MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE"

Transkript

1 MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE S LUTTBRUKERNES OPPLEVELSER AV TV- OG INTERNETT TJENESTENE I JANUAR 2012 SKOVBAKKEN BORETTSLAG Hovedfunn... 2 Noen aspekter ved situasjonen... 3 Fungerer TV-pakken?... 5 Fungerer TV-tjenestene?... 7 Fungerer kundeservicen? Fungerer internett? Andre sammenhenger Innbydelsen - Distribusjon Den lille skrift Inviterte bolig-sammenslutninger Brukererfaringer: Fungerer TV-pakken? Brukererfaringer: Fungerer TV-tjenstene? Brukererfaringer: Fungerer kundeservicen? Spørreskjemaet fra undersøkelsen BJØRN TOMMY TOLLÅNES 1 7. F E B R U A R V E R S J O N : 1

2 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER DET? Bakgrunnen for undersøkelsen er dialog med eiere og kunder, tilbakemeldinger fra leverandørenes kundeservice og vår egen servicepartner som tilsier at tjenestene ikke er gode nok hos alle. Multinett mottar også meldinger direkte fra kunder som ikke føler de har blitt hjulpet hos leverandørens kundeservice, samt opprettet samarbeid med leverandørene for å løse enkelte saker som har vært uløste over for lang tid. Denne erfaringen gjør at det er både riktig og nødvendig å søke grundig informasjon om hvordan kundene opplever sine tjenester. Denne rapporten er basert på en enkel analyse av tallmateriale. Det er mulig å analysere dette mer avansert statistisk, men per nå oppfattes ikke det som hensiktsmessig. Svarprosenten i den enkelte bolig-sammenslutningene varierer sterkt og dermed vil representativiteten i den enkelte boligsammenslutningen også variere. Denne rapporten er basert på en undersøkelse i januar 2012 for Multinett, der svarene for Skovbakken borettslag er trukket ut. Noen av svarene er relatert til gjennomsnittstallene for Homebase/Get-kundene i undersøkelsen og naboborettslaget, Hallagerbakken borettslag. HOVEDFUNN Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe fakta for å ha et bedre grunnlag for diskusjoner enn løsrevede rykter og personlige erfaringer. Vi er interessert i å avdekke omfanget av eventuelle problemer og deres karakter. Undersøkelsen tar for seg opplevelsene i desember 2011 og januar 2012, men vi må anta at svarene er preget av tidligere opplevelser av situasjonen. Hva som ikke ligger i rapporten? Vi har i ikke undersøkt hvordan beboerne oppfattet tjenesten før skifte av leverandør da alle parter har akseptert forståelsen av at leveransen ikke har vært tilfredsstillende. I tillegg er det meget vanskelig metodisk i ettertid å beskrive situasjonen før skifte. Det fremkommer ikke av denne rapporten hva leverandøren(e) har forpliktet seg til å levere boligsammenslutningene via Multinett. NB! Rapporten omhandler heller ikke mulige årsaksforhold til opplevde problemer. Fokusen er på opplevelsen av leverte tjenester. Hovedfunnene er: Omfanget av problemer er at de er så store at det er et fellesproblem, og ikke noe som kun angår enkelt beboere. Hovedkonklusjonen er at TV-pakken ikke er tilfredsstillende per i dag! Kundeservicen til Homebase/Get er ikke tilfredsstillende og brukergrensesnittet til mange av tjenestene (TV-portalen, nettsidene/løsningen etc) holder ikke mål. Hovedkonklusjonen er at internett tilgangen ser ut til å fungere varierende; men i hvilen grad dette er på grunn av teknisk funksjonalitet og leveranse fra Homebase/Get, eller andre forhold er mer usikkert. Resultatene fra Skovbakken er i store trekk som resultatene fra gjennomsnittet av Homebase/Getkundene i Multinett undersøkelsen. Side 2 av 29

3 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 NOEN ASPEKTER VED SITUASJONEN Det er flere aktører tilknyttet TV-/internett situasjonen på Holmlia. De viktigste er: Bolig-sammenslutninger på Holmlia: Borettslag/sameier flest velger å satse på å ha en kollektiv primærløsning for TV-tjenester til beboerne. Alternativet er at hver andelseier/beboer selv måtte ordne seg dette. De fleste har valgt å gjøre dette via Multinett AS. Skovbakken borettslag: Borettslaget har ca. 252 boenheter. Borettslaget hadde Get via Multinett tidligere og gikk over til Homebase/Get i mars Multinett: Dette selskapet er eid av mange borettslag/sameier, hovedsakelig i Holmlia området i Oslo. Hovedformålet med selskapet er å eie og vedlikeholde en god infrastruktur for TV/internett /telefoni-tjenester, og på vegne av eierne sørge for gode anskaffelsesprosesser for tilsvarende tjenester. Eierne er ikke forpliktet til å bruke Multinett som kunder og kan velge andre løsninger. Selskapet har også kunder som ikke er eiere. Homebase/Get/NextGenTel: Disse selskapene er leverandører av TV-tjenester og internett-tilgang. De har/kan ha avtale direkte med borettslag/sameier, avtale med Multinett og på enkelt-tjenester som internett tilgang, avtale direkte med den enkelte beboer/andelseier. o Homebase = Get. Homebase er et heleid selskap av Get og har i 2011 blitt mer og mer integrert med hovedeieren. Ut i marked opptrer de som to selskaper, Get og Homebase, noe som ikke er uvanlig i næringslivet. Homebase/Get er sammenstilt i denne rapporten, men i spørreskjemaet har vi kun benyttet Homebase for ikke å forvirre beboerne, som ikke kjenner sammenhengen. TrendNett: Selskapet er et uavhengig firma som tilbyr ulike tekniske tjenester. Både Homebase/Get og Multinett benyttet seg av dem til teknisk oppfølging av sine kunder. Beboerne: Sluttbrukerne er de som har gitt sin stemme i denne rapporten. De er sluttbrukere/- kunder fordi de er indirekte i et eller to ledd (via boligsammenslutningen og eventuelt Multinett) kunder av en leverandør som Homebase/Get og de har muligens direkte avtaler med den samme leverandør eller andre leverandører (på telefoni, internett-tilgang etc). Hva er TV-pakken? Styrene i boligsammenslutningene på Holmlia har søkt å dekke grunnbehovet for TV m.m. i en avtale, normalt via Multinett. Elementene i denne kan forstås som: TV-kanaler: Et sett med de vanligste TV-kanalene til alle, og en mulighet for å få tilgang til andre kanaler. Sistnevnte kan bestå av en liten meny av kanaler man kan velge noen fra kostnadsfritt til kjøp av spesielle pakker eks. en sportspakke, en filmpakke etc Tilgjengelighet av andre TV-tjenester: En del av TV-avtalen er at andre tjenester blir tilgjengelig for beboerne enten ved at man får dem som en del av den større pakken eller ved at man selv må abonnere på disse. Leie av film, opptak av sendinger, programinformasjon osv er eksempler på slike tjenester. Tilgjengelighet av andre tjenester: Bredbåndtjenester som internett tilgang, ip-telefoni, TV på flere plattformer (TV, nettbrett, smarttelefon, PC) osv skal være mulig for den enkelte å benytte seg av. Side 3 av 29

4 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Brukervennlighet og kundeservice: Underleverandørene til Multinett skal kunne tilby i størst mulig grad god brukervennlighet og god kundeservice. Dette vil ofte bli sammenlignet med hva man har opplevd tidligere og hva man oppfatter som standard i markedet i dag. De ulike underleverandørene til Multinett har ulike kombinasjoner av dette og i denne brukerundersøkelsen berøres alle på et overordnet nivå. Avtale og prosess Borettslag/sameier som er eiere av Multinett har normalt to avtaleforhold til Multinett. Den ene er den generelle avtalen om leveranse av en TV-pakke og den andre er avtaleforholdet knyttet til valget av underleverandør (Homebase/Get, Get eller NextGenTel). I skrivende stund vurderer flere av aktørene ovenfor disse avtalene taktisk og juridisk. Slike vurderinger ligger utenfor denne rapporten. Arbeidet som er gjort (eller ikke gjort?) av Multinett og andre i forhold til utarbeidelse av kravspesifikasjoner (avklaring av behov/ønsker), hvordan prosessen(e) i forhold til valg av leverandører i siste runde eller kvaliteten på de avtaler som er inngått (eks. mangel på dagsbøter for manglende leveranser) er heller ikke en del vurderingsgrunnlaget eller analysen i denne rapporten. Side 4 av 29

5 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER TV-PAKKEN? Med 8% som sier at vanlig TV funger uten problemer og hele 22% til 35% som utrykker at man opplever vesentlig problemer (avhengig hvordan man ser på det), så er det klart at brukerne ikke opplever tilbudet fra Homebase/Get som tilfredsstillende. Fordelingen mellom svaralternativene er i samme retning som gjennomsnittet av Homebase/Get kundene har utrykt det i undersøkelsen. Beboerne ble bedt om å utrykke i tekst mer konkret hvordan de opplevde dette. Dette ligger i vedlegg til slutt i rapporten. Kvaliteten på den enkelte TV-kanal Respondentene ble bedt om å vise i hvilken grad de hadde opplevd noen problemer på den enkelte kanal. Problemtypene hadde tidligere fremkommet ut av intervjuer og analyser av vanlige klager til styrene. Side 5 av 29

6 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Et raskt blikk på tabellen viser at beboerne opplever problemer med kanalene. I gjennomsnitt på pakken er det 23,4% problemfri tilværelse på alle kanalene under ett! Dette er i praksis likt gjennomsnittet av Homebase/Get kundene. Vi kommenterer ikke enkelt kanaler. Leseren kan selv reflektere på at mer enn mange har problem med lyd på flere kanaler (6?), hakking og frysing virker normalt og EPG 1 ser omtrent ikke ut til å fungere. Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig (forutsett at de ikke hadde svart at den enkelte kanal fungerte problemfritt). Svarene 2 ligger uredigerte i vedlegg til slutt i rapporten. 1 Det siste problemområdet er muligens noe som ikke Homebase/Get kan lastes for, men så lenge som de ikke informerer om slike ting på en god måte, så vil mange gi dem skylden for at EPG (den elektronisk programguiden) ikke samsvarer med hva som sendes (iflg Homebase/Get dette skal være den enkelte kanals ansvar). 2 Metodisk er det flere fallgruver når vi skal fortolke de svar man har avgitt i en undersøkelse. Det er ofte de som er mest misfornøyde som vil uttale seg på slike spørsmål. Det er også vanlig at man ikke greier å frigjør seg fra tidligere oppfatninger når man blir spurt om noe fra en bestemt tidsperiode. I svarene ser vi f.eks. kommentarer knyttet til perioden før desember/januar (som de ble spurt om). Dette vil vi bare minne om slik at vi alle kan være litt forsiktige i de mer bastante konklusjonene i lesingen av svarene i denne (og andre) undersøkelser... Side 6 av 29

7 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER TV-TJENESTENE? Tjenestene her inngår i grunnpakken, selv om beboerne i utgangspunktet må betale ekstra få benytte seg av opptaksfunksjonen og film-leie. TV-portalen: Av de som har benyttet seg av informasjonssidene og funksjoner der, så er det i underkant av en tredjetall (27%) som opplever dette som tilfredsstillende, mens resten opplever problemer. Dette er omtrent som gjennomsnittet for Homebase/Get respondentene i undersøkelsen. Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig. Svarene ligger uredigerte i vedlegg til slutt i rapporten. Selv om disse er personlige inntrykk og ikke aggregerte inntrykk, så sitter man igjen med en opplevelse av at Homebase/Get bør arbeider med brukergrensesnittet på TV-portalen. Side 7 av 29

8 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Film-leie: Kun 8 % har prøvd å leie film. Vi har ikke spurt om hvor viktig dette tilbudet er for folk, så her er det igjen kommentarene som muligens vil gi oss et mer fyldiggjørende inntrykk. Kommentarene (se de uredigerte kommentarene til slutt i rapporten) er i flertall fra de få som har prøvd tjenesten / opplevd problemer. Mye går på problemer med funksjonalitet (problemer lik vanlig TV som hakkede bilder, frys etc) og en god del går på brukergrensesnittet som ikke oppleves som brukervennlig. Side 8 av 29

9 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Opptaksfunksjonen: Opptakerfunksjonen er viktig for beboerne. Det er kommet klart fram i henvendelser fra beboerne til styrene. I underkant av 70 % ser ut til å ha prøvd den, men under 11% er fornøyd med den. Dette er lavere enn gjennomsnittet for Homebase/Get respondentene i undersøkelsen. Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig. Svarene ligger uredigerte i vedlegg til slutt i rapporten. Sidekommentar: En del frustrasjon og muligens misforståelser kunne ha vært unngått ved å ha hatt bedre forklaringer på nettsiden, i guider og/eller muligens i TV-portalen. For eksempel så er det ikke alle som vet at dersom vi prøver å ta opp et program som skal gå fra kl. 19:45 til 20:00, og en sending har gjort at dette programmet er forskjøvet med 15 minutter, så vil opptakeren spille inn tidsrommet, ikke programmet. Opptakerfunksjonen følger EPG. Det er også rimelig å forvente at mange av beboerne ikke vet at denne kommer fra TV-selskapet/kanalen og ikke Homebase/NexGenTel etc. Så når TV-Norge sier på EPG at et barneprogram blir avspilt, mens det er en forsinket fotballkamp som vises, så er dette ikke ansvaret til distributøren! Mange har erfaringer fra tidligere med ShowView 3. Med dette systemet ble sendingen kodet og man kunne stille opptakeren inn på et program og det var programmet som ble tatt opp, og ikke tidsperioden. Når mange opplever problemer med å få tatt opp det de ønsker, så er det alltid noen som husker ShowView. Er det noe som er et alternativ i dag? Svaret kunne også ha inngått på en informasjonsside til leverandøren. 3 Mer om ShowView: Side 9 av 29

10 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER KUNDESERVICEN? En del av innsalget av Homebase/Get og NextGenTel var at de skulle gi god kundeservice. Konkret kan det forstås på mange måter, men styrene valgte blant annet basert på løfter om gode brukerveiledninger/guider på hjemmesidene god kundestøtte via telefon brukervennlig nettsider og en brukervennlig TV-portal (og naturligvis fungerende tjenester) [En annen måte å tolke god kundeservice er at det minimum skulle være på nivå med det man var vant med fra tidligere leverandør!] I snitt har halvparten av de spurte vært i kontakt med kundeservice i perioden dvs måneder etter ny leverandør var på plass. Det må sies å være mye, spesielt når vi vet fra henvendelser til styrene og anekdotisk at mange har gitt opp kundeservice og dermed ikke henvender seg dit. Av disse er 19% fornøyd med den service de har opplevd å ha mottatt. Det er ikke godt nok, men det må kanskje forstås også i lys av at folk ønsker å få orden på basistjenester som ennå ikke er tilfredsstillende (som hakkede TV-bilder og dårlig opptakerfunksjon) som ikke kundeservice kan gjøre noe med på kort sikt. Svaret i Skovbakken er uansett lavere enn gjennomsnittet i undersøkelsen som er på 50% som var fornøyd med kundeservicen. Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig. Svarene ligger uredigerte i vedlegg til slutt i rapporten. Side 10 av 29

11 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 FUNGERER INTERNETT? Beboerne må ikke benytte samme leverandør for å få internett som benyttes for TV men det inngår i leveransen via Multinett at leverandøren skal kunne levere god internett tilgang til meget konkurransedyktige priser til beboerne. Mange vil naturligvis benytte seg av TV-leverandøren for internett, når de først er i boligen (ca. 70% gjør dette av Multinett kundene iflg våre tall 4 ). Kvaliteten på leveranse av internett-tilgang er viktig i dagens samfunn! Hva vet vi om kvaliteten per i dag? I gjennomsnitt er litt over 40% av alle Homebase/Get kunder fornøyde, mens i Skovbakken er 54% fornøyd med internett tilgangen. Hallagerbakken har hele 80% som er fornøyde på januar målingen. Her vet vi ikke hva som ligger bak svarene basert kun på undersøkelsen. Opplevelsen av varierende eller svært dårlig internett-forbindelse kan være noe som leverandøren er 100% ansvarlige for, men det behøver ikke å være det. Når vi legger til kunnskap fra hva Multinett og/eller Trend Nett har observert på mange hjemmebesøk og andre målinger så er det grunn til å tro at en vesentlig del av er knyttet til manglende kompetanse hos brukerne. F.eks. så forstår ikke mange hvordan man bør stille inn en trådløs ruter eller karakterforskjellene på nettløsningen som man muligens har på en stor arbeidsplass og det som tilbys vanlige (for-)brukere. Hos enkeltbeboere kan det også forekomme at det lokale nettverket som kontakter i veggen osv er skadd. Dette er i så fall et ansvar som ligger hos andelseier, huseier ( borettslaget) og/eller Multinett. Vi tar sjansen på konkludere med at internett tilgangen ser ut til å fungere varierende; men i hvilen grad dette er på grunn av teknisk funksjonalitet og leveranse fra leverandøren, eller andre forhold er mer usikkert. Men det behøver ikke å hindre leverandørene å lage bedre veiledninger på sine kundeservice sider! 4 Noen vet åpenbart ikke hvem de har som internett leverandør, men ift hovedtendensene her er det ikke viktig. Side 11 av 29

12 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 ANDRE SAMMENHENGER Det er flere interessante sammenhenger som kan være interessant å utforske nærmere som om det er statistisk sammenheng mellom hvordan internett hastigheten oppleves og adressen, for å identifisere om det er svakheter i infrastrukturen, eller å sjekke ut sammenheng mellom kompetanse (spm 2) og Hvordan fungerer internett forbindelsen (spm 24)? TV-portalen: Hvis ja, hvordan synes du den fungerer? (spm 8) Filmleie: Hvis ja, hvordan synes du den fungerer? (spm 11) Opptakerfunksjon: Hvis ja, hvordan synes du den fungerer? (spm 16) Vi har ikke sette denne typen analyser som hensiktsmessig ut fra rapportens formål. Side 12 av 29

13 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 INNBYDELSEN - DISTRIBUSJON Spørreskjemaet ble lagt ut på hjemmesider til sameier/borettslag og distribuert via oppslag og utdeling av informasjonsskriv i den enkeltes postkasser. Fra papiret : Eksempel fra og Side 13 av 29

14 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 DEN LILLE SKRIFT Undersøkelsen er utført av Bjørn Tommy Tollånes gjennom sitt firma TarCom. Tollånes er også styremedlem i Hallagerbakken borettslag med ansvar for TV/internett o.l.. Tollånes har ingen kommersielle interesser i noen av selskapene som er omhandlet i denne rapporten. Dersom det ikke er eksplisitt nevnt, er ansvaret for undersøkelsens kvalitet og rapportens konklusjoner forfatterens ansvar. Alle rettigheter til denne undersøkelsen innehas av TarCom/Bjørn Tommy Tollånes. Det gjelder underliggende data, analyser og enhver representasjon av disse. Bruk av dette helt eller delvis må på forhånd avtales med rettighetsinnehaver. Metodeteknisk Type: Distribusjon: Webbasert spørreundersøkelse Det var ikke mulig å besvare den på papir. Dette ekskluderer folk uten tilgang på internett. Styrene i bolig-sammenslutningene ble invitert til å bidra til å få realisert denne undersøkelsen ved å informere på egne websider, sette opp oppslag og spre et informasjonsskriv (og et purre-skriv) i postkassene til den enkelte. Svarprosentene i det enkelte borrettslag/sameie antar vi reflekter om det ble gjort. Tidspunkt: 2. til 23. januar Respondenter: Sitater: Teknisk info N=37 komplette besvarelser fra respondenter i Skovbakken borettslag som har Homebase/Get via Multinett som leverandør. Skovbakken borettslag hadde 37 (ca. 15% svarprosent) respondenter om gav komplette svar i denne undersøkelsen. Det er kun komplette besvarelser som er benyttet i rapportene/analysene. Respondentene i Skovbakken har svart omtrent som gjennomsnittet i Homebase-delen av undersøkelsen, så vi antar at svarene er rimelig representative for beboerne. Alle tekstmessige oppfatninger/svar fra respondentene er tatt med uredigert. Undersøkelsen ble gjort med programvaren LimeSurvey, og deler av analysen er gjort med Microsoft Excel og statistikkpakken PASW Statistics/SPSS. Sikkerhet: en enkel cookie mekanisme for å unngå at folk kunne svare flere enn en gang Side 14 av 29

15 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 INVITERTE BOLIG-SAMMENSLUTNINGER Disse bolig-sammenslutningene ble inviterte til å delta i undersøkelsen. De er enten kunder av Multinett, eiere eller begge deler. Invitasjonen kom via en forespørsel til styrene. Når svarprosenten er ekstremt dårlig så antar vi at beboerne ikke ble informerte om undersøkelsen. Side 15 av 29

16 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 BRUKERERFARINGER: FUNGERER TV-PAKKEN? Beboerne ble bedt om å utrykke i tekst mer konkret hvordan de opplevde dette. Dette ble utrykt slikt (det er ikke foretatt noen redigeringer i teksten!): Hakkede bilde,bildet fryser. Problemer med opptak, enten har det ikke blit noe opptak,eller så er opptaket dårlig. Alltid når vi ser på opptak stopper opptaket,får spm om vi vil slette opptaket, må da startet fra beg igjen. Før kunne man sette opptak på program når man feks kom midt i program,og det ble tatt opp fra beg av programet, nå fungerer ikke dette lengre. Opptakslisten er bare rot, får ikke tilgang til alle opptak. Det går treigt å skifte kanal. Bildet kan noen ganger henge seg opp og det kommer en pipelyd. Opptaksfunksjonen fungerer dårlig! Opptaket blir hakkete å se på og bildet kan henge seg opp. Det går dessuten ikke an å sette på serieopptak. Internett faller oftere ut nå enn da jeg hadde GET. Opptak er som regel med hakking i bilde og lyd. I blant kan den henge seg opp, og skjermen blir helt hvit. Noen ganger ser man heller ikke programlisten. HD-kanalene hakker mest ved oppstart, noe mindre hakking etter hvert, men langt fra bra. Det samme gjelder for min tilleggspakke (BBC Entertainment) Internett og telefon er tilfredsstillende,men ikke utmerket. Treghet i reaksjon mellom fjernkontroll og dekoder Forvrenging av lyd Ikke muligheter for serieopptak???? Bildet "fryser" seg noen ganger på opptak Feil i programinfoen Har erfart at visse TV-kanaler detter ut til tider. ikke lyd på NRK 2 På Internet side Homebase i jul og romjula gjorde oppgraderinger av sider og har vart umulig sette på opptak kanaler. Noen gang filmer på opptak funksjon bare kan ikke se eller på grunn av noe er ikke tatt opp. Restart av tuner 3-4 g pr. uke. Nett og tlf er stadig nede og support svarer ikke på tlf. Bildene hakker og stopper opp i perioder. Noen ganger må jeg restarte, for å få fram bilde. Min beskymring går hovedsaklig ut på selve dekoderen og hvordan portalen fungerer. Dekoderen er rett og slett for treig, ønsker du å "bla" fort gjennom kanalene vil den fryse seg, til tider må man da slå den av og på. Ønsker du å ta opp et program er du ikke sikker på om den vil bli tatt opp da det kan hende dekoderen bare har fryst seg i løpet av dagen og du har jo ikke visst om det dermed er det opptaket i blitt gjordt. Det er veldig uoversiktlig meny og program guide. Sist jeg prøvde å finne ut av hvordan serie opptak fungerer gikk ikke degt så bra, jeg gav opp til slutt og har ikke orket å prøve etter det. Det går ikke an å spole tilbake på den kanalen man sitter og ser med mindre du har trykket på opptak...jeg mener hvis du gikk glipp av noe som akkurat skjedde mens du så på programmet bør det gå an å bare kjapt spole tilbake. Kanalene blir borte fra tid til annen men har blitt immun mot det nå, litt synd men er plutselig TV2 ut av drift og det ikke hjelper å starte på nytt er det bare å se om det er noe annet på andre kanaler og nøye seg med det. Jeg har ikke notert meg alle gangene det er skjedd og husker ikke når det skjedde sist med hvilken kanal, men det er fordi jeg bare ikke orker å ringe og stresse med det lenger ( derfor har jeg ikke noe stort å krysse av på neste spørsmål) Jg r veldig irritert ovet tv pakken som blir levert av homebase, d r ikke mulig å ha så DÅRLIG tjeneste pr dags dato, vil gjerne ha tilbake GET svårt ändra mellan kanaler krångligt med upptag,favoriter m.m. dålig programöversikt upptag pausering fungerar inte bra Bildet "fryser" i korte perioder. Manglende teksting på norsk av utenlandske programmer 1. NRK2 har vi ikke hatt tilgang på de siste månedene. Når vi trykker på nrk2, får vi den siste viste kanalen. som f.eks tv3. NRK2 HD har bilde, men ikke lyd. 2. Lydkvaliteten er forferdelig. Vi må dra ut kontakten til bokse hver dag før vi starter, og flere ganger i løpet av dagen. 3. Infoen som skal komme opp når du f.eks bytter kanal fungerer 60% av tiden. NRK 2 virker ikke, kun NRK 2 HD og ofte med hakkende bildekvalitet. Jeg har god erfaring med Homebase. Jeg er i utgangspunktet godt fornøyd, men synes det er litt dumt at opptakene "hakker" når man spiller dem av. Juleperioden og nå, opptak er skurrete lyd skaper nærmest litt høyt,hakkete bildekvalitet innimellom på disse kanalene,nrk 1,TV2,TVNorge,TV3 dårlig kvalitet. Blir dårlig opptak. Tar veldig veldig lang tid når man skal velge arkiverte opptak,teksten vent litt bør endres til vent en stund. ser under at spørsmålet kommer jeg har bare tatt opp fra disse jeg har nevnt. har sette på HD kanalene de er ikke til å se på. Side 16 av 29

17 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 En del hakking på HD kanaler, dårlig lyd på HD. Løst nylig. - Internett-hastigheten er ofte dårlig. Verst er det i helgene (jeg betaler for 5 Mb, mens Post- og teletilsynets speedometer sier at jeg noen ganger får langt mindre, av og til under 1 Mb. (Jeg er usikker på om dette er blitt bedre etter jul -- jeg var bortreist i jula.) - Bilde og lyd hakker og faller fra hverandre. Svært høye, ubehagelige ulyder. Kanskje det er et mønster at det skjer når mange ser på TV samtidig, f.eks. fredags kveld på NRK. (Det skjedde ofte i 2011, men jeg har også opplevd det etter jul.) - Avspilling av tv-programmer som er tatt opp hakker stort sett hver eneste gang (også etter jul). Jeg har aldri sett på TV fra denne tilbyderen, jeg bruker kun internett. Bilde og lyd hakker fortsatt på noen av HD kanalene. Live tv kvalitet er jevnt over OK. Er opptak og portal løsningen som er ustabil / treg. NRK TV 2 har aldri virket.og på denne kanalen kommer enten det siste jeg så eller noen helt annet. Er heller aldri lyd. Alle kanalene "hopper" og blir borte i noen hundredeler/sekunder. Deler seg opp i små firkanter. HD kanalene får jeg heller ikke lyd på Til tider hakking i bildet og dårlig synkronisering bilde/lyd. BBC pakken som jeg har, er ustabil. Hakker og skraper på lyd, men ikke hele tiden Dårlig lyd eller bildekvalitet på noen av kanalene, dobbel skjerm (ser tv-kanalen pluss en annen kanal i bakgrunnen), en av tv-kanalene kunne høres, men ikke sees, og vice versa, og en av kanalene funket ikke flere måneder, og nå har den dårlig bildekvalitet. Systemet er ikke gjennomtenkt verken fra bestillerens eller leverandørens side. Systemet krever både et modem og en dekoder hos hver enkelt beboer dessuten fungerer ikke systemet signalmessig optimalt. Systemet krever også mye kabler og av kablene har signalkablene en meget dårlig bøyradius dvs. veldig stive. Vi foreslår at man bytter system og plasserer dekoderene i sentral som hver enkelt beboer kan bestille f.eks. TV standardpakke og eventuelt ekstra kanaler etc.. Systemet vill da bli betydelig enklere med mindre utrustning og kabler hos hver enkelt beboer dessuten vill systemet bli betydelig enklere å vedlikeholde for alle parter. Vanlige TV-sendinger oppleves som bra men visning av opptak/filmleie inneholder en god del hakking i lyd og/eller bilde. Veldig irriterende. Hakkete tv-sending Når man tar opp programmer hakkete (meget dårlig) Nature bla faller ut over lengere perioder. TV fryser/henger og må restartes ved å trekke ut alle kontakter. Hvilke kanaler som er verstinger, er ikke registrert. Lite brukervennlig at ved bruk av HD er de/den første kanalene uten lyd. Burke kunne få flyttet kanalene etter egen ønske. Mulig det er en brukeveiledning for dette. Har ikke behov for NRK tegnspråk ønsker erstattet med annen kanal. Benyttet verktøykassen for å switche over til HD igjen. Ved uttrekk av alle kontakter har det hendt at dette har "hoppet" ut og må reinstalleres. Kvaliteten på den enkelte TV-kanal Vi ba respondentene beskrive sine erfaringer som konkret som mulig (forutsett at de ikke hadde svart at den enkelte kanal fungerte problemfritt). Her er de uredigerte svarene: Som beskrevet ovenfor, hakkede bilder, bilde som fryser.når man feks ønsker å se på filmkanalen, så hopper den over til en annen kanal,går da ikke an å se kanalen i det hele tatt, flere kanaler dette skjer på..lyden fungerer ikke på noen av HD kanalene. Det største problemet er at bildet fryser og blir kornete. Da kommer det en høy pipelyd. Det leveres ikke det vi betaler for. Arrogant kundebehandling ("det er bare vi som kan noe om dette - skru av og vent"). Aldri kompensasjon for manglende levering. Hakkete bilder og "frysing". Homebase r så DÅRLIIIG, at d aldri skulle ha vært tv og internett fra dem vennligst fåå dm borrrttt Vanskelig å huske på hvilke kanaler det ikke alltid fungerer. Men nrk1+nrk2 er det av og til ikke samsvar mellom lyd og bilde + at bildet fryser og hakker. Nrk2 mangler teksting. 1. NRK2 har vi ikke hatt tilgang på de siste månedene. Når vi trykker på nrk2, får vi den siste viste kanalen. som f.eks tv3. NRK2 HD har bilde, men ikke lyd. 2. Lydkvaliteten er forferdelig. Vi må dra ut kontakten til bokse hver dag før vi starter, og flere ganger i løpet av dagen. 3. Infoen som skal komme opp når du f.eks bytter kanal fungerer 60% av tiden. Negativt: generelt problematisk med opptak. Filmopptak fungerer kun en sjelden gang og er ikke troverdig. Fjernkontroll reagerer tregt. Selv om reinnstallering foretas jf. tilsendt bruksanv. blir det ikke bedre. Side 17 av 29

18 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Ingen av de nevnte HD kanalene velger jeg bort, da disser er veldige dårlig kvalitet, men har et stort ønske at de blir bra og kan få tatt opp. Dere har store utfordringer jeg har hatt endel saker og ringt masse. Nå begynner jeg å tro at det kan bli bedere, men først bevis. Jeg husker ikke hvilke kanaler det gjelder og har derfor bare svart for NRK1. (Da måtte jeg ført logg...) Problemene kan godt ha vært på andre kanaler enn NRK. Nrk2 fungerer ikke, når vi blar til kanalen fryser bildet, og vi må jobbe med fjernkontrollen for å komme videre i kanalene. De gangene bildet fryser / hakker eller lyd er ustabil er gjerne ved kanalbytte. Virker som den må tenke seg om et par ganger før den får "tunet" seg. Noen ganger hvis lyd er borte, må bytte til annen kanal for så å bytte tilbake, så kommer lyd. Se svar over. På alle HD kanalene fryser bildet innemellom Kanalene har hatt bildeproblemer, noen av dem sees men kan ikke høres og andre høres men kan ikke sees. Bildene fryser fast, lyden er feil og har hatt dobbel skjerm. Den spanske kunne vi ikke se i 2 måneder, og noen ganger så man bildet på den finske tv-kanalen og lyden fra den spanske. Se våre ovenstående kommentarer. Stumlyd når man skifter kanal Generelt dårlig fremføring når man ser på program som man har tatt opp (hakkete) Oftest ok,men noen problemer som over. Det har vært problemer med at Progamoppsettet har ikke fulgt de faktiske programmene? BRUKERERFARINGER: FUNGERER TV-TJENSTENE? TV-portalen: Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Radioen fungere av og til dårlig, fryser. Siden fryser av og til når skal søke gjennom programmer Det går veldig treigt å navigere på siden. Den er uoversiktlig. Tungvint å finne fram til opptak. Menyen kan henge seg opp. Gammeldags og ufullstendig Får ikke bestilt serieopptak. Min beskymring går hovedsaklig ut på selve dekoderen og hvordan portalen fungerer. Dekoderen er rett og slett for treig, ønsker du å "bla" fort gjennom kanalene vil den fryse seg, til tider må man da slå den av og på. Ønsker du å ta opp et program er du ikke sikker på om den vil bli tatt opp da det kan hende dekoderen bare har fryst seg i løpet av dagen og du har jo ikke visst om det dermed er det opptaket i blitt gjordt. Det er veldig uoversiktlig meny og program guide. Sist jeg prøvde å finne ut av hvordan serie opptak fungerer gikk ikke degt så bra, jeg gav opp til slutt og har ikke orket å prøve etter det. Det går ikke an å spole tilbake på den kanalen man sitter og ser med mindre du har trykket på opptak...jeg mener hvis du gikk glipp av noe som akkurat skjedde mens du så på programmet bør det gå an å bare kjapt spole tilbake. Kanalene blir borte fra tid til annen men har blitt immun mot det nå, litt synd men er plutselig TV2 ut av drift og det ikke hjelper å starte på nytt er det bare å se om det er noe annet på andre kanaler og nøye seg med det. Jeg har ikke notert meg alle gangene det er skjedd og husker ikke når det skjedde sist med hvilken kanal, men det er fordi jeg bare ikke orker å ringe og stresse med det lenger. Homebase r bare dårliiiiiig Syns det går tregt, og blir ofte hengende, så vi styrer unna. Når generelt TV-funksjonene har vært så lite troverdige, er det ingen grunn til å tro at filmleie vil fungere bedre. Lite oppdatert filmutvalg, tv-programmet "henger" noen ganger. Portalen som sådean er grei, men det er noe treg respons når vi setter programmer til opptak. - Menybildene til Homebase på TV er vanskelige å lese - svært liten størrelse på skriften og generelt uskarpt bilde. - Menybildene er ikke sentrert skikkelig på skjermen. Ytterkantene faller utenfor. Side 18 av 29

19 Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Jeg får all min underholdning via internett. Hadde jeg fått bestemt hadde sikkert TV vært valgfritt mens internett ikke var det, haha :-D Utrolig treg, må vente flere sekunder før den skifter etter tastevalg. Noen ganger følger ikke bildet med og menyene blir "liggende" over hverandre i bildet. må da gå ut av portalen og inn igjen for å begynne på nytt. Den tar ikke alltid opp det du skal ta opp. Og det er ikke alltid den tar opp hele programet selv om tide er riktig Irriterende med reklame ("info") for salg/ leie av film. Var en stund ute av funksjon, ergerlig når vi hadde planlagt å ta opp film og serie. Ellers ok Opptak direkte fra meny tar evigheter!!!! Det tar opptil 2 min før man får bekreftelse på at opptaket vil bli satt igang. Virker tregt og lite intuitivt. Mulighet for å sette på serieopptak og å gjennoppta et opptak der jeg sluttet savnes. Dessuten opppleves det som ganske sært at jeg må betale ekstra for å ta opp programmer på tvkanaler jeg har i pakken min. Syntes den fungerer veldig tregt og man må trykke mange ganger på kontrollen.også uoveriktelig oppsett:med svart bakgrunn og vankslige menyer. Benyttet verktøykassen for å switche over til HD igjen. Ved uttrekk av alle kontakter har det hendt at dette har "hoppet" ut og må reinstalleres. Film-leie: Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Bildet fryserr, hakker av og til Går treigt å pause filmen og state igjen, samme problem med opptak. Uaktuelt filmer(gamle). kostar pengar Har hørt at filmleien er ustabil og har veldig dårlig lydkvalitet. Siden vi ikke er tilfreds med Homebase, er det ikke interessant å benytte seg av filmleien. Hadde vi vært fornøyd med Homebase ville vi mest sannsynlig benyttet oss av filmleie. Jeg forstår ikke hvordan man betaler for filmleie, så jeg har kun leid en gang. Hvorfor ikke leid film, pga skepsis. Vi føler at det blir like dårlig som en del av produktet Homebase er. Kjøper filmer og familene setter seg trygt ned for å se og nyte en god film og mat. God kvalitet på bilde og lyd. Leier film via tjenester på internett. Altfor dyr Lyd/bilde hakker. Opptaksfunksjonen: Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Noen ganger fungere ikke opptaket i det hele tatt, ellers er det dårlig bildekvalitet, bildet fryser og hakker.noen ganger er det bare deler av opptaket som fungerer. Hakking, frys av bildet, ikke serieopptakfunksjon. Det er derfor lite attraktivt å ta opp programmer! Stort sett alle opptak har hakking i bilde og lyden Bildet på opptak "fryser" av og til Mangler muligheter for serieopptak Veldig treg reaksjon fra jeg trykker på kanpp for opptak til jeg får melding om at opptak er lagt inn Noen gang filmer på opptak funksjon bare kan ikke se eller på grunn av noe er ikke tatt opp. Får ikke bestilt serieopptak, og det er vanskelig å bestille mange dager fremover. Ønsker du å ta opp et program er du ikke sikker på om den vil bli tatt opp da det kan hende dekoderen bare har fryst seg i løpet av dagen og du har jo ikke visst om det dermed er det opptaket i blitt gjordt. Skjedde ganske ofte så jeg sluttet å ta opp, dermed slapp jeg å tenke på om det har gått bra idag eller ikke. Sist jeg prøvde å finne ut av hvordan serie opptak fungerer gikk ikke det så bra, jeg gav opp til slutt og har ikke orket å prøve etter det. tror rett og slett det ikke er mulig og hvis det er mulig så er det bare alt for dårlig og komplisert fremgangsmåte. Side 19 av 29

20 TarCom / Bjørn Tommy Tollånes Januar 2012 Homebase boxen klikker så ofte at jg gir opp Syns det var tungvint å bruke den. Vi ønsker oss en enklere måte å ta opp på samt serieopptak. opptak fungerer dårlig, virke oftest ikke. Vaskelig å kontrollere med fjernkontorll. Samme som over: tv-programmet "henger" litt av og til, og opptakene hakker ved avspilling. Dårlig da mener jeg, tar altfor laaaang tid før den kommer med, er akivert i opptaks...utrygg må alltid sjekke at den ligger i arkiv. I perioder veldig mye hakking ved avspilling. Spesielt i romjulen var det håpløst å se på opptak. - Avspilling av tv-programmer som er tatt opp hakker stort sett hver eneste gang (også i 2012). - Å sette TVprogrammer på opptak ved hjelp av homebase.no på internett fungerer ikke selv om Hombase tilbyr tjenesten. Opptaker funksjonen har blitt dårligere etter oppgradering. Tar en evighet fra man trykker på opptaksknappen til bekreftelse om at opptak er registrert. Hakking og lyd blipp i opptak har også kommet tilbake. Frustrerende at man nå kun kan gjøre opptak via fjernkontrollen og ikke via Web lengre. Når skal se opptak bruker den en evighet på å finne frem listen over opptak og bla seg frem og tilbake i den. I tillegg er det uheldig at man ikke kan stoppe å se et opptak og begynne igjen på samme plass etterpå. Man må begynne på begynnelsen og spole seg frem. Etter oppgradering har den også begynt å "kutte" opptaket for tidlig, altså før programmet er ferdig. At man kun kan sette igang opptak ut fra EPG info og ikke manuelt kan sette inn kanal og til fra tidspunkt er også dumt. Spesielt siden EPG informasjonen har vært en del ustabil, og dem stemmer ikke bestandig. Som sagt tidligere det er ikke alltid man får hele programet Fungerer vel slik den skal - når den virker. Opptak fra web fungerer ikke, fra meny tar det lang tid, og det er ikke alltid det er opptak selvom programmet sier at det er der. Det er svart. Lyd/bilde hakker Opptakene blir veldig hakkete Har flere ganger opplevd at når man pauser og starter programmet igjen stopper det etter en stund og man mister det man har pausa/spilt inn.det har også hendt at innstilte programmer ikke blir spilt inn.får heller ikke til serieopptak.vet ikke om det går,men skulle gjerne gjort det. Opptak utstabilt. Når reklame er forlange(?) får man ikke med hele opptaket, eller jeg har måttet trykke på opptak 2 ganger, når programoppsett går over 2 tidanvisninger. Eller har det vært at program og reell visning ikke har vært i samsvar? Ønsker mer opptakstid BRUKERERFARINGER: FUNGERER KUNDESERVICEN? Også her ba vi folk om å beskrive sine erfaringer så konkret som mulig: Kundeveiledere er hyggelige, men det skjer likevel ingen bedringer,forandringer i forhold til problemene jeg rapporterer. Brukt websiden for å få pinkode for filmleie. Synes hjemmesiden er tungvint lagt opp. Har meldt et problem til Homebase for lenge siden og fått sms om at jeg skulle kontaktes for utsjekking, men det skjer ikke. Må raskere reagere på problemer.jeg har ikke så mye tid å skrive eller å prate med kundeservice. Arrogant og avvisende De er hyggelige, det tar ganske lang tid å komme igjennom men det får nå bare være. Det som er dumt er at de snakker til deg fra et "manus". Du kan prøve så mye du vil å forklare dem "jeg har sett alle kontaktene står i og jeg har prøvd å starte dekoderen på nytt, jeg har plugget den ut fra strøm kontakten og ventet en liten stund deretter plugget den inn igjen men fortsatt så skjed det ingenting og det er derfor jeg ringer nå" etter å sagt alt dette håper du jo at den personen vil forstå at det ikke er en helt "blank" person på den andre siden av linjen men det er ganske morsomt når de likevel spør "den ledningen som du har tatt ut har du satt den inn igjen?" De som jobber der har ikke peiling på hva som skl gjøres og må vente uendlig lenge for å få svar Side 20 av 29

SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT]

SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT] SPØRREUNDERSØKELSE ANGÅENDE TV- OG INTERNETT TJENESTER [HOMEBASE VIA MULTINETT] SAMMENDRAG... 2 NOEN ASPEKTER VED SITUASJONEN... 3 FUNGERER TV- PAKKEN?... 4 FUNGERER TV- TJENSTENE?... 10 FUNGERER KUNDESERVICEN

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP IN 166-1-6 Thomas Horjen Villu Sepman Audun Dragland Erlend Gjerde Studentrapport 19. november 1999 Forord Kurset IN166 er på fem vekttall,

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Hordaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Smertefritt bytte av

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Rogaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Stadig flere borettslag

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Elektronisk registrering av måleravlesning

Elektronisk registrering av måleravlesning 1 Forord Denne rapporten er først og fremst skrevet for sensor, men kan også være aktuell for andre som har interesse for hvordan nye ideer og innovasjoner blir tatt i bruk. Rapporten beskriver en kvalitativ

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 1 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

MobileTicket. tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon

MobileTicket. tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon 2008 MobileTicket tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon Dette er et prosjekt i emnet INF5261 Utvikling av mobile informasjonssystemer ved Institutt for Informatikk, UiO. Lavdim Ahmeti

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer