OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT"

Transkript

1 Informasjon om omstillingene i hovedstadsområdet Dato: OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT Hvorfor gjøres det endringer i sykehustilbudet i hovedstadsområdet? Behov for samordning Da regjeringen i 2007 slo sammen to helseregioner til Helse Sør-Øst var bedre ressursutnyttelse og samordning i hovedstadsområdet den viktigste begrunnelsen. Hele 28 spesialiserte fagområder var splittet opp på to eller tre steder i Oslo. Vi hadde døgnbemannede akuttmottak på fem sykehus med kjøreavstand på mindre enn 15 minutter. Sykehusvirksomheten ble drevet i 70 bygg, hvorav mange var gamle og uhensiktsmessige. Sykehustilbudet var uoversiktlig og ikke tilpasset pasientens ønsker og behov. Tilbudet var heller ikke tilpasset Oslos utfordringer med en stor andel rusmisbrukere, en flerkulturell befolkning og store sosiale forskjeller Det var nødvendig med en opprydding. Det var dette oppdraget Helse Sør-Øst fikk og som nå gjennomføres. For Helse Sør-Øst er det helt ufravikelig at pasientenes behov skal være avgjørende for hvordan vi organiserer tilbudet i dag og inn mot Hovedgrepene i endringene som gjennomføres i hovedstadsområdet ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF i oktober Vedtaket ble stadfestet av helseministeren i foretaksmøte med Helse Sør-Øst november Forut for styrevedtaket ble det gjennomført en bred og omfattende prosess der blant annet brukere, fagfolk, medarbeidere og kommunene i hovedstadsområdet deltok. 14DES2010 KL i I. -, i-, k-,..".' -,.' lt. ---j-s-") ,,, (1.)..;,--Iri,"..,...-i---, :-:,...,;;;....., A, (L..).,, t--..._' ,.-..._, \. J KC) P I f - I - Hvordan endres sykehustilbudet i hovedstadsområdet? Tre sykehus slått sammen til ett I Oslo er tre tidligere sykehus slått sammen til Oslo universitetssykehus. Gjennom fusjonen er fagmiljøer samlet, og sykehuset i ferd med å lage noen av de største og mest robuste medisinske fagmiljøene i Norden. Dette vil få store positive effekter for forskning, fagutvikling og mulighetene for å gi den beste pasientbehandlingen. Likeverdigheten i tilbudet vil styrkes med felles behandlingsforløp og "en dør inn". Ventetidene vil være de samme for pasientene i et stort opptaksområde. Bruken av utstyr og personell i det samlede helseforetaket vil bli mer virkningsfull. Allerede nå kan for eksempel pasienter med behov for stråleterapi og de som trenger behandling for prostatakreft merke at tilbudet er blitt bedre.

2 Samtidig etablerer Oslo universitetssykehus et tydelig lokalsykehustilbud for Oslos befolkning, med tjenester tilpasset hovedstadsområdets utfordringer. Utvidet opptaksområde for Akershus universitetssykehus Da Stortinget ga klarsignal for byggestart for nye Akershus universitetssykehus i statsbudsjettet for 2004, lå det i planen at pasientene fra Grorud, Stovner og Alna skulle få sitt framtidige sykehustilbud her. Norge har investert åtte milliarder kroner i et nytt og moderne sykehus tre-fire kilometer utenfor Oslos bygrense. Akershus universitetssykehus kan behandle alle vanlige lidelser i flotte, brukervennlige lokaler. Akershus universitetssykehus er et komplett sykehus hvor pasientenes diagnoser kan behandles under "samme tak". Den medisinske utviklingen gjør at sykehuset kan behandle flere pasienter. Flere kan derfor nyte godt av det moderne tilbudet ved Akershus universitetssykehus. Ansvaret for innbyggerne i bydelene Grorud og Stovner ble overført til Akershus universitetssykehus i Ansvaret for befolkningen i Alna blir overført fra 2011, sammen med befolkningen i fra follokommunene. Vestre Viken får ansvar for alle innbyggere i eget sykehusområde Som et resultat at styrevedtaket i Helse Sør-Øst i oktober 2008 skal Vestre Viken HF fra 1. januar overta flere behandlingstilbud som befolkningen i Asker og Bærum i dag får ved Oslo universitetssykehus. Det betyr at en del pasienter som i dag får sine lokalsykehustilbud ved Oslo universitetssykehus skal få disse i Vestre Viken i stedet, hovedsakelig på sykehuset i Drammen. Dette gjelder særlig for barn. I mange år har barn i Asker og Bærum hatt Rikshospitalet som sitt lokalsykehus. Fra 2011 overtar Vestre Viken helseforetak behandlingsansvaret for dem. Andre funksjoner som vil bli overført: øye, øre-nese-hals, nevrologi, behandlingshjelpemidler, barne- og ungdomspsykiatri, habilitering, hematologi, mammascreening/brystkirurgi, nefrologi og patologi Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Etter sammenslåingen har helseforetaket blitt omorganisert og består av seks klinikker fordelt på ulike behandlingssteder. De somatiske sykehusene er Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus. Tre helseforetak med ansvar for hvert sitt sykehusområde Gjennom endringene er det etablert tre helseforetak i hovedstadsområdet: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Vestre Viken helseforetak. De tre helseforetakene har ansvar for befolkningen i hvert sitt sykehusområde, og har en slik størrelse at de kan gi et helhetlig og faglig godt behandlingstilbud for de aller fleste sykdommer. 2

3 Oslo universitetssykehus har også ansvaret for lands- og regionsfunksjoner. Pasienter/brukere med behov for høyspesialiserte pasienttilbud vil få disse i Oslo universitetssykehus Organiseringen i sykehusområder legger til rette for et nært samarbeid med kommunene og mellom sykehusene i opptaksområdet. Dette er også viktig for å kunne gi et helhetlig tilbud. De fleste får det meste av sine helsetjenester fra kommunene, og er bare en kort periode i behandling på sykehus. Tall for sykehusområdene fra 2011 Akershus Oslo Vestre Viken s kehusområde sykehusområde sykehusområde Innbyggere i sykehusområdet Antall 20 kommuner og 14 bydeler 26 kommuner kommuner/bydeler 3 bydeler i sykehusområdet Antall medarbeidere i de tre helseforetakene per 2011 Akershus universitetssykehus: ca Oslo universitetssykehus: ca (totalt antall omfatter også regional og landsfunksjoner) Vestre Viken helseforetak: Fire lokalsykehus for befolkningen i Oslo kommune Ansvaret for lokalsykehustjenester til befolkningen i Oslo kommune ivaretas som tidligere av både egne helseforetak og privateeide ideelle sykehus: Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Diakonhjemmet sykheus Lovisenberg Diakonale sykehus Overføringsprosjektet Det er sykehusenes befolkningsansvar som endres. Penger og personell omfordeles for å kunne ivareta dette ansvaret. Det er like mange pasienter som skal ha det samme sykehustilbudet både før og etter overflyttingen. De tre helseforetakene i hovedstadsområdet jobber nå tett sammen for å sikre at flyttingen av befolkningsansvar skjer på en forsvarlig måte. Pasienter skal få like god behandling før, under og etter flyttingen. Flyttingen vil skje etappevis fra januar En gradvis overgang vil sikre at bemanning, nødvendig opplæring og arealer er på plass når pasientene blir overført. Sykehusene vil i samarbeid med fastlegene sørge for at pasienten kommer til riktig behandlingssted. Dette er ikke noe den enkelte pasient behøver å ta ansvar for. Fritt sykehusvalg gjelder som tidligere. Overføringen handler om at sykehusenes kapasitet og budsjetter blir tilpasset nye opptaksområder. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at den totale kapasiteten er i tråd med befolkningens behov. 3

4 Oslo universitetssykehus 9 I

5 HOVEDPRINSIPPER FOR OVERFØRING 1. januar starter overføringen av pasienttilbud fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus. Her finner du hovedprinsippene for overføringen av Alna bydel og Follo-kommunene. OVERFØRING AV SOMATIKK Øyeblikkelig hjelp dreies fra 3. januar 2011 All øyelahkkelig hjelp dreies fra Oslo universitetssykehus til Akershus universifetssykehus fra 3. januar 2011 ( første virkedag). Relevant informasjon Plikt til a ivareta øyeblikkelig hjelp Ekstra beredskap 3. januar 2011 Veiviseren (oppdatert versjon) 4 Pasienter i langvarige behandlingsforløp (kronikere) overføres ;:agmiljøene kan gjøre avtaler om hvordan overføringen skal skje. Relevant informasjon Ny prosedyre for overføring av oasienter i langvarige behåndlingsløp (kronikere) til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken Rett til helsehjelp Brey til pasienter som har siste konsultasjon ved Oslo universitetssykehus 2 Henvisninger dreies fra 1. januar 2011 Ventelister ferdigbehandles ved Oslo universitetssykehus Henvisninger mottatt frem til 31. desember 2010 vurderes av Oslo universitetssykehus. Nye henvisninger fra 1. januar 2011 vurderes av Akershus universitetssykehus, Henvisninger som mottas av Oslo universitetssykehus etter 1. januar 2011 videresendes Akershus universitetssykehus for vurdering. Opparbeidede ventelister til og med 31. desember 2010 utredes og ferdigbehandles av Oslo universitetssykehus. Fagmiljøene kan ha inngått særskiite avtaler. Relevant informasjon Ventolisteadministrering Relevant informasjon Ny prosedyre for overføring av henvisninger til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken Rett til helsehjelp Veiviseren (oppdatert versjon) Ski sykehus blir virksomhetsoverdratt universitetssykehus fra 1. januar 2011 til Akershus Ou kan lese om overføringen pa Virksomhetsportalen (intranett) eller pa hjemmesiden til Oslo universiretssykehus. 3 Pasienter under aktiv behandling ved Oslo universitetssykehus ferdigbehandles Pasienter som har startet behandlingen i Oslo universitetssykehus før 1. januar 2011, ferdighehandles av Oslo universitetssykehus, Trykk på linkene under: Virksomhetsportalen - Overføringsprosjektet Iljemmeside Oslo universitetssykehus - Flytting av pasienttilbud Relevant informasjon Rett til helsehjelp

6 AV PASIENTTILBUD OVERFØR1NG AV PSYK1SK HELSE 1 øyeblikkelig hjelp dreies fra 31. desember 2010 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Henvisninger dreies fra 1. januar 2011 GENERELL INFORMASJON OG DOKUMENTER, 3 Pasienter under behandling, kronikere og pasienter på venteliste overføres 2?" rr c,2;. hhr ;:,07k Ak2rsliu::, j(2 ur-f,-,..,;21-sit:elssykehus DP. Trykk på linkene under: Fro 1. jonuor 2011 skal a0e henvisnoer sendes

7 Berørte fagområder og avdelinger Oslo universitetss kehus Akershus universitetssh kehus Avdeling/fagornråde Klinikk Avdeling/fagomrde Divisjon/klinikk < c'.`,15! 5 Nyrennea ns'.< avc. Men 5 Nik(1 5 OH:5- C ec s \,ierj sk k \oo o-dg,\,e sessy:oc---ne- C re-,;5's fklec og 0. Er.-5.H. E-be,'(-ao s, fylea s n.sk fadokkno'og-s: asva. Mer, s L.,nge-geaH!n,',, a ' rviechinz.g, kkrkka-; * Lungennedsin-sk a.;d. OO iflk., fl Hie,emed, ask avdf\iledgnsk kknk k * HjertemedisinsK avd. Mectsinsk o;,ksjon Ort.opedirk a d. Klinikk for kirorgi og nevrofag * Ortopedisk avd. Kinurgisk clk.,,,,jon Nevroliagn,,,-,,,,c1 KHniek for kirurgi og nevrofeg * Nevrologisk avd Medisinsk cliwisjon Ør.e' :\nese Ha;1,..avei Hinikk for kirurgi og nevrobag * Øre - Nee - Halsayd Kirurgisk di sjon Barn Kvinne og barneklinikken * Barne- og nngdornsklinkken Sarne og, ongdornso,n,ken G\,, -..ekbloohk a,.', Kvinne og barnekknikken * Gynekoiogisk avd K,,innekHild<en Onko'ng KlinikR for kre -t og kl-urg * Kre -tayd. Medkins:< ftvision Klinikk for kreft og, klurg: * Urolog!!g.,-ur.-,,jsk orv,sok K.a-kkk for dnagnostr kk og H-iTervensjon * Gastroentero.ogsk ayd. Kn-akgk Ok/H;;on I.,lecfisinsk Kn-a»,k * Englaknnologisk avd Medi,mkk dnasion Hje-;e, og nil(ke bo ':no-nr-ger spealsert n-ked.sn og k!rarg, T\vce. o a-sn.ek Oslo sykeh.isservce * K,=k-/fnoraxa 1 K. '-g,-is- * Ava :_l r blodsykdon-,me- Mec:,nns On.,or * Benand'.ngshelpeni Med s. te<- s< Psykisk helse og TSB, samt kontaktinformasjon til avdelingene og fagområdene: Se oversikt på Virksomhetsportalen. Fra 1. januar 2011 skal alle henvisninger sendes til. \krh I7H univork:tct-n -gvkelub.; \-,,radelna. Oslo universitetssykehus

8 Akershus I universitetssykehus UNI11:RSITI 11. I- I OSLO Status rekruttering 2011 per 8. desember 2010 Per 8. desember 2010 er det rekruttert totalt 525 årsverk I tillegg er 50 tilbud i prosess, der det avventes svar fra mottaker I tillegg til rekrutteringstallene kommer det 750 nye ansatte som virksomhetsoverdras i psykisk helsevern, rus og Ski sykehus Situasjonen bedrer seg dag for dag og det er blant annet stor forbedring i situasjonen for spesialsykepleiere de siste dagene Antall ansatte inklusive restbehov innenfor kategoriene overleger, LIS, spesialsykepleiere og sykepleiere fremkommer i tabellen nedenfor Beregnet antall Ansattnye Restbehov per ansatte etter per desember HELSE SØR-ØST

9 Samordning av urologien ga rask kapasitetsøkning 6 mnd venteliste på prostata robotkirurgi ved Radiumhospitalet Ledig kapasitet identifisert på roboten på Radiumhospitalet Tidligere lang prosess mellom fagmiljøene etter fusjonen rask beslutningsprosess med pasienttilbud klart etter 2 mnd Operasjonsvoluml Antall Ventetid ved Radiumhospitalet Måneder <1-90% - "Gjennom etableringen av OUS er behandlings- ansvaret for prostatakreft plassert i 1 klinikk (før 4) og det urologiske behandlingsansvaret i 1 avdeling (for 2). Dette muliggjorde rask beslutning og gjennomføring" Sigbjørn Smeland, Klinikkleder Clik Osio 1 Periode mars-sept 2010 sammenlignet med mars-sept 2009 for Radiumhospitalet universitetssykehus

10 Fra 3 til 2 lokalisasjoner for hjertekirurgi - Samlet fagmiljø og reduserte kostnader Synkende volum innen hjertekirurgi Lang prosess for å bli enig om fordeling mellom lokalisasjonene Etter fusjonen rask beslutning. Gjennomført i august med tilstrekkelig kapasitet ved Gaustad og Kirkeveien Estimerte besparelser Millioner Operasjoner pr stue Antall pr år " Innflyttingen av hjerteaktiviteten fra Akersbakken har så langt vært vellykket. Etablering av skjermet "fast track" enhet har vært en viktig forutsetning for suksess. Personalet fra Akersbakken takkes for en flott innsats." Otto Smiseth, Klinikkleder Kan ikke realiseres før 2012 grunnet leieavtale C Oslo universitetssykehus

11 Samordning av stråleterapi ga rask kapasitetsøkning Venteliste på stråleterapi ved Radiumhospitalet Ikke optimal utnyttelse av stråleapparatene ved Ullevål Bruk av strålebehandling lå 20% under internasjonale retningslinjer Utførte behandlinger1 Antall i "Gjennom etableringen av OUS kunne vi raskt og enkelt utnytte ledig kapasitet. Dette gir bedre pasientbehandling, bedre utnyttelse av stråleapparatene og lavere kostnader" Sigbjørn Smeland, Klinikkleder Periode uke sammenlignet med uke (.11 Oslo universitetssykehus

12 Fristbrudd og ventetider psykisk helsevern og rusbehandling Oslo sykehusområde 2010 HELSE SØR-ØST

13 Fristbrudd rettighetspasienter psykisk helsevern % 30% 25% 20% 15% Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus 10% Oslo HF universitessykehus 5% Helse Sør-Øst 0% jan. febr. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. Mangler data fra Oslo universitetssykehus for sept., okt. og nov. HELSE SØR-ØST

14 Samordning av stråleterapi ga rask kapasitetsøkning r 14 Venteliste på stråleterapi ved Radiumhospitalet Ikke optimal utnyttelse av stråleapparatene ved Ullevål Bruk av strålebehandling lå 20% under internasjonale retningslinjer Utførte behandlinger" Antall i "Gjennom etableringen av OUS kunne vi raskt og enkelt utnytte ledig kapasitet. Dette gir bedre pasientbehandling, bedre utnyttelse av stråleapparatene og lavere kostnader" Sigbjørn Smeland, Klinikkleder Periode uke sammenlignet med uke Oslo universitetssykehus

15 Ventetid psykisk helsevern Ventetid avviklede pasienter alle (med og uten rett) - psykisk helsevern barn og ungdom 1 Akershus universitetss kehus HF r,diakonhjemmet Sykehus ilovisenberg Diakonale Sykehus A/S Oslo universitetssykehus HF Helse Sør-Øst Ventetid avviklede pasienter alle (med og uten rett) - psykisk helsevern voksne HELSE SØR-ØST

16 Ventetid rusbehandling (TSB) Ventetid avviklede pasienter alle (med og uten rett) - rusbehandling (TSB). Mangler data fra Diakonhjemmet Diakonale sykehus HELSE SØR-ØST

17 Plan for aktivitet i psykisk helsevern og TSB i 2011 Planforutsetningene for 2011 for helseforetakene og de private/idelle sykehusene i Oslo viser en klar vekst i behandlingstilbudet i psykisk helsevern og TSB: 4 prosent vekst i TSB 2,5 prosent vekst i psykisk helsevern for voksn 1,5 prosent vekst i psykisk helsevern for barn og unge Dette i tråd med forutsetninger fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF I tråd med nasjonale og regionale forutsetninger er det en klar dreining mot poliklinisk virksomhet hvor det vil skje en betydelig vekst HELSE SØR-ØST

18 15. Rapportering pr OUS - Vestre Viken, OUS-AHUS - Rapportering pr felles, statusrapportering Ahus - VV pr Det viscs til administrerende direktors tidligerc driftsoricntering til stvret fra det særskiltc oppfolgingsregimet administrerende direktor har iverksatt i forhold til gjennomforingen av overforingsprosjektene i hovedstadsomradet. Det er gjennomfort et ordinært oppfolgingsmote 28. oktober med deltakelse fra styreleder og administrerende direktor ved Oslo universitetssvkehus 1-1F, Akershus universitetssykehus I-IF og Vestre Viken HF. 1 motet er blant annet statusrapporter per 20. november for overforingsprosjektene behandlet. l'olgende statusrapporter folger vedlagt; Dclrapport for overforingsprosjektet mellom OLS og Delrapport for overforingsprosjektet mellom OLS og Vestre Viken Delrapport for overforingsprosjektet mellom :11-11:S og Vestre Viken Administrerende direktor viser til de vedlagte rapportene. Stvrene i dc tre helseforetakene behandlet i uke 43 den formelle stadfestingen av hva som skal overfores av funksjoner og opptaksomrder per 1. januar Disse sakene var basert pa omforente opplegg som er koordinert av de tre administrerende direktorene. 'edleg: 3

19 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken Delrapport 7 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken Rapportperiode Pr Ansvarlig Adinistrerende direktør Siri Hatlen og administrerende direktør Nils Fr. Wisløff 1 Overordnet status Tabellen under viser overordnet status per hovedområde. Det vises til punkt 3 for detaljer. 1 Område Overforing av pasienter Resultat Tid Forankring/dialog med ulike interessenter 2 HR- Overgang av personale 3 Økonomi / eiendom 4 IKT 5 FOU 6 Omdømme 7 Samlet avtale for overføring

20 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 2 Detaljer per område Område 1 Overføring av pasienter: OUS oo W Det legges til grunn at tjenesteyteransvaret overføres i sin helhet fra 1. januar Vestre Viken har sluttet seg til de fem hovedprinsipper for overføring som ligger til grunn for overføring av pasienter fra OUS til Ahus. Fagområdene som overføres 1. januar 2011 er pediatri (store barn), patologi, nevrologi, deler av nefrologi og dialyse og behandlingshjelpemidler. Vestre Viken overfører fødselsomsorg til OUS fra samme tidspunkt. Øvrige fagområder som skal overføres til Vestre Viken er hematologi, mammascreening og brystkirurgi, onkologi, ØNH, Øye og (pediatri nyfødt). Tentative overføringsdatoer i 2011 er beskrevet i "Plan for å endre pasientstrømmer mellom Oslo universitetssykehus og Vestre Viken" (Vedlegg til styresak i OUS 24. november 2010) Overføring av pasienter er vurdert å ha redusert risiko innenfor de fagområdene som skal overføres fra 1. januar 201. Det gjenstår imidlertid avklaring av enkelte mottaksforhold ut over i 2011 i Vestre Viken. Område 2 HR Overgang av personale: OUS I fase I (utlysning før sommeren) inngikk Vestre Viken avtale med 10 ansatte fra OUS. I fase Il har Vestre Viken mottatt 60 søknader fra 48 ansatte i OUS. 11 ansatte har pr mottatt tilbud. Av disse har 5 takket ja til stillling ved Vestre Viken. OUS er i dialog med Vestre Viken for å få et godt overgangsresultat ved nyttår. Det gis fortløpende informasjon ut i leder- og HR-linjen i foretaket. Totalt er det inngått avtale med 40 personer om ansettelse i stillinger som er opprettet i forbindelse med den økte kliniske aktiviteten som overføringene fra OUS og AHUS medfører. Av disse er 17 rekruttert fra OUS, 23 internt. Område 3 Økonomi/eiendom: OUS Det er pågående prosesser relatert til betalingsordninger og avklaringer av øvrige økonomiske forhold under arbeid. Arbeidet er kommet noe kortere enn tilsvarende arbeider mot AHUS. Arbeidet er dog av langt mindre omgang enn tilsvarende arbeider mot AHUS. Det er pågående prosesser relatert til betalingsordninger og avklaringer av øvrige økonomiske forhold under arbeid, det er fremdeles utfordringer med tanke på finansiering av Habilitering og Område 4 IKT: OUS Det er fortsatt pågående prosesser for avklaring av hvilken type pasientinformasjon/databaser som skal overføresfra OUS til Vestre Viken. Overføring av pasientinformasjon vil i all hovedsak foregå ved enkeltoverføringeretter vanlige prosedyrer for overføring av pasientinformasjon mellom sykehus etter behov fra behandlere.

21 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen VV Overføring av pasientinformasjon til Vestre Viken vil i all hovedsak foregå ved behov i forbindelse behov. Det pågår prosess for å avklare type pasientinformasjon/databaser som skal overføres fra Oslo universitetssykehus til Vestre Viken for pasientgrupper som berøres av overføringen. Område 5 FoU og utdanning: OUS oq W Man er omforent om videre prosess for organisering av FoU og utdanning. Område 6 Omdømme: OUS oq W Det er utarbeidet plan for kommunikasjon og samhandling. For de fagområdene som ikke overføres 1. januar 2011 vil planen fortløpende bli oppdatert, kommunisert og gjennomført i tråd med endelige avtalte overføringsdatoer. Det er fremdeles uavklarte områder rundt rekrutteringsprosessen og fremdrift i overføringen. Område 7 Samlet avtale for overføring: OUS oq W Framdriften i avtalearbeidet er i henhold til plan, man tar utgangspunkt i avtaler basert på overføring av tjenesteansvar innen de enkelte fagområdene. Side 3 / 10

22 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 3 Fremdrift OUS ob \./N./ Figuren under viser status på de viktigste milepæler. Milepælsplanen er justert ved mer detaljert beskrivelse av høstens aktiviteter. Milepælene viser sluttdato. Milepælene er markert med farge alt etter status på aktiviteten. Grønn indikerer i hht. plan. Gul indikerer forsinkelse, der korrigerende tiltak er iverksatt. Rødt indikerer at milepæl er passert. Uten farge indikerer milepæl der startdato ikke er passert. Nærmere omtale av særskilte områder vil være under punkt 2. Aktiviteter 1. Overførin av asienter 1.1Avklare omfang av aktiviteter for overføring 1.2 Plan for ut- og innfasing av pasienter 1.3 Plan for å endre pasientstrømmer i samarbeid med bydeler og kommuner 2. HR over ang av personell 2.1 Fastsette modell og prosedyre for overgang 2.2 Identifisere personell for overgang 2.3 Gjennomføre virksomhetsoverdragelser og overgang av personell 3. Økonomi /eiendom 3.1 Avklare øk modell for overføring 3.2 Konstruere nye åpningsbalanser 3.3 Identifisere investeringsbehov av kapasitetsjustering 4. IKT 4.1 Beslutte hvilket klinisk informasjonsgrunnlag som skal være tilgjengelig fra overførin sdato o hvordan denne informas.onsoverførin en skal.ennomføres 4.2 Etablere teknisk infrastruktur for å sikre overføring av pasientinformasjon 5. FOU 5.1 Avklare omfang Ui0 og høgskoler 5.2 Plan for overføring av studenter og undervisning " (1") _o o _o E > o c (Y) E 6. Omdømme 6.1 Etablere felles plan for kommunikasjon 6.2 Gjennomføre felles informasjon om overføringsprosjektet <> 7. Samlet avtale om overføring 7.1 Etablere ramme for samlet avtale om personell, økonomiske forutsetninger, dis onerin av b, førsteutkast Side 4 / 10

23 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4. Risikovurdering av overføringsprosjektet OUS Vestre Viken 4.1 Risikomatrise KONSEKVENS SANNSYNLIGHET NR Betegnelse Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 5 Svært alvorlig 4 Alvorlig 3 Moderat Akuttberedskap ved ut- og innfasing av pasientstrørnmer 2. Økning i ventelister 3. Manglende kontinuitet i pasientbehandlingen 4. Arbeidsmiljø og belastning på nøkkelpersonale 2 Lav 5. Kompleks og krevende HR prosess med fare for overtallighet 1 Ubetydelig 6. Kostnadskontroll/ gjennomføringskostnader 7. Fremdrift innen angitt plan 8. Omdømme Pilene angir endring fra forrige rapportering Side 5 / 10

24 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4.2. Risikovurdering Pasient ansatte økonomi omdømme Nye mulige årsaker/ begrunnelser konsekvenser er merket blått Sannsynlighet Konsekvens ID 1. Risikofaktorer Akuttberedskap ved innfasing pasientstrømmer 2 Økning i ventelister ut- og av 3 Manglende kontinuitet i pasientbehandlingen 4 Arbeidsmiljø og belastning på nøkkelpersonale 5. Kompleks og krevende HR prosess med fare for overtallighet Mulig årsak/ begrunnelse Kommunikasjon om pasientstrøm for akuttpasienter Tap av nøkkelpersonell/ fa kom etanse Omstillingsprosessen tar tid og fokus fra pasientbehandlingen/-omsorg Ulike kulturer og måter å or anisere tenestene å Endret behandlingsrelasjon for kronisk syke Overføring av pasienter under behandligsforløp IKT overføring av pasientinformasjon Endring av samhandlingsstruktur for kommuner/b del o foretak Stor arbeids belastning på ansatte og ledere Ansattes usikkerhet om egen arbeidssituasjon Motstand mot endring Muli e konsekvenser Pasienter tilhørende Vestre Viken blir feilsendt til OUS Redusert kapasitet for akuttberedskap Midlertidig redusert behandlings tilbud Midlertidig redusert behandlingstilbud og kontinuitet Opplevd utrygghet hos pasienter Pasienter kan falle ut av behandlingssystemet Tap av gode samarbeidsrelasjoner Dårlig arbeidsmiljø Økt sykefravær Tap av nøkkelpersonell/ fagkompetanse Overtallighet ea &- CL> 0 X 6. Kostnadskontroll/gjennomføri ngskostnader Differensiert ut- og innfasing IKT pga overføring av Side 6 / 10 Økte kostnader på grunn av behov for reservekapasitet i ut-

25 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4.2. Risikovurdering Pasient ansatte økonomi omdømme Nye mulige årsaker/ be runnelser konsekvenser er merket blått Sannsynlighet Konsekvens ID Risikofaktorer 7 Fremdrift innen angitt plan 8. Omdømme Mulig årsak/ begrunnelse pasientdata Tap av nøkkelpersonell/ fagkompetanse Økt sykefravær Manglende omstillingsmidier Stort omfang av komplekse aktiviteter innen kort tidsramme krever stort fokus fra klinikklederne Redusert ledelsesmessig kapasitet til gjennomføring for Da 3 lanle in Brukere, ansatte, eksterne aktører og media kan oppleve uklarheter med hensyn til overføringen. Muli e konsekvenser og innfasingsperioden Økte lønnsutgifter for å erstatte /supplere nøkkelpersonell /fagkompetanse, spesielt ved ut- og innfasing Redusert aktivitet Forsinket framdrift i deleprosesser kan ha konsekvens for overordnet masterplan, særlig areal- og flytteprosess knyttet til samlokalisering av OUS for Dag 3 Unødig usikkerhet for brukerne og ansatte Negativ relasjon til eksterne samarbeidspartnere cs) cu 4) 15 I ai "o

26 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4.3 Tiltak ID Risikofaktorer Tiltak for å redusere risiko Nye tiltak er merket blått 1 Akuttberedskap ved ut og innfasing av Revidere veiviseren innen OUS har fått ansvar fra Helse Sør Øst pasientstrømmer Informasjon og dialog fastleger, kommuner og bydeler Økt akuttberedskap knyttet til overføringsdatoer, omforent mellom OUS Vestre Viken 2 Økning i ventelistene Gode planleggingsprosesser med stor grad av gjensidig involvering fra begge sykehus ifht overlappende områder Følge utvikling i ventetid på poliklinikkene og elektive ventetider 3 Manglende kontinuitet i pasientbehandlingen Involvere avdeling for samhandling for å kartlegge og planlegge aktiviteter innen å snu pasientstrømmer Overføringsrutiner for pasienter o Kontaktpersoner og prosedyrer ved henvisning behandling, og etter utskrivning revideres og tilpasses o Utarbeide retningslinjer for overføring/ivaretagelse av kronisk syke / alvorlig syke pasienter med tett relasjon til behandlere ved OUS IKT løsninger som sikrer overføring av pasientinformasjon Informasjon til befolkningen om endringene o Dialog og informasjon mot fastleger, avtalespesialister, legevakt, bydeler og kommuner Se til erfaringene fra tidligere overføringsprosesser 4 Arbeidsmiljø og belastning på nøkkelpersonale Side 8 / 10

27 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen ID Risikofaktorer Tiltak for å redusere risiko Nye tiltak er merket blått 5 Kompleks og krevende HR prosess med fare for Begge foretak har eierskap og lojalitet til HR metoden og totalprosessen overtallighet Tett dialog og samspill med TV/ VO Opplæring av linjeledere Estimere behov for HR kompetanse og kartlegge tilgjengelige ressurser Raske avklaringer Kartlegging av ansatte som ønsker overføring Arvåkenhet og særlig vurdering mht potensiell oppsplitting av fagmiljøer som kan bli for små for å opprettholde god behandlingskvalitet. Faglig utvalg mellom sykehusene Det er satt ledelsesfokus i klinikkene om å motivere den ansatte til å takk ja til tilbud fra Vestre Viken Tett samarbeid mellom de kliniske fagmiljøene i forhold til bemanningsbehov Ferdigstille bemanningsplaner i OUS innen Kostnadskontroll/gjennomføringskostnader Konkret oversikt over differensierte ut- og innfasingsplaner gir mulighet for å kostnadsberegne personellressurser og eventeuelle andre merkostnader i overføringsperioden Styrt arbeide med aktivitetene innen HR og IKT Kartlegging av konsevenser i berørte klinikker, oppfølging på aktivitet, sykefravær og turnover på nøkkel personell Involvere OUS personale i kompetanseoverføringsplaner i Vestre Viken Oversikt over hvilke funksjoner som ikke blir overført Avtaler vedr økonomisk oppgjør ved ut- og innfasing Gjestepasientoppgjør økes fra 80% til 100% i overføringsperioden (kortest mulig tid 7 Fremdrift innen angitt plan Følge fremdriftsplanen Samkjøre areal og overføringsprosjektet ut- og innfasing av aktivitet i henhold til Dag 3 redesign Gode planleggingsprosesser med stor grad av gjensidig involvering fra begge sykehus

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Delrapport Rapportperiode Pr. 20.08.2010 Ansvarlig Adm. Dir Nils Fr. Wisløff og adm. Dir Øyvind

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken Delrapport 6 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS Rapportperiode

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - VEDLEGG 2 Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Delrapport 3 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken statusrapport

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken Delrapport 5 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken Delrapport 5 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS Rapportperiode

Detaljer

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS statusrapport

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Mulige konsekvenser Meget liten Liten. Mulig årsak/ begrunnelse

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Mulige konsekvenser Meget liten Liten. Mulig årsak/ begrunnelse NIVÅ 1, Overføringsprosjektet OUS Ahus Revidert av felles prosjektseretariat 25.03.10. 1. Kartlegging og risikovurdering av mulige risikofaktorer Sannsynlighet Konsekvens ID Risikofaktorer som skal Kartlegges

Detaljer

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Forebyggende rutiner/ Prosedyrer. Mulig årsak/ begrunnelse

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Forebyggende rutiner/ Prosedyrer. Mulig årsak/ begrunnelse NIVÅ 1, Overføringsprosjektet OUS Ahus Risikovurderingsprosess startet 14.01.10. forslag til styringsgruppen 04.02.10. 1. Kartlegging og risikovurdering av mulige risikofaktorer Sannsynlighet Konsekvens

Detaljer

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE om Ut- og innfasing av pasientstrømmer Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE mellom 1. AVTALEPARTENE 1.1 Partene Navn: Oslo Universitetssykehus HF Org.nr.: Adresse: heretter kalt OUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 20. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 Saksbehandler: VAD Medisin og helsefag Vedlegg: SAK 60/2010 STRATEGISK HOVEDPLAN FOR VIDERE UTVIKLING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. januar 2009 Dato møte: 29. januar 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 18/2009 TILBAKEMELDING PÅ EIERS OPPDRAG Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Møtereferat - Styringsgruppe overføringsprosjekt OUS - Ahus

Møtereferat - Styringsgruppe overføringsprosjekt OUS - Ahus Vedlegg 6 til styresak 46/2010 Møtereferat - Styringsgruppe overføringsprosjekt OUS - Ahus 08.04.2010 Tilstede: Øyvind Graadal, adm. dir. Ahus - leder Siri Hatlen, adm. dir., OUS Hulda Gunnlaugsdottir

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Notat til AD-møtet. U.off inntil et gitt tidspkt? Saken legges frem av (navn/tittel) Styreleder Sykehusinnkjøp HF Steinar Marthinsen

Notat til AD-møtet. U.off inntil et gitt tidspkt? Saken legges frem av (navn/tittel) Styreleder Sykehusinnkjøp HF Steinar Marthinsen Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 22.08. 2016 Fra : Sykehusinnkjøp HF v/styreleder Dato : XX XX XX Saksbehandlende RHF: Helse Sør-Øst RHF Type sak: Statussak Dato for innlevering av saksfremlegg 08.08.2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadm. dir. Medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Drøfteprotokoll Rapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Risiko- og mulighetsanalyse ved endring

Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Risiko- og mulighetsanalyse ved endring Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Risiko- og mulighetsanalyse ved

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Prosjektdirektør Ingen SAK 27/2010 VIDERE PROSESS MED AREALTILPASNINGER, TILRETTELEGGING OG

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Budsjett Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff

Budsjett Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff Budsjett 2011 Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff 13.12.2010 Hva er Vestre Viken HF? Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009 Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, Sykehuset Asker og Bærum

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Fremtidig aktivitets og

Fremtidig aktivitets og Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidig aktivitets og kapasitetsbehov

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen fra OUS til Ahus 1 Innledning... 3 Relevante styrevedtak... 3 Driftsøkonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder

Detaljer