Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget 01.02.2012"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2010/ /2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: Saksframlegg Områderegulering utvidelse av Lunde skole Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Med administrasjonens merknader innarbeidet vedtar plan- og miljøutvalget å legge forslag til områdereguleringsplan for Lunde skole ut til nytt offentlig høring jfr. Pbl s Samtidig med eventuelt vedtak av ny områdereguleringsplan oppheves reguleringsplan for del av 71/22, 104,122,216, reguleringsplan Lunde-Masta og del av reguleringsplan for Lunde, som berøres av ny plan jfr pbl s Bakgrunn for saken: Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Behandling: Følgende dokumenter omfordelt i møtet i PS 155/11: Vedlegg unntatt offentlighet E-post fra leder i Lunde velforening, Rune Røsstad E-post med vedlegg fra Kåre Endresen Befaring i forkant av behandlingen. Repr. Gøthesen Scherpf (AP) deltok ikke på befaring. Miljøvernleder Reisvoll orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen. Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: Med administrasjonens merknader innarbeidet vedtar plan- og miljøutvalget å legge forslag til områdeplan for Lunde skole- Hakleiva ut til nytt offentlig høring jfr. Pbl s Samtidig med eventuelt vedtak av ny områdereguleringsplan plan oppheves reguleringsplan for del av 71/22,104,122,216, reguleringsplan Lunde-Masta og del av reguleringsplan for Lunde, som berøres av ny plan. Jfr. Pbl s Repr. Pedersen (SV) fremmet utsettelsesforslag: Saken utsettes. Plan- og miljøutvalget ser betydningen av alternative forslag til utbygging av Lunde Skole.

2 Utvalget ønsker et nordlig alternativ, Nordre Røddinga utredet. Votering: SV sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Plan- og miljøutvalget ser betydningen av alternative forslag til utbygging av Lunde Skole- Utvalget ønsker et nordlig alternativ, Nordre Røddinga utredet. Saksutredning: Etter behandlingen i plan- og miljøutvalget har administrasjonen arbeidet videre med saken og gjennomført møte med fylkeskonservatoren om den registerte helleren som er et fredet kulturminne. Helleren ligger midt i det området som byggekomiteen anså som den beste lokaliseringen av en hall. Det fremmes nå et planforslag med ny lokalisering av hallen. Den nye plasseringen forutsetter at helleren blir frigitt av riksantikvaren for utbygging. Det var tidligere vist innkjøring og parkering nord for flerbrukshallen. Dette foreslås tatt ut. Ut fra hensynene til: - Lunde skole trenger utvidelse - Utforming av utearealene til Lunde skole - Jordvernhensyn - Fornminner mener administrasjonen at kommunen bør søke om å få frigitt helleren for utgraving og utbygging. Hvis den blir frigitt, må det foretas utgraving som må bekostes av kommunen. Lunde skole trenger utvidelse. Lunde skole er i dag en 2-parallell barneskole klasse. Skolen har i dag for liten gymsal i forhold til antall elever. Kommunen har laget planer for utvidelse av skolen til 3-paralleller. Hovedgrunnen til foreslått utvidelse er planlagt utbyggingsmønster vest i kommunen. Når skolen bygges ut til 3 paralleller må gymsalbehovet dekkes med en ny hall. Utforming av utearealene til Lunde skole. Lunde skole har et lite uteareal i forhold til antall elever. Skoleområdet er trangt, og det er derfor viktig at en gymhall kan plasseres slik at den ikke bruker verdigfullt uteareal for skolen. Plassering av gymhallen i området der den registerte helleren ligger, vil være den beste lokaliseringen for skolens uteområde. Hvis hallen må plassers syd for helleren, vil den ødelegge et viktig uteområde for skolen, blant annet en akebakke. Jordvernhensyn. Lunde skole ligger i et område med viktige jordbruksarealer. Kommunen har tidligere vurdert å bygge ny ungdomsskole som en del av Lunde skole på jordet øst for Repstadveien. På grunn av jordvernhensyn, måtte kommunen flytte den nye ungdomsskolen lenger nordover og etablere en ny skole der. I forbindelse med vurdering av alternativ lokalisering av gymhall har kommunen sett på andre områder vest og sør for skolen. Jordvernhensyn har talt mot andre lokaliseringer enn den foreslåtte. Fornminner. Når kommunen vurderte området øst for Repstadveien til ungdomsskoletrinnet, ble det registrert automatisk fredede kulturminner her. Kommunen tok hensyn til disse kulturminnene og sammen med jordvernhensynene ble dette tomtealternativet forkastet.

3 Videre behandling av saken Reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn. Innkomne merknader er kommentert og vurdert. Hvis plan- og miljøutvalget følger innstillingen og går inn for at en ny hall skal plasseres slik at helleren må frigis, må planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Før offentlig ettersyn ble planen behandlet i plan-og miljøutvalget med følgende enstemmig vedtak: Med administrasjonens merknader innarbeidet legges områdereguleringsplan Lunde skole Hakleiva ut til offentlig høring jfr. Pbl s Samtidig med eventuelt vedtak av ny områdereguleringsplan plan oppheves reguleringsplan for del av 71/22,104,122,216, reguleringsplan Lunde-Masta og del av reguleringsplan for Lunde, som berøres av ny plan. Jfr. Pbl s Planen har vært ute til offentlig ettersyn og det er innkommet 21 merknader. Fylkesmannen i Vest-Agder: Fylkesmannen reiser innsigelse til bekkelukking av den fiskeførende strekningen av Røddingbekken inntil det kan sikres løsninger som ikke reduserer denne strekningen. Det reises også innsigelse i forhold til risiko og sårbarhet. Kommunen har vurdert alternative løsninger hva angår adkomst og parkering. Det er i den vurderingen ikke fremkommet løsninger som tilfredsstiller skolens behov og hvor inngrep ikke er tilsvarende konfliktfylt. Dette gjelder nord for skolen, øst for skolen og eventuelt på sydsiden. Vi kommer i konflikt med jordvern, arkeologiske registreringer, barn- og unges interesser. Vi kan heller ikke se at det er mulig med tekniske løsninger for å bøte på problemet. Det anbefales derfor at denne innsigelsen ikke tas til følge. Når det gjelder risiko og sårbarhet er det utarbeidet en rapport av firma Sweco på vegne av Fjellrenovering når det angår fjellet nord i planområdet. Denne vurderingen er utført på bakgrunn av en annen plassering enn den som er foreslått i dag. Den dekker imidlertid også området hvor flerbrukshallen er plassert i nytt forslag. De forhold som påpekes i rapporten, er tatt høyde for i forbindelse med regulert hensynssone og bestemmelser. I øvrige områder innen planområdet anser vi at den vurderingen som er foretatt er dekkende i forhold til risiko og sårbarhet. Det er ikke avdekket forhold som tilsier ytterligere vurderinger med unntak av nytt byggeformål nord i Hakleiva. Det foreslås her en bestemmelse at det må foretas geologisk undersøkelse før byggtillatelse kan gis. Med den vurderingen som er foretatt og med de bestemmelser og formål som inngår i planen, anser vi denne innsigelsen for tatt til følge. Vest-Agder Fylkeskommune: Fylkeskommunen tar opp forholdet hva angår mindre barns behov for lekeplass på dagtid, uteareal for skolen, størrelsen på flerbrukshallen og kulturminner/kulturmiljø. Kommunen mener Lundeparken dekker dette behovet da denne er et samlingssted for barn og unge også på dagtid. Det er for øvrig vanskelig å avsette en Kvartalslekeplass i det eksisterende boligområdet. Når det gjelder uteareal for skolen er dette vurdert og skal værende tilfredsstillende. Kommunen har vurdert størrelsen på flerbrukshallen og bestemt størrelsen. Når det gjelder lukking av Røddingbekken er dette vurdert, se merknader fra fylkesmannen. Når det gjelder forhold til kulturminner og -miljø er dette i samsvar med anbefaling og samtaler med Fylkeskonservatoren.

4 Statens Vegvesen: Positiv til at det ikke etableres ny adkomstveg til flerbrukshallen fra Repstadveien. Det er imidlertid i endret plan lagt inn en mulighet for av- og påstigning av elever som kommer med privatbiler. Dette må ut på høring. Når det gjelder kryss med Lohneveien kommer denne nær opp til eventuell rundkjøring, regulert i Lundeplanen, og Vegvesenet mener sammenkopling bør flyttes øst for pumpestasjon. Saksbehandler er enig i dette. Det vil imøtekomme anbefalingen fra Statens Vegvesen og samtidig forbedre utkjørselen fra de to eiendommene som ligger vest for Lundeparken og ny adkomst til skolen. Plassering av bussbu. er en konsekvens av eventuell endret sammenkopling av Lohneveien og avkjørselen til skolen. Norges vassdrag og energidirektorat: Tar opp forholdet til undersøkelse av fare for ras og at dette må innarbeides som hensynssone i plankart. Dette er utført og merknaden er således tatt hensyn til. Lunde Velforening: Lunde velforening er negative til tap av arealer når det gjelder Lundeparken. Saksbehandler ser det negative i forslaget. Det er imidlertid vurdert flere forskjellige løsninger og forslagstiller mener dette er det eneste mulige slik arealene er rundt skolen. Når det gjelder ny hovedadkomst til skolen er dette ikke en gunstig løsning. Det er imidlertid vurdert flere løsninger innen Lundeparken og adkomst til og fra parkeringsarealet for skole og flerbrukshall. Det er ingen optimale løsninger og den foreslåtte er muligens det eneste alternativ i forhold til ønsket utvidelse. Det bør imidlertid vurderes å legge utkjørsel øst for pumpestasjon. Dette er også i tråd med forslaget fra Statens Vegvesen. Det vil imidlertid spise ytterligere av arealer for Lundeparken. Skolebussen skal ikke inn på ny adkomstvei. Elever fra vest må krysse adkomstveien til skolen og det er en lite gunstig ordning morgen og ettermiddag. Adkomst for elever med kollektivtransport er ivaretatt. Elever som ankommer fra Lundeveien har adkomst via busstoppet på østsiden av Repstadveien og undergang. Elever som ankommer fra nord har adkomst via busslomme på vestsiden av Repstadveien og motsatt ved avgang. Langs Lohneveien er det busslomme for elever som ankommer fra øst med ordinær kollektivtransport. Det er ikke regulert ordning for de som kommer fra vest med ordinær kollektivtransport. Lundeelva elveeierlag: Lundeelva elveeierlag er meget skeptisk til ytterligere lukking av Røddingbekken og påpeker dens betydning som gytebekk i forhold til hele vassdraget og dens betydning som et meget godt vassdrag hva angår reproduksjon av sjøørret. Saksbehandler deler denne bekymringen. Det er imidlertid vurdert alternative løsninger, men alle har negative elementer og disse veid opp mot hverandre, har ført til det fremlagt forslag. De forslag som er vedlagt merknaden fra elveeierlaget er vurdert, men frafalt. Ved å legge bekken åpen vest for parkeringsareal vil vi få en meget kraftig sjakt som vil fremstå meget ugunstig for området på begge sider. Omregulering av hele Lundeparken til parkering/trafikkareal er vurdert til ikke å være akseptabelt. Barn-og unges representant: Det er ikke vesentlige merknader fra barn og unges representant. Opparbeidelse av erstatningsarealer og Lundeparken ligger i plankartet og bestemmelsene. Rådet for funksjonshemmede: Har ikke merknader til planen utover at kravet til universell utforming ivaretas hva angår så vel ute- som innearealer. Dette skal ivaretas så langt mulig i forhold til Pbl. med forskrifter.

5 Steinar Monsen: Er mot at utearealet rundt skolen reduseres, det pekes spesielt på akebakken. Med den valgte plasseringen av hallen beholdes akebakken. Dette er kommentert tidligere. Saksbehandler ser det uheldige i at arealet endres rundt skolen, men mener utarealet tilfredsstiller de krav som stilles. Forslaget med ballhall ved Mjåland er ikke vurdert konkret, men hadde dette vært arealer som kommunen kunne disponere ville nok dette vært utredet. Hallen er plassert så langt mot nord som mulig. Forslaget med hall nord for helleren er frafalt. Steinar Endresen: Er mot at flerbrukshall plasseres som vist på forslag. Han henviser til tidligere samtale med forslagstiller og påpeker at det var området nord for området klausulert som kulturminne. Han påpeker videre de naboulemper den foreslåtte plassering vil medføre i forhold til støy og visuelt. Han ønsker videre utvidelse av byggeområde B4. Forslagstiller har vurdert plassering nord for klausulert kulturminne. Dette forslaget er frafalt. Når det gjelder støy og ulemper en slik plassering vil medføre mener saksbehandler det er innen de grenser som kan aksepteres og eventuell erstatning ligger utenfor saksbehandling i forbindelse med plan. Bygget kommer nord for bebyggelsen og berøres svært lite av forholdet til lys og utsikt. Byggeområdet nord i B4 utvides mot nord som ønsket. Ny avgrensing er mottatt av grunneier 5/9-11. Torstein Wigemyr: Ønsker flerbrukshallen plassert nord for kulturminne eventuelt lenger mot øst. Peker også på de ulemper den foreslåtte plasseringen har for hans eiendom i form av tap av utsikt og lysforhold. Forslagstiller har vurdert alternativ plassering og mener den foreslåtte plassering er den riktige. Saksbehandler mener tap av lys og utsikt ligger innen det som kan forsvares og eventuell ulempeserstatning ligger utenfor reguleringen. Det er forøvrig samhold mellom merknad fra Endresen og Wigemyr. Torfinn Utsogn: Ønsker byggegrense langs privat vei fjernet. Dette er etterkommet. Åse Lill og Geir Arne Høen: Tar opp forholdet ved at forslaget foreslår adkomst til tomter nord i B4 forbi deres eiendom og at veibredden er regulert i 6 meters bredde mens reell bredde er 2,69 meter mellom deres eiendom og eiendommen vest for vei. Det beskrives også hvordan denne adkomsten i sin tid ble etablert og at arealet ble avgitt fra vedkommendes tomt. Årsaken til forandringen var at det skulle bygges et hus nord for eksisterende eiendommer. Garasje på eiendom vest for er bygd så langt ut mot nevnte adkomst at deler av taket stikker ut over veibanen. Ny adkomst her er ikke akseptabelt og adkomst bør legges fra Røddingstien. Viser for øvrig til skriv i sin helhet. Saksbehandler ser problemet med adkomst til bakenforliggende område og at det er foretatt uheldige disponeringer i området. I det fremlagte forslaget er veibredden reduser til arealet som ligger mellom de to tomtene. Det er videre vist mulig atkomst fra Røddingstien. Ingen av atkomstene er gode og det må fremkomme en privat forhandlingsløsning for å få gode løsninger. Adkomsten fra Hakleiva til bakenforliggende område er 2,69 meter og fra Røddingstien ca. 2 meter på det smaleste. Christine Hansen og Glenn Ove F. Bøe: Ønsker orientering om hvordan forslaget påvirker deres eiendom. Selve utbyggingen av skolen vil ikke påvirke eiendommen i særlig grad. Det blir noe flere elever og derved noe mer støy. Ballhallen vil muligens kunne påvirke solforholdene høst og vår på eiendommen. Hva angår sikt mener vi dette vil ha minimal negativ påvirkning. Når det gjelder bekken vil det ikke bli endringer, forbi deres eiendom, i forhold til dagens situasjon.

6 Zedenka Lejonova, Oslo Advokatkontor: Klager på forslaget generelt. Planen er rettet med hensyn til at hun ikke kan gjenoppføre bolig p.g.a. restriksjoner i flomsone etc. Dette er rettet med krav til oppfylling. Hun klager videre på endret trafikale forhold. Dette er endret noe, men forholdene blir dårligere, mindre oversiktelig og mer trafikk for hennes og bakenforliggende eiendom. Hvis planen gjennomføres forlanger hun tomten innløst. Saksbehandler tar ikke stilling til om forholdene blir så mye forverret at innløsning kan bli et tema. Det er imidlertid ikke en optimal situasjon med foreslåtte innkjørsel i forhold til atkomst til hennes og bakenforliggende eiendom. Den foreslåtte løsningen vil medføre forverring i atkomsten, mer trafikk på østsiden av tomta og mer støy. Støyforholdene kan føre til krav om skjerming og foreslåtte løsning vil kunne vanskeliggjøre dette. Det er ikke foretatt støyberegning ut fra fremtidige forhold og dette er et forhold som må vurderes i forbindelse med en eventuell gjennomføring av planen. Merknaden bør sees i sammenheng med merknad fra bakenforliggende eiendom til Øystein Larsen. Tilsendte legeerklæringer er tatt til etterretning. Øystein Larsen: Det er mottatt 3 innspill fra Øystein Larsen. Det berører de negative konsekvenser ny atkomst får for hans eiendom. Larsen har atkomst over eiendommen til Lejonova. Han har p.g.a. familieforhold behov for en noe stor bil. Ved det nye forslaget vil han få betydelige problemer med sikker atkomst. Han ønsker ikke den nye atkomsten til Lunde skole. Hvis adkomsten allikevel kommer må det tas hensyn til adkomsten til eiendommen og det kan best løses ved at atkomsten til skolen flyttes øst for pumpestasjonen. Dette er også i tråd med vegvesenets anbefaling. Videre bør eiendommene vest for atkomsten skjermes mot støy. Viser for øvrig til vedlagte merknader. Saksbehandler er enig i at atkomsten bør legges øst for pumpestasjonen. Dette vil forbedre trafikkbilde hva angår atkomst til skolen og de to nærmeste eiendommene. Det vil føre til ytterligere reduksjon av Lundeparken, men dette oppveid mot trafikkforbedring, fører til at det anbefales å flytte atkomsten fra Lohneveien mot øst. Sverre og Lillian Endresen/Kåre Endresen: Disse tar opp forhold i forbindelse med områder båndlagt etter kulturminneloven. De har en tomt som tidligere var frigitt, men etter ny registrering faller store deler av tomten innen for det området som er båndlagt. Det ble tidligere foreslått å legge dette arealet hvit uregulert.. Det vil si at området er pr. d.d. uregulert. På grunn av de nye signalene fra antikvaren vil vi nå foreslå å legge arealet til byggeformål. Vi foreslår en bestemmelse om at arealet må frigis før byggetillatelse kan gis og at dette må bekostes av byggherre. Dette fremkommer etter samtaler med Fylkeskonservator. Saken er forelagt riksantikvaren av grunneier, men det er ikke kommet noe klart svar. Det er for øvrig signaler fra Fylkeskonservator om at grensen for området båndlagt etter lov om kulturminne kan endres noe i forhold til bebygd område. Saksbehandler viser for øvrig til forslagsstillers kommentar til merknader fremkommet ved offentlig ettersyn. Oppsummering Gjennomgangen av innkomne merknader viser at det er en utfordring å få til gode løsninger i området. Området er trangt i forhold til de funksjonene som skal inn i området. Men med de endringer som er foreslått mener likevel saksbehandler at forslaget ligger innen de rammene som kan aksepteres i forhold til plan- og bygningsloven. På grunn av krav fra Statens vegvesen og de foreslåtte endringene i forhold til merknadene, må planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Det gjøres oppmerksom på at det for enkelte innkomne merknader kan være noe uoverensstemmelse mellom nytt forslag og det som tidligere fremkom. Dette vil få sin avklaring ved nytt ettersyn

7 Det foreslås følgende endringer, som er innarbeidet i vedlagte kart og bestemmelser: - Byggeaeral nord i B4 utvides i tråd med grunneirs ønske. Det gis anledning til 2 boenheter i nytt byggeområde. - Arealformål på gb 71/377 foreslås byggeområde. Det tas inn en bestemmelse om at området ikke kan utbygges før arealet er frigitt av antikvaren. Frigivelse bekostes av grunneier. - Området båndlagt etter lov om kulturminner endres i tråd med Fylkeskonservatoren sine merknader, men ny hall plasseres slik at helleren må frigis. - Kopling mellom Lohneveien og adkomst Lunde skole flyttes øst for pumpestasjon. - Eventuell bussbu syd for Lundeparken kan plasseres nord for sykkel-og gangvei avhengig av siktlinje ved ny avkjørsel. - Byggelinje langs privat vei Røddingstien tas bort. - Bestemmelser rettes slik: garasje skal være maks. 50 m2 BRA, Maks BYA=45%, pkt. 9.8 endres slik at sikringstiltak skal være utført før det kan gis byggetillatelse, pkt. 3.1 felles avkjørsel endres hva angår O_KV1-2 til 2-3 slik at det blir samsvar mellom kart og bestemmelser, Garasje kan plasseres utenfor byggegrense -2.1 kulepunkt 10, eiendommer i B11 skal støyskjermes ved etablering av ny avkjørsel. Påhviler utbygger. - Atkomst og parkering nord for flerbrukshallen tas ut av planforslaget. Merknader som er unntatt offentligheten p.g.a. personlige opplysninger helse etc. er ikke vedlagt saken, men kan fremlegges på møte. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen ytterligere merknader. Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Behandling: Repr. Lunde (AP) ba utvalget vurdere sin habilitet da han er nabo til Lunde skole. Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Repr. Lunde har eiendom som vil bli berørt av planen og ble enstemmig vurdert som inhabil. Ingen vararepresentant møtte for Repr. Lunde (AP). 8 representanter til stede under behandlingen. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Med administrasjonens merknader innarbeidet vedtar plan- og miljøutvalget å legge forslag til områdereguleringsplan for Lunde skole ut til nytt offentlig høring jfr. Pbl s Samtidig med eventuelt vedtak av ny områdereguleringsplan oppheves reguleringsplan for del av 71/22, 104,122,216, reguleringsplan Lunde-Masta og del avreguleringsplan for Lunde, som berøres av ny plan jfr pbl s

8 Vedlegg 1 Vurderingsnotat - vurdering av atkomst i fra nord og plassering av hall - Plan Lunde skole 2 Reguleringsbestemmelser - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2, 71/50, 202/8, 219/1 3 Byggkomiteens forslag - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2, 71/50, 202/8, 219/1 4 Områdereguleringsplan Kommentar på merknad etter off ettersyn - Plan Lunde skole 6 Merknader til områderegulering for Lunde skole - Haheia 7 Merknader fra Lundeelva elveeierlag til områderegulering av Lunde skole - Haheia 8 Kart 9 Merknad fra Sverre og Lillian Endresen til Områderegulering - Lunde skole - Hakleiva 10 Innspill til reguleringplan for eiendommene GB 71/216, 71/377, 71/ Innspill fra barn og unges representant til områderegulering Lunde skole - Haheia 12 Innspill fra Elevrådet på Lunde skole - Områderegulering for Lunde skole 13 Merknad Barn og unges representant 14 Ønsker utdypende informasjon - områderegulering Lunde skole. 15 Merknader fra Lunde velforening til områderegulering - Lunde skole - Haheia 16 Merknad til ny områdereguleringsplan Lunde skole - Hakleiva 17 Målebrevskart 18 Situasjonskart 19 Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune til områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2, 71/50, 202/8, 219/1 20 Vurdering av fjell ved ny flerbrukshall - Sweco Norge AS 21 Uttalelse til områderegulering for Lunde skole m.m 22 Hakleiva - Områderegulering - Lunde skole 23 Merknader fra Rådet for funksjonshemmede angående: Områderegulering: Lunde skole - Haheia 24 Høringsuttalelse fra eier av GB 71/22, områderegulering Lunde skole 25 Planskisse med forslag til plassering av nytt idrettsanlegg og utvidet B4 er inntegnet med blått 26 Innsigelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder til områdereguleringsplan Lunde skole 27 Kommentarer til områderegulering Lunde skole - Haheia 28 Høringsuttalelse fra Torstein Wigemyr - GB 71/201 - Røddingstien 11 - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole 29 Info om forspørsel sendt riksantikvaren 30 Merknad til områderegulering - Lunde skole - Haheia - "Hva betyr grenselinjen lags alle veier?" 31 Lay_områdereguleringsplan Lay_områdeplan-UTSNITT Kart - Lunde skole

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer