunnen), en av tv-kanalene kunne høres, men ikke sees, og vice versa, og en av kanalene funket ikke flere måneder, og nå har den dårlig bildekvalitet. Systemet er ikke gjennomtenkt verken fra bestillerens eller leverandørens side. Systemet krever både et modem og en dekoder hos hver enkelt beboer dessuten fungerer ikke systemet signalmessig optimalt. Systemet krever også mye kabler og av kablene har signalkablene en meget dårlig bøyradius dvs. veldig stive. Vi foreslår at man bytter system og plasserer dekoderene i sentral som hver enkelt beboer kan bestille f.eks. TV standardpakke og eventuelt ekstra kanaler etc.. Systemet vill da bli betydelig enklere med mindre utrustning og kabler hos hver enkelt beboer dessuten vill systemet bli betydelig enklere å vedlikeholde for alle parter. Vanlige TV-sendinger oppleves som bra men visning av opptak/filmleie inneholder en god del hakking i lyd og/eller bilde. Veldig irriterende. Hakkete tv-sending Når man tar opp programmer hakkete (meget dårlig) Nature bla faller ut over lengere perioder. TV fryser/henger og må restartes ved å trekke ut alle kontakter. Hvilke kanaler som er verstinger, er ikke registrert. Lite brukervennlig at ved bruk av HD er de/den første kanalene uten lyd. Burke kunne få flyttet kanalene etter egen ønske. Mulig det er en brukeveiledning for dette. Har ikke behov for NRK tegnspråk ønsker erstattet med annen kanal. Benyttet verktøykassen for å switche over til HD igjen. Ved uttrekk av alle kontakter har det hendt at dette har "hoppet" ut og må reinstalleres. Kvaliteten på den enkelte TV-kanal Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig (forutsett at de ikke hadde svart at den enkelte kanal fungerte problemfritt). Her er de uredigerte svarene: Som beskrevet ovenfor, hakkede bilder, bilde som fryser.når man feks ønsker å se på filmkanalen, så hopper den over til en annen kanal,går da ikke an å se kanalen i det hele tatt, flere kanaler dette skjer på..lyden fungerer ikke på noen av HD kanalene. Det største problemet er at bildet fryser og blir kornete. Da kommer det en høy pipelyd. Det leveres ikke det vi betaler for. Arrogant kundebehandling ("det er bare vi som kan noe om dette - skru av og vent"). Aldri kompensasjon for manglende levering. Hakkete bilder og "frysing". Homebase r så DÅRLIIIG, at d aldri skulle ha vært tv og internett fra dem vennligst fåå dm borrrttt Vanskelig å huske på hvilke kanaler det ikke alltid fungerer. Men nrk1+nrk2 er det av og til ikke samsvar mellom lyd og bilde + at bildet fryser og hakker. Nrk2 mangler teksting. 1. NRK2 har vi ikke hatt tilgang på de siste månedene. Når vi trykker på nrk2, får vi den siste viste kanalen. som f.eks tv3. NRK2 HD har bilde, men ikke lyd. 2. Lydkvaliteten er forferdelig. Vi må dra ut kontakten til bokse hver dag før vi starter, og flere ganger i løpet av dagen. 3. Infoen som skal komme opp når du f.eks bytter kanal fungerer 60% av tiden. Negativt: generelt problematisk med opptak. Filmopptak fungerer kun en sjelden gang og er ikke troverdig. Fjernkontroll reagerer tregt. Selv om reinnstallering foretas jf. tilsendt bruksanv. blir det ikke bedre. Side 17 av 29

18 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Ingen av de nevnte HD kanalene velger jeg bort, da disser er veldige dårlig kvalitet, men har et stort ønske at de blir bra og kan få tatt opp. Dere har store utfordringer jeg har hatt endel saker og ringt masse. Nå begynner jeg å tro at det kan bli bedere, men først bevis. Jeg husker ikke hvilke kanaler det gjelder og har derfor bare svart for NRK1. (Da måtte jeg ført logg...) Problemene kan godt ha vært på andre kanaler enn NRK. Nrk2 fungerer ikke, når vi blar til kanalen fryser bildet, og vi må jobbe med fjernkontrollen for å komme videre i kanalene. De gangene bildet fryser / hakker eller lyd er ustabil er gjerne ved kanalbytte. Virker som den må tenke seg om et par ganger før den får "tunet" seg. Noen ganger hvis lyd er borte, må bytte til annen kanal for så å bytte tilbake, så kommer lyd. Se svar over. På alle HD kanalene fryser bildet innemellom Kanalene har hatt bildeproblemer, noen av dem sees men kan ikke høres og andre høres men kan ikke sees. Bildene fryser fast, lyden er feil og har hatt dobbel skjerm. Den spanske kunne vi ikke se i 2 måneder, og noen ganger så man bildet på den finske tv-kanalen og lyden fra den spanske. Se våre ovenstående kommentarer. Stumlyd når man skifter kanal Generelt dårlig fremføring når man ser på program som man har tatt opp (hakkete) Oftest ok,men noen problemer som over. Det har vært problemer med at Progamoppsettet har ikke fulgt de faktiske programmene? BRUKERERFARINGER: FUNGERER TV-TJENSTENE? TV-portalen: Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Radioen fungere av og til dårlig, fryser. Siden fryser av og til når skal søke gjennom programmer Det går veldig treigt å navigere på siden. Den er uoversiktlig. Tungvint å finne fram til opptak. Menyen kan henge seg opp. Gammeldags og ufullstendig Får ikke bestilt serieopptak. Min beskymring går hovedsaklig ut på selve dekoderen og hvordan portalen fungerer. Dekoderen er rett og slett for treig, ønsker du å "bla" fort gjennom kanalene vil den fryse seg, til tider må man da slå den av og på. Ønsker du å ta opp et program er du ikke sikker på om den vil bli tatt opp da det kan hende dekoderen bare har fryst seg i løpet av dagen og du har jo ikke visst om det dermed er det opptaket i blitt gjordt. Det er veldig uoversiktlig meny og program guide. Sist jeg prøvde å finne ut av hvordan serie opptak fungerer gikk ikke degt så bra, jeg gav opp til slutt og har ikke orket å prøve etter det. Det går ikke an å spole tilbake på den kanalen man sitter og ser med mindre du har trykket på opptak...jeg mener hvis du gikk glipp av noe som akkurat skjedde mens du så på programmet bør det gå an å bare kjapt spole tilbake. Kanalene blir borte fra tid til annen men har blitt immun mot det nå, litt synd men er plutselig TV2 ut av drift og det ikke hjelper å starte på nytt er det bare å se om det er noe annet på andre kanaler og nøye seg med det. Jeg har ikke notert meg alle gangene det er skjedd og husker ikke når det skjedde sist med hvilken kanal, men det er fordi jeg bare ikke orker å ringe og stresse med det lenger. Homebase r bare dårliiiiiig Syns det går tregt, og blir ofte hengende, så vi styrer unna. Når generelt TV-funksjonene har vært så lite troverdige, er det ingen grunn til å tro at filmleie vil fungere bedre. Lite oppdatert filmutvalg, tv-programmet "henger" noen ganger. Portalen som sådean er grei, men det er noe treg respons når vi setter programmer til opptak. - Menybildene til Homebase på TV er vanskelige å lese - svært liten størrelse på skriften og generelt uskarpt bilde. - Menybildene er ikke sentrert skikkelig på skjermen. Ytterkantene faller utenfor. Side 18 av 29

19 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Jeg får all min underholdning via internett. Hadde jeg fått bestemt hadde sikkert TV vært valgfritt mens internett ikke var det, haha :-D Utrolig treg, må vente flere sekunder før den skifter etter tastevalg. Noen ganger følger ikke bildet med og menyene blir "liggende" over hverandre i bildet. må da gå ut av portalen og inn igjen for å begynne på nytt. Den tar ikke alltid opp det du skal ta opp. Og det er ikke alltid den tar opp hele programet selv om tide er riktig Irriterende med reklame ("info") for salg/ leie av film. Var en stund ute av funksjon, ergerlig når vi hadde planlagt å ta opp film og serie. Ellers ok Opptak direkte fra meny tar evigheter!!!! Det tar opptil 2 min før man får bekreftelse på at opptaket vil bli satt igang. Virker tregt og lite intuitivt. Mulighet for å sette på serieopptak og å gjennoppta et opptak der jeg sluttet savnes. Dessuten opppleves det som ganske sært at jeg må betale ekstra for å ta opp programmer på tvkanaler jeg har i pakken min. Syntes den fungerer veldig tregt og man må trykke mange ganger på kontrollen.også uoveriktelig oppsett:med svart bakgrunn og vankslige menyer. Benyttet verktøykassen for å switche over til HD igjen. Ved uttrekk av alle kontakter har det hendt at dette har "hoppet" ut og må reinstalleres. Film-leie: Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Bildet fryserr, hakker av og til Går treigt å pause filmen og state igjen, samme problem med opptak. Uaktuelt filmer(gamle). kostar pengar Har hørt at filmleien er ustabil og har veldig dårlig lydkvalitet. Siden vi ikke er tilfreds med Homebase, er det ikke interessant å benytte seg av filmleien. Hadde vi vært fornøyd med Homebase ville vi mest sannsynlig benyttet oss av filmleie. Jeg forstår ikke hvordan man betaler for filmleie, så jeg har kun leid en gang. Hvorfor ikke leid film, pga skepsis. Vi føler at det blir like dårlig som en del av produktet Homebase er. Kjøper filmer og familene setter seg trygt ned for å se og nyte en god film og mat. God kvalitet på bilde og lyd. Leier film via tjenester på internett. Altfor dyr Lyd/bilde hakker. Opptaksfunksjonen: Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Noen ganger fungere ikke opptaket i det hele tatt, ellers er det dårlig bildekvalitet, bildet fryser og hakker.noen ganger er det bare deler av opptaket som fungerer. Hakking, frys av bildet, ikke serieopptakfunksjon. Det er derfor lite attraktivt å ta opp programmer! Stort sett alle opptak har hakking i bilde og lyden Bildet på opptak "fryser" av og til Mangler muligheter for serieopptak Veldig treg reaksjon fra jeg trykker på kanpp for opptak til jeg får melding om at opptak er lagt inn Noen gang filmer på opptak funksjon bare kan ikke se eller på grunn av noe er ikke tatt opp. Får ikke bestilt serieopptak, og det er vanskelig å bestille mange dager fremover. Ønsker du å ta opp et program er du ikke sikker på om den vil bli tatt opp da det kan hende dekoderen bare har fryst seg i løpet av dagen og du har jo ikke visst om det dermed er det opptaket i blitt gjordt. Skjedde ganske ofte så jeg sluttet å ta opp, dermed slapp jeg å tenke på om det har gått bra idag eller ikke. Sist jeg prøvde å finne ut av hvordan serie opptak fungerer gikk ikke det så bra, jeg gav opp til slutt og har ikke orket å prøve etter det. tror rett og slett det ikke er mulig og hvis det er mulig så er det bare alt for dårlig og komplisert fremgangsmåte. Side 19 av 29

20 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Homebase boxen klikker så ofte at jg gir opp Syns det var tungvint å bruke den. Vi ønsker oss en enklere måte å ta opp på samt serieopptak. opptak fungerer dårlig, virke oftest ikke. Vaskelig å kontrollere med fjernkontorll. Samme som over: tv-programmet "henger" litt av og til, og opptakene hakker ved avspilling. Dårlig da mener jeg, tar altfor laaaang tid før den kommer med, er akivert i opptaks...utrygg må alltid sjekke at den ligger i arkiv. I perioder veldig mye hakking ved avspilling. Spesielt i romjulen var det håpløst å se på opptak. - Avspilling av tv-programmer som er tatt opp hakker stort sett hver eneste gang (også i 2012). - Å sette TVprogrammer på opptak ved hjelp av homebase.no på internett fungerer ikke selv om Hombase tilbyr tjenesten. Opptaker funksjonen har blitt dårligere etter oppgradering. Tar en evighet fra man trykker på opptaksknappen til bekreftelse om at opptak er registrert. Hakking og lyd blipp i opptak har også kommet tilbake. Frustrerende at man nå kun kan gjøre opptak via fjernkontrollen og ikke via Web lengre. Når skal se opptak bruker den en evighet på å finne frem listen over opptak og bla seg frem og tilbake i den. I tillegg er det uheldig at man ikke kan stoppe å se et opptak og begynne igjen på samme plass etterpå. Man må begynne på begynnelsen og spole seg frem. Etter oppgradering har den også begynt å "kutte" opptaket for tidlig, altså før programmet er ferdig. At man kun kan sette igang opptak ut fra EPG info og ikke manuelt kan sette inn kanal og til fra tidspunkt er også dumt. Spesielt siden EPG informasjonen har vært en del ustabil, og dem stemmer ikke bestandig. Som sagt tidligere det er ikke alltid man får hele programet Fungerer vel slik den skal - når den virker. Opptak fra web fungerer ikke, fra meny tar det lang tid, og det er ikke alltid det er opptak selvom programmet sier at det er der. Det er svart. Lyd/bilde hakker Opptakene blir veldig hakkete Har flere ganger opplevd at når man pauser og starter programmet igjen stopper det etter en stund og man mister det man har pausa/spilt inn.det har også hendt at innstilte programmer ikke blir spilt inn.får heller ikke til serieopptak.vet ikke om det går,men skulle gjerne gjort det. Opptak utstabilt. Når reklame er forlange(?) får man ikke med hele opptaket, eller jeg har måttet trykke på opptak 2 ganger, når programoppsett går over 2 tidanvisninger. Eller har det vært at program og reell visning ikke har vært i samsvar? Ønsker mer opptakstid BRUKERERFARINGER: FUNGERER KUNDESERVICEN? Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Kundeveiledere er hyggelige, men det skjer likevel ingen bedringer,forandringer i forhold til problemene jeg rapporterer. Brukt websiden for å få pinkode for filmleie. Synes hjemmesiden er tungvint lagt opp. Har meldt et problem til Homebase for lenge siden og fått sms om at jeg skulle kontaktes for utsjekking, men det skjer ikke. Må raskere reagere på problemer.jeg har ikke så mye tid å skrive eller å prate med kundeservice. Arrogant og avvisende De er hyggelige, det tar ganske lang tid å komme igjennom men det får nå bare være. Det som er dumt er at de snakker til deg fra et "manus". Du kan prøve så mye du vil å forklare dem "jeg har sett alle kontaktene står i og jeg har prøvd å starte dekoderen på nytt, jeg har plugget den ut fra strøm kontakten og ventet en liten stund deretter plugget den inn igjen men fortsatt så skjed det ingenting og det er derfor jeg ringer nå" etter å sagt alt dette håper du jo at den personen vil forstå at det ikke er en helt "blank" person på den andre siden av linjen men det er ganske morsomt når de likevel spør "den ledningen som du har tatt ut har du satt den inn igjen?" De som jobber der har ikke peiling på hva som skl gjøres og må vente uendlig lenge for å få svar Side 20 av 29

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Intro/Portaltasten/TV-portal

Intro/Portaltasten/TV-portal Brukerveiledning Intro/Portaltasten/TV-portal Velkommen til Homebase! Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder med

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT]

SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT] SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT] SAMMENDRAG... 2 NOEN ASPEKTER VED SITUASJONEN... 3 FUNGERER TV- PAKKEN?... 4 FUNGERER TV- TJENSTENE?... 10 FUNGERER KUNDESERVICEN

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag.

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Multinett leverer i dag signaler for TV gjennom eget nettverk til blant annet Skovbakken borettslag. Underleverandør for TV-signaler som

Detaljer

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Innholdsfortegnelse Installere antenne 4 Se TV allerede nå! 5 Koble SMART-boksen til TV-en 6 Feilsøking 9 Koble til fjernkontrollen 10 Koble SMART-boksen til

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Brukerundersøkelse: Kommunikasjonsavtale og hjemmeside

Brukerundersøkelse: Kommunikasjonsavtale og hjemmeside Trondheim 23.05.16 Brukerundersøkelse: Kommunikasjonsavtale og hjemmeside Årsmøtet i Beboerforeningen Porthuset 31.03.2016 ønsket at styret undersøkte tilfredsheten med dagens kommunikasjonsavtale, samt

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN Ny fjernkontroll Fjernkontrollen er spesielt tilpasset din nye tv-opplevelse og har flere funksjoner som gjør det enkelt å styre tv-en og Get-boksen. Get tv-app som fjernkontroll

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN 1 Fjernkontrollen s. 3 Koble til bredbånd s. 4 Pause, spole og opptak s. 5 Finn frem i menyen s. 6 Finn tv-kanal s. 7 Start forfra s. 8 Reprise s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Styret har notert seg at det er en del spørsmål og uro rundt valg av ny TV- og bredbånds-leverandør for borettslaget. For å sikre at alle andelseiere

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Trollåsen, 30/11 2009 Innkalling til informasjonsmøte i musikkrommet på Vassbonn skole onsdag 9/12 kl 19.00 Flere beboere har siden sommeren ytret ønske om et større

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen Bytte av TV- og bredbåndsleverandør Informasjon om avtalen Informasjonsskriv nr 2 Januar 2017 Valg av ny TV- og bredbåndsleverandør Styret har over lenger tid vurdert flere leverandører for TV- og bredbåndstjenester

Detaljer

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV 1. kvartal 2015 Gratulerer med ny TV Analog slukking Film-nyheter Kom i gang med WiMP KABEL-TV Kundenytt Gratulerer med ny TV Nå kan du bruke ipad-en til å boltre

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold Funksjoner for fjernkontroll 3 Hva er Get filmleie? 4 1 Trykk på filmtasten 6 2 Velg film 7 3 Bekreft leie av film 7 Flere funksjoner

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Get tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om Get... 2 Tilbud

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Digital-TV og bredbånd fra RKL

Digital-TV og bredbånd fra RKL et andelslag drevet og eid av tilknyttede borettslag og vel i Rælingen Digital-TV og bredbånd fra RKL Produktoversikt og utvalg fra DIN egen kabel-tv- og bredbåndsleverandør www.rkl.no Tlf. 9400 7500 En

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård?

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? LYNET INTERNETT Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres til en lavere pris enn dere betaler

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL Ta det første steget Følgene av hørselstap er ikke begrenset til å gjelde bare den hørselshemmede personen. Hørselstap har også en stor innvirkning på familie, venner

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå TV Video On Demand Internett Telefoni Alt du ønsker deg. Kryss av for dine valg, og send det inn til oss så formidler vi din bestilling! Innen kort tid vil

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER Til Borettslaget 16 februar 2012 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007 Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [] Bergen, 19. november 2007 Tilbud til Ospeli borettslag på tv, bredbånd og telefoni fra BKK levert over fiber helt hjem Bredbånd fra BKK gir mulighet

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Brukerveiledning. Tilkobling fibersentralen...side 2. Forsterkere trådløst nett...side 4. Get Filmleie...side 7

Brukerveiledning.  Tilkobling fibersentralen...side 2. Forsterkere trådløst nett...side 4. Get Filmleie...side 7 Brukerveiledning 3net AS Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen Tlf. 77 77 0499 kunde@3net.no Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av epost...side 3 Forsterkere trådløst nett...side 4 Get TV-App...side

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 1. Våre serviceledere og medarbeidere bruker Samsung Nexus men man kan bruke alle typer android telefoner (ikke Iphone

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer?

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? LYNET INTERNETT Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres uten investeringer

Detaljer

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1 Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei Fiberutbygging på Holmlia August 2012 30/8/12 1 Infrastruktur Viktige økonomiske utfordringer Ø HFC nettet eldes og trenger mye vedlikehold Ø Største utfordring

Detaljer