Eventyrlig fattigdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventyrlig fattigdom"

Transkript

1 Eventyrlig fattigdom Hva glimter der i det fjerne? Innstilling fra rus- og sosialpolitisk utvalg i Oslo SV, satt ned 31. oktober 2008, levert 17. desember 2008.

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sosialpolitikk... 4 Overordnede spørsmål... 4 Langsiktige tiltak... 4 Arbeidsløshet... 4 Kortsiktige tiltak... 5 Tiltak i egen organisasjon... 6 Ruspolitikk... 7 Overordnede spørsmål... 7 Mål og profil... 7 Forebygging og tidlig intervensjon... 7 Rehabilitering... 9 Lavterskeltilbud og akutt hjelp Forslag Sosial- og fattigdomspolitikk Ruspolitikk Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 2

3 Forord Oslo SVs fylkesstyre satte på sitt møte den 31. oktober ned et utvalg som fikk følgende mandat: I forbindelse med arbeidet med det nye arbeidsprogrammet har Oslo SV behov for å utdype partiets politikk på feltet fattigdomsbekjempelse og ruspolitikk. Grunnen er at Oslo har de største forskjellene og brorparten av tunge rusmisbrukere. Skal SV ha gode løsninger for gruppene er det behov for å fremme en konkret politikk for Oslo SV og komme med innspill til programmet som gjør det så bra som overhodet mulig. Innspillet skal ha inntil 5 sider til vedtak i Fylkesstyret evt. årsmøtet og i tillegg ha konkrete endringsforslag til sosial-/fattigdomsdelen og rusdelen av programmet (kap. 3.2 og 4.1.5). Vi har ikke lagt opp til at utvalget skal ta en større debatt om forskjeller i samfunnet, men at det skal konsentrere seg om hva som er de viktigste konkrete grepene i rus- og fattigdomsbekjempelsespolitikken. Utvalget bes særlig se på stortingsgruppens arbeid på fattigdomsområdet. Utvalget må være ferdig med sin innstilling innen nyttår, slik at fylkesstyret får behandlet innspillene før fristen til arbeidsprogrammet 5. januar. Utvalget har hatt medlemmer med bredt sammensatt kunnskaps- og erfaringsmessig bakgrunn. Det ble tidlig i arbeidet klart at det på noen sentrale områder ikke ville være mulig å komme til enighet om en felles innstilling. På grunn av at utvalget hadde en relativt kort funksjonsperiode var det ikke mulig å legge opp til en møteplan som sikret fulltallig oppmøte, men stor spredning i standpunkter har likevel gjort det nødvendig å gjennomføre avstemninger over teksten. Dette ble gjort på siste møte, der 7 av utvalgets medlemmer var til stede. Utvalgets oppnevnte medlemmer har vært: Benjamin Endré Larsen (leder), Kine Sperre Horsbøl, Dag Endal, Judith Kvernes, Erling Fidjestøl, Lise Spikkeland, Per Botolf Maurseth, Randi Reese, Reza Rezaee, Nora Fjelddalen og Øystein Skjælaaen. Marianne Borgen har vært oppnevnt som observatør for bystyregruppa. Av disse ga Spikkeland og Borgen tidlig beskjed om at de ikke ville ha anledning til å følge opp utvalgets arbeid. Alle de øvrige medlemmene har vært til stede på minst 2 av i alt 5 møter. Innstillingen har noe over 5 sider tekst til vedtak (forslagene, fra side 11), samt 7 sider forklaring og argumentasjon til hjelp for fylkesstyret i behandlingene. I den elektroniske versjonen er det hyperlenker fra argumentasjonen til forslagspunktene. Utvalget håper og ønsker at innstillingen kan være et godt bidrag til SVs nasjonale programprosess og gi fylkesstyret ideer til videre politisk arbeid og programprosessen for Oslo SV før neste kommunevalg. Vi håper også å bidra til å reise noen viktige debatter og til å vise at SV har mot og takhøyde på disse politiske fagområdene. Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 3

4 Sosialpolitikk Overordnede spørsmål Utvalget har ikke brukt mye tid på overordnede spørsmål i sosial- og fattigdomspolitikken, men mener at fattigdomsdefinisjonen i programutkastet er for utydelig, se forslag A. Utvalget har forøvrig ingen større endringsforslag til innledningen, og har dessverre ikke hatt mulighet til å gjøre noe større arbeid med analyser og politikkutvikling når det gjelder hva som skaper fattigdom. Imidlertid er det åpenbart at en del andre politikkområder har nær tilknytning til sosialpolitikken, deriblant boligpolitikken, se forslag C. Barnehager er sosialt utjevnende og kan ved målrettet bruk være et nyttig verktøy i fattigdomsforebygging; det samme gjelder offentlige kultur- og utdanningstilbud, se forslag B og D. Fattigdom og helse i et samfunnsgeografisk perspektiv er imidlertid en særskilt viktig utfordring for Oslo SV, og utvalget anbefaler at dette blir gjenstand for et senere utvalgsarbeid. Forslag U er redaksjonelt. Langsiktige tiltak Utvalget er tilfreds med at programutkastet legger vekt på arbeid som den viktigste veien ut av fattigdom, og har diskutert noen løsninger for å øke arbeidslivstilknytning og utnyttelsen av restarbeidsevne, se forslag E, F og O. Forslag N er tatt med fordi utvalget ønsker å tydeliggjøre at utstrakt bruk av aktivitetskravet kan være etisk krevende med tanke på det skjeve maktforholdet stønadsmottakere og ytere ofte står i. Utvalget har også diskutert hvorvidt NAV fungerer godt nok. Vi har ikke kunnet gå dypere inn i dette, men signaliserer et behov for å gjøre NAV mer brukervennlig og effektivt i forslag Q. I programutkastet legges det opp til styrket innsats rettet mot aleneboende, og det åpnes for at slik bostatus skal kunne brukes som kriterium for skattelettelse eller kontantytelser. Utvalget mener at en slik politikk er uheldig, både fordi det gir liten mening at det offentlige skal subsidiere den ineffektive husholdningsformen aleneboerskap representerer, og fordi en slik politikk kan bli svært lite målrettet utvalget ser heller ingen klar grunn til at aleneboende skal ha forrang framfor andre økonomisk vanskeligstilte grupper som gjør at de bør nevnes for seg i programmet og i alle fall ikke på lik linje med aleneforsørgere, se forslag G og H. Gjeldsproblemer kan være en årsak til fattigdom og kan bidra til å sementere eksisterende fattigdom. Utvalget er i likhet med programforfatterne bekymret for de siste årenes aggressive markedsføring av forbrukslån, og foreslår derfor å utrede noen typer begrensninger på pantefrie lån, se forslag R. Når alvorlige gjeldsproblemer først er oppstått, er det viktig å få hjelp, se forslag S, og at det offentliges inngripen ikke bidrar til å skape uholdbare levekår, se forslag T. Arbeidsløshet Arbeidsløshet rammer enkeltpersoner hardt. Inntekt faller bort, selvrespekt og selvfølelse reduseres og kompetansen fra arbeidslivet reduseres. I tillegg mister folk nettverk og muligheter til deltakelse i sosiale sammenhenger. Arbeidsløshet kan være den viktigste årsaken til økende fattigdom. Utvalget mener det må utarbeides en offensiv politikk for å bekjempe økende arbeidsløshet. Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 4

5 For arbeidsledige er det viktig at arbeidsformidling skjer raskt og effektivt. Når folk av ulike årsaker mister arbeidet må de sikres nytt arbeid så raskt som mulig. Det er avgjørende at NAV kan formidle arbeid effektivt og raskt. NAV må tilføres tilstrekkelige ressurser for å håndtere ny massearbeidsløshet. Den store depresjonen på ny? Arbeidsløse i USA i Kortsiktige tiltak Utvalget har i noen spesielle tilfeller diskutert størrelsen på stønader og kontantytelser, og mener generelt at en del av dagens offentlige støtteordninger har beløpsgrenser og innslagspunkter som ofte fører til uforholdsmessig store barrierer mot økt arbeidsinnsats, se forslag P. Utvalget har også notert seg at noe av teksten i programutkastet er foreldet, siden minstesatsen i trygdesystemet blir hevet til 2 G i løpet av 2010, se forslag J og K. Når det gjelder sosialhjelp, mener utvalget at dagens anledning til å stille krav til mottakere av slike ytelser er tilstrekkelig. Utvalget har diskutert hvorvidt også mottakere av arbeidsledighetstrygd bør kunne stilles overfor tilsvarende krav. For arbeidsledige er det også viktig å aktiviseres i perioden som arbeidsledige. På den ene siden vil et slikt system kunne virke positivt ved at arbeidslivstilknytningen og hverdagslige sosiale bånd styrkes. På den andre siden er det vesentlige utfordringer knyttet til bruken av slik tilleggsarbeidskraft, med tanke på kompetanse, forvaltning og samfunnsøkonomiske virkninger. I beste fall kan en slik ordning virke både sosialt stimulerende og disiplinerende, i verste fall kan den føre til en form for offentlig sosial dumping. Utvalget vil derfor ikke gå inn for en slik ordning, men vil imidlertid understreke betydningen av gode etter- og videreutdanningstilbud, og vil særlig legge vekt på at slike tilbud også må omfatte helt grunnleggende kunnskaper, som i de nevnte forslagene E og F. Utvalget mener at det er viktig med lokal handlefrihet til fastsetting av sosialhjelpssatser, blant annet på grunn av store geografisk betingede forskjeller i bokostnader, forslag M. Dette er Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 5

6 imidlertid ikke til hinder for at det utarbeides nasjonale minstesatser, og utvalget mener at intensjonen i programutkastet om at stønadssatsene skal få et reelt beregningsgrunnlag er svært god, og foreslår derfor å legge satsene til Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) til grunn, se forslag L. Når det gjelder akutte boligbehov, berører utvalget dette spørsmålet også i ruskapitlet. Utvalget har også diskutert kortsiktige boligbehov og opptrappingsplaner for folk som ikke har ressurser til å sikre sine interesser på boligmarkedet. Utvalget mener at tidligere arbeid med å lovfeste retten til bolig bør føres videre og at minstekrav til og maksimal botid i akutte, midlertidige og permanente kommunale boliger bør utredes. Aleneforsørgere er i en spesiell situasjon, og vil ved egen hjelp ofte ha store vanskeligheter med å etablere seg på boligmarkedet. Utvalget vil derfor foreslå at etableringsstønader inkluderes i listen over mulige virkemidler, se forslag I. Tiltak i egen organisasjon Utvalget mener at praktisk, sosialt arbeid, lik det sosialistpartiet i Nederland har hatt stor suksess med kan være en positiv måte å aktivisere partimedlemmer på, og kan bidra til å mobilisere velgere. Ved å bidra aktivt i hverdagen til medmennesker kan SV vise tydelig samsvar mellom liv og lære, styrke sosialpolitisk skolering og fokus, samt styrke kommunikasjonen med viktige velgergrupper. Det er imidlertid helt vesentlig at en slik satsing har god og tilstrekkelig faglig forankring. Eksempler på aktiviteter utvalget mener kan være aktuelle er samtalepartnere for innsatte i fengsler, kulturelle eller idrettslige aktiviteter i lokalmiljøet, voksen tilstedeværelse på ungdomsklubber og velkomstgrupper for nyankomne flyktninger o.l., se forslag V. Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 6

7 Ruspolitikk Overordnede spørsmål Utvalget vil presisere at det overordnete perspektivet for SV må være solidaritet med dem som rammes av de negative konsekvensene av rusavhengighet, det være seg brukere eller pårørende. Det er enstemmighet i utvalget om at det viktigste som må på plass på rusfeltet er en styrking av forebyggende tiltak og ettervern. Det er også enighet om at de omfangsmessig største utfordringene er knyttet til alkohol, og om at begrensning av tilgang er hovedvirkemidlet for å hindre alkoholrelaterte skader. Imidlertid må gruppas mandat forstås slik at det er tiltak rettet mot såkalt tunge rusbrukerne som er hovedfokus. Utvalget har ikke kommet til enighet om overordnede prioriteringer når det gjelder tiltak rettet mot denne gruppen. Dette kommer til uttrykk gjennom at en del av utvalget støtter forslag 9 og 10, mens en annen del av utvalget går i mot disse forslagene ut fra en motivasjon som ligger i forslag 5. Et annet overordnet spørsmål som har munnet ut i en dissens er knyttet til hvorvidt bruk og besittelse av rusmidler som åpenbart er ment til personlig bruk bør være ulovlig. Det at bruk og slik besittelse er straffbart bidrar etter denne delens syn til offentlig maktbruk som forsterker marginaliseringen av allerede marginaliserte grupper. Utvalgets mindretall (3) ønsker derfor å fjerne straffebestemmelsene, se forslag 3.a, 15.b og 15.c, mens utvalgets flertall (4) mener problemet kan håndteres innenfor gjeldende lovgivning, se forslag 3.b. Mål og profil Utvalget slutter seg til den overordnede målsetningen for ruspolitikken slik den er uttrykt i regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet: å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Utvalget vil legge sterk vekt på det forebyggende perspektivet i ruspolitikken. Den mest effektive måten å redusere de samlede russkadene i samfunnet på, er å hindre at skader får utvikle seg ved å sette inn forebyggende tiltak mot hele befolkningen eller målrettede tiltak mot problemer på et tidlig stadium (tidlig intervensjon). En slik tilnærming bidrar til mest reduksjon i menneskelige lidelser. Dette er en solidarisk tilnærming på den måten at hele befolkningen bidrar, samtidig som en unngår den stigmatisering av utsatte grupper som en ofte opplever når rusproblemer har fått utvikle seg og hjelpetiltakene må settes på et sent stadium. Forebygging og tidlig intervensjon Utvalget mener at det er viktig å ha et videre fokus enn å se rusproblemer utelukkende som et spørsmål om personlig ansvar. Et samfunn med store økonomiske og sosiale forskjeller løper en større risiko for at mennesker føler seg maktesløse og ute av stand til å lykkes. Dette kan øker risikoen for at rusproblemer kan utvikles. For dårlige sosiale støttetiltak for vanskeligstilte og mennesker i krise hindrer dagens samfunn i å fange opp dem som får rusproblemer før de utvikler seg til å bli alvorlige. Utvalget har notert seg at forslaget til SVs nye arbeidsprogram er lite utviklet og deltaljert på forebyggende ruspolitikk. Alminnelige tiltak for trygge og gode oppvekstmiljøer er godt dekket, Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 7

8 og slike tiltak bidrar til forebygging også av rusproblemer. Men det finnes ingen avsnitt i programmet som mer spesifikt tar opp forebyggende alkohol- og narkotikapolitikk. Det er en betydelig mangel når en vet hvor stor innvirkning alkohol- og narkotikaproblemene har på helsesituasjonen i befolkningen, sosiale forhold, velferd og fattigdom og marginalisering, kriminalitet, ulykker osv. Verdens Helseorganisasjon har anslått at alkoholbruk alene er årsaksfaktor nummer tre til dårlig helse og tidlig død i vestlige land. Dette har anslaget har relevans også for Norge, selv om vi har et lavere alkoholforbruk enn andre vestlige land. Programmets eneste formulering på dette området peker på forbindelsen mellom alkoholbruk og vold og at SV vil stå for en restriktiv alkoholpolitikk. Formuleringen er imidlertid plassert under kapittel 4.2 (kriminalpolitikk), som bare dekker en begrenset del av det totale alkoholproblemet. Spesifikke narkotikaforebyggende tiltak er ikke nevnt i det hele tatt i programmet. Narkotikaforebyggende? Calvin Klein-kampanje: heroin chic Utvalget har ikke hatt mulighet å gjennomgå og utrede hele den forebyggende ruspolitikken, regulering av tilgang, opplæring og informasjon, lokal mobilisering, tidlig intervensjon osv. Men utvalget mener at for SV som solidaritetsparti må forebygging være et overordnet mål i ruspolitikken. Slik forebygging vil også være et viktig bidrag til forebygging av fattigdom og marginalisering. Se forslag 14 og 15. En del av utvalget mener at et mulig tiltak for å begrense omfanget av rusmiddelomsetningen vil være å ødelegge markedet for omsetning av ulovlige rusmidler ved å ødelegge grunnlaget for fortjeneste. Denne delen mener at dette i første omgang bør forsøkes når det gjelder heroin. Det forslaget som knytter seg til forsøk med heroinassistert rehabilitering (forslag 9) må også ses i et Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 8

9 slikt lys: Ved å fjerne fortjenesten i markedet vil også insentivet til å opprettholde salg, og dermed behovet for å rekruttere nye brukere, forsvinne. Ved en avkriminalisering av bruk og besittelse vil marginale grupper få styrket rettsvern (forslag 3.a). Helsestasjoner, barnehager og skoler ser tidlig hvilke barn som løper relativt større risiko for å utvikle psykiske og sosiale problemer. Å øke deres bevilgninger og kompetanse, samt å styrke samarbeidet og gjøre det forpliktende mellom disse instansene, barnevernet, PPT, foreldrene og øvrige hjelpeinstanser, vil kunne spare enkeltmennesker og samfunnet for betydelige menneskelige og økonomiske kostnader. Utvalget mener det er viktig å styrke forebyggende tiltak rettet mot ungdom. Ungdom som har vansker med å holde kontakt med ungdoms- og videregående skole må sikres oppfølging, slik at de fanges opp før de faller ut av skolen. Skolen må varsle lokale instanser om elever som slutter på ungdoms- og videregående nivå. Samvirke mellom ulike tiltak bør skje gjennom modellen samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Utvalget mener at sosiale tiltak rettet mot ungdom, slik som utekontakter og ungdomsklubber bør lovfestes, slik også LO har foreslått, se forslag 15. Uten en lovfesting blir disse tiltakene alt for ofte en salderingspost i trange budsjetter. Utvalgets flertall (4) mener at dagens profil i offentlig informasjonsmateriell, der narkotikabruk aktivt frarådes er riktig, mens et mindretall (3) mener at offentlig informasjon må gjøres mindre normativ, se forslag 15.a. Rehabilitering Utvalget mener at det er vesentlig at hjelpetiltak ikke utelukkende er basert på behandling av rusabstinenser med legemidler, men også inneholder en helhetlig psykososial oppfølging. Omfanget av medikamentbruk bør ikke reduseres, men omfanget av pyskososial støtte bør økes. Abstinenshemmende legemidlers oppgave skal være, på forskningsmessig grunnlag, å støtte brukernes motivasjon til å finne andre grunnlag for livsutfoldelsen sin enn rus, se forslag 5. Utvalget er enig om at tiltakene som er tilgjengelige for tunge rusavhengige etter rehabilitering er utilstrekkelige og ser positivt på regjeringens opptrappingsplan på feltet. Et godt samarbeid mellom ulike kommunale etater er vesentlig for å ivareta krav til oppfølging: Psykososial oppfølging, boligtilbud, hjelp til å kvalifisere seg for og få arbeid og etablere rusfri nettverk blir i dag ivaretatt av ulike etater uten krav til koordinering. Forslag 6 er ment å bøte på dette. Utvalget mener at det bør etableres akutte tiltaksplasser flere steder i landet basert på modellen for den planlagte Rusakutten i Oslo, slik at man sikrer samarbeid mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene for å sikre en helhetlig oppfølging, se forslag 11. Det må satses sterkt på å tilby en rekke arenaer hvor rusavhengige som har vært i behandling kan finne en meningsfull arena hvor de er sammen med andre. Uten dette er veien tilbake til rustilværelsen kort, og betydelige ressurser nedlagt i behandling blir dermed ikke utnyttet. Botilbud, undervisnings- arbeidstrenings- og fritidstilbud må derfor kombineres med en økt innsats for å sikre at ikke den enkelte blir overlatt til seg selv i å nyttiggjøre seg disse arenaene. Alt for få rusavhengige har et fast dagtilbud, noe som er avgjørende for å klare seg. Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 9

10 Personer med tunge rusproblemer har en livssituasjon som er vanskelig på veldig mange områder, langt bortenfor de medisinske komplikasjonene som langvarig bruk fører med seg. Den som skal fri seg fra en slik livssituasjon, må få hjelp til å gå løs på helheten i situasjonen, ikke bare helseproblemene. Mange av de tyngst belastede rusavhengige har hatt rusproblemer siden tidlig i tenårene og har aldri levd normale voksenliv. Å fri seg fra rusavhengigheten kan i mange tilfeller være en relativt enkel oppgave sammenlignet med det å skaffe seg et liv og en voksenidentitet uten rus. For å motvirke behandlingspessimisme både i hjelpeapparatet og hos dem med tunge rusproblemer, er det viktig å få fram de mange eksemplene på at det faktisk går an å fri seg fra rusavhengighet og en vanskelig livssituasjon. Lavterskeltilbud og akutt hjelp Utvalget er enig om at dagens akutte tiltak er utilstrekkelig utbygd, se forslag 7. Det er viktig at alle som tar kontakt med hjelpeapparatet får tilbud om umiddelbar oppfølging. Akutte tiltak der avrusning ikke nødvendigvis er første trinn i behandlingen er en vesentlig del av et helhetlig, differensiert behandlingstilbud. Dersom man går inn for forsøksordninger basert på denne framgangsmåten, er det viktig at erfaringer fra andre europeiske storbyer legges til grunn. Dette synet ligger til grunn for forslag 9 og 10. Utvalget mener at dagens akutte boligtilbud er svært mangelfullt, blant annet fordi det ekskluderer personer i aktiv rus. Utvalget mener at det også må bygges ut nok boliger slik at rusavhengige får oppfylt sine rettigheter etter sosialtjenesteloven om rett til midlertidig bolig. Det må finnes døgnåpne akutte boligtilbud og botilbud som oppfyller lovens vilkår om midlertidig bolig med tilstrekkelig kapasitet, men også differensierte, slik at behandlingsmotiverte brukere og brukere i aktiv rus ikke har kontakt som bryter med intensjonen i behandlingsopplegg. Se forslag 2. Utvalget legger vekt på at rusavhengige skal ha rettigheter til hjelp på lik linje med andre mennesker med behov for helsetjenester. Det ser ut til å være aksept for at rusavhengige på enkelte områder skal ha færre rettigheter enn det som ville blitt ansett som rimelig for andre befolkningsgrupper. Videre ser en at sviktende organisering av hjelpeapparatet fører til dårligere hjelpetilbud enn nødvendig. Individuell plan blir ikke brukt som virkemiddel i tilstrekkelig grad, tiltakene for mange brukere henger ikke sammen, og mange opplever brudd underveis i tiltakskjeden. Slik går resultater som er oppnådd gjennom ett tiltak, tapt i neste etappe av tiltakskjeden. Ressurser blir på denne måten sløst bort i hjelpeapparatet, og altfor mange mislykkes i sitt behandlingsopplegg av slike organisatoriske årsaker. Dette gjør at både brukerne og behandlerne opplever flere nederlag enn nødvendig og bidrar til oppgitthet og pessimisme hos alle parter. Utvalget viser til forslag 1, 4, 8 og 12. Utvalgets mindretall (3) mener dessuten at et slikt skifte i forståelsen av rusavhengige i stor grad hviler på forslag 3. Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 10

11 Forslag Forslagene er nummerert basert på innplassering i arbeidsprogramutkastet. Denne innplasseringen er imidlertid ikke alltid i overensstemmelse med den logiske strukturen i argumentasjonen. Bruk derfor henvisningene (bokstaver i sosialpolitikk, tall i ruspolitikk) i argumentasjonen til å strukturere lesningen. Innlagte hyperlenker letter dette (hold musepekeren over forlagstallet Ctrl + klikk for å komme til det forslagsnummeret lenken peker til). Verktøykasse? Sosial- og fattigdomspolitikk A. Linje 1107: Erstatt leddet etter komma med: forstått som manglende ressurser til å dekke grunnleggende behov som mat, bolig og klær, eller deltakelse i alminnelige sosiale aktiviteter med andre ord en materiell livssituasjon som fører til dårlige levekår eller sosial marginalisering. B. Linje 1127: Legg til etter punktum: Det er viktig at dette omfatter alle offentlige tilbud, også kultur- og undervisningstilbud, slik at det offentlige tjenestetilbudet forhindrer både økonomisk og kulturell marginalisering. C. Linje 1127: Legg til etter punktum: En sosial boligpolitikk med markedsregulering og offentlig innsats kan bli et nytt hjelpemiddel i fattigdomsbekjempelse. Særlig i de store byene er høye boligpriser en årsak til fattigdom. SV vil styrke den lovfestede retten til bolig. D. Linje 1127: Legg til etter punktum: For å styrke sosial integrasjon vil SV gå inn for øremerkede midler til gratis barnehageplasser som en del av regionale utviklingsprosjekter i pressområder, f.eks. Groruddalssatsingen. Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 11

12 E. Linje 1135: Legg til etter punktum: I den forbindelse bør også ordningene for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse styrkes, slik at folk som trenger å omstille seg har tilgang til og informasjon om aktuelle tilbud. F. Linje 1135: Legg til etter punktum: Det må etableres bedre ordninger for undervisning i grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Slike ordninger bør finnes både i offentlig regi og som et tilbud til arbeidsplasser. For store grupper vil også grunnleggende opplæring i norsk være nødvendig. Dagens tilbud på området er utilstrekkelig. G. Linje : Stryk fra Av Norges... til...person, og H. Linje 1145: Stryk: aleneboeres og I. Linje 1148: Legg til etableringsstønader, etter komma J. Linje 1155: Stryk setningen K. Linje 1155: Legg til ny setning: Inntektsutviklingen til dem som ligger på trygdesystemets minstesats må overvåkes og minst følge inntektsutviklingen i befolkningen som helhet. L. Linje 1162: Endre reelt beregningsgrunnlag til SIFOs satser for normalforbruk M. Linje 1163: Ny setning etter punktum: Det vil fortsatt være nødvendig med lokal differensiering av den utbetalte stønaden pga store regionale forskjeller i bokostnader. N. Linje 1172: Legg til meningsfull før aktivitet O. Linje 1176: Skyt inn før punktum:, og vil derfor utrede muligheten for at offentlige ytelser kan inngå som lønnstilskudd dersom mottakere av slike ytelser gis fast arbeid. P. Linje 1188: Nytt avsnitt: SV ønsker en helhetlig gjennomgang av behovsprøvingsgrenser, støttesatser og insentivmodeller for å avdekke hvorvidt dagens støttestruktur bidrar til å sementere stønadsavhengighet. Det er viktig at støtteordningene kan oppmuntre til f.eks. gradvis opptrapping av arbeidsinnsats etter fullført attføring, eller ved en bedring av helsetilstanden som muliggjør tilbakevendelse til arbeidslivet etter å ha vært ufør. Stønadsregimet må være utarbeidet slik at det ikke finnes inntektstak eller behovsprøvingsgrenser som har så store trinn at de fungerer som hindringer for folk som ønsker å bli økonomisk uavhengige. Q. Linje 1197: NAV må rustes slik at etaten blir i stand til å fungere som koordinator for alle de ulike hjelpe- og støttetiltak som er nødvendige for individuell oppfølging av fattigdom og relaterte problemer. Ved massearbeidsløshet er det vesentlig at de lokale NAV-kontorene styrkes for å sikre arbeidsformidling. R. Linje 1205: Skriftlighetskravet i finansavtaleloven, kredittkjøpsloven og annet relevant lovverk må utredes med tanke på en mulig skjerping, slik at man får en tenkepause i forbindelse med opptak av forbruksgjeld. Det bør også utredes om ytere av pantefrie lån bør pålegges å tilby samling av tidligere pantfri gjeld eventuelle nye lån, dersom låntagers samlede pantefrie gjeld etter låneopptaket overstiger 2G. S. Linje 1217: Legg til: SV mener at det bør bli lettere å komme inn i gjeldsordning. T. Linje 1217: Legg til: Det er viktig at det totale utgiftsbildet tas i betraktning, slik at ikke andre forpliktelser som f.eks. barnebidrag fører til at nettobeløpet etter tvangstrekk er så lavt at det fører til fattigdom. U. Linje 1222: Legg til etter å : styrke Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 12

13 V. Linje 5504 (Kapittel 10.13): Legg til nytt avsnitt først i delkapitlet: Som en del av en forsterket solidarisk og samfunnsengasjert innsats vil SV forsøke å etablere sosiale og kulturelle tiltak gjennom egen organisasjon. Så lenge det ikke finnes tilstrekkelige offentlige tilbud når det gjelder alt fra medmenneskelig tilstedeværelse for innsatte i fengsler via lokale kulturelle og idrettslige tilbud til velkomstgrupper for nyankomne flyktninger vil SV forsøk å kompensere for dette ved å tilrettelegge for slik aktivitet innenfor rammene av partiet. Det er likevel helt vesentlig at en slik satsing skjer på en måte som er forenlig med faglige hensyn. Ruspolitikk 1. Linje 1569: Legg til ny setning: Det er viktig at det offentlige har et totalansvar og at det finnes et helhetlig tilbud innenfor offentlige rammer. Det er også viktig at man i utbyggingen av tilbudet legger til rette for et differensiert tilbud på brukernes premisser. 2. Linje 1569: Legg til nye setninger: Det må finnes døgnåpne akutte boligtilbud med tilstrekkelig kapasitet der det er behov for det. Tilbudene må være differensierte med hensyn til brukernes behov. 3. Dissens: Utvalgets mindretall (3) går for a, utvalgets flertall (4) for b. a. Linje 1571: Legg til nytt avsnitt før andre eksisterende: SV mener at kriminalisering av besittelse av små kvanta og bruk av narkotiske rusmidler legitimerer forfølgelse av mennesker med rusproblemer. Avkriminalisering kan føre til at mennesker med alvorlige problemer opplever mindre grad av sosial marginalisering, lettere får tilgang til hjelpeapparatet og at politiets ressurser prioriteres bedre. b. Linje 1571: Legg til nytt avsnitt før andre eksisterende: SV mener at dømte med rusproblemer må få tilbud om alternativer til fengselsstraff, for eksempel soning i behandlingsinstitusjon, samfunnsstraff eller narkotikaprogram med domstolskontroll. Den vellykkede prøveordningen med domstolskontroll må gjøres permanent og utvides til å gjelde flere steder og flere dømte. Flere rusavhengige må få tilbud om et tilpasset behandlingsopplegg under soning. 4. Linje 1572: Legg til etter avrusning, : eller annet tilbud basert på brukernes ønsker, 5. Linje 1573: Legg til nytt avsnitt etter punktum: Spesielt må det settes inn et mer effektivt hjelpetilbud til brukermiljøene i sentrumsmiljøene i noen av de større byene og spesielt Oslo, der en tar hensyn til hele livssituasjonen til de tyngste rusavhengige. Disse må gis hjelp til et mer verdig liv gjennom mer systematisk og samordnet satsing på bolig, elementær helsehjelp, døgnåpen akutthjelp gjennom en rusakutt, væresteder, utekontakt, oppsøkende overdoseteam og jobbtilbud tilpasset arbeidsevne. LAR-tilbudet må videreutvikles ut fra erfaringer som er gjort. Forsøk med lavterskelvarianter av legemiddelassistert behandling, må gjøres permanente og bygges ut til å kunne dekke gruppene som har vanskeligst for å nyttiggjøre seg andre tilbud. Hjelpetilbudet fungerer for dårlig for disse gruppene i dag, noe som bidrar til at altfor mange av de tyngste blir stemplet som håpløse. Det er behov for både å fjerne systemsvakheter som gjør at de tyngste brukerne mislykkes, det trengs økte midler til gode tiltak som er underfinansiert og det må utvikles tiltak som dekker behov som er udekket i dag. Oslo Sosialistisk Venstreparti Side 13

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 01/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 01/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 01/2009 Tid: 08.01.2009 kl 17.00 Sted: Akersgata 35, 5. etg Til stede: Forfall: Andreas Behring, Annikken Thorsen, Hamsa Mohamed (fra 17.20), Marta Valdes, Rolf Vestvik,

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( )

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Sandro Moe Melgalvis Nettverkssamling rus/psykisk helse i Geiranger 25. mai Rus og

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

En målretta ruspolitikk

En målretta ruspolitikk Sak 28/12 En målretta ruspolitikk Redaksjonskomiteens medlemmer: Ivar Johansen, Hanne Lyssand og Kim-André Åsheim Nr Fremmet av Forslag Linje / Endring Innstilling R1 Redkom 1 Ivar Johansen Ny tekst: Inn

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsminister Bent Høie Urbanisering 2015 2030 Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Demografi Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post:

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Bakgrunn Innvandrerungdom ruser seg mindre enn norsk ungdom (Bergengen, 2009). Varsler om

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Referat Starus workshop

Referat Starus workshop Referat Starus workshop 11.04.2016 ANBEFALINGER Tema 1: Konsekvenser og ansvar for eget liv (4 stemmer) - Aktivisere brukere/pårørende mer i å stå for/ta ansvar for større deler av behandlings/hjelpetilbudet

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE STRATEGISK PLAN 2014-2018 VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE 2014-2018 Vedtatt på generalforsamlingen 27 28. mai 2016 BLÅ KORS' VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

Regjeringens innsats mot fattigdom

Regjeringens innsats mot fattigdom Regjeringens innsats mot fattigdom 2006 2009 Et inkluderende samfunn Alle skal, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet. Kampen mot

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Politisk program 2016 2018

Politisk program 2016 2018 Politisk program 2016 2018 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer.

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Politisk program 2014 2016

Politisk program 2014 2016 1 Politisk program 2014 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36 Dato: 26. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 RUTJ SARK-456-201000063-36 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016.

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen,

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 18.09.16 Høringssvar : Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika Saksbehandler: E-post: Tlf.: Vibeke Veie-Rosvoll vibeke.veie-rosvoll@verdal.kommune.no 74048380 Arkivref: 2010/8115 -

Detaljer

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 Samfunnsoppdrag NYORG skal bli en av Norges viktigste ruspolitiske organisasjoner. Utdyping og diskusjonspunkter Mulige utviklingsmål 2024 Vi må definere vår spesielle tilnærming

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet. Kontaktmøte 9. november 2015

Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet. Kontaktmøte 9. november 2015 Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet Kontaktmøte 9. november 2015 Kompetanseløft 2020 regjeringens plan for rekruttering, fagutvikling og kompetanse Nasjonal lederutdanning

Detaljer

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge - Rusfeltets Hovedorganisasjon

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge - Rusfeltets Hovedorganisasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo, 6. oktober 2011 Innspill til høringsnotat angående forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Forebygging begrense

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2016 Innledning: Rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser kan være svært belastende for den som rammes, også familie,

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

«Hitramodellen» -dagens innhold og framtidige visjoner

«Hitramodellen» -dagens innhold og framtidige visjoner Hitra kommune «Hitramodellen» -dagens innhold og framtidige visjoner Presentasjon FMST 12.06.17 Hitramodellens form og innhold Versjon 1.0: Medisinsk Treningsklinikk og Frisklivstilbud Versjon 1.1: Fit@Work

Detaljer

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Folkehelse - forebygging tidl.interv. - behandling Ressurser til forebygging er vanligvis begrensede. Derfor ser

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK

OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK Kommunaldirektør Magne Ervik Lavterskelkonferansen 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Satsninger i rusfeltet 2012 2017

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Nordisk rusmiddelkonferanse. København 29. 31. august 2012

Nordisk rusmiddelkonferanse. København 29. 31. august 2012 Nordisk rusmiddelkonferanse København 29. 31. august 2012 Roller og ansvar Nasjonalt Departement og direktorat (alkohol- og narkotikapolitikk, skatter og avgifter, alkohol- og narkotika lovgivning etc.)

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

Venstre vil gi gratis barnehage til alle fattige barn

Venstre vil gi gratis barnehage til alle fattige barn Venstre vil gi gratis barnehage til alle fattige barn Venstre ønsker å innføre en ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5 åringer fra lavinntektsfamilier. Undersøkelser viser at barn fra

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Nore og Uvdal Natteravnene i Nore og Uvdal Side 1 av 6 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Nore og Uvdal Revidert 11. oktober 2016 Natteravnene i Nore og Uvdal Side 2 av 6 Retningslinjer Innholdsfortegnelse

Detaljer