Referat, møte i Regelverksforum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat, møte i Regelverksforum 2.3.2011"

Transkript

1 Referat, møte i Regelverksforum Sted og tid: Petroleumstilsynet , kl Til stede: Medlemmer: Ingrid Bjotveit Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Arild Drechsler Oljeindustriens Landsforening (OLF) Jørn Eggum Fellesforbundet Einar Ellingsen IndustriEnergi (IE) Roy Erling Furre Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) Are Gauslaa Norsk Rederiforbund (NR) Inge Magnar Halsne Oljeindustriens Landsforening (OLF) Tore Hurlen Norsk Industri (NI) Caroline Hustad Arbeidsdepartementet (AD) - observatør Audun Ingvartsen Lederne - vararepr. Arne Larsen-Fløisvig Landsorganisasjonen (LO) Rune Mortensen De samarbeidende organisasjonene (DSO) - vararepr. Lone Solheim Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland (Htil) Annika Svanevik Petroleumstilsynet (Ptil) - sekretær Olaf Thuestad Petroleumstilsynet (Ptil) - leder Øvrige: Christina Hagerup Direktoratet for Arbeidstilsynet (kl ) Ole Andreas Bull Petroleumstilsynet (kl ) Svein Anders Eriksson Petroleumstilsynet (kl ) Guro Mona Oppen Petroleumstilsynet (kl ) Ikke til stede: Marit Bergeland Ottar Leirgul Bente Lund Helsetilsynet/Fylkesmannen i Rogaland (Htil) Lederne, representert ved vara Helsedirektoratet ***

2 TEMA: REGELVERKETS TILGJENGELIGHET. Orientering fra regelhjelp.no, søketjenester og produkter Som oppfølgning av Regelverksforums aksjonspunkt , ga Christina Hagerup på vegne av regelhjelp.no en orientering om sine søketjenester og produkter. Regelhjelp.no er et felles nettsted for regelverksformidling fra flere forvaltningsgrener. Mål for nettstedet er å bidra til å gjøre det enklere for bedrifter å være orientert om og å etterleve gjeldende krav. Arbeidstilsynet har driften av nettstedet i samarbeid med 7 andre etater: -Mattilsynet, -Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, -Helsedirektoratet -Nærings og handelsdepartementet -Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, -Klima og forurensningsdirektoratet. - Statens strålevern (som vil legge ut sitt regelverk i løpet av året.) For øvrig vises til presentasjonen som følger vedlagt referatet. I forlengelsen av presentasjonen av regelhjelp.no, ble Ptils internettside (www.ptil.no) og den oversikten som gis over aktuelt regelverk der fremholdt til sammenligning og vurdering. Medlemmene ga uttrykk for at Ptils løsning pr. i dag er god og anvendelig for formålet, men at det alltid er interessant å se på muligheter for ytterligere forbedring. IE savnet større tilgang til veiledning i regelverket pr. telefon. På generelt grunnlag ble det pekt på at det er et problem at standarder kun er tilgjengelig på engelsk, og at det er liten fremdrift i arbeid med å oversette disse til norsk. OLF opplyste at generalforsamlingen i ISO har vedtatt at vurdering av spørsmålet om oversettelse av standarder til nasjonale språk skal være et fokusområde de neste 3 årene. Htil ga uttrykk for at de ønsker å arbeide med å gjøre særlig helseregelverket mht. næringsmidler mer tilgjengelig, men at dette må gjøres i forståelse og samarbeid med Mattilsynet. Diskusjon: Regelverkets tilgjengelighet for brukerne innhold og dokumenter Som ett av flere sær-tema som skal tas opp i Regelverksforum i 2011, ble regelverkets tilgjengelighet mht. innhold og dokumenter tatt opp til diskusjon. På forhånd var medlemmene blitt oppfordret til å forberede korte innlegg, og å gi en kortfattet (punktvis) oppsummering av disse. (De som har levert en oppsummering av sitt innlegg får den gjengitt nedenfor i kursiv. Øvrige er referert på vanlig måte.)

3 Ptil innledet diskusjonen med å vise til at regelverkets tilgjengelighet har flere sider, både fysisk/praktisk tilgang til dokumentene, forståelsen av innholdet, og språk. Temaet tas opp til diskusjon fordi Ptil skal arbeide med utredning av fremtidig regulering, der dette er ett av temaene som inngår. Ptil vil ta synspunktene fra Regelverksforum med seg i det videre arbeidet. Det vil bli utarbeidet et dokument i denne forbindelse, som Ptil vil presentere for Regelverksforum et senere møte, men produktet vil som sådan være myndighetenes. Deretter fikk hvert av medlemmene ordet. SAFEs egen oppsummering av sitt innlegg er som følger: - Tilgang til regelverket er godt via Ptil sine hjemmesider. Problemet er de arbeidstakerne i leverandørindustrien som har mangelfull tilgang til internett og data. - Med unntak av NORSOK, så er ikke standarder tilgjengelig for arbeidstakerne. Oversetting og tilgjengelighet til standarder blir derfor viktig videre. - Med tilgang til regelverk, så er det også viktig at VO/TV finner noe å lene seg på. Den høye graden av funksjonalisering gjør at man ikke alltid finner regelverksargumenter med nok tyngde til å kunne vinne frem i en sak. - Tid, ressurser, opplæring og kompetanse i regelverket vil også avgjøre om arbeidstakerne har et regelverk de kan bruk til sitt formål. Kompleksiteten medfører at de arbeidstakerne som ikke har hatt opplæring, og har erfaring, lett ikke klarer å finne frem regleverksbestemmelser som hjelper de i sin saksfremstilling. - Språk og lesbarhet vil også være viktige faktorer for at regelverket skal være tilgjengelig. - Fragmentering og at en problemstilling er spredt over flere bestemmelser kan medføre at de som ikke er lokalkjent i regelverket ikke finner frem til de rette bestemmelsene. - Et lovspeil som viser forholdet mellom nye/gamle bestemmelser vil lette arbeidet med å finne frem. - Tema-samlinger der regelverksbestemmelser som har relevans i samme sak, blir samlet i oversikter med temaoversikt, kan være et nyttig hjelpemiddel. NIs egen oppsummering av sitt innlegg er som følger: Regelkvalitet fordelt på 3 grupper: Den første gruppen kriterier gjelder regelverkets funksjon: regler som er godt egnet til å nå målet med reglene og som ikke har utilsiktede virkninger. (Et problem her kan være at målet kan være generelt og abstrakt, komplekst eller kryssende mål) regler som kan anvendes og nå sine mål med minst mulig ressursbruk (både i privat og offentlig sektor) regler som gir rettferdige og rimelige løsninger

4 regler som forebygger og løser konflikter (unngå feller ) regler som lar seg håndheve En annen gruppe kriterier knytter seg til trekk ved regelverket i seg selv: regler som er klare og forståelige (oversiktlige, enkle. lettfattelige, snakker brukernes språk, forholder seg til reelle problemer i dag osv) regler som er konsistente i forhold til et overordnet og sideordnet regelverk (innholdsmessig og terminologisk) Den tredje gruppen kriterier trekker inn et tidsperspektiv: Tilpasning og stabilitet (Reglene må være tilpasset aktuelle forhold enten gjennom regelendringer eller ved omfortolkning eller justert anvendelse; på den annen side kan hyppige regelendringer svekke forutberegneligheten) Regelverkets tilgjengelighet Optimal tilgjengelighet; Med dette forståes at (hele) regelverket synliggjøres optimalt for pliktsubjekt og andre intressenter Utfordring; lover og sentrale forskrifter, hvorav svært mange innrettet mot virksomheter og/eller ansatte. Igjen utgjør HMS regelverk en stor andel. I tilsynsmeldingen (St.m.nr ) utgjorde 23 av 39 tilsyn HMS, dvs. mål om å sikre liv, helse, miljø, materielle verdier og ressurser). Ingen samlet oversikt. Ingen samordning. Ingen felles krav til utforming og tilgjenglighet. Konsulentmat. Mye ble oversett, også viktige krav. Forskriftsverk Petroleum; forenkling, kvalitetsøkning, økt tilgjenglighet NHOs forenklingsforslag for alle IK-tilsyn i 2002 og deres regelverk; 250 forskrifter til 6 Hensikt: alle må finne, og om mulig forstå hvilke regler som gjelder for dem. Utløste forenklings arbeid og arbeid med bedre tilgjenglighet; Regelhjelp.no DATs forenklingsarbeid; Oversikt; hvilke krav gjelder for meg. Innholdsforteknelsen avgjør, Vi skal kun lese det som gjelder for meg- ikke for andre Lovdata Tilsynets hjemmesider Andre tilsyns sine hjemmesider RVK erfaring Petroelum land; behov for kunnskap om alle krav og samordningen mellom dem, ikke bare krav på Ptils område. IE innledet med å si at regelverkets tilgjengelighet vil variere med hvem det er som leser det, og vedkommendes bakgrunn. IEs egen oppsummering av sitt innlegg er som følger: Det samme regelverket som beskriver at det skal brukes norsk språk, henviser og i en del tilfeller til NORSOK standarder som er kun på engelsk, i tillegg så henviser og regelverket til OLF retningslinjer

5 Det er for oss som arbeidstakerorganisasjon ikke akseptabelt at regelverk skal henvise til noe som arbeidsgiversiden ensidig har utarbeidet. Industri Energi mener derfor at det må bli mer spesifikk regelverk på en de områdene i petroleumsvirksomheten som det stadig er uenighet med arbeidsgiveren om, dette vil vi komme tilbake til på møtet 1 juni LO sluttet seg i det vesentlige til IEs bemerkninger, og trakk også frem at RVK er et godt og viktig tilbud for å bedre forståelsen av regelverket. NR innledet med at de hadde forstått temaet som at man ønsket tilbakemeldinger på den praktiske tilgjengelighet av regelverket, samt oversiktlighet/forståelighet. NRs egen oppsummering av sitt innlegg er som følger: Praktisk tilgjengelighet: Regelverkets tilgjengelighet via Ptils hjemmesider oppleves generelt som meget god. Innholdsmessig tilgjengelighet/ oversiktlighet for brukerne: - Utfordringer er knyttet til relativt hyppige endringer, og da å identifisere hva endringen består i og derav konsekvenser Ptil kan her tilrettelegge i form av lovspeil og tydelige konsekvensvurderinger - Regelverkets innhold kan på noen områder oppleves som vanskelig tilgjengelig enten pga fragmentarisk (dobbelt)regulering eller diskusjoner omkring rettslig status av retningslinjer/guidelines Fellesforbundet opplyste at de hadde forespurt sine medlemmer hvordan de opplevde regelverkets tilgjengelighet. Rent praktisk er regelverket lett tilgjengelig på internett, men omfanget oppleves som stort, herunder at man må forholde seg til regelverk både på land og til havs. Det savnes rom for mer diskusjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hvordan regelverket skal brukes i virksomheten. OLF ga uttrykk for å være godt fornøyd med regelverkets tilgjengelighet i elektronisk form på internett, men understreket at regelverkets brukervennlighet forutsetter kompetanse og at RVK-kurs er veldig viktig for å bygge opp slik nødvendig kompetanse. OLFs egen punktvise oppsummering av sitt innlegg er som følger: Tilgjengelighet det samme som brukervennlighet? uansett ekstremt viktig i seg selv Behovet for kompetanseoppbygging i ramme- og regelverks kompetanse / RVK prosjektet

6 Myndighetenes ofte glemte ansvarsrolle som utreder informator tilrettelegger i tråd med moderne forvaltningsrett Mer-offentlighetsprinsippet i dagens forvaltning Spesielt tilsynsetatene griper etter hvert inn i borgers rettigheter som krever utstrakt grad av regelverks-tilgjengelighet /Stub dr.jur RVK prosjektet meget opptatt av tilgjengelighet og oppdragelse i gjenfinding/systematisering i tilnærming til regelverket Regelverket etter 2002 oppbygging i hierarkisk system med uavhengige nivåer (lovforskrift-standard-veiledning-beste praksis).her trengs høyeste grad av enkel og oversiktlig tilgjengelighet av det totale regelverkssystem OLF i opprinnelig høring av 2002 regelverksregime spesielt opptatt av brukervennlighet/tilgjengelighet. For øvrig bemerket OLF til at en stor del av petroleumsbransjen i Norge bruker engelsk. Mange har engelsk som morsmål. Søkemotorer og hjemmesider må derfor vise til regelverksbestemmelser både på norsk og engelsk. DSO fremholdt at den praktiske tilgjengeligheten av regelverket på internett er god. Men regelverksbildet oppleves som komplisert for flyttbare innretninger, som må forholde seg til både flaggstat og sokkelstat, Ptil og Sjøfartsdirektoratet. Det er derfor en del grenseflateproblematikk som byr på utfordringer. Lederne sluttet seg til at regelverket i seg selv er lett å finne på Ptils internettsider, men hvis man ikke bruker det ofte nok oppleves det som komplisert. Når det gjaldt språk fremholdt Lederne at materialet må finnes i både norsk og engelsk versjon. Det kan forøvrig være et problem hvis brukerne ikke bruker Ptils internettsider, slik at de ikke til enhver tid har oppdatert versjon av regelverket. Ptil oppsummerte diskusjonen som følger: - Den praktiske tilgjengeligheten av regelverket oppleves som bra, ved hjelp av publisering på internett. - RVK og tilsvarende kompetansebygging er viktig for regelverkets tilgjengelighet for brukerne. - Det må arbeides med tilgjengeligheten av standarder, herunder språklig tilgjengelighet. - Noen deler av regelverket er mer utfordrende med hensyn til lesbarhet enn andre. Etter dette ble diskusjonen rundt regelverkets tilgjengelighet avsluttet, og man gikk videre til den ordinære møteavviklingen. ***

7 1. Innkalling og agenda E-post med påminnelse om møte ble sendt ut , og medlemmene ble oppfordret til å melde inn eventuelle saker hvis ønskelig. Innkalling ble sendt ut , vedlagt agenda og oppdatert aksjonsliste. Etter utsendelsen ble det lagt til ett punkt under eventuelt: Status for helsekravforskriften. Innkalling og agenda ble godkjent. 2. Referat fra forrige møte Utkast til referat fra møtet ble sendt ut til medlemmene som hadde vært til stede , med frist for kommentarer Det kom ikke inn noen kommentarer, og utkastet ble deretter sendt ut til samtlige medlemmer I etterkant er det gjort en mindre språklig presisering, uten materiell betydning, som ble forevist medlemmene i møtet. Referatet ble deretter godkjent uten ytterligere kommentarer. 3. Gjennomgang av aksjonsliste Aksjonslisten oppdatert pr ble gjennomgått. IE etterspurte fremdrift for aksjonspunkt , og Ptil forklarte at status for dette punktet er uendret, da saken er under behandling innenfor EUs systemer. AKSJON: I agenda til neste møte tas inn EU-strukturer og maskindirektivet. Ptil 4. Utforming av evakueringsmidler og utsettingsarrangementer oppstart av regelverksarbeid. I lys av likelydende brev om utforming av evakueringsmidler og utsettingsarrangementer som ble sendt til næringen , presenterte Ptil hovedlinjene i brevet og det regelverksarbeidet man planlegger å gjennomføre i den forbindelse. For nærmere fremstilling, se presentasjon som følger vedlagt referatet. Ptil etterspurte eventuelle innspill om hvordan Ptil best kan samhandle med Regelverksforum i dette arbeidet, og foreslo at Ptil først lager et utkast til regulering, som så tas opp med Regelverksforum. SAFE, IE og LO ga uttrykk for at dette regelverksarbeidet er et positivt initiativ fra Ptils side. For øvrig ble presentasjonen og forslaget tatt til orientering. AKSJON: Ptil arbeider med et forslag til regulering av utforming av evakueringsmidler og utsettingsarrangementer, og tar sikte på å kunne ta opp dette på neste møte, Ptil

8 5. Høringer, herunder høringer av standarder av standarder og EU-/EØSregelverk. Ptil orienterte summarisk om pågående høringer, herunder blant annet NOU 2010:9 - Et Norge uten miljøgifter, NOU 2010:10 Tilpassing til et klima i endring, utkast til veileder for søknad om tillatelse etter forurensningsloven for petroleumsvirksomhet til havs, endring av arbeidsmiljøloven 1-2 og forskrift om arbeidsmiljø og arbeidervern mv for sivil luftfart, utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystem i Norges økonomiske sone, samt tre høringer fra Standard Norge. 6. Eventuelt 6.1 Status RVK Arild Drechsler orienterte på vegne av RVK om status og statistikk for gjennomførte RVK-kurs, og om videre kursplan for Det vises til presentasjon som følger vedlagt. Det er stor interesse for kursene, men det er begrenset antall forelesere, og antall kurs må følgelig tilpasses dette. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er gode. Deltakerne på kurs for landvirksomheten ber imidlertid om at man i enda større grad ivaretar landvirksomhetens spesielle forhold, og gir også uttrykk for at økt representasjon fra Ptils side er ønskelig på disse kursene. Htil uttalte at de i lys av sitt selvstendige myndighetsansvar ønsker å komme med innspill til RVK, og i større grad være involvert i dette arbeidet. 6.2 Status helsekravforskriften. FMRO opplyste at den nye helsekravforskriften ble fastsatt (FOR nr 1780: Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs), og trådte i kraft Veileder til forskriften ble publisert Forskriften finnes allerede i engelsk oversettelse, og oversettelse av veilederen skal utarbeides. Det gjenstår ellers blant annet noe arbeid med oppdatering av skjemaer m.v. Det vises for øvrig til presentasjon som vedlagt referatet.

9 6.3 Regelverksforum og offentleglova. Som oppfølgning etter forrige møte ble temaet offentleglovas virkeområde tatt opp på nytt, i lys av at Regelverksforum er et skjæringspunkt mellom offentlig forvaltning og eksternt utvalg. Ptils vurdering er at offentleglova gjelder for Ptils administrasjon av Regelverksforum og saksdokumenter i den forbindelse. Det ble i den forbindelse gitt en nærmere utredning av offentleglovas definisjon av begrepet saksdokument. 6.4 Utsendelse av referat. I møtet ønsket et flertall av medlemmene at utkast til referat m/vedlegg kun blir sendt ut til kommentering til de av medlemmene som var til stede i møtet. Kun revidert referat sendes ut til samtlige. Dette var en endring av tidligere praksis. Etter ønske fra NI ble dette spørsmålet tatt opp på nytt, men konklusjonen fra forrige møte ble stående. 6.5 Møtekalender I møtet ble møtedatoer for 2011 gjennomgått og bestemt. Planlagt møte kolliderer imidlertid med møte i Sikkerhetsforum, og må derfor flyttes til 7. september. Kommende møtedatoer i 2011 er etter dette: - Onsdag 1.juni Onsdag 7. september Onsdag 7. desember 2011 Videre ble det bestemt at følgende særtema tas opp i de ulike møtedatoene: DATO TEMA Bruk av funksjonskrav Ytterligere klargjøring av veiledningenes og normenes rolle i forhold til forskriftene Klargjøring av pliktsubjektstrukturen Temaet Muligheten for ytterligere sammenslåing av forskriftene (gjelder særlig rammeforskrift og styringsforskrift) vil bli tatt opp senere.

10 Neste møte: Neste faste møte i Regelverksforum er onsdag 1. juni Vedlegg: - Aksjonsliste - Presentasjon fra regelhjelp.no - Utforming av evakueringsmidler og utsettingsarrangementer - Status RVK styringsgruppe - Status deltatt RVK Status helsekravforskriften ***

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Petroleumstilsynet mai 2004 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1. Føringer for arbeidet, mandat, sammensetning og arbeidsform... 4

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Forord I tråd med vedtak i Stortinget i 1994 har Sosial- og helsedepartementet i 1998 99 lagt opp til en bred evaluering av erfaringene med lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Statskonsult har fått

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer