Forslag til detaljreguleringsplan for Kirkealleen , Gnr. 40 Bnr. 235, Slemmestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljreguleringsplan for Kirkealleen 116-138, Gnr. 40 Bnr. 235, Slemmestad"

Transkript

1 Forslag til detaljreguleringsplan for Kirkealleen , Gnr. 40 Bnr. 235, Slemmestad Forslagsstiller: Arkitektkontoret Krystyna Zennegg AS for Uranienborg Utvikling AS, Oslo Oppdragsgiver: Uranienborg Utvikling AS, Oslo Fakturamottaker: Uranienborg Utvikling AS, Oslo

2 Innholdsfortegnelse 1 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn for saken Planstatus og rammer Beskrivelse av planområdet Beskrivelse av planforslaget Beskrivelse av prosjektet som ligger til grunn for planforslaget med illustrasjoner, perspektiver m.m Arealbruk (reguleringsformål, arealstørrelse mv) Atkomst og trafikkløsninger Bebyggelse (typer, høyder, antall enheter, utnyttelsesgrad, parkering mv) Grønnstruktur og uteoppholdsarealer Vernehensyn (kulturminner, biologisk mangfold, landskap) Estetikk og terrengtilpasning Universell utforming / tilgjengelighet for alle Rekkefølgekrav Alternative løsninger 7 2 ANALYSER OG UTREDNINGER 7 3 KONSEKVENSER Konsekvensutredning Risiko- og sårbarhetsanalyse 8 4 MEDVIRKNING Kunngjøring Tidligere politiske vedtak Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 Forhåndsuttalelser Feil! Bokmerke er ikke definert Liste over innkomne forhåndsuttalelser Resymé av innkomne forhåndsuttalelser Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene 9 5 DOKUMENTASJONSKRAV 9 2

3 1 Saksopplysninger 1.1 Bakgrunn for saken Hensikten med planen for eiendommen Kirkealleen er å legge til rette for flere boliger i konsentrert bebyggelse, og heve maksimal gesimshøyde for bebyggelse. Planen utarbeides etter ønske fra administrasjonen i Røyken kommune. Det foreligger for eiendommen godkjent rammesøknad datert , for 54 leiligheter med moderat utnyttelse, BRA til sammen ca m2. Rammetillatelse er gitt uten vilkår om rekkefølge på utbygging i soner 1, 2 og 3. Kommunen varslet i møte den at det er ønskelig å omregulere eiendommen for å oppnå høyere utnyttelse. I november 2011 ble det presentert for kommunen en kapasitetsvurdering som omfattet: 79 leiligheter med BRA leiligheter ca. 6000m2. Bebyggelsen var i 5 etasjer med gjennomsnittlig gesimshøyde 15 meter. Deretter er det utarbeidet av Arkitektkontoret Krystyna Zennegg AS et nytt illustrasjonsprosjekt og forslag til reguleringsplan. Dette forslaget er gjennomgått på møter med administrasjonen i Røyken kommune den og Prosjektet viser 80 leiligheter med BRA leiligheter ca. 6000m2, samt 120 bilplasser og 160 sykkelplasser i garasjeanlegg under terreng. Avkjørsel til garasje var iht. gjeldende bebyggelsesplan dvs. fra naboeiendom Gnr. 40, Bnr Foreslått utnyttelse ble positivt mottatt av kommunen. Den ble forslaget sendt til kommunen til behandling. Kommunen kom med forslag til følgende endringer/ suppleringer: flytting av adkomst til garasje fra naboeiendom 40/206 til Kirkealleen, etablering av fortau på tre sider av tomten, etablering av gjennomgang fra Kirkealleen til område nordøst for eiendommen, samt speilvending av bygning A. Alle ovennevnte endringer/ suppleringer er det tatt hensyn til i bearbeidet plan, dog er vi ikke enige i at alle endringer vil være til det beste for prosjektet og helheten i området. Vi er av den oppfatningen at adkomst og avfallsstasjon fra naboeiendom 40/206 er betydelig mindre sjenerende og mer naturlig enn direkte fra Kirkealleen som kommunen ønsker oppgradert til allè med trær. 1.2 Planstatus og rammer Nasjonale og regionale rammer og føringer Planleggingen er utarbeidet i samarbeid med kommunen og forholder seg til lover, forskrifter, bestemmelser og rettingslinjer for kommunal planlegging. Rikspolitiske retningslinjer Planleggingen forholder seg til relevante rikspolitiske retningslinjer. Kommuneplan Kommuneplan for Røyken vedtatt Eiendommen er regulert til boligbebyggelse. Konsentrert bebyggelse i fortettingsområdene: maks gesimshøyde og mønehøyde = 10 meter. Maks BYA 35 %. Krav til uteoppholdsarealer min 100m2 per boenhet. Tomtestørrelse 400 m2 pr. boenhet. Kommunedelplan Kommunedelplanen for Slemmestad i Røyken kommune, vedtatt den Eiendommen ligger i sone 2, felt 2-B03 Odalsveien, og kan fortettes i tråd med kommuneplanens bestemmelser om konsentrert bebyggelse i fortetnings områder. Utbyggingsrekkefølge: Rekkefølgen på 3

4 utbygging er sone 1, deretter 2 og sist sone 3. Utbyggingstakt: Inntil 50 enheter kan bygges i sone 2 og 3 samlet. Reguleringsmessig status Reguleringsendring for Oksenenga/Odalsjordet vedtatt Formål Bolig/ forretning. Maks mønehøyde = 10,5 meter. Maks BYA 35%. Parkering: min 1,5 p-plass pr. leilighet. Bebyggelsesplan I eksisterende bebyggelsesplan vedtatt er området avsatt til bolig med tilhørende anlegg: utearealer, parkering, renovasjon. Maks mønehøyde = 10,5 meter. Maks BYA 35%. Parkering: min 1,5 p-plass pr. leilighet og 1 sykkelplass pr. boenhet. Krav til uteoppholdsarealer min 60m2 per boenhet inkl. balkonger, terrasser, utearealer i gatetun samt annet grøntareal innen planområdet. Skolekapasitet Sydskogen og Torvbråten skolekrets er tilliggende skolekretser. Barne- og ungdomsskole har kapasitet. Totalt antall elever = 435. Total kapasitet = Beskrivelse av planområdet Eierforhold Eier: Uranienborg Utvikling AS, Oslo Avgrensning, tilstøtende arealer (arealbruk, off. og privat service, off. kommunikasjon) Området er avgrenset av Kirkealleen, Odalsveien, borettslaget Rortunet Boligsameie (RBS) og to stk eneboliger mot nordøst. Kort vei til Rorsenteret, aldershjem og barnehage. God offentlig kommunikasjon. Eksisterende bebyggelse Ingen Kulturminner Ingen Naturmangfold Ingen Andre vernehensyn Ingen Topografi, vegetasjon, solforhold Tomten er relativt flat, med stigning ca 2 meter fra nordvestre grense til sydøstre grense, hvor terrenget videre stiger ca 2,0 meter opp til Odalsveien. Ingen verdifull vegetasjon kun noen trær mot Odalsveien og Kirkealleen. Meget bra solforhold. Grunnforhold Det er utført prøvegraving jf. Rapport av Løvlien Georåd, dat Rapporten har ingen indikasjon på kvikkleire. Grunnvannstanden er vanskelig å anslå. Trafikkforhold Tomten ligger til blid vei med lite trafikk. Eiendommen ligger skjermet og fredelig til i blindvei. Det er registrert 25 eneboliger med adkomst til veien samt et Boligsameie med 56 seksjoner og 42 biloppstillingsplasser. I tillegg har ett kombinert bolig/ næringsbygg 12 biloppstillings-plasser, samt et kommunalt Bo og Aktivitetssenter 28 biloppstilling/ gjesteplasser. Videre ligger en privat barnehave (med plass til 62 barn og 15 årsverk) til 4

5 blindveien med korttidsparkering på Boligsameiets biloppstillingsplasser. Miljøforhold (støy, forurensning, klima m.m.) kfr. avsnitt trafikkforhold Det er lite støy og forurensning Forhold knyttet til fare og sikkerhet Ingen så langt vurdert 1.4 Beskrivelse av planforslaget Beskrivelse av prosjektet som ligger til grunn for planforslaget med illustrasjoner, perspektiver m.m. Det foreligger rammetillatelse for 54 boligenheter på eiendommen. Antatt antall boligenheter i planforslaget er 80 stk, dvs. 26 enheter mer enn i gjeldende rammetillatelse. Økningen, 26 enheter, ligger innenfor de krav som kommuneadministrasjonen mener er spesifisert i Kommunedelplan for Slemmestad, nemlig at ytterligere 50 enheter kan bygges i sone 2 og 3 samlet. BYA 35% er iht. kommune- og kommunedelplanens maksimale utnyttelse. Med tomtens areal på m2 blir BYA areal = m2. Etter kommunens ønske er det inntegnet fortau på tre sider av eiendommen som delvis ligger på eiendommens grunn. Det gir netto tomt for boligbebyggelse = 5 231m2, altså redusert 302 m2. Det ble enighet med kommunen om at BYAareal skal regnes av opprinnelig tomtestørrelse. Hvis vi legger netto tomt for boligbebyggelse = 5 231m2 til grunn for beregning, vil BYA% bli 37%. Planforslaget har bebyggelse i 4 etasje, med tilbaketrukket femte etasje. Maks. gesimshøyde for fjerde etasje er 12m + 1m rekkverk for eventuelle oppholdsarealer og teknisk oppbygg. Bygningsvolum i femte etasje er på ½ av underliggende etasje. For femte etasje er maks gesims høyde 15m. Høyder måles i forhold til gjennomsnittlig planert terrengnivå rund bygningen. Parkering av biler og sykler er i garasje under terreng som utfyller hele tomten. Adkomst til planområdet er etter ønske fra kommunen flyttet til Kirkealleen. Det avsettes minimum 1,5 bil p-plasser pr. boenhet (som i gjeldende rammetillatelse). Gjesteparkering er inkludert i dette tallet. Sykkelparkering iht. kommunens norm dvs. 2 plasser pr. boenhet. Det er etablert gangforbindelse fra Kirkealleen til området mot nordøst og fra Odalsveien til Boligsameiet/ barnehage. Utvidelse av Kirkealleen og Odalsveien og etablering av fortauer innebærer at eksisterende trær må fjernes og elektriske installasjoner, postkasser og stolper må fjernes eller flyttes. Langs Odalsveien og Kirkealleen skal det beplantes trær på rekke. Det skal plantes trær med so18-20 og velges en sort som ikke er allergifremkallende og egner seg for beskjæring. Avfallsanlegget har nedsenkete beholdere og innhenting skjer fra Kirkealleen. Illustrasjon viser 47 m2 uteoppholdsarealer pr. boenhet. Minimum 80 % av uteoppholdsarealene ligger på bakken. Terrasser og takterrasser som ikke er overbygget medregnes i uteoppholdsarealer. Gangveier og kjørevei for brannbil 5

6 og søppelbil medregnes i utearealer. Areal brattere enn 1:8 meter medregnes ikke i utearealer. Minimum 50 % av uteoppholdsarealer på bakken har direkte sollys minst 4 timer ved vårjevndøgn. Uteoppholdsarealer er definert i tre grupper: private terrasser, mindre felles arealer foran hvert inngangsparti, samt samlet fellesareal på ca 1daa. Kravene som kommunen stiller er ivaretatt i utomhusplan Illustrasjonsplan Arealbruk (reguleringsformål, arealstørrelse mv) Tomtens areal: Beregnet: m2 Oppgitt: m2 nettotomt for boligbebyggelse, etter fratrekk for fortauer: 5 231m2 Planområdet totalt: m2 6

7 Areal for hvert formål: Boligbebyggelse: Fortau Annen veigrunn grøntareal Avkjørsel m2 562 m2 306 m2 17 m2 Arealstørrelse ny bebyggelse Over terreng: BYAareal BRAareal totalt ca BRAareal leiligheter (80% av totalt) Under terreng: BTA m m m m Atkomst og trafikkløsninger Adkomst til området er etter ønske fra kommunen er flyttet til Kirkealleen Bebyggelse (typer, høyder, antall enheter, utnyttelsesgrad, parkering mv) Illustrasjonsprosjektet består av 4 bygninger, med 20 leiligheter i hver bygning, til sammen 80 leiligheter. Planforslaget har bebyggelse i fire etasje, med tilbaketrukket femte etasje. Gesimshøyde for fjerde etasje er 12m + 1m rekkverk for oppholdsarealer og teknisk oppbygg. Bygningsvolum i femte etasje er på ½ av underliggende etasje. For femte etasje er maks gesims høyde 15m. Høyder måles i forhold til gjennomsnittlig planert terrengnivå rund bygningen. Bebyggelsen har flatt tak. Utnyttelsesgrad er BYA = 37 % som regnes ut av redusert oppmålt tomtestørrelse. Parkering av biler og sykler er i garasje under terreng. Det er 120 bil p-plasser (1,5 bil p-plasser pr. boenhet) Gjesteparkering er inkludert i dette tallet. Sykkelparkering for 160 sykler (2 plasser pr. boenhet) Grønnstruktur og uteoppholdsarealer Det er 47 m2 uteoppholdsarealer pr. boenhet. Minimum 80 % av uteoppholdsarealene ligger på bakken. Terrasser og takterrasser som ikke er overbygget medregnes i uteoppholdsarealer. Gangveier og kjørevei for brannbil og søppelbil medregnes i utearealer. Areal brattere enn 1:8 meter skal ikke medregnes i utearealer. Minimum 50 % av uteoppholdsarealer på bakken har direkte sollys minst 4 timer ved vårjevndøgn Vernehensyn (kulturminner, naturmangfold, landskap) Ingen, hverken kulturminner, naturmangfold eller landskap Estetikk og terrengtilpasning Tilbaketrekking av øverste etasje gir bedre artikulering, reduserer skalaen i bebyggelsen, gir spennende fasader og grønne takterrasser. Tiltaket tar hensyn til landskap/ terreng. Gaterommet oppleves som intimt og har småskala karakter. Bebyggelsen er plassert nær gaten. Bygningene er flatmarksløsning med golvkote for 1. etasje fra c +10,5m til c +12m over havet Universell utforming / tilgjengelighet for alle Utearealer og inngangspartier er tilgjengelige for alle. Bygningene har heis fra garasjeplan til 4. etasje. 10 % av plassene er dimensjonert for forflyttingshemmede Rekkefølgekrav Iht. planbestemmelser 1.5 Alternative løsninger 2 Analyser og utredninger Det er utarbeidet følgende analyser: 7

8 Prøvegraving rapport fra Løvlien Georåd dat Oppmåling av fra Oslo Oppmåling AS, dat Illustrasjonsplan utarbeidet av Arkitektkontoret Krystyna Zennegg AS og Bar Bakke landskapsarkitekter AS på basis av oppmåling fra Oslo Oppmåling AS, dat Byggeteknisk RIB notat fra Dr. Tech. Kristoffer Apeland AS, dat ROS sjekkliste utarbeidet av Arkitektkontoret Krystyna Zennegg AS i samarbeid med Finn Kleiva Arkitekter, dat Konsekvenser 3.1 Konsekvensutredning Gjennomføring av planforslaget gir tilgang til 80 boenheter i form av effektiv og arkitektonisk tiltalende fortetting i Slemmestad. Prosjektet er samtidig tilrettelagt for universell utforming. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 3.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Iht. sjekkliste for ROS analyse. 4 Medvirkning 4.1 Kunngjøring og varsling Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i papiravis Røyken og Hurums Avis den og i Drammens Tidende i papirutgave og digitalt medium den Grunneiere og rettighetshavere er forslagsstillere. Overordnede myndigheter, instanser og naboer er varslet ved brev av Varslingsbrev er sendt til instanser og naboer som listet nedenfor: 1. Buskerud Fylkeskommune 2. Fylkesmann i Buskerud 3. Statens vegvesen region Sør 4. NVE Region Sør 5. NSB BA Persontrafikk Øst 6. NSB Eiendom Oslo 7. Jernbaneverket Region Øst 8. Renovasjonsselskapet Drammensregionen IKS 9. Energi 1Follo/ Røyken A/S 10. Røyken næringsråd 11. Røyken Historielag 12. Landbrukskontoret 13. Tilsynet for små avløpsanlegg 14. Eldrerådet 15. RØSK Ungdomsstyret i Røyken 16. Odalen Vel 17. Alle naboer iht. liste mottatt fra kommunen Liste over innkomne forhåndsuttalelser Det er i alt kommet inn 6 uttalelser til planforslaget. Det har kommet følgende bemerkninger: 8

9 Nummer Gnr/bnr Navn Dato 1 (Ad1) Buskerud fylkeskommune v/ Utviklingsavdelingen Bus 2 (Ad 2) Fylkesmannen i Buskerud (Ad 7) Jernbaneverket (Ad17a) 40/206 Rortunet Boligsameie (Ad 17b) 40/198 Odalsveien 31B Remko og Christina Griep (Ad 18) Skred- og vassdragsavdelingen Resymé av innkomne forhåndsuttalelser Ad1. Buskerud fylkeskommune v/ Utviklingsavdelingen kjenner ikke til automatisk fredede kultur minner på stedet og ber om at uttalelse om kulturminner innarbeides i reguleringsbestemmelser. Ad2. Fylkesmannen i Buskerud antyder at planområdet er trolig støyutsatt og mener at det er et viktig tiltak å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe eller bioenergi. Fylkesmannen ber om at det legges vekt på trafikksikker adkomst for gående og syklende, ber om at rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser er lagt til grunn ved planleggingen og ber om at planlegging vektlegger prinsippene om en universell utforming. Samtidig skriver Fylkesmannen at det må redegjøres nærmere for natur og landskapsforhold. Ad 7. Jernbaneverket har ingen kommentarer. Ad 17a. Rortunet Boligsameie skriver at det dreier seg om følgende 3 ting: Tap av parkeringsplasser, sikker adkomst til barnehage og nedgravd avfallssystem. Ad 17. Eiere av Odalsvien 31B regner med at planen er bra for de som skal bo der og også bra for de som bor i området. Ad 18. Rapporter sier det ikke er kvikkleire forekomster. Bemerkninger fra Skred og vassdrag er omtalt i vår ROS sjekklisten Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene Ad1. Bemerkninger fra Buskerud fylkeskommune v/ Utviklingsavdelingen er innarbeidet i planforslaget. Ad2. Tomten ligger til blid vei uten gjennomgående bytrafikk og vurderes til å ikke være støyutsatt. Ved søknad om tillatelse til tiltak vil støy bli vurdert. Vi noterer at Fylkesmannen i Buskerud oppfordrer til å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe eller bioenergi. Trafikksikker adkomst for gående er innarbeidet i planen. Ad 17a. Bemerkninger fra Rortunet Boligsameie er innarbeidet i planen. Adkomst til garasje er flyttet til Kirkealleen. For å sikre adkomst til barnehagen er en randsone av eiendommen foreslått regulert til fortau. Planforslaget har nedgravd avfallssystem. Ad 18. Rapport sier det ikke er kvikkleireforekomster i grunnen. Bemerkninger vedrørende skred og vassdrag er omtalt i vår ROS sjekkliste. 5 Dokumentasjonskrav Til saken skal vedlegges: 1. Forslag til plankart, datert Forslag til bestemmelser, datert Kopi av varslingsbrev og annonse 4. Kopi av forhåndsuttalelsene 5. Sjekkliste for Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert

10 6. Illustrasjon til regulering datert Illustrasjon med innmålte stolper dat Oversikt utearealer arealer kart dat Oversikt utearealer excelark, datert RIB-notat datert Oppmåling dater Rapport prøvegraving

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer