IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30"

Transkript

1 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato:

2 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_ docx Oppdrag: IKEA Vestby. Reguleringsplan Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for nytt IKEA varehus i Vestby.Trafikk Oppdragsleder: Jannicken Throndsen Fag: Samferdsel infrastruktur Tema Reguleringsplan Leveranse: Analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Faste Lynum / Olav Schou Knutsen

3 IKEA Vestby-Trafikk 2 FORORD ønsker å etablere seg ved Vestby sentrum i Vestby kommune. I foreliggende rapport vurderes de trafikale konsekvensene av nytt varehus. Dette inkluderer bl.a. annet trafikkgenerering, beregnet trafikkøkning på tilførselsveier og konsekvenser for trafikkavvikling. Rapporten vil inngå som grunnlag for videre planarbeid, inkl. planlegging av eventuelle vegtiltak. Hos har Pål Walberg vært kontaktperson. Rapporten er utarbeidet av Faste Lynum og Olav Schou Knutsen. Jannicken Throndsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Sandvika, 30. januar 2015 Jannicken Throndsen Oppdragsleder Kvalitetssikrer

4 IKEA Vestby-Trafikk 3

5 IKEA Vestby-Trafikk 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Innledning Turproduksjon Kunder Økonomitransport og arbeidsreiser (ansatte) Reisemønster Trafikk på vegnettet Døgntrafikk Trafikk i dimensjonerende time Trafikkavvikling Innledning Rundkjøring vest for E6 i Kirkeveien Rundkjøring øst for E6 i Kirkeveien Rundkjøring ved IKEA Trafikale konsekvenser av nytt ikea-varehus Innledning Kapasitet og avviklingsforhold med utbygging i henhold til planforslaget Vegstandard Forhold for fotgjengere og syklister Trafikksikkerhet Kollektivtrafikk Konsekvenser i anleggsfasen... 24

6 IKEA Vestby-Trafikk 5

7 IKEA Vestby-Trafikk 6 SAMMENDRAG ønsker å etablere seg nær Vestby sentrum i Vestby kommune. Som grunnlag for vurderingene er det regnet med at IKEA etablerer et varehus med et salgsareal på ca m 2. Totalt vil tiltaket være på m 2 BRA. Varehuset vil ligge innenfor gangavstand til Vestby stasjon. Varehuset bør dermed kunne ligge godt til rette for å få en relativt høy kollektivandel sammenliknet med møbelvarehus generelt, men en må likevel regne med at de fleste kundene vil komme med egen bil. Basert på kollektivandeler til andre IKEA varehus vil 12 % av kundene til et IKEA varehus på Vestby reise kollektivt. Kundetrafikken til/fra IKEA utgjør ut fra dette en ÅDT på kj.t./døgn. Innkjøring av varer vil i hovedsak foregå utenfor varehusets åpningstider og vil utgjøre 5 6 lastebiler pr. dag. Til kjøkkenet er det erfaringsvis behov for 1 2 biler pr. dag med ferskvarer. Det vil også være transport av avfall fra varehuset. Det er plass til 4 6 avfallscontainere, og det er antatt at disse vil skiftes/tømmes 1 til 2 ganger i uken. I tillegg antar vi at medarbeiderne vil kunne generere en ÅDT på bilturer/døgn. Samlet betyr dette at IKEA i Vestby vil generere en ÅDT i størrelsesorden bilturer per døgn, tilsvarende ca bilturer per virkedøgn. Erfaring fra andre IKEA-varehus viser hvordan kundenes besøksfrekvens avtar som følge av økt reiselengde til IKEA. I henhold til beregningene vil ca. 48 % av kundene komme på E6 fra nord, og ca. 34 % på E6 fra sør. I tillegg er det regnet med at ca. 14 % vil komme inn mot varehuset på Osloveien fra sør. Resten vil komme Vestbyveien via Vestby sentrum. Vestby kommune/rambøll har utarbeidet en trafikkanalyse for Vestby sentrum, datert Analysen gir en oversikt over dagens trafikkbilde, forventet trafikkutvikling og trafikkavviklingen i 2040-situasjonen. IKEA inngår som en del av grunnlaget for analysen av 2040-situasjonen. Figur på neste sider viser dagens trafikk på veinettet sammen med beregnet trafikk til/fra IKEA og beregnet trafikk i 2040-situasjonen fra trafikkanalysen for Vestby sentrum. Trafikken generert av IKEA vil i henhold til beregningene gi en tilleggsbelastning på E6 sør for Vestby på kj.t./døgn og mot nord ca 1200 kj.t./døgn, noe som tilsvarer en økning på henholdsvis ca. 5 % og ca. 3,5 %. Samlet trafikk til/fra IKEA i rushtidsperioden mellom utgjør ca. 350 kjøretøyer, 175 til IKEA og 175 fra IKEA. IKEAs varehus åpner i dag kl på hverdager. Kundetilstrømmingen vil dermed starte etter det ordinære morgenrushet. I trafikkanalysen for Vestby sentrum (Vestby kommune/rambøll, ) er det gjennomført kapasitetsberegninger for å belyse trafikkavviklingen i 2040-situasjonen. IKEA inngår som en del av grunnlaget for analysen. Trafikkanalysen viser at i 2040-situasjonen må regne med at det vil bli kø og forsinkelse inn mot rundkjøringen fra nord (E6) i ettermiddagsrushet. I rapporten er avrampen fra E6 nord foreslått utvidet slik at det blir to felt de siste 25 meterne inn mot rundkjøringen, dette vil gi god avvikling i rushtidsperioden. Trafikkanalysen viser at det i 2040 vil rundkjøringen øst For E6 få relativt høy belastning. Beregningene viser at en da må regne med kø og forsinkelse inn mot rundkjøringen fra alle retninger i ettermiddagsrushet. Det foreligger allerede et regulert filterfelt i dette krysset for trafikk fra øst som skal ut på E6 mot nord som vil gi akseptabel trafikkavvikling i Kirkeveien.

8 IKEA Vestby-Trafikk 7 Figur 0-1: Dagens ÅDT (sorte tall), Dagens ÅDT + beregnet trafikk til/fra IKEA (røde tall), beregnet ÅDT i 2040 med trafikk generert fra antatt utbygging i Vestby, inkl. IKEA-trafikk fra trafikkanalyse for Vestby sentrum, (blå tall) I planforslaget er kryss med avkjøring inn mot varehuset foreslått utformet som en rundkjøring der en trekker inn Garderveien, i tillegg til Osloveien og ny atkomst til IKEA. Med en normal kapasitetsbetraktning for rundkjøringer vil en kunne avvikle en trafikkmengde på kj.t./time. I 2040 vil rundkjøringen i henhold til beregningene få en belastning på ca kj.t./time i ettermiddagsrushet. Dette tilsvarer en belastningsgrad på %. Rundkjøringen ved IKEA vil ut fra dette ha vesentlig lavere belastning enn rundkjøringene i Kirkeveien ved E6. Det er regnet med at hovedtyngden av de gående og syklende til IKEA vil komme fra Vestby stasjon/vestby sentrum. I planforslaget er det derfor lagt til grunn at det etableres en ny gangveiforbindelse mellom IKEA og Vestby sentrum. Dette vil gi et godt tilbud til IKEAkunder og ansatte som kommer med tog/buss til Vestby sentrum. Ytterligere tiltak er ikke vurdert som nødvendige. I prinsippet vil enhver økning av trafikkbelastningen på et vegnett skape flere konfliktsituasjoner og dermed påvirke trafikksikkerheten negativt. Samtidig vil trafikkøkningen i hovedsak komme på hovedveinettet, der de i relativt liten grad vil ha betydning for trafikksikkerhetsbildet. Foreslått rundkjøring i kryss med Osloveien vil bidra til å redusere hastigheten i Osloveien og da spesielt for trafikk mellom E6 og næringsområdene på Deli skog syd for Vestby. Det antas at dette vil være positivt for trafikksikkerheten i krysset med Garderveien. Trafikk til/fra IKEA vil kun i liten grad berøre skoleveier. Vi mener at sikkerheten dermed vil være ivaretatt. Overskuddsmasser skal fraktes til planområdets felt på Kjenn og plasseres på riktig anleggsområder i forhold til jordtyper i henhold til Byggeplan for gjenoppbygging av jordsmonn (IKEA Vestby). På byggeområdet for nytt varehus er det ikke nødvendig med egne anleggsveger utenfor egen tomt. Atkomst til tomt kan i stor grad skje direkte fra offentlig veg og et overordnet vegnett som er bygd for å kunne betjene tungtrafikk. På Kjenn er det

9 IKEA Vestby-Trafikk 8 regulert en midlertidig adkomstvei fra Gamleveien over Ødegården, Oppkjennveien og Kjennsmyrveien til mottaksarealene. Transport av masser vil i stor grad skje i den første perioden i forbindelse med utgraving av tomta og transport av byggevarer inn til tomta. Omfanget er beregnet til m³ løsmasser. Transport av masser vil kunne skje langs Osloveien til Gamleveien på Kjenn. Dette medfører at lokalbefolkningen langs Osloveien og på Kjenn kan bli berørt. Anleggsveien er lagt utenom tettstedet over Ødegården for å minske ulempene for beboerne i området. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange anleggsarbeidere som i perioder vil være på anlegget. Planlegging og hvordan anlegget i detalj er tenkt gjennomført fastsettes først i forbindelse med rammesøknad og igangsettingssøknad. Ved større mengder restpartikler på vegen, kan det ev. være behov for spyling og feiing. Det er antatt behov for spyling av biler på vei ut fra byggeområdet på Osloveien i perioden med masseflytting.

10 IKEA Vestby-Trafikk 9

11 IKEA Vestby-Trafikk 10 1 INNLEDNING ønsker å etablere seg nær Vestby sentrum i Vestby kommune. I foreliggende rapport vurderes de trafikale konsekvensene av den foreslåtte lokaliseringen. Som grunnlag for vurderingene er det regnet med at IKEA etablerer et varehus med et salgsareal på ca m 2. Totalt vil tiltaket være på m 2 BRA og et fotavtrykk på ca m 2. Som grunnlag for Konsekvensvurderingen er i hovedsak lagt til grunn en fremtidig situasjon for varehuset. Tomt for nytt varehus er vist på figur 1 under. Tomten ligger mellom jernbanen og Osloveien vest for Vestby sentrum. Tomten utgjør ca. 70 daa. Figur 1-1: Planområdet For nærmere og mer detaljert oversikt over tiltaket henvises det til planbeskrivelsen. Som grunnlag for trafikkanalysen er beskrivelsen i vedtatt planprogram lagt til grunn. I planprogrammet er følgende omtalt: Utredningsbehov Det lages en trafikkanalyse for adkomstveiene til planområdet basert på dagens trafikktellinger og ny beregnet trafikk. Av aktuelle utredningstemaer i trafikkanalysen nevnes:

12 IKEA Vestby-Trafikk 11 - Utrede den samlede trafikkgenereringen for forslag til utbyggingsstrategi opp mot dagens trafikk til og fra planområdet. - Beskrive endringer i trafikksituasjonen på det overordnede vegnettet, dagens fv. 18, E6 osv. som følge av utbyggingen i dagens situasjon og framtidig situasjon. Inkludert gang- og sykkelforbindelse fra eksisterende tilbud ved E6 krysset Vestby sør. - Beskrive tiltakets betydning for beboere og næringslivet i området, både i anleggssituasjonen og i en permanent situasjon. Dette må vurderes spesielt med tanke på trafikksikkerhet og trafikkavvikling/kapasitet. Tiltakets virkning for skoletrafikk og for fotgjengere/syklister skal beskrives. - Vurdere tiltaket i forhold til kollektivtrafikktilbud. Avstand og tilbud bl.a. mellom Vestby stasjon og IKEA skal dokumenteres. - Vurdere tiltaket i forhold til transportsyklisten. - Vurdere arbeidstransport til/fra IKEA. Adkomst til planområdet vurderes i forhold til trafikkmønster utenfor planområdet og eventuelle nye tiltak i planområdet. Konsekvensutredningen skal inneholde eventuelle forslag til avbøtende tiltak på eksisterende vegnett for eventuelt å øke trafikksikkerhet og lette trafikkavviklingen. Utredningsmetode: Beregningene gjennomføres med utgangspunkt i erfaringstall for trafikkgenerering fra IKEA, antall besøkende osv. som er framkommet gjennom tidligere reisevaneundersøkelser fra IKEA samt fra Statens vegvesens genereringsfaktorer for ulike typer virksomhet, jfr. Statens vegvesens håndbok 146 «Trafikkberegninger». Grunnlaget for dagens trafikk på vegnettet hentes fra oversikt over trafikktall fra Statens vegvesen og trafikktellinger utført i samarbeid mellom IKEA og Vestby kommune. Eventuelle opplysninger som grunnlag for å vurdere reisemiddelfordeling, retningsfordeling osv. hentes fra forutsetninger om tiltaket samt erfaringstall fra tidligere kundeundersøkelser utført av og for IKEA. Figur 2. Varsel planområdet (kilde: Planprogram)

13 IKEA Vestby-Trafikk 12 2 TURPRODUKSJON Turproduksjon til/fra et IKEA-varehus omfatter reiser foretatt av kunder, økonomitransport (transport av varer til varehuset og besøkende til varehusets administrasjon) og reiser foretatt av medarbeidere. Som reisende til IKEA vil være en blanding mellom de som kommer med bil, reiser kollektivt og de som går eller sykler til. Hver besøkende som kommer med bil til IKEA vil generere 2 bilturer, henholdsvis inn- og ut fra IKEA. 2.1 Kunder Varehuset i Vestby planlegges med et salgsareal på m 2. IKEA gjennomfører med jevne mellomrom reisevaneundersøkelser hos sine kunder, så med basis i disse erfaringene fra andre IKEA-varehus er det regnet med at varehuset vil generere ca. 9 betalende kunder per 100 m 2 salgsareal per virkedøgn. Blant disse varehusene er både varehuset på Furuset og på Slependen vest for Oslo. Vi har ingen grunn til å tro at kunder til et varehus i Vestby vil ha vesentlig andre reisevaner enn det de har til IKEA sine andre varehus. Varehuset vil ligge innenfor gangavstand til Vestby stasjon. En vil dermed kunne ligge godt til rette for å få en relativt høy kollektivandel sammenliknet med møbelvarehus generelt, men en må likevel regne med at de fleste kundene vil komme med egen bil. Nyere undersøkelser tilsier at antall kunder som ikke kommer med egen bil varierer fra 23 % til 4 %. Furuset topper med 23 %, mens Slependen har en andel på 16 % og Leangen 21%. Hvis en regner med at det i Vestby er 12 % av kundene som benytter kollektivtransport, vil antallet betalende kunder som kommer med egen bil på hverdager utgjøre ca Erfaringsvis er det i gjennomsnitt ca. én betalende kunde per bil. Antall bilturer på hverdager blir da ca (én tur til og en tur fra per betalende kunde med bil). Tilsvarende vil antall biler på lørdager bli Kundetrafikken til/fra IKEA utgjør ut fra dette en ÅDT på (5* )*1/7 = Turproduksjonen er ikke vurdert i sammenheng med parkeringsdekningen. IKEA ønsker generelt å dimensjonere parkeringsanlegget slik at det alltid er god plass, slik at problemer med å finne parkering ikke gir avvisning av kunder, det blir stor andel «villparkering» eller at det øker faren for en tilbakeblokkering til offentlig veg. 2.2 Økonomitransport og arbeidsreiser (ansatte) Økonomitransport Økonomitransport til og fra IKEA omfatter bl.a. innkjøring av varer til lager, varer for kjøkken, og andre besøkende til varehusets administrasjon. Innkjøring av varer vil i hovedsak foregå utenfor varehusets åpningstider som normalt er mellom 10 og 22. Innkjøring av varer er avhengig av antatt omsetning, men kan pr. i dag

14 IKEA Vestby-Trafikk 13 stipuleres til 5 6 lastebiler pr. dag. Dette er beregnet med grunnlag i en beregnet omsetning på ca m 3 pr. år og at hver bil transporterer ca. 52 m 3. Til kjøkkenet er det erfaringsvis behov for 1 2 biler pr. dag med ferskvarer. Frosne varer kommer sammen med annen transport (IKEA-transport omtalt over). Det vil også være transport av avfall fra varehuset. Det er plass til 4 6 avfallscontainere, og det er antatt at disse vil skiftes/tømmes 1 til 2 ganger i uken. Ut fra dette utgjør økonomitransporten til sammen en ÅDT på ca. 40. Økonomitransporten er ut fra dette svært liten i forhold til kundetrafikken. I tillegg vil den i hovedsak foregå utenfor varehusets åpningstider, og ikke i rushtiden. Denne trafikken vil derfor i minimal grad påvirke trafikkbildet på vegnettet og avviklingsforholdene Medarbeidere Det er antatt behov for ca. 200 årsverk tilknyttet varehuset. Bemanningen vil fordeles på 2 3 skift og antall ansatte på hvert skift vil være avhengig av forventet antall kunder. Det er regnet med ca. 300 åpningsdager. Det ligger godt til rette for at mange av de ansatte kan reise kollektivt til arbeid, bl.a. med tog både i retning Oslo eller i retning Østfold. En må imidlertid likevel regne med at mange av de ansatte vil komme med bil. Vi antar medarbeiderne vil kunne generere en ÅDT på bilturer/døgn. For at det skal være tilstrekkelig bemanning på plass i rushtiden vil skiftene i hovedsak foregå utenfor rushtiden. Dvs. at de ansatte normalt vil ikke reise til/fra arbeid i rushtiden og at denne trafikken dermed ikke vil påvirke trafikkbildet i dimensjonerende time i særlig grad Samlet trafikk til/fra IKEA Samlet betyr dette at IKEA vil generere en ÅDT i størrelsesorden bilturer per døgn, tilsvarende ca bilturer per virkedøgn.

15 IKEA Vestby-Trafikk 14 3 REISEMØNSTER Fra Oslo sør vil avstanden til IKEAs varehus på Furuset være kortere enn til et nytt varehus i Vestby. I en normalsituasjon vil også kjøretiden være kortere. Fra Oppegård/Kolbotn er kjøretiden til IKEAs varehus på Furuset tilnærmet den samme som til Vestby hvis det ikke er avviklingsproblemer i veinettet, men mot Vestby vil det i mindre grad være kø og forsinkelse. Ut fra dette er beregnet reisemønster basert på at «skillet» mellom de to varehusenes marked går på bygrensen, dvs. at: IKEA-kunder fra Oslo sør vil reise til varehuset på Furuset, selv om det etableres et nytt varehus i Vestby. IKEA-kunder fra Follo vil reise til nytt varehus på Vestby. Tabell 3-1 gir en oversikt over markedsområdet til nytt varehus i Vestby. Tabell 3-1: Markedsområdet for nytt IKEA-varehus på Vestby, med avstand og kjøretid til IKEA (avstand langs raskeste vei) Befolkning (2013) Kommunesenter Avstand til IKEA Vestby i km 0211 Vestby Vestby Ås Ås 11, Frogn Drøbak 12, Moss Moss Ski Ski 22, Våler (Østf.) Kirkebygda 18, Rygge Rygge 28, Hobøl Elvestad 24, Oppegård Kolbotn 28, Råde Karlshus 35, Spydeberg Spydeberg 32, Nesodden Nesoddtangen 34, Askim Askim 38, Sarpsborg Sarpsborg 52, Skiptvet Meieribyen 39, Enebakk Kirkebygda Eidsberg Mysen 50, Fredrikstad Fredrikstad 52, Trøgstad Skjønhaug 55, Rakkestad Rakkestad 60, Halden Halden 80, Marker Ørje 71, Hvaler Skjærhalden 80, Aremark Fossby 105, Rømskog 677 Rømskog 103,7 81 Kjøretid i minutter til IKEA Vestby i min

16 IKEA Vestby-Trafikk 15 Kundedata fra andre IKEA-varehus viser hvordan kundenes besøksfrekvens avtar som følge av økt reiselengde til varehuset (bosatte med en kjøretid på 10 minutter til IKEA vil for eksempel besøke varehuset ca. fire ganger så ofte som bosatte med en kjøretid på 100 minutter til IKEA). Ut fra dette er det utarbeidet en oversikt over hvor stor andel av kundene som vil komme fra hver kommune. Denne trafikken er deretter fordelt ut på veinettet (raskeste vei). Beregnet fordeling er gjengitt i tabell 3-2 under. I henhold til beregningene vil ca. 48 % av kundene komme på E6 fra sør, og ca. 34 % på E6 fra nord. I tillegg er det regnet med at ca. 14 % vil komme inn mot varehuset på Osloveien fra sør. I beregnet ÅDT i tabell 3-2 er det lagt til grunn at fordelingen av totaltrafikken gjenspeiler fordelingen av kundetrafikken. Tabell 3-2: Trafikk til/fra IKEA Vestby Veivalg til IKEA Vestby Andel (kunder) ÅDT Kunder i hovedsak fra: E6 fra nord Osloveien fra nord 33,6 % Nesodden, Oppegård, Enebakk, Ski, Ås, Frogn E6 fra sør Osloveien fra nord 48,1 % Østfoldkommunene langs E6, deler av Vestby kommune Osloveien fra sør 13,6 % 480 Kommunene i Indre Østfold Garderveien fra nord 3,3 % 120 Vestby tettsted, Vestbyveien, Kroerveien (noe fra Indre Østfold) Kirkeveien fra vest Osloveien fra 1,4 % 50 Vestby (Pepperstad skog) nord Totalt: 100 % 3 500

17 IKEA Vestby-Trafikk 16 4 TRAFIKK PÅ VEGNETTET 4.1 Døgntrafikk Vestby kommune/rambøll har utarbeidet en trafikkanalyse for Vestby sentrum, datert Analysen gir en oversikt over dagens trafikkbilde, forventet trafikkutvikling og trafikkavviklingen i 2040-situasjonen. IKEA inngår som en del av grunnlaget for analysen av 2040-situasjonen. I analysen er dagens ÅDT på veinettet presentert, jf. Figur 4-1. Trafikktallene er basert på tellinger fra NVDB og spesifikke tellinger gjennomført i forbindelse med analysearbeidet. Figur 4-1: ÅDT på vegnettet i Vestby (kilde: Trafikkanalyse Vestby sentrum, Vestby kommune/rambøll, ) Figur 4-2 på neste sider viser dagens trafikk på veinettet sammen med beregnet trafikk til/fra IKEA, og beregnet trafikk i 2040-situasjonen fra trafikkanalysen for Vestby sentrum. Trafikken generert av IKEA vil i henhold til beregningene gi en tilleggsbelastning på E6 sør for Vestby på 1 700, fra i dag til , noe som tilsvarer en økning på ca. 5 %. For E6 nord vil veksten være ca kj.t./døgn, noe som tilsier en økning på 3,5 %. På de sørvendte rampene i krysset ved Vestby utgjør beregnet tilleggsbelastning over 40 %. Her er det imidlertid liten trafikk i dag.

18 IKEA Vestby-Trafikk 17 Figur 4-2: Dagens ÅDT (sorte tall), Dagens ÅDT + beregnet trafikk til/fra IKEA (røde tall), beregnet ÅDT i 2040 med trafikk generert fra antatt utbygging i Vestby, inkl. IKEA-trafikk fra trafikkanalyse for Vestby sentrum, (blå tall) 4.2 Trafikk i dimensjonerende time Krysstellingene gjennomført i forbindelse med trafikkanalysen for Vestby sentrum viser at trafikken er størst i perioden Erfaringstall fra IKEA viser at de fleste varehusene har det høyeste besøket på hverdager i perioden Besøket i denne perioden utgjør i størrelsesorden 11 % av trafikken på hverdager. I perioden er det regnet med marginalt lavere besøk, tilsvarende ca. 10 % av trafikken på hverdager. For IKEA-trafikken er retningsfordelingen tilnærmet 50/50 fordelt over dimensjonerende time. Samlet trafikk til/fra IKEA i perioden utgjør ut fra dette 350 kjøretøyer, 175 til IKEA og 175 fra IKEA. Basert på tabell 3-2, oversikt over hvor trafikken kommer fra vil omlag 80 % av trafikken til/fra IKEA gå gjennom rundkjøringene der rampene til/fra E18 møter Kirkeveien. Resten kommer fra Osloveien syd og fra fylkesvegen gjennom Vestby sentrum. IKEAs varehus åpner i dag kl på hverdager. Kundetilstrømmingen vil dermed starte etter det ordinære morgenrushet.

19 IKEA Vestby-Trafikk 18 5 TRAFIKKAVVIKLING 5.1 Innledning I trafikkanalysen for Vestby sentrum (Vestby kommune/rambøll, ) er det gjennomført kapasitetsberegninger for å belyse trafikkavviklingen i 2040-situasjonen. IKEA inngår som en del av grunnlaget for analysen, sammen med en rekke andre nye utbyggingsprosjekter, både næring og bolig. Ut fra dette er det ikke gjennomført nye beregninger i tilknytning til denne rapporten, men hovedresultater fra beregningene og dette arbeidet i den ovenfornevnte rapporten er oppsummert. Trafikken til/fra IKEA vil i første rekke påvirke trafikkavviklingen i rundkjøringene der rampene fra E6 møter Kirkeveien. Videre vil det bli etablert et nytt kryss (rundkjøring) for å gi IKEA atkomst til veinettet (Osloveien). 5.2 Rundkjøring vest for E6 i Kirkeveien Trafikkanalyse for Vestby sentrum, Vestby kommune/rambøll, Trafikkanalysen viser at det ikke er vesentlige avviklingsproblemer i dette krysset i dag. I 2040-situasjonen må en imidlertid regne med at det vil bli kø og forsinkelse inn mot rundkjøringen fra nord (E6) i ettermiddagsrushet. Dette skyldes at denne trafikken må vike for trafikken som skal vestover i retning Hvitsten og Pepperstad skog. I rapporten er avrampen fra E6 nord foreslått utvidet slik at det blir to felt de siste 25 meterne inn mot rundkjøringen. Trafikk som skal til høyre mot Pepperstad skog og Hvitsten kan da kjøre inn i rundkjøringen samtidig med trafikk som skal svinge til venstre mot Vestby sentrum. Beregningene viser at avviklingen da vil bli god i begge rushtidsperiodene. 5.3 Rundkjøring øst for E6 i Kirkeveien Trafikkanalyse for Vestby sentrum, Vestby kommune/rambøll, Trafikkanalysen viser at det ikke er vesentlige avviklingsproblemer i dette krysset i dag. I 2040 vil denne rundkjøringen få relativt høy belastning, i størrelsesorden kj.t./time i ettermiddagsrushet. Beregningene viser at en da må regne med kø og forsinkelse inn mot rundkjøringen fra alle retninger i ettermiddagsrushet. Det foreligger allerede et regulert filterfelt i dette krysset for trafikk fra øst som skal ut på E6 mot nord (reguleringsplan for Vestby storsenter vedtatt ). Trafikkanalysen viser at etablering av dette filterfelt vil gi akseptabel trafikkavvikling i Kirkeveien. Det kan fortsatt bli noe kø på Osloveien fra sør, som bl.a. vil berøre trafikk fra IKEA. Trafikken på Osloveien fra sør må vike for trafikk som har tatt av fra E6 og skal inn mot Vestby sentrum.

20 IKEA Vestby-Trafikk Rundkjøring ved IKEA Trafikkanalyse for Vestby sentrum, Vestby kommune/rambøll, Garderveien møter i dag Osloveien i et kanalisert t-kryss der trafikken fra Garderveien har vikeplikt for trafikk på Osloveien. I dag er det ikke avviklingsproblemer i dette krysset, men det oppfattes som om trafikken i Osloveien ofte kan ha stor hastighet gjennom krysset. Osloveien har på strekningen en god linjeføring som kan innby til stor hastighet. For 2040-situasjonen er kapasiteten analysert for et alternativ der dette krysset utformes som en rundkjøring med en diameter på 40 meter, to felt i sirkulasjonsarealet, to felt inn mot rundkjøringen fra IKEA, to felt fra Garderveien og to felt i Osloveien fra nord. Beregningene viser at en da vil få noe kø inn mot rundkjøringen i Osloveien fra sør i ettermiddagsrushet. Dette skyldes at denne trafikken må vike for trafikk som kommer ut fra IKEA og skal svinge til venstre i rundkjøringen. På de øvrige armene inn mot rundkjøringen vil avviklingen i henhold til beregningene bli god. Rundkjøring vist i planforslag I planforslaget for nytt IKEA-varehus er dette krysset foreslått utformet som en rundkjøring der en trekker inn Garderveien, både fra nord og sør, i tillegg til Osloveien og ny atkomst til IKEA, jf. Figur 5-1. Rundkjøringen er foreslått flyttet litt øst for senter av Osloveien og med en ytre diameter på 50 meter. Arealene som krysset beslaglegger er allerede regulert til trafikkformål. Figur 5-1: Forslag til utforming av kryss Osloveien/Garderveien/atkomst til IKEA

21 IKEA Vestby-Trafikk 20 Med en normal kapasitetsbetraktning for rundkjøringer vil en kunne avvikle en trafikkmengde på kj.t./time, selv med en rundkjøring med mindre ytre diameter enn den som er foreslått. I 2040 vil rundkjøringen i henhold til beregningene få en belastning på ca kj.t./time i ettermiddagsrushet. Dette tilsvarer en belastningsgrad på %, gitt den teoretiske kapasiteten omtalt over. Rundkjøringen ved IKEA vil ut fra dette ha vesentlig lavere belastning enn rundkjøringene i Kirkeveien ved E6. Vestby kommune har satt i gang arbeid med områderegulering av Vestby sentrum, denne inkluderer Osloveien. I forbindelse med dette arbeidet, etter at planprogram for detaljregulering av IKEA ble vedtatt , har det kommet frem et scenario hvor Vestbyveien stenges gjennom Vestby sentrum. Dette vil medføre at en større andel trafikk vil ledes ut på Osloveien. Hvis forslaget om å stenge Vestbyveien for gjennomkjøring i den fremtidig utvikling av Vestby sentrum, medfører behov for fire felt på Osloveien, vil den foreslåtte utformingen av rundkjøringen ved IKEA kunne tilpasses dette. Dette scenariet og med en sentrisk utvidelse av Osloveien er vist i figur 5-2 under. Figur 5-2: Forslag til utforming av kryss Osloveien/Garderveien/atkomst til IKEA tilpasset 4 felt på Osloveien mot nord. Hvis trafikkmengdene i Osloveien fordobles vil belastningen i krysset øke til kj.t./døgn. Rundkjøringen vil fortsatt kunne betjene denne trafikken uten at skal skape store forsinkelser i Osloveien. Er det behov for å redusere trafikkbelastningen i krysset er det mulig å etablere filterfelt for flere av trafikkstrømmene, noe som vil redusere trafikken i krysset.

22 IKEA Vestby-Trafikk 21 6 TRAFIKALE KONSEKVENSER AV NYTT IKEA- VAREHUS 6.1 Innledning Det er gjort en vurdering av de viktigste trafikale konsekvensene av tiltaket. Dette er ikke en omfattende konsekvensanalyse og det er kun vurdert forhold i tilknytning til vegnettet og eventuelle forhold som kan påvirke veinettet og arealene utenfor planområdet, slik som: Kapasitet og avviklingsmessige forhold Vegstandard Forhold for fotgjengere og syklister Trafikksikkerhet Kollektivtrafikk Anleggstrafikk 6.2 Kapasitet og avviklingsforhold med utbygging i henhold til planforslaget Framtidig kapasitet og avviklingsforhold i de sentrale kryssene i Vestby er belyst i trafikkanalysen for Vestby sentrum (Vestby kommune/rambøll, ), jf. omtale i kapittel 5. Ut fra dette ser det ut til at trafikken til/fra IKEA kan avvikles uten vesentlige avviklingsproblemer, også i en 2040-situasjon der det er tatt hensyn til trafikkvekst som følge av annen utbygging. Usikkerhetene rundt en trafikkbelastning 25 år fram i tid er svært stor, spesielt i forhold til turgenerering til/fra IKEA. IKEA arbeider kontinuerlig med tiltak som kan bidra til å få kunder og medarbeidere til å reise kollektivt, bl.a. med bedre hjemtransporttjenester og økt e-handel. Ved e-handel vil varene kjøres ut fra IKEA sitt sentrallager og ikke fra varehuset i Vestby. IKEA sitt sentrallager er i dag i Sverige. Lagerkapasiteten på et framtidig varehus i Vestby vil heller ikke ha kapasitet til å kunne betjene en slik virksomhet. 6.3 Vegstandard Alle de berørte veiene, bortsett fra E6, er i dag tofelts veier. I henhold til Statens vegvesen vegnormaler anbefales det at alle veier med mer enn kj.t./døgn bygges ut til fire felt bl.a. av hensyn til trafikksikkerhet og avviklingsforhold. Tidligere var kj.t./døgn anbefalt grense. Med kj.t./døgn og mer, må en regne med kø og redusert framkommelighet i rushtidsperiodene. Med en feltutnyttelse på ca kj.t./døgn er man opp mot den teoretiske kapasitetsgrensen for en tofelts vei. Forhold som krysstetthet, hastighetsnivå og retningsfordeling vil da være avgjørende.

23 IKEA Vestby-Trafikk 22 Det er kun Kirkeveien ved E6 som vil få så stor trafikk at en bør vurdere firefelts vei. For de øvrige veiene vil to felt som i dag fortsatt være nok til å gi tilfredsstillende avviklingsforhold. Dersom områdeplan for Vestby sentrum medfører stenging av Vestbyveien for gjennomkjøring gjennom Vestby sentrum vil det bli en økning i trafikk på Osloveien, noe som kan medføre behov for fire felt mellom Kirkeveien og krysset med Garderveien. Dette er ikke tatt inn i trafikkanalysen for Vestby sentrum (Vestby kommune/rambøll ), men må utredes som en del av den pågående områderegulering for Vestby sentrum. Dette er også en situasjon som vil være uavhengig av IKEA sin etablering. Som fig 5-2 viser vil ikke IKEA sin etablering være til hinder for å etablere 4 felt på Osloveien. 6.4 Forhold for fotgjengere og syklister. I dag er det etablert atskilte gang- og sykkelveger langs det overordnede veinettet, langs Kirkeveien gjennom kryssområdet med E6 og videre inn mot Vestby sentrum, og langs Garderveien og Vestbyveien gjennom sentrum. Kommunedelplanen krever at det i detaljplanen for nytt varehus planlegges en midlertidig gang-/sykkel adkomst til Vestby stasjon og at IKEA bidrar til en permanent løsning når områdeplan for Vestby er vedtatt. Det er vurdert tre ulike gang-/sykkelveiforbindelser mellom byggeområdet for nytt varehus og stasjonsområdet. Et alternativ var langs jernbanen forbi Mølleområdet. Denne ville for mange være lite trivelig og utrygg langt fra andre gående/syklende på kveldstid. Den ville også komme inn i Vestby sentrum via en parkeringsplass/losseområde for Mølla og bratt skrent opp mot fortauet langs Vestbyveien. Et annet alternativ var over jordet mellom Coop og Osloveien. Denne vil ta matjord og munne ut i parkeringsanlegget mellom Coop og Vestbytorget. Et tredje alternativ er det som er regulert, under Osloveien rett syd for Coop med påkobling til eksisterende fortau. Dette alternativet har de fordelene det bringer gående/syklende inn i hele «handleområdet» i sentrum på veien fra IKEA til stasjonen, de myke trafikantene kommer rett på inngangspartiet til IKEA, løsningen gir en god tilknytning for gående/syklende fra Garderveien sør og det er en permanent løsning. Det er regnet med at hovedtyngden av de gående og syklende til IKEA vil komme fra Vestby stasjon/vestby sentrum. I planforslaget er det derfor lagt til grunn at det etableres en ny gangveiforbindelse mellom IKEA og Vestby sentrum. Forbindelsen vil krysse under Osloveien. Dette vil gi et godt tilbud til IKEA-kunder og ansatte som kommer med tog/buss til Vestby sentrum. For fotgjengere/syklister som kommer Kirkeveien fra områdene vest for E6 ville en gang- /sykkelforbindelse langs Osloveien gi kortere vei mot IKEA enn alternativet via Vestby sentrum. Antallet gående og syklende til IKEA fra denne siden vil imidlertid bli svært lavt. Som vist i Tabell 3-2 utgjør biltrafikken fra denne siden 1,4 % eller ca. 50 kjøretøyer/døgn. Hvis en legger til grunn at andelen som ikke kommer med bil utgjør ca. 15 %, og at hovedtyngden av disse vil reise kollektivt, så vil andelen gående og syklende bli svært liten. 5 % gående og syklende tilsvarer i størrelsesorden 10 gang-/sykkelturer per dag. Ansatte vil ventelig ikke generere noe særlig mer. Det er regnet med at de fleste vil gå/sykle via Vestby sentrum og at en slik forbindelse vil heller ikke bidra til at det blir særlig mer attraktivt å sykle /eller gå til IKEA, til det er avstanden for stor fra de største boligområdene vest for E6. Fra Pepperstad skog til IKEA er det drøye 3 km og via Vestby sentrum er avstanden ca. 300 meter lengre.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Delutredning Trafikk. Utgave: 2 Dato: 2009-09-23

Krogstad Miljøpark AS. Delutredning Trafikk. Utgave: 2 Dato: 2009-09-23 Delutredning Trafikk Utgave: 2 Dato: 2009-09-23 Delutredning Trafikk 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Delutredning Trafikk Utgave/dato: 2 / 2009-09-23 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-06-09

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-06-09 IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering Utgave: 1 Dato: 2015-06-09 IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Bragerhagen AS Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse.

Bragerhagen AS Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

NOTAT BERGERÅS I NESODDEN KOMMUNE. TRAFIKKVURDERING

NOTAT BERGERÅS I NESODDEN KOMMUNE. TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: Bergerås i Nesodden kommune. Forslag til reguleringsplan. Trafikkvurdering. Dato: 2011.08.24 Skrevet av: Olav Schou Knutsen, Asplan Viak AS BERGERÅS I NESODDEN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST Oppdragsgiver Vestby kommune Rapporttype Utkast rapport 2010-04-26 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett dette feltet]" UTKAST 3 (21) VESTBY

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN Oppdragsgiver: Statoil ASA Oppdrag: 601632-00 JoSEPP, oppfølging Dato: 22.05.2015 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Steinar Onarheim TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN INNHOLD Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse UTKAST Sandalsveien, Nesttun Bergen, februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 3.1. TRAFIKKMENGDER... 5 3.2. KAPASITET OG TRAFIKKAVVIKLING... 5 4.

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

2

2 2 Forord Dette dokumentet er et vedlegg til forprosjekt for ny gang- og sykkelvei fra Liaveien til Trollåsveien, samt utforming av kryssene ved Trollåsveien og Rosenholmveien. Dette vedlegget gir noe mer

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Aust Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune (eiendom) Plankonsulent:

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer