Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1. OEC Gruppen TM ÅRSRAPPORT. Vi gjør det kompliserte enklere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1. OEC Gruppen TM ÅRSRAPPORT. Vi gjør det kompliserte enklere"

Transkript

1 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1 OEC Gruppen TM 2011 ÅRSRAPPORT Vi gjør det kompliserte enklere

2 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 2 Oslo: Schweigaardsgate 21 og 23 Svalbard:Longyear Energiverk (Foto: Mari Tefre) Oslo: Tullinkvartalet Bergen: Odontologibygget, UiO Oslo: Norsk Medisinaldepot Klemetsrud: EGE 2011 Vannøya: Fakken vindpark Oslo: Nationalmuseum (Ill. MIR kommunikasjon / Statsbygg) Kalnes: Østfold sykehus Nordsjøen: Statfjord C (Foto: Svein Engelsvold) Danmark: Det Nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Oslo: Domus Media (Foto: Ivan Brodey / Statsbygg) Nordsjøen: Trolll A (Foto: Marit Hommedal / Statoil) Universitetet i Oslo: Effektivisering av eiendomsforvaltning

3 OEC Gruppen OEC Gruppen er en tverrfaglig gruppering av selskaper som innen markedsområdene olje og gass, bygg og eiendom, industri og fornybar energi, strategi og utvikling, helse og FDV er en ledende leverandør av: Ledelse, planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter Optimalisering av virksomhetsprosesser innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom Strategisk rådgivning og forbedringsprosesser OEC Gruppen består av følgende selskap: OEC Consulting OEC Consulting er morselskapet i Gruppen. Prosjektledelse og teknisk/ administrativ kompetanse innen hovedområdene olje og gass, bygg og eiendom, industri og fornybar energi samt strategi og utvikling. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 3 I dag er vi ca. 110 ansatte og er i sterk vekst. I løpet av 2011 har vi etablert oss innen samferdselssektoren hvor vi nå arbeider med prosjektstyring og kvalitetsrådgivning. Internt har vi etablert Prosjektlederskolen som skal bidra til videre oppbygging av vår felles kompetanse i gruppen. Våre oppdrag spenner fra kortvarige utredninger og kvalitetsrevisjoner til større prosjektledelsesoppdrag over flere år. Vi tilbyr komplette team så vel som enkeltpersoner. Et utvalg av oppdrag OEC Gruppen i 2011 var involvert i, er presentert på etterfølgende sider. Sykefravær: 1,1 % Daglig leder OEC Consulting Midt-Norge Lokalkontor i Trondheim som dekker Midt-Norge med samme tjenestespekter som OEC Consulting. OEC Sør Lokalkontor i Mandal som dekker Agder-fylkene med samme tjenestespekter som OEC Consulting. Hospitalitet Behovsanalyser, funksjonsprogrammering, lønnsomhetsvurderinger, organisasjonsrådgivning og ledelse av byggeprosjekter innen helsesektoren. OptioFM Spesialister innen optimalisering av forvaltning, drift og vedlikehold innen eiendom, bygg og anlegg. Gjennomsnitts alder: 48 år Ansiennitet: 6,5 år Turnover: 5,1 %

4 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 4 OEC Gruppen i Midt-Norge Analyse av verdien og effekter av FoU-virksomheten i norsk treforedlingsindustri i perioden Papir- og Fiberinstituttet AS, PFI, har gjennomført i størrelsesorden 45 forskningsprosjekter i løpet av de siste 15 årene. Prosjektene har hatt aktiv deltakelse fra norsk treforedlingsindustri, og har vært finansiert i samarbeid mellom industrien selv og Norsk Forskningsråd. OEC Consulting Midt- Norge har i samarbeid med rådgivningsselskapet Impello Management AS i Trondheim, gjennomført en analyse og vurdering av kvalitativ og kvantitativ verdiskaping som er generert fra denne forskningsvirksomheten, gjennom en grundig gjennomgang av et representativt utvalg av de gjennomførte prosjektene. Resultatet er presentert og overlevert oppdragsgiver, som var Stiftelsen PFI, i form av en fyldig rapport og presentasjon. OEC Consulting Midt-Norge AS ble etablert og operativt fra , og opererer fra kontorer sentralt i Trondheim. Selskapet er eid 60 % av OEC Consulting AS og 40 % av medarbeiderne i selskapet. OEC Consulting Midt-Norge har som målsetting å betjene region Midt-Norge med kompetanse og tjenester innenfor morselskapets definerte markedsområder. Ved utgangen av 2011 har selskapet 2 medarbeidere. Midt-Norge, og i sær Trondheim, preges i øyeblikket av mange og store eiendoms- og infrastrukturprosjekter. OEC Consulting Midt-Norge har i sitt oppstartsår vunnet prosjektlederoppdrag innenfor sentrale infrastrukturprosjekter i Trondheim sentrum. Disse prosjektene er videreført i Trondheim er den av våre store byer som opplever størst tilvekst i øyeblikket, noe som underbygger behovet for ytterligere utbygginger. Selskapet har store ambisjoner om å vokse slik at vi har kapasitet til å kunne levere tjenester til disse aktivitetene i tiden som kommer. Vi har lykkes med å etablere betydelige virksomheter og selskaper i vår kundeportefølje, både innenfor prosjektledelse av større byggeprosjekter og innenfor strategisk rådgivning. Gjennom et stort antall tilbudsprosesser og annen markedsdeltakelse har vi bidratt til å synliggjøre selskapet og OEC Gruppen, og med det lagt et godt grunnlag for videre vekst og utvikling. Innleid leder OEC Consulting Midt-Norge utførte oppdrag som innleid administrerende direktør / rådgiver for et selskap innenfor fly- og helikoptermarkedet, Helitrans AS. Oppdraget ble utført under kontrakt med Impello Management AS. Oppdraget omfattet blant annet: daglig ledelse av selskapet gjennom en kritisk snuoperasjon, definisjon og igangsetting av handlingsplan for forbedring av selskapets inntjening, kvalifisering av ny permanent daglig leder og rådgiver for denne lederen i en overgangsperiode.

5 Entra Eiendom har over lengre tid hatt som målsetting å vitalisere kvartalet omkranset av Ring 1, Universitetsgaten og Kristian Augusts gate, heretter benevnt som Tullinkvartalet. Dette har bakgrunn i at kvartalet ikke har gjennomgått en helhetlig utvikling som det fortjener i forhold til beliggenhet. Kvartalet har med sin nærhet til nasjonal og lokal gatestruktur og naboskap til viktige monumentalbygg som Historisk museum og Nasjonalgalleriet, samt områder som Tullinløkka og Slottsparken, en viktig forutsetning for å kunne huse både nasjonale funksjoner og andre viktige samfunnsinstitusjoner. Entra eier i dag eiendommen Kristian Augusts gate 15, 21 og 23 og Universitetsgaten 7-9. Entra er i forhandlinger med store aktører med samfunnsmessig betydning for leie av lokaler i kvartalet. For å få plass til ønsket prosjekt på ca m2 herunder tårn på 24 etg., må betydelige deler av eksisterende bygningsmasse rives. Dette innbefatter også bevaringsverdige bygg. Entras plan er dog å beholde alle de toneangivende, viktige og bevaringsverdige byggene i kvartalet. En viktig målsetting er også å åpne opp og skape nye bygulv og gjennomganger for allmennheten i kvartalet som idag er helt lukket. Hele kvartalet skal omreguleres, og prosessen er startet med innsendelse av planinitiativ medio januar Milepeler i denne prosessen forventes å være innsendelse av planskisse ultimo 2012, og innsendelse av planforslag og søknad om rammetillatelse mars/april Plan- og søknadsprosess forventes å være godkjent november Tullinkvartalet sett fra Tullinløkka med Nasjonalgalleriet til høyre Prosessene med Plan- og bygningsetaten er allerede godt forankret, og Oslos politiske ledelse har vært godt informert under hele prosessen. Med bakgrunn i overnevnte planprosess forventes byggestart i desember 2013, og ferdigstillelses av prosjektet i årsskiftet 2016/17. Entra har etablert et eget selskap Tullinkvartalet AS som skal stå som eier av prosjektet. Tullinkvartalet AS er igjen et 100 % eiet datterselskap av Entra. OEC Consulting har siden medio 2010 bidratt med prosjektledertjenester for hele prosjektet. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 5 Tullinkvartalet

6 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 6 OEC Gruppen i Agder-fylkene OEC Sør AS ble etablert i 2006 for å dekke OEC sin virksomhet primært i Agder fylkene. De ansatte har årelang og inngående erfaring, og er i stand til å bidra med spisskompetanse til kundene våre. Det har hjulpet oss til å få en betydelig kundemasse til tross for vår størrelse. Siden oppstarten har selskapet hatt oppdrag innenfor ordinær industri, farmasi, høyteknologiske bedrifter og ikke minst i olje- og gass-sektoren som Sørlandet etter hvert er blitt så kjent for. Vi sørlendinger er vel kanskje mer kjent i Singapore og Houston enn i Oslo. National Oilwell Varco, Aker Solution og TTS Energy er de mest betydelige aktører i verden innen drilling og bidrar til en meget viktig del av eksporten her i sør. Når vi så legger til den betydelige prosessindustrien så figurerer Agderfylkene i toppsjiktet når det gjelder eksportandel pr. innbygger i Norge. Våre gamle maritime tradisjoner bidrar også til å holde kunnskapsnivået høyt. Spennet fra supply- og servicefartøyer for offshore sektoren og til Umoe Mandals konstruksjon og bygging av verdens raskeste militære fartøyer er stort, og gir mange utfordringer som vi er med å løse. Og ikke minst spennende ny design av oljeplattformer fra Sevan Marine gir grobunn for nye muligheter i den sørlige regionen av landet. Vi har også vært med på andre nyvinnende prosjekter med utspring fra bedrifter i regionen, som anlegg for oppdrett av hummer for Norsk Hummer og bygging av karbotermisk reaktor via Elkem Research. Reaktoren bidrar til å revolusjonere produksjonen av aluminium, både når det gjelder plassbehov og ikke minst miljø og energibesparelser. Vår mangeårige erfaring og kunnskap om kontrakter og innkjøp har gitt oss kunder som GE Healthcare, Etech Process (i dag WME) Fesil Sunergy og F&A Egeland. Den samme kunnskapen brakte oss til Tromsø hvor vi bidro til å få kontraktene til n3pharmas nye anlegg for fiskeolje på plass. Vi har også Statoil på vår kundeliste. OEC har fått godt fotfeste på Sørlandet, og vi tar mål av oss til å vokse godt i årene som kommer. Vi ønsker at flere bedrifter i vårt område vil ta i bruk OEC sin gjennomføringsmodell for prosjekter, som etter vår mening vil representere en betydelig besparelse og effektivitetsgevinst. Kombinasjonen av de ansattes eierskap og den nære kontakten og samarbeidet med våre kolleger i øst og nord gjør at vi også i fremtiden kan levere den kunnskap som våre kunder etterspør. Foto: Kai Nessler

7 Nytt Nasjonalmuseum Samfunnsmålsettingen: En bygningsløsning for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design skal i generasjoner fremover legge til rette for faglig forsvarlig sikring og bevaring av de nasjonalt viktige samlingene innenfor billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur og design. Bygningsløsningen skal videre legge til rette for en samlet og sjangerovergripende visning og formidling av et bredt spekter av visuell kunst til et nasjonalt og internasjonalt publikum, både med et historisk og samtidsorientert perspektiv. Bygningskomplekset skal fremstå som et profilert kulturbygg for Norge generelt og for sentrum av Oslo som landets hovedstad spesielt. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 7 Siste fase av arkitektanskaffelsen var konkurranse med forhandling mellom juryens tre utvalgte vinnere. OEC Consulting ble engasjert for å bistå med gjennomføring av konkurransen med utlysing, evaluering og forhandling og påfølgende inngåelse av kontrakt. Videre oppgaver var utlysing og anskaffelse av rådgivere. Vinner av arkitektkonkurransen med konseptet forum artis og arkitekt for prosjektet er Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbh. Utover de funksjonelle egenskapene ved bygget fremhevet juryen følgende med hensyn til konseptets plass i byen (Byplan): Det horisontale preget introduserer en skalaforskyvning i området som gir Nasjonalmuseet en egenart som medspiller i komposisjonen med Rådhuset og Akershus festning. Den lysende hallen, prosjektets dominerende visuelle element, bidrar til å gjøre museet til et monumentalbygg hvis eleganse nettopp ligger i at det er horisontalt i kontrast til områdets preg av vertikalitet. Prosjektet har en enkelhet som gir det store området stringens og verdighet. Museets enkle utrykk kontrasterer Etter gjennomført KS1 prosess, besluttet regjeringen å lokalisere nytt Nasjonalmuseum til Vetsbanetomten. Statsbygg fikk i 2009 opp- drag med å gjennomføre en internasjonal plan- og designkonkurranse med påfølgende forprosjekt og omregulering av Vestbanetomten. områdets visuelle mangfold. Illustrasjon: MIR AS / Statsbygg Rambøll Norge AS vant konkurransen om rådgiveroppdraget og Statsbyggs organisasjon for gjennomføring av skisse- og forprosjektet var etablert desember OEC er engasjert i roller som prosjekteringsledelse, prosjektstyring, kontraktstyring og fremdriftsstyring. Skisseprosjektet ble gjennomført i perioden januarmai Påfølgende forprosjekt gjennomføres i perioden august mars Etter at Statsbygg har ferdigstilt forprosjektet skal det gjennomføres en KS2 prosess. En mulig beslutning om bygging forventes tidligst ved behandlingen av statsbudsjettet for Ved oppstart av videre prosjektering januar 2013 ventes en mulig ferdigstilling av nytt Nasjonalmuseum i Nasjonalmuseet har en arealramme på m2. Bygget har høye miljøkrav med passivhusnivå. Den særegne Alabasthallen har interessante og uprøvde løsninger. Spesielle løsninger vurderes også for deler av ventilasjonsanlegget, for yttervegger og himlinger. Prosjektet har utfordringer i forhold til VEAS-tunnel og Operatunnelen som går under tomten. Tomten er lokalisert i et område med høy tilstrømming av mennesker og gir utfordringer med hensyn til logistikk og sikkerhet.

8 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 8 Luno Lundin Norway står foran sitt første større utbyggingsprosjekt som operatør på norsk sokkel. Plan for Utbygging og Drift ble sendt inn til myndighetene på nyåret, og de første kontraktene er allerede tildelt. Personell fra OEC Consulting har vært delaktig i det pågående studiearbeidet, innen kontraktsadministrasjon, innkjøp og teknisk ledelse. Personell fra OEC Consulting vil også være med når utbyggingsfasen skal igangsettes for alvor denne våren. Oljeproduksjon fra Luno-feltet vil etter gjeldende plan komme i gang sent på høsten i Luno-feltet (Produksjonslisens nr. 338) ble funnet av Lundin i november 2007 og ligger ca 180 km rett vest for Stavanger. Det er forventet at feltet vil produsere ca. 140 millioner fat olje i perioden Maksimal produksjonskapasitet er satt til fat olje per dag. Vanndybden på feltet er 109 meter. Luno-plattformen vil også bli forberedt for å ta imot og prosessere olje og gass fra nabofeltet Draupne. En avtale for dette er inngått mellom Lundin og Det norske, som er operatør på Draupnefeltet. består av et 125 meter høyt stål understell (Jacket) som skal stå fast på havbunnen. Vekten er i overkant av tonn. Oppå dette plasseres det så en 100 x 30 meter modul ramme. Denne er på ca tonn og skal holde oppe en prosessmodul på ca tonn og en kombinert fellesmodul på ca tonn for hjelpesystemer og boligkvarter med helikopterdekk. Mellom den nevnte fellesmodulen og prosessmodulen er det avsatt plass til å bore de nødvendige produksjons- og injeksjonsbrønnene. Lundin har leiet inn Rowan Stavanger, en såkalt jack-up rigg, til å bore brønnene. Riggen vil bli plassert ved siden av plattformen med boretårnet over stålunderstellet der det er plassert en forboringsramme for boring av brønnene. Per i dag er det planlagt å bore 11 produksjonsbrønner og 4 vanninjeksjonsbrønner. Bildet viser en modell av plattformen. Lundin Norway er et datterselskap av det svenskregistrerte selskapet Lundin Petroleum AB, mens hovedkontoret ligger i Geneve. De opererer på mange felt rundt om i verden, men aktivitetene på norsk sokkel er den største. Flere ulike utbyggingskonsepter har blitt vurdert i de tidligere faser av prosjektet. Valgt plattformsløsning

9 Midgardsormen Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, bygger Midgardsormen. Midgardsormen skal sikre kapasitet og kvalitet på et moderne avløpsanlegg som den omfattende byutviklingen i Bjørvika krever. Samtidig vil prosjektet gi betydelige miljøgevinster i nedre del av Akerselva og i Bjørvika. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 9 Midgardsormen er et avløpsanlegg som strekker seg fra Arkitekthøyskolen på Kuba, nedover i og langs Akerselva til Vaterland, under Grønland - sporområdet på Oslo S - Dronning Eufemias gate - Middelalderparken - Gamlebyen, gjennom Ekebergåsen til Bekkelaget renseanlegg, før den avsluttes på 50 meters dyp i Bekkelagsbassenget. I tillegg har den avgreninger til Jernbanetorget, Grev Wedelse plass og Sørenga. Bygging av Midgardsormen innebærer at det skal gjennomføres omfattende anleggsarbeider sentralt i Oslo. Prosjektet er utfordrende og sammensatt. Det benyttes dels tradisjonelle og godt kjente anleggsmetoder for bygging av Midgardsormen, og dels metoder som er lite benyttet i Norge. Det sprenges tunneler og bergrom i fjell. Det er etablert en dyp sjakt ved hjelp av sekantpeling. Det er benyttet mikrotunnelering for etablering av store rørledninger i løsmasser. Det benyttes rørpressing og styrt boring for etablering av mindre rør i løsmasser. Det bygges ledningsanlegg i åpne grøfter avstivet ved hjelp av spunt og grøftekasser. OEC Consulting har siden høsten 2008 bidratt med prosjektleder, delprosjektledere og prosjekteringsleder til Vann- og avløpsetatens prosjektorganisasjon. Prosjektet skal ferdigstilles medio Foto: VAV

10 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 10 Oslo universitetssykehus HF - Arealutviklingsplan 2025 Hospitalitet hadde en kraftig vekst gjennom hele 2011, og har 35 medarbeidere ved utgangen av året. Gjennom året har selskapet jobbet med oppdrag for helseforetak blant annet i Kirkenes, Tromsø, Stokmarknes, Oslo, Sarpsborg, Stavanger, Haugesund og Førde, samt i Danmark. I tillegg har vi løst interessante helseoppdrag for flere kommuner og private oppdragsgivere. Høsten 2010 startet oppdraget med å bistå OUS i å lage en samlet arealutviklingsplan. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med NSWAP arkitekter. Arealutviklingsplan 2025 består i hovedsak av tre deler 1. En beskrivelse av dagens aktivitet og bygningsmasse ved Oslo universitetssykehus (tidligere Aker, Rikshospitalet/Radiumhospitalet og Ullevål) 2. Et blikk i den medisinske krystallkulen (som oftere kalles epidemiologi, demografi, realvekst, omlegginger, effektivisering, effekt av samhandlingsreformen og strategiske valg) for å kunne mene noe om hvor stort sykehuset vil være i Forslag til hvordan morgendagens Oslo universitetssykehus skal se ut. Planen er ment å bidra til å Definere en bygningsmessig ramme som fagene nå vil kunne utvikle sine planer og strategier innenfor Bidra til at Oslo universitetssykehus klarer å svare ut sin oppgave som lokal-/område-/region- og landssykehus Knytte OUS tettere sammen med Universitetet i Oslo og Oslo Kommune i et felles løft for delt kunnskap og verdiskaping gjennom Campus Oslo Bidra til at det blir litt lettere å være syk og litt lettere å være ansatt i Oslo universitetssykehus i tiden fremover. Arealutviklingsplan 2025 belyser tre scenarier for framtidig utvikling av OUS:

11 1. Samle all virksomhet (utenom DPS) på en tomt. Dette anslås å gi en investeringskostnad på rundt 30 mrd kr, og er både av investeringsmessige og tomtemessige grunner vurdert som et lite realistisk scenario. 2. Samle all virksomhet (utenom DPS) på to tomter, dvs. knyttet til Rikshospitalet og Ullevål. Dette anslås å gi en investeringskostnad på rundt 22 mrd kr. Scenariet inneholder en samling av dagens Radiumhospital og Rikshospitalet som har vist seg svært krevende tomtemessig og byutviklingsmessig, og vil derfor måtte ta relativt mange år å forberede før en eventuell byggesak kan gjennomføres. Men faglig ses dette scenariet på som ønskelig å kunne realisere. 3. Samle all virksomhet (utenom DPS) i hovedsak på tre tomter, dvs. knyttet til Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål. Dette anslås å gi en investeringskostnad på rundt 17 mrd kr. Scenariet innebærer en betydelig nybyggandel kombinert med oppgradering på Ullevål for å utvikle det framtidige storbysykehuset der. Radiumhospitalet oppgraderes og Rikshospitalet får en begrenset utbygging. For psykisk helse og avhengighet er det beskrevet to hovedscenarier; 1. Samling av alt (utenom DPS) på Ullevål (jf scenario 1 ovenfor). 2. Deling der noe aktivitet er lokalisert ved Gaustad sykehus (bl.a. sikkerhetsplasser) og noe aktivitet er lokalisert på Ullevål (jf. scenario 2 og 3 ovenfor). Mange har bidratt i prosessen med å få fram planen: medvirkningsgrupper fra sykehuset, tillitsvalgte, verneombud, brukerutvalg, Universitetet i Oslo, Oslo Kommune, Riksantikvar, Byantikvar, Plan- og Bygningsetaten, Helse Sør-Øst, og ikke minst de flere enn 2000 fagfolkene ved OUS som har lest, diskutert og kommentert Arealutviklingsplanen på OUS sitt intranett. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 11 Ullevål sykehus 2025

12 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 12 Effektivisering av eiendomsforvaltningen ved UiO Universitetet i Oslo er Norges eldste og største utdanningsinstitusjon, med studenter og ansatte som brukere av alt fra verneverdige bygninger fra 1830-årene til de mest moderne arealer. Teknisk avdeling ved UiO har ansvaret for at kjernevirksomheten får sine arealbehov dekket. Med mer enn 100 bygninger på til sammen over kvadratmeter, og en virksomhet i stadig endring og med behov for fornyelse, er dette en krevende oppgave. Det er avgjørende med gode arbeidsrutiner og effektive støtteverktøy. Med bakgrunn i ønsket om å effektivisere oppfølgingen av brukerne og tilby bedre tjenester, har Teknisk avdeling gjennomgått arbeidsrutinene innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiOs bygningsmasse (FDVU). Kartleggingsarbeidet har hatt spesielt fokus på systemstøtte og systemsanering i forbindelse med dataverktøy som anvendes til planlegging og gjennomføring. OptioFM har bistått UiO ved å lede kartleggingsprosessen, og har bidratt til å identifisere forbedringspotensialet i UiOs FDVU-arbeid. Prosessen resulterte i en beslutning om å gå til anskaffelse av et FDVU-system, og dannet grunnlaget for kravspesifikasjonen. Universitetet er nå godt i gang med innføringen av FDVU-systemet Xpand, et arbeid som vil pågå fram til sommeren OptioFM har prosjektledelsen og styrer en bredt sammensatt prosjektgruppe på tvers av brukeravdelinger, med god forankring i ledelsen. Det forventes resultater i form av betydelige rasjonaliseringsgevinster og økt kvalitet i eiendomsforvaltningsarbeidet. Systemet skal blant annet forenkle administrasjonen av internhusleie, innleie av arealer og utleie av forskerboliger. Det vil bli brukt til planlegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver, både i bygninger, tekniske installasjoner og skjøtsel utenomhus. Videre vil systemet gjøre det lettere å melde fra om feil og servicebehov fra brukernes side, og sørge for å gjøre nødvendig teknisk dokumentasjon enklere tilgjengelig for medarbeidere i Teknisk avdeling. Flere av dagens dataløsninger vil bli overflødige, og FDVU-systemet skal integreres med tilgrensede løsninger. Resultatet fra det forutgående kartleggingsarbeidet har også blitt et nyttig verktøy ved innføringen av FDVU-systemet. Mange av beslutningene omkring framtidige arbeidsprosesser er allerede tatt, noe som gjør at det kan jobbes målrettet med implementeringen, uten forsinkelser. Kartleggingen identifiserte i tillegg flere andre innsatsfaktorer som ikke er direkte knyttet til FDV-systemet, men som også er nødvendig for en vellykket systemimplementering. Foto: Anders Lien /UiO

13 Prosjektlederskolen OptioFM OEC Consulting Prosjektlederskolen Hospitalitet Prosjektlederskolen er OEC Gruppens arena for kompetanseutvikling. Prosjektlederskolen baserer seg på OEC Gruppens modell for prosjektarbeid en modell som utvikles og vedlikeholdes med utgangspunkt i prosjekterfaring fra ulike bransjer. Høykompetente selskaper i OEC Gruppen bidrar til å sikre at prosjekter ivaretar det beste for bransjer som olje og gass, industri og fornybar energi, sykehus, helse og omsorg samt bygg og eiendom for øvrig. Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 13 Prosjektlederskolen avholdt sin første samling Prosjektet som arbeidsform i mars 2012 med 59 deltakere. Samlingen ga en overordnet innføring i hvordan arbeid i prosjekt skiller seg fra arbeid i linjeorganisasjoner. I tillegg gikk man gjennom sentrale begreper og fokuspunkter i et prosjekt. Prosjektlederskolen legger opp til en blanding av presentasjon og dialog mellom deltakere og kursholdere. Vi vet at mange kursdeltakere besitter stor kompetanse og erfaring som kan komplettere og utvide kursholderens presentasjon. Gjennom å invitere til dialog gjøres kurset bedre og mer interessant. Kursformen ble godt mottatt av kursdeltakerne og vi fikk mange gode presiseringer og diskusjoner i løpet av samlingen. Likevel kom det tydelig fram av diskusjonene som gikk i salen, at de kommende kursene som vil ta for seg mer spesifikke deler av prosjektledelse og de enkelte prosjektstyringsfagene, vil være nyttig. Tilbakemeldingene fra Prosjektet som arbeidsform var bra og Prosjektlederskolen har fått en god start. Etter første samling er vi trygge på at Prosjektlederskolen vil møte de krav og forventninger som stilles fra OEC Gruppens ledelse, medarbeidere og etter hvert også fra våre kunder og samarbeidspartnere. Prosjektmodellen med tilhørende maler og verktøy, utvikles kontinuerlig gjennom erfaringer og kompetanseutvikling i OEC Gruppens felles kompetanseforum. Et kursprogram etableres årlig for å sikre at våre medarbeidere holdes oppdatert innen relevante fagområder og med tanke på OEC Gruppens overordnede filosofi for kunde- og prosjekttilnærming. For å øke den gjensidige forståelsen for prosjektgjennomføring er det et mål at våre kunder kan delta og bidra i Prosjektlederskolen. Vi kan også tilby skreddersydde kurs tilpasset kunders ønsker og behov. Våre kunder skal føle seg trygge på at OEC Gruppens kompetanse er oppdatert og til å stole på. Prosjektlederskolen tilbyr: Prosjektlederopplæring Spesialistkurs Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å vite mer om OEC Gruppens prosjektlederskole.

14 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 14 Årsberetning for 2011 VIRKSOMHETEN OEC Gruppen består nå av morselskapet OEC Consulting AS og datterselskapene Hospitalitet AS, OEC Sør AS, OptioFM AS og OEC Consulting Midt-Norge AS. Sistnevnte selskap ble etablert i januar OEC Consulting har som formål å skape merverdier for oppdragsgivere som ønsker å gjennomføre investeringsprosjekter og/eller utvikle og forbedre sin virksomhet. Hospitalitet AS er ledende i Norge på funksjonsplanlegging, programmering og prosjektledelse av sykehus og andre avanserte, helserelaterte bygg. OEC Sør AS og OEC Consulting Midt Norge AS markedsfører og selger gruppens tjenester i henholdsvis Agder fylkene og Midt-Norge. OptioFM AS er et av landets ledende selskaper innen utvikling og optimalisering av FDVU tjenester. Selskapene har kontorer i Bærum, Mandal, Trondheim og Oslo. 74 % av gruppens omsetning i 2011 kom fra landbaserte prosjekter, de resterende 26 % fra olje- og gassmarkedet. ANSATTE, ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Pr hadde OEC Gruppen i alt 97 medarbeidere. Antallet kvinner i OEC Gruppen har i løpet av året økt fra 25 til 28. OEC ønsker å legge til rette for likestilling, og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Etter styrets mening har OEC Gruppen et godt arbeidsmiljø. OEC Gruppen driver ikke virksomhet som kan bidra til forurensning av det ytre miljø. Sykefraværet i gruppen har vært stabilt lavt også i 2011 og var på 1,1 % av total arbeidstid. Totalt utgjør dette til sammen 220 fraværsdager. Det har ikke forekommet skader eller ulykker i OEC Gruppen i ÅRSRESULTAT OEC Gruppen hadde i 2011 en omsetning på kr Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på kr Til sammenligning var overskuddet etter skatt for 2010 på kr Selskapene i OEC Gruppen har gjennom hele året hatt god likviditet. Styret foreslår at overskuddet i morselskapet disponeres slik: Overført fond til vurderingsforskjeller kr Overført til annen egenkapital kr Avsatt til utbytte kr Sum kr Det er styrets oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I henhold til regnskapslovens 3-3a er regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift. UTSIKTER FOR 2012 Selskapene i OEC Gruppen har hatt full beskjeftigelse de to første månedene av året. Det er fremdeles en høy etterspørsel etter selskapets tjenester innen alle markedsområdene. I løpet av årets to første måneder er det ansatt to nye medarbeidere i morselskapet og fire totalt i konsernet. Alle er fast ansatte. Selskapet har flere rammeavtaler med store offentlige utbyggere, som har et stort behov for prosjektledelseshjelp i årene som kommer. Det er også ventet en positiv utvikling innen olje og gass markedet fremover. På grunn av flere ansatte og høy etterspørsel forventes det at både omsetningen og resultatet i 2012 vil være høyere enn i Lysaker, 10. mai 2012 Knut Eckhoff Styreleder (sign.) Sten Bennetter Styremedlem (sign.) Knut Hegge Daglig leder (sign.) Øystein E. Johansen Styremedlem (sign.) Thorbjørn Slaaen Styremedlem (sign.) Lise I. Børsum Styremedlem (sign.) Eli Andersen Styremedlem (sign.) Morten Gregertsen Styremedlem (sign.) Morselskapet OEC Consulting AS hadde i 2011 en omsetning på kr Overskuddet etter skatt var på kr mot kr i 2010.

15 Resultatregnskap OEC Consulting AS OEC Gruppen Salgsinntekter Sum Driftsinntekter Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side Innleiet konsulentbistand Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selsk Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Disponering av årsresultat: Overført fond for vurderingsforskjeller Overført annen egenkapital Avsatt til utbytte Sum disponert

16 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 16 Balanse OEC Consulting AS OEC Gruppen EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvider Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 OEC Consulting AS OEC Gruppen EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 17 Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld - - Gjeld til kreditinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 18 Olje og gass Oljeselskap offshore utbygging: Statoil/Hydro (Statfjord B og C, Snorre, Gullfaks A og B - kranutskiftninger / anskaffelser, Skirne Byggve, Oseberg Sør, Fram Vest, Njord Bravo, Heimdal, Tyrihans, Kristin, Troll A, rammeavtaler subsea), Aker Solutions (Arkutun-Dagi, Hebron), Dong Energy (Siri), Lundin/Edvard Grieg, Det norske oljeselskap/ Draupne Oljeselskap landbasert utbygging: Statoil/Hydro (Kårstø - anskaffelser, Ormen Lange, Sture, CO2-fangst) Oljeselskap tidlig fase: Bayerngas, VNG, RWE Dea Totalkontrakter: Hebron, Eldfisk 2/7, Sakhalin Redere FPSO: BW Offshore, Höegh LNG, Fred Olsen Production, Golar LNG Energy Leverandører subsea: Aker Solutions, FMC Leverandører boreutstyr: National Oilwell Varco, TTS Energy Leverandører decommissioning: AF Decom Bygg og eiendom Kulturbygg: Statsbygg: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Den Norske Opera og Ája samisk senter, Oslo kommune: Schous kulturbryggeri Idrettsanlegg: Oslo kommune: Tøyenbadet Forsvarsanlegg: Forsvarsbygg: Utbyggings-prosjektet, Region Indre Troms, Sola og Akershus festning Universitet og høyskoler: Statbygg: NHH, UiO Domus Media og Samisk vitenskapsbygg Skoler: Undervisningsbygg: Hauketo skole, Marienlyst skole, Rommen skole, Sandaker skole, Voksen skole Hotell og resort: Radisson SAS Fredrikstad, Estatia Resort Norefjell Kontorbygg: Rom Eiendom: Schweigaardsgate 21 og 23, Union Eiendom: Papirbredden og NAV i Drammen, Entra Eiendom: Papirbredden II, FMC Kongsberg, Statsbygg: Regjeringskvartalet Boliger: Selvaag: Løren, Union Eiendom og Tjuvholmen Kjøpsentre og butikker: Asplin Ramm: Vulkan, IKEA: Furuset, Union Brygge: Kvartal 10 Lager og distribusjonsanlegg: Logistikk 2000 Posten Norge, Lidl Norge sentrallager, Asko Øst sentrallager Samferdsel: Oslo kommune: T-baneringen, Avinor: Stavanger Lufthavn Sola Tilstandsvurdering, drift- og vedlikeholdsplanlegging: Undervisningsbygg, Bydrift Svalbard Kravspesifikasjon: Undervisningsbygg, Oslo kommune (felles kravspesifikasjon) Industri og fornybar energi Fesil Sunergy: anskaffelser tidligfase nytt anlegg solcelleproduksjon, Jernbaneverket: Rammeavtale prosjektstyring, n3pharma: anskaffelser nytt anlegg Omega3-produksjon, Oslo kommune: EGE 2010, Forbrenningsanlegg, optisk utsorterings-anlegg og biogassanlegg, Oslo kommune: Midgardsormen (avløpssystem), Troms Kraft: Fakken vindpark, Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF: Prosjektledelse av renseanlegg til Longyear Energiverk Strategi og utvikling Avinor: Kvalitetsikringssystem for utbyggingsprosjekter, Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF: Internkontrollsystem og Beredskapsplan Longyear Energiverk, Entra: Eiendomsutvikling, Helitrans: Innleid leder under restrukturering, Hydro: Forbedringsprosesser innen anskaffelse, RWE Dea Norge: Prosedyre for anskaffelse, Stiftelsen PFI: Analyse av verdiskapingseffekt fra FoU investeringer i norsk treforedling, Generelt: støtte til investorer ved vurdering av investeringer og nye oppkjøp Helse Helsebygg: Oslo universitetssykehus, Nytt Østfoldsykehus, Nye Molde sykehus, Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrien i Vestfold, Vestre Viken, Nordlandssykehuset Vesterålen, Nye Kirkenes sykehus, Universitetssykehuset Nord- Norge, Helse Fonna HF, Sykehuset Innlandet HF, Omsorgsbygg Sykehus i Danmark: Det Nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup), Region Hovedstaden, Region Sjælland/ Sygehus Nord, Gentofte Hospital Sykehus i Sverige: Nya Karolinska sjukhuset FDV Omsorgsbygg Oslo KF, Universitetet i Oslo, Politiets Data- og Materielltjeneste, Aspelin Ramm, Fredrikstad kommune, Boligbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Lovisenberg Eiendom, Statens Fastighetsverk, Eiendom og byfornyelsesetaten, Forsvarsbygg, Lindås kommune, Riksrevisjonen, NTNU, ICA Eiendom, Reinertsen

19 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 19

20 Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 20 OEC Gruppen OEC Consulting AS Lysaker torg 25, N-1366 Lysaker Telefon: OEC Consulting Midt-Norge AS Innherredsveien 7, inngang B N-7014 Trondheim Telefon: OEC Sør AS Store Elvegate Postboks 216, N-4503 Mandal Telefon: Hospitalitet AS Lysaker torg 25, N-1366 Lysaker Telefon: OptioFM AS Kjelsåsveien 114 Postboks 195, N-0491 Oslo Telefon: Vi gjør det kompliserte enklere

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen COWI AS 2007 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 02694 e-post: tood@cowi.no www.cowi.no COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 4000 medarbeidere.

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene.

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene. ÅRSRAPPORT 2014 Nøkkeltall Adm. dir Årsberetning Regnskap konsern Noter konsern Regnskap morselskap Noter morselskap Styre og ledelse Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

Anthon B Nilsen Årsrapport 2011

Anthon B Nilsen Årsrapport 2011 Anthon B Nilsen Årsrapport Anthon B Nilsen AS er et aktivt eier selskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, har i dag to hovedsatsingsområder:

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen 1 2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

3 Menneskeskapt endring 5 Året 2006 7 Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning

3 Menneskeskapt endring 5 Året 2006 7 Verdiskaping med mening. Abn Resirkulering Abn Eiendom Abn Utdanning ÅRSRAPPORT 26 Anthon b nilsen 3 Menneskeskapt endring 5 Året 26 7 Verdiskaping med mening 9 Resirkulering 13 Eiendom 17 Utdanning 27 Årsberetning 33 Regnskap og noter Anthon B Nilsen 48 Revisors beretning

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Konsernpresentasjon Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Innhold: 4 6 20 22 24 25 26 Leder Referanse-case Faveo Academy Tjenester og forretningsområder Jobbe i Faveo Etikk Årsregnskap

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28

INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28 INNHOLD Utsira skole side 20 Mongstad side 22 Agder Energi side 24 MacGregor Hydramarine side 26 Songdalen Rådhus side 28 Tastarustå blokk A side 30 NAV Arendal side 34 Comfort Hotel Square side 36 5 LEDER

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer