Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag"

Transkript

1 Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne saker 6. Vedtekter for Skrautvål og Ranheim bestandsplanområde 7. Priser og disponering av jakt Disponering av overskudd - femårsplan/budsjett Valg

2 Sak. 3: Årsmelding: Skrautvål Heimås Grunneierlag - Årsmelding 2013 Styret i Skrautvål Heimås Grunneierlag har bestått av Leder: Nestleder Kasserer/jaktkort: Styremedlem/Driftsplan elg.: Styremedlem/Kommundedelplan: Martin Sæbu Johannes Kjørlien Ola Skaar Knut Engen Jørn Sanne Ola Skaar har tatt seg av kortsalg for småvilt og rådyrkort. Knut Engen har vært grunneierlagets representant i arbeidet med utarbeidelse av driftsplan for elg, samt veging av elgkjøtt. Jørn har deltatt i arbeidet med innspill til kommunedelplan, og Johannes har vært vår representant i grendelaget. Styret har hatt 3 møter. Jakt har vært et sentralt tema også i år. Under småviltjakta er det solgt 4 sesongkort, 33 ukeskort og 15 rådyrkort. Under elgjakta ble i alt felt 3 okser, 3 koller og 4 kalver/ungdyr. Av disse ble ett ungdyr og to kalver felt på Sebufeltet. I 2011 gjorde grunneierlaget et arbeid for endringer i arealdelen til kommunedelplan for kommende periode. Dessverre er det ingen av områdene vi foreslo som er tatt inn i planen. Dette har nok en sammenheng med at det nå er gjort prioriteringer for hytteutbygging på Aurdalsåsen. Tisleidalen og Vaset som har fått de aktuelle satsningsområdene. Det sytnes vanskelig for grunneierlaget å påvirke dette. Ut over dette ble det gjort endringer i vedtektene på det ekstraordinære årsmøtet Der ble nødvendige tilpasninger vedtatt, og fulgt opp med de formaliteter som ble krevd. Grunneierlaget er nå et samvirkeforetak for styret Martin Sæbu leder Styrets forslag til vedtak: Årsmelding for 2012 godkjent.

3 Sak 4. Regnskap REGNSKAP SKRAUTVÅL HEIMÅS GRUNNEIGARLAG INNTEKTER Elgjakt , ,09 Elgjakt, Sebufeltet , ,82 Småviltjakt , ,50 Fellingsavgift 2 640, ,00 Sum inntekter , ,41 UTGIFTER Fellingsavgift 2 640, ,00 Lønn/honorar/bilgodtgj , ,00 Arbeidsgiveravgift 1 818, ,00 Leie av grunn Tilskudd veger ,75 Juridisk bistand 500,00 Regnskap/kontorutgifter , ,00 Annonser 3 862, ,40 Andre kostnader 574,62 159,00 Betalbar skatt, ,00 Sum kostnader , ,15 Driftsresultat , ,26 For lite betalt skatt , ,00 Renteinntekter, bank , ,54 Renteinntekter, ikke skattepl. 438,00 Rentekostnader -90,26-89,67 Årsresultat etter skatt , ,13 EIENDELER Bankkonto , ,53 Bankkonto ,50 6,43 Bankkonto , ,67 Til gode jakt ,00 Sum eiendeler , ,63 EGENKAPITAL OG GJELD Merverdiavgift , ,09 Arbeidsgiveravgift 1 818, ,00 Forskuddstrekk 9 630, ,00 Annen kortsiktig gjeld 500, ,00 Beregnet skatt av årets resultat ,00 Bundet egenkapital , ,00 Fri Egenkapital ,54 Årsres , , ,54 Sum egenkapital og gjeld , ,63

4 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner SHG sitt regnskap for Sak 5. Innkomne saker: Ett av lagets medlemmer skrev et notat til oss der han ser muligheten for bedre tilrettelegging i form av rydding og merking av stier - og eventuelt også løyper (gjerne utenom de preppa løypene til Leirin Skiløyper). Han påpeker videre at det gror igjen oppe i åsen og det er liten bruk av de mulighetene som ligger der. Han nevner sti-nettet på Ranheimsåsen som et godt eksempel på god utnyttelse Stier er ryddet og merket - og mange benytter seg av området. Vedkommende har notert seg at det nå er mulig å søke om midler til bl.a. til rydding av stier og bygging av klopper. Burde vi i laget ta et initiativ for å gjøre noe med dette? Grunneieren påpeker også at han snart er pensjonist og kan bidra for å øke tilgjengeligheten til diss flotte områdene. Det er en forutsetning at dette ikke skal komme i konflikt med utleie av jakt og beitedyr. Hva tenker grunneierlaget om å utnytte områdene mer til friluftsformål? Saken er i denne omgang til diskusjon og orientering. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering. Sak 6. Vedtekter for Skrautvål og Ranheim bestandsplanområde 1 - Driftsplanområde for hjortevilt Skrautvål og Ranheim driftsplanområde (senere kallet laget) for hjortevilt er en sammenslutning av følgende grunneierlag i Nord-Aurdal kommune for tida; 1. Skrautvål Utmarkslag SA, 2. Skrautvål heimås grunneierlag SA og 3. Ranheimåsen grunneierlag SA. 2 - Formål og arbeidsfelt Formålet til laget Formålet til laget er å drive en best mulig forvaltning av hjorteviltet i valdet i samsvar med den til en hver tid gjeldende driftsplan. Laget skal i arbeidet sitt legge vekt på en langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning. Arbeidsfeltet til laget * Å utarbeide bestandsplan for hjorteviltet i valdet. *Å gjennomføre oppgaver hjemlet i vedtektene. 3 Arbeidsår Hvert medlem har sin egen økonomi og fører selv sitt eget regnskap. Arbeidsåret følger kalenderåret

5 4 Medlemskap Medlemskap i laget følger av samarbeidsavtale om bestandsplan for Skrautvål Utmarkslag SA, Skrautvål heimås grunneierlag SA og Ranheimsåsen grunneierlag SA samarbeid om driftsplan for hjortevilt. Ny avtale og nytt medlemskap blir tegnet ved hver nye bestandsplanperiode. 5 Årsmøte Ordinært årsmøte skal holdets innen 15. mai hvert år. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Det følger av 1 at laget har 3 medlemmer med stemmerett, 1 stemme på hver av de 3 grunneierlagene nevnt i paragrafen. Stemmeretten er knytt til grunneierlaget sin kontaktperson, eller den som disse årsmøtene gir sin fullmakt til. Ved stemmelikhet (eks. som følgje av at noen stemmer blankt eller at et grunneierlag ikke er representert), har leder dobbeltstemme. Styret v/leder kaller inn til årsmøte. Saker som medlemmene ønsker behandla på årsmøtet må være skriftlig, og styret v/leder i hende senest 15. april. Det enkelte vedtak på årsmøtet blir fattet med enstemmighet Skriftlig avstemming skal holdets dersom en av de 3 medlemmene krever det. Årsmøtet ledes av lederen av laget, eller den som styret gir sin fullmakt til. Årsmøtet skal: 1. Godkjenne saksliste og innkalling. 2. Godkjenne fullmakter. 3. Behandle styret si årsmelding. 4. Behandle styret sitt forslag til kvote for elg og hjort. 5. Behandle styret sitt forslag til fordeling av kvote på hjorteviltvaldet. 6. Behandle styret sitt forslag til kontroll under jakta. 7. Godkjenne ny driftsplan. 8. Behandla innkomne saker. 9. Velge leder for et år om gangen. 10. Velge 2 styremedlemmer for et år 11. Vurdere endringer i lagstruktur. 12. Vurdere andre saker som blir tatt opp. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i saker som ikke er nevnt i møteinnkallingen. 6 - Ekstraordinært årsmøte Styret skal innkalla til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av medlemmene til laget krev det. Innkalling til og saksbehandling på det ekstraordinære årsmøtet er den same som for det ordinære årsmøtet. 7 Styret Laget blir ledet av et styre på 3 medlemmer. Styret skal bestå av leder, nestleder og sekretær. Styret kan ta avgjørelser når styret er fulltallig. Styret skal m.a.: 1. Arrangere årsmøte og avgi årsmelding 2. Utarbeida bestandsplan etter årsmøtet sitt vedtak. 3. Utarbeida forslag til kvote for elg, hjort og rådyr. 4. Utarbeida forslag til fordeling av kvote på hjorteviltvalda. 5. Utarbeida forslag til kontroll under jakta, og sørga for gjennomføring.

6 6. Vurder innkomne saker for årsmøtet. 7. Arbeida for tilslutning til laget og god faglig opplysning til medlemmene. 8 Tvister En eventuell tvist i perioden løses med en representant fra hvert lag samt to representanter oppnevnt av Nord Aurdal kommune 9 - Utmelding og oppløysing Følgjer av. samarbeidsavtale om bestandsplan for Skrautvål Utmarkslag SA, Skrautvål heimås grunneierlag SA og Ranheimsåsen grunneierlag SA samarbeid om driftsplan for hjortevilt Ny avtale og nytt medlemskap blir tegnet foran nye driftsplanperiode. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til vedtekter for Skrautvål og Ranheim bestandsplanområde Sak 7. Priser og disponering av jakt for 2013 Småviltjakt Det leies ut 5 felt på åremål. Disse er leid ut til Jaktledere er Jon Køltzov på Skardåsen, Ola Thon på Trugebakk, Knut Erland Hansen på Stavlihøgde, Erling Åsen på Leirhaugen og Asbjørn Morterud på Døvrisstølen. Elgjakt SHG leier ut ett jaktfelt til elgjakt. I tillegg er vi oppfordret til å sørge for grunneiersamarbeid, slik at det også felles elg i Sæbufjordfeltet, selv om dette er utenfor SHG sitt definerte område. Dette er lagt inn som en del av jaktfeltet, men overskuddet på denne jakta går uavkortet til et fellestiltak som årsmøtet bestemmer. Vi ser det som hensiktsmessig at det er samme jaktlag som har jakt i heimåsen og i Sæbufjordfeltet, på grunn av at Sæbufjordfeltet ikke har egen kvote. Det er et krav at jaktlaget har min. 50% grunneiere. Prisen for jakt følger prisnivået Skrautvål sameige. Elgjakta er ikke lagt ut på anbud. Det er styret i grunneierlaget sitt ønske at det også fortsetter slik. Rådyrjakt: Det er fri kvote for rådyrjakt. Dette administrereres av kasserer i laget. Pris pr. kort for 2013 settes til kr. 480,- (kr. 380 for grunneiere). Sesongkort Det selges årlig 12 sesongkort for småvilt. Dette administrereres av kasserer i laget. Pris pr. kort for 2012 settes til kr. 2400,- (kr for grunneiere). Ukeskort Det selges årlig ukeskort for småvilt. Dette administrereres av kasserer i laget. Pris pr. kort for 2012 settes til kr. 900,- (kr. 720 for grunneiere).

7 Salg av sesongkort og ukeskort annonseres i avisa Valdres innen 10 mai, med søknadsfrist 1. juni. Dersom det innkommer flere søknader enn vi kan imøtekomme, avgjøres dette ved loddtrekning. Forslag til vedtak: Årsmøtet i SHG godkjenner styret sitt forslag til retningslinjer for jakt i Disponering av overskudd - femårsplan/budsjett 2013 På årsmøtet i 2012 kom det opp spørsmål om disponering av overskudd. Frem til nå har dette fulgt en treårig plan. Det vil si to års overskudd utbetales til medlemmer etter andeler, det tredje året fordeles overskuddet til skogsbilveger innenfor området. På forrige års årsmøte mente noen at overskuddet burde fordeles jevnt på veg og utbetaling etter andeler, siden vegene er så viktige for jakta. Andre har hevdet at overskuddet kun bør fordeles etter andeler, da kan andelseiere gjøre som de vil med sitt overskudd. Styret i grunneierlaget har med bakgrunn i dette skissert 3 alternativer til årsmøtet for en 5 årsplan for utbetaling av utbytte: a) Det årlige overskuddet går annethvert år til veg/utbetaling til andelseiere etter andeler b) Dagens ordning opprettholdes - dvs to års overskudd utbetales til medlemmer etter andeler, det tredje året fordeles overskuddet til veg c) Alt overskudd fordeles etter andeler. Det settes av et årlig beløp som bomavgift for jegerne på kr. 0, 25-0,50 pr. meter/pr. år Styret anbefaler at årsmøtet stemmer over denne saken.

8 Inntekter Elgjakt Elgjakt Sebu-feltet Småviltjakt Fellingsavgift 3000 Renter Bruk av egenkapital Sum inntekter Utgifter Fellingsavgift 3000 Lønn/Honorar Arbeidsgiveravgift 1500 Arealleige Tilskudd fellestiltak Regnskap/kontorutgifter Annonser 4000 Skatter/avgifter 0 Periodens underskudd Sum utgifter Forslag til vedtak: Årsmøtet i SHG godkjenner styret sitt forslag til budsjett for Årsmøtet går videre inn for alternativ?? for disponering av overskudd i perioden

9 Sak 9: Valg: Styret På valg Status Martin Sæbu 2014 Johannes Kjørlien 2013 Ola Skaar 2014 Knut Engen 2013 Jørn Sanne 2014 Varamedlemmer På valg Status Knut Kjørli 2013 Jostein Skaar 2014 Revisorer På valg Status Erik Dajani 2013 Knut Martin Berge 2014 Valgkomite På valg Status Jon Gladheim 2013 Jørgen Meisdalen 2014

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer