Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune."

Transkript

1 ROM eiendom AS Skippergata OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Dato: Vår ref.: 2003/ Deres ref.: Saksbehandler: Erik Høygaard, telefon: Varsel om pålegg om gjennomføring av tiltak ved NSBs impregneringsverk på Brakerøya SFT varsler at vi med hjemmel i forurensningsloven 7 fjerde ledd vurderer å pålegge ROM Eiendom å gjennomføre tiltak for å løse miljøproblemene ved NSBs nedlagte impregneringsverk på Brakerøya i Drammen og Lier kommune. Eventuelle kommentarer til varselet må sendes SFT innen 3 uker fra mottak av dette brevet Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune. Statens forurensningstilsyn (SFT) viser til varsel om pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan/gjennomføring av tiltak av 17. mars 2006, til tiltaksplan fra ROM Eiendom av 31. oktober 2006, til mottatte kommentarer til høring av tiltaksplanen, til møte 26. februar 2008 og til sakens øvrige dokumenter. Bakgrunn NSBs impregneringsverk på Brakerøya var i drift fra 1911 fram til Impregneringsvirksomheten har forurenset grunnen på eiendommene gnr/bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune. Tomten er sterkt forurenset av kreosot og til dels også av olje og tungmetaller. ROM Eiendom har etter pålegg fra SFT utarbeidet en tiltaksplan for å rydde opp i denne grunnforurensningen. Tiltakene ROM Eiendom foreslår er delt opp i flere faser. Den første fasen består av å fjerne fri fase kreosot og olje ved pumping fra brønner og grøfter. I den andre fasen vil grunnvannet renses ytterligere for å minimere spredningsrisiko til sjøen. I tillegg vil det utføres tiltak som masseutskiftning eller tildekking. Tiltakene som omfattes av den andre fasen vil bli detaljprosjektert etter at resultatene fra tiltakene i den første fasen foreligger. Akutt forurensning: Telefon 110 Organisasjonsnr.:

2 Side 2 av 8 Tiltaksplanen har vært sendt ut på høring til berørte parter. ROM Eiendom har deretter hatt anledning å gi kommentarer på høringsuttalelsene. SFT har, med utgangspunkt i egne vurderinger og innkomne kommentarer, i vårt varsel gjort en del tilpasninger i forhold til ROM Eiendoms forslag til tiltaksplan. Høringsuttalelser til tiltaksplanen Det har som respons på høringen av tiltaksplanen innkommet kommentarer fra Drammen kommune, Lier kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Jernbaneverket, Lier Venstre og Venstres kommunestyregruppe i Lier, Rambøll Norge AS og Drammen Sportsfiskere. Nedenfor er de viktigste kommentarene sammenfattet: Drammen kommune: Bystyret i Drammen har vedtatt at Brakerøya stasjon skal utvikles som kollektivknutepunkt. Derfor ønsker kommunen at SFT stiller krav til NSBs impregneringsverk som fullt ut tar høyde for den arealbruk kommunen har nedfelt i sine langsiktige planer. Behov for nye tiltak som følge av mangelfull opprydning nå, må unngås. Tiltaksplanen bør også være i tråd med målsettingene i prosjektet Ren Drammenfjord Lier kommune: Lier kommune har i sin kommuneplan vedtatt at områdene skal brukes til arbeidsplassintensiv virksomhet, dvs. næringsvirksomhet med kontorbygg og forretninger. Lierstranda har stort potensial som Liers sjøfront og derved som et av de viktigste områdene for fremtidig utvikling av tettstedområdet til Drammen by. For Lier kommune er det vesentlig at arealene på Lierstranda blir sanert slik at området kan brukes til fremtidig utvikling. Derfor bør området ryddes opp til boligformål, og som et minimum så rent at det vil være mulig å bygge kontorbygg på området. Tiltaksplanen Ren Drammensfjord 2015 slår fast at før man gjør tiltak på sjøbunnen må avrenning fra kilder på land stoppes. Den beste sikringen mot avrenning er at forurensningen fjernes. Flyfoto fra 1939 og 1948 viser at det kan ha vært lagret impregnerte sviller i nordøstre delen av tomten hvor det ikke ser ut til å være tatt prøver. I tillegg er det særlig viktig at mulig forurensning under hallbygningene dokumenteres. Forurensningssituasjonen begge steder må undersøkes bedre. Fylkesmannen i Buskerud: Fylkesmannen mener at tiltaksplanen ikke gir tilstrekkelige garantier mot framtidige utslipp til sjø. Det bør være krav om nullutslipp fra eiendommen til sjøen. Det bør utføres supplerende undersøkelser slik at all forurensning er kartlagt før det tas endelig stilling til tiltakene. En trinnvis oppdeling av tiltakene slik det foreslås vil sannsynligvis gi langt mer krevende og kostbare tiltak.

3 Side 3 av 8 Det må tas hensyn til fremtidige klimaendringer med ekstremvær som flom, springflo og større nedbørsmengder, da dette påvirker spredning til resipient. Fylkesmannen støtter høringsuttalelsene fra Drammen og Lier kommune om at oppryddingen må ta høyde for de arealbruksformål som er beskrevet i kommuneplanene. Jernbaneverket: Jernbaneverket er positiv til at området ryddes opp til dagens reguleringsformål som er næringsvirksomhet og slik at det kan brukes til fremtidige jernbanerelaterte arealbruksformål. Det ser ut til å være fornuftig med inndeling i fase 1 og fase 2 slik det foreslås i tiltaksplanen. Planen virker imidlertid litt uferdig. Utdyping kan imidlertid skje i detaljprosjekteringen. Lier Venstre og Venstres kommunestyregruppe i Lier: Miljømålene for tiltakene bør være at forurensningene på tomten renses til et nivå som ikke medfører fremtidige begrensninger på arealbruken (lett næring) samt ikke krever andre miljøbeskyttende tiltak eller overvåking. SFTs nye veileder for miljøtekniske undersøkelser og tilhørende risikovurdering må ligge til grunn for miljøopprydningen på Lierstranda. Miljøet i og omkring Drammensfjorden skal ikke påvirkes negativt og løsningene må være i tråd med miljømålene for prosjektet Ren Drammensfjord Drammen Sportsfiskere: Tiltakene skal gjennomføres etter de strengeste krav og ryddes opp til boligformål. Det må ikke kunne lekke ut forurensninger fra tomten som påvirker bading, fiske eller vannlevende planter eller dyr i Drammensfjorden. Tiltakene må utføres på samme måte som på andre eiendommer i området, for eksempel i Gilhusbukta både på land og i vann. Overvåkning skal utføres før, under og etter tiltakene for å dokumentere at opprysningsarbeidet holder de fastsatte mål. Rambøll Norge AS: Det bør utføres grundigere tiltaksvurderinger med tilhørende kostnadsanalyser. Også nyere metoder bør vurderes. Det bør utføres en presis kartlegging av fri fase kreosot for optimalisering av tiltakene. Det bør utarbeides et grunnvannskotekart på området. Grunnvannet bør senkes i graveperioden for å forhindre spredning av forurensning. Områder med sterkest forurensning bør renses først og deretter flytte tiltaket nedstrøms. Mettet og umettet sone bør behandles samtidig for å unngå spredning fra umettet til mettet sone ved tiltakene. Målinger av forurensning i luften i bygningene bør utføres.

4 Side 4 av 8 ROM eiendoms kommentarer til innkomne høringsuttalelser ROM Eiendom har følgende kommentarer på innkomne høringsuttalelser: Arealbruk: Med tanke på at arealbruken for området foreløpig ikke er avklart kan en opprydding som gir full fleksibilitet mhp arealbruk kunne medføre svært høye kostnader uten tilsvarende nytte. Derfor er det ønskelig å legge opp til en trinnvis opprydding hvor miljømål og akseptkriterier blir fastsatt underveis. Trinnvis gjennomføring: Den tiltaksplan som er utarbeidet oppfyller de krav til å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen som SFT har satt opp. Trinnvis gjennomføring er også best ut fra et miljømessig synspunkt. Valg av metode: Etter fjerningen av fri fase kreosot og olje er det lagt opp til ytterligere rensing av grunnvann samt utskiftning/innkapsling av gjenværende forurensning (ikke kun tildekking). Valgte metoder er også i tråd med moderne oppryddingsmetoder. Det vil i tillegg bli utarbeidet en digital spredningsmodell som hjelp i oppryddingsarbeidene. Supplerende grunnundersøkelser: Det er lagt opp til å ta grunnundersøkelser under eksisterende bygg. For øvrig anses det at utførte grunnundersøkelser er tilstrekkelige. Forelått prosess med SFT: Det er ønskelig med en trinnvis behandling av tiltaksplaner av SFT. SFTs vurderinger NSBs gamle impregneringsverk på Brakerøya er etter SFTs vurdering en av de mest forurensede eiendommene i Norge i dag. Det følger av forurensingsloven 7 fjerde ledd at forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige for forurensningen å treffe tiltak når det er fare for forurensning i strid med loven, jf annet ledd. Den ansvarlige for forurensningen er etter 7 første ledd den som har, gjør eller setter i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Basert på en totalvurdering, der det bl.a. er lagt vekt på at NSB har drevet en forurensende virksomhet på eiendommen, finner SFT at ROM Eiendom AS er ansvarlig etter forurensningsloven 7 for å gjennomføre og bekoste tiltak for å løse miljøproblemene på lokaliteten og en løpende overvåking før, under og etter tiltak. Arealbruken for eiendommen var ikke endelig fastslått da tiltaksplanen ble utarbeidet. Høringsuttalelsene fra Drammen og Lier kommune viser imidlertid at det nå er vedtatt i kommunestyrene at området skal utvikles som kollektivknutepunkt og arbeidsplassintensiv virksomhet i form av kontorer og forretninger. SFTs normale krav er at opprydning i forurenset grunn skal utføres tilstrekkelig omfattende til at en eiendom skal være egnet for eksisterende og planlagt bruk. Derfor bør eiendommen, slik Lier kommune framholder, som et minimum ryddes opp tilstrekkelig rent til at det vil være mulig å bygge kontorbygg, forretninger og kollektivknutepunkt der. Risikovurderingen i den eksisterende tiltaksplanen er kun laget med utgangspunkt i nåværende arealbruk.

5 Side 5 av 8 SFT er i ferd med å ferdigstille en ny Veileder for miljøtekniske undersøkelser og tilhørende risikovurdering. I denne etableres tilstandsklasser for jord som er ment å gi føringer på hvor høye konsentrasjoner av miljøgifter som er helsemessig akseptabelt knyttet til ulike typer arealbruk. Systemet som etableres gir konkrete helsebaserte grenser for hvilke konsentrasjoner som kan ligge igjen i bakken. Begrensninger som følge av risikovurderinger av spredning til nærliggende resipienter kommer i tillegg til disse helsebaserte grensene. SFT vurderer at det er riktig å benytte dette nye systemet i denne alvorlige saken slik at miljøtilstanden på eiendommen blir i overensstemmelse med retningslinjene som SFT vil forholde seg til framover mot det tidspunkt arealbruken blir utviklet til det formålet kommunene nå har vedtatt. Et utkast til ny veileder er nå på høring i det norske fagmiljøet. ROM Eiendom har ikke utført risikovurdering av helse- og miljøproblemer som kan oppstå under gjennomføringen av tiltakene. SFT anser at det må vurderes om tiltakene kan medføre negative helseeffekter på de som utfører arbeidene og i så fall også vurdere sikringstiltak. I tillegg må det gjennomføres spredningsvurderinger for gjennomføringen av tiltakene både for spredning til sjø og spredning til/fra naboeiendommene. Som sikkerhet hvis det skulle oppstå akutt forurensningsfare eller fare for menneskelig helse må det utarbeides en beredskapsplan. Grunnen under bygningene på eiendommen er ikke undersøkt. Det har derfor ikke vært mulig å vurdere om avgassing til bygg kan medføre helseeffekter for de som oppholder seg i bygningene. Andre typer forurensningsproblemer knyttet til eventuelle forurensninger i grunnen under byggene har heller ikke kunne blitt vurdert. ROM Eiendom AS må senest i tide for planlegging av trinn 2 av opprydningen utføre prøvetaking i grunnen under byggene. Det bør også utføres gassmålinger inne i bygningene. Som påpekt av Lier kommune er den nørdøstlige delen av eiendommen for dårlig undersøkt, særlig sporområdene i nordøst der det kan ha vært lagret impregnerte sviller. Etter SFTs vurdering må dette området i nordøst snarest undersøkes med tilsvarende tett prøvetaking som resten av eiendommen. Også hele den resterende østlige delen nærmest Hellik Teigen sitt anlegg må snarest undersøkes tilsvarende omfattende. Det må gjennomføres overvåking før, under og etter opprydningsarbeidene. I tiltaksplanen er det skissert et grovt overvåkingsprogram med prøvetaking fra grunnvannsbrønner en gang i kvartalet og sedimentprøvetaking en gang per år. SFT anser at det bør tas vannprøver oftere enn foreslått basert på at de svært høye miljøgiftkonsentrasjonene i massene potensielt kan gi alvorlige miljøkonsekvenser. Det bør også settes ut passive prøvetakere i sjøen for å få en best mulig oversikt over utlekkingssituasjonen. SFT anser at det er tilstrekkelig med sedimentprøvetaking en gang per år slik ROM Eiendom foreslår i tiltaksplanen. Det må tas prøver av både grunnvann og sedimenter før tiltaksarbeidene starter for å kunne vurdere påvirkningen fra tiltakene. SFT er enig i at det etter at tiltakene er gjennomført bør vurderes hvor lenge overvåkingen skal fortsette. I det detaljerte overvåkingsprogram som skal utarbeides før tiltaksarbeidene starter, bør det inngå

6 Side 6 av 8 akseptkriterier for konsentrasjoner i grunnvann og sedimenter for hele tiltaket. I tillegg bør det også beregnes akseptkriterier for det rensede vannet fra første fasen av tiltakene. SFT ser at opprydningsarbeidet vil bestå av flere faser. I og med at kravene til maksimal konsentrasjon i grunnen etter tiltak ut fra helsebaserte tilstandsklasser og spredningsberegninger vil være satt på forhånd gjennom systemet i SFTs nye veileder, er imidlertid målsetningen for tilstanden i grunnen etter opprydning gitt på forhånd. En revidert tiltaksplan for arbeidet må utarbeides før opprydningen starter opp. SFT vurderer det imidlertid som akseptabelt at ROM Eiendom rapporterer etter hver fase om resultatene av opprydningen og vurderer om disse resultatene tilsier at det er nødvendig med endringer i forhold til den på forhånd oppsatte reviderte tiltaksplanen. Varsel SFT varsler om at vi med hjemmel i forurensingsloven 7 fjerde ledd, jf første ledd, vurderer å pålegge ROM eiendom AS å gjennomføre og bekoste tiltak for å løse miljøproblemene ved NSB Impregneringsverk, Brakerøya. SFT varsler også at vi vurderer å pålegge ROM eiendom AS å gjennomføre og bekoste en løpende overvåking før, under og etter gjennomføring av tiltak. De undersøkelser, utredninger og tiltak SFT vurderer å pålegge ROM Eiendom AS å gjennomføre er beskrevet under: Undersøkelser/utredninger: Det må senest som ledd i planlegging av trinn 2 av opprydningen utføres en undersøkelse og vurdering av om evt. forurensninger under bygningene utgjør en risiko for menneskelig helse, for rekontaminering av omkringliggende jord og/eller for utlekking til omkringliggende resipient. Vurderingene skal baseres på omfattende prøvetaking under byggene og gassmålinger inne i bygningene. Den nordøstlige delen av eiendommen må undersøkes med tilsvarende tett prøvetaking som resten av eiendommen. Også hele den resterende østlige delen nærmest Hellik Teigens anlegg må snarest undersøkes tilsvarende omfattende. Det skal utføres en vurdering av helse- og miljøproblemer som kan oppstå under gjennomføringen av tiltakene, inkludert en vurdering av om gjennomføringen av tiltakene kan medføre økt mobilitet av de aktuelle miljøgiftene og dermed økt spredning av forurensning til/fra naboeiendommene eller ut i sjøen. Basert på denne vurderingen skal det lages en plan for aktuelle avbøtende tiltak. De avbøtende tiltakene skal redusere faren for at det oppstår spredning av forurensninger og/eller helseeffekter under anleggsarbeidet. Detaljerte planer for avbøtende tiltak skal oversendes SFT før trinn 1 og trinn 2 av arbeidet starter opp. Rom Eiendom skal utarbeide et program for overvåking av eiendommen og omkringliggende resipienter før, under og etter opprydningsarbeidene. Dette må ses i sammenheng med verifisering av effekter av tiltakene. Det skal i tillegg utarbeides akseptkriterier for renset vann i forbindelse med rensing av fri fase kreosot samt for grunnvann og sedimenter gjennom hele tiltaket. Overvåkingsprogrammet skal

7 Side 7 av 8 oversendes SFT tilstrekkelig tidlig til at tiltakshaver har tid til å gjennomføre nødvendig overvåking før opprydning starter opp. Fremdriftsplanen for opprydningsarbeidet skal oppdateres. Ovenstående punkter skal sammen med en detaljprosjektering av tiltakene inngå i reviderte tiltaksplaner for de to trinnene av opprydningen. Tiltaksplanene skal sendes SFT i god tid før anleggsarbeidene for hvert trinn påbegynnes. Planen for trinn 1 skal sendes SFT senest 1. oktober 2008 mens planen for trinn 2 skal sendes SFT senest 1. mai Tiltak: Eiendommen skal ryddes opp slik at den som et minimum egner seg for arealbruk kontorer, forretninger og trafikknutepunkt. Trinn 1 av opprydningen skal være gjennomført innen 1. mars 2009 mens hele opprydningen skal være gjennomført innen 1. mars Kravet for eiendommens tilstand etter opprydning vil være at grensene for arealbruk byområder med forretninger og kontorer i SFTs nye veileder skal tilfredsstilles. Følgende helsebaserte grenser for hvilke konsentrasjoner som kan ligge igjen i bakken (for de miljøgiftene som er mest aktuelle på denne eiendommen) gjelder: Arealbruk byområder med forretninger og kontorer: Overflatejord (øverste meter) Dypereliggende jord (>1m) PAH 16 Benzo(a)pyren Bly Olje (>C10- mg/kg mg/kg mg/kg C12) mg/kg C35) mg/kg (150, evt hvis dokumentert 5 (15, evt. 100 hvis dokumentert 300 (600, evt hvis dokumentert 130 (1000, evt hvis dokumentert Olje (>C (2000, evt hvis dokumentert Begrensninger som følge av risikovurderinger av spredning kommer i tillegg til disse helsebaserte grensene. Risikovurdering av spredning og av helsefare skal gjennomføres i overensstemmelse med SFTs nye veileder. Resultatene av risikovurderingene skal inngå i revidert tiltaksplan for trinn 1 som skal sendes SFT i god tid før anleggsarbeidene påbegynnes og senest innen 1. oktober Dersom forurensningene under byggene utgjør en uakseptabel risiko for menneskelig helse, for rekontaminering av omkringliggende jord og/eller utlekking til omkringliggende resipient, jf. krav til undersøkelser/ utredninger over, må det gjennomføres tiltak slik at slik risiko elimineres. Hvis byggene rives vil kravene for miljøtilstanden i grunnen være de samme som for eiendommen for øvrig. Risikovurderingen av forurensning under byggene og en begrunnet beskrivelse av hvilke tiltak som er nødvendig for å avbøte eventuell slik uakseptabel risiko, skal inkluderes i

8 Side 8 av 8 tiltaksplanen for trinn 2 som skal sendes SFT i god tid før anleggsarbeidene for trinn 2 påbegynnes og senest innen 1. mars Avbøtende tiltak i anleggsperioden ROM Eiendom skal iverksette avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensninger og helseeffekter i anleggsperioden, jf plan for aktuelle avbøtende tiltak beskrevet over. Beredskap ROM Eiendom skal utarbeide en beredskapsplan for tiltaksperioden som skal oversendes SFT før anleggsarbeidene påbegynnes. Etterkontroll ROM Eiendom skal foreta prøvetaking etter tiltaket for å kunne verifisere om tiltakene har hatt tiltenkt effekt og om miljømålene er nådd. Overvåking ROM Eiendom skal gjennomføre overvåking av eiendommen og omkringliggende resipienter før, under og etter opprydningsarbeidene i samsvar med utarbeidet overvåkingsprogram. Rapportering Sluttrapport for tiltakene skal sendes SFT snarest mulig etter at tiltakene er avsluttet og senest innen 31. mai Kommentarer til varselet Dersom De har kommentarer til varselet må de sendes SFT innen 3 uker fra mottak av dette brevet. Nærmere opplysninger om forurensninger i grunnen er gitt på SFTs nettsider Med hilsen Kari Kjønigsen seksjonssjef Erik Høygaard sjefingeniør Kopi til: Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen Drammen kommune, Engene 1, 3008 Drammen Lier kommune, Postboks 205, 3401 LIER

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dato: 18.01.2005 Vår ref.: 2005/48 Deres ref.: Brian Thomsen Saksbehandler: Bente Sleire, telefon: 22573559 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning Retningslinjer Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning TA 2671 2010 Innhold 1. Hensikten med retningslinjene... 3 2. Om Grunnforurensning... 4 2.1 Om www.klif.no/grunn...

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Revisjon mars 2010 INNHOLD: SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 9 2 RAMMEBETINGELSER.... 10 2.1 Statlige rammebetingelser.... 10 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter for

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 03. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 31. mars Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Kommuneplanutvalg Torsdag 08.10.2009 Kl 18:30 på Haugestad

INNKALLING TIL MØTE I Kommuneplanutvalg Torsdag 08.10.2009 Kl 18:30 på Haugestad Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommuneplanutvalg Torsdag 08.10.2009 Kl 18:30 på Haugestad Kl 17.00-18.30 Fellesmøte med miljøutvalget med tema: Fra målsettinger for Energi, klima

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Høringsdokument. Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms

Høringsdokument. Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms Høringsdokument Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms Forord Dette dokumentet er et utkast til forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget

Detaljer

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016 Hovedplanavløp2013 20 6 Hovedplanavløp 2013-2016 A03 2012-12-31 Hovedplan avløp 2013-2016 aenii safol aenii Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent &" -( $+ '' "'-(.&&/ ". &"0.""# "#"..

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer