Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF"

Transkript

1 Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013

2 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status Rapport nr. Oppdragsgiver Utkast ***Rapport nr*** Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Side 2 av 30

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 REDEGJØRELSE FOR PLANEN Innledning Bakgrunn Informasjon om ROAF... 5 Formål med planarbeidet Tidligere prosesser og lokaliseringsstudier Vurdering av utredningsplikt... 5 Hensikten med et planprogram Begrunnelse for valg av utredningsalternativer Eierforhold Beliggenhet og størrelse Nåværende arealbruk... 9 Dagens forurensningssituasjon Dagens trafikksituasjon Beskrivelse av forslaget Antatte problemstillinger ved regulering av området Trafikkforhold Plassering av mottak for hageavfall og gjenvinningsstasjon Mulige konflikter med andre arealbruksinteresser Planstatus og andre rammebetingelser Statlige planretningslinjer/ bestemmelser, rundskriv (SPR/SPB) Fylkeskommunale føringer Kommuneplanen Andre overordnede kommunestyrevedtak og styringsdokumenter Gjeldene reguleringsplan for Bøler deponi Tilstøtende reguleringsplaner Pågående plan og byggesaker i område PROGRAM OG METODE FOR PLANARBEIDET Videre planprosess og medvirkning Planprosess Informasjon og medvirkning Utredningsalternativer Referansealternativet, kalt alternativ Alternativ 1 (også kalt utbyggingsalternativet) Utredningstema i konsekvensutredningen Trafikkforhold Landskap Jordvern Forurensning Risiko og sårbarhet Metode for arbeidet med konsekvensutredningen Obligatoriske utredningstema i henhold til formskift for konsekvensutredning Temaer som belyses i planbeskrivelsen Utbyggingsavtale... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.7 Fremdriftsplan Side 3 av 30

4 1 REDEGJØRELSE FOR PLANEN 1.1 Innledning Bakgrunn Skedsmo kommune har bedt om at det utarbeides en ny reguleringsplan for Bøler avfallsdeponi. Gjeldende reguleringsplan er fra 1987 og vurderes som uegnet for videre utvikling, bruk og etterbruk av området. I forbindelse med pågående regulering av Bølerveien er nåværende adkomst til avfallsanlegget flyttet. Den nye adkomsten vil kunne føre til at hoveddelen av trafikken til og fra de ulike funksjonene på anlegget kanaliseres mellom administrasjonsbygget og Bølerveien. Dette vil kunne skape trafikale problemer for ROAF. Det er derfor viktig å finne løsninger for å oppnå en trafikkavvikling som ikke kommer i konflikt med drift og trivsel på anlegget. I kommuneplanens arealdel for perioden er det avsatt arealer for fremtidig utvidelse av virksomheten ved avfallsanlegget, men før disse arealene kan tas i bruk må tilleggsarealene bli regulert. Figur 1. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel i Skedsmo kommune. Arealet gitt betegnelsen AT6 er avsatt til fremtidig utvidelse av avfallsanlegget. Romerike er i kraftig vekst og avfallsmengdene øker. Dette medfører behov for økt kapasitet for behandling av avfall. Det er nødvendig med betydelige investeringer i anlegg, og det er viktig å sikre en langsiktig bruk og god utforming av disse. Side 4 av 30

5 1.1.2 Informasjon om ROAF Forslagsstiller for planarbeidet er Romerike avfallsforedling IKS (ROAF). ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. ROAF er lokalisert i Bølerveien på Berger industriområde. ROAF er ansvarlig for bl. a. innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene og betjener ca innbyggere. ROAF driver Bøler avfallsdeponi og syv gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall. ROAF har over 60 ansatte og en omsetning på vel 170 millioner. Selskapets kjerneformål er å sørge for ansvarlig avfallshåndtering med fokus på klima, kretsløp og miljø. For ROAF er det viktig å bidra til økt bevissthet om viktigheten og nytten av å kildesortere, og at innsatsen blir verdsatt og ressursene brukt i fremstilling av nye varer og tjenester Formål med planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til rette for rasjonell bruk og utvikling av avfallsanlegget på Bøler. Dette vil gi en mer effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering enn i dag. Endringer i lovverket de senere år har medført andre krav til avfallshåndteringen enn tidligere og det er identifisert behov for nye funksjoner og tiltak. For å kunne dekke dagens og fremtidige behov på en rasjonell og miljøsikker måte har ROAF satt i gang planarbeidet for nytt/ utvidet avfallsanlegg. For å oppnå en høy grad av gjenvinning av avfall, anser ROAF det nødvendig med bl.a. oppgradering av eksisterende gjenvinningsstasjon, bygging av sorteringsanlegg og fornyelse av deler av bygningsmassen. Dagens tilgjengelige areal vurderes som for lite til å kunne utvikle avfallsanlegget til et brukervennlig og kostnadseffektivt anlegg med oversiktlige og effektive logistikkløsninger Tidligere prosesser og lokaliseringsstudier Vurderingen av avfallsanleggets lokalisering har tatt utgangspunkt i Skedsmo kommunes ønske om at det skulle utarbeides en ny reguleringsplan for Bøler avfallsdeponi. Det er foretatt en gjennomgang av kommuneplanene til de kommunene som eier ROAF. Denne viser at det kun er Skedsmo kommune som har avsatt areal til deponi for ordinært husholdningsavfall (restavfall). Det er derfor naturlig å starte en reguleringsprosess med utgangspunkt i avfallsanlegget på Bøler Vurdering av utredningsplikt Forskrift om konsekvensutredninger beskriver hvilke tiltak og oppfangskriterier som skal legges til grunn for å vurdere behov for konsekvensutredning. Avfallsanlegg faller inn under forskriftenes vedlegg 2. Dette betyr at det skal vurderes om det er behov for konsekvensutredning og det er planmyndigheten som er ansvarlig for denne vurderingen Side 5 av 30

6 1.1.6 Hensikten med et planprogram Planprogrammet skal gi en orientering om det forestående plan- og utredningsarbeidet i henhold til Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak. Planprogrammet skal i henhold til forskriftenes 4-1 gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og alternativer som vil bli vurdert. Planprogrammet konkretiserer videre de problemstillingene som bør utredes og detaljeringsnivået for utredningene Begrunnelse for valg av utredningsalternativer Blant ROAFs eierkommuner er det i dag kun Skedsmo kommune som har avsatt arealer i sin kommuneplan til avfallsanlegg. Utredningsalternativene i planprogrammet vil derfor konsentrere seg om utvikling av dette avfallsanlegget eller alternativt fortsette innenfor rammene av gjeldene reguleringsplan for Bøler avfallsdeponi. Side 6 av 30

7 1.1.8 Eierforhold Planavgrensningen berører en rekke eiendommer se etterfølgende kart. Figur 2. Eiendomskart for det foreslåtte planområdet Beliggenhet og størrelse Planområdet ligger på Bøler i Skedsmo kommune øst for E6 og nært opp til kommunegrensen mot Sørum kommune. Side 7 av 30

8 ROAF Miljøpark Figur 3. Lokalisering av ROAF Miljøpark. Side 8 av 30

9 Figur 4. Forslag til planavgrensning vises med stiplet linje Nåværende arealbruk Avfallsanlegg Nåværende anlegg ved ROAF miljøpark har følgende hovedfunksjoner: o o o o o Administrasjon for ROAF Lagerarealer og -anlegg Gjenvinningsstasjon, mottak for farlig avfall, mottak for hageavfall, komposteringsanlegg Ulike mellomlagre for utsortert gjenvinnbart avfall Avfallsdeponi med sigevannsoppsamling og deponigassanlegg Landbruk Planforslaget omfatter to områder med fulldyrket jord. Det ene området er lokalisert syd for dagens anlegg og utgjør et areal på ca m 2. Nord for avfallsanlegget omfatter planforslaget et areal på m 2 fulldyrket jord. Natur Arealet som er regulert til deponiformål, er ikke tatt i bruk i sin helhet. Det gjenstår fortsatt mindre uutnyttede arealer som fremstår som naturmark Dagens forurensningssituasjon Forurensningssituasjonen på og nært avfallsanlegget overvåkes kontinuerlig. Overvåkningen er en oppfølging av konsesjonsvilkårene gitt av Fylkesmannen. Side 9 av 30

10 Sigevann Vannet som trenger ned i deponiet kalles sigevann. Et deponi bygges slik at sigevannet ikke skal komme i kontakt med vann som er i bakken under deponiet (grunnvann). På Bøler miljøpark føres sigevannet til et lokalt renseanlegg før det slippes på kommunalt avløpsanlegg og blir ført til rensing på Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA). Det tas jevnlig vannprøver av Bølerbekken, grunnvann og overvann ved anlegget. Vannprøvene tas både oppstrøms (referanseprøver) og nedstrøms anlegget for å sikre at eventuell sigevannsforurensning blir avdekket. Det tas prøver hvert kvartal fra Bølerbekken og overvannet, samt hvert halvår fra grunnvannet. I 2012 ble det ikke observert større avvik i de overvåkede analyseparameterne for vannprøver fra Bølerbekken, grunnvannet eller overvannet. Dette indikerer at forurensning fra sigevann ikke har forekommet i perioden. Gass Totalt ble det i 2012 tatt ut om lag 2,1 millioner m 3 deponigass fra deponiet. ROAF leverer deponigassen til Akershus Energi Varme (AEV) sitt energianlegg for utnyttelse til fjernvarme. Fordi AEV har hatt en del driftsproblemer i sitt anlegg i 2012, ble ikke mer enn ca. 0,17 millioner m 3 gass utnyttet til fjernvarme av AEV. Resten, ca. 1,93 millioner m3, ble faklet av i Metaninnholdet i deponigassen har i gjennomsnitt vært ca. 41 % i Lukt Det har i løpet av 2012 vært noe sjenerende lukt fra deponiet, men tiltak har blitt iverksatt umiddelbart. Lukten har ikke resultert i vedvarende sjenanse for nærliggende boligområder. Konsesjon For å kunne håndtere og deponere avfall må en ha konsesjon/tillatelse fra Fylkesmannen. For å få konsesjon må anlegget tilfredsstille de krav som stilles i avfallsforskriften. I konsesjonen stilles også krav til driften av anlegget og at det settes av penger til eventuell forurensing som skulle oppstå etter at anlegget er lagt ned. En konsesjon må jevnlig fornyes. ROAF miljøpark har en konsesjon fra Dagens trafikksituasjon Bølerveien er i dag en blindvei. Årsdøgntrafikk ble i 2009 beregnet til 3200 kjøretøy av Sweco as. Andelen tungtrafikk var 23 %. Det er i dag to adkomster til miljøparken fra Bølerveien. En av adkomstene deles med Franzefoss Gjenvinning AS, avd. Bøler, har innkjøring ved sitt anlegg nord i planområdet. I perioder med stort besøk til gjenvinningsstasjonen oppstår det til tider kø i Bølerveien ut mot E6. Dette er særlig et problem vår og høst i perioder med mange leveranser av hageavfall. Side 10 av 30

11 Figur 5. Røde piler viser plasseringen av de to adkomstene 1 og 2 som brukes i dag. De mest trafikkgenererende funksjonene er: 3 sorteringsanlegg, 4 administrasjon, 5 Franzefoss, 6 gjenvinningsstasjon, 7 deponi og 8 mottak av hageavfall. 1.2 Beskrivelse av forslaget I det etterfølgende er det gitt en kort redegjørelse om aktuelle oppgraderingstiltak og endringer i forhold til dagens anleggsutforming og gjeldende regulering. Side 11 av 30

12 Figur 6. Illustrasjon av mulige utvidelser av reguleringsplanen. Dagens avfallsanlegg Følgende vil gjennomføres: For deponiet vil det bli utarbeidet en ny avslutningsplan som ser på muligheten for å kunne øke deponikapasiteten gjennom å øke deponihøyden i forhold til fastsatt høyde i gjeldende regulering. Ny avslutningsplan skal legge vekt på etterbruk av området til avfallshåndtering og avfallsrelaterte formål. Dette vil påvirke terrengutformingen (utnyttbare arealer). Fysiske begrensninger vil fastsettes gjennom maksimal byggehøyde og utnyttelsesgrad. Nye plasseringer av sentrale anleggsfunksjoner, etablering av nytt og rasjonelt internveisystem vil vurderes. Utvidelser av planområdet Område A Område A ligger inntil den planlagte rundkjøringen i reguleringsplanen for Bølerveien. Rundkjøringen vil gi mulighet for etablering av ny adkomst til de funksjonene som finnes i dag og til fremtidige anlegg/funksjoner. Område B I område B vil muligheten for kømagasin, ny gjenvinningsstasjon samt nytt hageavfallsmottak bli vurdert. Område C I område C vil det i alternativ 1 bli vurdert muligheten for utvidelse av arealet for behandling/kompostering av hageavfall. Side 12 av 30

13 Område D For område D vil muligheten for ny adkomst til område C bli vurdert. Område E Det er naturlig fall ned mot område E. Dette innebærer at det kan oppnås selvfall for overvann og sigevann frem til området E. Området E vurderes derfor som en mulig plassering av anlegg for behandling av sigevann. Område F Det planlegges at dagens arealbruk videreføres, og at overvannsledning og pumpestasjon som ligger der i dag tillates. Område G Det skal vurderes om det er mulig å etablere en adkomst for deler av området via eiendom Gnr. 11 Bnr. 29. Område H Arealet som brukes til kompostering av hageavfall er i dag ikke regulert. Det er ønske om å ta arealet med i reguleringsplanen og fortsette å bruke arealet til kompostering av hageavfall. 1.3 Antatte problemstillinger ved regulering av området Trafikkforhold Det skal utarbeides løsning for de trafikale problemene som er i området i dag. Planforslaget skal finne løsninger på de trafikale utfordringene som oppstår som følge av at Bølerveien opparbeides og adkomsten til området endres. Det er ønskelig å finne en løsning som skiller publikumstrafikk og yrkestrafikk internt på avfallsanlegget. Trafikkforholdene rundt administrasjonsbygget må forbedres. Det må settes av tilstrekkelig plass ved administrasjonsbygget til parkering for besøkende og ansatte. Franzefoss må gis en funksjonell adkomst som ikke forstyrrer driften av ROAF miljøpark. Den interne transporten må bli minst mulig for å få en miljøvennlig og rasjonell drift. Det må etableres tilstrekkelig med kømagasin slik at ikke trafikken i Bølerveien blir påvirket. Kømagasin skal tilstrebes etablert innenfor tomtegrensen Plassering av mottak for hageavfall og gjenvinningsstasjon Som en konsekvens av de nye internveiene og virksomhetens arealbehov kan det bli nødvendig å flytte gjenvinningsstasjonen og mottak for hageavfall. Det forventes flere kunder til anlegget i fremtiden på grunn av befolkningsveksten på Romerike. Side 13 av 30

14 1.3.3 Mulige konflikter med andre arealbruksinteresser Det antas at det kan være motstand mot å utvide arealene som disponeres til avfallsformål ut fra hensynet til jordvernet og ut i fra ønsket om å ta vare på landskapet. Planprogrammet er derfor lagt opp slik at disse temaene skal bli godt belyst i plansaken. 1.4 Planstatus og andre rammebetingelser Statlige planretningslinjer/-bestemmelser, rundskriv (SPR/SPB) Følgende sentrale føringer vil legges til grunn for arbeidet: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 2009 RPR Samordnet areal og transportplanlegging Norsk rødliste for naturtyper Fylkeskommunale føringer Vi har identifisert følgende regionale føringer for utarbeidelse av planforslaget: Regional planstrategi: Regional planstrategi for Akershus Regionale planer: Samordnet areal og transportplan for Oslo Akershus (under utarbeidelse) Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus Romerike møter framtida: Regional utviklingsplan for Romerike Samferdselsplan for Akershus Klima og energiplan Akershus Kommuneplanen Planområdet er i kommuneplanen avsatt til arealbruksformålet Andre typer bebyggelse, se figur 2. Felt AT6 er avsatt til fremtidig renovasjonsanlegg markert med blå ellipse. Områdene rundt anlegget er avsatt til LNF-område. Disse arealene er også omfattet av hensynssonene HS550_1 HS550_7, med særlig hensyn til landbruk, friluftsliv, landskap, natur- og kulturmiljø (samlesone, tidligere Høyt prioriterte LNF-områder). I henhold til kommuneplanen skal det ikke gjøres inngrep innenfor disse sonene som forringer kvalitetene knyttet til jordvern, biologisk mangfold, friluftsliv og/eller kulturlandskapet. Planområdet strekker seg også inn i LNF omerådet. Side 14 av 30

15 Figur 7. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for perioden på Bøler i Skedsmo Andre overordnede kommunestyrevedtak og styringsdokumenter Skedsmo kommune Energi- og klimaplan av 6. april 2011 De mål, strategier og tiltak som er beskrevet i energi- og klimaplanen, vil være viktige skritt på veien for å få en mer effektiv energi- og ressursutnyttelse i Skedsmo kommune. Dette vil gi en bærekraftig utvikling og være kommunens bidrag for å unngå global oppvarming ved at klimagassutslippene i kommunen reduseres. Grønstsoneplan av 2012 Beskriver hvordan det skal arbeides med grønnstruktur i byggesonen Grøntsoneplan av 23/ Det er utarbeidet en grønnstrukturplan for Skedsmo kommune. Denne analyserer og identifiser områder som er viktige for få dannet et nettverk av grønnstruktur i Skedsmo kommune. Disse områdene er eller kan bli parker, turdrag, natur- og friområder. Grønnstrukturplanen har identifisert ravinen nord for planområdet som en del av grønnstrukturnettverket. Landskap, kulturlandskap og kulturminner i Skedsmo (1997) Frittstående tematisk plan som er retningsgivende for planlegging og forvaltning. Samferdselsstrategi for Skedsmo kommune ( ) Side 15 av 30

16 Dokumentet er ment å samordne areal- og transportplanleggingen samt forme og styre utviklingen i Skedsmo kommune. Ravinene i Skedsmo - En naturfaglig undersøkelse (1995) Kartlagte ravineområder med beskrivelse av: kvartærgeologi, vegetasjon, dyre- og fugleliv, kulturlandskap og arealbruk Gjeldende reguleringsplan for Bøler deponi Planområdet er i hovedsak regulert fra før. Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt av Skedsmo herredsstyre den 2/ Side 16 av 30

17 Figur 8 Regulert situasjon i området. De vedtatte reguleringsbestemmelsene til planen følger nedenunder. Side 17 av 30

18 Side 18 av 30

19 1.4.6 Tilstøtende reguleringsplaner Området nord for ROAF miljøpark er regulert i reguleringsplan Fuglesangen, Skedsmokorset. Planen ble vedtatt den 16. juni 2004, og regulerer området til forretning, kontor og industri/lager. Reguleringsplan for Bølerveien ble vedtatt 8.mai Denne planen regulerer ny adkomst, bussholdeplass, gangvei og rundkjøring. Dagens adkomster til området blir fjernet. Denne planen er en viktig premiss for Reguleringsplan ROAF miljøpark. Figur 9. Reguleringsplanene i område. Pågående plan- og byggesaker i område Det er varslet planarbeid på eiendom 57/37 beliggende på andre siden av Bøleveien i forhold til ROAF. Side 19 av 30

20 ROAF miljøpark Figur 10. Pågående planarbeid markert med rosa Dette planarbeidet påvirker arbeidet med ROAF miljøpark, bl. a. fordi begge reguleringsplanene må forholde seg til Bølerveien. 2 PROGRAM OG METODE FOR PLANARBEIDET 2.1 Videre planprosess og medvirkning Planprosess Saksgangen for en reguleringsplan med konsekvensutredning er beskrevet i plan- og bygningsloven, Forskrift om konsekvensutredning og tilhørende veiledningsmateriale. Som ledd i varsling av planoppstart skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet, jfr. 6 og 7 i Forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling Side 20 av 30

21 av planoppstart. Det er anledning for alle å komme med synspunkter til planprogrammet. Høringsuttalelsene og innspillene til planarbeidet vil bli forelagt politisk behandling, der det endelige planprogrammet på grunnlag av høringsuttalelsene og det foreslåtte planprogrammet vedtas. Reguleringsplan med konsekvensutredning utarbeides så med basis i fastsatt planprogram. Reguleringsplanen tas opp til politisk behandling og legges ut til offentlig ettersyn hvis planmyndigheten finner at reguleringsplanen har den ønskede kvalitet. Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn med minimum seks ukers høringsfrist. Etter høringen blir det vurdert om det er behov for å endre planen med utgangspunkt i de høringsuttalelsene som er gitt. Planen går så til politisk behandling og blir vedtatt i kommunestyret hvis det er flertall for dette Informasjon og medvirkning Det skal avholdes et informasjonsmøte når reguleringsplanen er på høring. 2.2 Utredningsalternativer Referansealternativet, kalt alternativ 0 Referansealternativet innebærer en utvikling der de planlagte fremtidige tiltakene forsøkes innplassert innenfor avgrensningen av gjeldene reguleringsplan for området. Side 21 av 30

22 Figur 11. Alternativ 0 Videre utvikling av anlegget innenfor rammen av gjeldene regulering. Side 22 av 30

23 2.2.2 Alternativ 1 (også kalt utbyggingsalternativet) Område A, D og G er tatt inn i utredningen for å ha flere alternative adkomstveier til planområdet. I området B er det aktuelt å se på mulighetene for å kunne etablere gjenvinningsstasjon og utvidelse av komposteringsanlegget. Område C er en utvidelse av ROAF miljøpark, og området er tatt med i kommuneplanen. Det er ønskelig å vurdere muligheten for å knytte seg til Bølerveien gjennom etablering av en ny adkomst i område D. I område E vil en se på mulighetene til å kunne etablere et nytt renseanlegg for behandling av sigevann fra deponiet. I område F ligger det i dag en pumpestasjon, men det er ikke tenkt å utvide bruken av denne ravinen. Området H benyttes i dag til kompostering av hageavfall, men er ikke en del av gjeldene reguleringsplan. Figur 12. Illustrasjon av alternativ Utredningstema i konsekvensutredningen Trafikkforhold Det vil beskrives et internveisystem hvor målsettingen er å: Separere privatbiler og nyttetrafikk (tyngre kjøretøy). Bedre logistikken på området. Tydeliggjøre hvilke arealer som skal brukes til parkering. Etablere et kømagasin som hindrer at det blir oppstuving av biler ut i Bølerveien. Side 23 av 30

24 Vurderer ulike adkomster til planorådet Metode Kømagasinets kapasitet vil bli beregnet ut i fra hvor langt køen erfaringsmessig strekker seg. Trafikktallene fremskaffet ved regulering av Bølerveien vil bli lagt til grunn for Bølerveien. Det vil bli laget veiplaner for internveiene, som legges ved planforslaget Landskap Utformingen av avfallsanlegget vil kunne påvirke landskapets visuelle uttrykk. Avfallsanlegget vil bli gitt en utforming som sikrer god overvannsavrenning, minst mulig nedbøravhengig infiltrasjon (sigevannsproduksjon) og som legger til rette for fremtidig avfallsvirksomhet. Det vil også være viktig å utnytte deponiet på en effektiv måte, slik at behovet for areal til deponi minimaliseres. Byggehøyden og volum på ny bebyggelse, terrengforming og bruk av vegetasjon vil også kunne påvirke landskapsbildet. Det er en målsetting at planen tar hensyn til ravinelandskapet. Det skal vurderes muligheten av en etappevis avslutting av deponiet og om dette er positivt for landskapet. Metode Det skal lages en avslutningsplan som viser fremtidig terreng. Avslutningsplanen består av et kotekart som sammen med snitt og 2 enkle perspektivtegninger illustrerer nær- og fjernvirkning. Det skal utarbeides en perspektivtegning for anlegget sett fra Bølerveien og en sett fra Bøler Gård Jordvern Planforslaget omfatter to områder med fulldyrket jord. Av et areal sør for avfallsanlegget på ca m2 brukes ca m2 til kompostering av hageavfall. Nord for avfallsanlegget omfatter planforslaget et areal på m 2 fulldyrket jord. Det må avklares hvordan landbruket blir påvirket av planforslaget. Det vil beskrives konsekvensene for gårdsbruket og en eventuell ekstern drifter av landbruksjorda. Metode Konsekvensene for landbruket vil ta utgangspunkt i metoden beskrevet i håndbok 140 fra vegvesenet. Hensikten med denne vurderingen er å beskrive kvaliteten på landbruksjorden. Kvalitetsbeskrivelsen vil suppleres med foreliggende informasjon om jorda er egnet til kornproduksjon. En vil se på hvor stort prosentvis bortfall av dyrkingsjord det er for gårdsbruket og for drifter av jorda. Det vil estimeres en leieverdi for tilsvarende jord og pris for av tilsvarende arealer Forurensning Dagens forurensningssituasjon ved Bøler miljøpark skal beskrives i forhold til forurensning til luft og vann. Det er ikke lenger tillatt å deponere organisk Side 24 av 30

25 avfall, rotter og fugler er derfor ikke noe problem i dag eller som følge av reguleringen. Anlegget ligger tett opp til E6, som er en stor støykilde. Denne støyen overdøver støyen fra avfallsanlegget. Det anses derfor unødvendig å beregne støy fra anlegget. Metode for kartlegging av forurensing til vann En vil undersøke om det er forskjell på vannkvaliteten oppstrøms og nedstrøms deponiet. Det vil bli tatt utgangspunkt i de analyser som gjøres av sigevann og overvann som en del av driftsrapporteringen, samt analyser/målinger foretatt opp- og nedstrøms for dagens anlegg. Det skal vurderes hvordan alternativ 1 påvirker utslippene. Påvirkningen av eksisterende deponigassanlegg som følge av alternativ 1 vil vurderes. Kartlegging av forurensing til luft Kartlegging av forurensing til luft, vil konsentrer seg om kartlegging av eventuelle luktproblemer. Metode For å finne ut om det er luktproblemer som følge av anlegget vil naboene bli bedt om å registrere de gangene de plages av lukt. Disse dataene vil sammenstilles og relateres til driften av anlegget. Det vil bli en beskrivelse av sannsynlige årsaker til perioder med lukt fra anlegget og en enkel beskrivelse av avbøtende tiltak Risiko og sårbarhet Det vil bli utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse. Metode Arbeidet med analysen vil følge veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Naturmangfold En vurdering av forholdet til Naturmangfoldlovens 8-12, skal beskrives Samordnet areal og transportplanlegging Det vil undersøkes om planforslaget er med på å realisere målsetningen om en samordnet areal- og transportplanlegging. Metode Side 25 av 30

26 Avfallsanleggets plassering vil vurderes i forhold til befolkningstyngdepunktet i eierkommunene (transportavstander). Null alternativet og utbyggingsalternativet ligger på samme sted, det vil derfor ikke bli en sammenligning mellom disse Kulturminner Det vil bli undersøkt om det foreligger fornminner i planområdet og om planforslaget er i konflikt med disse. Det vil også undersøkes om det finnes nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Metode Situasjonskart og flybilder vil gjennomgås for å identifisere potensielle kulturminner. Det vil også foretas en befaring for å undersøke om det finnes nyere tids kulturminner. Fra Skedsmo kommune opplyses det at det er muligheter for å kunne finne spor av en taubane i området. Det vil bli undersøkt om det er spor av taubanen innenfor planområdet. Akershus fylkeskommune vil foreta en registering av fornminner. Side 26 av 30

27 3 METODE FOR ARBEIDET MED KONSEKVENSUTREDNINGEN Konsekvensutredningene skal bygges opp som en trinnvis prosess: Beskrivelse/ verdivurdering av dagens situasjon Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for de ulike temaene. For hvert tema skal det redegjøres for valg av metode og datagrunnlag som er brukt for å beskrive virkningene, samt en vurdering av influensområdets utstrekning der dette er relevant. Det skal gjøres verdivurderinger av de områdene som kan bli berørt av tiltaket. Verdien angis på en tredelt skala (liten middels stor). Verdivurderingene for hvert tema angis på en skala fra liten til stor verdi. Påvirkning er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike områdene. Påvirkningen vurderes for de samme områdene som er verdivurdert, og vurderes i forhold til referansealternativet. Påvirkningen angis på en femdelt skala (svært negativ negativ lite/ingen positiv svært positiv). Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til 0- alternativet. Her kombineres verdi og påvirkning, og angis fra stor positiv konsekvens til stor negativ konsekvens. Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert fagtema beskrives tiltak som kan gjøres for å redusere de negative konsekvensene. Det skal vurderes og beskrives behov for nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle avbøtende tiltak legges til grunn for innholdet i planforslaget. For fagtemaene som ikke er omfattet av KU vil det bli en beskrivelse av utbyggingsalternativet Obligatoriske utredningstema i henhold til formskift for konsekvensutredning Vedlegg III. Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen b) Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn, herunder: - forurensning (klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann), - transportbehov, energiforbruk og energiløsninger, - kulturminner og kulturmiljø, - naturens mangfold (dyre- og planteliv), Side 27 av 30

28 - landskap, - sikring av jordressurser (jordvern), - samisk natur- og kulturgrunnlag, - befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen, - tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett, - kriminalitetsforebygging, - beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3, - risiko ved havstigning, - barn og unges oppvekstsvilkår, - der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet, - for planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. Utredningstemaene som er markert med blått anses som ikke relevante, og vil derfor ikke bli utredet. 3.2 Temaer som belyses i planbeskrivelsen Nedenstående temaer vurderes å være viktige planfaglige temaer men er ikke vurdert som de viktigste i forbindelse med konsekvensutredningen. Utredingen av disse temaene vil ikke nødvendigvis følge metoden beskrevet i kapitel 3. Disse temaene vil bli en del av planbeskrivelsen. Deponi Det skal vurderes om det er behov for rekkefølgebestemmelser for å styre hvilke deler av deponiet som skal fylles opp først. Grønnstruktur Forbindelser/turveier ut i ravinene skal opprettholdes, eventuelt etableres. Plassering av mottak for hageavfall og gjenvinningsstasjon Det forventes flere kunder og økt trafikk til/fra anlegget på grunn av befolkningsveksten på Romerike med tilhørende forventet økning i avfallsgenereringen. Som en konsekvens av økt fremtidig arealbehov for effektiv og brukervennlig drift av de ulike funksjonene ved anlegget, samt behov for nye internveier, kan det bli nødvendig å flytte gjenvinningsstasjon og mottak for hageavfall. Metode Det vil bli sett på to ulike plasseringer av gjenvinningsstasjon. Konsekvensene av de to plasseringene vil bli beskrevet. Eiendomsforhold Det vil bli undersøkt om det vil bli behov for grunnerverv for kommunen og ROAF som følge av planforslaget. Metode Det vil lages en arealoversikt som viser hvilke eiendommer som blir berørt av planforslaget og om forslagstiller har kommet til enighet med grunneier. Økonomiske konsekvenser og juridiske forhold Bølerveien I oppstartsmøtet med kommunen ble det varslet at det vil bli rekkefølgekrav om opparbeidelse av Bølerveien. Kostnadene for opparbeidelse av vei vil derfor beregnes. Side 28 av 30

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS.

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE 18.11.14 Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. HVORFOR REGULERINGSPLAN? Reguleringsplan Planbeskrivelse / saksfremlegg Plankart Bestemmelser,

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.02.2015 Arkiv: :PL 19910007, FA L12, GBR 8/36 Arkivsaksnr.: 14/2175 Journalpostløpenr.: 15/3551 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E

Detaljer

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok?

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Petter Kittelsen, kontorleder Otta 1 Bakgrunn 2 Norconsult i Innlandet Norconsult har 5 kontor i Innlandet, Hamar og Os i Østerdalen, samt

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

HEILHORNET TURISTANLEGG

HEILHORNET TURISTANLEGG Heilhornet Handel og Utleie Forslagsstiller: Heilhornet Handel og Utleie Kommune: Bindal Rådgiver: Trønderplan Dato: 21.12.16 2 Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Heilhornet turistanlegg» Prosjektnummer:

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konsekvensutredning på kommuneplannivå

Konsekvensutredning på kommuneplannivå Miljøvernavdelingen Konsekvensutredning på kommuneplannivå Ingeborg Austreng, seniorrådgiver, FMOA Hva er en konsekvensutredning? Et utredningsresultat og et slutt dokument En ivaretagelse av hensyn gjennom

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BØLINGSHAVN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BØLINGSHAVN FORSLAG TIL PLANPROGRAM BØLINGSHAVN Hvaler kommune KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVENS 4 2 Dato: 16.09.2011 Sist revidert: Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Utredningsplikt...

Detaljer

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger Konsekvensutredninger rådgiver Geir Davidsen De fire «F» er Folkelig Faglig Fleksibelt Forutsigbart Konsekvensutredning Er ikke farlig Disposisjon Hvorfor konsekvensutredning? KU-forskriften Når skal det

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt Planprogram Bilde fra planområdet November 2015 Vedtatt: 1 Revisjon Dato 2015.11.25 Utført av Anja Øren Ryen Kontrollert av Helge Bakke Godkjent av Erin Sandberg,

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM D5 INVEST AS DETALJREGULERING FOR D5, SOLA KOMMUNE - PLAN 0519 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 31.07.2012 Reguleringsplan 0519: D5. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr _04 Eigersund kommune

Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr _04 Eigersund kommune for Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr 19910007_04 Eigersund kommune for reguleringsendring Aker Egersund Datert: 25.11..2014 Revidert Fastsatt: Side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike Avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10.7.2013 2013/13293-6 M-FO Hanna Otterholt Bertinussen 19.12.2013

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

Forslag til planprogram konsekvensutredning

Forslag til planprogram konsekvensutredning Forslag til planprogram konsekvensutredning Detaljregulering av område for masseuttak stein, samt utvidelse av eksisterende område for verksted/lager Eiendom Gnr. 13 bnr.4 Adresse Dønnaveien 947 Kommune

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksframlegg Detaljregulering, ny Hovin barneskole og idrettshall, gnr 11 bnr 51 m.fl. Forslag til planprogram Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bente Sand GBNR - 10/1/1, GBNR - 10/13, GBNR - 11/2, GBNR -

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2 Forslag til Planprogram Bilde fra planområdet Bilde fra kommunekart.com Mars 2017 Vedtatt: 1 Dato 2017.03.26 Utført av Helge Bakke Godkjent av Synnøve Kjønsberg,

Detaljer

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Flisproduksjon i Tronaas skog Forslag til planprogram til offentlig ettersyn DATO: 04.11.2014, rev. A: 14.01.2015 1 Fagkyndig er Kile Stokholm Arkitekter AS. Forslaget kan sees på Ski kommunes nettsider

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer