INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST"

Transkript

1 INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST Illustrasjon av mulig ny adkomst til Ellingsrud industriområde fra Drømtorpveien. Kjeppestadveien og jernbanen går over kulverten. Skissen viser også en ny Drømtorp stasjon og mulige fremtidige bygg syd for Kjeppestadveien. Gnr. 141 bnr. 34, gnr. 142 bnr. 2 mfl. Del av gnr. 142 bnr. 1 mfl. Drømtorp, Ustvedt vestre og Ellingsrud, Ski kommune. s 1 av 33

2 Utarbeidet av: sted helhet arkitektur, shark.as v / Egil M. Haugstad / Jannicken Throndsen Postboks Kolbotn, Tlf Sweco as v/ Tor Petersen Jernbaneveien Ski Telefon Sweco as v/ Kimme Arnesen og Lars Været Fornebuveien 11 Postboks Lysaker Telefon Løvold prosjekt v/terje Løvold Åsengata 8c 0480 Oslo Tiltakshaver: Ellingsrud Utvikling as c/o Höegh Eiendom Postboks 2416 Solli 0201 Oslo v/jan Erik Kristiansen / Ski Næringspark AS/ Høegh Eiendom AS v/ Anders Såheim / Industriveien Eiendom AS Ellingsrud utvikling as (EUAS) består av følgende grunneiere: Industriveien Eiendom AS Ski Parkinvest AS Stil Invest AS Ski Bygg Gruppen AS Innspillet er utarbeidet og innsendes i forståelse med hjemmelshavere til eiendommene Vestre Ustvedt, Østre Ustvedt og Drømtorp (øst for Dynamittveien). s 2 av 33

3 INNLEDNING, ved tiltakshaver Visjon Selskapets visjon er å bygge en ny bydel øst for Ski sentrum der boliger, næringsarealer, allmennyttige formål, eksisterende bebyggelse/virksomheter, miljø og infrastruktur sees i en helhet. Tilgjengelighet Tilgjengeligheten til området begrenses i dag av jernbanebommen mellom Kjeppestadveien og Industriveien. For å kunne utvikle eksisterende næringsområder på en fremtidsrettet måte kreves en ny adkomst til området, og denne er i planforslaget foreslått lagt i en kulvert ved krysset Kjeppestadveien/Dynamittveien. Denne kryssingen er foreslått utviklet til et trafikk og kollektivknutepunkt med en ny holdeplass for Drømtorp stasjon, buss og drosjeholdeplass, pendlerparkering og god tilgjengelighet for gående og syklende. Den foreslåtte kryssingen av jernbanen og Kjeppestadveien markerer også startpunktet for en ny ringvei rundt Ski sentrum, fra Kjeppestadveien til Åsveien. Ringveien vil redusere trafikkbelastningen i sentrum både for eksisterende og fremtidige beboere og virksomheter. Det er lagt stor vekt på planlegging av gang og sykkelveier i området, blant annet har Ellingsrud Utvikling AS ervervet to eiendommer som muliggjør fullføring av gang og sykkelvei langs med Kjeppestadveien. Planforslaget inneholder også forslag om en trase for lysløype, plassert i grøntstrukturer i tilknytning til boligprosjektet på Vestre Ustvedt gård. Boliger Planforslaget har et tungt innslag av boliger, med hovedvekt på småhusbebyggelse. Målsetningen er at boligene i planområdet skal fungere som et supplement til Ski sentrum, ikke en konkurrent. Boligbebyggelsen er foreslått plassert syd for Kjeppestadveien der skogen som hører til Vestre Ustvedt gård er foreslått utviklet til et boligfelt med hovedvekt på eneboligtomter og innslag av terrassert bebyggelse mot syd og vest. Det er satt av plass til både barnehage og skole i tilknytning til boligområdene. Næring/tjenesteyting Mellom ringveien og det eksisterende Ellingsrud Industriområde samt øst for Dynamittveien foreslår vi å sette av arealer til en handelspark for virksomheter det ikke er naturlig å plassere i sentrumskjernen. Den sentrumsnære beliggenheten kombinert med god infrastruktur både for biler og kollektivtransport gjør lokaliseringen ideell for slike virksomheter. Næringen vil, i likhet med boligene, fungere som et supplement til Ski sentrum. Arealene nærmest det foreslåtte trafikknutepunktet får en svært gunstig beliggenhet, og dette arealet er foreslått satt av til tjenesteyting. Det eksisterende Ellingsrud Industriområde har en beliggenhet som tilsier at det på lang sikt vil transformeres til et område med boliger og lettere næringsvirksomhet. Miljø Både bolig og næringsprosjektene er forutsatt gjennomført som miljøprosjekter, med vekt på fremtidsrettede energiløsninger, et gjennomarbeidet miljøprogram, universell utforming og et velfungerende samspill mellom trafikk, handel, boliger og tjenesteyting. s 3 av 33

4 Eierne/Helheten De tyngste grunneierinteressene i området har dannet et felles selskap (Ellingsrud Utvikling AS) som nå sender et samlet innspill til rulleringen av kommuneplanen. Resultatet av samarbeidet er at mange eiendommer/områder kan sees i sammenheng, slik at man unngår suboptimalisering internt i området. Evnen til å gjennomføre de foreslåtte planene styrkes, og vi har oppnådd gode, helhetlige løsninger med hensyn til trafikk, gang og sykkelveier, lokalisering av de ulike formålene, og miljø/friluft. Ellingsrud utvikling har ønsket å se Ski Bydel øst som en helthet, men eier av Drømtorp gård ønsket å sende inn et eget Innspill til Kommuneplanen for området nærmest gården, og vi har derfor måtte ta ut denne delen av Drømtorp gård av vårt innspill. Vi mener dog at Drømtorp gård ikke kan være til hinder for utviklingen av Ski Tettsted og vi foreslår derfor at Drømtorp gård reguleres om til bolig, eller tilbakeføres til LNF slik miljøverndepartementet foreslår i brev til Ski kommune Kommunen og politikerne får med dette et innspill som bygger opp under utviklingen av Ski sentrum, og som foreslår en fremtidsrettet utvikling av et stort område. s 4 av 33

5 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Området rundt Ski Næringspark og Ellingsrud, her kalt Ski bydel øst, har opp gjennom historien vært preget av industri og aktiviteter som av hensyn til liv og helse burde ligge et stykke fra sentrum og boligområder. Dette har nå endret seg, ved at denne typen industri ikke lenger er aktuell, og området er gradvis tatt i bruk til lettere industri, lager, kontor, undervisning og storhandel. En naturlig transformasjon som følge av endrede behov i samfunnet. Denne utviklingen ligger også i dagens kommuneplan for Ski, men dessverre foreligger ikke tilstrekkelig infrastruktur i form av veier for å betjene selv det næringsområdet som ligger inne i dagens plan. Arbeidet med å utvikle en samlet fremtidsrettet plan for Ski bydel øst (foreliggende innspill til kommuneplanarbeidet) startet ved at grunneiere ble pålagt å regulere og bygge planfri kryssing av jernbanen, for å kunne bygge ut allerede regulert næringsareal på Ellingsrud industriområde. Dette ønsket man å løse ved å bygge bru over både Kjeppestadveien og jernbanen ved dagens planovergang. Grunneiere som ble mest berørt av reguleringsplanens brohode i Teglveien svarte med å peke på mulighetene for å legge til rette for en fremtidig ringvei rundt Ski ved å flytte krysningspunktet av jernbanen / Kjeppestadveien noe lenger østover. Dette har de største og mest aktive grunneierne i området nå utviklet til å bli et felles planinnspill / prosjekt med sikte på å utvikle hele området med tilhørende ny veiutløsning, for dermed også å kunne avlaste deler av fremtidig trafikkarbeide gjennom Ski sentrum. I stedet for flere innspill til det samme området, med mulige resulterende interessekonflikter, har en gruppe lokale arbeidsgivere og grunneiere med visjoner gått sammen om å lage en stor og gjennomarbeidet plan for utviklingen av hele området. Dette ved at de i fellesskap lager en samordnet plan for Ellingsrud, og områdene rundt Ski Næringspark inkludert tilførselsveier og annen infrastruktur. EUAS står samlet sett for mange arbeidsplasser i Ski. For å nå målet om utvikling av flere næringsarealer i området, måtte man løse adkomst til områdene syd for Kjeppestadveien og jernbanen. Dermed kunne man også løse de påfølgende trafikale problemer gjennom Ski sentrum som ville kunne oppstå ved at trafikken øker på Kjeppestadveien. Trafikkløsningene vil igjen kunne utløse nye utbyggingsområder for næring, bolig og tjenesteyting, noe som er ønskelig i forhold til å videreutvikle Ski til Follobyen / regionalt senter. EUAS kom frem til følgende føringer for arbeidet med planinnspillet: Etablering av planfritt kryss over Kjeppestadveien og jernbanen. Dette vil gi kortsiktig gevinst i form av grunnlag for videreutvikling av det eksisterende næringsområdet på Ellingsrud. Nytt planfritt kryss tilrettelegger for nye næringsområder langs jernbanen vestover mot gamle Ellingsrud Industriområde. Ny næringsetablering vil danne grunnlag for etablering av ny ytre ringvei som vil avlaste trafikken gjennom Ski sentrum Dette utløser ytterligere nye utviklingsområder, i Ellingsrud området kan tenkes boliger, skole / barnehage, tjenesteytende virksomhet og næring. s 5 av 33

6 Området for planinnspillet er skravert med sort skravur. Ny ringvei er markert med rødt, mål ca. 1: Overordnet mål Utvikling av Ski Stasjonsbyen Ski er under omforming til å bli et regionalt senter. Historisk sett har industrien vært lokalisert i områder rundt Drømtorp og Ellingsrud, her kalt Ski bydel øst. Det er logisk å bygge videre på denne lokaliseringen, samtidig som boligutviklingen og tjenesteytingen i Ski sentrum utvides østover i takt med at næringsarealene utvikles. Næringsområdet utvikles her på områder som allerede er tilknyttet næring, i motsetning til andre steder hvor arbeidsplasser nedlegges for å gi plass til boliger. Her satser store grunneiere i EUAS på både næring, tjenesteyting og boliger med innbyrdes gangavstand, samtidig som området med sin enkle tilgjengelighet med bil vil kunne betjene kunder i hele Follo og Oslo syd. s 6 av 33

7 Arbeidsplasser Det er ikke ønskelig at Ski ender opp som en soveby til Oslo. For EUAS er det viktig å styrke grunnlaget for eksisterende næringsvirksomhet og arbeidsplasser gjennom nyetableringer som gir synergi både for eksisterende virksomhet, ny virksomhet og kommunen totalt. Målet er å utvikle det eksisterende næringsområdet nord for Kjeppestadveien sammen med planområdet til det viktigste området for fremtidig storhandel, næringsareal og tjenesteyting i Follo regionen. Ringvei Ved etablering av en ny planfri kryssing av jernbanen ved Dynamittveien, åpner man for å etablere en ny ringvei utenfor det eksisterende bebygde området i Ski sør/øst, for å unngå trafikk gjennom boligområdene og større belastning på rundkjøringene ved den eksisterende jernbanekryssingen ved Ski Storsenter, samt for å avlaste / stenge broen i Løkenveien. Kart som viser ringvei prinsipp Trafikk knutepunkt Drømtorp stasjon er på planforslaget flyttet til den nye planundergangen, og det bør etableres pendlerparkering så vel som knutepunkt for buss her. Dette for å avlaste bruken av arealene rundt Ski stasjon til pendlerparkering. Næring / bolig Det er ønskelig med en blanding av næring, tjenesteyting og bolig. Ski har spesielt behov for lett tilgjengelige næringsområder. Med en slik kombinasjon vil man kunne utnytte områdets sentrale beliggenhet i forhold til Ski sentrum, offentlig kommunikasjon, skole/offentlig tilbud og service på alle nivåer. s 7 av 33

8 Boligområdene vil fungere som en del av en helhet. Sett opp mot Ski sentrum vil den foreslåtte småhusbebyggelsen fungere som et supplement til den tette bebyggelsen i sentrum, mens boligene internt i planområdet fungerer godt i forhold til infrastruktur, kommunikasjon, arbeidsplasser og nye tilrettelagte tjenester. Boligene vil være sentrumsnære, samtidig nær naturen, med god beliggenhet i forhold til sol og utsyn. 2.0 PLANOMRÅDET 2.1 Eksisterende forhold Beliggenhet, Området som er inkludert i planinnspillet ligger øst for Ski sentrum, rundt Ski Næringspark, Ellingsrud Industriområde, Ustvedt Vestre og del av Ustvedt Østre. Jernbanen og Kjeppestadveien deler området i to. Drømtorp jernbanestasjon ligger i området, men med en beliggenhet som ikke er tilpasset dagens behov. Adkomst til områdene er i dag via Kjeppestadveien, Løkenveien og Dynamittveien, samt plankryss over jernbanen. Veien til Ellingsrud industriområde fra boligområdet i vest er stengt med bom. Ny ringveiadkomst vil måtte gå gjennom flere landeiendommer, hvorav enkelte i Ås kommune. Areal Innspillet omfatter til sammen 780 daa inkludert veier i og utenfor området. Dette inkluderer 164 daa eksisterende næringsområde på Ellingsrud, herav er 36 daa ikke bebygget. Området som ønskes omdisponert fra landbruk til næring, forretning, bolig, samferdsel, grøntbelter og tjenesteyting er ca 550 daa, hvorav ca. 165 daa i dag består av uproduktiv skog. 2.2 Overordnede planer Ski kommunes forslag til planprogram nevner en rekke regionale og nasjonale føringer og retningslinjer som må tas hensyn til. Her er kort oppsummert de vi mener er viktigst for dette planinnspillet: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for kjøpesentre Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Fylkesplan Akershus ( , forlenget til 2009). Mål og strategier for arealbruk og transport: 1. Boligbygging bør som hovedregel skje i form av innfylling i ubebygde arealer og fortetting i bebygde arealer innenfor byggesonen, samt som transformasjon av arealer fra annen bruk. 2. Boligbygging bør i hovedsak skje innenfor den sammenhengende by og forstadsbebyggelsen (bybåndet) i tre retninger ut fra Oslo og i tilknytning til regionsentre, kommunesentre og andre viktige knutepunkter på det eksisterende kollektivnettet. s 8 av 33

9 3. Etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende kontorarbeidsplasser og publikumsrettet service i Akershus bør fortrinnsvis skje innen gangavstand fra viktige stasjoner på jernbanenettet og andre større kollektivknutepunkt. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal slike arbeidsplasser subsidiært lokaliseres til andre sentrale områder for kollektivbetjening. Utenfor slike sentrale kollektivbetjente områder skal lokalisering av nye kontorarbeidsplasser unngås. 4. Etablering av nye eller omlokalisering av eksisterende arealkrevende og godstransportskapende næringer i Akershus som for eksempel industri og logistikknæringer, skal lokaliseres nær hovedtransportnettet (veg og/eller bane). Fylkesdelplan Akershus handel, service og senterstruktur (2001). Generelle retningslinjer for lokalisering av handel og privat tjenesteyting går i hovedsak ut på å ta hensyn til omlandet ved planlegging av handelssentra og at etablering av handelsvirksomhet, herunder etablering eller utvidelse av kjøpesentre, må ha som mål å bygge opp under utviklingen av senterstrukturen. En videreutvikling av Ski bydel øst til et område for storhandel og service tilknyttet denne typen varer vil passe inn i denne strukturen. Området vil komplettere kjøpesentrene i Ski sentrum og bidra til at Ski kan videreutvikles til regionsenter med Follo som befolkningsgrunnlag. Fylkesdelplan for areal og samferdsel utdrag av programmet. (Planen er under utarbeidelse) Målet er mer utvikling i knutepunkter og en flerkjernet struktur. Fortetting ved kollektivknutepunkter står fast som en sentral strategi for å oppnå målsettingen om en bærekraftig og mer klimavennlig utvikling i hovedstadsregionen. Bilbasert handel utenfor tettstedene må begrenses. Bilbasert handel, bransjesenter, engroshandel, storhandel, lagersalg og lignende søkes etablert i nye næringsområder. Det er et betydelig press for å etablere ulike nye forretningstilbud på arealer i utkanten av tettstedene og langs hovedvegnettet. Strategisk næringsplan for Follo (Follorådet 2007) Follo har et stort underskudd på arbeidsplasser. Svært mange pendler til Oslo for å arbeide. Det er en påfallende tendens at det ikke har vært vekst i forretningsmessig og personlig tjenesteyting i Follo i de siste årene. Det konstateres at Follo har for få riktig sterke og profilerte næringsmiljø, men at det burde være forutsetninger for videre utvikling i flere bransjer. Se fylkesdelplan over. Fylkesutvalget støtter høsten 2009 Follorådets forslag om at Ski bør avsette daa næringsarealer i gang / sykkelavstand til Ski sentrum. Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen (januar 2008) Bolig og næringsutvikling knyttet til de viktigste transportaksene for jernbane og veg. En flerkjernet utvikling av Osloregionen med mest mulig selvstendige byer og tettsteder med bosteder, arbeidsplasser, handel, service og kulturaktiviteter i urbane sentra. Utbyggingsmønsteret skal ta utgangspunkt i raske, skinnegående kollektivmidler. Blant de prioriterte transporttiltakene i strategien er prioritering av forbindelser utenom Oslo, særlig Rv35 Hønefoss Jessheim, Rv23 Drammen Frogn og Rv111/22 Sarpsborg Mysen mv Området i planinnspillet ligger nær hovedveier og jernbane. En utbygging her stemmer godt med overordnede fylkesplaner for arealbruk og transport. s 9 av 33

10 Follobanen Jernbaneverket har utredet ulike muligheter for Follobanen, og konklusjonen er at denne skal gå utenom dagens tettsteder, delvis i tunell, fra Ski sentrum til Oslo S. Dette skal medføre at det kan gå flere lokaltog på dagens Østfoldbane, slik at det økte behovet for persontransport fra Ski til Oslo kan foregå med tog. Samtlige stasjoner på Østfoldbanen vil bli beholdt i følge Jernbaneverket, men Drømtorp stasjon vurderes nedlagt da den ikke tilfredsstiller dagens standard til jernbanestasjoner. Ved å ta med et nytt stasjonsområde i prosjekteringen av planfri kryssing under jernbanen, mener vi at det vil være mulig å få en tidsmessig, velfungerende og mye benyttet jernbanestasjon på Drømtorp, ved Dynamittveien. Kulturlandskap Follo I fylkeskommunens vurdering av kulturlandskap i Follo er området registrert som Kulturlandskap med arkeologiske funn / mulighet for arkeologiske funn. Arealet i innspillet ligger utenfor grensen for kulturlandskap som det er viktig å bevare. 2.3 Eksisterende lokale planer Deler av området i planinnspillet er vist som fremtidig næringsformål på kommuneplan for Ski , og noe er regulert til næring og landbruk på eksisterende reguleringsplaner for Ellingsrud industriområde, Landbruksområdene i Søndre del av Ski kommune og Drømtorp næringsområde. Ikke utviklet potensiale innefor gjeldende planer: 1. Areal som ligger inne i dagens kommuneplan som uregulert fremtidig byggeområde for næring på Drømtorp: 159 daa. Ved utbygging i hht reg bestemmelsene for nye planer i området vil dette si ca m² BRA nye kontorer og lager.* 2. Areal som allerede er regulert til næring på Ellingsrud: 35,7 daa. Ved utbygging i hht gamle reg bestemmelser vil dette si m² BRA nye lokaler til næring. *Dagens potensiale er teoretisk ca m² BRA (obs grunnflaten vil ikke være mer enn ca m² ) med nye lager og kontorer, men mesteparten kan av ulike årsaker ikke utnyttes. Syd for Kjeppestadveien pga manglende sikker adkomst til Ellingsrud. Ut fra de siste årenes erfaring med forsøk på å regulere deler av det området som er lagt ut til næring i tidligere kommuneplaner, er det tydelig at en videre ønsket utvikling i dette området vil måtte forutsette en felles omorganisering av tilfartsveier, adkomst og arealbruk. Det har vært et uttalt ønske fra Ski kommune at handel med plasskrevende varer flyttes litt ut fra Ski sentrum noe som kommer klart frem i Veiledende retningslinjer for lokalisering av handelsvirksomhet i Ski tettsted i gjeldene kommuneplanbestemmelser pkt.g. 2.4 Eksisterende tilgrensende planer Kommuneplan for Ås Området grenser til Ås kommune i syd, og deler av ringveien fra ny jernbaneundergang til Rv.152 vil berøre eiendommer i Ås kommune. Eiendommene er vist som hhv boligområde og LNF område på kommuneplan for Ås. s 10 av 33

11 Utsnitt av kommuneplanene for Ås og Ski påført planinnspillets omkretser for byggeområder og ny ringvei (hentet fra kartportalen Follo). Tilgrensende reguleringsplaner Området som dekkes av planinnspillet grenser til 7 reguleringsplaner og ett reguleringsplanforslag i Ski kommune, og ringveien berører uregulert Lnf areal og ett reguleringsplanforslag i Ås kommune. Syd for Kjeppestadveien grenser området til regulerte offentlige friområder i vest, regulert landbruksareal i syd og øst. Nord for Kjeppestadveien er tilgrensende reguleringsformål forretning i syd, udefinert formål i nordøst, industri i vest og landbruk i nordvest og øst. Kartutsnitt som viser reguleringsformål i området (hentet fra kartportalen Follo). s 11 av 33

12 2.4 Landskap Terrenget er preget av lave koller på deler av raet som går i øst vest retning. Landskapet er åpent mot syd og øst. I nord og vest er det dels bebyggelse og dels grøntbelter med skog på høydedragene. Øst for reguleringsområdet er det landbruksareal med åkerlandskap. Høydelagskart, ekvidistanse 5m, målestokk 1: Terrengsnitt øst vest sett mot syd, uten bebyggelse, målestokk 1: Terrengsnitt nord syd sett mot vest, uten bebyggelse, målestokk 1: s 12 av 33

13 Området sett fra øst, Ustvedt Vestre til venstre, Princess, Ski Bygg og Ski Næringspark til høyre Geologi Geologisk kart over løsmasser (hentet fra NGU), Kråkstadveien til venstre og Løkenveien til høyre. Arealet som ønskes omdisponert fra jordbruk til byggeområde består av områder med havog fjordavsetninger. Hoveddelen av det arealet som ikke tidligere er avsatt til byggeformål har tynt dekke med leire. Grunnforholdene er ulike i området, men generelt er det dårlig / ikke mulighet for infiltrasjon i grunnen, og anlegg vil måtte ta hensyn til at området ikke har naturlig drenering. Spesielt dårlig og fuktig grunn er området rundt den planlagte kulverten under jernbanen. s 13 av 33

14 Vegetasjon Området er på økonomisk kartverk definert som barskog med høg bonitet, men terrenget medfører at dette er lite drivverdig som tømmerproduksjon. Mye av skogsarealet er foreslått regulert til grøntareal i planinnspillet. Kart over bonitet hentet fra Arealis. Jordbruk Deler av Ustvedt Østre og Vestre blir i dag benyttet til kornproduksjon. De lavereliggende jordene mot Kjeppestadveien er svært dårlig drenert, da det ikke er noe sted det er mulig å føre vannet herfra. Dette påvirker naturligvis avlingen negativt, spesielt i fuktige somre. En fremtidig utbygging av området vil ikke forringe muligheten for å dyrke matkorn på gjenværende, tilstøtende jordbruksareal. Se egen rapport om jordbruk fra Sweco, vedlegg 7. s 14 av 33

15 2.5 Eksisterende bebyggelse i området Bygninger / Anlegg Ellingsrud industriområde Største delen av planinnspillets område er ubebygget. Området som er bebygget er til dels dårlig og noe tilfeldig utnyttet. Syd for jernbanen i det eksisterende industriområdet er det en del utidsmessig bebyggelse i forhold til å kunne drive næringsvirksomhet effektivt og miljøvennlig. Bebyggelsen langs Sinnerudveien ligger rett øst for planområdets boligfelt B3 Veier / jernbane Adkomst til området er primært fra Kjeppestadveien. Dette er en samlevei av god standard, med regulert gang og sykkelvei på nordsiden. Gang og sykkelveien er kun bygget forbi Ski Byggs eiendom, resten er avhengig av grunnerverv. Spesielt problematisk er dette i boligstrøket lengst vest, men EUAS har nå gjennom grunnerverv og andre avtaler sikret s 15 av 33

16 tilstrekkelig grunn for gang og sykkelvei for den delen av strekningen som har vært mest problematisk å få gjennomført. Jernbanen deler området i to. Dette er en enkeltsporet linje østover til Askim, Mysen og Sarpsborg. Linjen ligger på en fylling langs Kjeppestadveien, og danner en barriere mellom Ski nord og syd. Øst for området som dekkes i planinnspillet ligger Løkenveien, med en høy og fin gammel bro over jernbanen. Denne er best egnet til gang og sykkelvei og lite egnet til biltrafikk. Foto av Drømtorp stasjon Fornminner og kulturminner Det finnes registrerte fornminner i området som omfattes av innspillet til kommuneplanen. De registrerte forminnene og deres sikringssoner ligger i områder foreslått disponert til grøntareal. s 16 av 33

17 Kart som viser fornminner og gamle veifar, hentet fra Ski kommuneplan arealdel Grønnstruktur Det er regulerte friområder langs vestgrensene til de eksisterende industriområdene. Disse bør forsterkes, og ved en videre regulering østover, knyttes sammen med nye friområder som sikrer tilgangen til LNF områdene også fra de eksisterende boligområdene. s 17 av 33

18 2.5 Eksisterende trafikk 0830 EUAS, innspill til kommuneplan Ski/kommunedelplan Ski sentrum Sweco as har laget en trafikkanalyse, illustrasjonen viser ådt i dag på veiene i og rundt Ski sentrum. Dagens trafikktall (Kilde: Nasjonal vegdatabank) Trafikkanalyse dagens situasjon Det er utført en overordnet grov trafikal vurdering i forbindelse med planer for bolig og næringsutvikling i Ski bydel øst. Denne er basert på tellinger fra Statens vegvesen og manuelle krysstellinger i rundkjøringen i krysset Kjeppestadveien x Rv 152 x Jernbanesvingen og rundkjøringen i krysset Åsveien (Rv 152) x Kråkstadveien. Kort oppsummert sier denne: Rundkjøringene er belastet med betydelig trafikk i dag, spesielt i ettermiddagsrushet i krysset Kjeppestadveien x Rv 152 x Jernbanesvingen. Kapasitetsberegningene viser akseptabel trafikkavvikling, men den er følsom for trafikkøkning. Det anslås at en trafikkøkning på rundt 15 % i forhold til dagens nivå vil føre til overbelastning av kryssområdet i Ski sentrum i ettermiddagsrushet. Trafikk på forbindelsen Åsveien Kjeppestadveien utgjør ca 16 % av totaltrafikken i krysset Kjeppestadveien x Rv 152 x Jernbanesvingen i ettermiddagsrushet og ca. 40 % av den totale døgntrafikken på Kjeppestadveien. Dette viser at denne forbindelsen er stor, men den er ikke alene avgjørende for trafikkavviklingen i kryssområdet i Ski sentrum. Det anslås at det med dagens trafikk og arealbruk (ingen nyetablering) kan forventes en ÅDT på ca kjt/døgn på en eventuell ny avlastningsvei sør for Ski sentrum. Dagens transportarbeid gjennom Ski mot Ski øst Flere tunge aktører i transportsektoren i Ski Øst er betenkt over trafikkarbeidet som i dag utføres gjennom rundkjøringene i Ski sentrum. Næringsområdene i Ski øst kan betegnes som å ligge innerst i skuffen i forhold til adkomst fra overordnet veinett. s 18 av 33

19 Ferdigstillelse av Søndre Tverrvei har snarere forsterket belastningen på systemet av rundkjøringer og jernbane undergangen ved Ski Storsenter. Næringer i Ski Øst som er avhengig av transportarbeid med tung transport og store vogntog / semitrailere ser med bekymring frem mot en utvilkling med enda mer trafikk i knutepunktet under denne undergangen. Fremtidig trafikk Det foreligger en trafikkvurdering fra Asplan Viak 2006 som viser at en utbygging av restarealet på Ellingsrud vil generere 5815 kjt/døgn. I tillegg kan en vente trafikkøkning som følge av utbygging på de gjenstående arealene i Ski Næringspark. Sweco as har i forbindelse med dette innspillet beregnet at rundkjøringen i krysset Keppestadveien x Jernbaneveien har kapasitet til å ta imot inntil 300 flere kj/time. En økning utover dette vil føre til trafikk kork i store deler av Ski sentrum. På denne bakgrunn har EUAS skisset opp en ny trafikkstruktur for området, basert på en ringveiløsning syd og øst for Ski. Se pkt. 3.2 og egen trafikkanalyse vedlegg Eksisterende miljø Forurensning i grunn Det finnes ikke kjente forurensinger i grunnen i det området som i dag benyttes til jordbruk. Langs jernbanen og i det eksisterende industriområdet kan slik forurensning forekomme i begrensede områder. Støy Det må tas hensyn til støy fra Jernbanen og Kjeppestadveien. Det legges inn grønne buffersoner mellom næringsareal og boliger, og tilsvarende byggegrenser mot trafikkerte veier. 2.7 Eksisterende infrastruktur El forsyning Det ligger høyspent el forsyning flere steder gjennom området. Dette må det tas hensyn til ved planlegging, og det må vurderes om deler av dagens luftspenn kan legges ned i bakken. Vann og avløp Vann og avløp kan føres inn i områdene fra to sider, nord og sydøst. Det enkleste vil være å overføre avløpsvann via eksisterende pumpestasjoner på Ellingsrud og nordover. Ski kommune utreder nå ny avløpsløsning for hele Ski sentrum og planlegger en større oppgradering av VA anlegget i området. En videre utbygging på området omfattet av planinnspillet kan tilpasses dette VA systemet. Da det ikke er mulig å ta hånd om overvann på den nordre delen av området syd for Kjeppestadveien, må det utredes egne fordrøyningsbasseng for dette området. Oppvarming Det vil være mulig å knytte området til fjernvarme, men man ser for seg at det kan være mer miljøvennlig å lage et lokalt fjernvarmeanlegg for næringsområdet Ellingsrud og de nye byggeområdene langs den foreslåtte ringveien. s 19 av 33

20 3.0 FREMTIDIG UTVIKLING AV OMRÅDET Området skal fortsette den utviklingen som er igangsatt gjennom eksisterende kommuneplan og private initiativ, i en transformasjon fra forurensende og farlig nærings og industri aktivitet, til et miljøvennlig nærings og boligområde. Området skal bli en ny bydel i Ski, med sin egen identitet knyttet til håndverk, industri, næring og storhandel. Denne transformasjonen vil ta tid, lenger tid en kommuneplanperiode, men grunnen må legges allerede nå slik at kommuneplanen kan legge til rette for fremtidig utvikling. Det er viktig at de ressursene som legges inn i området nå fremmer en ønsket utvikling i et års perspektiv. For å skape en velfungerende bydel er det ønskelig å inkludere arealer for bolig og tjenesteyting på de områdene som er mest velegnet til dette. Plankart som viser innspill til kommuneplanen, vist på flyfoto, nedfotografert. Gule områder er boliger, blå er næring og forretning, rosa er tjenesteyting, grønt er grøntområder og stripete er kombinert formål for forretning, næring og bolig. I syd grenser området til LNF områder i Ås kommune. 3.1 Formål Overordnet for områdene i planen Området ønskes tatt inn i kommunedelplan for Ski sentrum og kommuneplan for Ski som fremtidig byggeområde for næring, forretning, tjenesteyting, samferdsel, grøntstruktur og bolig. s 20 av 33

21 Områder for samferdsel 1. Ringvei. Det er vist en ringvei fra Kjeppestadveien / Dynamittveien til Åsveien. Veien vil gå i tunnel under Tandbergløkka og Kråkstadveien, med påkobling til Kråkstadveien i øst. Lengden på veien fra Dynamittveien til Åsveien er 2550m. Ringveien er forprosjektert med gang/sykkelvei fra krysset med Kjeppestadveien i nord frem til boligområdene ved Kråkstadveien i vest. Se skisseutkast til byggeplan for ringvei fra Sweco, vedlegg Planfri kryssing av jernbanen Sweco as avd. Ski har laget skisser på 4 ulike alternativer for planfri kryssing av jernbanen fra Kjeppestadveien til Ellingsrud. Etter en vurdering av disse har man kommet frem til at det beste både teknisk og estetisk er en kulvert fra Dynamittveien under Kjeppestadveien og jernbanen. Se skisseutkast til byggeplane for kulvert og rundkjøring fra Sweco, vedlegg 3. 3.Jernbane Det er i planinnspillet vist en stripe på 33.4 daa til en eventuell utvidelse av jernbanen til 2 spor med stasjon ved den nye kulverten under jernbanen. Den vestre delen av banearealet kan berøre eksisterende bygg på Ellingsrud industriområde, men dette bør likevel vurderes i forbindelse med eventuelle nye reguleringsplaner. Dagens jernbanestasjon / stoppested på Drømtorp er ikke tidsmessig utformet og har heller ikke noen optimal beliggenhet i dag. Det foreslås derfor at denne flyttes til det nye planfrie krysset ved Dynamittveien, slik at det bygges ny perrong med mulighet for heis direkte fra gangtunellen og opp på perrongen for bevegelseshemmede, og adkomst via trapp for andre. En slik perrong vil kunne benyttes også om det blir bygget ut to spor på østre linje, eller om det bygges et nytt spor bare hit, slik at lokaltogene med endestasjon Ski kan stå her før de snur. 4.Adkomstveier Forslaget viser ikke interne veier på det enkelte felt, men hovedadkomstveiene frem til feltene. Til sammen er det avsatt ca 100 daa til samferdselsformål i innspillet til kommuneplanen. Områder til næringsformål I planinnspillet er det avsatt 212 daa til forretning og næringsformål. Innenfor næringsområdet ser tiltakshaverne for seg en blanding av håndverksbedrifter, lett industri, storhandel, lager, handel med plasskrevende varer osv. Dette er næringer det er ønskelig å ha i et område som er lett tilgjengelig med bil, men som også kan nås med offentlig transport slik at arbeidstakerne ikke er avhengige av bil til og fra jobb. s 21 av 33

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Stedsanalyse Drøbak og omegn

Stedsanalyse Drøbak og omegn Stedsanalyse Drøbak og omegn Utarbeidet for Frogn kommune Forord Denne stedsanalysen er utarbeidet av et tverrfaglig team fra selskapene Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Link Arkitektur AS, Transportøkonomisk

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Rygge kommune In Situ AS 20.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER... 5 2. FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER... 5 3.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 Senteranalyse for Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Senteranalyse for Utgave/dato: 2 / 2014-02-03 Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: 533777 Senteranalyse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 KONSEKVENSUTREDNING... 3 1 Innledning... 3 1.1 Krav om konsekvensutredning... 3 1.2 Metode...

Detaljer