OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT"

Transkript

1 Informasjon om omstillingene i hovedstadsområdet Dato: OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT Hvorfor gjøres det endringer i sykehustilbudet i hovedstadsområdet? Behov for samordning Da regjeringen i 2007 slo sammen to helseregioner til Helse Sør-Øst var bedre ressursutnyttelse og samordning i hovedstadsområdet den viktigste begrunnelsen. Hele 28 spesialiserte fagområder var splittet opp på to eller tre steder i Oslo. Vi hadde døgnbemannede akuttmottak på fem sykehus med kjøreavstand på mindre enn 15 minutter. Sykehusvirksomheten ble drevet i 70 bygg, hvorav mange var gamle og uhensiktsmessige. Sykehustilbudet var uoversiktlig og ikke tilpasset pasientens ønsker og behov. Tilbudet var heller ikke tilpasset Oslos utfordringer med en stor andel rusmisbrukere, en flerkulturell befolkning og store sosiale forskjeller Det var nødvendig med en opprydding. Det var dette oppdraget Helse Sør-Øst fikk og som nå gjennomføres. For Helse Sør-Øst er det helt ufravikelig at pasientenes behov skal være avgjørende for hvordan vi organiserer tilbudet i dag og inn mot Hovedgrepene i endringene som gjennomføres i hovedstadsområdet ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF i oktober Vedtaket ble stadfestet av helseministeren i foretaksmøte med Helse Sør-Øst november Forut for styrevedtaket ble det gjennomført en bred og omfattende prosess der blant annet brukere, fagfolk, medarbeidere og kommunene i hovedstadsområdet deltok. 14DES2010 KL i I. -, i-, k-,..".' -,.' lt. ---j-s-") ,,, (1.)..;,--Iri,"..,...-i---, :-:,...,;;;....., A, (L..).,, t--..._' ,.-..._, \. J KC) P I f - I - Hvordan endres sykehustilbudet i hovedstadsområdet? Tre sykehus slått sammen til ett I Oslo er tre tidligere sykehus slått sammen til Oslo universitetssykehus. Gjennom fusjonen er fagmiljøer samlet, og sykehuset i ferd med å lage noen av de største og mest robuste medisinske fagmiljøene i Norden. Dette vil få store positive effekter for forskning, fagutvikling og mulighetene for å gi den beste pasientbehandlingen. Likeverdigheten i tilbudet vil styrkes med felles behandlingsforløp og "en dør inn". Ventetidene vil være de samme for pasientene i et stort opptaksområde. Bruken av utstyr og personell i det samlede helseforetaket vil bli mer virkningsfull. Allerede nå kan for eksempel pasienter med behov for stråleterapi og de som trenger behandling for prostatakreft merke at tilbudet er blitt bedre.

2 Samtidig etablerer Oslo universitetssykehus et tydelig lokalsykehustilbud for Oslos befolkning, med tjenester tilpasset hovedstadsområdets utfordringer. Utvidet opptaksområde for Akershus universitetssykehus Da Stortinget ga klarsignal for byggestart for nye Akershus universitetssykehus i statsbudsjettet for 2004, lå det i planen at pasientene fra Grorud, Stovner og Alna skulle få sitt framtidige sykehustilbud her. Norge har investert åtte milliarder kroner i et nytt og moderne sykehus tre-fire kilometer utenfor Oslos bygrense. Akershus universitetssykehus kan behandle alle vanlige lidelser i flotte, brukervennlige lokaler. Akershus universitetssykehus er et komplett sykehus hvor pasientenes diagnoser kan behandles under "samme tak". Den medisinske utviklingen gjør at sykehuset kan behandle flere pasienter. Flere kan derfor nyte godt av det moderne tilbudet ved Akershus universitetssykehus. Ansvaret for innbyggerne i bydelene Grorud og Stovner ble overført til Akershus universitetssykehus i Ansvaret for befolkningen i Alna blir overført fra 2011, sammen med befolkningen i fra follokommunene. Vestre Viken får ansvar for alle innbyggere i eget sykehusområde Som et resultat at styrevedtaket i Helse Sør-Øst i oktober 2008 skal Vestre Viken HF fra 1. januar overta flere behandlingstilbud som befolkningen i Asker og Bærum i dag får ved Oslo universitetssykehus. Det betyr at en del pasienter som i dag får sine lokalsykehustilbud ved Oslo universitetssykehus skal få disse i Vestre Viken i stedet, hovedsakelig på sykehuset i Drammen. Dette gjelder særlig for barn. I mange år har barn i Asker og Bærum hatt Rikshospitalet som sitt lokalsykehus. Fra 2011 overtar Vestre Viken helseforetak behandlingsansvaret for dem. Andre funksjoner som vil bli overført: øye, øre-nese-hals, nevrologi, behandlingshjelpemidler, barne- og ungdomspsykiatri, habilitering, hematologi, mammascreening/brystkirurgi, nefrologi og patologi Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Etter sammenslåingen har helseforetaket blitt omorganisert og består av seks klinikker fordelt på ulike behandlingssteder. De somatiske sykehusene er Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus. Tre helseforetak med ansvar for hvert sitt sykehusområde Gjennom endringene er det etablert tre helseforetak i hovedstadsområdet: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Vestre Viken helseforetak. De tre helseforetakene har ansvar for befolkningen i hvert sitt sykehusområde, og har en slik størrelse at de kan gi et helhetlig og faglig godt behandlingstilbud for de aller fleste sykdommer. 2

3 Oslo universitetssykehus har også ansvaret for lands- og regionsfunksjoner. Pasienter/brukere med behov for høyspesialiserte pasienttilbud vil få disse i Oslo universitetssykehus Organiseringen i sykehusområder legger til rette for et nært samarbeid med kommunene og mellom sykehusene i opptaksområdet. Dette er også viktig for å kunne gi et helhetlig tilbud. De fleste får det meste av sine helsetjenester fra kommunene, og er bare en kort periode i behandling på sykehus. Tall for sykehusområdene fra 2011 Akershus Oslo Vestre Viken s kehusområde sykehusområde sykehusområde Innbyggere i sykehusområdet Antall 20 kommuner og 14 bydeler 26 kommuner kommuner/bydeler 3 bydeler i sykehusområdet Antall medarbeidere i de tre helseforetakene per 2011 Akershus universitetssykehus: ca Oslo universitetssykehus: ca (totalt antall omfatter også regional og landsfunksjoner) Vestre Viken helseforetak: Fire lokalsykehus for befolkningen i Oslo kommune Ansvaret for lokalsykehustjenester til befolkningen i Oslo kommune ivaretas som tidligere av både egne helseforetak og privateeide ideelle sykehus: Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Diakonhjemmet sykheus Lovisenberg Diakonale sykehus Overføringsprosjektet Det er sykehusenes befolkningsansvar som endres. Penger og personell omfordeles for å kunne ivareta dette ansvaret. Det er like mange pasienter som skal ha det samme sykehustilbudet både før og etter overflyttingen. De tre helseforetakene i hovedstadsområdet jobber nå tett sammen for å sikre at flyttingen av befolkningsansvar skjer på en forsvarlig måte. Pasienter skal få like god behandling før, under og etter flyttingen. Flyttingen vil skje etappevis fra januar En gradvis overgang vil sikre at bemanning, nødvendig opplæring og arealer er på plass når pasientene blir overført. Sykehusene vil i samarbeid med fastlegene sørge for at pasienten kommer til riktig behandlingssted. Dette er ikke noe den enkelte pasient behøver å ta ansvar for. Fritt sykehusvalg gjelder som tidligere. Overføringen handler om at sykehusenes kapasitet og budsjetter blir tilpasset nye opptaksområder. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at den totale kapasiteten er i tråd med befolkningens behov. 3

4 Oslo universitetssykehus 9 I

5 HOVEDPRINSIPPER FOR OVERFØRING 1. januar starter overføringen av pasienttilbud fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus. Her finner du hovedprinsippene for overføringen av Alna bydel og Follo-kommunene. OVERFØRING AV SOMATIKK Øyeblikkelig hjelp dreies fra 3. januar 2011 All øyelahkkelig hjelp dreies fra Oslo universitetssykehus til Akershus universifetssykehus fra 3. januar 2011 ( første virkedag). Relevant informasjon Plikt til a ivareta øyeblikkelig hjelp Ekstra beredskap 3. januar 2011 Veiviseren (oppdatert versjon) 4 Pasienter i langvarige behandlingsforløp (kronikere) overføres ;:agmiljøene kan gjøre avtaler om hvordan overføringen skal skje. Relevant informasjon Ny prosedyre for overføring av oasienter i langvarige behåndlingsløp (kronikere) til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken Rett til helsehjelp Brey til pasienter som har siste konsultasjon ved Oslo universitetssykehus 2 Henvisninger dreies fra 1. januar 2011 Ventelister ferdigbehandles ved Oslo universitetssykehus Henvisninger mottatt frem til 31. desember 2010 vurderes av Oslo universitetssykehus. Nye henvisninger fra 1. januar 2011 vurderes av Akershus universitetssykehus, Henvisninger som mottas av Oslo universitetssykehus etter 1. januar 2011 videresendes Akershus universitetssykehus for vurdering. Opparbeidede ventelister til og med 31. desember 2010 utredes og ferdigbehandles av Oslo universitetssykehus. Fagmiljøene kan ha inngått særskiite avtaler. Relevant informasjon Ventolisteadministrering Relevant informasjon Ny prosedyre for overføring av henvisninger til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken Rett til helsehjelp Veiviseren (oppdatert versjon) Ski sykehus blir virksomhetsoverdratt universitetssykehus fra 1. januar 2011 til Akershus Ou kan lese om overføringen pa Virksomhetsportalen (intranett) eller pa hjemmesiden til Oslo universiretssykehus. 3 Pasienter under aktiv behandling ved Oslo universitetssykehus ferdigbehandles Pasienter som har startet behandlingen i Oslo universitetssykehus før 1. januar 2011, ferdighehandles av Oslo universitetssykehus, Trykk på linkene under: Virksomhetsportalen - Overføringsprosjektet Iljemmeside Oslo universitetssykehus - Flytting av pasienttilbud Relevant informasjon Rett til helsehjelp

6 AV PASIENTTILBUD OVERFØR1NG AV PSYK1SK HELSE 1 øyeblikkelig hjelp dreies fra 31. desember 2010 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Henvisninger dreies fra 1. januar 2011 GENERELL INFORMASJON OG DOKUMENTER, 3 Pasienter under behandling, kronikere og pasienter på venteliste overføres 2?" rr c,2;. hhr ;:,07k Ak2rsliu::, j(2 ur-f,-,..,;21-sit:elssykehus DP. Trykk på linkene under: Fro 1. jonuor 2011 skal a0e henvisnoer sendes

7 Berørte fagområder og avdelinger Oslo universitetss kehus Akershus universitetssh kehus Avdeling/fagornråde Klinikk Avdeling/fagomrde Divisjon/klinikk < c'.`,15! 5 Nyrennea ns'.< avc. Men 5 Nik(1 5 OH:5- C ec s \,ierj sk k \oo o-dg,\,e sessy:oc---ne- C re-,;5's fklec og 0. Er.-5.H. E-be,'(-ao s, fylea s n.sk fadokkno'og-s: asva. Mer, s L.,nge-geaH!n,',, a ' rviechinz.g, kkrkka-; * Lungennedsin-sk a.;d. OO iflk., fl Hie,emed, ask avdf\iledgnsk kknk k * HjertemedisinsK avd. Mectsinsk o;,ksjon Ort.opedirk a d. Klinikk for kirorgi og nevrofag * Ortopedisk avd. Kinurgisk clk.,,,,jon Nevroliagn,,,-,,,,c1 KHniek for kirurgi og nevrofeg * Nevrologisk avd Medisinsk cliwisjon Ør.e' :\nese Ha;1,..avei Hinikk for kirurgi og nevrobag * Øre - Nee - Halsayd Kirurgisk di sjon Barn Kvinne og barneklinikken * Barne- og nngdornsklinkken Sarne og, ongdornso,n,ken G\,, -..ekbloohk a,.', Kvinne og barnekknikken * Gynekoiogisk avd K,,innekHild<en Onko'ng KlinikR for kre -t og kl-urg * Kre -tayd. Medkins:< ftvision Klinikk for kreft og, klurg: * Urolog!!g.,-ur.-,,jsk orv,sok K.a-kkk for dnagnostr kk og H-iTervensjon * Gastroentero.ogsk ayd. Kn-akgk Ok/H;;on I.,lecfisinsk Kn-a»,k * Englaknnologisk avd Medi,mkk dnasion Hje-;e, og nil(ke bo ':no-nr-ger spealsert n-ked.sn og k!rarg, T\vce. o a-sn.ek Oslo sykeh.isservce * K,=k-/fnoraxa 1 K. '-g,-is- * Ava :_l r blodsykdon-,me- Mec:,nns On.,or * Benand'.ngshelpeni Med s. te<- s< Psykisk helse og TSB, samt kontaktinformasjon til avdelingene og fagområdene: Se oversikt på Virksomhetsportalen. Fra 1. januar 2011 skal alle henvisninger sendes til. \krh I7H univork:tct-n -gvkelub.; \-,,radelna. Oslo universitetssykehus

8 Akershus I universitetssykehus UNI11:RSITI 11. I- I OSLO Status rekruttering 2011 per 8. desember 2010 Per 8. desember 2010 er det rekruttert totalt 525 årsverk I tillegg er 50 tilbud i prosess, der det avventes svar fra mottaker I tillegg til rekrutteringstallene kommer det 750 nye ansatte som virksomhetsoverdras i psykisk helsevern, rus og Ski sykehus Situasjonen bedrer seg dag for dag og det er blant annet stor forbedring i situasjonen for spesialsykepleiere de siste dagene Antall ansatte inklusive restbehov innenfor kategoriene overleger, LIS, spesialsykepleiere og sykepleiere fremkommer i tabellen nedenfor Beregnet antall Ansattnye Restbehov per ansatte etter per desember HELSE SØR-ØST

9 Samordning av urologien ga rask kapasitetsøkning 6 mnd venteliste på prostata robotkirurgi ved Radiumhospitalet Ledig kapasitet identifisert på roboten på Radiumhospitalet Tidligere lang prosess mellom fagmiljøene etter fusjonen rask beslutningsprosess med pasienttilbud klart etter 2 mnd Operasjonsvoluml Antall Ventetid ved Radiumhospitalet Måneder <1-90% - "Gjennom etableringen av OUS er behandlings- ansvaret for prostatakreft plassert i 1 klinikk (før 4) og det urologiske behandlingsansvaret i 1 avdeling (for 2). Dette muliggjorde rask beslutning og gjennomføring" Sigbjørn Smeland, Klinikkleder Clik Osio 1 Periode mars-sept 2010 sammenlignet med mars-sept 2009 for Radiumhospitalet universitetssykehus

10 Fra 3 til 2 lokalisasjoner for hjertekirurgi - Samlet fagmiljø og reduserte kostnader Synkende volum innen hjertekirurgi Lang prosess for å bli enig om fordeling mellom lokalisasjonene Etter fusjonen rask beslutning. Gjennomført i august med tilstrekkelig kapasitet ved Gaustad og Kirkeveien Estimerte besparelser Millioner Operasjoner pr stue Antall pr år " Innflyttingen av hjerteaktiviteten fra Akersbakken har så langt vært vellykket. Etablering av skjermet "fast track" enhet har vært en viktig forutsetning for suksess. Personalet fra Akersbakken takkes for en flott innsats." Otto Smiseth, Klinikkleder Kan ikke realiseres før 2012 grunnet leieavtale C Oslo universitetssykehus

11 Samordning av stråleterapi ga rask kapasitetsøkning Venteliste på stråleterapi ved Radiumhospitalet Ikke optimal utnyttelse av stråleapparatene ved Ullevål Bruk av strålebehandling lå 20% under internasjonale retningslinjer Utførte behandlinger1 Antall i "Gjennom etableringen av OUS kunne vi raskt og enkelt utnytte ledig kapasitet. Dette gir bedre pasientbehandling, bedre utnyttelse av stråleapparatene og lavere kostnader" Sigbjørn Smeland, Klinikkleder Periode uke sammenlignet med uke (.11 Oslo universitetssykehus

12 Fristbrudd og ventetider psykisk helsevern og rusbehandling Oslo sykehusområde 2010 HELSE SØR-ØST

13 Fristbrudd rettighetspasienter psykisk helsevern % 30% 25% 20% 15% Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus 10% Oslo HF universitessykehus 5% Helse Sør-Øst 0% jan. febr. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. Mangler data fra Oslo universitetssykehus for sept., okt. og nov. HELSE SØR-ØST

14 Samordning av stråleterapi ga rask kapasitetsøkning r 14 Venteliste på stråleterapi ved Radiumhospitalet Ikke optimal utnyttelse av stråleapparatene ved Ullevål Bruk av strålebehandling lå 20% under internasjonale retningslinjer Utførte behandlinger" Antall i "Gjennom etableringen av OUS kunne vi raskt og enkelt utnytte ledig kapasitet. Dette gir bedre pasientbehandling, bedre utnyttelse av stråleapparatene og lavere kostnader" Sigbjørn Smeland, Klinikkleder Periode uke sammenlignet med uke Oslo universitetssykehus

15 Ventetid psykisk helsevern Ventetid avviklede pasienter alle (med og uten rett) - psykisk helsevern barn og ungdom 1 Akershus universitetss kehus HF r,diakonhjemmet Sykehus ilovisenberg Diakonale Sykehus A/S Oslo universitetssykehus HF Helse Sør-Øst Ventetid avviklede pasienter alle (med og uten rett) - psykisk helsevern voksne HELSE SØR-ØST

16 Ventetid rusbehandling (TSB) Ventetid avviklede pasienter alle (med og uten rett) - rusbehandling (TSB). Mangler data fra Diakonhjemmet Diakonale sykehus HELSE SØR-ØST

17 Plan for aktivitet i psykisk helsevern og TSB i 2011 Planforutsetningene for 2011 for helseforetakene og de private/idelle sykehusene i Oslo viser en klar vekst i behandlingstilbudet i psykisk helsevern og TSB: 4 prosent vekst i TSB 2,5 prosent vekst i psykisk helsevern for voksn 1,5 prosent vekst i psykisk helsevern for barn og unge Dette i tråd med forutsetninger fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF I tråd med nasjonale og regionale forutsetninger er det en klar dreining mot poliklinisk virksomhet hvor det vil skje en betydelig vekst HELSE SØR-ØST

18 15. Rapportering pr OUS - Vestre Viken, OUS-AHUS - Rapportering pr felles, statusrapportering Ahus - VV pr Det viscs til administrerende direktors tidligerc driftsoricntering til stvret fra det særskiltc oppfolgingsregimet administrerende direktor har iverksatt i forhold til gjennomforingen av overforingsprosjektene i hovedstadsomradet. Det er gjennomfort et ordinært oppfolgingsmote 28. oktober med deltakelse fra styreleder og administrerende direktor ved Oslo universitetssvkehus 1-1F, Akershus universitetssykehus I-IF og Vestre Viken HF. 1 motet er blant annet statusrapporter per 20. november for overforingsprosjektene behandlet. l'olgende statusrapporter folger vedlagt; Dclrapport for overforingsprosjektet mellom OLS og Delrapport for overforingsprosjektet mellom OLS og Vestre Viken Delrapport for overforingsprosjektet mellom :11-11:S og Vestre Viken Administrerende direktor viser til de vedlagte rapportene. Stvrene i dc tre helseforetakene behandlet i uke 43 den formelle stadfestingen av hva som skal overfores av funksjoner og opptaksomrder per 1. januar Disse sakene var basert pa omforente opplegg som er koordinert av de tre administrerende direktorene. 'edleg: 3

19 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken Delrapport 7 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken Rapportperiode Pr Ansvarlig Adinistrerende direktør Siri Hatlen og administrerende direktør Nils Fr. Wisløff 1 Overordnet status Tabellen under viser overordnet status per hovedområde. Det vises til punkt 3 for detaljer. 1 Område Overforing av pasienter Resultat Tid Forankring/dialog med ulike interessenter 2 HR- Overgang av personale 3 Økonomi / eiendom 4 IKT 5 FOU 6 Omdømme 7 Samlet avtale for overføring

20 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 2 Detaljer per område Område 1 Overføring av pasienter: OUS oo W Det legges til grunn at tjenesteyteransvaret overføres i sin helhet fra 1. januar Vestre Viken har sluttet seg til de fem hovedprinsipper for overføring som ligger til grunn for overføring av pasienter fra OUS til Ahus. Fagområdene som overføres 1. januar 2011 er pediatri (store barn), patologi, nevrologi, deler av nefrologi og dialyse og behandlingshjelpemidler. Vestre Viken overfører fødselsomsorg til OUS fra samme tidspunkt. Øvrige fagområder som skal overføres til Vestre Viken er hematologi, mammascreening og brystkirurgi, onkologi, ØNH, Øye og (pediatri nyfødt). Tentative overføringsdatoer i 2011 er beskrevet i "Plan for å endre pasientstrømmer mellom Oslo universitetssykehus og Vestre Viken" (Vedlegg til styresak i OUS 24. november 2010) Overføring av pasienter er vurdert å ha redusert risiko innenfor de fagområdene som skal overføres fra 1. januar 201. Det gjenstår imidlertid avklaring av enkelte mottaksforhold ut over i 2011 i Vestre Viken. Område 2 HR Overgang av personale: OUS I fase I (utlysning før sommeren) inngikk Vestre Viken avtale med 10 ansatte fra OUS. I fase Il har Vestre Viken mottatt 60 søknader fra 48 ansatte i OUS. 11 ansatte har pr mottatt tilbud. Av disse har 5 takket ja til stillling ved Vestre Viken. OUS er i dialog med Vestre Viken for å få et godt overgangsresultat ved nyttår. Det gis fortløpende informasjon ut i leder- og HR-linjen i foretaket. Totalt er det inngått avtale med 40 personer om ansettelse i stillinger som er opprettet i forbindelse med den økte kliniske aktiviteten som overføringene fra OUS og AHUS medfører. Av disse er 17 rekruttert fra OUS, 23 internt. Område 3 Økonomi/eiendom: OUS Det er pågående prosesser relatert til betalingsordninger og avklaringer av øvrige økonomiske forhold under arbeid. Arbeidet er kommet noe kortere enn tilsvarende arbeider mot AHUS. Arbeidet er dog av langt mindre omgang enn tilsvarende arbeider mot AHUS. Det er pågående prosesser relatert til betalingsordninger og avklaringer av øvrige økonomiske forhold under arbeid, det er fremdeles utfordringer med tanke på finansiering av Habilitering og Område 4 IKT: OUS Det er fortsatt pågående prosesser for avklaring av hvilken type pasientinformasjon/databaser som skal overføresfra OUS til Vestre Viken. Overføring av pasientinformasjon vil i all hovedsak foregå ved enkeltoverføringeretter vanlige prosedyrer for overføring av pasientinformasjon mellom sykehus etter behov fra behandlere.

21 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen VV Overføring av pasientinformasjon til Vestre Viken vil i all hovedsak foregå ved behov i forbindelse behov. Det pågår prosess for å avklare type pasientinformasjon/databaser som skal overføres fra Oslo universitetssykehus til Vestre Viken for pasientgrupper som berøres av overføringen. Område 5 FoU og utdanning: OUS oq W Man er omforent om videre prosess for organisering av FoU og utdanning. Område 6 Omdømme: OUS oq W Det er utarbeidet plan for kommunikasjon og samhandling. For de fagområdene som ikke overføres 1. januar 2011 vil planen fortløpende bli oppdatert, kommunisert og gjennomført i tråd med endelige avtalte overføringsdatoer. Det er fremdeles uavklarte områder rundt rekrutteringsprosessen og fremdrift i overføringen. Område 7 Samlet avtale for overføring: OUS oq W Framdriften i avtalearbeidet er i henhold til plan, man tar utgangspunkt i avtaler basert på overføring av tjenesteansvar innen de enkelte fagområdene. Side 3 / 10

22 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 3 Fremdrift OUS ob \./N./ Figuren under viser status på de viktigste milepæler. Milepælsplanen er justert ved mer detaljert beskrivelse av høstens aktiviteter. Milepælene viser sluttdato. Milepælene er markert med farge alt etter status på aktiviteten. Grønn indikerer i hht. plan. Gul indikerer forsinkelse, der korrigerende tiltak er iverksatt. Rødt indikerer at milepæl er passert. Uten farge indikerer milepæl der startdato ikke er passert. Nærmere omtale av særskilte områder vil være under punkt 2. Aktiviteter 1. Overførin av asienter 1.1Avklare omfang av aktiviteter for overføring 1.2 Plan for ut- og innfasing av pasienter 1.3 Plan for å endre pasientstrømmer i samarbeid med bydeler og kommuner 2. HR over ang av personell 2.1 Fastsette modell og prosedyre for overgang 2.2 Identifisere personell for overgang 2.3 Gjennomføre virksomhetsoverdragelser og overgang av personell 3. Økonomi /eiendom 3.1 Avklare øk modell for overføring 3.2 Konstruere nye åpningsbalanser 3.3 Identifisere investeringsbehov av kapasitetsjustering 4. IKT 4.1 Beslutte hvilket klinisk informasjonsgrunnlag som skal være tilgjengelig fra overførin sdato o hvordan denne informas.onsoverførin en skal.ennomføres 4.2 Etablere teknisk infrastruktur for å sikre overføring av pasientinformasjon 5. FOU 5.1 Avklare omfang Ui0 og høgskoler 5.2 Plan for overføring av studenter og undervisning " (1") _o o _o E > o c (Y) E 6. Omdømme 6.1 Etablere felles plan for kommunikasjon 6.2 Gjennomføre felles informasjon om overføringsprosjektet <> 7. Samlet avtale om overføring 7.1 Etablere ramme for samlet avtale om personell, økonomiske forutsetninger, dis onerin av b, førsteutkast Side 4 / 10

23 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4. Risikovurdering av overføringsprosjektet OUS Vestre Viken 4.1 Risikomatrise KONSEKVENS SANNSYNLIGHET NR Betegnelse Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 5 Svært alvorlig 4 Alvorlig 3 Moderat Akuttberedskap ved ut- og innfasing av pasientstrørnmer 2. Økning i ventelister 3. Manglende kontinuitet i pasientbehandlingen 4. Arbeidsmiljø og belastning på nøkkelpersonale 2 Lav 5. Kompleks og krevende HR prosess med fare for overtallighet 1 Ubetydelig 6. Kostnadskontroll/ gjennomføringskostnader 7. Fremdrift innen angitt plan 8. Omdømme Pilene angir endring fra forrige rapportering Side 5 / 10

24 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4.2. Risikovurdering Pasient ansatte økonomi omdømme Nye mulige årsaker/ begrunnelser konsekvenser er merket blått Sannsynlighet Konsekvens ID 1. Risikofaktorer Akuttberedskap ved innfasing pasientstrømmer 2 Økning i ventelister ut- og av 3 Manglende kontinuitet i pasientbehandlingen 4 Arbeidsmiljø og belastning på nøkkelpersonale 5. Kompleks og krevende HR prosess med fare for overtallighet Mulig årsak/ begrunnelse Kommunikasjon om pasientstrøm for akuttpasienter Tap av nøkkelpersonell/ fa kom etanse Omstillingsprosessen tar tid og fokus fra pasientbehandlingen/-omsorg Ulike kulturer og måter å or anisere tenestene å Endret behandlingsrelasjon for kronisk syke Overføring av pasienter under behandligsforløp IKT overføring av pasientinformasjon Endring av samhandlingsstruktur for kommuner/b del o foretak Stor arbeids belastning på ansatte og ledere Ansattes usikkerhet om egen arbeidssituasjon Motstand mot endring Muli e konsekvenser Pasienter tilhørende Vestre Viken blir feilsendt til OUS Redusert kapasitet for akuttberedskap Midlertidig redusert behandlings tilbud Midlertidig redusert behandlingstilbud og kontinuitet Opplevd utrygghet hos pasienter Pasienter kan falle ut av behandlingssystemet Tap av gode samarbeidsrelasjoner Dårlig arbeidsmiljø Økt sykefravær Tap av nøkkelpersonell/ fagkompetanse Overtallighet ea &- CL> 0 X 6. Kostnadskontroll/gjennomføri ngskostnader Differensiert ut- og innfasing IKT pga overføring av Side 6 / 10 Økte kostnader på grunn av behov for reservekapasitet i ut-

25 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4.2. Risikovurdering Pasient ansatte økonomi omdømme Nye mulige årsaker/ be runnelser konsekvenser er merket blått Sannsynlighet Konsekvens ID Risikofaktorer 7 Fremdrift innen angitt plan 8. Omdømme Mulig årsak/ begrunnelse pasientdata Tap av nøkkelpersonell/ fagkompetanse Økt sykefravær Manglende omstillingsmidier Stort omfang av komplekse aktiviteter innen kort tidsramme krever stort fokus fra klinikklederne Redusert ledelsesmessig kapasitet til gjennomføring for Da 3 lanle in Brukere, ansatte, eksterne aktører og media kan oppleve uklarheter med hensyn til overføringen. Muli e konsekvenser og innfasingsperioden Økte lønnsutgifter for å erstatte /supplere nøkkelpersonell /fagkompetanse, spesielt ved ut- og innfasing Redusert aktivitet Forsinket framdrift i deleprosesser kan ha konsekvens for overordnet masterplan, særlig areal- og flytteprosess knyttet til samlokalisering av OUS for Dag 3 Unødig usikkerhet for brukerne og ansatte Negativ relasjon til eksterne samarbeidspartnere cs) cu 4) 15 I ai "o

26 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4.3 Tiltak ID Risikofaktorer Tiltak for å redusere risiko Nye tiltak er merket blått 1 Akuttberedskap ved ut og innfasing av Revidere veiviseren innen OUS har fått ansvar fra Helse Sør Øst pasientstrømmer Informasjon og dialog fastleger, kommuner og bydeler Økt akuttberedskap knyttet til overføringsdatoer, omforent mellom OUS Vestre Viken 2 Økning i ventelistene Gode planleggingsprosesser med stor grad av gjensidig involvering fra begge sykehus ifht overlappende områder Følge utvikling i ventetid på poliklinikkene og elektive ventetider 3 Manglende kontinuitet i pasientbehandlingen Involvere avdeling for samhandling for å kartlegge og planlegge aktiviteter innen å snu pasientstrømmer Overføringsrutiner for pasienter o Kontaktpersoner og prosedyrer ved henvisning behandling, og etter utskrivning revideres og tilpasses o Utarbeide retningslinjer for overføring/ivaretagelse av kronisk syke / alvorlig syke pasienter med tett relasjon til behandlere ved OUS IKT løsninger som sikrer overføring av pasientinformasjon Informasjon til befolkningen om endringene o Dialog og informasjon mot fastleger, avtalespesialister, legevakt, bydeler og kommuner Se til erfaringene fra tidligere overføringsprosesser 4 Arbeidsmiljø og belastning på nøkkelpersonale Side 8 / 10

27 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen ID Risikofaktorer Tiltak for å redusere risiko Nye tiltak er merket blått 5 Kompleks og krevende HR prosess med fare for Begge foretak har eierskap og lojalitet til HR metoden og totalprosessen overtallighet Tett dialog og samspill med TV/ VO Opplæring av linjeledere Estimere behov for HR kompetanse og kartlegge tilgjengelige ressurser Raske avklaringer Kartlegging av ansatte som ønsker overføring Arvåkenhet og særlig vurdering mht potensiell oppsplitting av fagmiljøer som kan bli for små for å opprettholde god behandlingskvalitet. Faglig utvalg mellom sykehusene Det er satt ledelsesfokus i klinikkene om å motivere den ansatte til å takk ja til tilbud fra Vestre Viken Tett samarbeid mellom de kliniske fagmiljøene i forhold til bemanningsbehov Ferdigstille bemanningsplaner i OUS innen Kostnadskontroll/gjennomføringskostnader Konkret oversikt over differensierte ut- og innfasingsplaner gir mulighet for å kostnadsberegne personellressurser og eventeuelle andre merkostnader i overføringsperioden Styrt arbeide med aktivitetene innen HR og IKT Kartlegging av konsevenser i berørte klinikker, oppfølging på aktivitet, sykefravær og turnover på nøkkel personell Involvere OUS personale i kompetanseoverføringsplaner i Vestre Viken Oversikt over hvilke funksjoner som ikke blir overført Avtaler vedr økonomisk oppgjør ved ut- og innfasing Gjestepasientoppgjør økes fra 80% til 100% i overføringsperioden (kortest mulig tid 7 Fremdrift innen angitt plan Følge fremdriftsplanen Samkjøre areal og overføringsprosjektet ut- og innfasing av aktivitet i henhold til Dag 3 redesign Gode planleggingsprosesser med stor grad av gjensidig involvering fra begge sykehus

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

14/00949-2 29.08.2014

14/00949-2 29.08.2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14/00949-2 29.08.2014 Saksbehandler: Berit Herlofsen, +47 480 75 966 Høring - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer