Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Møtet starter med følgende orienteringer: - Mette Veiby orienterer om Follo Futura - Samfunnsplanlegger Grethe Salvesvold orienterer om planprosessene TIL BEHANDLING: FSK-16/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG FSK-17/09 DRIFT AV OVERGREPSMOTTAK FSK-18/09 VEDTAKSOPPFØLGING FSK-19/09 JERNBANEFORUM - MEDLEMSKONTINGENT Ski, Georg Stub ordfører

2 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Arknr.: GNR 28/1 Arkivsak: 09/397-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 12/ Formannskapet 16/ Kommunestyret / FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret bevilger kr ,- i 2009 til den fysiske omleggingen av den kommunale veien som forbi gårdstunet på eiendom G.nr 28 b.nr 1. Bevilgningen tas fra reserven (1,7 mill) som ble satt av ved behandlingen av sak 10/09 til KST, Krisepakke fra staten. 2. Omleggingen forutsetter makeskifte av grunn, uten kostnad for kommunen. Det inngås en skriftlig avtale med kommunen før arbeidene begynner. Saksopplysninger: Rådmannen viser til brev fra Arvid Berg, eier av G.nr 28 b.nr 1 i Ski kommune. Eier ønsker å flytte den kommunale veien som går like forbi gårdstunet / driftsbygningen og som vil gå helt inntil det nye våningshuset. Grunneier har fått tillatelse til å legge om Bjerkeveien av Landbrukskontoret, men Akershus Fylkeskommune må foreta arkeologiske undersøkelser for å kunne erklære den nye traseen fri for eventuelle gravhauger / kulturminner. Endelig kostnad ved dette er usikkert. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken nøye og hørt på argumentene fra grunneier. Det er mange slike eiendommer i Ski og et positivt vedtak her vil medføre en presedens som gjør at kommune må behandle tilsvarende saken i ettertiden på samme måte. Ut fra det administrasjonene kjenner til vil det kunne komme 5 10 tilsvarende saker i rask rekkefølge, hvis kommunen tar på seg et større økonomisk ansvar der kommunale vei ligger tett inntil gårdstun. Rådmannen vil også ha dette perspektivet med seg i de videre vurderingen. Et annet forhold er arkeologiske undersøkelser for å kunne erklære den nye traseen fri for eventuelle gravhauger / kulturminner. Rådmannen ser ikke dette som en kommunal oppgave. Først må Landbrukskontoret avklare den nye traseen og deretter må grunneier bestille og bekoste nødvendig arkeologiske undersøkelser. Når forannevnte er avklart vil rådmannen anbefaler at kommunen tar på seg et ansvar med å legge om meter med kommunal vei, men innenfor en kostnadsramme på kr ,-. Uten en slik avgrensning vil ønskene lett overgå det som er realistisk. Side 2

3 Rådmannen forutsetter videre av matjord og masser som skal tas ut for den nye veitraseen blir deponert på aktuelle gård. Avklaringen av dette deponiet må avklares av gårdeier og Landbrukskontoret. Kommunens ansvar blir da selve utgravingen og kjøre det til avklart deponi og bygge opp veien med nødvendig bærelag og topplag. Vanlig akseltrykk på kommunale veier er 8 tonn, men det må vurderes om en bør dimensjonere for 10 tonn akseltrykk når en legger om på denne måten. Videre blir det gårdeier som overtar ansvaret for de 2 veiene inn til gårdstunet og nødvendig omlegging for å tilpasse adkomsten til gårdstunet, driftsbygningen og det nye våningshuset. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen ser at det kan komme 5-10 slike saker i rask rekkefølge. Disse pengene må da bevilges via investeringsbudsjettet. Rådmannen har foreslått at dette tiltaket kan finansieres med penger fra Krisepakken fra staten, men forutsetningen er at tiltaket blir gjennomført i år. For å klare det må grunneier bestille arkeologiske undersøkelser etter kommunestyrebehandlingen og at de blir gjennomfør i sommer. Da kan kommunen gjennomføre tiltaket til høsten. Rådmannen vil også si at en slik omlegging også er positivt for kommunen. Ved å få en rettere veie som ikke går så tett på gårdstun blir vedlikeholdet enklere og trafikksikkerheten ved det enkelte gårdstun vil blir mye bedre. Derfor er rådmannen positiv til at kommunen innfører et klart ansvarsforhold mellom gårdeier og kommune, slik som beskrevet i saksfremlegget. Videre bør kommunen innføre et tak på det økonomiske i forhold til hvert gårdstun. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Rådmannen ser at rettere veier forbi gårdstun vil medføre raskere trafikkavvikling og derav mindre forurensning. Likeledes vil gårdstun få mindre støv og eksos inn på gårdstunet når veien ligger litt unna. Ellers vil Landbrukskontoret ivareta landskap, jordvern, deponi m.m. i sin saksbehandling. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Brev fra Arvid Berg, datert b) Notat fra kommunalteknisk, datert Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 3

4 Utvalg for samfunn og miljøs behandling : Brev fra Svenn J. Bjerke datert og brev fra Arvid Berg datert ble delt ut i møtet. Lise Vistnes (U) fremmet følgende oversendelsesforslag: Administrasjonen bes kostnadsutrede hvor mye det vil koste å bidra med planlegging og utarbeidelse av kart (kostnader pr. moment), utstikking (kostnader pr. moment), innkjøp av toppdekke (kostnader pr. moment), veisubuss, og finsliping med veihøvel. Legges frem for formannskapet og kommunestyret. Edvin Søvik (AP) fremmet følgende forslag til pkt. 3 på vegne av AP, SV og SP: Denne saken skaper ikke presedens for omlegging av liknende veier fra gårdstun. Alexander Dalen (FRP), Atle Guttormsen (H), Lise Vistnes (U), Edvin Søvik (AP), Kristina Eikebråten (H) og Stein Bjørlo (SV) tar partimessig forbehold. Votering: 1. Lise Vistnes oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen. 2. Forslag til vedtak pkt. 1 fikk 6 (1U, 1SV, 3AP, 1SP) mot 5 (3H, 2FRP) stemmer. 3. Forslag til vedtak pkt. 2 tiltres enstemmig. 4. Fellesforslaget fra AP, SV og SP fikk 7 (2FRP, 1SV, 3AP, 1SP) mot 4 (1U, 3H) stemmer. Utvalg for samfunn og miljøs uttalelse til formannskapet: 1. Kommunestyret bevilger kr ,- i 2009 til den fysiske omleggingen av den kommunale veien som forbi gårdstunet på eiendom G.nr 28 b.nr 1. Bevilgningen tas fra reserven (1,7 mill) som ble satt av ved behandlingen av sak 10/09 til KST, Krisepakke fra staten. 2. Omleggingen forutsetter makeskifte av grunn, uten kostnad for kommunen. Det inngås en skriftlig avtale med kommunen før arbeidene begynner. 3. Denne saken skaper ikke presedens for omlegging av liknende veier fra gårdstun. Utvalg for samfunn og miljø vedtok følgende oversendelsesforslag: Administrasjonen bes kostnadsutrede hvor mye det vil koste å bidra med planlegging og utarbeidelse av kart (kostnader pr. moment), utstikking (kostnader pr. moment), innkjøp av toppdekke (kostnader pr. moment), veisubuss, og finsliping med veihøvel. Legges frem for formannskapet og kommunestyret. Side 4

5 Saksbehandler: Eli Thomassen Arknr.: G21 &01 Arkivsak: 09/558-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Tjenesteutvikling 12/ Formannskapet 17/ Kommunestyret / DRIFT AV OVERGREPSMOTTAK Forslag til vedtak: 1. Ski kommune inngår avtale med Oslo kommune om overgrepsmottak for seksuelle overgrep. 2. Kommunestyret forutsetter at det arbeides videre med å avklare usikkerhet som synes å eksistere om dette er en tjeneste som kommunehelsetjenesten eller spesialist helsetjenesten skal ha ansvar for 3. Kommunestyret bevilger inntil kr til tjenesten for Beløpet dekkes inn av regnskapsoverskuddet for Saksopplysninger: Follo har hatt A-hus på Lørenskog som sitt voldtektsmottak, og for et år siden ble romerikskommunene varslet om at voldtektsmottaket på A-hus legges ned. Follokommunene fikk aldri den samme beskjeden og først i oktober dette år ble follokommunene informert. Kommunene i Follo har fått tiden frem til 1.april med å finne et annet tilbud til sine innbyggere. Kommunene på Romerike har derfor hatt tid til å forberede en overgang og gikk i forhandlinger med Oslo kommune om å få bruke Oslo kommunale legevakt i Storgaten 40, mot kompensasjon. I forhandlingene ble også follokommunene nevnt, og hvis og når follokommunen ble med i avtalen vil dette påvirke de økonomiske kostnadene på en gunstig måte for også romerikskommunene. Ingen av romerikskommunene har så langt innvendinger mot avtalen. Etter henstilling fra ordførermøte, nedsatte rådmannskollegiet i Follo en arbeidsgruppe som skulle legge frem forslag til løsning for Follo. Gruppen består av: Eli Thomassen, kommunalsjef, Ski kommune Heidi Tønsager, rådgiver, Nesodden kommune Metter Acre- Hansen, Follo legevakt Inger-Lise B Fossnes, Follo politidistrikt Else Karin Myhrene, kommunasjef, Oppegård kommune Gruppen har hatt to møter Arbeidsgruppen, har etter bemyndigelse fra ordførermøtet, gått i forhandliger med Oslo kommune slik at Follos innbyggerne kan bruker overgrepsmottaket ved Oslo kommunale legevakt. Arbeidsgruppen har fremforhandlet vedlagt avtale mellom Oslo kommune og follokommunene. Side 5

6 Overgrep forstås her hvor personer har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep Vurdering: Mottak og oppfølging for denne brukergruppen er pr. dags dato lite oversiktelig. Det er politiet som mottar de fleste henvendelsene og de bruker mye tid på å finne det rette tilbudet. Rutiner i dag: Voksne voldtektsofre skal til A-hus, men Ullevål dekker voldtekt av Follo barn opp til 14 år og incest opp til 16 år. Voldtekt på barn mellom år som ikke har skjedd i Oslo, skal henvises til A-hus. Arbeidsgruppen anbefaler at hver enkelt follokommune oppretter en avtale med Oslo kommune på lik linje som kommunene på Romerike. Begrunnelsen er som følger: Voldtektsmottaket på Oslo kommunale legevakt er døgnåpent og det er gratis for brukeren. De har årlig rundt 300 henvendelser og får på denne måten mengdetrening på fagområdet. De innehar også erfaringer og kompetanse på menn som har vært utsatt for seksuelt overgrep. Oslo kommunale legevakt kan tilby medisinsk undersøkelse, akutt kriserådgivning og hjelp til å anmelde / advokatbistand. Det tilbys også oppfølging i tre måneder. Barn under 14 år sendes til Ullevål sykehus. Ansvar for tjenesten I veileder Overgrepsmottak fra Sosial og Helsedirektoratet 2007 skrives det om kommunenes ansvar og at de ut fra Kommunehelsetjenesteloven skal har et faglig, forsvarlig tilbud til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner eller trusler om dette. Det er diskusjoner i kjølvannet av veilederen som uttaler kommunenes ansvar for overgrepsmottak. Faggrupper mener dette er arbeid for spesialist helsetjenesten, både medisinskfaglig, men også polititeknisk. Likeledes diskuteres det om det er riktig å legge kostnadene for overgrepsmottak ut på kommunene. Problemstillingen er reist i Stortinget av stortingsrepresentant Laila Dåvøy med svar fra helseminister Håkon B Hansen. Det gis ikke noe entydig svar på om overgrepsmottakene på sykehusene skal kunne legges ned, og det er signalisert at dette skal følges opp videre. Arbeidsgruppen sitt mandat var å sikre innbyggere i Follo et tilfredsstillende tilbud, men det vil følges nøye opp eventuelle forandringer i ansvaret for dette tilbudet, både administrativt og økonomisk. Hjemmelsgrunnlag/regelanvendelse NOU, 2008:4, Fra ord til handling Overgrepsmottak, Veileder for helsetjeneste, 2007 Kommunehelsetjenesteloven Henvisningsinstans Politiet er den instansen som raskt kommer i kontakt med personer etter at de har vært utsatt for overgrep. Politet er opptatt av sporsikring, og de uttaler derfor at ved å bruke erfarne fagfolk, vil dette styrke rettssikkerheten både til den fornærmede, men også for evnt. påstått overgriper. Side 6

7 Alternative løsninger Det har vært diskutert alternative løsninger som å legge overgrepsmottaket til Follo legevakt etter Østfold modellen med tilkallingsvakter når det kommer en som har vært utsatt for overgrep. Arbeidsgruppen har vurdert dette til å være et dårligere faglig tilbud, og som også vil gi liten økonomisk gevinst i forhold til en avtale med Oslo kommune. For å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud til personer som har vært utsatt for overgrep, kreves det erfaring. Ved å legge mottaket til Follo legevakt, vil det ikke være et stort nok nedsalgsfelt til at legevakten kan opparbeide kompetanse på fagområdet. Økonomiske konsekvenser: I avtalen mellom Oslo kommune og follokommunene skal kommunene betale kr 4,50 pr innbygger og kr pr. bruker av legevakten. Antall brukere fra Ski kommune er vanskelig å anslå. Det er store mørketall og både politi og helsepersonell kjenner til at mange ikke vil anmelde eller søke medisinsk hjelp. Erfaringer viser også at økt fokus og opprettelse av egne overgrepsmottak medfører flere henvendelser. Rådmann antar at om kommunen slutter seg til vedlagte avtale, vil dette få en merkostnad for Ski kommune på mellom kr Forvaltning av tjenesten tenkes lagt til virksomhet helse. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det er viktig at mennesker som utsettes for seksuelle overgrep får snarlig hjelp av høyt faglig kvalifisert personell, for å behandle det akutte og forebygge senskader, men også for å sikre spor som gjør at gjerningsperson kan pågripes. Konklusjon: Med henvisning til ovenstående anbefaler rådmann at Ski kommune tiltrer avtalen med Oslo kommune om overgrepsmottak.. Det bør imidlertid følge videre med å avklare om dette er en tjeneste kommunene skal ha ansvaret for. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef levekår Vedlegg som følger saken: a) Avtale drift av overgrepsmottak mellom Oslo kommune og Ski kommune i Follo b) Spørsmål 15, Stortinget den 26. november 2008 Side 7

8 Tjenesteutviklings behandling : Enstemmig uttalelse: Forslag til vedtak tiltres. Uttalelse til formannskapet: 1. Ski kommune inngår avtale med Oslo kommune om overgrepsmottak for seksuelle overgrep. 2. Kommunestyret forutsetter at det arbeides videre med å avklare usikkerhet som synes å eksistere om dette er en tjeneste som kommunehelsetjenesten eller spesialist helsetjenesten skal ha ansvar for 3. Kommunestyret bevilger inntil kr til tjenesten for Beløpet dekkes inn av regnskapsoverskuddet for Side 8

9 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 09/716-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 18/ VEDTAKSOPPFØLGING Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar vedlagte oversikt til orientering. 2. Saker som ikke er avsluttet rapporteres til kommunestyret hva angår status. Saksopplysninger: Kommunestyret har vedtatt å få en oversikt over vedtak som ikke er utkvittert/iverksatt ved tertialmelding. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a) Oversikt over kommunestyrevedtak Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 9

10 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 09/741-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 19/ JERNBANEFORUM-MEDLEMSKONTINGENT Forslag til vedtak: Ski kommune deltar i Jernbaneforum Øst og betaler kr ,- i medlemskontingent pr år. Kontingent for 2009 dekkes over fellesmidler for rådmannskontoret. For kommende år innarbeides medlemskontingenten i budsjettet. Saksopplysninger: Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen. Medlemmene består av kommunene langs østre og vestre linje, samt fylkeskommunene Akershus og Østfold. Oslo kommune er også medlem. I tillegg er LO, NHO samt KS i berørte fylker med. Jernbaneforum Øst ble etablert 15. mai 1995 og det er KS som har hatt sekretariatsfunksjonen. Fylkestinget vedtok formelt å overta sekretariatet i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Formål Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask utvikling av Østfoldbanen til en standard som kan møte fremtidens utfordringer. Med dette menes dobbeltspor gjennom Østfoldbyene helt til Kornsjø med høy hastighet. Dette gjøres blant annet ved å påvirke beslutningstakere og ved å ha jevnlig kontakt med NSB, Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet, Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè og andre faginstanser innen jernbaneområdet. Jernbaneforum Øst har følgende arbeidsutvalg: Leder Gretha Kant, Vestre linje (vara: Eva Kristin Andersen) Nestleder Per Inge Bjerknes, Østfold fylkeskommune (vara: Helge Olstad) Medlem Georg Stub, Oslo-Ski (vara: ikke oppnevnt) Medlem Stein Håland, Østre linje (vara: Trygve Westgaard) Medlem Ulf Lervik, NHO/LO (vara: Nils Einar Nesdam) Jernbaneforum Øst sendte 22. januar 2009 ut en henvendelse via epost til regionrådene i Østfold og til Follorådet angående medlemsskap og kontingent til Jernbaneforum Øst. Den henvendelsen legges ved, se vedlegg a. Jernbaneforum Øst har foreslått følgende årlige satser for medlemskontingenter: Fylkeskommuner ,- Kommuner med mer enn innbyggere ,- Kommuner med mindre enn innbyggere 5 000,- Medlemskontingent vil være et eget punkt som skal behandles av årsmøtet i Jernbaneforum Øst den 16. april Bakgrunnen for å etablere årlige kontingenter er at dagens kontingentreserve er lav og ikke tilstrekkelig for å holde et høyere aktivitetsnivå enn idag. Side 10

11 For at Jernbaneforum Øst skal bli mer slagkraftig og kunne arbeide kontinuerlig for utvikling av Østfoldbanen, er det nødvendig å styrke økonomien. Vurdering: For å styrke arbeidet for en rask utbygging av østre linjer, er det viktig at Ski kommune deltar både i arbeidsgruppen og som økonomisk bidragsyter i form av årskontingent. Økonomiske konsekvenser: Utbetaling av kr ,- pr år. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Formålet er bedre kollektivtransport, noe som er positivt for en bærekraftig utvikling. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Ski kommune deltar i Jernbaneforum Øst ved å betale medlemskontingenten på kr ,- Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a)brev til regionrådene fra østfold fylkeskommune(sekretariat) Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 11

12

13 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 06.02.2008 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Møterommet i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2015 Møtetid:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer