FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2"

Transkript

1 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG INNLEDNING OPPDRAGSGIVER OG EIERFORHOLD FORMÅLET MED PLANARBEIDET NØKKELTALL OG AREALDISPONERING OVERORDNEDE AREALPLANER PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD LOKALISERING AVGRENSNING EKSISTERENDE BEBYGGELSE TOPOGRAFI OG LANDSKAPSTREKK SOL- OG SKYGGEFORHOLD VEGETASJON OG ANDRE NATURFORHOLD TRAFIKK, TILKOMST OG KOMMUNALTEKNIKK OFFENTLIG KOMMUNIKASJON BARN OG UNGES BRUK AV OMRÅDET KULTURMINNEVERDIER RISIKO OG SÅRBARHET PLANPROSESS KUNNGJØRING OG VARSLING AV OPPSTART MERKNADER MERKNADER I FORBINDELSE MED PLANSTART MERKNADER I FORBINDELSE MED OFFENTLIG HØRING MERKNADER I FORBINDELSE MED OFFENTLIG ETTERSYN BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET INNLEDNING REGULERINGSFORMÅL BYGGEFORMÅL UTEOPPHOLDSAREAL OG LEKAREAL KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG / TRAFO OG ALTERNATIVE ENERGIKILDER VEG OG TRAFIKKAREAL PARKERING KULTURMINNER SOLFORHOLD STØY VANN OG AVLØP UNIVERSELL UTFORMING KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET VURDERING OM UTREDNINGSKRAV I HENHOLD TIL KONSEKVENSUTREDNINGSFORSKRIFTEN OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN KONSEKVENSER FOR NABOER TRAFIKK- OG STØYFORHOLD KULTURMINNER NATURMILJØ OG LANDSKAP PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD RISIKO OG SÅRBARHET INFRASTRUKTUR FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

3 VEDLEGG Vedlegg 1 Plankart, datert Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, datert Vedlegg 3 Illustrasjonsplan, datert Vedlegg 4 Volumskisser og fotomontasje Vedlegg 5 Snitt AA-EE Vedlegg 6 Sol/skyggediagram Vedlegg 7 Varslingsdokumenter og merknader Vedlegg 8 VA-rammeplan, datert Vedlegg 9 Lengdeprofil på vei f_v1 og f_v3 Vedlegg 10 Møtereferat Hol kommune, Rambøll og Opus datert

4 1. Sammendrag I gjeldende kommunedelplan for Geilo (2010), planid.: , er området avsatt til fritidsbebyggelse. Før det kan gis rammetillatelse i byggeområdene, må det foreligge vedtatt/godkjent bebyggelsesplan. Etter ny plan- og bygningslov er bebyggelsesplan utgått. Tilsvarende plannivå etter ny plan- og bygningslov (2009) vil være detaljregulering. Planområdet omfattes i hovedsak av reguleringsplan for Geilo fjellandsby (2002), og er vist som område for fritidsbebyggelse. Planforslagets formål, bygghøyde og utnyttelse er i tråd med overordnet plan. Planforslaget er revidert, med hensyn på naboer, etter offentlig høring. Til tross for at gjeldende plan åpner opp for at inntil 1/3 av bebyggelsen kan tillate 14 m byggehøyde, er det nå satt en maksimum byggehøyde på 12,5 m for hele planområdet. Tidligere planforslag hadde maks kotehøyde 1039 moh. innenfor område FRB1. Maks kotehøyde for dette område er nå i revidert og redusert til 1037,5 moh. Plangrepet som er valgt fordi gir en god intern organisering i feltet, samt at løsningen er den beste med hensyn til landskap, sol- og utsiktsforhold, og estetiske forhold. Foreliggende forslag viser totalt 9 leilighetsbygg, fordelt i 4 felt, FRB1-4. Byggegrenser er vist i plankart og maksimum tillatt BYA for hver bygning er oppgitt i reguleringsbestemmelsene. Maksimum tillatt utnyttelse er %-BYA = 37 % av felt 2 (Reguleringsplan for Geilo Fjellandsby). Det åpnes for at antall etasjer kan variere fra 2 til 3. Maksimum tillatt leiligheter er 80. Gjennomsnittlig størrelse med 80 leiligheter er omtrent 80 m 2. I samsvar med overordnet plan skal det være 1,5 parkeringsplass pr. fritidsleilighet, dette tilsvarer 120 parkeringsplasser hvis det etableres 80 enheter. Planforslaget legger opp til ulik seksjonering av hyttene. I utformingen av volum, fasade og materialer vil det gjøres på en slik måte at området fremstår med et variert preg innen en helhetlig ramme, og med en arkitektur tilpasset landskapet. Bebyggelsen skal ta opp i seg/ nytolke elementer fra tradisjonell lokal byggeskikk, og naturlige materialer som tre og naturstein vil benyttes. Det åpnes for å etablere terrasser i ulik størrelse i tilknytning til de ulike byggene. Interne veier og areal avsattlekareal skal ha universell utforming. Uteoppholdsareal skal være skjermet for forurensning og stråling og skal ha gode solforhold. Illustrasjonsplan datert er retningsgivende for hvor det skal etableres parkeringsgarasje. Risikoanalysen viser at det er få risikofaktorer innenfor planområdet. Det er kun brann som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduser risikoen. Utbygging vil følge brannkrav i teknisk forskrift. Nærmeste brannstasjon er Geilo brannvesen, omtrent 5 km nord for planområdet. Det er gjort en vurdering av planforslaget opp mot konsekvensutredningsforskriften i kap 7. Reguleringsplanen er her vurdert i henhold til 2 Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften og 3 Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften 4, og det er konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning eller en vurdering etter 3. 3

5 2. Innledning 2.1 Oppdragsgiver og eierforhold Planen er utarbeidet av Opus Bergen AS på oppdrag fra Kikutgrenda AS. Planområdet er på ca. 13,7 daa, og ligger på eiendom gnr. 66 bnr. 634, 635, 640 og 657. Hovedeiendom for planlagt tiltak eies av Kikutgrenda AS. Bnr 634 eies av Kikut Sentrum AS, hjemmelshaver til bnr 640 er Geilo 770 AS, og eier av bnr 657 er Heggeli Invest AS. 2.2 Formålet med planarbeidet Formålet med reguleringsplanen og tilhørende reguleringsbestemmelser er å etablere fritidsboliger med tilhørende infrastruktur i samsvar med gjeldende reguleringsplan Geilo Fjelllandsby, planid: Nøkkeltall og arealdisponering Planforslaget viser 4 felt med leilighetsbygg, felt FRB1-4, og har maksimum %-BYA = 37 % = ca 3402 m 2. Utnyttelsesgraden er utregnet på bakgrunn av felt 2, areal som er avsatt til formål fritidsbebyggelse konsentrert i overordnet plan Geilo Fjellandsby. Foreliggende forslag viser totalt 9 bygg. Maksimum byggehøyde er 12,5 meter. Planforslaget er endret etter offentlig høring og har ikke full utnyttelse mtp tillatt mønehøyde. 2.4 Overordnede arealplaner Nasjonale mål og retningslinjer I St.meld. nr. 14 ( ) blir det trukket frem rammene for utvikling av fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøvernverdier, ressursbruk og estetikk. I T-2/08, rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging påpekes viktigheten av at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. I T-5/99 er følgene nasjonale mål ivaretatt: Å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på likestilt måte. Å ivareta det offentlige ansvaret for å sikre brukbar utforming av bebyggelse og uterom for alle. Fylkesplan Utvikling av dalførene og midtfylket: Det må utformes en fjellregionpolitikk som blant annet tar utgangspunkt i lokalsamfunnsutvikling, næringsliv, arealbruk og merkevarebygging. Kommuneplaner Hol kommune skal blant annet legge til rette for rekreasjon og gode naturopplevelse. Hol kommune har visjon om at Hol kommune skal være en av landets beste hyttekommuner og 4

6 Geilo skal være et sted der både fastboende og turister trives (Gjeldende kommuneplan for Hol ( ). I gjeldende kommunedelplan for Geilo (2010), planid.: , er området avsatt til fritidsbebyggelse. Planområdet Figur 2.1. Kommunedelplan for Geilo, Planområdet er avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse. I øst grenser planområdet til areal avsatt til turistbedrift. I vest og sør grenser planområdet til alpin- og aktivitetsområde. Relevante temaplaner Hol kommune vedtok kommunedelplan for stier og løyper ( ). Figuren under viser området rundt Geilo fjellandsby. Planområdet er markert og skiløypetraseen i området er markert med rød linje (mye brukt). Det er god tilgang til løypenettet fra planområdet. Det blir kjørt opp løype av tråkkemaskin sørøst, nord og vest for planområdet (jf. figur 2.2). 5

7 Figur 2.2. Kommunedelplan for stier og løyper ( ), juster og oppdatert pr Tråkkemaskin kjører opp løypenettverk som er mye brukt (markert røde linjer). Planområdet er innenfor merket sirkel. Planstatus Geilo Fjellandsby og tilgrensende planer Størsteparten av planområdet er regulert til fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Geilo fjellandsby (planid.: , 2002). En mindre del av planområdets østre del er merket som næring og privat vei. 1 For felt 2 er det angitt en maksimal tillatt %-BYA = 32 %. Jf. tilleggsbestemmelse til reguleringsplan for Geilo Fjellandsby (Saksnr.: 0060/04) skal areal avsatt til utomhus biloppstillingsplass ikke regnes med i utnyttelsesgrad. Videre kan 1/3 av bebyggelsen innenfor planområdet ha en mønehøyde på 14,0 meter og resterende bygg skal ha maksimum mønehøyde på 12,5. I følge Geilo Fjellandsby skal høyeste bebyggelse plasserrest i det laveste delen av terrenget innenfor planområdet. Før det kan gis rammetillatelse i byggeområdene, må det foreligge vedtatt/godkjent bebyggelsesplan. Etter ny plan- og bygningslov er bebyggelsesplan utgått. Tilsvarende plannivå etter ny plan- og bygningslov (2009) er detaljregulering, Pbl Planforslagets nordre del er regulert i to andre reguleringsplaner: Et lite område er regulert til friluftsområde og privat vei i reguleringsplan for Alpinområde Kikut- Vestlia (planid: , 2004). Og en mindre del er regulert i bebyggelsesplan for felt 7, felt 9, felt 10 og 1 Se pkt. 3.2 for begrunnelse av plangrense. 6

8 felt 20- Geilo Fjellandsby (planid: , 2003). Arealet i planforslaget er merket som privat vei, grøntdrag og område for fritidsbebyggelse. Planområdet, felt 2 Figur 2.3. Reguleringsplan for Geilo Fjellandsby (plannr.: ). Pil nederst til høyre markerer nordgående retning. Arealene vest og sør for plangrensen er avsatt til alpin- og aktivitetsområde i reguleringsplanen reguleringsplan for Geilo fjellandsby (2002). I øst grenser planområdet til areal avsatt til turistbedrift (Geilo fjellandsby 2002). I nordøst grenser planområdet til felt 7 i bebyggelsesplanen for felt 7, felt 9, felt 10 og felt 20- Geilo Fjellandsby (2003). Området i felt 7 er avsatt til fritidsbebyggelse (Figur 2.3). I nord grenser planområdet til vedtatt bebyggelsesplan for felt 2.1 Kikut-vestlia, Hol kommune, gnr/bnr 66/747 (planid.: , 2008) (Figur 2.5.). 7

9 Alpinområde Kikut-Vestlia (2004) Bebyggelsesplan Felt 7 (2003) Felt 2.1 Kikut-Vestlia (2008) Turistbedrift Geilo fjellandsby (2002) Planområdet Alpinområde Geilo fjellandsby (2002) Figur 2.4. Geilo Fjellandsby og tilliggende planer. Figur 2.5. Bebyggelseplan felt 2.1 Kikut-vestlia, Hol kommune gbnr. 66/747 (planid.: ). Plangrensen til felt 2 ligger like sør for felt

10 3 Planområdet, eksisterende forhold 3.1 Lokalisering Planområdet er lokalisert på Geilo i Hol kommune. Felt 2 ligger vest for Geilotjørne omtrent 5 km sør for jernbanestasjonen og vintersportsområdet på Geilo. Like øst for planområdet går fylkesvei 40. Tilkomst er via FV7 som møter FV40 ved Geilo. Planområdet ligger like vest for FV40 ved den private veien Aasremvegen. Planområdet Figur 3.1. Lokalisering av planområdet. 3.2 Avgrensning Planområdet har en størrelse på ca. 9,2 daa og omfatter eiendom gnr. 66 bnr. 634 og 635. Vest og sør for plangrensen er arealene avsatt til alpin- og aktivitetsområde, og brukes i dag til hei og alpinaktivitet. I øst grenser planområdet til areal avsatt til turistbedrift, men området er i dag ubebygd. Nordøst for plangrensen ligger felt 7 som består av fritidsbebyggelse (Figur 2.3.). I nordvest grenser planområdet til leiligheter. 9

11 Som en konsekvens av omleggingen av vei og tilrettelegging for tilkomst ble plangrensen i øst utvidet sammenlignet med varselskart (fig 3.2.). Den aktuelle eiendommen som berøres av utvidelsen, 66/634, eies av forslagstillerne. Figur 3.2. Øverste kart er avgrensningen av planområdet fra varselkart ved oppstart. Nederste avgrensing er planområdet etter dagens plangrense. 10

12 3.3 Eksisterende bebyggelse Planområdet er i dag ubebygd. Området like nord for plangrensen er regulert er i dag bebygd med leiligheter (Figur 2.4.). Øst for planområdet i felt 7 (figur 2.3.) er det etablert fritidsboliger og garasjer. De enkeltstående fritidsboligene er tradisjonelle med saltak i ulik møneretning. Figur 3.3. Bebyggelse like nordvest for plangrensen. Området som er regulert i felt 2.1 (figur 2.5), er i dag bebygd med leiligheter. Figur 3.4. Bebyggelse øst for planområdet 11

13 3.4 Topografi og landskapstrekk Området skråner jevnt mot sør. Lengst nordøst i planområde er det en liten kolle. Planområdet er i dag delt av en grusvei som går gjennom området. Like ved planområdet er det også et flatere parti bestående av myrareal. Helningsgraden varierer innenfor planområdet (figur 3.5.). Stort sett er det brattest i den vestre delen av planområdet. i sørøst er det hovedsakelig skrånende terreng (1:6,3). Figur 3.5. Høydelagskart for planområdet. Det er brattest langs dagens kjøreveg. Figur 3.6. Topografien i vestre del av planområdet. Det er i dag etablert en vei som passerer planområdet. 12

14 Figur 3.7. En markert storstein like ved plangrensen i vest. 3.5 Sol- og skyggeforhold Da planområdet ligger i et delvis åpent landskap er solforholdene stort sett gode. Illustrasjonen viser at det ved jevndøgn kl. 15 er svært gode solforhold i hele området. 13

15 Figur 3.8. Soldiagram som viser situasjon før tiltak. Nederste 3 diagram gjenspeiler situasjonen ved vårjevndøgn kl , og

16 Figur 3.9. Soldiagram som viser situasjon før tiltak i mai ved ulike klokkeslett fra formiddag til kveld. 3.6 Vegetasjon og andre naturforhold I rapporten Kartlegging av biologisk mangfald i området rundt Geilotjødne (Aurland Naturverkstad BA, 2001) konkluderes det med at ingen av de registrerte vegetasjonstypene i Geilo Fjellandsby er særlig verdifulle. Planområdet ligger i overgangen mellom fjellbjørkeskog og fjell i lavalpin sone. Fattige bergarter som ryolitt og ryodacitt er vanlig i området (NGU, 2011). Planområdet domineres av bjørkeskog, vier, einer, blåbær og graminider. Det er ikke registrert noen arter i planområdet verken i naturbase eller artskart. Det er imidlertid registrert tre rødlistede fuglearter nord for planområdet i artskart (Artsdatabanken.no). De tre artene er storlom, fiskemåke og strandsnipe, alle artene er i kategorien nær truet (NT) i rødlista av Artene er registrert midt i et hyttefelt over 100 m lenger nordøst for planområdet. Andre arter som er observert ved Geilo fjellandsbyen, både terrestrisk og akvatiske arter anses som livskraftige jf. Norsk Rødliste av I naturbase (Miljødirektoratet) er et større viltområde (orrfugl, vekting 3 av 5) registrert i år Planområdet er en del av det registrerte viltområdet for orrfugl, med sammen med resterende del av Geilo fjellandsby, ligger planområdet i randsonen av det orrfuglområdet som ble registrert i for 13 år siden. Viltområdet er i år 2000 registrert til å gå fra planområdets østre del og videre vestover inn mot Hardangervidda. Leveområde for orrfug er stort og har en totalstørrelse på daa (naturbase). Mye tyder på at orrfuglen har endret sitt leveområde i de senere årene. Det er kjent at orrfugl ikke trives i bebygde områder med mye forstyrrelse. Ettersom det er flere tekniske inngrep med hytter og alpinanlegg mellom viltområdets avgrensning og planområdet har derfor trolig orrfuglen trukket seg lenger vestover mot det inngrepsfrie landskap. I dataopplysninger fra naturbase oppfordres det til at status for område bør vurderes etter utbygging. 15

17 Et reinsdyrtrekk er registrert 500 m sør for planområdet (naturbase). Trekket går fra vest mot øst. Det registrerte villreintrekket passerer i dag allerede et større hyttefelt på Kikut (sør for planområdet). Det er ikke oppgitt hvilket år registreringen ble utført i, registreringen kan derfor være utdatert. Villreintrekket som er registrert lenger sør ved Skurdalen er trolig mer brukt etter utbyggingen i Geilo Fjellandsby. Generelt har trolig villreinen trukket seg lenger vest de siste årene. NINAs undersøkelser på villrein på Hardangervidda er presentert i Regional plan for Hardangervidda (2011) kan bekrefte dette (se kap. 7.7). Figur Fjellbjørk dominerer i busk- og tresjikt. Vier, blåbær og ulike graminider dominerer i feltsjiktet. 3.7 Trafikk, tilkomst og kommunalteknikk Tilkomst fra Bergen eller Oslo er via Rv7 via Haugastøl eller Hol. Rv7 møter FV 40, Skurdalsvegen, ved Geilo. Fylkesvei 40, Skurdalsveien passerer like øst for planområdet. Skurdalsvegen har ÅDT , fartsgrensen på denne veien er 80 km/t. Adkomstvegen fra Skurdalsvegen til planområdet er den private veien Geilotjødnvegen, denne veien har fartsgrense 30 km/t (Nasjonal vegdatabank). Tilkomstveien til planområdet er en blindvei som fortsetter omtrent 100 meter lenger nord. Veien brukes først og fremst av de ferdigstilte naboleilighetene (felt 2.1), samt hyttene ved eiendom 66/656, 658 og 659 (felt 7). 16

18 Figur Fylkesvei 40, Skurdalsvegen. Planområdet ligger til venstre i bildet, merket med sirkel. Figur Krysset mellom fylkesvei 40, Skurdalsvegen og den private vegen Geilotjødnvegen. Planområdet ligger rett ovenfor bygningen nederst ved skitrekket. Planområdet ligger til venstre i bildet, merket med sirkel Støy Det er utarbeidet to støyrapporter for området i forbindelse med overordnet plan. Disse støyrapportene er lagt inn som vedlegg. Jf reguleringsbestemmelser for Geilo fjellandsby (2006) skal det ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i støyutsatte områder før bestemmelsene angående støyvoll er oppfylt. Støyvollen er i dag bygd og godkjent av Statens Vegvesen. Til tross for at støyrapportene er utarbeidet før revisjon av retningslinjer for støy i 2005, er rapportene tilfredsstillende jf. dagens retningslinje T Hovedforskjellen mellom før og etter 2005 er at EU kom med et direktiv som innførte begrepet Lden og støysoner. Støyrapport utarbeidet av Kilde akustikk (2004) med estimert trafikk for 2014 med utgangspunkt i 2000 ÅDT (80 km/t) viser at planområdet faller utenfor 50 dba støykote med 17

19 støyvoll 1,25 m. I følge Nasjonal vegdatabank (NVD) er ÅDT for Skurdalsvegen oppgitt til Målingene utført av NVD er grove, men på bakgrunn av konklusjonene i støyrapport er det rimelig å anta at ÅDT for fylkesveien er nærmere 2000 enn De støyutsatte stedene i støyrapport utarbeidet i tilknytning til overordnet plan er definert som de hyttefeltene som ligger nær veisystemet. Felt 2 er et av hytteområdene som ligger lengst vekk fra veien, og er ikke berørt av støysone jf kartutsnitt nedenfor. Det er planlagt turistbedrift øst for planområdet. Bygningene her vil virke støydempende for bakenforliggende bebyggelse. På bakgrunn av overnevnte er det vurdert at støyforholdene for planområdet holder seg innenfor grenseverdiene, iht. støykravene i T Og vurderingene i de to overnevnte rapportene anses som tilfredsstillende iht. støyvurdering. Figur Støyvarselkart (Statens vegvesen). Planområdet ligger vest for Geilotjørne. Område merket brunt er støyvollen langs fylkesvei 40, Skurdalsvegen. Planområdet ligger innenfor merket sirkel. 3.8 Offentlig kommunikasjon Det er flere busselskap som har bussforbindelse til Geilo, 5 km nord for planområdet. Det er busstopp langs Skurdalsvegen, omtrent 100 m fra krysset til Geilotjødnvegen. Hallingbussen går mellom Oslo-Geilo. Sogn og Fjordane Ekspressen går mellom Geilo-Førde og Geilo- Sogndal. Numedalsekspressen fra Geilo til Kongsberg, går forbi området 2 ganger daglig. Skolerute fra Dagali til Geilo har daglige avganger. Det tar kun 3 timer med tog fra Bergen, og 3,5 fra Oslo til Geilo og det er i gjennomsnitt 5 togavganger i døgnet på strekning Oslo-Bergen og Bergen-Oslo. 18

20 3.9 Barn og unges bruk av området Planområdet er en del av Geilo Fjellandsby som i dag blir brukt til turgåing, alpint og langrenn. Nærmeste alpinløype ligger kun noen meter vest for planområdet. I tilegg planlegges det et løypenett like nord for planområdet. Turløypen rundt Geilotjørn ligger omtrent 200 meter øst for planområdet og det legges til rette for skigåere om vinteren. Tilkomst til turløpen skjer via alpinløypa eller bilveien. Like sørøst for planområdet er det mulighet for å ta skiheis opp til Kikuttoppen. Fra toppen har man gode løype- og skiforbindelser ned til Vestlia og Geilo, eller man kan velge mellom ulike turtrasèer som vist i Kommunedelplan for stier og løyper (figur 2.2.). Geilo Fjellandsby er først og fremst et vintersportsted med hytter, leilighetsbygg og et større skianlegg med skiheiser og tilhørende fasiliteter. Det er imidlertid også et utvalg av aktiviteter for barn og voksne i regi av Geilo fjellandsby eller lokale aktører i sommersesongen. Det tilbys alt fra tradisjonelle aktiviteter som rideturer, fiske og sykkelturer til mer spesielle som buldrevegg og frisbeegolf Kulturminneverdier Det er foretatt søk i kulturminnebasen og det er ingen registrerte kulturminner i eller i nærheten av planområdet Risiko og sårbarhet ROS-vurdering: I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) tilknyttet reguleringsplanen. Det er laget en ROS-analyse av tiltaket ved hjelp av ROS-metodikk (Risikoanalyse teori og metoder: Rausand & Utne, 2009 og Norsk standard NS5814, 2008). Vurderingen er gjennomført av Opus Bergen AS som en del av planarbeidet og er basert på Opus Bergen AS og tiltakshavers kunnskap om planområdet og nærområdet til dette. ROS-analysen: Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer hver uke/ forhold som er kontinuerlig til stede i området Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer kvar måned/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer hvert år/ kjenner til tilfeller med kortere varighet Mindre sannsynlig/ kjenner tilfelle (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode Lite sannsynlig/ ingen tilfelle (1): Kjenner ingen tilfelle, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder Vurdering av konsekvenser av uønskte hendingar er delt i: 19

21 1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner. 3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. 4. Alvorlig/ farlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner 5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskader. Risikomatrise: a. Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må settes i verk for å redusere denne til gul eller grønn. b. Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduser risikoen. c. Grønt indikerer akseptabel risiko. Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært sannsynlig /kontinuerlig 4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet 3. Sannsynlig /flere enkelttilfeller 2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller 1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Mindre 3. Betydelig/ 4 5. Svært Ubetydelig alvorlig/ en kritisk Alvorlig/ alvorlig/ viss fare farlig katastrofalt Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes Tiltak som reduserer sannsynlighet blir vurdert først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, blir tiltak som begrenser konsekvensene vurdert Temaene som er risikovurdert følger i tabellen på neste side. I tillegg har en vurdert om andre ROS-tema kunne være aktuelle. Tabellen under viser ei oppstilling av risiko og sannsynlighet for planområdet. 20

22 Hendelse/ situasjon Naturskade Risiko for ras Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller 2 Flom Ja Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 Vind Ja Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Forurensing Luftforurensing Grunnforurensing Nei Nei 1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 Støy Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfelle 2 Mindre alvorlig/en viss fare 2 Mindre alvorlig/en viss fare 2 Mindre alvorlig/en viss fare 2 Mindre alvorlig/en viss fare 2 Ubetydelig 1 Mindre alvorlig/en viss fare 2 Faren for ras vurderes som 4 mindre sannsynlig. Et evt. ras vil kun skje utenfor planområde. Det antas at det ikke er nødvendig med skredvurderinger i planområdet. Det er lite løsmasser i området. 2 Planområdet ligger ikke i nærhet til vassdrag og bekk. 2 Planområdet er ikke spesielt utsatt for vind. 2 Planområdet ligger Omtrent 400 meter fra Skurdalsveien. Veiene i området har nokså lav ÅDT, og representerer derfor ikke en forurensingskilde. Topografien i området tilsier ingen høy fare for inversjon, heller ikke under store utfartshelger/ ferier. 1 Det har ikke vært aktivitet i området som kan gi grunn til å tro at grunnen er forurenset. 4 Ny bebyggelse vil holde seg innenfor grenseverdiene for støy, men noe støy må forventes fra alpinanleggets åpningstider. Det er utarbeidet støyrapporter i forbindelse med overordnet reguleringsplan. Disse rapportene er utarbeidet av Kilde akustikk og Asplan viak, begge i Jf. forslagsstiller er støyvollen langs RV49 ferdigstilt og godkjent av Statens vegvesen jf. bestemmelsespunkt 5.1 i overordnet plan. 21

23 Radon Hendelse Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 Mindre alvorlig/en viss fare 2 2 Det er ikke kjent at det er høye radonverdier i planområdet, men bergarti området er ryolitt og ryodacitt. Dette er bergarter som er kjent for og kunne gi radonstråling. Det er påbudt med radonsperre i alle bygg som er beregnet for varig opphold jfr. teknisk forskrift, TEK 10. Eksplosjon Nei Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 Trafikkulykke Nei Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1 Betydelig/ Kritisk 3 Betydelig/ Kritisk 3 Andre ulykker Nei Brann Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller 2 Svært alvorlig 5 3 Planområdet ligger ikke nær lager av farlige stoff og er heller ikke ansett for å være et bombemål. 3 Det er ikke registrert trafikkulykker i forbindelse med planområdet, men det er 6 registrerte trafikkulykker med utfall lettere skade på riksveien fra Geilo til Kikut. 10 En brann vil kunne være alt fra ubetydelig til svært alvorlig. Utbygging vil følge brannkrav i teknisk forskrift. Nærmeste brannstasjon er Geilo brannvesen, omtrent 5 km nord for planområdet. 22

24 4. Planprosess 4.1 Kunngjøring og varsling av oppstart Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt Oppstart av planarbeid ble kunngjort i avisa Hallingdølen og Bergens tidene Kunngjøringen har også lagt ute på Opus Bergen AS sine nettsider. Det ble sendt egne varselbrev til involverte parter, naboer, offentlige og private høringsinstanser datert Merknadsfristen ble satt til

25 5. Merknader 5.1 Merknader i forbindelse med planstart Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Fylkesmannen i Buskerud Statens vegvesen Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser Fylkesmannen, brev datert Det legges vekt på å ivareta en god intern grøntstruktur som eventuelle stier og løyper, og sikrer tilgjengelighet til omkringliggende friluftsområder. Videre viser fylkesmannen til Den europeiske landskapskonvensjonen, landskapsmessige og estetiske forhold må vektlegges. Ut fra kartgrunnlaget ser det ut til at det går et vassdrag like syd for felt 17. Fylkesmannen ber om at St. meld nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og 1-8 i plan og bygningsloven blir tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet. Det vises også til Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven av 19. juni, 2009). Der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. En del av planarbeidet må redgjøre for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Fylkesmannen ber om at muligheten for miljøvennlige energiløsninger blir utredet som en del av planarbeidet og det minner om at plan- og bygningslov gir hjemmel til å stille krav om at nye byggeområder skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. Det bør leggest vekt på en trafikksikkerhet for gående og syklende og at tilgjengligheten til kollektive transportmidler blir søkt ivaretatt. Det bes om at planlegger vektlegger prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne reguleringsbestemmelser. Dersom deler av områdene er støyutsatte, må støyfaglige utredninger følge saken ved offentlig ettersyn og eventuelle nødvendige støytiltak innarbeides i planen. Planlegger kommenterer: Planen er vurdert opp mot naturmangfoldsloven. Det er gjort en vurdering iht. energiløsninger basert på fornybar energi (se kap. 6.5). Trafikksikkerhet er vurdert i planen og det er lagt inn krav til universell utforming i planbestemmelsene. Det er utarbeidet støyrapport for området i forbindelse med nærliggende planer. Disse støyrapportene er lagt inn som vedlegg og dokumenterer at støyforholdene er holder seg innenfor grenseverdiene, iht. støykravene i T Statens vegvesen, brev datert I henhold til bestemmelsene i 2.1 i reguleringsplanen for Geilo fjellandsby oppfordres det til å lage felles bebyggelsesplan for to eller flere felt samtidig. De to angitte planområdene, felt 2 og 24

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE Oppdragsgiver: Gautefalltomter AS Oppdrag: Rytterspranget Terrasse, felt H5 planid: 20160002 Skrevet av: Henning Borgeraas Kvalitetskontroll Peder Vidnes Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Endring av detaljregulering for Aasremmenden gnr 66 bnr 114 mfl.

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Endring av detaljregulering for Aasremmenden gnr 66 bnr 114 mfl. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.204 Endring av detaljregulering for Aasremmenden gnr 66 bnr 4 mfl. Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 4 m.fl. Aasremmenden, Reguleringsendring, planid.: 620_474 INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1545 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 21.09.2015 A-sak. Forslag til detaljregulering for Schuelrudhagenannengangsbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Planutvalget

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum.

Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum. 28.10.2015 2015.345/RAS Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Holstad Gruppen AS om oppstart

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurdering 1 Risiko og sårbarhetsvurdering Bergenhus, gnr. 164, bnr. 175, Ørnenkvartalet, Reguleringsendring 15.1.009 Risiko og sårbarhets vurdering for reguleringendring for Ørnenkvartalet ROS vurderingen er gjennomført

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer