OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT"

Transkript

1 Informasjon om omstillingene i hovedstadsområdet Dato: OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT Hvorfor gjøres det endringer i sykehustilbudet i hovedstadsområdet? Behov for samordning Da regjeringen i 2007 slo sammen to helseregioner til Helse Sør-Øst var bedre ressursutnyttelse og samordning i hovedstadsområdet den viktigste begrunnelsen. Hele 28 spesialiserte fagområder var splittet opp på to eller tre steder i Oslo. Vi hadde døgnbemannede akuttmottak på fem sykehus med kjøreavstand på mindre enn 15 minutter. Sykehusvirksomheten ble drevet i 70 bygg, hvorav mange var gamle og uhensiktsmessige. Sykehustilbudet var uoversiktlig og ikke tilpasset pasientens ønsker og behov. Tilbudet var heller ikke tilpasset Oslos utfordringer med en stor andel rusmisbrukere, en flerkulturell befolkning og store sosiale forskjeller Det var nødvendig med en opprydding. Det var dette oppdraget Helse Sør-Øst fikk og som nå gjennomføres. For Helse Sør-Øst er det helt ufravikelig at pasientenes behov skal være avgjørende for hvordan vi organiserer tilbudet i dag og inn mot Hovedgrepene i endringene som gjennomføres i hovedstadsområdet ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF i oktober Vedtaket ble stadfestet av helseministeren i foretaksmøte med Helse Sør-Øst november Forut for styrevedtaket ble det gjennomført en bred og omfattende prosess der blant annet brukere, fagfolk, medarbeidere og kommunene i hovedstadsområdet deltok. 14DES2010 KL i I. -, i-, k-,..".' -,.' lt. ---j-s-") ,,, (1.)..;,--Iri,"..,...-i---, :-:,...,;;;....., A, (L..).,, t--..._' ,.-..._, \. J KC) P I f - I - Hvordan endres sykehustilbudet i hovedstadsområdet? Tre sykehus slått sammen til ett I Oslo er tre tidligere sykehus slått sammen til Oslo universitetssykehus. Gjennom fusjonen er fagmiljøer samlet, og sykehuset i ferd med å lage noen av de største og mest robuste medisinske fagmiljøene i Norden. Dette vil få store positive effekter for forskning, fagutvikling og mulighetene for å gi den beste pasientbehandlingen. Likeverdigheten i tilbudet vil styrkes med felles behandlingsforløp og "en dør inn". Ventetidene vil være de samme for pasientene i et stort opptaksområde. Bruken av utstyr og personell i det samlede helseforetaket vil bli mer virkningsfull. Allerede nå kan for eksempel pasienter med behov for stråleterapi og de som trenger behandling for prostatakreft merke at tilbudet er blitt bedre.

2 Samtidig etablerer Oslo universitetssykehus et tydelig lokalsykehustilbud for Oslos befolkning, med tjenester tilpasset hovedstadsområdets utfordringer. Utvidet opptaksområde for Akershus universitetssykehus Da Stortinget ga klarsignal for byggestart for nye Akershus universitetssykehus i statsbudsjettet for 2004, lå det i planen at pasientene fra Grorud, Stovner og Alna skulle få sitt framtidige sykehustilbud her. Norge har investert åtte milliarder kroner i et nytt og moderne sykehus tre-fire kilometer utenfor Oslos bygrense. Akershus universitetssykehus kan behandle alle vanlige lidelser i flotte, brukervennlige lokaler. Akershus universitetssykehus er et komplett sykehus hvor pasientenes diagnoser kan behandles under "samme tak". Den medisinske utviklingen gjør at sykehuset kan behandle flere pasienter. Flere kan derfor nyte godt av det moderne tilbudet ved Akershus universitetssykehus. Ansvaret for innbyggerne i bydelene Grorud og Stovner ble overført til Akershus universitetssykehus i Ansvaret for befolkningen i Alna blir overført fra 2011, sammen med befolkningen i fra follokommunene. Vestre Viken får ansvar for alle innbyggere i eget sykehusområde Som et resultat at styrevedtaket i Helse Sør-Øst i oktober 2008 skal Vestre Viken HF fra 1. januar overta flere behandlingstilbud som befolkningen i Asker og Bærum i dag får ved Oslo universitetssykehus. Det betyr at en del pasienter som i dag får sine lokalsykehustilbud ved Oslo universitetssykehus skal få disse i Vestre Viken i stedet, hovedsakelig på sykehuset i Drammen. Dette gjelder særlig for barn. I mange år har barn i Asker og Bærum hatt Rikshospitalet som sitt lokalsykehus. Fra 2011 overtar Vestre Viken helseforetak behandlingsansvaret for dem. Andre funksjoner som vil bli overført: øye, øre-nese-hals, nevrologi, behandlingshjelpemidler, barne- og ungdomspsykiatri, habilitering, hematologi, mammascreening/brystkirurgi, nefrologi og patologi Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Etter sammenslåingen har helseforetaket blitt omorganisert og består av seks klinikker fordelt på ulike behandlingssteder. De somatiske sykehusene er Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus. Tre helseforetak med ansvar for hvert sitt sykehusområde Gjennom endringene er det etablert tre helseforetak i hovedstadsområdet: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Vestre Viken helseforetak. De tre helseforetakene har ansvar for befolkningen i hvert sitt sykehusområde, og har en slik størrelse at de kan gi et helhetlig og faglig godt behandlingstilbud for de aller fleste sykdommer. 2

3 Oslo universitetssykehus har også ansvaret for lands- og regionsfunksjoner. Pasienter/brukere med behov for høyspesialiserte pasienttilbud vil få disse i Oslo universitetssykehus Organiseringen i sykehusområder legger til rette for et nært samarbeid med kommunene og mellom sykehusene i opptaksområdet. Dette er også viktig for å kunne gi et helhetlig tilbud. De fleste får det meste av sine helsetjenester fra kommunene, og er bare en kort periode i behandling på sykehus. Tall for sykehusområdene fra 2011 Akershus Oslo Vestre Viken s kehusområde sykehusområde sykehusområde Innbyggere i sykehusområdet Antall 20 kommuner og 14 bydeler 26 kommuner kommuner/bydeler 3 bydeler i sykehusområdet Antall medarbeidere i de tre helseforetakene per 2011 Akershus universitetssykehus: ca Oslo universitetssykehus: ca (totalt antall omfatter også regional og landsfunksjoner) Vestre Viken helseforetak: Fire lokalsykehus for befolkningen i Oslo kommune Ansvaret for lokalsykehustjenester til befolkningen i Oslo kommune ivaretas som tidligere av både egne helseforetak og privateeide ideelle sykehus: Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Diakonhjemmet sykheus Lovisenberg Diakonale sykehus Overføringsprosjektet Det er sykehusenes befolkningsansvar som endres. Penger og personell omfordeles for å kunne ivareta dette ansvaret. Det er like mange pasienter som skal ha det samme sykehustilbudet både før og etter overflyttingen. De tre helseforetakene i hovedstadsområdet jobber nå tett sammen for å sikre at flyttingen av befolkningsansvar skjer på en forsvarlig måte. Pasienter skal få like god behandling før, under og etter flyttingen. Flyttingen vil skje etappevis fra januar En gradvis overgang vil sikre at bemanning, nødvendig opplæring og arealer er på plass når pasientene blir overført. Sykehusene vil i samarbeid med fastlegene sørge for at pasienten kommer til riktig behandlingssted. Dette er ikke noe den enkelte pasient behøver å ta ansvar for. Fritt sykehusvalg gjelder som tidligere. Overføringen handler om at sykehusenes kapasitet og budsjetter blir tilpasset nye opptaksområder. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at den totale kapasiteten er i tråd med befolkningens behov. 3

4 Oslo universitetssykehus 9 I

5 HOVEDPRINSIPPER FOR OVERFØRING 1. januar starter overføringen av pasienttilbud fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus. Her finner du hovedprinsippene for overføringen av Alna bydel og Follo-kommunene. OVERFØRING AV SOMATIKK Øyeblikkelig hjelp dreies fra 3. januar 2011 All øyelahkkelig hjelp dreies fra Oslo universitetssykehus til Akershus universifetssykehus fra 3. januar 2011 ( første virkedag). Relevant informasjon Plikt til a ivareta øyeblikkelig hjelp Ekstra beredskap 3. januar 2011 Veiviseren (oppdatert versjon) 4 Pasienter i langvarige behandlingsforløp (kronikere) overføres ;:agmiljøene kan gjøre avtaler om hvordan overføringen skal skje. Relevant informasjon Ny prosedyre for overføring av oasienter i langvarige behåndlingsløp (kronikere) til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken Rett til helsehjelp Brey til pasienter som har siste konsultasjon ved Oslo universitetssykehus 2 Henvisninger dreies fra 1. januar 2011 Ventelister ferdigbehandles ved Oslo universitetssykehus Henvisninger mottatt frem til 31. desember 2010 vurderes av Oslo universitetssykehus. Nye henvisninger fra 1. januar 2011 vurderes av Akershus universitetssykehus, Henvisninger som mottas av Oslo universitetssykehus etter 1. januar 2011 videresendes Akershus universitetssykehus for vurdering. Opparbeidede ventelister til og med 31. desember 2010 utredes og ferdigbehandles av Oslo universitetssykehus. Fagmiljøene kan ha inngått særskiite avtaler. Relevant informasjon Ventolisteadministrering Relevant informasjon Ny prosedyre for overføring av henvisninger til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken Rett til helsehjelp Veiviseren (oppdatert versjon) Ski sykehus blir virksomhetsoverdratt universitetssykehus fra 1. januar 2011 til Akershus Ou kan lese om overføringen pa Virksomhetsportalen (intranett) eller pa hjemmesiden til Oslo universiretssykehus. 3 Pasienter under aktiv behandling ved Oslo universitetssykehus ferdigbehandles Pasienter som har startet behandlingen i Oslo universitetssykehus før 1. januar 2011, ferdighehandles av Oslo universitetssykehus, Trykk på linkene under: Virksomhetsportalen - Overføringsprosjektet Iljemmeside Oslo universitetssykehus - Flytting av pasienttilbud Relevant informasjon Rett til helsehjelp

6 AV PASIENTTILBUD OVERFØR1NG AV PSYK1SK HELSE 1 øyeblikkelig hjelp dreies fra 31. desember 2010 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Henvisninger dreies fra 1. januar 2011 GENERELL INFORMASJON OG DOKUMENTER, 3 Pasienter under behandling, kronikere og pasienter på venteliste overføres 2?" rr c,2;. hhr ;:,07k Ak2rsliu::, j(2 ur-f,-,..,;21-sit:elssykehus DP. Trykk på linkene under: Fro 1. jonuor 2011 skal a0e henvisnoer sendes

7 Berørte fagområder og avdelinger Oslo universitetss kehus Akershus universitetssh kehus Avdeling/fagornråde Klinikk Avdeling/fagomrde Divisjon/klinikk < c'.`,15! 5 Nyrennea ns'.< avc. Men 5 Nik(1 5 OH:5- C ec s \,ierj sk k \oo o-dg,\,e sessy:oc---ne- C re-,;5's fklec og 0. Er.-5.H. E-be,'(-ao s, fylea s n.sk fadokkno'og-s: asva. Mer, s L.,nge-geaH!n,',, a ' rviechinz.g, kkrkka-; * Lungennedsin-sk a.;d. OO iflk., fl Hie,emed, ask avdf\iledgnsk kknk k * HjertemedisinsK avd. Mectsinsk o;,ksjon Ort.opedirk a d. Klinikk for kirorgi og nevrofag * Ortopedisk avd. Kinurgisk clk.,,,,jon Nevroliagn,,,-,,,,c1 KHniek for kirurgi og nevrofeg * Nevrologisk avd Medisinsk cliwisjon Ør.e' :\nese Ha;1,..avei Hinikk for kirurgi og nevrobag * Øre - Nee - Halsayd Kirurgisk di sjon Barn Kvinne og barneklinikken * Barne- og nngdornsklinkken Sarne og, ongdornso,n,ken G\,, -..ekbloohk a,.', Kvinne og barnekknikken * Gynekoiogisk avd K,,innekHild<en Onko'ng KlinikR for kre -t og kl-urg * Kre -tayd. Medkins:< ftvision Klinikk for kreft og, klurg: * Urolog!!g.,-ur.-,,jsk orv,sok K.a-kkk for dnagnostr kk og H-iTervensjon * Gastroentero.ogsk ayd. Kn-akgk Ok/H;;on I.,lecfisinsk Kn-a»,k * Englaknnologisk avd Medi,mkk dnasion Hje-;e, og nil(ke bo ':no-nr-ger spealsert n-ked.sn og k!rarg, T\vce. o a-sn.ek Oslo sykeh.isservce * K,=k-/fnoraxa 1 K. '-g,-is- * Ava :_l r blodsykdon-,me- Mec:,nns On.,or * Benand'.ngshelpeni Med s. te<- s< Psykisk helse og TSB, samt kontaktinformasjon til avdelingene og fagområdene: Se oversikt på Virksomhetsportalen. Fra 1. januar 2011 skal alle henvisninger sendes til. \krh I7H univork:tct-n -gvkelub.; \-,,radelna. Oslo universitetssykehus

8 Akershus I universitetssykehus UNI11:RSITI 11. I- I OSLO Status rekruttering 2011 per 8. desember 2010 Per 8. desember 2010 er det rekruttert totalt 525 årsverk I tillegg er 50 tilbud i prosess, der det avventes svar fra mottaker I tillegg til rekrutteringstallene kommer det 750 nye ansatte som virksomhetsoverdras i psykisk helsevern, rus og Ski sykehus Situasjonen bedrer seg dag for dag og det er blant annet stor forbedring i situasjonen for spesialsykepleiere de siste dagene Antall ansatte inklusive restbehov innenfor kategoriene overleger, LIS, spesialsykepleiere og sykepleiere fremkommer i tabellen nedenfor Beregnet antall Ansattnye Restbehov per ansatte etter per desember HELSE SØR-ØST

9 Samordning av urologien ga rask kapasitetsøkning 6 mnd venteliste på prostata robotkirurgi ved Radiumhospitalet Ledig kapasitet identifisert på roboten på Radiumhospitalet Tidligere lang prosess mellom fagmiljøene etter fusjonen rask beslutningsprosess med pasienttilbud klart etter 2 mnd Operasjonsvoluml Antall Ventetid ved Radiumhospitalet Måneder <1-90% - "Gjennom etableringen av OUS er behandlings- ansvaret for prostatakreft plassert i 1 klinikk (før 4) og det urologiske behandlingsansvaret i 1 avdeling (for 2). Dette muliggjorde rask beslutning og gjennomføring" Sigbjørn Smeland, Klinikkleder Clik Osio 1 Periode mars-sept 2010 sammenlignet med mars-sept 2009 for Radiumhospitalet universitetssykehus

10 Fra 3 til 2 lokalisasjoner for hjertekirurgi - Samlet fagmiljø og reduserte kostnader Synkende volum innen hjertekirurgi Lang prosess for å bli enig om fordeling mellom lokalisasjonene Etter fusjonen rask beslutning. Gjennomført i august med tilstrekkelig kapasitet ved Gaustad og Kirkeveien Estimerte besparelser Millioner Operasjoner pr stue Antall pr år " Innflyttingen av hjerteaktiviteten fra Akersbakken har så langt vært vellykket. Etablering av skjermet "fast track" enhet har vært en viktig forutsetning for suksess. Personalet fra Akersbakken takkes for en flott innsats." Otto Smiseth, Klinikkleder Kan ikke realiseres før 2012 grunnet leieavtale C Oslo universitetssykehus

11 Samordning av stråleterapi ga rask kapasitetsøkning Venteliste på stråleterapi ved Radiumhospitalet Ikke optimal utnyttelse av stråleapparatene ved Ullevål Bruk av strålebehandling lå 20% under internasjonale retningslinjer Utførte behandlinger1 Antall i "Gjennom etableringen av OUS kunne vi raskt og enkelt utnytte ledig kapasitet. Dette gir bedre pasientbehandling, bedre utnyttelse av stråleapparatene og lavere kostnader" Sigbjørn Smeland, Klinikkleder Periode uke sammenlignet med uke (.11 Oslo universitetssykehus

12 Fristbrudd og ventetider psykisk helsevern og rusbehandling Oslo sykehusområde 2010 HELSE SØR-ØST

13 Fristbrudd rettighetspasienter psykisk helsevern % 30% 25% 20% 15% Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus 10% Oslo HF universitessykehus 5% Helse Sør-Øst 0% jan. febr. mars april mai juni juli aug. sept. okt. nov. Mangler data fra Oslo universitetssykehus for sept., okt. og nov. HELSE SØR-ØST

14 Samordning av stråleterapi ga rask kapasitetsøkning r 14 Venteliste på stråleterapi ved Radiumhospitalet Ikke optimal utnyttelse av stråleapparatene ved Ullevål Bruk av strålebehandling lå 20% under internasjonale retningslinjer Utførte behandlinger" Antall i "Gjennom etableringen av OUS kunne vi raskt og enkelt utnytte ledig kapasitet. Dette gir bedre pasientbehandling, bedre utnyttelse av stråleapparatene og lavere kostnader" Sigbjørn Smeland, Klinikkleder Periode uke sammenlignet med uke Oslo universitetssykehus

15 Ventetid psykisk helsevern Ventetid avviklede pasienter alle (med og uten rett) - psykisk helsevern barn og ungdom 1 Akershus universitetss kehus HF r,diakonhjemmet Sykehus ilovisenberg Diakonale Sykehus A/S Oslo universitetssykehus HF Helse Sør-Øst Ventetid avviklede pasienter alle (med og uten rett) - psykisk helsevern voksne HELSE SØR-ØST

16 Ventetid rusbehandling (TSB) Ventetid avviklede pasienter alle (med og uten rett) - rusbehandling (TSB). Mangler data fra Diakonhjemmet Diakonale sykehus HELSE SØR-ØST

17 Plan for aktivitet i psykisk helsevern og TSB i 2011 Planforutsetningene for 2011 for helseforetakene og de private/idelle sykehusene i Oslo viser en klar vekst i behandlingstilbudet i psykisk helsevern og TSB: 4 prosent vekst i TSB 2,5 prosent vekst i psykisk helsevern for voksn 1,5 prosent vekst i psykisk helsevern for barn og unge Dette i tråd med forutsetninger fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF I tråd med nasjonale og regionale forutsetninger er det en klar dreining mot poliklinisk virksomhet hvor det vil skje en betydelig vekst HELSE SØR-ØST

18 15. Rapportering pr OUS - Vestre Viken, OUS-AHUS - Rapportering pr felles, statusrapportering Ahus - VV pr Det viscs til administrerende direktors tidligerc driftsoricntering til stvret fra det særskiltc oppfolgingsregimet administrerende direktor har iverksatt i forhold til gjennomforingen av overforingsprosjektene i hovedstadsomradet. Det er gjennomfort et ordinært oppfolgingsmote 28. oktober med deltakelse fra styreleder og administrerende direktor ved Oslo universitetssvkehus 1-1F, Akershus universitetssykehus I-IF og Vestre Viken HF. 1 motet er blant annet statusrapporter per 20. november for overforingsprosjektene behandlet. l'olgende statusrapporter folger vedlagt; Dclrapport for overforingsprosjektet mellom OLS og Delrapport for overforingsprosjektet mellom OLS og Vestre Viken Delrapport for overforingsprosjektet mellom :11-11:S og Vestre Viken Administrerende direktor viser til de vedlagte rapportene. Stvrene i dc tre helseforetakene behandlet i uke 43 den formelle stadfestingen av hva som skal overfores av funksjoner og opptaksomrder per 1. januar Disse sakene var basert pa omforente opplegg som er koordinert av de tre administrerende direktorene. 'edleg: 3

19 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS Vestre Viken Delrapport 7 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken Rapportperiode Pr Ansvarlig Adinistrerende direktør Siri Hatlen og administrerende direktør Nils Fr. Wisløff 1 Overordnet status Tabellen under viser overordnet status per hovedområde. Det vises til punkt 3 for detaljer. 1 Område Overforing av pasienter Resultat Tid Forankring/dialog med ulike interessenter 2 HR- Overgang av personale 3 Økonomi / eiendom 4 IKT 5 FOU 6 Omdømme 7 Samlet avtale for overføring

20 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 2 Detaljer per område Område 1 Overføring av pasienter: OUS oo W Det legges til grunn at tjenesteyteransvaret overføres i sin helhet fra 1. januar Vestre Viken har sluttet seg til de fem hovedprinsipper for overføring som ligger til grunn for overføring av pasienter fra OUS til Ahus. Fagområdene som overføres 1. januar 2011 er pediatri (store barn), patologi, nevrologi, deler av nefrologi og dialyse og behandlingshjelpemidler. Vestre Viken overfører fødselsomsorg til OUS fra samme tidspunkt. Øvrige fagområder som skal overføres til Vestre Viken er hematologi, mammascreening og brystkirurgi, onkologi, ØNH, Øye og (pediatri nyfødt). Tentative overføringsdatoer i 2011 er beskrevet i "Plan for å endre pasientstrømmer mellom Oslo universitetssykehus og Vestre Viken" (Vedlegg til styresak i OUS 24. november 2010) Overføring av pasienter er vurdert å ha redusert risiko innenfor de fagområdene som skal overføres fra 1. januar 201. Det gjenstår imidlertid avklaring av enkelte mottaksforhold ut over i 2011 i Vestre Viken. Område 2 HR Overgang av personale: OUS I fase I (utlysning før sommeren) inngikk Vestre Viken avtale med 10 ansatte fra OUS. I fase Il har Vestre Viken mottatt 60 søknader fra 48 ansatte i OUS. 11 ansatte har pr mottatt tilbud. Av disse har 5 takket ja til stillling ved Vestre Viken. OUS er i dialog med Vestre Viken for å få et godt overgangsresultat ved nyttår. Det gis fortløpende informasjon ut i leder- og HR-linjen i foretaket. Totalt er det inngått avtale med 40 personer om ansettelse i stillinger som er opprettet i forbindelse med den økte kliniske aktiviteten som overføringene fra OUS og AHUS medfører. Av disse er 17 rekruttert fra OUS, 23 internt. Område 3 Økonomi/eiendom: OUS Det er pågående prosesser relatert til betalingsordninger og avklaringer av øvrige økonomiske forhold under arbeid. Arbeidet er kommet noe kortere enn tilsvarende arbeider mot AHUS. Arbeidet er dog av langt mindre omgang enn tilsvarende arbeider mot AHUS. Det er pågående prosesser relatert til betalingsordninger og avklaringer av øvrige økonomiske forhold under arbeid, det er fremdeles utfordringer med tanke på finansiering av Habilitering og Område 4 IKT: OUS Det er fortsatt pågående prosesser for avklaring av hvilken type pasientinformasjon/databaser som skal overføresfra OUS til Vestre Viken. Overføring av pasientinformasjon vil i all hovedsak foregå ved enkeltoverføringeretter vanlige prosedyrer for overføring av pasientinformasjon mellom sykehus etter behov fra behandlere.

21 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen VV Overføring av pasientinformasjon til Vestre Viken vil i all hovedsak foregå ved behov i forbindelse behov. Det pågår prosess for å avklare type pasientinformasjon/databaser som skal overføres fra Oslo universitetssykehus til Vestre Viken for pasientgrupper som berøres av overføringen. Område 5 FoU og utdanning: OUS oq W Man er omforent om videre prosess for organisering av FoU og utdanning. Område 6 Omdømme: OUS oq W Det er utarbeidet plan for kommunikasjon og samhandling. For de fagområdene som ikke overføres 1. januar 2011 vil planen fortløpende bli oppdatert, kommunisert og gjennomført i tråd med endelige avtalte overføringsdatoer. Det er fremdeles uavklarte områder rundt rekrutteringsprosessen og fremdrift i overføringen. Område 7 Samlet avtale for overføring: OUS oq W Framdriften i avtalearbeidet er i henhold til plan, man tar utgangspunkt i avtaler basert på overføring av tjenesteansvar innen de enkelte fagområdene. Side 3 / 10

22 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 3 Fremdrift OUS ob \./N./ Figuren under viser status på de viktigste milepæler. Milepælsplanen er justert ved mer detaljert beskrivelse av høstens aktiviteter. Milepælene viser sluttdato. Milepælene er markert med farge alt etter status på aktiviteten. Grønn indikerer i hht. plan. Gul indikerer forsinkelse, der korrigerende tiltak er iverksatt. Rødt indikerer at milepæl er passert. Uten farge indikerer milepæl der startdato ikke er passert. Nærmere omtale av særskilte områder vil være under punkt 2. Aktiviteter 1. Overførin av asienter 1.1Avklare omfang av aktiviteter for overføring 1.2 Plan for ut- og innfasing av pasienter 1.3 Plan for å endre pasientstrømmer i samarbeid med bydeler og kommuner 2. HR over ang av personell 2.1 Fastsette modell og prosedyre for overgang 2.2 Identifisere personell for overgang 2.3 Gjennomføre virksomhetsoverdragelser og overgang av personell 3. Økonomi /eiendom 3.1 Avklare øk modell for overføring 3.2 Konstruere nye åpningsbalanser 3.3 Identifisere investeringsbehov av kapasitetsjustering 4. IKT 4.1 Beslutte hvilket klinisk informasjonsgrunnlag som skal være tilgjengelig fra overførin sdato o hvordan denne informas.onsoverførin en skal.ennomføres 4.2 Etablere teknisk infrastruktur for å sikre overføring av pasientinformasjon 5. FOU 5.1 Avklare omfang Ui0 og høgskoler 5.2 Plan for overføring av studenter og undervisning " (1") _o o _o E > o c (Y) E 6. Omdømme 6.1 Etablere felles plan for kommunikasjon 6.2 Gjennomføre felles informasjon om overføringsprosjektet <> 7. Samlet avtale om overføring 7.1 Etablere ramme for samlet avtale om personell, økonomiske forutsetninger, dis onerin av b, førsteutkast Side 4 / 10

23 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4. Risikovurdering av overføringsprosjektet OUS Vestre Viken 4.1 Risikomatrise KONSEKVENS SANNSYNLIGHET NR Betegnelse Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 5 Svært alvorlig 4 Alvorlig 3 Moderat Akuttberedskap ved ut- og innfasing av pasientstrørnmer 2. Økning i ventelister 3. Manglende kontinuitet i pasientbehandlingen 4. Arbeidsmiljø og belastning på nøkkelpersonale 2 Lav 5. Kompleks og krevende HR prosess med fare for overtallighet 1 Ubetydelig 6. Kostnadskontroll/ gjennomføringskostnader 7. Fremdrift innen angitt plan 8. Omdømme Pilene angir endring fra forrige rapportering Side 5 / 10

24 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4.2. Risikovurdering Pasient ansatte økonomi omdømme Nye mulige årsaker/ begrunnelser konsekvenser er merket blått Sannsynlighet Konsekvens ID 1. Risikofaktorer Akuttberedskap ved innfasing pasientstrømmer 2 Økning i ventelister ut- og av 3 Manglende kontinuitet i pasientbehandlingen 4 Arbeidsmiljø og belastning på nøkkelpersonale 5. Kompleks og krevende HR prosess med fare for overtallighet Mulig årsak/ begrunnelse Kommunikasjon om pasientstrøm for akuttpasienter Tap av nøkkelpersonell/ fa kom etanse Omstillingsprosessen tar tid og fokus fra pasientbehandlingen/-omsorg Ulike kulturer og måter å or anisere tenestene å Endret behandlingsrelasjon for kronisk syke Overføring av pasienter under behandligsforløp IKT overføring av pasientinformasjon Endring av samhandlingsstruktur for kommuner/b del o foretak Stor arbeids belastning på ansatte og ledere Ansattes usikkerhet om egen arbeidssituasjon Motstand mot endring Muli e konsekvenser Pasienter tilhørende Vestre Viken blir feilsendt til OUS Redusert kapasitet for akuttberedskap Midlertidig redusert behandlings tilbud Midlertidig redusert behandlingstilbud og kontinuitet Opplevd utrygghet hos pasienter Pasienter kan falle ut av behandlingssystemet Tap av gode samarbeidsrelasjoner Dårlig arbeidsmiljø Økt sykefravær Tap av nøkkelpersonell/ fagkompetanse Overtallighet ea &- CL> 0 X 6. Kostnadskontroll/gjennomføri ngskostnader Differensiert ut- og innfasing IKT pga overføring av Side 6 / 10 Økte kostnader på grunn av behov for reservekapasitet i ut-

25 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4.2. Risikovurdering Pasient ansatte økonomi omdømme Nye mulige årsaker/ be runnelser konsekvenser er merket blått Sannsynlighet Konsekvens ID Risikofaktorer 7 Fremdrift innen angitt plan 8. Omdømme Mulig årsak/ begrunnelse pasientdata Tap av nøkkelpersonell/ fagkompetanse Økt sykefravær Manglende omstillingsmidier Stort omfang av komplekse aktiviteter innen kort tidsramme krever stort fokus fra klinikklederne Redusert ledelsesmessig kapasitet til gjennomføring for Da 3 lanle in Brukere, ansatte, eksterne aktører og media kan oppleve uklarheter med hensyn til overføringen. Muli e konsekvenser og innfasingsperioden Økte lønnsutgifter for å erstatte /supplere nøkkelpersonell /fagkompetanse, spesielt ved ut- og innfasing Redusert aktivitet Forsinket framdrift i deleprosesser kan ha konsekvens for overordnet masterplan, særlig areal- og flytteprosess knyttet til samlokalisering av OUS for Dag 3 Unødig usikkerhet for brukerne og ansatte Negativ relasjon til eksterne samarbeidspartnere cs) cu 4) 15 I ai "o

26 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen 4.3 Tiltak ID Risikofaktorer Tiltak for å redusere risiko Nye tiltak er merket blått 1 Akuttberedskap ved ut og innfasing av Revidere veiviseren innen OUS har fått ansvar fra Helse Sør Øst pasientstrømmer Informasjon og dialog fastleger, kommuner og bydeler Økt akuttberedskap knyttet til overføringsdatoer, omforent mellom OUS Vestre Viken 2 Økning i ventelistene Gode planleggingsprosesser med stor grad av gjensidig involvering fra begge sykehus ifht overlappende områder Følge utvikling i ventetid på poliklinikkene og elektive ventetider 3 Manglende kontinuitet i pasientbehandlingen Involvere avdeling for samhandling for å kartlegge og planlegge aktiviteter innen å snu pasientstrømmer Overføringsrutiner for pasienter o Kontaktpersoner og prosedyrer ved henvisning behandling, og etter utskrivning revideres og tilpasses o Utarbeide retningslinjer for overføring/ivaretagelse av kronisk syke / alvorlig syke pasienter med tett relasjon til behandlere ved OUS IKT løsninger som sikrer overføring av pasientinformasjon Informasjon til befolkningen om endringene o Dialog og informasjon mot fastleger, avtalespesialister, legevakt, bydeler og kommuner Se til erfaringene fra tidligere overføringsprosesser 4 Arbeidsmiljø og belastning på nøkkelpersonale Side 8 / 10

27 Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen ID Risikofaktorer Tiltak for å redusere risiko Nye tiltak er merket blått 5 Kompleks og krevende HR prosess med fare for Begge foretak har eierskap og lojalitet til HR metoden og totalprosessen overtallighet Tett dialog og samspill med TV/ VO Opplæring av linjeledere Estimere behov for HR kompetanse og kartlegge tilgjengelige ressurser Raske avklaringer Kartlegging av ansatte som ønsker overføring Arvåkenhet og særlig vurdering mht potensiell oppsplitting av fagmiljøer som kan bli for små for å opprettholde god behandlingskvalitet. Faglig utvalg mellom sykehusene Det er satt ledelsesfokus i klinikkene om å motivere den ansatte til å takk ja til tilbud fra Vestre Viken Tett samarbeid mellom de kliniske fagmiljøene i forhold til bemanningsbehov Ferdigstille bemanningsplaner i OUS innen Kostnadskontroll/gjennomføringskostnader Konkret oversikt over differensierte ut- og innfasingsplaner gir mulighet for å kostnadsberegne personellressurser og eventeuelle andre merkostnader i overføringsperioden Styrt arbeide med aktivitetene innen HR og IKT Kartlegging av konsevenser i berørte klinikker, oppfølging på aktivitet, sykefravær og turnover på nøkkel personell Involvere OUS personale i kompetanseoverføringsplaner i Vestre Viken Oversikt over hvilke funksjoner som ikke blir overført Avtaler vedr økonomisk oppgjør ved ut- og innfasing Gjestepasientoppgjør økes fra 80% til 100% i overføringsperioden (kortest mulig tid 7 Fremdrift innen angitt plan Følge fremdriftsplanen Samkjøre areal og overføringsprosjektet ut- og innfasing av aktivitet i henhold til Dag 3 redesign Gode planleggingsprosesser med stor grad av gjensidig involvering fra begge sykehus

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Delrapport Rapportperiode Pr. 20.08.2010 Ansvarlig Adm. Dir Nils Fr. Wisløff og adm. Dir Øyvind

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE om Ut- og innfasing av pasientstrømmer Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE mellom 1. AVTALEPARTENE 1.1 Partene Navn: Oslo Universitetssykehus HF Org.nr.: Adresse: heretter kalt OUS

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Prosjektdirektør Ingen SAK 27/2010 VIDERE PROSESS MED AREALTILPASNINGER, TILRETTELEGGING OG

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen fra OUS til Ahus 1 Innledning... 3 Relevante styrevedtak... 3 Driftsøkonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf Journalført i Public 360 Fra: Ruth Torill Kongtorp Sendt: 6. april 2016 15:35 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende kapasitetstilpasninger

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Samhandling Øvre Buskerud Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Sogn og fjordane Til Valdres Buskerud Hemsedal Oppland Buskerud E 16 Hallingdal sjukestugu RV 7 Geilo RV 7 Randsfjorden Hardangervidda

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak(^,helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak(^,helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 0 HELSE s e SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak(^,helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 C)sl isr df rsyi':;^ssj ^t i^ Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Innst. 321 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:99 S (2010 2011)

Innst. 321 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:99 S (2010 2011) Innst. 321 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:99 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012:

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken 23. januar 2009 Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken Samhandlingsreformen Helseministeren: Norge bruker mest ressurser i verden på

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Strategisk utvikling i Vestre Viken HF

Strategisk utvikling i Vestre Viken HF Strategisk utvikling i Vestre Viken HF Sundvolden 18. mai 2011 Nils Fr. Wisløff Adm. direktør Innhold 1. Fakta om Vestre Viken HF 2. Kort om økonomi 3. Vårt strategiarbeid fram mot 2025 4. Nytt sykehus

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 019 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer