forvaltningssamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "forvaltningssamarbeid"

Transkript

1

2 AKTUELL KOMMENTAR forvaltningssamarbeid r i - b. l.(llr p. LiC Målet om en bærekraftig ressursforuaitnirrg er noe vi alle kan enes om. Men steget fra mål-formuleringen til konkrete h&linger, som kan realisere d- let, er Mde langt og vanskelig. Når det gjelder forvaltning av ressutsene i Barentshavet har vi gjennom mange år hatt et meget gadt samaheid med v& nabo i & om fiskeriforskning, bestbestandlsvurderinger og fastset- - telse av tofdkvotef. Men M har etter hvert mdttet etkjenne at samaheid om forvaltning er adslo/- beitisgruppe som et fmte trinn i lg mer enn, p# basis av felles forsk- prosesen med ti skape et utvidet ning, d bli eng om totalkvoter av og f-ret forvaltningssamarbeid, de forskjeiliqe bestander som vi de- ble fonnulert i et notat fra Fiskeridiler med andre land. rektoratet. Ideen ble tatt opp av Fis- Det er også dendg B samar- keriministeren i møter med formanbeide om systemer som i best mulig nen i Den russiske føderasjons fisgrad kan fornindre at de totalkvoter kekomite, og fulgt opp i den blandeman er blitt enige om, overfiskes. de norsk-russiske fiskerikommisjon. Det gjelder russiske, norske fiskere Den felles erkjennelse av de proog tredje lands fiskere. Den norsk- blemer man har med total-kontrollen russiske afbeidsgruppe som er ned- av uttaket i Barentshavet - og ikke satt for ii kartlegge behovet for, og minst den politiske vilje fra begge komme med konkrete forslag om, parter til B samarbeide om lasninger forbedringer av kontrden i Barents- - gir grunn til optimisme. havet, er et steg på veien mot mer Men der finnes ikke en enkel n&- %rektafag ressursfo~aitning. kel til himmel rikets port*... Forslaget om å nedsette en ar-

3 P- p INNHOLD - CONTENTS Ubayddlg radbaktivitet i &mmhavd - Negoible mihc~ty in the ~arents ~ea 6 Plkmomkk Mrhg for tlewwanm - E a m u m i c ~ f w d h e h a ~ 8 Fleibestandsfowaitning i statsviterm8 0yne - AdmimWaikm dfwh-s&& hwn apdiacalscbnce viewpoint 10 S t y r k n g m h u ~ ~ ~ n g a v ~ - ~ d ~ e r ~ ~ b y ~ d y o m g h h s t e m - ~rssviktoggjddsscmringi~-et300~mlnm - R esvum~menddew~innotthnomay-a3cwyaarow~ 14 TæwWdmWi, lidr og -lhig - K* bed q, iish and keip ham&ng 12 - RekelWe og innbhding av yngel - en ekonomisk batmkhing - SWnp~sndtheY,tetmjng~ofhy-an~view Endh#epmMn wmi fbrkikb til laks - proten as a feed ingredieni ~br ~iiantic ~ahm 29 I~~~ og krisekommuni~ - for inmaon and &mrnunication 32 Jnnldingw - Laws and reguiatkms 39

4 KYSTOPPSYNET y.j NR. 2

5 P P - KYSTOPPSYIET Fiskeridirektoratet byr ta seg av kystopp~pet! - ~ v i l r t c a M I v ;. r s d e n i ~ s m n tenavapiilerdestasjonertp&wmkystenderde brbir,afnrtnilmmmmmdlc-we skai ha oppsyn med mer enn 1000 fartmy som deltar kdq billigst. Detki~ndr~viselileibri~ i*-. l, &r med rin bjtar *Hwlnm og * Y n i r ~. O a w ~ f o r s e ~, m &teahdig Bnrbl, sml m r ddte milor FkLdr m. - 1C12 #tirvilv;.rsti~gforatrthldmoppynklp F- 6emt Brandai mener at dette Iuonseptet kydm gnit n F i ~ i H maner ~!imhl., fw kystoppsyn har fungert glimrende. - Denne opp- Sterke krefter arbeider for at et lendsomfateende opp synsk ai arg anis er ess omen del av^ Et interdepartementalt utvalg - det dkalte Kystfor- --har blant annet g& inn ior dette, Wge =Dagens NaeMigslwæ som har lest den heminnstillingen til Det er m**- - ner at demied vil ikke Rere berute parter, blant annet fisk-.., f& saken til Mng. geven soiterer natwlig under F-i&. Jeg serog~8det~betenkeli~iat~oisvaretskal bnikesmotsivilbefoloiiiikysbæmomr&der.et annetvildigmomenteratvilambenyttermannsksp med inng8ende til bide forhold, som muliggjm en giensidig kammunikasjon mellom alle i~parter.detvilmisvættdyribb&ebygge oppogdriveenheltnyorganisssjoninnenfoisjaor- svaretfor~tasegavoppsynet.detteicanvi~ Wnentetsrepresentantidetteutvalgetsehrermotmye bilri med det apparam og ressursene -estander av en slik Mng og mener al dette ber.. ~altharetablertlangs~ogmedde væm Jmmepartemmets boid. Nei, sier Jusliserfarhigene og kunnskapen vi tms alt har. Det har v som spaker ballen tilbake W Fordessutenvrsrtsnakketomet~ettermwis- -. I skrivende stund er ingentng ter av den arnerii Kystvakten (US Coastgubes2emt. Sannsynlii vil en lesning bli *bakt i m æ ard). Men her er det viidig 4 rydde av veien den i~forneste&,utenatsmhgetf& norskeubrecib~omatdenneinstandensom egensak. Detharogs8vakt~~ Gode e r f ' Kystoppsynet vil fb ansvaret for ovewgk'ng av algeforekomster, kontrollere at bestemmelsene i fiskedovene etterleves, miljtmmberedskap. tilsyn med opp drettsvirksomhet og sj0fuglrewater. Samt bisa den vanlii ferdsel og virlcsomhet pb kysten med praktisk hjelp, informasjon og veilening. For 4 nevne noe. Dette har i to Ar fungert meget bra for Fiskeridirektoratets to hu-ende 30-fots Mter, som homisakelig har vært stasjonert p& Skagemkkysten i Fiskerisjefens regi. Fasit viser at hvert fm hadde en utseilt distanse p& hele nautiske mil - tiharende seks ganger stre)rningen svensk8 grensa - Kirkenes tur-retur. Oppsynet resulterte i 850 p o l i i for ulike forhoid, beslaglegging av over 1000 redskaper og 200 muntlige advarsler. Dessuten 150 kontrdler m gjaldt fredriingsbestem melser, bifengstogularliomsetning. 150kontroller av -, 859 observasjoner i spehiglreservat, 1.500vannpreverog utdeling av25.000hfmme spnsbrosbnerfeyersegogs8inni~hemske videomhet I &r har de to ranniene.hugin* og =W h:, drevet med kontroll av oppdrettsanlegg i Sogn og Fjordane. I mer eiler mindre sammenhengende orkan i januar og begynnelsen av fekuar har mene gjer#iomfwt oppgaven uten problemer. Fram til mi6 sen~deterwrsteamenkanskesjaioppsynet. Dette er il& riktig. I USA har fiskerimyndighetene ebbbl et eget oppsyn som ser til at fiskerilov givningen Mir fulgt sier Brandal. nili. r ~ibrll~&r# h w gib

6 - Sammenligna med andre havomrider er lan nlkrktiw furu~la#sn i knltdiadt mininul. Mar del er drhdigrtridrirrrenrbgodorarrlbirfrialw kan dokumenbra Ukfiden. Del er hm Fmjn md Havfonbiiiydnstbttd som der dem Ul iidrab -. F0yn viser til ai en muiig r a d i i forurensning har f& til tider svært omfattende rnedii. Man har heller ikke uten grunn fryktet at norske fiskeriinteres- ser kan bli skadelidende. - F.eks. er den sunkne umten ~Komsomdetc~ fremstilt som en tikkende bombe som dr som heisl vil forgifte ikkerikdommene i bmbhawt. Grunnlase p8stander, men det er skapt for A spise fisk fra d i omr&dene. Det er slett ingen liten jobb og fortelle folk at vi mener d ha situasjonen under kontroll. Den li pa rnetm dyp, utenfor *allfarvei*. Det som W e lekke ut vil komme svært fortynnet til overflaten om 1~200 Ar i %-Atlanteren et sted, sier Fayn. Han mener det er svært viktig A gi- kontinuerlige din- ger i nord om^. I dag har Norge et nært samarbeid med russiske myndigheter for blant annet A fa en oversikt over hva som er dumpet av radioakiivt materiale rundt Novaya Zemlya og i Karahavet. I det heie tatt en skikkelig kartlegging av hvilke muli kilder til re#lioakov forurensning som finnes i nordom- &lene. En norsk-fussisk ekspertgruppe samarbeider om delte. Til sommeren vil man sannsynligvis gjem omfme et felles tokl i Karahavet. Måwdlige analyser I tillegg C1 HavforskningsinstiMtets dinger av selve sedhmbm og av vannet, gjw FWeridirektoratets Kontrdhrerk Wli anaiyser av fisk fangei i de aldduelle om&ene-overi~-~-b8gm Sena.aliaboratotM opplyser til FG at hensikten er A dekke samtli fiskefeit. - Dessuten planlegger Statens Sdkem i samarbeid med oss et langt mer omfattende program, som vil ta for seg hele kysten sw til Kattegat. - Poenget er A f4 samlet materiaie som kan seites inn i en starre sammenheng, mener b. Han bekrefter at alle prnnrene tatt til d er negative med hensyn til radiiet. Alt& under 10 Bequerel pr. kib. Grenseverdien for matvarer er satt til 600 Bq pr. kib. Y QD r x' o 3 > B > m Y $ B - * 3 CI Q m O Radioaktlvltet I flsk fra Barentshavet, alle arter for irene

7 NR I-, m H~yest i #-åra detunerte daværende Sovjet en rekke atombomber i det Mi Barentshavet. Havforskningsidiuttet gjorde den gang SyStemtWe dinger og fant gjennomsnittlige verdi pa 80 Bq pr. kib pa det -e. Etter at sprengningene blei avsluitet i 1963 fait verdiene gradvis til de var under l0 Bq i Dagens verdier i fisk l i fra 1-3 Bq pr. ku0 v& vekt. Til sammenligning kan nevnes ai kommersielle fangster landet i Nord-Irland i 1987 Mnehddt gjennomsn-er for torsk pa 14, for kviting 24 og sild 16. Tilstanden best i Barentshavet - Vi maler radiie utslipp i Barentshavet. Det meste stammer fra kjente kilder, men en del kan vi Kunngj~ring fra Garantikassen for fiskere Fiskeridepartementet har bestemt at adgangen til d oppta forskuddsih uivkies fra 4 til 6 uker for 1. garantiperiode Etter vedtaket i styret i Garantikassen har Fi-ementet dessuten samtykket i at renten pb fo&wwh reduseresfrall%til7%. Fmkuddsl&n rentebelastes fra frem til imbetalinglinntrekking, og& for de liintakere som er beretoget til garantiiott for denne perioden. ikke si hvor kommer fra. Vi vet at russerne har dumpel betydelige mengder r a d i materiale i BamtshaveiogsaerligiKarahavet. Fjo&retstoktviste at det heldi ikke avskwte noen kkkasje fra dette avfallet. Sarnmeniignet med f.eks. Noidsjaen og er den mdioakh forurensningen av Barentshavet heil minimal. Det er Mart at det I i i ting der som absolutt ikke burde lagt der, men forhindrer ikke ai jeg i fiskerisammenheng vil kalle Barentshavet for et ubetydelig forurenset omidde sier Feyn. Han mener at mange av oppfatningene som r$derafnmdbakwfonirensningskyldesmangei~ i-. Dette er og& bakgtunnen for at Havforskningsimiitutiet nylig inviterte fiskeriorganisasje nene og iiskeriadministrasjonen til onenteting om emnet. Per-Marius Larsen e u Were som har f& innvilget IAn for 4 uker, kan sdce om et tiiteggsih p& 2 uker. De som ikke har saki p& Oraire vil& ukervedm3tegangs~... FOR FISKERE for 1. garanbpenode kanmkeomforskuddslanpb6

8 NR l--- n 'sk bedr' for Forbedrim av drife#ssuliai. men forkail nagathl Opwanp i prispr. stk solgt moit~~sk 5 protsnthiimotiiim. Opwang i gjmnoinrnittlig imwmm pr. Irsvark ha mirur b i 1990 til pl- b l e Nedgang i #I# av mowwtthfltl (sik) med vel 5 i antill solgt prwsiit ha 1990 til Nalgrng mel (uam lirdradag) niad 45 protent i samme tiduoni. e Pmdubjoarlrortnad pr. sik solgi rniowæueiisk gikk ngdniedspnwnthi1990n119h. oata er haredkonkimjonene i F i s k e i i d i Irnl- ~ tonihek-undersakelse for setiefiskanl~toi1ssitobp. mingene er bantai tn a~nmsemmm~. undersdeb inwboldar b data hi kombinarta nwmog talsffsbnlagg. Tikraranda usikrtilhks basert pi ~ m i p pbar d nit itbit dili# sidan Tabellen nedenfor viser en dei hovedresuitater i gjenromsnitt pr. anlegg. Beholdning av iisk er wrdert til 70 prosent av pris x kvanhrm. Tilsvarende tall for 1989 og 1990 er tatt med for sammenlikning himpnntekter b i34095 DiWL<døsbieder b hikresultat kr Rentekostnader kr Sesultat fer ekstraxdinemt poster kr Rentoverskudd kr ! P Bmerk kr ;aisavsmow stk 34162i Sa ntell llrsverk Resultat fm ekstraordinære poster (EOP) er driftsresultat tillagt renteinntekter og fratrukket rentekostlader. Rent overskudd er &iferansen mellom totaie inntekter, som er driftsinntekter tillagt renteinntekter og mrdi av lager-endring, og totale kostnader, som er alle betalte kostnader i perioden pluss postene kalkulatorisk (beregnet) eierlann, kalkulert rente p4 egenkapitah og kalkulerte avskrivninger. LBnnsevne er dieransen mellom totale inntekter og totale kostnader med unntak av Iwinskostnader og kalkulert eierlmn. Lsnnsevnen gir dermed uttrykk for hvor mye virksomheten egentlig kan betale til innsatsfaktoren arbeidskraft etter at andre faste og variable kostnader er dekket. Forbedringen i det 8kanamie resulatet fra 1990 til 1991 skyldes flere forhold. Pris pr. stk solgt smow settefisk gikk opp fra kr i 1990 til kr i 1991, en oppgang p& 5.1 prosent. Beholdning av levende fisk gikk ned i samme perioden, slik at en fikk en negativ beholdningsendring. Denne nedgangen ble imidler-tid veid opp mot en nedgang i kostnadene. De totale driftskost-nadene ble redusert med 7.3 prosent fra 1990 til Neldreltaltene nedenfor bekrefter utviklingen i det 8konomiske resultatet for perioden TcMmWilitet -rentabiliitet LikvidWsgrad l LikviditeEsgrad 2 RentMngsgrad Kortsiktig gjeldlaktiva Langsiktig gjeldlaktiva Likvidiietsgrad 1 er verdien av omlepsmidlene i forhold til samlet kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 viser det samme forhold om en i omlepsmidlene ser bori ka lagerverdien av fisk i sjøen. Rentedekningsgraden viser hvor mange ganger driftsresul-tatet pluss renteinntekter kunne betale rentekostnadene. 60 prosent av betingende skattefrie avsetninger er inkludert i egenkapitalen, de resterende 40 prosent er tatt med i langsiktig gjeld. Bade likviditet, rentabilitet og soliditet (egenkapitalandel) viser makert oppgang fra 1990 til Tabellen nedenfor viser produksjonskostnad pr. stk solgt smoiti-settefisk, basert pci hele landet I gjennomsnitt pr. anlegg. Forkomad - Forsikri- Eleldrisit- Lainskostnad Andre driftskosbiader (-1 PRODUKSJOMS K m PR. STK

9 Ermmgwt- (-1 kr TaP fi fordririger kr Kalkulatonsk eierlenri kr Kalk. rente *egenkap. k Kalkavskrivni kr SUM b Tap p6 fordringer var ikke spesifisert i 1989, og finnes for dette Amt under posten =andre driftskostnader. Produksjonskostnad pr. stk ble redm med 5.3 prosent fra 1990 til G& en inn p6 de enkelte -ene ser en at elektrisitets-, Cains- og ren- Mamadme gikk opp fra 1990 til 1991, men dette bie imidlertid veid opp mat en kraftig nedgang i rognl yngelkostnaden pr. stk pa 19.1 prosent OgsB forkostnad og posten *andre driftskostnader. gikk ned fra 1990 til Tabellen nedenfor viser ulviklingen i produlcsjonskostnad pr. stk solgt snoitiseitefisk for ulike geografiske regioner. samrbeid utredes I piab &&mr mettes en nomk~ekrilpev$nylpeibergenfortl irmk?desamtalermet~m- ~ ~ d e d o & u n f m e p S ~er~istandsomf&pav.. twefwmw*henryt.wsiikwslandiscliptemberi#or.liermedel oppnsdderv'ghetmtl~eneksgertgryppeibr~studeredeiolands~~- -oger kanmet med -w- V b7 ewniueil for-... av konbiollen meduiiakavwi8sbesauideri~ishaw- NR Region 1: nmmail<, Troms. Nordland.Norb og Region 3: -,Rogaland w- Regionene 1 og 3 har redusert produksjonskostnad pr. stk solgt smowsetteiisk ira 1990 til mens region 2 har hatt en oppgang i kostnad pr. stk i samme periode. Region 1 hadde stwct nedgang med 20.5 prosent. Produksjonskostnadene i Region 1 er dermed kommet ned pd samme nivh som l~nomcnittet. Hoved-haken til nedgang pr. stk solgt smdt/ settefisk skyldes for region 1 en kombinasjon av oppgang i antall solgt snowsett8-fisk. og lavere kostnader i Region 3 har ikke hatt en oppgang i antall solgt moitisettefisk og nedgangen i pr stk skyldes derfor lavere kostnader i 1991 emi i Oppgangen i pcrodukspnskostnad pr stk for region 2 henger sammen med en reduksjon i antall dgt Smdvsettefisk p& 16.9 proseni fra 1990 tii Mer detajerte -er vil senere Mi denthi i en egen meiding. For nærmere ninger: Kontakt Merete Fauske, Kontomt for driftsakociomiie undersekelser. tlf. (05)

10 NR i statsviternes Øyne Av Per O. Hernes Hvilke mrlifinatei og begminler Loimnar hm i lys8l idir flensrtonddonrlbiing skal ommites i pnldkl krvalbiingsaiferd? Innen iiskerimmingei iinnes da mange aktmr som innuirker pl hverandre. Hwlordrsnist mske er 1 dm htiielmn pi forlnidel mellom NQns. mene pl dr side vil ninyth inkinirrjoiiana med aiibeiali-er om Lro som pir besi mulig dmiionblr utbyth. I tillegg Lenimer fiskere og agank#ii#na meninger om iwiimmn, og tilsluil kr ikke I glemme plilime, a tlo~ k skal igd I# ei ord ~iai ilaget drnoatbl bestemmes. det er id et te^ - sbisvbm hr analyseri-. Elk fwiddetplenakadanklriidta.detiirrskjeddrd I studere de imiibsjmlle sidene ved en rlih imvalt- blir denned et Welbegrep i denne samrnenhengen. I prosjektet forner jeg B utvikle et analyseap parat der Mde akonomisk effektivitet og legitimitet er makkelfaktorer for B fad hvorfor fiskerifowaltningen er velykket eller ikke. At kgiimitet innen fiskerinæringen er viktig kan kanskje best belyses ved omsettelge fiskekvoter. Hvis myndighetene msker B regulere ut i fra en slik tanke kan dette i neste omgang feier til en inntektsomfordeling blant fiskere og fattqgrupper. Effekten av en slik regulering kan demied bli at fiskeme ikke aksepterer reguleringene og bruker nærmest til sivilulydghet p& sjmn for B fiske det de sehr mener er rim. Demied blir effekten av reguleringene det omvendte av det myndighetene i fmte omgang 8nsket seg, og for fiskerne er det heller ikke legitimt ii fralge reguleringene. - Man kan saktens spare om det er noen vits i A satse stort pb -atining i framtida. Jeg tenker spesielt p4 de mange kompliserte ringvirkningene. Ikke minst gjelder dette fomoldene rundt fordeling av ressursene. Satt inn i en modell med fler- -&ing av fiskeressursene kan dette skap mange kompiiserte ringviriminger. Sjial om jeg er positiv til en slik furvaitning, bm man være opp merksom pb hva dette kan medfm, sier forsker Per Ove Eikeland ved Fridtjof Nansens Institutt i Oslo. Eikeland er ikke alene om B studere ressurspouakkens organisering. Ved Norges Fiskerihagskole i Troms0 har forsker Alf Haon Hoel og& analysert dette temaet. FormBlet har vært B studere det norske forvaltningsregimet for havets ressurser, og analysere dette med andre lands erfaringer med organisering av slike regimer. Hovedprobiemstillingene l i r i organiseringen av regimet, og hva slags politikk som er iverksatt i dette regimet. Omfdeiiug av inntekter - Nyklassisk fiskaidammi kan brutalt oppfattes sik at den virker mot sin hensikt. Teorien tar ikke hensyn til at reguleringer har som form& A da den ekon>miske eff&mm. Men dette kan samtidig km til en s t a r ~. N o e s o m i i o m g a n g kan vike tilbake slik at man ikke oppdr deri bedre.. somiu$angspunketvar de ekonomisk ~MUMM, forndlet med reguleringene. Dette er bakgmrm kw at jeg bruker begrepet instihispnell ekonomuk argumentasjon for A belyse vidminger av omfordeling av inntektw ved reguleting av iisket. Begrepet brekraffig utvikhg N& er og& den nyklassiske fiskenteori og& mangelfull for en polikk som skal forvalte ressurseiie etter prinsippet om bærek*istig utvikling, 8kologi d vel som 8konomisk Det er Mant annet diskonteringspre biemet, mener Eikeland, som fwer til overbeskating av ressursene. Dette fordi nkdogiemene effekter og det 8konomiske potensiale ved bestandenes genetiske fornold blir for Vie belyst. Det B maksimere ressursrenten fungerer dermed ikke i et langtidsperspektiv. Vire legger modellene for liten vekt fi forurensinger av det marine milje som igjen er en trussel for reproduksjonen. Dette gjelder særlig de mest overbeskattede bestandene. Bort fra bilaterale avtaler? - I praksis kan biidet av fkbestandsfotvatining i Norskehavet og i henbhavet kompliseres enda mer med 4 trekke inn silda som n& er i ferd med A vende tilbake til sitt gamle vandtingsmaister. Det er ikke sikkert det gamle systemet med bilatemle avtalerkanklamabsedetfomoldatsiklaskalfonmtte~ slik ai ikke bare kommer tilbake, men og& at den vil eksistere i stort monn senere. Inkluderer vi sj0pat- tsdyrene i rodellene vil det innebærer nye ~er.stridenomfoivalbiingavseloghvalskal tuites p& akologie eller dyreveminteresser er allerede i dag et hnbart tam i intemasjonal politikk HerliggerdetgPenbareproblemermotatnkdogisk -ng skal fa gjemmab som forvaltningspnnsipp i framtiden. I

11 FORVALTNING Regulere etter flerbestandstanken terer for at et multilateralt regime kan være en retning å tenke i framtiden, for å bringe det politiske Ideelt sett, mener Eikeland, burde havområdene ha beslutningsnivået mer i overensstemmelse med &oblitt forvaltet etter okosystemprinsipper. systemnivået. - Det finnes internasjonale havsoner med svak jurisdisk- Flg. 8. Mnp of the Barents Sea Lsrge Marine Ecosystem, migratlon routes of the 'key jon. Det er med andrpcdes' and jurisdictiod borders (EEZs). re ord vanskelig å håndheve alle reguleringene gjennom full konrollaktivitet i for eksempel Svalbardsonen. Et sbrre regionalt samarbeid mellom berorte stater kan erstatte eller supplere de bilaterale avtalene. Fiske p& en bestand som vandrer mellom nasjonalstatenes 0konomiske soner kan bli utsatt for uregulert fiske i et om- &de. I den grad nasjonale myndigheter regulerer nasjonalt uten å kunne pavirke et regulert fiske i det internasjonale farvannet, vil legitimiteten til den nasjonale forvaltningspoitiekken kunne undergraves. I et krbestandspercpd<tiv forsterkes dette ved at fisket av en art i en sone kan $virke en annen A:Nowgian cconomic tone art i en annen sone. For å knytte dette til C;Rutsiui tone et konkret eksempel D:FIthcy protecrion ane kan vi bruke silda. Hvis silda tar opp E:Fishcry mnc mund Jan Maym sitt gamle vand- F:Fishery tone off ErnGhand ringsmonster med A C:lcclandic zonc gå vest i havet vil H:Fuoese tone både Island og Færoyene komme inn i bildet fordi de vil J:lk Gny mm, dispuud uca hoste på silda. ktween Nomay uid Russia Samtidig vet vi at Norge og Sovjet for mile EEZs valter arten som en.-- Median ~subjen for fellesbestand. Hvis man går over til et regionalt samarbeid Kail mr Bsmnbhava q Wonlreharctt ikolqiske system og blir sprarsmålet, ut i fra en statsviters synspunkt, en ikonamisle mafimer. En sak om organiseringen (ovemasjonalitet) av en ny med fi* m vandrer mellom tonene, q Iandenw hirtodske forvaltning. Hvem skal ha mest og si, og p& hvilken hngstretiighslar g/ir dst ikke enldem hvis man velger 1 hige måte kommer dette i bemring med dagens forvalt- lordremat tanker om en flerbsrbndrfomltning basefl pb at ningssystemer. I rapporten legger jeg fram argumen- mamlaienh regime.

12 NR Styrking av hummerbestander gjennom utsetting av yngel - ihvhimingulm hr slden 1988 I samarbeid med WmrsdrewtknniligpiLroidrnopphMdAiiminefyngel Iran ayim li11 radfklra brmmefbedrller. Tmnrpoit og rlddilmlimimrcii pli Lrmmeibn nniligha for d orsrleve h ai den sendes hr Mekhriel og til da fnrta Irritkka timene ethr ulwttliig. Darrrkn vel vi ai dretlin# om tommmn Ikke kr hlmmma pi gmnn au siore Midr i gene blir fulgt av genetikere for B se om utsatte hum mer avviker fra de ville, seiv om de klekkes fra hunnhummer fanget i uiseiiingsomddet. Det vurderes og& om utsatt hummer gjenfanges i SA stor antall at det kan settes i gang en havbeitenæring basert p4 utsatt hummer. Vi tilmr dsffor 112 til 1 &r gammel hummeryngel til en vill hummerbe81and tidlig om h. med d tap. Det som end ikke er klarlagt, er hvordan denne yngelen Mander seg med den ville hummeren. Som en del av PUSH-pmgrammet p&& det derfor bme mindre og storskala fomk med merket hummer for a se hvordan Idcale hummerbestander utvikler seg i Arene etter utsetting. Vi er interessert b& i bestandsutviklingen og i innslaget av utsati hummer i bestanden. Deterogs8vilbigBsehvordanenbestandsom over iiere ii& har vært li, reagerer p8 Bkt tetthel og mer konlarranse om slailestedei og mat Utseitin- Det benyttes stamhummer fra utsetongsornddene. Yngelen merkes m&-imibrker bi&- kode for alder og utsetiingstidspunkt. De fbr og& anledning til utvikle en iypisk lowiseklo, som er vik- I tig blant annet n& hummer vurderer styrken seg i i mellom. Eiter seks til ti m8neder i oppdrett, sendes de i kasser, nedkjdt i fukiige aviser, til utsetling stedet. Der filr de ca. en hahr time oppvarming i sjrs i, vann,bwdesendesutmedb&erforutsettingtett oppunder land. l Vivetfortidenikkehvordeaiierbesteoppvekct - :

13 NR ornrmaw for hummer er. Det ser ut til 4 være ulike hmkitsteder for yngel og voksen hummer. Dette ut&x en viktig del av forskningsarbeidet. Tidspcuikt for utsetting Maslapril har forelprpig vist seg & være brukbar tid for utsetting. I mai vil det Mi for mye leppefisk, og om hesten er andre rovfisk fremdeles aktive. Minters er det ofte for d Wi vær til & kunne gjennon&+ re utsettinger. Ekseperimentde fowk I mindre skala ( hummer per utsetting) drives det fonok for A se hvor tett eller hvor hyppig hummer kan settes ut i et avarenset omme for & unnga Bkt ddlighet eller utvandring. Disse forsakene er det enn8 for tidlig & vente data fra, men innen 1998 bar de ha gitt resultater. Ved storskala utsetting ( hummer per utsetung) er det hovedsaklig virkningen p4 den lokale bestanden som blges, sehr om vekst og overlevelse og& her er viktige faktorer. Utsat! hummer viser god vekst (se bilde). Gjenfangst Det er enn8 for tidlig & ansl& hvor stor gjenfangst det vil bli av de utsatte hummerne. Vi har enn8 ikke data for Wliihet for hummer under 20 cm. Det er dessutm mulig at utsettingen fdrsaker SA hey tetthet av jevnaldrende humrner, at det oppst& kan ni- balii eller utvandring fra om&dene for utsetting. Dette Mir fulgt opp i undewkelsene, M.a. gjennom individmerking og -inger. V i på bestanden Vi vil legge vekt p4 & finne ut hvordan den utsatte hummem virker inn p4 den opprinnelige bestanden. Genetiske umeiser blir foretatt for & se om oppdrettsyngelen sldller seg genetisk fra hummer som idekkes og overlever i Det er svært viktig & vite at den ikke virker negativt inn p& den ville bestanden. Vi vei ikke om hummer Idekt fra utsatt hummer er like l i som vill hummer. Styrking av bestanden? Den naturlige beatanden fdges Mg ved fangstdagbeker som erfarne lokale fiskere farer, og gjennom merke/gjenfangsif~. Dessuten folges bestands-utviklingen i ornrhder utenfor forsekslokaliteten, Mde for & sammenlikne utvildingen og for 8 se etter innvandring fra utseitingsomriidet , del fmte &et merket hummer er regisbert, utgjorde utsatt hummer mer enn halvdelen av u-hummeren. Vi vet enda ikke om det betyr en -ing eller forbengning som ikke resuiterer i flere hummer dr de n& kjmnsmoden alder. Det er dette vi skal underseke gjennom systematiske utsettings- og med merket hummer. KocrtiMpw#n: Gro I. van der Meeren, Havforskningsinsti- Mtet, AuSmol stomb0. M: Fhmbdng: Progrem for Uhiilding og Stimulering av Haw beite (PUSH).

14 HISTORIKK "8- -- li-,.-. Br,.::-ci::~-,:Ji~~.:~~~~A~>.,... PER SOLE M DA L OG V ICTO R 0 I ESTAD Ressurssvikt og gjeldssanering i Nord-Norge - et 300 års minne. AV m. vimr mestad NM - Universitetet i Tromse 43elr de tom H 4r ildligen ndar Rami#ii~g til gjeldt- Den lille istid. Enkelte Ar ddde drivisen rundt Island Ironimkjoma hadde pukket mal pi al de d Wrs khv- like ned til Fæmyene. Torskefisket bret sammen de bebla sin gjeld. xnde til sine beditonr og til bhde p4 Island og Fænayene allerede far 1690 og andra som solgi8 korn, og k indwlig selrom de imm tok seg f m opp igjen et stykke ut i det nye Arhrddenoaibmled,gdehinneHLwnpiLth- hundret Under slike forhold er det ikke A undres diu slik f frmilien dalle Q av #It, og nsd Irltrr over at en koppeepidemi kunne ta 25% av befdkninom ai de ville tstts seg mi I beiale &n Mr gen p& Island i 6n jafs slik den gjorde i gjelden, men av alle belter strebe derettem. Det er et skremmende bilde som tegnes av leveforholdene i Nordland i sumrene 1701 og Det nye Arhundret ble innledet med uar og misvekst. Det gamle Arhundret hadde blitt avsluttet med det verste 10-Aret i nord-norsk historie. Pelter Dass sukket resignert avi har sett det bedsies. og det var ikke bare fordi han mistet hele sin formue under et jekteforlis i landsdelen hadde det vært et ti& uten sildefiske og den lengste sammenhengende krisen i torskefisket noensinne. Fiskerne som tidligere hadde hentet ned fra fiskehjellene vager t0rrfisk etter 6n sesong, hadde ofte mindre enn frem vager etter to til tre maneder p4 sjaen (en vag er knapt 26 kilo). Når naturen tar strupetak Noen av de verste stormene noensinne rammet I Nord-Europa i 1690-Arene. Det var under &n av dim stormene Petter Dass havarerte sin personlige &onomiogtroligiet~p&areddesegutavdenne situasjonen, var det at han skrev Nordlands Trompet Den ble W e gang utgii eiter hans W... Dette var trolig og& det kaldeste tiht under hele eihuen sukker i sin ufa#eiyge nd etter hjelp^ Den nye amtmannen for Nordland ankom Roderd i mai 1695 og satte seg raskt inn i den krisepregete sluasjonen. Heidernann hadde tidligere vært landsfogd p& Island, & han var vant til 3 se pp nært hold sulten, sykdommen, pesten og nden blant den forfrosne fiskerbefolkningen i deres fuktige jordgammer. Likevel uttaler han: deg har ingen steds bes& en d almue som i dette amtets. Den hjertelase utnytting av fiskere og bander fra de lokale kje mennene og hos handtlangeme til Bergensborgerne, fikk han daglige innberetninger om, og han d denne som en hovedaisak til krisen. Klimafowerring og ressurssvikt p& sjm og i landbruket forsterket dramatisk problemene knyttet til utbyitingen. Nordland var rett og sleit insolveni, men skulle likevel siille opp og betale gjeld og skatt. Det var ingen i Bergen, de kjrarte silt vante kiq for de var vant til at fiskerne klaget. Det samme gjaldt kirke og de fleste av sbmjem&emennene formnrrig. Amtmann Heidemann advarte sterkt mot denne framferd med henvisning til de mange jorder som allerede la &. Et

15 &ende antall gjekksiaver fiykter til Finnmark som dengang var forpaktet bort til en gruppe private selskaper i Bergen. Aksjon «Gjenskape håp^ Amtmannen inn& ai han ikke kunne Ca app kampen mot dette utbytt- alene. Han gjorde et overraskende trekk: han sbme permisjon og reiste til K8benhavn sommeren Utrolig ndc han Askapeenkriseforst&lsehosdamkekongensom resulterte i to kongeli forordninger av 7. august samme hr. Den ene grep fatt i problemene knyttet til rammebetingeisene for de iokaie kjnpmennene. den andre tok opp gjeldsproblemet i bdsdeh: afwrig m Liqufdaiion og udi Nord- landerie knellom Indiyggpm og de Trafiqerende*. Hovadpunktet var sietting av gammel geld, i forhoitiet til Bergen den gjelden soni var eidre enn 4 &og lokal gjeld som var eldre enn 2 b. - kort pil hhcien. De hadde kort tid fer gjennomfat over- en phgt gieklssanering i Finnmark og H e r tatt noid uvilig driften av denne mdii landsdelen, et pmsjekt som oftest var et u- -. Kanskje truei de r16 med & trekke seg fra dette prosjektet m de i tillegg m8tte bære iapene p& Nordland. For kongen var det viktig & hdde stillii genifinnmaikmotrussemeogsvenskene.kongen rykket derfor ut sommeren eiter med en del tillegg til forordningen som sukret pillen for Bergensborgerne. De p& sin side hadde erfaringer fra gjekksamingen i Finnmark og brukte trohg samme opplegget n& som i Finnmark ti Ar tidligere: de Mientene som fil& gjelden avskrevet, ble asvarteliim og fikk ikke Bpnet ny kredii Dette skapte en helt umulig &asjon for disse fiskerne i en landsdel som bare hadde inntekt en kort del av Aret og ellers matte leve pa kreditt! Apen og krukken Kommisjonene som ble nedsatt, gjennomfarte sitt arbeid, men med endrete rammebetingelser. Viktige nye punkter var at amtmann Heidemann ble skjevet i bakgrunnen og arbeidet ble fiyttet til Bergen. Det HISTORIKK som i siste omgang gjorde at gjeldssanen'ngen langt pil vei rente ut i sanden. var trolig ai ressurskrisen M e. Det var den som dypest seil var det egentlige problemet. N& d de nesten gieldfrie nordlendingenekomforataoppnykredii, bledem&tidm av avdag. Heie det dammi& systemet var lagt opp med tanke gjensklighet, der Iqepmennene skaffet utrustning og forsyninger mot ai fiskerne levetie fisken til den som gav kreditten, utrederen. Heidemann hadde dledes prwd A oppheve seive mekenismen. Hanvarnesten300Lfwsintid. Men Gdiat var ikke dd H8sten 1697 fdte Heidemam ai han hadde vunnet faste ni-. Men han skulle W W e at han hadde lagt seg ut med maldapparatet P& samme d e som Petter Dass, mistet han mye av sin formue i et jekte- Mi og trengte sehr kreditt fra Bergen for A opprettholde sin levestandard som arnimann. Han uttalte forbilei ai han fikk reise til Bergen sehr *kk 4 forsekeomjegviedminti~~noensu~og kmdiff kan qmii swn Eeg d briw ikke har 101 meg UQ mine giemcm vinterm*. Han fikk avslag alle steder. Dadetspisetsegtilifomddettil~tet, suksessen fra 1697, reiste han Men 1698 til KB benhavn med fullmakt fra almueen i Nordland til & fodmde p4 deres vegne. Han fikk aldri bruk for re8imetkn. Han dede i -havn Et speil for vår egen tid Noenvilkanskjehevdeatenfottsattsertrekkav dette mmsiemi i dagens Noid-Norge. Regionen er en r&varelevemnder prisgii verdensmarkedets pnser. Investeringer til forskning og utvikling pr. innbygger lii trolig p4 niva med Portugal og langt under Ser-Norge. Dette illustreres kanskje ved at mens W-Norge produserte kveite i produserte Nord-Norge 200. Det reflekterer trolig innsatsniwh og her p4 et omdde med heyeste rela vans for den nordlige landsdelen. Det omvendte forholdet med hnyest produksjon i den landsdden som prim lever av fisk, ville ha vært et tegn at det hadde skjedd noe grunnkggende nytt i forholdet nordsm etterat Heidemann reiste sitt monument over ~~. ABONNER PA FISKETS GANG q

iaen tireke i ~ ~hnene

iaen tireke i ~ ~hnene v..&as >*.. iaen tireke i ~ ~hnene Hva med kystoverv Da Fiskeridirektoratet i mars 1989 @itet h fral en og nuen kilometer lenger nord i byen ute pai Nordnes, veggivegg med Havfmkningsinsiituitet savget

Detaljer

Nr. 1-1991. Ny katamaran Norges fiskerier 1990 Havbruk & lønnsomhet Forbrukerforskning I.:

Nr. 1-1991. Ny katamaran Norges fiskerier 1990 Havbruk & lønnsomhet Forbrukerforskning I.: Nr. 1 1991 Ny katamaran Norges fiskerier 1990 Havbruk & lønnsomhet Forbrukerforskning I.: om e «vinklin g,, Jeg har nettopp lest «News from Iceland. Ikke hele, men de mange sidene med fiskestoff. Like

Detaljer

intensjonene bak slike tiltak oppfylles. har og& krevd tilbake 4.9 millioner kro-

intensjonene bak slike tiltak oppfylles. har og& krevd tilbake 4.9 millioner kro- ' 11 AKTUELT R Misbruk av oflentlige virkemiddelordninger avdekket i Finnmurk: kartlegges re. ARsrurs NR.s-O(TOW 1sB4 Fiskerisjef i Finnmark, Runar Hart- merksomheten mot selskaper som de senere %r har

Detaljer

&--- Y.': %.. %- ... i;..

&--- Y.': %.. %- ... i;.. &--- %.. %- Y.':..... i;.. gishets Gang & INNHOLD - CONTENTS Tema Slkkema - avdelingsleder Magnar Renstad 1 Norges FWdag: - Fiskcme er oppiaii av sikkerhet Subject Ceairity: Head of department, Magnar

Detaljer

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION 96 SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96 BERGEN, MAY 8 12 INNHOLD - CONTENTS Norsk-Dansk avtale om fiskerifaglig samarbeid klar - Norwegian-Danish fishery agreement Jon Skaar jr.: - Tar aldri krise i min munn!

Detaljer

-rr:/j. ~økoloal NORGES NATURVERNFORBUND

-rr:/j. ~økoloal NORGES NATURVERNFORBUND " DEN FØRsTE NATURBOKA NOE Å BEGYNNE MED er «Den første naturboka» av Segnestam! Helin - det første tiltak her i landet med sikte på å formid le enkel og grunn leggende økologisk kunnskap til barn på de

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. oppaat~-og~kofylt hom and risk in aquaairture 359. Markedel tor iisk og liskepiodukter i Hoyl Kong og Si-

INNHOLD - CONTENTS. oppaat~-og~kofylt hom and risk in aquaairture 359. Markedel tor iisk og liskepiodukter i Hoyl Kong og Si- P giskets Gang & XG Utgltl av Fkkerldirekioren NNHOLD CONTENTS 70. ARGANG Nr. 13 Uke 28 1984 U$b hver 14. dag SSN Wl5 Sl33 Am. redakler: Sigbinrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Vidar Hsviskeland Kari Østervold

Detaljer

Fiskeri- forvaltning i 100 år

Fiskeri- forvaltning i 100 år AKTUELT * Fiskets C --- - - - Fiskeri- v forvaltning i 100 år Den2!i.a)ril1~sit~et#~iila%Inide. E i a v ~ ~ d rhandsa- a l n#rt er opprutiislo av a w k # w. Etn eigen komite, leia av amtmann HrauOhsr,~i1~fHtti~1wnleni~~pdaeigmlidob

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Nr. 2-14. rgang - februar 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 2-14. rgang - februar 1960 000000000000.000000OO0.000000000 Et skritt nærmere ny studieordning Utkastet til

Detaljer

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang

300 skip. Uni kar nektet. Nr. 12 23. juni 1995 7. årgang Uni kar nektet å Çorsikre 300 skip Uni Storebrand har hittil i år sagt nei til å forsikre rundt 300 skip. Årsaken er at båtene ikke oppfylte kravene til miljø og sikkerhet. Antall avslag øker sterkt. Jon

Detaljer

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2

EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 29. august mandag 2011 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 4 Nr 100 Uke 35 EFFs holdning til Italia-spøkelset er svært naivt. Leder side 2 Aqua Nor er en glimrende anledning til å styrke næringens omdømme.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

har gwt kataswan~,medeneste mm.

har gwt kataswan~,medeneste mm. AKTUELL KOMMEITAR 1 Rekruttering mm-.ung mi4 verden ennu værem, sa en av dm s;toreidetfom'ge&- hundre. Det var neppe mimihinga til il norskkehæhghcanhadldei tankem, for det er de eklste for&att eldst ~

Detaljer

UTGAVE 1 - JULI 2008 ÅRGANG 24

UTGAVE 1 - JULI 2008 ÅRGANG 24 UTGAVE 1 - JULI 2008 ÅRGANG 24 Skremmende forslag til hummerforvaltning side 5 LES MER OM: Vellykket landsmøte 2008 Intensiv masseutryddelse Oslofjorden må reddes Ny havressurslov «SMÅFISKERGLEDE!» FOTO:

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6 21. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2006 Gjøres klar for å hugges Her er rederiet Carisma sitt Soria Moria en utrangert dansk ringnotsnurper til 2,5 millioner kroner. Når båten er satt i stand - «egnet og utstyrt for

Detaljer

SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, FEBRUAR 2005

SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, FEBRUAR 2005 61)DSSR )LVNLJKRJVVXV 5 JYDOX+DVVR SNF prosjekt nr. 5235: Ressursrente i fiskeriene tredning for Fiskeridepartementet SAMFNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN AS BEREN, FEBRAR 25 Dette eksemplar er fremstilt etter

Detaljer

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ]

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] NUMMER 3 2008 Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] Ny spennende krabbesesong i vente [ side 22 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat

Detaljer

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R 3 2 0 0 3 Årgang 9 F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R Av innholdet: Forsuringsstatus Resultater fra overvåkningen av sur nedbør. side 3 Svovelutslipp fra skip Europaparlamentet

Detaljer

Verdens Natur DA NORGE UTRYDDET TUNFISKEN NORDSJØEN SKJÆRGÅRDSNATUR KULTUR INTERVJUET MAGASIN OKTOBER

Verdens Natur DA NORGE UTRYDDET TUNFISKEN NORDSJØEN SKJÆRGÅRDSNATUR KULTUR INTERVJUET MAGASIN OKTOBER MAGASIN OKTOBER 2012 Verdens Natur UTGIS AV WWF-NORGE 27. årgang DA NORGE UTRYDDET TUNFISKEN NORDSJØEN WWF foreslår pakkeløsning for et plaget hav. SKJÆRGÅRDSNATUR Tom Schandy har besøkt turistparadiset

Detaljer

Bli med til Færder nasjonalpark!

Bli med til Færder nasjonalpark! Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd li med til Færder nasjonalpark! Vinter 2013/14 www.oslofjorden.org 1 Kultur og natur Kvalitetsskilt Landsdekkende montering Lokale tilpasninger Kreativ utforming

Detaljer

Oppdrett på vei inn i tette anlegg! FHLs miljøkriminelle 1. nestleder. nr 2 2012. Les historien om oppdrettsfirmaet som har ødelagt to norske fjorder

Oppdrett på vei inn i tette anlegg! FHLs miljøkriminelle 1. nestleder. nr 2 2012. Les historien om oppdrettsfirmaet som har ødelagt to norske fjorder NORGES MILJØVERNFORBUND nr 2 2012 N M F FHLs miljøkriminelle 1. nestleder Les historien om oppdrettsfirmaet som har ødelagt to norske fjorder Oppdrett på vei inn i tette anlegg! NYHET! PRIUS PLUG-IN HYBRID

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet

Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet AKTUELT ffiiskets Gang du * UTGITT AV FISKERIDIREKTORATET 81. ÅRGANG NR. 9 - SEPTEMBER Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV. REDAKTØR Sigbjøm Lome/de

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane. HiSF Rapport 1/14. Rolf Dahl og Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag

Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane. HiSF Rapport 1/14. Rolf Dahl og Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane HiSF Rapport 1/14 Rolf Dahl og Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Forord Oppdrettsnæringen skaper store verdier i Sogn og Fjordane og via

Detaljer

Fisk. &Vilt. Villsvinet kommer Skogshøns og skogbruk Tilrettelagt villmark

Fisk. &Vilt. Villsvinet kommer Skogshøns og skogbruk Tilrettelagt villmark Fisk &Vilt &Vilt Nr. 1-2008 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Villsvinet kommer Skogshøns og skogbruk Tilrettelagt villmark Fisk &Vilt Innlandsfiske på programmet Nå har vi hørt om det store potensialet

Detaljer