INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST"

Transkript

1 INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST Illustrasjon av mulig ny adkomst til Ellingsrud industriområde fra Drømtorpveien. Kjeppestadveien og jernbanen går over kulverten. Skissen viser også en ny Drømtorp stasjon og mulige fremtidige bygg syd for Kjeppestadveien. Gnr. 141 bnr. 34, gnr. 142 bnr. 2 mfl. Del av gnr. 142 bnr. 1 mfl. Drømtorp, Ustvedt vestre og Ellingsrud, Ski kommune. s 1 av 33

2 Utarbeidet av: sted helhet arkitektur, shark.as v / Egil M. Haugstad / Jannicken Throndsen Postboks Kolbotn, Tlf Sweco as v/ Tor Petersen Jernbaneveien Ski Telefon Sweco as v/ Kimme Arnesen og Lars Været Fornebuveien 11 Postboks Lysaker Telefon Løvold prosjekt v/terje Løvold Åsengata 8c 0480 Oslo Tiltakshaver: Ellingsrud Utvikling as c/o Höegh Eiendom Postboks 2416 Solli 0201 Oslo v/jan Erik Kristiansen / Ski Næringspark AS/ Høegh Eiendom AS v/ Anders Såheim / Industriveien Eiendom AS Ellingsrud utvikling as (EUAS) består av følgende grunneiere: Industriveien Eiendom AS Ski Parkinvest AS Stil Invest AS Ski Bygg Gruppen AS Innspillet er utarbeidet og innsendes i forståelse med hjemmelshavere til eiendommene Vestre Ustvedt, Østre Ustvedt og Drømtorp (øst for Dynamittveien). s 2 av 33

3 INNLEDNING, ved tiltakshaver Visjon Selskapets visjon er å bygge en ny bydel øst for Ski sentrum der boliger, næringsarealer, allmennyttige formål, eksisterende bebyggelse/virksomheter, miljø og infrastruktur sees i en helhet. Tilgjengelighet Tilgjengeligheten til området begrenses i dag av jernbanebommen mellom Kjeppestadveien og Industriveien. For å kunne utvikle eksisterende næringsområder på en fremtidsrettet måte kreves en ny adkomst til området, og denne er i planforslaget foreslått lagt i en kulvert ved krysset Kjeppestadveien/Dynamittveien. Denne kryssingen er foreslått utviklet til et trafikk og kollektivknutepunkt med en ny holdeplass for Drømtorp stasjon, buss og drosjeholdeplass, pendlerparkering og god tilgjengelighet for gående og syklende. Den foreslåtte kryssingen av jernbanen og Kjeppestadveien markerer også startpunktet for en ny ringvei rundt Ski sentrum, fra Kjeppestadveien til Åsveien. Ringveien vil redusere trafikkbelastningen i sentrum både for eksisterende og fremtidige beboere og virksomheter. Det er lagt stor vekt på planlegging av gang og sykkelveier i området, blant annet har Ellingsrud Utvikling AS ervervet to eiendommer som muliggjør fullføring av gang og sykkelvei langs med Kjeppestadveien. Planforslaget inneholder også forslag om en trase for lysløype, plassert i grøntstrukturer i tilknytning til boligprosjektet på Vestre Ustvedt gård. Boliger Planforslaget har et tungt innslag av boliger, med hovedvekt på småhusbebyggelse. Målsetningen er at boligene i planområdet skal fungere som et supplement til Ski sentrum, ikke en konkurrent. Boligbebyggelsen er foreslått plassert syd for Kjeppestadveien der skogen som hører til Vestre Ustvedt gård er foreslått utviklet til et boligfelt med hovedvekt på eneboligtomter og innslag av terrassert bebyggelse mot syd og vest. Det er satt av plass til både barnehage og skole i tilknytning til boligområdene. Næring/tjenesteyting Mellom ringveien og det eksisterende Ellingsrud Industriområde samt øst for Dynamittveien foreslår vi å sette av arealer til en handelspark for virksomheter det ikke er naturlig å plassere i sentrumskjernen. Den sentrumsnære beliggenheten kombinert med god infrastruktur både for biler og kollektivtransport gjør lokaliseringen ideell for slike virksomheter. Næringen vil, i likhet med boligene, fungere som et supplement til Ski sentrum. Arealene nærmest det foreslåtte trafikknutepunktet får en svært gunstig beliggenhet, og dette arealet er foreslått satt av til tjenesteyting. Det eksisterende Ellingsrud Industriområde har en beliggenhet som tilsier at det på lang sikt vil transformeres til et område med boliger og lettere næringsvirksomhet. Miljø Både bolig og næringsprosjektene er forutsatt gjennomført som miljøprosjekter, med vekt på fremtidsrettede energiløsninger, et gjennomarbeidet miljøprogram, universell utforming og et velfungerende samspill mellom trafikk, handel, boliger og tjenesteyting. s 3 av 33

4 Eierne/Helheten De tyngste grunneierinteressene i området har dannet et felles selskap (Ellingsrud Utvikling AS) som nå sender et samlet innspill til rulleringen av kommuneplanen. Resultatet av samarbeidet er at mange eiendommer/områder kan sees i sammenheng, slik at man unngår suboptimalisering internt i området. Evnen til å gjennomføre de foreslåtte planene styrkes, og vi har oppnådd gode, helhetlige løsninger med hensyn til trafikk, gang og sykkelveier, lokalisering av de ulike formålene, og miljø/friluft. Ellingsrud utvikling har ønsket å se Ski Bydel øst som en helthet, men eier av Drømtorp gård ønsket å sende inn et eget Innspill til Kommuneplanen for området nærmest gården, og vi har derfor måtte ta ut denne delen av Drømtorp gård av vårt innspill. Vi mener dog at Drømtorp gård ikke kan være til hinder for utviklingen av Ski Tettsted og vi foreslår derfor at Drømtorp gård reguleres om til bolig, eller tilbakeføres til LNF slik miljøverndepartementet foreslår i brev til Ski kommune Kommunen og politikerne får med dette et innspill som bygger opp under utviklingen av Ski sentrum, og som foreslår en fremtidsrettet utvikling av et stort område. s 4 av 33

5 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Området rundt Ski Næringspark og Ellingsrud, her kalt Ski bydel øst, har opp gjennom historien vært preget av industri og aktiviteter som av hensyn til liv og helse burde ligge et stykke fra sentrum og boligområder. Dette har nå endret seg, ved at denne typen industri ikke lenger er aktuell, og området er gradvis tatt i bruk til lettere industri, lager, kontor, undervisning og storhandel. En naturlig transformasjon som følge av endrede behov i samfunnet. Denne utviklingen ligger også i dagens kommuneplan for Ski, men dessverre foreligger ikke tilstrekkelig infrastruktur i form av veier for å betjene selv det næringsområdet som ligger inne i dagens plan. Arbeidet med å utvikle en samlet fremtidsrettet plan for Ski bydel øst (foreliggende innspill til kommuneplanarbeidet) startet ved at grunneiere ble pålagt å regulere og bygge planfri kryssing av jernbanen, for å kunne bygge ut allerede regulert næringsareal på Ellingsrud industriområde. Dette ønsket man å løse ved å bygge bru over både Kjeppestadveien og jernbanen ved dagens planovergang. Grunneiere som ble mest berørt av reguleringsplanens brohode i Teglveien svarte med å peke på mulighetene for å legge til rette for en fremtidig ringvei rundt Ski ved å flytte krysningspunktet av jernbanen / Kjeppestadveien noe lenger østover. Dette har de største og mest aktive grunneierne i området nå utviklet til å bli et felles planinnspill / prosjekt med sikte på å utvikle hele området med tilhørende ny veiutløsning, for dermed også å kunne avlaste deler av fremtidig trafikkarbeide gjennom Ski sentrum. I stedet for flere innspill til det samme området, med mulige resulterende interessekonflikter, har en gruppe lokale arbeidsgivere og grunneiere med visjoner gått sammen om å lage en stor og gjennomarbeidet plan for utviklingen av hele området. Dette ved at de i fellesskap lager en samordnet plan for Ellingsrud, og områdene rundt Ski Næringspark inkludert tilførselsveier og annen infrastruktur. EUAS står samlet sett for mange arbeidsplasser i Ski. For å nå målet om utvikling av flere næringsarealer i området, måtte man løse adkomst til områdene syd for Kjeppestadveien og jernbanen. Dermed kunne man også løse de påfølgende trafikale problemer gjennom Ski sentrum som ville kunne oppstå ved at trafikken øker på Kjeppestadveien. Trafikkløsningene vil igjen kunne utløse nye utbyggingsområder for næring, bolig og tjenesteyting, noe som er ønskelig i forhold til å videreutvikle Ski til Follobyen / regionalt senter. EUAS kom frem til følgende føringer for arbeidet med planinnspillet: Etablering av planfritt kryss over Kjeppestadveien og jernbanen. Dette vil gi kortsiktig gevinst i form av grunnlag for videreutvikling av det eksisterende næringsområdet på Ellingsrud. Nytt planfritt kryss tilrettelegger for nye næringsområder langs jernbanen vestover mot gamle Ellingsrud Industriområde. Ny næringsetablering vil danne grunnlag for etablering av ny ytre ringvei som vil avlaste trafikken gjennom Ski sentrum Dette utløser ytterligere nye utviklingsområder, i Ellingsrud området kan tenkes boliger, skole / barnehage, tjenesteytende virksomhet og næring. s 5 av 33

6 Området for planinnspillet er skravert med sort skravur. Ny ringvei er markert med rødt, mål ca. 1: Overordnet mål Utvikling av Ski Stasjonsbyen Ski er under omforming til å bli et regionalt senter. Historisk sett har industrien vært lokalisert i områder rundt Drømtorp og Ellingsrud, her kalt Ski bydel øst. Det er logisk å bygge videre på denne lokaliseringen, samtidig som boligutviklingen og tjenesteytingen i Ski sentrum utvides østover i takt med at næringsarealene utvikles. Næringsområdet utvikles her på områder som allerede er tilknyttet næring, i motsetning til andre steder hvor arbeidsplasser nedlegges for å gi plass til boliger. Her satser store grunneiere i EUAS på både næring, tjenesteyting og boliger med innbyrdes gangavstand, samtidig som området med sin enkle tilgjengelighet med bil vil kunne betjene kunder i hele Follo og Oslo syd. s 6 av 33

7 Arbeidsplasser Det er ikke ønskelig at Ski ender opp som en soveby til Oslo. For EUAS er det viktig å styrke grunnlaget for eksisterende næringsvirksomhet og arbeidsplasser gjennom nyetableringer som gir synergi både for eksisterende virksomhet, ny virksomhet og kommunen totalt. Målet er å utvikle det eksisterende næringsområdet nord for Kjeppestadveien sammen med planområdet til det viktigste området for fremtidig storhandel, næringsareal og tjenesteyting i Follo regionen. Ringvei Ved etablering av en ny planfri kryssing av jernbanen ved Dynamittveien, åpner man for å etablere en ny ringvei utenfor det eksisterende bebygde området i Ski sør/øst, for å unngå trafikk gjennom boligområdene og større belastning på rundkjøringene ved den eksisterende jernbanekryssingen ved Ski Storsenter, samt for å avlaste / stenge broen i Løkenveien. Kart som viser ringvei prinsipp Trafikk knutepunkt Drømtorp stasjon er på planforslaget flyttet til den nye planundergangen, og det bør etableres pendlerparkering så vel som knutepunkt for buss her. Dette for å avlaste bruken av arealene rundt Ski stasjon til pendlerparkering. Næring / bolig Det er ønskelig med en blanding av næring, tjenesteyting og bolig. Ski har spesielt behov for lett tilgjengelige næringsområder. Med en slik kombinasjon vil man kunne utnytte områdets sentrale beliggenhet i forhold til Ski sentrum, offentlig kommunikasjon, skole/offentlig tilbud og service på alle nivåer. s 7 av 33

8 Boligområdene vil fungere som en del av en helhet. Sett opp mot Ski sentrum vil den foreslåtte småhusbebyggelsen fungere som et supplement til den tette bebyggelsen i sentrum, mens boligene internt i planområdet fungerer godt i forhold til infrastruktur, kommunikasjon, arbeidsplasser og nye tilrettelagte tjenester. Boligene vil være sentrumsnære, samtidig nær naturen, med god beliggenhet i forhold til sol og utsyn. 2.0 PLANOMRÅDET 2.1 Eksisterende forhold Beliggenhet, Området som er inkludert i planinnspillet ligger øst for Ski sentrum, rundt Ski Næringspark, Ellingsrud Industriområde, Ustvedt Vestre og del av Ustvedt Østre. Jernbanen og Kjeppestadveien deler området i to. Drømtorp jernbanestasjon ligger i området, men med en beliggenhet som ikke er tilpasset dagens behov. Adkomst til områdene er i dag via Kjeppestadveien, Løkenveien og Dynamittveien, samt plankryss over jernbanen. Veien til Ellingsrud industriområde fra boligområdet i vest er stengt med bom. Ny ringveiadkomst vil måtte gå gjennom flere landeiendommer, hvorav enkelte i Ås kommune. Areal Innspillet omfatter til sammen 780 daa inkludert veier i og utenfor området. Dette inkluderer 164 daa eksisterende næringsområde på Ellingsrud, herav er 36 daa ikke bebygget. Området som ønskes omdisponert fra landbruk til næring, forretning, bolig, samferdsel, grøntbelter og tjenesteyting er ca 550 daa, hvorav ca. 165 daa i dag består av uproduktiv skog. 2.2 Overordnede planer Ski kommunes forslag til planprogram nevner en rekke regionale og nasjonale føringer og retningslinjer som må tas hensyn til. Her er kort oppsummert de vi mener er viktigst for dette planinnspillet: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for kjøpesentre Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Fylkesplan Akershus ( , forlenget til 2009). Mål og strategier for arealbruk og transport: 1. Boligbygging bør som hovedregel skje i form av innfylling i ubebygde arealer og fortetting i bebygde arealer innenfor byggesonen, samt som transformasjon av arealer fra annen bruk. 2. Boligbygging bør i hovedsak skje innenfor den sammenhengende by og forstadsbebyggelsen (bybåndet) i tre retninger ut fra Oslo og i tilknytning til regionsentre, kommunesentre og andre viktige knutepunkter på det eksisterende kollektivnettet. s 8 av 33

9 3. Etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende kontorarbeidsplasser og publikumsrettet service i Akershus bør fortrinnsvis skje innen gangavstand fra viktige stasjoner på jernbanenettet og andre større kollektivknutepunkt. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal slike arbeidsplasser subsidiært lokaliseres til andre sentrale områder for kollektivbetjening. Utenfor slike sentrale kollektivbetjente områder skal lokalisering av nye kontorarbeidsplasser unngås. 4. Etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende arealkrevende og godstransportskapende næringer i Akershus som for eksempel industri og logistikknæringer, skal lokaliseres nær hovedtransportnettet (veg og/eller bane). Fylkesdelplan Akershus handel, service og senterstruktur (2001). Generelle retningslinjer for lokalisering av handel og privat tjenesteyting går i hovedsak ut på å ta hensyn til omlandet ved planlegging av handelssentra og at etablering av handelsvirksomhet, herunder etablering eller utvidelse av kjøpesentre, må ha som mål å bygge opp under utviklingen av senterstrukturen. En videreutvikling av Ski bydel øst til et område for storhandel og service tilknyttet denne typen varer vil passe inn i denne strukturen. Området vil komplettere kjøpesentrene i Ski sentrum og bidra til at Ski kan videreutvikles til regionsenter med Follo som befolkningsgrunnlag. Fylkesdelplan for areal og samferdsel utdrag av programmet. (Planen er under utarbeidelse) Målet er mer utvikling i knutepunkter og en flerkjernet struktur. Fortetting ved kollektivknutepunkter står fast som en sentral strategi for å oppnå målsettingen om en bærekraftig og mer klimavennlig utvikling i hovedstadsregionen. Bilbasert handel utenfor tettstedene må begrenses. Bilbasert handel, bransjesenter, engroshandel, storhandel, lagersalg og lignende søkes etablert i nye næringsområder. Det er et betydelig press for å etablere ulike nye forretningstilbud på arealer i utkanten av tettstedene og langs hovedvegnettet. Strategisk næringsplan for Follo (Follorådet 2007) Follo har et stort underskudd på arbeidsplasser. Svært mange pendler til Oslo for å arbeide. Det er en påfallende tendens at det ikke har vært vekst i forretningsmessig og personlig tjenesteyting i Follo i de siste årene. Det konstateres at Follo har for få riktig sterke og profilerte næringsmiljø, men at det burde være forutsetninger for videre utvikling i flere bransjer. Se fylkesdelplan over. Fylkesutvalget støtter høsten 2009 Follorådets forslag om at Ski bør avsette daa næringsarealer i gang / sykkelavstand til Ski sentrum. Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen (januar 2008) Bolig og næringsutvikling knyttet til de viktigste transportaksene for jernbane og veg. En flerkjernet utvikling av Osloregionen med mest mulig selvstendige byer og tettsteder med bosteder, arbeidsplasser, handel, service og kulturaktiviteter i urbane sentra. Utbyggingsmønsteret skal ta utgangspunkt i raske, skinnegående kollektivmidler. Blant de prioriterte transporttiltakene i strategien er prioritering av forbindelser utenom Oslo, særlig Rv35 Hønefoss Jessheim, Rv23 Drammen Frogn og Rv111/22 Sarpsborg Mysen mv Området i planinnspillet ligger nær hovedveier og jernbane. En utbygging her stemmer godt med overordnede fylkesplaner for arealbruk og transport. s 9 av 33

10 Follobanen Jernbaneverket har utredet ulike muligheter for Follobanen, og konklusjonen er at denne skal gå utenom dagens tettsteder, delvis i tunell, fra Ski sentrum til Oslo S. Dette skal medføre at det kan gå flere lokaltog på dagens Østfoldbane, slik at det økte behovet for persontransport fra Ski til Oslo kan foregå med tog. Samtlige stasjoner på Østfoldbanen vil bli beholdt i følge Jernbaneverket, men Drømtorp stasjon vurderes nedlagt da den ikke tilfredsstiller dagens standard til jernbanestasjoner. Ved å ta med et nytt stasjonsområde i prosjekteringen av planfri kryssing under jernbanen, mener vi at det vil være mulig å få en tidsmessig, velfungerende og mye benyttet jernbanestasjon på Drømtorp, ved Dynamittveien. Kulturlandskap Follo I fylkeskommunens vurdering av kulturlandskap i Follo er området registrert som Kulturlandskap med arkeologiske funn / mulighet for arkeologiske funn. Arealet i innspillet ligger utenfor grensen for kulturlandskap som det er viktig å bevare. 2.3 Eksisterende lokale planer Deler av området i planinnspillet er vist som fremtidig næringsformål på kommuneplan for Ski , og noe er regulert til næring og landbruk på eksisterende reguleringsplaner for Ellingsrud industriområde, Landbruksområdene i Søndre del av Ski kommune og Drømtorp næringsområde. Ikke utviklet potensiale innefor gjeldende planer: 1. Areal som ligger inne i dagens kommuneplan som uregulert fremtidig byggeområde for næring på Drømtorp: 159 daa. Ved utbygging i hht reg bestemmelsene for nye planer i området vil dette si ca m² BRA nye kontorer og lager.* 2. Areal som allerede er regulert til næring på Ellingsrud: 35,7 daa. Ved utbygging i hht gamle reg bestemmelser vil dette si m² BRA nye lokaler til næring. *Dagens potensiale er teoretisk ca m² BRA (obs grunnflaten vil ikke være mer enn ca m² ) med nye lager og kontorer, men mesteparten kan av ulike årsaker ikke utnyttes. Syd for Kjeppestadveien pga manglende sikker adkomst til Ellingsrud. Ut fra de siste årenes erfaring med forsøk på å regulere deler av det området som er lagt ut til næring i tidligere kommuneplaner, er det tydelig at en videre ønsket utvikling i dette området vil måtte forutsette en felles omorganisering av tilfartsveier, adkomst og arealbruk. Det har vært et uttalt ønske fra Ski kommune at handel med plasskrevende varer flyttes litt ut fra Ski sentrum noe som kommer klart frem i Veiledende retningslinjer for lokalisering av handelsvirksomhet i Ski tettsted i gjeldene kommuneplanbestemmelser pkt.g. 2.4 Eksisterende tilgrensende planer Kommuneplan for Ås Området grenser til Ås kommune i syd, og deler av ringveien fra ny jernbaneundergang til Rv.152 vil berøre eiendommer i Ås kommune. Eiendommene er vist som hhv boligområde og LNF område på kommuneplan for Ås. s 10 av 33

11 Utsnitt av kommuneplanene for Ås og Ski påført planinnspillets omkretser for byggeområder og ny ringvei (hentet fra kartportalen Follo). Tilgrensende reguleringsplaner Området som dekkes av planinnspillet grenser til 7 reguleringsplaner og ett reguleringsplanforslag i Ski kommune, og ringveien berører uregulert Lnf areal og ett reguleringsplanforslag i Ås kommune. Syd for Kjeppestadveien grenser området til regulerte offentlige friområder i vest, regulert landbruksareal i syd og øst. Nord for Kjeppestadveien er tilgrensende reguleringsformål forretning i syd, udefinert formål i nordøst, industri i vest og landbruk i nordvest og øst. Kartutsnitt som viser reguleringsformål i området (hentet fra kartportalen Follo). s 11 av 33

12 2.4 Landskap Terrenget er preget av lave koller på deler av raet som går i øst vest retning. Landskapet er åpent mot syd og øst. I nord og vest er det dels bebyggelse og dels grøntbelter med skog på høydedragene. Øst for reguleringsområdet er det landbruksareal med åkerlandskap. Høydelagskart, ekvidistanse 5m, målestokk 1: Terrengsnitt øst vest sett mot syd, uten bebyggelse, målestokk 1: Terrengsnitt nord syd sett mot vest, uten bebyggelse, målestokk 1: s 12 av 33

13 Området sett fra øst, Ustvedt Vestre til venstre, Princess, Ski Bygg og Ski Næringspark til høyre Geologi Geologisk kart over løsmasser (hentet fra NGU), Kråkstadveien til venstre og Løkenveien til høyre. Arealet som ønskes omdisponert fra jordbruk til byggeområde består av områder med havog fjordavsetninger. Hoveddelen av det arealet som ikke tidligere er avsatt til byggeformål har tynt dekke med leire. Grunnforholdene er ulike i området, men generelt er det dårlig / ikke mulighet for infiltrasjon i grunnen, og anlegg vil måtte ta hensyn til at området ikke har naturlig drenering. Spesielt dårlig og fuktig grunn er området rundt den planlagte kulverten under jernbanen. s 13 av 33

14 Vegetasjon Området er på økonomisk kartverk definert som barskog med høg bonitet, men terrenget medfører at dette er lite drivverdig som tømmerproduksjon. Mye av skogsarealet er foreslått regulert til grøntareal i planinnspillet. Kart over bonitet hentet fra Arealis. Jordbruk Deler av Ustvedt Østre og Vestre blir i dag benyttet til kornproduksjon. De lavereliggende jordene mot Kjeppestadveien er svært dårlig drenert, da det ikke er noe sted det er mulig å føre vannet herfra. Dette påvirker naturligvis avlingen negativt, spesielt i fuktige somre. En fremtidig utbygging av området vil ikke forringe muligheten for å dyrke matkorn på gjenværende, tilstøtende jordbruksareal. Se egen rapport om jordbruk fra Sweco, vedlegg 7. s 14 av 33

15 2.5 Eksisterende bebyggelse i området Bygninger / Anlegg Ellingsrud industriområde Største delen av planinnspillets område er ubebygget. Området som er bebygget er til dels dårlig og noe tilfeldig utnyttet. Syd for jernbanen i det eksisterende industriområdet er det en del utidsmessig bebyggelse i forhold til å kunne drive næringsvirksomhet effektivt og miljøvennlig. Bebyggelsen langs Sinnerudveien ligger rett øst for planområdets boligfelt B3 Veier / jernbane Adkomst til området er primært fra Kjeppestadveien. Dette er en samlevei av god standard, med regulert gang og sykkelvei på nordsiden. Gang og sykkelveien er kun bygget forbi Ski Byggs eiendom, resten er avhengig av grunnerverv. Spesielt problematisk er dette i boligstrøket lengst vest, men EUAS har nå gjennom grunnerverv og andre avtaler sikret s 15 av 33

16 tilstrekkelig grunn for gang og sykkelvei for den delen av strekningen som har vært mest problematisk å få gjennomført. Jernbanen deler området i to. Dette er en enkeltsporet linje østover til Askim, Mysen og Sarpsborg. Linjen ligger på en fylling langs Kjeppestadveien, og danner en barriere mellom Ski nord og syd. Øst for området som dekkes i planinnspillet ligger Løkenveien, med en høy og fin gammel bro over jernbanen. Denne er best egnet til gang og sykkelvei og lite egnet til biltrafikk. Foto av Drømtorp stasjon Fornminner og kulturminner Det finnes registrerte fornminner i området som omfattes av innspillet til kommuneplanen. De registrerte forminnene og deres sikringssoner ligger i områder foreslått disponert til grøntareal. s 16 av 33

17 Kart som viser fornminner og gamle veifar, hentet fra Ski kommuneplan arealdel Grønnstruktur Det er regulerte friområder langs vestgrensene til de eksisterende industriområdene. Disse bør forsterkes, og ved en videre regulering østover, knyttes sammen med nye friområder som sikrer tilgangen til LNF områdene også fra de eksisterende boligområdene. s 17 av 33

18 2.5 Eksisterende trafikk 0830 EUAS, innspill til kommuneplan Ski/kommunedelplan Ski sentrum Sweco as har laget en trafikkanalyse, illustrasjonen viser ådt i dag på veiene i og rundt Ski sentrum. Dagens trafikktall (Kilde: Nasjonal vegdatabank) Trafikkanalyse dagens situasjon Det er utført en overordnet grov trafikal vurdering i forbindelse med planer for bolig og næringsutvikling i Ski bydel øst. Denne er basert på tellinger fra Statens vegvesen og manuelle krysstellinger i rundkjøringen i krysset Kjeppestadveien x Rv 152 x Jernbanesvingen og rundkjøringen i krysset Åsveien (Rv 152) x Kråkstadveien. Kort oppsummert sier denne: Rundkjøringene er belastet med betydelig trafikk i dag, spesielt i ettermiddagsrushet i krysset Kjeppestadveien x Rv 152 x Jernbanesvingen. Kapasitetsberegningene viser akseptabel trafikkavvikling, men den er følsom for trafikkøkning. Det anslås at en trafikkøkning på rundt 15 % i forhold til dagens nivå vil føre til overbelastning av kryssområdet i Ski sentrum i ettermiddagsrushet. Trafikk på forbindelsen Åsveien Kjeppestadveien utgjør ca 16 % av totaltrafikken i krysset Kjeppestadveien x Rv 152 x Jernbanesvingen i ettermiddagsrushet og ca. 40 % av den totale døgntrafikken på Kjeppestadveien. Dette viser at denne forbindelsen er stor, men den er ikke alene avgjørende for trafikkavviklingen i kryssområdet i Ski sentrum. Det anslås at det med dagens trafikk og arealbruk (ingen nyetablering) kan forventes en ÅDT på ca kjt/døgn på en eventuell ny avlastningsvei sør for Ski sentrum. Dagens transportarbeid gjennom Ski mot Ski øst Flere tunge aktører i transportsektoren i Ski Øst er betenkt over trafikkarbeidet som i dag utføres gjennom rundkjøringene i Ski sentrum. Næringsområdene i Ski øst kan betegnes som å ligge innerst i skuffen i forhold til adkomst fra overordnet veinett. s 18 av 33

19 Ferdigstillelse av Søndre Tverrvei har snarere forsterket belastningen på systemet av rundkjøringer og jernbane undergangen ved Ski Storsenter. Næringer i Ski Øst som er avhengig av transportarbeid med tung transport og store vogntog / semitrailere ser med bekymring frem mot en utvilkling med enda mer trafikk i knutepunktet under denne undergangen. Fremtidig trafikk Det foreligger en trafikkvurdering fra Asplan Viak 2006 som viser at en utbygging av restarealet på Ellingsrud vil generere 5815 kjt/døgn. I tillegg kan en vente trafikkøkning som følge av utbygging på de gjenstående arealene i Ski Næringspark. Sweco as har i forbindelse med dette innspillet beregnet at rundkjøringen i krysset Keppestadveien x Jernbaneveien har kapasitet til å ta imot inntil 300 flere kj/time. En økning utover dette vil føre til trafikk kork i store deler av Ski sentrum. På denne bakgrunn har EUAS skisset opp en ny trafikkstruktur for området, basert på en ringveiløsning syd og øst for Ski. Se pkt. 3.2 og egen trafikkanalyse vedlegg Eksisterende miljø Forurensning i grunn Det finnes ikke kjente forurensinger i grunnen i det området som i dag benyttes til jordbruk. Langs jernbanen og i det eksisterende industriområdet kan slik forurensning forekomme i begrensede områder. Støy Det må tas hensyn til støy fra Jernbanen og Kjeppestadveien. Det legges inn grønne buffersoner mellom næringsareal og boliger, og tilsvarende byggegrenser mot trafikkerte veier. 2.7 Eksisterende infrastruktur El forsyning Det ligger høyspent el forsyning flere steder gjennom området. Dette må det tas hensyn til ved planlegging, og det må vurderes om deler av dagens luftspenn kan legges ned i bakken. Vann og avløp Vann og avløp kan føres inn i områdene fra to sider, nord og sydøst. Det enkleste vil være å overføre avløpsvann via eksisterende pumpestasjoner på Ellingsrud og nordover. Ski kommune utreder nå ny avløpsløsning for hele Ski sentrum og planlegger en større oppgradering av VA anlegget i området. En videre utbygging på området omfattet av planinnspillet kan tilpasses dette VA systemet. Da det ikke er mulig å ta hånd om overvann på den nordre delen av området syd for Kjeppestadveien, må det utredes egne fordrøyningsbasseng for dette området. Oppvarming Det vil være mulig å knytte området til fjernvarme, men man ser for seg at det kan være mer miljøvennlig å lage et lokalt fjernvarmeanlegg for næringsområdet Ellingsrud og de nye byggeområdene langs den foreslåtte ringveien. s 19 av 33

20 3.0 FREMTIDIG UTVIKLING AV OMRÅDET Området skal fortsette den utviklingen som er igangsatt gjennom eksisterende kommuneplan og private initiativ, i en transformasjon fra forurensende og farlig nærings og industri aktivitet, til et miljøvennlig nærings og boligområde. Området skal bli en ny bydel i Ski, med sin egen identitet knyttet til håndverk, industri, næring og storhandel. Denne transformasjonen vil ta tid, lenger tid en kommuneplanperiode, men grunnen må legges allerede nå slik at kommuneplanen kan legge til rette for fremtidig utvikling. Det er viktig at de ressursene som legges inn i området nå fremmer en ønsket utvikling i et års perspektiv. For å skape en velfungerende bydel er det ønskelig å inkludere arealer for bolig og tjenesteyting på de områdene som er mest velegnet til dette. Plankart som viser innspill til kommuneplanen, vist på flyfoto, nedfotografert. Gule områder er boliger, blå er næring og forretning, rosa er tjenesteyting, grønt er grøntområder og stripete er kombinert formål for forretning, næring og bolig. I syd grenser området til LNF områder i Ås kommune. 3.1 Formål Overordnet for områdene i planen Området ønskes tatt inn i kommunedelplan for Ski sentrum og kommuneplan for Ski som fremtidig byggeområde for næring, forretning, tjenesteyting, samferdsel, grøntstruktur og bolig. s 20 av 33

21 Områder for samferdsel 1. Ringvei. Det er vist en ringvei fra Kjeppestadveien / Dynamittveien til Åsveien. Veien vil gå i tunnel under Tandbergløkka og Kråkstadveien, med påkobling til Kråkstadveien i øst. Lengden på veien fra Dynamittveien til Åsveien er 2550m. Ringveien er forprosjektert med gang/sykkelvei fra krysset med Kjeppestadveien i nord frem til boligområdene ved Kråkstadveien i vest. Se skisseutkast til byggeplan for ringvei fra Sweco, vedlegg Planfri kryssing av jernbanen Sweco as avd. Ski har laget skisser på 4 ulike alternativer for planfri kryssing av jernbanen fra Kjeppestadveien til Ellingsrud. Etter en vurdering av disse har man kommet frem til at det beste både teknisk og estetisk er en kulvert fra Dynamittveien under Kjeppestadveien og jernbanen. Se skisseutkast til byggeplane for kulvert og rundkjøring fra Sweco, vedlegg 3. 3.Jernbane Det er i planinnspillet vist en stripe på 33.4 daa til en eventuell utvidelse av jernbanen til 2 spor med stasjon ved den nye kulverten under jernbanen. Den vestre delen av banearealet kan berøre eksisterende bygg på Ellingsrud industriområde, men dette bør likevel vurderes i forbindelse med eventuelle nye reguleringsplaner. Dagens jernbanestasjon / stoppested på Drømtorp er ikke tidsmessig utformet og har heller ikke noen optimal beliggenhet i dag. Det foreslås derfor at denne flyttes til det nye planfrie krysset ved Dynamittveien, slik at det bygges ny perrong med mulighet for heis direkte fra gangtunellen og opp på perrongen for bevegelseshemmede, og adkomst via trapp for andre. En slik perrong vil kunne benyttes også om det blir bygget ut to spor på østre linje, eller om det bygges et nytt spor bare hit, slik at lokaltogene med endestasjon Ski kan stå her før de snur. 4.Adkomstveier Forslaget viser ikke interne veier på det enkelte felt, men hovedadkomstveiene frem til feltene. Til sammen er det avsatt ca 100 daa til samferdselsformål i innspillet til kommuneplanen. Områder til næringsformål I planinnspillet er det avsatt 212 daa til forretning og næringsformål. Innenfor næringsområdet ser tiltakshaverne for seg en blanding av håndverksbedrifter, lett industri, storhandel, lager, handel med plasskrevende varer osv. Dette er næringer det er ønskelig å ha i et område som er lett tilgjengelig med bil, men som også kan nås med offentlig transport slik at arbeidstakerne ikke er avhengige av bil til og fra jobb. s 21 av 33

Viser til Ski kommunes annonse i Østlandes Blad 07.12.09, angående igangsatt arbeid med kommuneplan for Ski 2011-2022.

Viser til Ski kommunes annonse i Østlandes Blad 07.12.09, angående igangsatt arbeid med kommuneplan for Ski 2011-2022. Ski kommune Plan- og utviklingsavdelingen Postboks 3010 1402 Ski 1Lio Kolbotn, 14.12.09 Sak: lnnspill til kommuneplan for Ski 2011-2022 Gnr./Bnr.: 138/1 Adr.: Søndre Halstad vest, Ski Tiltakshaver: Elyseon

Detaljer

Innspill til Langsiktig utbyggingsstrategi for Ski og Langhus tettsteder: - Vurdere det aktuelle området på Halstad nord som boligområdet.

Innspill til Langsiktig utbyggingsstrategi for Ski og Langhus tettsteder: - Vurdere det aktuelle området på Halstad nord som boligområdet. S K A N S K A Skanska Bolig AS Post Postboks 274 Sentrum, 0103,OSLO Besak Drammensveien 60 Telefon 40 00 64 01 Ski Kommune Web www,bolig,skanska,no Postboks 3010 1402 SKI 0^8 "r N0979476256 Dette brev

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst FYLKESADMINISTRASJONEN Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 21.04.2015 2013/10627-17/70283/2015 EMNE 143 Telefon 22055623 Deres dato

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende arealbruk: I

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Bakgrunn Kunnskap om utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for utbygging i byer og bynære områder sett

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Magnus Ohren Arkivnr: REG R-274 Saknr.: 12/1050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato først.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Magnus Ohren Arkivnr: REG R-274 Saknr.: 12/1050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato først. SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-274: REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE ØST FOR SOLBERGSKRYSSET Saksbehandler: Magnus Ohren Arkivnr: REG R-274 Saknr.: 12/1050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato først. Innstilling til

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

I februar 2015 varslet Oppegård kommune oppstart av områderegulering for Kolbotn sentrum. Planprogram ble vedtatt i oktober 2015.

I februar 2015 varslet Oppegård kommune oppstart av områderegulering for Kolbotn sentrum. Planprogram ble vedtatt i oktober 2015. Mars 2016 N O T A T Til: Fra: Regionalt planforum Oppegård kommune, Seksjon for samfunnsutvikling OMRÅDEREGULERING KOLBOTN SENTRUM I februar 2015 varslet Oppegård kommune oppstart av områderegulering for

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE GJØSVIKA IV

PLANBESKRIVELSE GJØSVIKA IV PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET GJØSVIKA IV i Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Innholdsfortegnelse. 1. Planstatus. 2. Hovedinnhold. 3. Forutsetninger, hovedgrep og

Detaljer

Forslagsstillers respons til innkomne merknader.

Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Vedlagt følger forslag til reguleringsplan med bestemmelser og planprogram for Årvold gård næringsområde. Til planforslaget følger også konskvensutredning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

www.orp.no Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN

www.orp.no Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN ANALYSE AV EKSISTERENDE FORHOLD Naturgrunnlag: Geologi, jordbruk, overvann ANALYSE AV EKSISTERENDE

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379.

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. RINGERIKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. Forslag pr 15.4.2015 Revidert Revidert 1.gangs behandling i Plan- og miljøstyret xxxx Offentlig høring xxxx 2.gangs behandling

Detaljer

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Juni 2016 EIDSBERG KOMMUNE 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Plannavn BRENNEMOEN, MORSTONGVEIEN 46 Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Legge til rette for etablering

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer