Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1. OEC Gruppen TM ÅRSRAPPORT. Vi gjør det kompliserte enklere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1. OEC Gruppen TM ÅRSRAPPORT. Vi gjør det kompliserte enklere"

Transkript

1 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1 OEC Gruppen TM 2011 ÅRSRAPPORT Vi gjør det kompliserte enklere

2 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 2 Oslo: Schweigaardsgate 21 og 23 Svalbard:Longyear Energiverk (Foto: Mari Tefre) Oslo: Tullinkvartalet Bergen: Odontologibygget, UiO Oslo: Norsk Medisinaldepot Klemetsrud: EGE 2011 Vannøya: Fakken vindpark Oslo: Nationalmuseum (Ill. MIR kommunikasjon / Statsbygg) Kalnes: Østfold sykehus Nordsjøen: Statfjord C (Foto: Svein Engelsvold) Danmark: Det Nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Oslo: Domus Media (Foto: Ivan Brodey / Statsbygg) Nordsjøen: Trolll A (Foto: Marit Hommedal / Statoil) Universitetet i Oslo: Effektivisering av eiendomsforvaltning

3 OEC Gruppen OEC Gruppen er en tverrfaglig gruppering av selskaper som innen markedsområdene olje og gass, bygg og eiendom, industri og fornybar energi, strategi og utvikling, helse og FDV er en ledende leverandør av: Ledelse, planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter Optimalisering av virksomhetsprosesser innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom Strategisk rådgivning og forbedringsprosesser OEC Gruppen består av følgende selskap: OEC Consulting OEC Consulting er morselskapet i Gruppen. Prosjektledelse og teknisk/ administrativ kompetanse innen hovedområdene olje og gass, bygg og eiendom, industri og fornybar energi samt strategi og utvikling. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 3 I dag er vi ca. 110 ansatte og er i sterk vekst. I løpet av 2011 har vi etablert oss innen samferdselssektoren hvor vi nå arbeider med prosjektstyring og kvalitetsrådgivning. Internt har vi etablert Prosjektlederskolen som skal bidra til videre oppbygging av vår felles kompetanse i gruppen. Våre oppdrag spenner fra kortvarige utredninger og kvalitetsrevisjoner til større prosjektledelsesoppdrag over flere år. Vi tilbyr komplette team så vel som enkeltpersoner. Et utvalg av oppdrag OEC Gruppen i 2011 var involvert i, er presentert på etterfølgende sider. Sykefravær: 1,1 % Daglig leder OEC Consulting Midt-Norge Lokalkontor i Trondheim som dekker Midt-Norge med samme tjenestespekter som OEC Consulting. OEC Sør Lokalkontor i Mandal som dekker Agder-fylkene med samme tjenestespekter som OEC Consulting. Hospitalitet Behovsanalyser, funksjonsprogrammering, lønnsomhetsvurderinger, organisasjonsrådgivning og ledelse av byggeprosjekter innen helsesektoren. OptioFM Spesialister innen optimalisering av forvaltning, drift og vedlikehold innen eiendom, bygg og anlegg. Gjennomsnitts alder: 48 år Ansiennitet: 6,5 år Turnover: 5,1 %

4 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 4 OEC Gruppen i Midt-Norge Analyse av verdien og effekter av FoU-virksomheten i norsk treforedlingsindustri i perioden Papir- og Fiberinstituttet AS, PFI, har gjennomført i størrelsesorden 45 forskningsprosjekter i løpet av de siste 15 årene. Prosjektene har hatt aktiv deltakelse fra norsk treforedlingsindustri, og har vært finansiert i samarbeid mellom industrien selv og Norsk Forskningsråd. OEC Consulting Midt- Norge har i samarbeid med rådgivningsselskapet Impello Management AS i Trondheim, gjennomført en analyse og vurdering av kvalitativ og kvantitativ verdiskaping som er generert fra denne forskningsvirksomheten, gjennom en grundig gjennomgang av et representativt utvalg av de gjennomførte prosjektene. Resultatet er presentert og overlevert oppdragsgiver, som var Stiftelsen PFI, i form av en fyldig rapport og presentasjon. OEC Consulting Midt-Norge AS ble etablert og operativt fra , og opererer fra kontorer sentralt i Trondheim. Selskapet er eid 60 % av OEC Consulting AS og 40 % av medarbeiderne i selskapet. OEC Consulting Midt-Norge har som målsetting å betjene region Midt-Norge med kompetanse og tjenester innenfor morselskapets definerte markedsområder. Ved utgangen av 2011 har selskapet 2 medarbeidere. Midt-Norge, og i sær Trondheim, preges i øyeblikket av mange og store eiendoms- og infrastrukturprosjekter. OEC Consulting Midt-Norge har i sitt oppstartsår vunnet prosjektlederoppdrag innenfor sentrale infrastrukturprosjekter i Trondheim sentrum. Disse prosjektene er videreført i Trondheim er den av våre store byer som opplever størst tilvekst i øyeblikket, noe som underbygger behovet for ytterligere utbygginger. Selskapet har store ambisjoner om å vokse slik at vi har kapasitet til å kunne levere tjenester til disse aktivitetene i tiden som kommer. Vi har lykkes med å etablere betydelige virksomheter og selskaper i vår kundeportefølje, både innenfor prosjektledelse av større byggeprosjekter og innenfor strategisk rådgivning. Gjennom et stort antall tilbudsprosesser og annen markedsdeltakelse har vi bidratt til å synliggjøre selskapet og OEC Gruppen, og med det lagt et godt grunnlag for videre vekst og utvikling. Innleid leder OEC Consulting Midt-Norge utførte oppdrag som innleid administrerende direktør / rådgiver for et selskap innenfor fly- og helikoptermarkedet, Helitrans AS. Oppdraget ble utført under kontrakt med Impello Management AS. Oppdraget omfattet blant annet: daglig ledelse av selskapet gjennom en kritisk snuoperasjon, definisjon og igangsetting av handlingsplan for forbedring av selskapets inntjening, kvalifisering av ny permanent daglig leder og rådgiver for denne lederen i en overgangsperiode.

5 Entra Eiendom har over lengre tid hatt som målsetting å vitalisere kvartalet omkranset av Ring 1, Universitetsgaten og Kristian Augusts gate, heretter benevnt som Tullinkvartalet. Dette har bakgrunn i at kvartalet ikke har gjennomgått en helhetlig utvikling som det fortjener i forhold til beliggenhet. Kvartalet har med sin nærhet til nasjonal og lokal gatestruktur og naboskap til viktige monumentalbygg som Historisk museum og Nasjonalgalleriet, samt områder som Tullinløkka og Slottsparken, en viktig forutsetning for å kunne huse både nasjonale funksjoner og andre viktige samfunnsinstitusjoner. Entra eier i dag eiendommen Kristian Augusts gate 15, 21 og 23 og Universitetsgaten 7-9. Entra er i forhandlinger med store aktører med samfunnsmessig betydning for leie av lokaler i kvartalet. For å få plass til ønsket prosjekt på ca m2 herunder tårn på 24 etg., må betydelige deler av eksisterende bygningsmasse rives. Dette innbefatter også bevaringsverdige bygg. Entras plan er dog å beholde alle de toneangivende, viktige og bevaringsverdige byggene i kvartalet. En viktig målsetting er også å åpne opp og skape nye bygulv og gjennomganger for allmennheten i kvartalet som idag er helt lukket. Hele kvartalet skal omreguleres, og prosessen er startet med innsendelse av planinitiativ medio januar Milepeler i denne prosessen forventes å være innsendelse av planskisse ultimo 2012, og innsendelse av planforslag og søknad om rammetillatelse mars/april Plan- og søknadsprosess forventes å være godkjent november Tullinkvartalet sett fra Tullinløkka med Nasjonalgalleriet til høyre Prosessene med Plan- og bygningsetaten er allerede godt forankret, og Oslos politiske ledelse har vært godt informert under hele prosessen. Med bakgrunn i overnevnte planprosess forventes byggestart i desember 2013, og ferdigstillelses av prosjektet i årsskiftet 2016/17. Entra har etablert et eget selskap Tullinkvartalet AS som skal stå som eier av prosjektet. Tullinkvartalet AS er igjen et 100 % eiet datterselskap av Entra. OEC Consulting har siden medio 2010 bidratt med prosjektledertjenester for hele prosjektet. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 5 Tullinkvartalet

6 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 6 OEC Gruppen i Agder-fylkene OEC Sør AS ble etablert i 2006 for å dekke OEC sin virksomhet primært i Agder fylkene. De ansatte har årelang og inngående erfaring, og er i stand til å bidra med spisskompetanse til kundene våre. Det har hjulpet oss til å få en betydelig kundemasse til tross for vår størrelse. Siden oppstarten har selskapet hatt oppdrag innenfor ordinær industri, farmasi, høyteknologiske bedrifter og ikke minst i olje- og gass-sektoren som Sørlandet etter hvert er blitt så kjent for. Vi sørlendinger er vel kanskje mer kjent i Singapore og Houston enn i Oslo. National Oilwell Varco, Aker Solution og TTS Energy er de mest betydelige aktører i verden innen drilling og bidrar til en meget viktig del av eksporten her i sør. Når vi så legger til den betydelige prosessindustrien så figurerer Agderfylkene i toppsjiktet når det gjelder eksportandel pr. innbygger i Norge. Våre gamle maritime tradisjoner bidrar også til å holde kunnskapsnivået høyt. Spennet fra supply- og servicefartøyer for offshore sektoren og til Umoe Mandals konstruksjon og bygging av verdens raskeste militære fartøyer er stort, og gir mange utfordringer som vi er med å løse. Og ikke minst spennende ny design av oljeplattformer fra Sevan Marine gir grobunn for nye muligheter i den sørlige regionen av landet. Vi har også vært med på andre nyvinnende prosjekter med utspring fra bedrifter i regionen, som anlegg for oppdrett av hummer for Norsk Hummer og bygging av karbotermisk reaktor via Elkem Research. Reaktoren bidrar til å revolusjonere produksjonen av aluminium, både når det gjelder plassbehov og ikke minst miljø og energibesparelser. Vår mangeårige erfaring og kunnskap om kontrakter og innkjøp har gitt oss kunder som GE Healthcare, Etech Process (i dag WME) Fesil Sunergy og F&A Egeland. Den samme kunnskapen brakte oss til Tromsø hvor vi bidro til å få kontraktene til n3pharmas nye anlegg for fiskeolje på plass. Vi har også Statoil på vår kundeliste. OEC har fått godt fotfeste på Sørlandet, og vi tar mål av oss til å vokse godt i årene som kommer. Vi ønsker at flere bedrifter i vårt område vil ta i bruk OEC sin gjennomføringsmodell for prosjekter, som etter vår mening vil representere en betydelig besparelse og effektivitetsgevinst. Kombinasjonen av de ansattes eierskap og den nære kontakten og samarbeidet med våre kolleger i øst og nord gjør at vi også i fremtiden kan levere den kunnskap som våre kunder etterspør. Foto: Kai Nessler

7 Nytt Nasjonalmuseum Samfunnsmålsettingen: En bygningsløsning for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design skal i generasjoner fremover legge til rette for faglig forsvarlig sikring og bevaring av de nasjonalt viktige samlingene innenfor billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur og design. Bygningsløsningen skal videre legge til rette for en samlet og sjangerovergripende visning og formidling av et bredt spekter av visuell kunst til et nasjonalt og internasjonalt publikum, både med et historisk og samtidsorientert perspektiv. Bygningskomplekset skal fremstå som et profilert kulturbygg for Norge generelt og for sentrum av Oslo som landets hovedstad spesielt. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 7 Siste fase av arkitektanskaffelsen var konkurranse med forhandling mellom juryens tre utvalgte vinnere. OEC Consulting ble engasjert for å bistå med gjennomføring av konkurransen med utlysing, evaluering og forhandling og påfølgende inngåelse av kontrakt. Videre oppgaver var utlysing og anskaffelse av rådgivere. Vinner av arkitektkonkurransen med konseptet forum artis og arkitekt for prosjektet er Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbh. Utover de funksjonelle egenskapene ved bygget fremhevet juryen følgende med hensyn til konseptets plass i byen (Byplan): Det horisontale preget introduserer en skalaforskyvning i området som gir Nasjonalmuseet en egenart som medspiller i komposisjonen med Rådhuset og Akershus festning. Den lysende hallen, prosjektets dominerende visuelle element, bidrar til å gjøre museet til et monumentalbygg hvis eleganse nettopp ligger i at det er horisontalt i kontrast til områdets preg av vertikalitet. Prosjektet har en enkelhet som gir det store området stringens og verdighet. Museets enkle utrykk kontrasterer Etter gjennomført KS1 prosess, besluttet regjeringen å lokalisere nytt Nasjonalmuseum til Vetsbanetomten. Statsbygg fikk i 2009 opp- drag med å gjennomføre en internasjonal plan- og designkonkurranse med påfølgende forprosjekt og omregulering av Vestbanetomten. områdets visuelle mangfold. Illustrasjon: MIR AS / Statsbygg Rambøll Norge AS vant konkurransen om rådgiveroppdraget og Statsbyggs organisasjon for gjennomføring av skisse- og forprosjektet var etablert desember OEC er engasjert i roller som prosjekteringsledelse, prosjektstyring, kontraktstyring og fremdriftsstyring. Skisseprosjektet ble gjennomført i perioden januarmai Påfølgende forprosjekt gjennomføres i perioden august mars Etter at Statsbygg har ferdigstilt forprosjektet skal det gjennomføres en KS2 prosess. En mulig beslutning om bygging forventes tidligst ved behandlingen av statsbudsjettet for Ved oppstart av videre prosjektering januar 2013 ventes en mulig ferdigstilling av nytt Nasjonalmuseum i Nasjonalmuseet har en arealramme på m2. Bygget har høye miljøkrav med passivhusnivå. Den særegne Alabasthallen har interessante og uprøvde løsninger. Spesielle løsninger vurderes også for deler av ventilasjonsanlegget, for yttervegger og himlinger. Prosjektet har utfordringer i forhold til VEAS-tunnel og Operatunnelen som går under tomten. Tomten er lokalisert i et område med høy tilstrømming av mennesker og gir utfordringer med hensyn til logistikk og sikkerhet.

8 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 8 Luno Lundin Norway står foran sitt første større utbyggingsprosjekt som operatør på norsk sokkel. Plan for Utbygging og Drift ble sendt inn til myndighetene på nyåret, og de første kontraktene er allerede tildelt. Personell fra OEC Consulting har vært delaktig i det pågående studiearbeidet, innen kontraktsadministrasjon, innkjøp og teknisk ledelse. Personell fra OEC Consulting vil også være med når utbyggingsfasen skal igangsettes for alvor denne våren. Oljeproduksjon fra Luno-feltet vil etter gjeldende plan komme i gang sent på høsten i Luno-feltet (Produksjonslisens nr. 338) ble funnet av Lundin i november 2007 og ligger ca 180 km rett vest for Stavanger. Det er forventet at feltet vil produsere ca. 140 millioner fat olje i perioden Maksimal produksjonskapasitet er satt til fat olje per dag. Vanndybden på feltet er 109 meter. Luno-plattformen vil også bli forberedt for å ta imot og prosessere olje og gass fra nabofeltet Draupne. En avtale for dette er inngått mellom Lundin og Det norske, som er operatør på Draupnefeltet. består av et 125 meter høyt stål understell (Jacket) som skal stå fast på havbunnen. Vekten er i overkant av tonn. Oppå dette plasseres det så en 100 x 30 meter modul ramme. Denne er på ca tonn og skal holde oppe en prosessmodul på ca tonn og en kombinert fellesmodul på ca tonn for hjelpesystemer og boligkvarter med helikopterdekk. Mellom den nevnte fellesmodulen og prosessmodulen er det avsatt plass til å bore de nødvendige produksjons- og injeksjonsbrønnene. Lundin har leiet inn Rowan Stavanger, en såkalt jack-up rigg, til å bore brønnene. Riggen vil bli plassert ved siden av plattformen med boretårnet over stålunderstellet der det er plassert en forboringsramme for boring av brønnene. Per i dag er det planlagt å bore 11 produksjonsbrønner og 4 vanninjeksjonsbrønner. Bildet viser en modell av plattformen. Lundin Norway er et datterselskap av det svenskregistrerte selskapet Lundin Petroleum AB, mens hovedkontoret ligger i Geneve. De opererer på mange felt rundt om i verden, men aktivitetene på norsk sokkel er den største. Flere ulike utbyggingskonsepter har blitt vurdert i de tidligere faser av prosjektet. Valgt plattformsløsning

9 Midgardsormen Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, bygger Midgardsormen. Midgardsormen skal sikre kapasitet og kvalitet på et moderne avløpsanlegg som den omfattende byutviklingen i Bjørvika krever. Samtidig vil prosjektet gi betydelige miljøgevinster i nedre del av Akerselva og i Bjørvika. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 9 Midgardsormen er et avløpsanlegg som strekker seg fra Arkitekthøyskolen på Kuba, nedover i og langs Akerselva til Vaterland, under Grønland - sporområdet på Oslo S - Dronning Eufemias gate - Middelalderparken - Gamlebyen, gjennom Ekebergåsen til Bekkelaget renseanlegg, før den avsluttes på 50 meters dyp i Bekkelagsbassenget. I tillegg har den avgreninger til Jernbanetorget, Grev Wedelse plass og Sørenga. Bygging av Midgardsormen innebærer at det skal gjennomføres omfattende anleggsarbeider sentralt i Oslo. Prosjektet er utfordrende og sammensatt. Det benyttes dels tradisjonelle og godt kjente anleggsmetoder for bygging av Midgardsormen, og dels metoder som er lite benyttet i Norge. Det sprenges tunneler og bergrom i fjell. Det er etablert en dyp sjakt ved hjelp av sekantpeling. Det er benyttet mikrotunnelering for etablering av store rørledninger i løsmasser. Det benyttes rørpressing og styrt boring for etablering av mindre rør i løsmasser. Det bygges ledningsanlegg i åpne grøfter avstivet ved hjelp av spunt og grøftekasser. OEC Consulting har siden høsten 2008 bidratt med prosjektleder, delprosjektledere og prosjekteringsleder til Vann- og avløpsetatens prosjektorganisasjon. Prosjektet skal ferdigstilles medio Foto: VAV

10 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 10 Oslo universitetssykehus HF - Arealutviklingsplan 2025 Hospitalitet hadde en kraftig vekst gjennom hele 2011, og har 35 medarbeidere ved utgangen av året. Gjennom året har selskapet jobbet med oppdrag for helseforetak blant annet i Kirkenes, Tromsø, Stokmarknes, Oslo, Sarpsborg, Stavanger, Haugesund og Førde, samt i Danmark. I tillegg har vi løst interessante helseoppdrag for flere kommuner og private oppdragsgivere. Høsten 2010 startet oppdraget med å bistå OUS i å lage en samlet arealutviklingsplan. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med NSWAP arkitekter. Arealutviklingsplan 2025 består i hovedsak av tre deler 1. En beskrivelse av dagens aktivitet og bygningsmasse ved Oslo universitetssykehus (tidligere Aker, Rikshospitalet/Radiumhospitalet og Ullevål) 2. Et blikk i den medisinske krystallkulen (som oftere kalles epidemiologi, demografi, realvekst, omlegginger, effektivisering, effekt av samhandlingsreformen og strategiske valg) for å kunne mene noe om hvor stort sykehuset vil være i Forslag til hvordan morgendagens Oslo universitetssykehus skal se ut. Planen er ment å bidra til å Definere en bygningsmessig ramme som fagene nå vil kunne utvikle sine planer og strategier innenfor Bidra til at Oslo universitetssykehus klarer å svare ut sin oppgave som lokal-/område-/region- og landssykehus Knytte OUS tettere sammen med Universitetet i Oslo og Oslo Kommune i et felles løft for delt kunnskap og verdiskaping gjennom Campus Oslo Bidra til at det blir litt lettere å være syk og litt lettere å være ansatt i Oslo universitetssykehus i tiden fremover. Arealutviklingsplan 2025 belyser tre scenarier for framtidig utvikling av OUS:

11 1. Samle all virksomhet (utenom DPS) på en tomt. Dette anslås å gi en investeringskostnad på rundt 30 mrd kr, og er både av investeringsmessige og tomtemessige grunner vurdert som et lite realistisk scenario. 2. Samle all virksomhet (utenom DPS) på to tomter, dvs. knyttet til Rikshospitalet og Ullevål. Dette anslås å gi en investeringskostnad på rundt 22 mrd kr. Scenariet inneholder en samling av dagens Radiumhospital og Rikshospitalet som har vist seg svært krevende tomtemessig og byutviklingsmessig, og vil derfor måtte ta relativt mange år å forberede før en eventuell byggesak kan gjennomføres. Men faglig ses dette scenariet på som ønskelig å kunne realisere. 3. Samle all virksomhet (utenom DPS) i hovedsak på tre tomter, dvs. knyttet til Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål. Dette anslås å gi en investeringskostnad på rundt 17 mrd kr. Scenariet innebærer en betydelig nybyggandel kombinert med oppgradering på Ullevål for å utvikle det framtidige storbysykehuset der. Radiumhospitalet oppgraderes og Rikshospitalet får en begrenset utbygging. For psykisk helse og avhengighet er det beskrevet to hovedscenarier; 1. Samling av alt (utenom DPS) på Ullevål (jf scenario 1 ovenfor). 2. Deling der noe aktivitet er lokalisert ved Gaustad sykehus (bl.a. sikkerhetsplasser) og noe aktivitet er lokalisert på Ullevål (jf. scenario 2 og 3 ovenfor). Mange har bidratt i prosessen med å få fram planen: medvirkningsgrupper fra sykehuset, tillitsvalgte, verneombud, brukerutvalg, Universitetet i Oslo, Oslo Kommune, Riksantikvar, Byantikvar, Plan- og Bygningsetaten, Helse Sør-Øst, og ikke minst de flere enn 2000 fagfolkene ved OUS som har lest, diskutert og kommentert Arealutviklingsplanen på OUS sitt intranett. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 11 Ullevål sykehus 2025

12 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 12 Effektivisering av eiendomsforvaltningen ved UiO Universitetet i Oslo er Norges eldste og største utdanningsinstitusjon, med studenter og ansatte som brukere av alt fra verneverdige bygninger fra 1830-årene til de mest moderne arealer. Teknisk avdeling ved UiO har ansvaret for at kjernevirksomheten får sine arealbehov dekket. Med mer enn 100 bygninger på til sammen over kvadratmeter, og en virksomhet i stadig endring og med behov for fornyelse, er dette en krevende oppgave. Det er avgjørende med gode arbeidsrutiner og effektive støtteverktøy. Med bakgrunn i ønsket om å effektivisere oppfølgingen av brukerne og tilby bedre tjenester, har Teknisk avdeling gjennomgått arbeidsrutinene innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiOs bygningsmasse (FDVU). Kartleggingsarbeidet har hatt spesielt fokus på systemstøtte og systemsanering i forbindelse med dataverktøy som anvendes til planlegging og gjennomføring. OptioFM har bistått UiO ved å lede kartleggingsprosessen, og har bidratt til å identifisere forbedringspotensialet i UiOs FDVU-arbeid. Prosessen resulterte i en beslutning om å gå til anskaffelse av et FDVU-system, og dannet grunnlaget for kravspesifikasjonen. Universitetet er nå godt i gang med innføringen av FDVU-systemet Xpand, et arbeid som vil pågå fram til sommeren OptioFM har prosjektledelsen og styrer en bredt sammensatt prosjektgruppe på tvers av brukeravdelinger, med god forankring i ledelsen. Det forventes resultater i form av betydelige rasjonaliseringsgevinster og økt kvalitet i eiendomsforvaltningsarbeidet. Systemet skal blant annet forenkle administrasjonen av internhusleie, innleie av arealer og utleie av forskerboliger. Det vil bli brukt til planlegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver, både i bygninger, tekniske installasjoner og skjøtsel utenomhus. Videre vil systemet gjøre det lettere å melde fra om feil og servicebehov fra brukernes side, og sørge for å gjøre nødvendig teknisk dokumentasjon enklere tilgjengelig for medarbeidere i Teknisk avdeling. Flere av dagens dataløsninger vil bli overflødige, og FDVU-systemet skal integreres med tilgrensede løsninger. Resultatet fra det forutgående kartleggingsarbeidet har også blitt et nyttig verktøy ved innføringen av FDVU-systemet. Mange av beslutningene omkring framtidige arbeidsprosesser er allerede tatt, noe som gjør at det kan jobbes målrettet med implementeringen, uten forsinkelser. Kartleggingen identifiserte i tillegg flere andre innsatsfaktorer som ikke er direkte knyttet til FDV-systemet, men som også er nødvendig for en vellykket systemimplementering. Foto: Anders Lien /UiO

13 Prosjektlederskolen OptioFM OEC Consulting Prosjektlederskolen Hospitalitet Prosjektlederskolen er OEC Gruppens arena for kompetanseutvikling. Prosjektlederskolen baserer seg på OEC Gruppens modell for prosjektarbeid en modell som utvikles og vedlikeholdes med utgangspunkt i prosjekterfaring fra ulike bransjer. Høykompetente selskaper i OEC Gruppen bidrar til å sikre at prosjekter ivaretar det beste for bransjer som olje og gass, industri og fornybar energi, sykehus, helse og omsorg samt bygg og eiendom for øvrig. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 13 Prosjektlederskolen avholdt sin første samling Prosjektet som arbeidsform i mars 2012 med 59 deltakere. Samlingen ga en overordnet innføring i hvordan arbeid i prosjekt skiller seg fra arbeid i linjeorganisasjoner. I tillegg gikk man gjennom sentrale begreper og fokuspunkter i et prosjekt. Prosjektlederskolen legger opp til en blanding av presentasjon og dialog mellom deltakere og kursholdere. Vi vet at mange kursdeltakere besitter stor kompetanse og erfaring som kan komplettere og utvide kursholderens presentasjon. Gjennom å invitere til dialog gjøres kurset bedre og mer interessant. Kursformen ble godt mottatt av kursdeltakerne og vi fikk mange gode presiseringer og diskusjoner i løpet av samlingen. Likevel kom det tydelig fram av diskusjonene som gikk i salen, at de kommende kursene som vil ta for seg mer spesifikke deler av prosjektledelse og de enkelte prosjektstyringsfagene, vil være nyttig. Tilbakemeldingene fra Prosjektet som arbeidsform var bra og Prosjektlederskolen har fått en god start. Etter første samling er vi trygge på at Prosjektlederskolen vil møte de krav og forventninger som stilles fra OEC Gruppens ledelse, medarbeidere og etter hvert også fra våre kunder og samarbeidspartnere. Prosjektmodellen med tilhørende maler og verktøy, utvikles kontinuerlig gjennom erfaringer og kompetanseutvikling i OEC Gruppens felles kompetanseforum. Et kursprogram etableres årlig for å sikre at våre medarbeidere holdes oppdatert innen relevante fagområder og med tanke på OEC Gruppens overordnede filosofi for kunde- og prosjekttilnærming. For å øke den gjensidige forståelsen for prosjektgjennomføring er det et mål at våre kunder kan delta og bidra i Prosjektlederskolen. Vi kan også tilby skreddersydde kurs tilpasset kunders ønsker og behov. Våre kunder skal føle seg trygge på at OEC Gruppens kompetanse er oppdatert og til å stole på. Prosjektlederskolen tilbyr: Prosjektlederopplæring Spesialistkurs Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å vite mer om OEC Gruppens prosjektlederskole.

14 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 14 Årsberetning for 2011 VIRKSOMHETEN OEC Gruppen består nå av morselskapet OEC Consulting AS og datterselskapene Hospitalitet AS, OEC Sør AS, OptioFM AS og OEC Consulting Midt-Norge AS. Sistnevnte selskap ble etablert i januar OEC Consulting har som formål å skape merverdier for oppdragsgivere som ønsker å gjennomføre investeringsprosjekter og/eller utvikle og forbedre sin virksomhet. Hospitalitet AS er ledende i Norge på funksjonsplanlegging, programmering og prosjektledelse av sykehus og andre avanserte, helserelaterte bygg. OEC Sør AS og OEC Consulting Midt Norge AS markedsfører og selger gruppens tjenester i henholdsvis Agder fylkene og Midt-Norge. OptioFM AS er et av landets ledende selskaper innen utvikling og optimalisering av FDVU tjenester. Selskapene har kontorer i Bærum, Mandal, Trondheim og Oslo. 74 % av gruppens omsetning i 2011 kom fra landbaserte prosjekter, de resterende 26 % fra olje- og gassmarkedet. ANSATTE, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Pr hadde OEC Gruppen i alt 97 medarbeidere. Antallet kvinner i OEC Gruppen har i løpet av året økt fra 25 til 28. OEC ønsker å legge til rette for likestilling, og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Etter styrets mening har OEC Gruppen et godt arbeidsmiljø. OEC Gruppen driver ikke virksomhet som kan bidra til forurensning av det ytre miljø. Sykefraværet i gruppen har vært stabilt lavt også i 2011 og var på 1,1 % av total arbeidstid. Totalt utgjør dette til sammen 220 fraværsdager. Det har ikke forekommet skader eller ulykker i OEC Gruppen i ÅRSRESULTAT OEC Gruppen hadde i 2011 en omsetning på kr Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på kr Til sammenligning var overskuddet etter skatt for 2010 på kr Selskapene i OEC Gruppen har gjennom hele året hatt god likviditet. Styret foreslår at overskuddet i morselskapet disponeres slik: Overført fond til vurderingsforskjeller kr Overført til annen egenkapital kr Avsatt til utbytte kr Sum kr Det er styrets oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I henhold til regnskapslovens 3-3a er regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift. UTSIKTER FOR 2012 Selskapene i OEC Gruppen har hatt full beskjeftigelse de to første månedene av året. Det er fremdeles en høy etterspørsel etter selskapets tjenester innen alle markedsområdene. I løpet av årets to første måneder er det ansatt to nye medarbeidere i morselskapet og fire totalt i konsernet. Alle er fast ansatte. Selskapet har flere rammeavtaler med store offentlige utbyggere, som har et stort behov for prosjektledelseshjelp i årene som kommer. Det er også ventet en positiv utvikling innen olje og gass markedet fremover. På grunn av flere ansatte og høy etterspørsel forventes det at både omsetningen og resultatet i 2012 vil være høyere enn i Lysaker, 10. mai 2012 Knut Eckhoff Styreleder (sign.) Sten Bennetter Styremedlem (sign.) Knut Hegge Daglig leder (sign.) Øystein E. Johansen Styremedlem (sign.) Thorbjørn Slaaen Styremedlem (sign.) Lise I. Børsum Styremedlem (sign.) Eli Andersen Styremedlem (sign.) Morten Gregertsen Styremedlem (sign.) Morselskapet OEC Consulting AS hadde i 2011 en omsetning på kr Overskuddet etter skatt var på kr mot kr i 2010.

15 Resultatregnskap OEC Consulting AS OEC Gruppen Salgsinntekter Sum Driftsinntekter Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side Innleiet konsulentbistand Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selsk Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Disponering av årsresultat: Overført fond for vurderingsforskjeller Overført annen egenkapital Avsatt til utbytte Sum disponert

16 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 16 Balanse OEC Consulting AS OEC Gruppen EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvider Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 OEC Consulting AS OEC Gruppen EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 17 Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld - - Gjeld til kreditinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 18 Olje og gass Oljeselskap offshore utbygging: Statoil/Hydro (Statfjord B og C, Snorre, Gullfaks A og B - kranutskiftninger / anskaffelser, Skirne Byggve, Oseberg Sør, Fram Vest, Njord Bravo, Heimdal, Tyrihans, Kristin, Troll A, rammeavtaler subsea), Aker Solutions (Arkutun-Dagi, Hebron), Dong Energy (Siri), Lundin/Edvard Grieg, Det norske oljeselskap/ Draupne Oljeselskap landbasert utbygging: Statoil/Hydro (Kårstø - anskaffelser, Ormen Lange, Sture, CO2-fangst) Oljeselskap tidlig fase: Bayerngas, VNG, RWE Dea Totalkontrakter: Hebron, Eldfisk 2/7, Sakhalin Redere FPSO: BW Offshore, Höegh LNG, Fred Olsen Production, Golar LNG Energy Leverandører subsea: Aker Solutions, FMC Leverandører boreutstyr: National Oilwell Varco, TTS Energy Leverandører decommissioning: AF Decom Bygg og eiendom Kulturbygg: Statsbygg: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Den Norske Opera og Ája samisk senter, Oslo kommune: Schous kulturbryggeri Idrettsanlegg: Oslo kommune: Tøyenbadet Forsvarsanlegg: Forsvarsbygg: Utbyggings-prosjektet, Region Indre Troms, Sola og Akershus festning Universitet og høyskoler: Statbygg: NHH, UiO Domus Media og Samisk vitenskapsbygg Skoler: Undervisningsbygg: Hauketo skole, Marienlyst skole, Rommen skole, Sandaker skole, Voksen skole Hotell og resort: Radisson SAS Fredrikstad, Estatia Resort Norefjell Kontorbygg: Rom Eiendom: Schweigaardsgate 21 og 23, Union Eiendom: Papirbredden og NAV i Drammen, Entra Eiendom: Papirbredden II, FMC Kongsberg, Statsbygg: Regjeringskvartalet Boliger: Selvaag: Løren, Union Eiendom og Tjuvholmen Kjøpsentre og butikker: Asplin Ramm: Vulkan, IKEA: Furuset, Union Brygge: Kvartal 10 Lager og distribusjonsanlegg: Logistikk 2000 Posten Norge, Lidl Norge sentrallager, Asko Øst sentrallager Samferdsel: Oslo kommune: T-baneringen, Avinor: Stavanger Lufthavn Sola Tilstandsvurdering, drift- og vedlikeholdsplanlegging: Undervisningsbygg, Bydrift Svalbard Kravspesifikasjon: Undervisningsbygg, Oslo kommune (felles kravspesifikasjon) Industri og fornybar energi Fesil Sunergy: anskaffelser tidligfase nytt anlegg solcelleproduksjon, Jernbaneverket: Rammeavtale prosjektstyring, n3pharma: anskaffelser nytt anlegg Omega3-produksjon, Oslo kommune: EGE 2010, Forbrenningsanlegg, optisk utsorterings-anlegg og biogassanlegg, Oslo kommune: Midgardsormen (avløpssystem), Troms Kraft: Fakken vindpark, Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF: Prosjektledelse av renseanlegg til Longyear Energiverk Strategi og utvikling Avinor: Kvalitetsikringssystem for utbyggingsprosjekter, Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF: Internkontrollsystem og Beredskapsplan Longyear Energiverk, Entra: Eiendomsutvikling, Helitrans: Innleid leder under restrukturering, Hydro: Forbedringsprosesser innen anskaffelse, RWE Dea Norge: Prosedyre for anskaffelse, Stiftelsen PFI: Analyse av verdiskapingseffekt fra FoU investeringer i norsk treforedling, Generelt: støtte til investorer ved vurdering av investeringer og nye oppkjøp Helse Helsebygg: Oslo universitetssykehus, Nytt Østfoldsykehus, Nye Molde sykehus, Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrien i Vestfold, Vestre Viken, Nordlandssykehuset Vesterålen, Nye Kirkenes sykehus, Universitetssykehuset Nord- Norge, Helse Fonna HF, Sykehuset Innlandet HF, Omsorgsbygg Sykehus i Danmark: Det Nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup), Region Hovedstaden, Region Sjælland/ Sygehus Nord, Gentofte Hospital Sykehus i Sverige: Nya Karolinska sjukhuset FDV Omsorgsbygg Oslo KF, Universitetet i Oslo, Politiets Data- og Materielltjeneste, Aspelin Ramm, Fredrikstad kommune, Boligbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Lovisenberg Eiendom, Statens Fastighetsverk, Eiendom og byfornyelsesetaten, Forsvarsbygg, Lindås kommune, Riksrevisjonen, NTNU, ICA Eiendom, Reinertsen

19 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 19

20 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 20 OEC Gruppen OEC Consulting AS Lysaker torg 25, N-1366 Lysaker Telefon: OEC Consulting Midt-Norge AS Innherredsveien 7, inngang B N-7014 Trondheim Telefon: OEC Sør AS Store Elvegate Postboks 216, N-4503 Mandal Telefon: Hospitalitet AS Lysaker torg 25, N-1366 Lysaker Telefon: OptioFM AS Kjelsåsveien 114 Postboks 195, N-0491 Oslo Telefon: Vi gjør det kompliserte enklere

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer