IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30"

Transkript

1 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato:

2 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_ docx Oppdrag: IKEA Vestby. Reguleringsplan Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for nytt IKEA varehus i Vestby.Trafikk Oppdragsleder: Jannicken Throndsen Fag: Samferdsel infrastruktur Tema Reguleringsplan Leveranse: Analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Faste Lynum / Olav Schou Knutsen

3 IKEA Vestby-Trafikk 2 FORORD ønsker å etablere seg ved Vestby sentrum i Vestby kommune. I foreliggende rapport vurderes de trafikale konsekvensene av nytt varehus. Dette inkluderer bl.a. annet trafikkgenerering, beregnet trafikkøkning på tilførselsveier og konsekvenser for trafikkavvikling. Rapporten vil inngå som grunnlag for videre planarbeid, inkl. planlegging av eventuelle vegtiltak. Hos har Pål Walberg vært kontaktperson. Rapporten er utarbeidet av Faste Lynum og Olav Schou Knutsen. Jannicken Throndsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Sandvika, 30. januar 2015 Jannicken Throndsen Oppdragsleder Kvalitetssikrer

4 IKEA Vestby-Trafikk 3

5 IKEA Vestby-Trafikk 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Innledning Turproduksjon Kunder Økonomitransport og arbeidsreiser (ansatte) Reisemønster Trafikk på vegnettet Døgntrafikk Trafikk i dimensjonerende time Trafikkavvikling Innledning Rundkjøring vest for E6 i Kirkeveien Rundkjøring øst for E6 i Kirkeveien Rundkjøring ved IKEA Trafikale konsekvenser av nytt ikea-varehus Innledning Kapasitet og avviklingsforhold med utbygging i henhold til planforslaget Vegstandard Forhold for fotgjengere og syklister Trafikksikkerhet Kollektivtrafikk Konsekvenser i anleggsfasen... 24

6 IKEA Vestby-Trafikk 5

7 IKEA Vestby-Trafikk 6 SAMMENDRAG ønsker å etablere seg nær Vestby sentrum i Vestby kommune. Som grunnlag for vurderingene er det regnet med at IKEA etablerer et varehus med et salgsareal på ca m 2. Totalt vil tiltaket være på m 2 BRA. Varehuset vil ligge innenfor gangavstand til Vestby stasjon. Varehuset bør dermed kunne ligge godt til rette for å få en relativt høy kollektivandel sammenliknet med møbelvarehus generelt, men en må likevel regne med at de fleste kundene vil komme med egen bil. Basert på kollektivandeler til andre IKEA varehus vil 12 % av kundene til et IKEA varehus på Vestby reise kollektivt. Kundetrafikken til/fra IKEA utgjør ut fra dette en ÅDT på kj.t./døgn. Innkjøring av varer vil i hovedsak foregå utenfor varehusets åpningstider og vil utgjøre 5 6 lastebiler pr. dag. Til kjøkkenet er det erfaringsvis behov for 1 2 biler pr. dag med ferskvarer. Det vil også være transport av avfall fra varehuset. Det er plass til 4 6 avfallscontainere, og det er antatt at disse vil skiftes/tømmes 1 til 2 ganger i uken. I tillegg antar vi at medarbeiderne vil kunne generere en ÅDT på bilturer/døgn. Samlet betyr dette at IKEA i Vestby vil generere en ÅDT i størrelsesorden bilturer per døgn, tilsvarende ca bilturer per virkedøgn. Erfaring fra andre IKEA-varehus viser hvordan kundenes besøksfrekvens avtar som følge av økt reiselengde til IKEA. I henhold til beregningene vil ca. 48 % av kundene komme på E6 fra nord, og ca. 34 % på E6 fra sør. I tillegg er det regnet med at ca. 14 % vil komme inn mot varehuset på Osloveien fra sør. Resten vil komme Vestbyveien via Vestby sentrum. Vestby kommune/rambøll har utarbeidet en trafikkanalyse for Vestby sentrum, datert Analysen gir en oversikt over dagens trafikkbilde, forventet trafikkutvikling og trafikkavviklingen i 2040-situasjonen. IKEA inngår som en del av grunnlaget for analysen av 2040-situasjonen. Figur på neste sider viser dagens trafikk på veinettet sammen med beregnet trafikk til/fra IKEA og beregnet trafikk i 2040-situasjonen fra trafikkanalysen for Vestby sentrum. Trafikken generert av IKEA vil i henhold til beregningene gi en tilleggsbelastning på E6 sør for Vestby på kj.t./døgn og mot nord ca 1200 kj.t./døgn, noe som tilsvarer en økning på henholdsvis ca. 5 % og ca. 3,5 %. Samlet trafikk til/fra IKEA i rushtidsperioden mellom utgjør ca. 350 kjøretøyer, 175 til IKEA og 175 fra IKEA. IKEAs varehus åpner i dag kl på hverdager. Kundetilstrømmingen vil dermed starte etter det ordinære morgenrushet. I trafikkanalysen for Vestby sentrum (Vestby kommune/rambøll, ) er det gjennomført kapasitetsberegninger for å belyse trafikkavviklingen i 2040-situasjonen. IKEA inngår som en del av grunnlaget for analysen. Trafikkanalysen viser at i 2040-situasjonen må regne med at det vil bli kø og forsinkelse inn mot rundkjøringen fra nord (E6) i ettermiddagsrushet. I rapporten er avrampen fra E6 nord foreslått utvidet slik at det blir to felt de siste 25 meterne inn mot rundkjøringen, dette vil gi god avvikling i rushtidsperioden. Trafikkanalysen viser at det i 2040 vil rundkjøringen øst For E6 få relativt høy belastning. Beregningene viser at en da må regne med kø og forsinkelse inn mot rundkjøringen fra alle retninger i ettermiddagsrushet. Det foreligger allerede et regulert filterfelt i dette krysset for trafikk fra øst som skal ut på E6 mot nord som vil gi akseptabel trafikkavvikling i Kirkeveien.

8 IKEA Vestby-Trafikk 7 Figur 0-1: Dagens ÅDT (sorte tall), Dagens ÅDT + beregnet trafikk til/fra IKEA (røde tall), beregnet ÅDT i 2040 med trafikk generert fra antatt utbygging i Vestby, inkl. IKEA-trafikk fra trafikkanalyse for Vestby sentrum, (blå tall) I planforslaget er kryss med avkjøring inn mot varehuset foreslått utformet som en rundkjøring der en trekker inn Garderveien, i tillegg til Osloveien og ny atkomst til IKEA. Med en normal kapasitetsbetraktning for rundkjøringer vil en kunne avvikle en trafikkmengde på kj.t./time. I 2040 vil rundkjøringen i henhold til beregningene få en belastning på ca kj.t./time i ettermiddagsrushet. Dette tilsvarer en belastningsgrad på %. Rundkjøringen ved IKEA vil ut fra dette ha vesentlig lavere belastning enn rundkjøringene i Kirkeveien ved E6. Det er regnet med at hovedtyngden av de gående og syklende til IKEA vil komme fra Vestby stasjon/vestby sentrum. I planforslaget er det derfor lagt til grunn at det etableres en ny gangveiforbindelse mellom IKEA og Vestby sentrum. Dette vil gi et godt tilbud til IKEAkunder og ansatte som kommer med tog/buss til Vestby sentrum. Ytterligere tiltak er ikke vurdert som nødvendige. I prinsippet vil enhver økning av trafikkbelastningen på et vegnett skape flere konfliktsituasjoner og dermed påvirke trafikksikkerheten negativt. Samtidig vil trafikkøkningen i hovedsak komme på hovedveinettet, der de i relativt liten grad vil ha betydning for trafikksikkerhetsbildet. Foreslått rundkjøring i kryss med Osloveien vil bidra til å redusere hastigheten i Osloveien og da spesielt for trafikk mellom E6 og næringsområdene på Deli skog syd for Vestby. Det antas at dette vil være positivt for trafikksikkerheten i krysset med Garderveien. Trafikk til/fra IKEA vil kun i liten grad berøre skoleveier. Vi mener at sikkerheten dermed vil være ivaretatt. Overskuddsmasser skal fraktes til planområdets felt på Kjenn og plasseres på riktig anleggsområder i forhold til jordtyper i henhold til Byggeplan for gjenoppbygging av jordsmonn (IKEA Vestby). På byggeområdet for nytt varehus er det ikke nødvendig med egne anleggsveger utenfor egen tomt. Atkomst til tomt kan i stor grad skje direkte fra offentlig veg og et overordnet vegnett som er bygd for å kunne betjene tungtrafikk. På Kjenn er det

9 IKEA Vestby-Trafikk 8 regulert en midlertidig adkomstvei fra Gamleveien over Ødegården, Oppkjennveien og Kjennsmyrveien til mottaksarealene. Transport av masser vil i stor grad skje i den første perioden i forbindelse med utgraving av tomta og transport av byggevarer inn til tomta. Omfanget er beregnet til m³ løsmasser. Transport av masser vil kunne skje langs Osloveien til Gamleveien på Kjenn. Dette medfører at lokalbefolkningen langs Osloveien og på Kjenn kan bli berørt. Anleggsveien er lagt utenom tettstedet over Ødegården for å minske ulempene for beboerne i området. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange anleggsarbeidere som i perioder vil være på anlegget. Planlegging og hvordan anlegget i detalj er tenkt gjennomført fastsettes først i forbindelse med rammesøknad og igangsettingssøknad. Ved større mengder restpartikler på vegen, kan det ev. være behov for spyling og feiing. Det er antatt behov for spyling av biler på vei ut fra byggeområdet på Osloveien i perioden med masseflytting.

10 IKEA Vestby-Trafikk 9

11 IKEA Vestby-Trafikk 10 1 INNLEDNING ønsker å etablere seg nær Vestby sentrum i Vestby kommune. I foreliggende rapport vurderes de trafikale konsekvensene av den foreslåtte lokaliseringen. Som grunnlag for vurderingene er det regnet med at IKEA etablerer et varehus med et salgsareal på ca m 2. Totalt vil tiltaket være på m 2 BRA og et fotavtrykk på ca m 2. Som grunnlag for Konsekvensvurderingen er i hovedsak lagt til grunn en fremtidig situasjon for varehuset. Tomt for nytt varehus er vist på figur 1 under. Tomten ligger mellom jernbanen og Osloveien vest for Vestby sentrum. Tomten utgjør ca. 70 daa. Figur 1-1: Planområdet For nærmere og mer detaljert oversikt over tiltaket henvises det til planbeskrivelsen. Som grunnlag for trafikkanalysen er beskrivelsen i vedtatt planprogram lagt til grunn. I planprogrammet er følgende omtalt: Utredningsbehov Det lages en trafikkanalyse for adkomstveiene til planområdet basert på dagens trafikktellinger og ny beregnet trafikk. Av aktuelle utredningstemaer i trafikkanalysen nevnes:

12 IKEA Vestby-Trafikk 11 - Utrede den samlede trafikkgenereringen for forslag til utbyggingsstrategi opp mot dagens trafikk til og fra planområdet. - Beskrive endringer i trafikksituasjonen på det overordnede vegnettet, dagens fv. 18, E6 osv. som følge av utbyggingen i dagens situasjon og framtidig situasjon. Inkludert gang- og sykkelforbindelse fra eksisterende tilbud ved E6 krysset Vestby sør. - Beskrive tiltakets betydning for beboere og næringslivet i området, både i anleggssituasjonen og i en permanent situasjon. Dette må vurderes spesielt med tanke på trafikksikkerhet og trafikkavvikling/kapasitet. Tiltakets virkning for skoletrafikk og for fotgjengere/syklister skal beskrives. - Vurdere tiltaket i forhold til kollektivtrafikktilbud. Avstand og tilbud bl.a. mellom Vestby stasjon og IKEA skal dokumenteres. - Vurdere tiltaket i forhold til transportsyklisten. - Vurdere arbeidstransport til/fra IKEA. Adkomst til planområdet vurderes i forhold til trafikkmønster utenfor planområdet og eventuelle nye tiltak i planområdet. Konsekvensutredningen skal inneholde eventuelle forslag til avbøtende tiltak på eksisterende vegnett for eventuelt å øke trafikksikkerhet og lette trafikkavviklingen. Utredningsmetode: Beregningene gjennomføres med utgangspunkt i erfaringstall for trafikkgenerering fra IKEA, antall besøkende osv. som er framkommet gjennom tidligere reisevaneundersøkelser fra IKEA samt fra Statens vegvesens genereringsfaktorer for ulike typer virksomhet, jfr. Statens vegvesens håndbok 146 «Trafikkberegninger». Grunnlaget for dagens trafikk på vegnettet hentes fra oversikt over trafikktall fra Statens vegvesen og trafikktellinger utført i samarbeid mellom IKEA og Vestby kommune. Eventuelle opplysninger som grunnlag for å vurdere reisemiddelfordeling, retningsfordeling osv. hentes fra forutsetninger om tiltaket samt erfaringstall fra tidligere kundeundersøkelser utført av og for IKEA. Figur 2. Varsel planområdet (kilde: Planprogram)

13 IKEA Vestby-Trafikk 12 2 TURPRODUKSJON Turproduksjon til/fra et IKEA-varehus omfatter reiser foretatt av kunder, økonomitransport (transport av varer til varehuset og besøkende til varehusets administrasjon) og reiser foretatt av medarbeidere. Som reisende til IKEA vil være en blanding mellom de som kommer med bil, reiser kollektivt og de som går eller sykler til. Hver besøkende som kommer med bil til IKEA vil generere 2 bilturer, henholdsvis inn- og ut fra IKEA. 2.1 Kunder Varehuset i Vestby planlegges med et salgsareal på m 2. IKEA gjennomfører med jevne mellomrom reisevaneundersøkelser hos sine kunder, så med basis i disse erfaringene fra andre IKEA-varehus er det regnet med at varehuset vil generere ca. 9 betalende kunder per 100 m 2 salgsareal per virkedøgn. Blant disse varehusene er både varehuset på Furuset og på Slependen vest for Oslo. Vi har ingen grunn til å tro at kunder til et varehus i Vestby vil ha vesentlig andre reisevaner enn det de har til IKEA sine andre varehus. Varehuset vil ligge innenfor gangavstand til Vestby stasjon. En vil dermed kunne ligge godt til rette for å få en relativt høy kollektivandel sammenliknet med møbelvarehus generelt, men en må likevel regne med at de fleste kundene vil komme med egen bil. Nyere undersøkelser tilsier at antall kunder som ikke kommer med egen bil varierer fra 23 % til 4 %. Furuset topper med 23 %, mens Slependen har en andel på 16 % og Leangen 21%. Hvis en regner med at det i Vestby er 12 % av kundene som benytter kollektivtransport, vil antallet betalende kunder som kommer med egen bil på hverdager utgjøre ca Erfaringsvis er det i gjennomsnitt ca. én betalende kunde per bil. Antall bilturer på hverdager blir da ca (én tur til og en tur fra per betalende kunde med bil). Tilsvarende vil antall biler på lørdager bli Kundetrafikken til/fra IKEA utgjør ut fra dette en ÅDT på (5* )*1/7 = Turproduksjonen er ikke vurdert i sammenheng med parkeringsdekningen. IKEA ønsker generelt å dimensjonere parkeringsanlegget slik at det alltid er god plass, slik at problemer med å finne parkering ikke gir avvisning av kunder, det blir stor andel «villparkering» eller at det øker faren for en tilbakeblokkering til offentlig veg. 2.2 Økonomitransport og arbeidsreiser (ansatte) Økonomitransport Økonomitransport til og fra IKEA omfatter bl.a. innkjøring av varer til lager, varer for kjøkken, og andre besøkende til varehusets administrasjon. Innkjøring av varer vil i hovedsak foregå utenfor varehusets åpningstider som normalt er mellom 10 og 22. Innkjøring av varer er avhengig av antatt omsetning, men kan pr. i dag

14 IKEA Vestby-Trafikk 13 stipuleres til 5 6 lastebiler pr. dag. Dette er beregnet med grunnlag i en beregnet omsetning på ca m 3 pr. år og at hver bil transporterer ca. 52 m 3. Til kjøkkenet er det erfaringsvis behov for 1 2 biler pr. dag med ferskvarer. Frosne varer kommer sammen med annen transport (IKEA-transport omtalt over). Det vil også være transport av avfall fra varehuset. Det er plass til 4 6 avfallscontainere, og det er antatt at disse vil skiftes/tømmes 1 til 2 ganger i uken. Ut fra dette utgjør økonomitransporten til sammen en ÅDT på ca. 40. Økonomitransporten er ut fra dette svært liten i forhold til kundetrafikken. I tillegg vil den i hovedsak foregå utenfor varehusets åpningstider, og ikke i rushtiden. Denne trafikken vil derfor i minimal grad påvirke trafikkbildet på vegnettet og avviklingsforholdene Medarbeidere Det er antatt behov for ca. 200 årsverk tilknyttet varehuset. Bemanningen vil fordeles på 2 3 skift og antall ansatte på hvert skift vil være avhengig av forventet antall kunder. Det er regnet med ca. 300 åpningsdager. Det ligger godt til rette for at mange av de ansatte kan reise kollektivt til arbeid, bl.a. med tog både i retning Oslo eller i retning Østfold. En må imidlertid likevel regne med at mange av de ansatte vil komme med bil. Vi antar medarbeiderne vil kunne generere en ÅDT på bilturer/døgn. For at det skal være tilstrekkelig bemanning på plass i rushtiden vil skiftene i hovedsak foregå utenfor rushtiden. Dvs. at de ansatte normalt vil ikke reise til/fra arbeid i rushtiden og at denne trafikken dermed ikke vil påvirke trafikkbildet i dimensjonerende time i særlig grad Samlet trafikk til/fra IKEA Samlet betyr dette at IKEA vil generere en ÅDT i størrelsesorden bilturer per døgn, tilsvarende ca bilturer per virkedøgn.

15 IKEA Vestby-Trafikk 14 3 REISEMØNSTER Fra Oslo sør vil avstanden til IKEAs varehus på Furuset være kortere enn til et nytt varehus i Vestby. I en normalsituasjon vil også kjøretiden være kortere. Fra Oppegård/Kolbotn er kjøretiden til IKEAs varehus på Furuset tilnærmet den samme som til Vestby hvis det ikke er avviklingsproblemer i veinettet, men mot Vestby vil det i mindre grad være kø og forsinkelse. Ut fra dette er beregnet reisemønster basert på at «skillet» mellom de to varehusenes marked går på bygrensen, dvs. at: IKEA-kunder fra Oslo sør vil reise til varehuset på Furuset, selv om det etableres et nytt varehus i Vestby. IKEA-kunder fra Follo vil reise til nytt varehus på Vestby. Tabell 3-1 gir en oversikt over markedsområdet til nytt varehus i Vestby. Tabell 3-1: Markedsområdet for nytt IKEA-varehus på Vestby, med avstand og kjøretid til IKEA (avstand langs raskeste vei) Befolkning (2013) Kommunesenter Avstand til IKEA Vestby i km 0211 Vestby Vestby Ås Ås 11, Frogn Drøbak 12, Moss Moss Ski Ski 22, Våler (Østf.) Kirkebygda 18, Rygge Rygge 28, Hobøl Elvestad 24, Oppegård Kolbotn 28, Råde Karlshus 35, Spydeberg Spydeberg 32, Nesodden Nesoddtangen 34, Askim Askim 38, Sarpsborg Sarpsborg 52, Skiptvet Meieribyen 39, Enebakk Kirkebygda Eidsberg Mysen 50, Fredrikstad Fredrikstad 52, Trøgstad Skjønhaug 55, Rakkestad Rakkestad 60, Halden Halden 80, Marker Ørje 71, Hvaler Skjærhalden 80, Aremark Fossby 105, Rømskog 677 Rømskog 103,7 81 Kjøretid i minutter til IKEA Vestby i min

16 IKEA Vestby-Trafikk 15 Kundedata fra andre IKEA-varehus viser hvordan kundenes besøksfrekvens avtar som følge av økt reiselengde til varehuset (bosatte med en kjøretid på 10 minutter til IKEA vil for eksempel besøke varehuset ca. fire ganger så ofte som bosatte med en kjøretid på 100 minutter til IKEA). Ut fra dette er det utarbeidet en oversikt over hvor stor andel av kundene som vil komme fra hver kommune. Denne trafikken er deretter fordelt ut på veinettet (raskeste vei). Beregnet fordeling er gjengitt i tabell 3-2 under. I henhold til beregningene vil ca. 48 % av kundene komme på E6 fra sør, og ca. 34 % på E6 fra nord. I tillegg er det regnet med at ca. 14 % vil komme inn mot varehuset på Osloveien fra sør. I beregnet ÅDT i tabell 3-2 er det lagt til grunn at fordelingen av totaltrafikken gjenspeiler fordelingen av kundetrafikken. Tabell 3-2: Trafikk til/fra IKEA Vestby Veivalg til IKEA Vestby Andel (kunder) ÅDT Kunder i hovedsak fra: E6 fra nord Osloveien fra nord 33,6 % Nesodden, Oppegård, Enebakk, Ski, Ås, Frogn E6 fra sør Osloveien fra nord 48,1 % Østfoldkommunene langs E6, deler av Vestby kommune Osloveien fra sør 13,6 % 480 Kommunene i Indre Østfold Garderveien fra nord 3,3 % 120 Vestby tettsted, Vestbyveien, Kroerveien (noe fra Indre Østfold) Kirkeveien fra vest Osloveien fra 1,4 % 50 Vestby (Pepperstad skog) nord Totalt: 100 % 3 500

17 IKEA Vestby-Trafikk 16 4 TRAFIKK PÅ VEGNETTET 4.1 Døgntrafikk Vestby kommune/rambøll har utarbeidet en trafikkanalyse for Vestby sentrum, datert Analysen gir en oversikt over dagens trafikkbilde, forventet trafikkutvikling og trafikkavviklingen i 2040-situasjonen. IKEA inngår som en del av grunnlaget for analysen av 2040-situasjonen. I analysen er dagens ÅDT på veinettet presentert, jf. Figur 4-1. Trafikktallene er basert på tellinger fra NVDB og spesifikke tellinger gjennomført i forbindelse med analysearbeidet. Figur 4-1: ÅDT på vegnettet i Vestby (kilde: Trafikkanalyse Vestby sentrum, Vestby kommune/rambøll, ) Figur 4-2 på neste sider viser dagens trafikk på veinettet sammen med beregnet trafikk til/fra IKEA, og beregnet trafikk i 2040-situasjonen fra trafikkanalysen for Vestby sentrum. Trafikken generert av IKEA vil i henhold til beregningene gi en tilleggsbelastning på E6 sør for Vestby på 1 700, fra i dag til , noe som tilsvarer en økning på ca. 5 %. For E6 nord vil veksten være ca kj.t./døgn, noe som tilsier en økning på 3,5 %. På de sørvendte rampene i krysset ved Vestby utgjør beregnet tilleggsbelastning over 40 %. Her er det imidlertid liten trafikk i dag.

18 IKEA Vestby-Trafikk 17 Figur 4-2: Dagens ÅDT (sorte tall), Dagens ÅDT + beregnet trafikk til/fra IKEA (røde tall), beregnet ÅDT i 2040 med trafikk generert fra antatt utbygging i Vestby, inkl. IKEA-trafikk fra trafikkanalyse for Vestby sentrum, (blå tall) 4.2 Trafikk i dimensjonerende time Krysstellingene gjennomført i forbindelse med trafikkanalysen for Vestby sentrum viser at trafikken er størst i perioden Erfaringstall fra IKEA viser at de fleste varehusene har det høyeste besøket på hverdager i perioden Besøket i denne perioden utgjør i størrelsesorden 11 % av trafikken på hverdager. I perioden er det regnet med marginalt lavere besøk, tilsvarende ca. 10 % av trafikken på hverdager. For IKEA-trafikken er retningsfordelingen tilnærmet 50/50 fordelt over dimensjonerende time. Samlet trafikk til/fra IKEA i perioden utgjør ut fra dette 350 kjøretøyer, 175 til IKEA og 175 fra IKEA. Basert på tabell 3-2, oversikt over hvor trafikken kommer fra vil omlag 80 % av trafikken til/fra IKEA gå gjennom rundkjøringene der rampene til/fra E18 møter Kirkeveien. Resten kommer fra Osloveien syd og fra fylkesvegen gjennom Vestby sentrum. IKEAs varehus åpner i dag kl på hverdager. Kundetilstrømmingen vil dermed starte etter det ordinære morgenrushet.

19 IKEA Vestby-Trafikk 18 5 TRAFIKKAVVIKLING 5.1 Innledning I trafikkanalysen for Vestby sentrum (Vestby kommune/rambøll, ) er det gjennomført kapasitetsberegninger for å belyse trafikkavviklingen i 2040-situasjonen. IKEA inngår som en del av grunnlaget for analysen, sammen med en rekke andre nye utbyggingsprosjekter, både næring og bolig. Ut fra dette er det ikke gjennomført nye beregninger i tilknytning til denne rapporten, men hovedresultater fra beregningene og dette arbeidet i den ovenfornevnte rapporten er oppsummert. Trafikken til/fra IKEA vil i første rekke påvirke trafikkavviklingen i rundkjøringene der rampene fra E6 møter Kirkeveien. Videre vil det bli etablert et nytt kryss (rundkjøring) for å gi IKEA atkomst til veinettet (Osloveien). 5.2 Rundkjøring vest for E6 i Kirkeveien Trafikkanalyse for Vestby sentrum, Vestby kommune/rambøll, Trafikkanalysen viser at det ikke er vesentlige avviklingsproblemer i dette krysset i dag. I 2040-situasjonen må en imidlertid regne med at det vil bli kø og forsinkelse inn mot rundkjøringen fra nord (E6) i ettermiddagsrushet. Dette skyldes at denne trafikken må vike for trafikken som skal vestover i retning Hvitsten og Pepperstad skog. I rapporten er avrampen fra E6 nord foreslått utvidet slik at det blir to felt de siste 25 meterne inn mot rundkjøringen. Trafikk som skal til høyre mot Pepperstad skog og Hvitsten kan da kjøre inn i rundkjøringen samtidig med trafikk som skal svinge til venstre mot Vestby sentrum. Beregningene viser at avviklingen da vil bli god i begge rushtidsperiodene. 5.3 Rundkjøring øst for E6 i Kirkeveien Trafikkanalyse for Vestby sentrum, Vestby kommune/rambøll, Trafikkanalysen viser at det ikke er vesentlige avviklingsproblemer i dette krysset i dag. I 2040 vil denne rundkjøringen få relativt høy belastning, i størrelsesorden kj.t./time i ettermiddagsrushet. Beregningene viser at en da må regne med kø og forsinkelse inn mot rundkjøringen fra alle retninger i ettermiddagsrushet. Det foreligger allerede et regulert filterfelt i dette krysset for trafikk fra øst som skal ut på E6 mot nord (reguleringsplan for Vestby storsenter vedtatt ). Trafikkanalysen viser at etablering av dette filterfelt vil gi akseptabel trafikkavvikling i Kirkeveien. Det kan fortsatt bli noe kø på Osloveien fra sør, som bl.a. vil berøre trafikk fra IKEA. Trafikken på Osloveien fra sør må vike for trafikk som har tatt av fra E6 og skal inn mot Vestby sentrum.

20 IKEA Vestby-Trafikk Rundkjøring ved IKEA Trafikkanalyse for Vestby sentrum, Vestby kommune/rambøll, Garderveien møter i dag Osloveien i et kanalisert t-kryss der trafikken fra Garderveien har vikeplikt for trafikk på Osloveien. I dag er det ikke avviklingsproblemer i dette krysset, men det oppfattes som om trafikken i Osloveien ofte kan ha stor hastighet gjennom krysset. Osloveien har på strekningen en god linjeføring som kan innby til stor hastighet. For 2040-situasjonen er kapasiteten analysert for et alternativ der dette krysset utformes som en rundkjøring med en diameter på 40 meter, to felt i sirkulasjonsarealet, to felt inn mot rundkjøringen fra IKEA, to felt fra Garderveien og to felt i Osloveien fra nord. Beregningene viser at en da vil få noe kø inn mot rundkjøringen i Osloveien fra sør i ettermiddagsrushet. Dette skyldes at denne trafikken må vike for trafikk som kommer ut fra IKEA og skal svinge til venstre i rundkjøringen. På de øvrige armene inn mot rundkjøringen vil avviklingen i henhold til beregningene bli god. Rundkjøring vist i planforslag I planforslaget for nytt IKEA-varehus er dette krysset foreslått utformet som en rundkjøring der en trekker inn Garderveien, både fra nord og sør, i tillegg til Osloveien og ny atkomst til IKEA, jf. Figur 5-1. Rundkjøringen er foreslått flyttet litt øst for senter av Osloveien og med en ytre diameter på 50 meter. Arealene som krysset beslaglegger er allerede regulert til trafikkformål. Figur 5-1: Forslag til utforming av kryss Osloveien/Garderveien/atkomst til IKEA

21 IKEA Vestby-Trafikk 20 Med en normal kapasitetsbetraktning for rundkjøringer vil en kunne avvikle en trafikkmengde på kj.t./time, selv med en rundkjøring med mindre ytre diameter enn den som er foreslått. I 2040 vil rundkjøringen i henhold til beregningene få en belastning på ca kj.t./time i ettermiddagsrushet. Dette tilsvarer en belastningsgrad på %, gitt den teoretiske kapasiteten omtalt over. Rundkjøringen ved IKEA vil ut fra dette ha vesentlig lavere belastning enn rundkjøringene i Kirkeveien ved E6. Vestby kommune har satt i gang arbeid med områderegulering av Vestby sentrum, denne inkluderer Osloveien. I forbindelse med dette arbeidet, etter at planprogram for detaljregulering av IKEA ble vedtatt , har det kommet frem et scenario hvor Vestbyveien stenges gjennom Vestby sentrum. Dette vil medføre at en større andel trafikk vil ledes ut på Osloveien. Hvis forslaget om å stenge Vestbyveien for gjennomkjøring i den fremtidig utvikling av Vestby sentrum, medfører behov for fire felt på Osloveien, vil den foreslåtte utformingen av rundkjøringen ved IKEA kunne tilpasses dette. Dette scenariet og med en sentrisk utvidelse av Osloveien er vist i figur 5-2 under. Figur 5-2: Forslag til utforming av kryss Osloveien/Garderveien/atkomst til IKEA tilpasset 4 felt på Osloveien mot nord. Hvis trafikkmengdene i Osloveien fordobles vil belastningen i krysset øke til kj.t./døgn. Rundkjøringen vil fortsatt kunne betjene denne trafikken uten at skal skape store forsinkelser i Osloveien. Er det behov for å redusere trafikkbelastningen i krysset er det mulig å etablere filterfelt for flere av trafikkstrømmene, noe som vil redusere trafikken i krysset.

22 IKEA Vestby-Trafikk 21 6 TRAFIKALE KONSEKVENSER AV NYTT IKEA- VAREHUS 6.1 Innledning Det er gjort en vurdering av de viktigste trafikale konsekvensene av tiltaket. Dette er ikke en omfattende konsekvensanalyse og det er kun vurdert forhold i tilknytning til vegnettet og eventuelle forhold som kan påvirke veinettet og arealene utenfor planområdet, slik som: Kapasitet og avviklingsmessige forhold Vegstandard Forhold for fotgjengere og syklister Trafikksikkerhet Kollektivtrafikk Anleggstrafikk 6.2 Kapasitet og avviklingsforhold med utbygging i henhold til planforslaget Framtidig kapasitet og avviklingsforhold i de sentrale kryssene i Vestby er belyst i trafikkanalysen for Vestby sentrum (Vestby kommune/rambøll, ), jf. omtale i kapittel 5. Ut fra dette ser det ut til at trafikken til/fra IKEA kan avvikles uten vesentlige avviklingsproblemer, også i en 2040-situasjon der det er tatt hensyn til trafikkvekst som følge av annen utbygging. Usikkerhetene rundt en trafikkbelastning 25 år fram i tid er svært stor, spesielt i forhold til turgenerering til/fra IKEA. IKEA arbeider kontinuerlig med tiltak som kan bidra til å få kunder og medarbeidere til å reise kollektivt, bl.a. med bedre hjemtransporttjenester og økt e-handel. Ved e-handel vil varene kjøres ut fra IKEA sitt sentrallager og ikke fra varehuset i Vestby. IKEA sitt sentrallager er i dag i Sverige. Lagerkapasiteten på et framtidig varehus i Vestby vil heller ikke ha kapasitet til å kunne betjene en slik virksomhet. 6.3 Vegstandard Alle de berørte veiene, bortsett fra E6, er i dag tofelts veier. I henhold til Statens vegvesen vegnormaler anbefales det at alle veier med mer enn kj.t./døgn bygges ut til fire felt bl.a. av hensyn til trafikksikkerhet og avviklingsforhold. Tidligere var kj.t./døgn anbefalt grense. Med kj.t./døgn og mer, må en regne med kø og redusert framkommelighet i rushtidsperiodene. Med en feltutnyttelse på ca kj.t./døgn er man opp mot den teoretiske kapasitetsgrensen for en tofelts vei. Forhold som krysstetthet, hastighetsnivå og retningsfordeling vil da være avgjørende.

23 IKEA Vestby-Trafikk 22 Det er kun Kirkeveien ved E6 som vil få så stor trafikk at en bør vurdere firefelts vei. For de øvrige veiene vil to felt som i dag fortsatt være nok til å gi tilfredsstillende avviklingsforhold. Dersom områdeplan for Vestby sentrum medfører stenging av Vestbyveien for gjennomkjøring gjennom Vestby sentrum vil det bli en økning i trafikk på Osloveien, noe som kan medføre behov for fire felt mellom Kirkeveien og krysset med Garderveien. Dette er ikke tatt inn i trafikkanalysen for Vestby sentrum (Vestby kommune/rambøll ), men må utredes som en del av den pågående områderegulering for Vestby sentrum. Dette er også en situasjon som vil være uavhengig av IKEA sin etablering. Som fig 5-2 viser vil ikke IKEA sin etablering være til hinder for å etablere 4 felt på Osloveien. 6.4 Forhold for fotgjengere og syklister. I dag er det etablert atskilte gang- og sykkelveger langs det overordnede veinettet, langs Kirkeveien gjennom kryssområdet med E6 og videre inn mot Vestby sentrum, og langs Garderveien og Vestbyveien gjennom sentrum. Kommunedelplanen krever at det i detaljplanen for nytt varehus planlegges en midlertidig gang-/sykkel adkomst til Vestby stasjon og at IKEA bidrar til en permanent løsning når områdeplan for Vestby er vedtatt. Det er vurdert tre ulike gang-/sykkelveiforbindelser mellom byggeområdet for nytt varehus og stasjonsområdet. Et alternativ var langs jernbanen forbi Mølleområdet. Denne ville for mange være lite trivelig og utrygg langt fra andre gående/syklende på kveldstid. Den ville også komme inn i Vestby sentrum via en parkeringsplass/losseområde for Mølla og bratt skrent opp mot fortauet langs Vestbyveien. Et annet alternativ var over jordet mellom Coop og Osloveien. Denne vil ta matjord og munne ut i parkeringsanlegget mellom Coop og Vestbytorget. Et tredje alternativ er det som er regulert, under Osloveien rett syd for Coop med påkobling til eksisterende fortau. Dette alternativet har de fordelene det bringer gående/syklende inn i hele «handleområdet» i sentrum på veien fra IKEA til stasjonen, de myke trafikantene kommer rett på inngangspartiet til IKEA, løsningen gir en god tilknytning for gående/syklende fra Garderveien sør og det er en permanent løsning. Det er regnet med at hovedtyngden av de gående og syklende til IKEA vil komme fra Vestby stasjon/vestby sentrum. I planforslaget er det derfor lagt til grunn at det etableres en ny gangveiforbindelse mellom IKEA og Vestby sentrum. Forbindelsen vil krysse under Osloveien. Dette vil gi et godt tilbud til IKEA-kunder og ansatte som kommer med tog/buss til Vestby sentrum. For fotgjengere/syklister som kommer Kirkeveien fra områdene vest for E6 ville en gang- /sykkelforbindelse langs Osloveien gi kortere vei mot IKEA enn alternativet via Vestby sentrum. Antallet gående og syklende til IKEA fra denne siden vil imidlertid bli svært lavt. Som vist i Tabell 3-2 utgjør biltrafikken fra denne siden 1,4 % eller ca. 50 kjøretøyer/døgn. Hvis en legger til grunn at andelen som ikke kommer med bil utgjør ca. 15 %, og at hovedtyngden av disse vil reise kollektivt, så vil andelen gående og syklende bli svært liten. 5 % gående og syklende tilsvarer i størrelsesorden 10 gang-/sykkelturer per dag. Ansatte vil ventelig ikke generere noe særlig mer. Det er regnet med at de fleste vil gå/sykle via Vestby sentrum og at en slik forbindelse vil heller ikke bidra til at det blir særlig mer attraktivt å sykle /eller gå til IKEA, til det er avstanden for stor fra de største boligområdene vest for E6. Fra Pepperstad skog til IKEA er det drøye 3 km og via Vestby sentrum er avstanden ca. 300 meter lengre.

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA-/BADEANLEGG

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer