Årsrapport Nordea Liv Norge 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Nordea Liv Norge 2011"

Transkript

1 Årsrapport Nordea Liv Norge

2 Nøkkeltall Nordea Liv Forvaltningskapital Forfalte premier Premieinntekter Vekst i forfalte premier 3 % -1 % 14 % -22 % -3 % Vekst i premieinntekter 37 % -8 % 26 % -27 % 17 % Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 4,0 % 4,8 % 4,9 % 0,3 % 10,2 % Kapitalavkastning II 2,0 % 5,7 % 6,2 % -2,1 % 8,9 % Kapitaldekning 16,5 % 15,7 % 14,4 % 15,3 % 12,2 % Solvensmargin 242 % 243 % 220 % 232 % 253 % Balansesammensetning Aksjer* 9 % 11 % 10 % 8 % 20 % Obligasjoner - omløp og sertifikater 27 % 22 % 27 % 21 % 19 % Obligasjoner - anlegg 43 % 45 % 42 % 45 % 33 % Eiendom 18 % 20 % 20 % 24 % 20 % Annet 3 % 2 % 1 % 2 % 8 % Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler * Reell aksjeeksponering ved utgangen av 2011 er 6% 2

3 Ledelsen i Nordea Liv Ledelsen i Nordea Liv består av tre kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring fra norsk forsikring. Jørund Vandvik (56) har vært administrerende direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Magny Øvrebø (42) har vært finansdirektør i Nordea Liv siden Hun er siviløkonom med mastergrad innen finans, og har grunnfag i juss. Hun har bl.a. arbeidet i Vesta, Skandia og i Nordea Link. Bård Bjerkestrand (50) har vært direktør med ansvar for IT i Vesta Liv, og senere Nordea Liv, siden Han er IT-ingeniør og bedriftsøkonom og har lang praksis fra Cap Gemini, Vesta og Skandia. Gro Elisabeth Johnstad (46) har vært Personalsjef siden januar Hun er siviløkonom og har grunnfag i psykologi og delfag i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har tidligere arbeidet bl.a. i Statoil, og har også erfaring fra egen virksomhet som HR rådgiver/kursholder. Jørn Bjarte Nøstdal (54) har vært økonomidirektør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er økonom og ingeniør, og har praksis fra Norsk Hydro og i tidligere Bergens Skillingsbank. Tor Olav Langeland (43) har vært direktør for produkt og kundeservice, bedrift og Unit Link, i Vesta Liv og senere Nordea Liv, siden Han er siviløkonom, og har praksis fra Vesta og Vesta Liv. Leif Raanes (49) har vært direksjonssekretær i Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har praksis fra skade-, livsforsikring og bank. Han har bl.a. arbeidet i konsern juridisk avdeling i tidligere Gjensidige NOR. Bjørn Holli (42) har vært markedsdirektør i Nordea Liv siden Han er siviløkonom og arbeidet tidligere i PA Consulting Group. Anne Marit Benterud (51) har vært direktør og ansvarshavende aktuar i Nordea Liv siden Hun er cand. scient. med aktuarkompetanse, og har lang praksis fra bl.a. Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring. 3

4 Årsberetning 2011 Selskapets strategi er å være en kvalitetsleverandør av innskudds- og ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Virksomheten i Nordea Liv omfatter utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning og innskuddsprodukter. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile resultater for kunder og eier. Nordea Liv oppnådde i 2011 et godt resultat både markedsmessig og resultatmessig til tross for en svak utvikling i finansmarkedet gjennom året. Selskapets inntjeningsprofil er i de seneste årene endret fra å være avhengig av utviklingen på finansmarkedet til å være mer avgiftsrelatert inntjening som er mindre påvirket av utviklingen på finansmarkedene. Salget av forsikringer var i 2011 meget godt. Premieinntektene til Nordea Liv økte med hele 37 prosent i 2011 til millioner kroner som er det høyeste i selskapets historie. Nettotilflytting til selskapet i 2011 var på millioner kroner. Salget av individuelle risikoforsikringer økte med 15 prosent i 2011 sammenlignet med Forfalte premier økte med 3 prosent sammenlignet med året før. Hovedindeksen på Oslo Børs svekket seg med 12,5 prosent mens verdensindeksen svekket seg med 7,6 prosent. Resultatet før skatt ble på 406 millioner kroner (392) og 343 millioner kroner (593) etter skatt har vært et turbulent finansår. De fleste aksjeindekser har falt gjennom året og spesielt i siste halvår. De korte rentene har steget noe mens de lange rentene har blitt betydelig redusert gjennom året. 10 års statspapirer i Norge har hatt en nedgang på 1,3 prosent poeng. Nordea Liv reduserte aksjeeksponeringen tidlig i andre halvår. Dette har hatt stor betydning for resultatutviklingen spesielt i siste halvår. Risikoutsatte aksjeinvesteringer utgjør per årsskiftet 6,4 prosent i snitt for kollektivporteføljen. Eiendomsporteføljen utgjør 17,6 prosent. Verdipapirer til amortisert kost utgjør 43,5 prosent av forvaltningskapitalen i kollektivporteføljen. Selskapet har videre hatt fokus på god og effektiv drift gjennom året noe som har gitt seg utslag i gode risikoresultater. Risikoresultatet økte med 25 millioner kroner til 204 millioner kroner i forhold til Kostnadsutviklingen har blitt fulgt nøye gjennom 2011 og selskapets administrasjonsresultat ble forbedret med 43 millioner kroner i forhold til året før, til 23 millioner kroner. På basis av de gjennomførte tiltakene i 2011 er selskapet godt posisjonert for Markedet Totale forsikringsforpliktelser for livselskaper knyttet til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO foreløpige tall) økte i 2011 med 6,5 prosent, fra 752 milliarder kroner til 801 milliarder kroner. Veksten var størst innenfor produktgruppen privat kollektiv pensjon som økte med 9 prosent fra 320 milliarder kroner til 349 milliarder kroner. Innenfor produktgruppen privat kollektiv pensjon økte forsikringsforpliktelsene knyttet til innskuddspensjonsfondene med 25,2 prosent mens økningen for ytelsespensjon var 6,6 prosent. Forsikringsforpliktelser knyttet til individuell kapital falt med 2,2 prosent. For individuell pensjon var det en nedgang på 4,8 prosent fra Nordea Liv oppnådde i den samme perioden en samlet vekst i forsikringsforpliktelsene på 8,8 prosent. Nordea Liv hadde totalt en positiv flyttebalanse på millioner kroner i Flytte balansen var positiv for alle Nordea Livs produktgrupper. To nye store bedriftskunder valgte Nordea Liv i 2011, Alcatel og Statoil. Innenfor markedet for individuelle produkter 4

5 oppnådde Nordea Liv en markedsandel på 13 prosent på rene risikoprodukter, og om lag 16 prosent når det gjelder individuell pensjon. Prosentandelene gjelder brutto forfalte premier. Nordea Liv har befestet sin posisjon som markedsleder når det gjelder pensjonsspareproduktet, IPS. Nordea Liv ble største aktør også i 2011, med en markedsandel på 48 prosent av brutto forfalt premie og 39 prosent av nytegnet premie. Nordea Liv har i 2011 videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet ca og av disse var innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde ved årsskiftet ca Kundetilfredshet Det å skape positive kundeopplevelser står sentralt for Nordea Liv. Vi tenker og handler med kunden i sentrum og strekker oss etter å overgå kundenes forventninger. Nordea Liv leverer produkter både via Nordea Bank, Tryg Forsikring og via forsikringsmeglere. Kundeundersøkelser gir oss positive tilbakemeldinger og viser at kundene oppfatter at våre produkter bidrar til å styrke den samlede kundetilfredsheten hos våre distributører. Resultat Årsresultatet for Nordea Liv, før fordeling, ble 701 millioner kroner (940). Kundene ble tildelt avsetning til langt liv på 259 millioner kroner (57) tilleggsavsetninger på 16 millioner kroner (200), og et resultat på 20 millioner kroner (291). Resultat til eier ble 406 millioner kroner før skatt (392), hvorav 122 millioner kroner (112), generert fra individuelle kapitalforsikringer, -54 millioner kroner (-16) fra individuelle rente- og pensjonsforsikringsprodukter, 204 millioner kroner (198) fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring, 27 millioner kroner (7), fra skadeforsikringsprodukter og 107 millioner kroner (91), fra selskapskapitalen. Verdijustert avkastning for produkter uten investeringsvalg ble 2,0 prosent (5,7) og bokført avkastning 4,0 prosent (4,8). Avkastningen i Nordea Aktiva Bedrift 50 som er det mest populære bedriftsfondet for kunder med innskuddspensjon ble -2,8 prosent (10,9). Nordea Liv reduserte aksjeandelen i kollektivporteføljen i Obligasjoner som holdes til forfall og fast eiendom utgjorde ved årsskiftet til sammen 61 prosent av kundemidlene som forvaltes med rentegaranti. Premieinntekter De samlede premieinntektene inkludert overførte reserver for Nordea Liv ble millioner kroner (6.117), herav produkter med investeringsvalg millioner kroner (2.370). Tilflyttede reserver utgjorde millioner kroner (1.360). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble millioner kroner (4.650), en økning på 50 prosent. Samlede premieinntekter for individuelle produkter ble på millioner kroner (1.401). Premier for ulykkes- og yrkesskadeforsikring utgjorde 72 millioner kroner (66). Forfalte årlige premier og engangspremier for Nordea Liv ble millioner kroner (4.845) hvorav produkter med investeringsvalg utgjorde millioner kroner (2.368). Selskapet har styrket sin posisjon i bedriftsmarkedet siste år. Flyttebalansen var positiv med millioner kroner (323). Finansavkastning Nordea Livs portefølje for kunder med rentegaranti er inndelt i tre kategorier; med henholdsvis høy, standard og lav investeringsrisiko. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning (eksklusiv anleggsmidler) for de tre porteføljene var 2,0 prosent (5,7). Gjennomsnittlig bokført avkastning var 4,0 prosent (4,8). Netto finansinntekter for tradisjonell forsikring utgjorde 791 millioner kroner (2.111). Det er inntektsført 761 millioner kroner fra kursreguleringsfond i Eiendom ga en avkastning på 6,2 prosent (6,0). Alle eiendommer eies per som aksjer og andeler i datterselskap. Norske aksjer og utenlandske aksjer gav en avkastning på henholdsvis -18,6 prosent (24,3) og -2,9 prosent (8,2). Norske obligasjoner bidro med 4,7 prosent avkastning (4,1), pengemarked med 3,3 prosent (3,0). Verdipapirer til amortisert kost gav en avkastning på 4,9 prosent (5,0) vurdert til amortisert kost. Alternative investeringer (private equity, hedge fund etc.) oppnådde en avkastning på 8,8 prosent (10,4). Netto finans inntekter for produkter med investeringsvalg ble -408 millioner kroner (859). Erstatninger De samlede erstatninger inklusiv uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde millioner kroner (3.895). Utbetaling av erstatninger til de forsikrede ble på millioner kroner (2.844). Reduksjonen i erstatningene skyldes i all hovedsak redusert gjenkjøp innen individuell rente- og pensjonsforsikring. Over føring av premiereserve til andre selskaper utgjorde millioner kroner (1.058). Endringer i forsikringsforpliktelser De samlede endringene vedrørende kontrakts 5

6 fastsatte forpliktelser utgjorde en avsetning på millioner kroner (1.818), inkludert inntektsføring av 761 millioner kroner fra kursreguleringsfond (-346) og avsetning til tilleggsavsetninger på 144 millioner kroner (193). I tillegg er det foretatt avsetning til langt liv Privat og Kollektiv med henholdsvis 72 millioner kroner til Privat og 187 millioner kroner til Kollektiv. Årets avsetning til tilleggsavsetninger som en del av årsdisponeringen utgjorde 16 millioner kroner (200). Ved utgangen av 2011 utgjør tilleggsavsetningene 905 millioner kroner (764). Avsetningen til premiereserve utgjør millioner kroner (1.266). Kostnader Driftskostnadene for Nordea Liv inkludert kostnader relatert til finansforvaltningen ble 531 millioner kroner (523). Økningen i kostnader i forhold til 2010 skyldes i hovedsak økte avskrivninger samt tilpasning til ny lov. Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier ble 10,6 prosent (10,8). Driftskostnadene i forhold til forvaltningskapital ble 0,93 prosent (1,00). Nordea Liv har fortsatt høy fokus på kostnader og det arbeides videre med å effektivisere og automatisere prosesser i selskapet. Selskapet driver ikke med aktiviteter som faller innenfor FOU. Renteresultat Renteresultatet er forskjellen mellom den bokførte avkastningen og rentegarantien til forsikringstakerne i kollektivporteføljen. Nordea Liv hadde i 2011 et avkastningsresultat på 262 millioner kroner (557), mens vederlag for rentegaranti utgjorde 89 millioner kroner (97). Den realiserte finansavkastningen i kollektivporteføljen utgjorde millioner kroner (1.765) etter inntektsføring fra kursreguleringsfond med 761 millioner kroner (-346). Avkastningen i 2011 er sterkt påvirket av den negative utviklingen i aksjemarkedet samt uroen i rentemarkedet. Rentegarantien utgjorde millioner kroner (1.194). Gjennomsnittlig garantert rente på forsikringskontrakter var i ,47 prosent. Risikoresultat Risikoresultatet fremkommer som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffene. Nordea Liv oppnådde et risikoresultat på 204 millioner kroner (179). Risikopremien ble 647 millioner kroner (607) og udekket risiko ble 443 millioner kroner (428). Årets økning i risikoresultatet på 25 millioner kroner fordeler seg som følger; resultatet fra individuell kapitalforsikring er redusert med 2 millioner kroner, individuell rente- og pensjonsforsikring er redusert med 23 millioner kroner mens resultatet fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring er økt med 39 millioner kroner. Resultatet fra ulykkesforsikring og andre skadebransjer er økt med 11 millioner kroner. Forhåndsprising av risiko og rentegaranti For kollektiv ytelsespensjon og for nyopprettede garanterte individualprodukter medfører ny forsikringslov at renteoverskuddet skal gå til kunden. De ulike delene av pensjonsleveransen prises separat på forhånd, og hvert priselement kan inneholde et fortjenesteelement til for sikringsselskapet. For Nordea Liv ut gjorde vederlag for rentegaranti 89 millioner kroner (97) og fortjeneste element for risiko 18 millioner kroner (42) for Administrasjonsresultat Nordea Liv sitt administrasjonsresultat for 2011 ble på 23 millioner kroner (-20) som er en vesentlig fremgang fra året før. Forbedringen av administrasjonsresultatet skyldes i hovedsak økning i selskapets omkostningsinndekning. Resultatanalyse Nordea Liv NOK mill Renteresultat Administrasjonsresultat Risikoresultat Fortjeneste risiko og rentegaranti Annet -2-6 Resultat til fordeling Avsetning til langt liv Til tilleggsavsetning Kundetildeling Resultat før skatt Skatteinntekt (+)/-kostnad (-) Årsresultat Nordea Liv har i 2011 en skattekostnad på 63 millioner kroner. Aksjegevinster og utbytte som omfattes av fritaksmetoden, herunder avkastning fra eiendomsselskaper, er skattefrie inntekter for selskapet. Avsetning til kundefond er også skattemessig fradragsberettiget. År med god avkastning innenfor fritaksmetoden vil gi selskapet skatteinntekter, mens dårlige år vil gi skattekostnader. Den lave skattekostnaden i 2011 skyldes i det vesentligste at selskapet har utnyttet ikke balanseførte skattemessige posisjoner i datterselskaper. Balanse Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital var ved årsskiftet millioner kroner (52.300), en økning 6

7 på 8,9 prosent inkludert investeringsvalgs porteføljen som ved årsskiftet utgjorde millioner kroner (9.992), en økning på hele 17,8 prosent. Kollektivporteføljen fordelte seg ved årsskiftet med 18 prosent (20) på eiendom, 9 prosent (11) på aksjer, omløpsobligasjoner og sertifikater 27 prosent (22), verdipapirer til amortisert kost 43 prosent (45) og annet 3 prosent (2). Risikoutsatte aksjeinvesteringer utgjorde 6 prosent (15) ved årsskiftet. Investeringsvalgporteføljen fordelte seg med 27 prosent (34) på aksjefond, 70 prosent (63) på obligasjons-, pengemarkeds- og kombinasjonsfond og 3 prosent (3) på bankinnskudd. Kontantstrømoppstilling Selskapet har store finansielle transaksjoner. Årlige innbetalinger av premier plasseres fortløpende i finansmarkedet. Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten utgjør millioner kroner (3.760) mot netto kontantstrøm fra kapitalforvaltningsvirksomheten på millioner kroner (-3.804). Samlet netto kontantstrøm for 2011 utgjør 43 millioner kroner (-55). Etisk forvaltning Aktivt eierskap Vi er overbevist om at engasjement er bedre enn ekskludering. Derfor fører vi dialog med utvalgte selskap for å stimulere til en mer bærekraftig atferd. Forvaltning Vi etterstreber å investere i selskap som er konkurransedyktige ut fra et finansielt, sosialt og miljømessig perspektiv. To ganger per år gransker vi derfor våre porteføljer ved å bruke normbasert screening. Gjennomgangen tar sikte på å identifisere selskaper som bryter internasjonale normer og avtaler om menneske rettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Dersom et selskap blir fanget opp under screeningen så velger vi å engasjere oss i dialog, en såkalt 'reaktiv dialog', der vi prøver å påvirke selskapet til bedre atferd. Salg av aksjer er alltid siste steg. Vi har også møter med selskap som representerer store investeringer i våre fond. Slike dialoger kaller vi 'proaktiv dialog' og dets formål er å se hvordan disse selskapene jobber med problemstillinger knyttet til ESG (=Environment, Social, Governance). Fond som utelukker visse sektorer I vårt utvalg er det også fond med sterkere etisk vurdering som innebærer ekskludering. I disse fondene gjelder sektorbasert screening, noe som innebærer at fondene ikke investerer i selskaper hvor mer enn 5 prosent av salget kommer fra produksjon og/eller salg av varer og tjenester innen våpen, tobakk, alkohol, gambling eller pornografi. Risiko, kapitalforhold og soliditet Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, kursreserve på obligasjoner til amortisert kost og merverdi på finansielle omløpsmidler (kursreguleringsfond). Midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen per utgjorde millioner kroner (5.718). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringsmessige avsetninger utgjør 14,7 prosent (15,9). Bufferkapitalen, dvs. Nordea Livs netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger, samt eventuelle kursreserver på omløpsporteføljen var millioner kroner (3.375). Dette utgjør 7,7 prosent (9,4) målt mot forsikringstekniske avsetninger med garanti. Soliditetskapital 2011 %* 2010 %* Egenkapital , ,9 Ansvarlig lån 390 1, ,1 Tilleggsavsetninger 905 2, ,1 Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost 513 1, ,6 Merverdi omløpsmidler 29 0, ,2 Sum soliditetskapital , ,9 *I prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti 7

8 Balanse Kapitaldekning og solvens Egenkapitalen i Nordea Liv utgjør millioner kroner (3.557) per Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjør millioner kroner (3.709) og inkluderer ansvarlig lån med 390 millioner kroner. Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 16,5 prosent (15,7) per , mens lovens minstekrav er 8 prosent. Solvensmarginkapitalen består av ansvarlig kapital i henhold til kapitaldekningsregelverket med tillegg av 50 prosent av tilleggsavsetningene og 50 prosent av risikoutjevningsfond. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 242 prosent (243). Selskapet har i løpet av 2011 hatt god likviditet og det har ikke vært behov for å tilføre selskapet ny kapital % 2010 % Selskapskapital , ,9 Kollektivporteføljen , ,0 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg , ,1 Sum eiendeler , ,0 Risikoforhold Nordea Liv bærer forsikringsmessig risiko, operasjonell risiko og finansiell risiko knyttet til aktiva plasseringer. Forsikringsmessig risiko vedrørende forsikringsavtaler knytter seg til den årlige rentegarantien, usikkerheten ved beregning av levealder, uførhet og kontraktenes lange varighet. Innenfor tradisjonell forsikring er det knyttet rentegaranti til de fleste produktene. Den gjennomsnittlige rentegarantien er 3,47 prosent og den vil gradvis reduseres ettersom nye kontrakter og nye innbetalinger på eksisterende kontrakter maksimalt kan ha en rentegaranti på 2,50 prosent. Selskapet har en egen risikokomité. Alle tariffer selskapet anvender er meldt til Finanstilsynet. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Den operasjonelle risiko er knyttet til tap som skyldes svakheter og feil ved prosesser og systemer. Det er etablert rutiner i selskapet som sikrer at uønskede hendelser løpende blir rapportert og at hendelsene blir fulgt opp med korrektive, kvalitetsforbedrende tiltak. Det er i tillegg etablert faste rutiner for gjennomføring av risikovurdering, og styret behandler årlig status av den etablerte internkontrollen. Finansiell risiko deles vanligvis inn i tre hovedkategorier; kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Disse risikotypene oppstår gjennom selskapets investeringsaktiviteter, og styres på aggregert nivå og ivaretas gjennom den investeringsstrategi som er utarbeidet for Nordea Liv. Markedsrisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Nordea Liv har fastlagte retningslinjer i forholdt til hvordan selskapet skal forholde seg til markedsrisiko. Det er Investeringsdirektør som styrer denne prosessen i den daglige driften. Kredittrisiko innebærer risikoen for at en part i et finansielt instrument påfører selskapet et finansielt tap ved ikke å kunne innfri en plikt. Nordea har egen kredittkomite med mandat fra styret. Hver enkelt utsteder blir individuelt vurdert og klassifisert. Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at selskapet vil støte på vanskeligheter med å oppfylle plikter tilknyttet finansielle forpliktelser. Nordea Liv har en egen ramme for likviditet for å sørge for at selskapet har nok likviditet tilgjengelig for å møte sine forpliktelser. Som en del av dette er det utarbeidet en stresstest som baserer seg på at selskapet skal ha nok likvide aktiva til å kunne dekke inn at 10 % av kollektivporteføljen flytter. Den finansielle risikoen er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at kursrisiko, renterisiko, kreditt- og motpartsrisiko, valutarisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning blir ivaretatt. Nordea Liv benytter derivater til å redusere selskapets risiko og for å effektivisere forvaltningen. Bruk av derivater gir Nordea Liv muligheten til raskt å endre risikoeksponeringen i porteføljen på en kostnadseffektiv måte. Derivater benyttes i forvaltningen av aksjeog renteporteføljene samt til valutasikring. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav. Nordea Liv er godt i gang med prosessen med å tilpasse virksomheten til det nye Solvens II regelverket. Etter gjeldene tidsplan skal regel 8

9 verket innføres fra Det er imidlertid varslet (Omnibus II) en overgangsordning for de kvantitative kravene, som først vil bli gjeldene fra 1. januar Under dette regelverket vil solvenskravet beregnes ut ifra den risiko selskapet tar, og all risiko skal inkluderes. God og dokumentert risikostyring vil dermed være et konkurranse fortrinn i det nye regimet. Det henvises for øvrig til note 2 og 11 som gir ytterligere beskrivelse av risikoer selskapet er utsatt for og tiltak som er iverksatt for å måle og styre risiko. Notene kvantifiserer også risikostørrelsene. Styrets vurderinger Selskapet har en god økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for å vurdere selskapets finansielle stilling. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Styret mener at årsberetningen gir en rettmessig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Organisasjon, personal og likestilling Organisasjon Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS er 100 prosent eid av Nordea Liv Holding Norge AS. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Bergen og har videre kontorer i Oslo, Drammen og Trondheim. Selskapet er representert i hele landet via kontornettet til Nordea Bank og Tryg. I tillegg distribueres våre produkter via uavhengige meglere og Internett. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management and Funds. Selskapets IT-systemer driftes av Nordic Processor og CSC. Selskapets eiendomsportefølje forvaltes i det vesentligste av Aberdeen Property Investors, Forvaltnings Compagniet og Linstow Eiendom. Arbeidsmiljø Antall medarbeidere i faste stillinger var per årsskiftet 257 (249). Gjennomsnittlig antall årsverk for 2011 var 241 (236). Erfaringene er at Nordea Liv oppleves som en attraktiv arbeidsgiver og at det er god tilgang på relevant kompetanse til de fleste stillingskategorier. Antall nyrekrutteringer har i 2011 holdt seg på samme nivå som i Avgangen (turnover) av personell er fortsatt lav, 3,0 prosent (1,9), selv om dette tallet har hatt en liten økning de siste årene. Sykefraværet var totalt dager (legemeldt) i 2011 (2 351). Dette gir et sykefravær på 2,5 prosent (4,1). Selskapet har kontinuerlig fokus på sykefravær og arbeider aktivt på mange plan for å holde sykefraværet lavt. Det gjennomføres et systematisk HMS-arbeid, og alle langtidssykemeldte blir fulgt tett opp av nærmeste leder. Forebyggende helsearbeid med fokus på fysisk aktivitet og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene inngår også som viktige elementer i HMS-arbeidet. HR i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Hjelp24 understøtter disse prosessene. Nordea Liv er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker relatert til ansatte i Nordea gjennomfører hvert år en omfattende arbeidsmiljøkartlegging, Employee Satisfaction Index (ESI), hvor de ansatte gir uttrykk for mange forhold i tilknytning til sin arbeidsplass. Under søkelsen kartlegger blant annet hvordan de opplever sitt daglige arbeid, nærmeste ledelse, det fysiske arbeidsmiljø, samarbeid, utviklings muligheter, belønning etc. Resultatene blir fulgt opp med tiltak for å bedre på forhold der det er nødvendig, i tillegg til å tilrettelegge for å bevare et positivt resultat der ting fungerer godt. Utvikling for de siste 3 år Tilfredshet og motivasjon Lojalitet (scoringsskala fra 0-100): Selskapets øverste ledelse har jevnlige møter med de tillitsvalgte via Samarbeidsutvalget og verneombud og bedriftshelsetjeneste via Arbeidsmiljøutvalget. Fra 2011 er det etablert en behandlingsforsikring for alle ansatte. Forsikringen gir ansatte rask tilgang til profesjonell medisinsk behandling ved sykdom og skader. Dette inkluderer bl.a. dekning av egenandel til behandling hos fysioterapeut, psykolog, mm. Det er også lagt til rette 9

10 for at ansatte kan få behandling av arbeidsrelaterte plager (muskelterapi) i selskapets egne lokaler. Det fysiske arbeidsmiljøet blir kontinuerlig jobbet med. I 2011 er det gjennomført en brukerundersøkelse for å fange opp reaksjoner på ombygging av selskapets kontorarealer i Oslo og Bergen i Alle ansatte har ergonomiske arbeidsplasser med blant annet elektrisk heve- og senkepult. Selskapets styre mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som underbygges av resultater på arbeidsmiljøundersøkelsen og omfanget av sykefraværet. Likestilling og arbeidsstokk Nordea Liv har en tilfredsstillende fordeling av menn og kvinner i sin organisasjon. En demografisk oversikt gir følgende bilde (tall for 2010 i parentes): Totalt Kvinner Menn Antall medarbeidere 257 (249) 147 (143) 110 (106) Gjennomsnittsalder 42,8 (42,8) 43,1 (42,9) 42,4 (42,8) Gjennomsnittsansiennitet 10,7 (10,8) 11,3 (11,1) 9,9 (10,3) Ledere med personalansvar 40 (38) 15 (12) 25 (26) Ledergruppen består av 9 personer, hvorav 3 er kvinner. Arbeidstidsordningene i selskapet gir store muligheter for fleksibilitet og alle ansatte omfattes av vår fleksitidsordning. Selskapet fører en livsfaseorientert personalpolitikk ved å tilby våre ansatte fleksible arbeidsforhold. I dette inngår blant annet mulighet for redusert stilling for personer med stort omsorgsansvar, redusert arbeidstid og økt ferie for ansatte over 60 år. Fra fylte 64 år gis de ansatte mulighet for nedtrapping til 90 prosent stilling med full lønn. Ansatte opprettholder 100 prosent lønn under sykdom og permisjoner og tjener også opp fulle ferierettigheter i slike fraværsperioder. Nordea Liv tilrettelegger for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Nordea Liv har som langsiktig målsetting at våre ansatte skal speile det samfunn vi lever og arbeider i, og de kunder som vi betjener. For å få dette til har vi de siste årene, i samarbeid med NAV og ulike opplæringsbedrifter, åpnet opp for å ta imot personer med fremmedkulturell bakgrunn og tilby disse kandidatene relevant arbeidstrening i vår virksomhet. Nordea Liv har også, i samarbeid med NAV, tilbudt arbeidsrettede tiltak til personer som av andre grunner trenger å prøve ut sine muligheter på arbeidsmarkedet og få arbeidserfaring. For tiden har selskapet en person i arbeidspraksisplass. Samarbeidsutvalget fungerer også som Likestillings- og diskrimineringsutvalg, og målsetting og tiltak knyttet til likestilling og diskriminering forankres og drøftes i dette organet. Nordea Liv har etablert et eget Lønns- og ansettelsesråd (LAR) som består av representanter fra de tillitsvalgte og ledelsen. En av oppgave til LAR er, i ansettelsesprosesser, å sikre at det ikke forekommer diskriminering samt ivareta forhold rundt likestilling. Kompetanse og utvikling Foruten kartleggingen og oppfølgingen som skjer i tilknytning til arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomføres det årlige medarbeidersamtaler, Performance Developement Dialog (PDD), mellom leder og ansatt. Selskapet har et sterkt fokus på medarbeiderutvikling. Alle nyansatte gjennomfører de interne kursprogrammene Nordea Introduksjonsprogram og Nordea Liv Grunnopplæring. De nyansatte får her grunnleggende kunnskaper om organisasjonen og fagfeltet. Nyansatte uten videre kjennskap til forsikringsfaget deltar på Grunnkurs i Forsikring gjennom BI Forsikringsakademiet. I 2011 har verdien Positive kundeopplevelser stått særlig i fokus i de interne utviklingstiltakene. Det ble i den forbindelse arrangert en temadag for alle ansatte der kommunikasjon og positive kundeopplevelser ble belyst. Det er også arrangert interne kurs i for eksempel stressmestring og prosjektledelse. Det er flere medarbeidere som har gjennomført opplæringsprogram i regi av Nordea Training and Development, for eksempel innen ledelse eller IT. Det har også vært muligheter for å ta relevante kurs i regi av eksterne leverandører, for eksempel innen forsikring, jus eller Office programmer. Det er i 2011 etablert et Lederforum der lederne samles for å få kunnskap og diskutere viktige tema som for eksempel motivasjon. Videre har det blitt arbeidet med å utvikle kompetanseplaner hvor det fremgår hvilke kompetanser ansatte i de ulike divisjonene skal inneha. HR er ansvarlig for å koordinere disse aktivitetene, og sette de ulike utviklingstiltakene inn i en helhet på selskapsnivå. Selskapets påvirkning av det ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som er normalt for den aktivitet selskapet driver. Nordea Liv søker å 10

11 redusere forretningsdriftens belastning på miljøet gjennom kildesortering og utstrakt bruk av videokonferanser. Satsningen på bruk av videokonferanser og "livemeeting" har bidratt til at reisevirksomheten er betydelig redusert og holdes på et lavt nivå. Fremtidsutsikter Sett i lys av vanskelige markedsforhold oppnådde Nordea Liv gode resultater i 2011, både markedsmessig og resultatmessig. Selskapet opplevde fortsatt stor tilflytting og vekst i tjenestepensjonsmarkedet og i markedet for fripoliser. Stadig flere kunder tegner individuelle risikoforsikringsavtaler. Den nye pensjonsreformen har medført en stor interesse for pensjonsspørsmål. Over tid vil det økte fokuset og de nye mulighetene som ligger i lovgivningen også medføre større interesse for individuell pensjonsplanlegging og sparing. Arbeidet med tilpasning av tjenestepensjoner til det reformerte folketrygdsystemet er enda ikke fullført. Det forventes at nivået for skattemessige fradrag for innskuddspensjon vil økes. Nordea Liv forbereder innføringen av Solvens II regelverket, som forventes å tre i full kraft fra 1. januar Som en konsekvens av det nye regelverket vil selskapet ytterligere forsterke fokuset på risikoprodukter og produkter med investeringsvalg, herunder innskuddspensjon. Nordea Liv vil forsterke arbeidet med å forenkle produkter og forretningsmessige prosesser. Arbeidet med dette har gitt stor effekt både i forhold til kundetilfredshet og lønnsomhet. Integrasjon med de forretningsmessige pro-sessene hos distributører vil bli tillagt ekstra stor betydning. Det er stor usikkerhet knyttet til finansmarkedets utvikling i 2012, særlig pga. gjeldsproblemene og lav vekst i mange søreuropeiske land. Dette har igjen satt fokus på euro som felles valuta. I andre deler av verden ser man imidlertid tegn på begynnende vekst. Dersom gjeldsproblemene i Europa håndteres ved hjelp av godt og kraftfullt politisk håndverk, kan kanskje 2011 vise seg å bli det året hvor markedene bunnet ut? Nordea Liv har gjennom sine distribusjonsavtaler med Nordea Bank og Tryg stor tilgang til kunder med behov for selskapets produkter. Resultat og disponeringer Nordea Liv oppnådde et resultat på 406 millioner kroner før skatt. Selskapet har en skattekostnad på 63 millioner kroner slik at resultatet etter skatt utgjør 343 millioner kroner. Styret i Nordea Liv foreslår at resultatet på 343 millioner kroner etter skatt disponeres som følger: Til annen egenkapital: 310 millioner kroner Til risikoutjevningsfond: 33 millioner kroner Fri egenkapital utgjør millioner kroner per Bergen Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Johan Sidenmark Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 11

12 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note Premieinntekter 1.1 Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 3.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger 5.1 Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger Brutto Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1 Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser

13 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje 7.1 Endring i premiereserven Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1 Forvaltningskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 14.1 Forvaltningskostnader Andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Resultat per aksje i hele NOK

14 Balanse EIENDELER Note EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringer 2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer 3 3 Sum investeringer Fordringer 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE 7. Investeringer i kollektivporteføljen 7.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 11, Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen a Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER

15 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note Innskutt egenkapital 9.1 Selskapskapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv. 23, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelserer 12.1 Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 2,3, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 13.1 Premiereserve Supplerende avsetninger Erstatningsavsetning 1 1 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 3, Avsetninger for forpliktelser 14.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved periodeskatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser 16.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Finansielle derivater 11, Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 17.2 Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Bergen, 22. mars 2012 Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Johan Sidenmark Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 15

16 ENDRINGER I EGENKAPITAL Risiko Annen Sum Aksjekapital Overkursfond utjevningsfond egenkapital egenkapital Pr Prinsippendring Årets resultat (totalresultat) Pr Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra forsikringsvirksomheten Innbetalte premier direkte forsikring og premiefond Utbetalte erstatninger direkte forretning og forsikringsytelser Netto kontantstrøm gjenforsikring Betalte driftskostnader Innbetalinger ved flytting Utbetaling av skatter 0 0 Utbetalinger ved flytting Innbetalte finansinntekter Utbetalte finansutgifter Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten Kontantstrømmer fra kapitalforvaltningsvirksomheten Netto kontantstrøm kjøp/salg aksjer og andeler i andre selskaper Netto kontantstrøm kjøp/salg obligasjoner Netto kontantstrøm kjøp/salg andre verdipapirer Netto kontantstrøm ved kjøp/salg av andre driftsmidler Netto kontantstrøm fra kapitalforvaltningsvirksomheten Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 0 0 Konsernbidrag 0-11 Opptak ansvarlig lån 0 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0-11 Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 1) ) Inneholder bankinnskudd inkludert under eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg med 378 millioner kroner. 16

17 Noter til regnskap 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Regnskapene er satt opp i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR , nr 1241). Dette innebærer at International Financial Reporting Standards (IFRS) er benyttet som utgangspunkt med de unntak og opsjoner til å anvende deler av forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (FOR , nr 57) som er angitt i årsregnskapsforskriften. Beløp i notene presenteres i millioner kroner. Det er utarbeidet sammenligningstall i notene i den grad sammenlignbare tall er tilgjengelig og det anses hensiktsmessig. Regnskapet skal godkjennes av generalforsamlingen i Nordea Liv før det ansees som avlagt. Regnskapet er utarbeidet på grunnlag av historisk kost, med følgende unntak: Derivater måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg måles til virkelig verdi Eiendomsinvesteringer i Nordea Liv eies gjennom datterselskaper og felleskontrollerte selskaper med ulik selskapsform (AS, ANS, DA). Disse aksjer/ andeler er kategorisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet etter IAS 39. FINANSIELLE EIENDELER Finansielle eiendeler innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Alle finansielle instrumenter som ikke inngår i kategorien til virkelig verdi over resultatet, innregnes første gang til virkelig verdi med tillegg av de transaksjonsutgiftene som er direkte henførbare til anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen. Finansielle instrumenter i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet innregnes uten hensyn til transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all, eller tilnærmet all, risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av de følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet Tilgjengelig for salg Investeringer som holdes til forfall/amortisert kostnad Utlån og fordringer Derivater Til virkelig verdi over resultatet Et finansielt instrument klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette, eller holdes for omsetning. Selskapet har en in vesteringsportefølje som er øremerket til virkelig verdi ved førstegangsinnregning, og som løpende styres og måles til virkelig verdi. Dette er i tråd med styrets godkjente risiko- og investeringsstrategi og informasjon basert på virkelig verdi rapporteres regelmessig til ledelsen og styret. Instrumentene måles til virkelig verdi, og endringer i verdien innregnes i resultatet. Tilgjengelig for salg Verdipapirer i kategorien tilgjengelige for salg er ikke-derivative finansielleeiendeler som selskapet har valgt å plassere i denne kategorien, eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Verdipapirer i denne kategorien måles til virkelig verdi, og endringen i virkelig verdi innregnes i resultatet under andre resultatkomponenter. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste, eller lar seg fastsette og som ikke blir notert i et aktivt marked. Utlån og fordringer måles til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Investeringer som holdes til forfall Investeringer som holdes til forfall er ikkederivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, har en fast forfallsdato, og som foretaket har en positiv intensjon om og evne til å holde til forfall, med unntak for de som foretaket ved førstegangs innregning øremerkes til virkelig verdi over resultatet samt de som oppfyller definisjonen av utlån og fordringer. Investeringer som holdes til forfall måles til amortisert kost etter effektiv rentes metode. 17

18 Derivater Selskapet benytter forskjellige finansielle instrumenter i den normale verdipapirvirksomheten, samt til styring av selskapets valutaog renteeksponering. Derivater regnskapsføres i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Verdien av derivatene klassifiseres henholdsvis som en eiendel eller som forpliktelse. Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi med utgangspunkt i direkte observerbare markeds verdier for instrumenter hvor disse er tilgjengelig i et likvid marked. Dersom markedsverdier ikke er direkte tilgjengelig, benyttes allment aksepterte matematiske metoder og underliggende observerbare markedsdata som grunnlag for beregning av markedsverdier. Selskapet benytter ikke sikringsbokføring etter IAS 39. Virkelig verdi Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. For finansielle eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag frem til og med balansedagen. For en eiendel som skal avhendes, eller en forpliktelse som innehas, settes virkelig verdi til salgskurs. Dersom markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder. Verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som praktisk talt er det samme, diskontert kontantstrømsberegning og opsjonsprisingsmodeller. Dersom det finnes verdsettingsmetode som til vanlig brukes av markedsaktørene for å prissette instrumentet, og denne teknikken har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd i faktiske markedstransaksjoner, benyttes denne metoden. Forutsetningene benyttet i verdsettingsmetoden er hovedsakelig observerbare, men kan i enkelte tilfelle være basert på skjønn. For unoterte gjeldsinstrumenter er verdsettelsen basert på kontraktsfestede kontantstrømmer, observerbare rentekurver og estimert kredittspread for de relevante utstedelsene. Amortisert kost Etter førstegangsinnregning måles investeringer som holdes til forfall, utlån og fordringer og finansielle forpliktelser som ikke måles til virkelig verdi til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentes metode. Ved beregning av effektiv rente estimeres fremtidige kontantstrømmer, og alle kontraktsmessige vilkår ved det finansielle instrumentet tas i betraktning. Honorarer betalt eller mottatt mellom partene i kontrakten og transaksjonskostnader som kan hen føres direkte til transaksjonen, inngår som en komponent ved fastsettelsen av den effektive renten. Verdifall For finansielle eiendeler som ikke måles til virkelig verdi, foretas det på balansedagen en vurdering av hvorvidt det finnes objektive indikatorer for verdiforringelse av den enkelte finansielle eiendel eller en gruppe av ensartede finansielle eiendeler. Ved vurderingen av om det foreligger verdiforringelse legges det vekt på hvorvidt utsteder/debitor har vesentlige finansielle vanskeligheter, om det foreligger kontraktsbrudd, herunder mislighold, om det er sannsynlig at skyldner går konkurs, om det ikke lenger finnes et aktivt marked for eiendelen på grunn av finansielle vanskeligheter eller om det observeres målbar nedgang i forventet kontantstrøm fra en gruppe finansielle eiendeler. Vurderingen baseres utelukkende på historiske forhold. Framtidige hendelser vurderes ikke uansett grad av sannsynlighet. Dersom det foreligger objektive bevis foretas det nedskrivning. Nedskrivningen beregnes ved å sammenligne ny forventet kontantstrøm med opprinnelig kontantstrøm diskontert med henholdsvis opprinnelig effektiv rente (for eiendeler med fast rente) eller med effektiv rente på måletidspunktet (for eiendeler med flytende rente). Tap for verdifall reverseres dersom reverserningen objektivt kan knyttes til hendelse som finner sted etter at tapet ble innregnet. Andeler i datterselskaper og felles kontrollert virksomhet Eiendommene i Nordea Liv eies gjennom datterselskaper og felleskontrollerte selskaper med ulik selskapsform (AS, ANS, DA). Selskaper med eierandel over 50 % eller bestemmende innflytelse er vurdert til virkelig verdi etter IAS 39 i samsvar med årsregnskapsforskriften. Det vil si at samtlige eiendeler og forpliktelser i disse selskapene inklusive eiendommene er vurdert til markedsverdi. Ansvarlig lånekapital Den ansvarlige lånekapitalen klassifiseres som annen finansiell gjeld og er gitt i norske kroner. Rentekostnader for de ansvarlige lånene innregnes etter amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Omregning av utenlandsk valuta Balanseposter omregnes til balansedagens kurs, mens resultatposter omregnes til kursene på transaksjonstidspunktet. 18

19 FORSIKRINGSMESSIGE FORHOLD Innregning av inntekter og kostnader Forsikringspremier og erstatninger inntekts-/ kostnadsføres med de beløp som forfaller i året netto for avgitt gjenforsikring. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Overføring av premiereserve (flytting) i livsforsikring Flytting i livsforsikring fremkommer av regnskapslinjene Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser og Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser. Innregning i resultatet skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven i forsikringsfondet tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under posten tilleggsavsetninger under endringer i forsikringsmessige avsetninger. Premiereserve Premiereserven er beregnet i samsvar med Forsikringsvirksomhetsloven. Premiereserven utgjør kontantverdien av selskapets forpliktelser i henhold til de enkelte forsikringsavtaler, med fradrag for kontantverdien av fremtidige avtalte premier. Ved beregningene tas det hensyn til den fastsatte dødelighet og uførhet blant de forsikrede som er lagt til grunn i de respektive premietariffer. Administrasjonsreserve Administrasjonsreserve er lovbestemt avsetning innen kollektiv rente- og pensjonsforsikring til dekning av fremtidige kostnader for fullt betalte forsikringer. Administrasjonsreserven inngår i premiereserven. Tilleggsavsetning Tilleggsavsetning omfatter betinget kundetildelt avsetning som inngår i forsikringsfondet etter forskrift gitt av Finanstilsynet. Avsetningen kan benyttes til styrking av forsikringskontraktene dersom selskapets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i kontraktene. Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Premie- og innskuddsfond er forsikringstakers konto for forskudds- betalte premier og innskudd etter skatteloven. Pensjonistenes overskuddsfond er fond for overskudd tilordnet premiereserve knyttet til pensjoner under utbetaling. Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning består av avsetning for erstatninger som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet og erstatningstilfeller som er meldt, men ikke ferdigbehandlet eller oppgjort. Kursreguleringsfond Avsetning for eventuelle netto merverdier utover kostpris på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen tillegges kursreguleringsfond. Dette inkluderer aksjer, obligasjoner og tilhørende derivater samt urealisert gevinst/ tap på valutaterminkontrakter på balansedagen. Andel av reserven tildeles forsikringstakerne ved opphør eller flytting etter forskrift gitt av Finanstilsynet. Gjenforsikringsdepoter På mottatt gjenforsikring avsetter enkelte gjenforsikringsselskaper kontantdepoter (Gjen forsikringsdepoter) tilsvarende utestående skade reserver. Kontantdepotene reduseres eller økes i takt med endring i utestående skade reserver. Gjenforsikringsdepoter bokføres som fordring i balansen. ANNET Egenkapital Egenkapital består av innskutt kapital som aksjekapital og overkursfond, og opptjent egenkapital inkludert risikoutjevningsfond. Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet har som formål å absorbere svingninger i risikoresultatet over tid. Avsetningen anses ikke å være knyttet til selskapets forsikringsrisiko for eksisterende eller fremtidige kunder og klassifiseres som opptjent egenkapital. Eiendom, anlegg og utstyr Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Endringer i verdi innregnes i resultatet. I mangel av sammenlignbare markedspriser på eiendommer, benyttes anerkjente verdivurderingsmetoder for å verdsette eiendommene. Hovedvekten er lagt på kontantstrømverdimetoden, der hver eiendom vurderes individuelt ved at antatt fremtidig netto inntektsstrøm neddiskonteres med avkastningskravet for den enkelte investering. En sentral parameter i verdi vurderingen blir dermed det langsiktige avkastningskravet for den enkelte eiendom. Andre verdivurderingsmetoder er også benyttet for å underbygge verdifastsettelsen. Driftsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger, med unntak av eiendom som ikke avskrives i Livselskaper. Om virkelig verdi av et driftsmiddel faller under bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, nedskrives driftsmidlet tilsvarende verdifallet. Nedskrivning reverseres om grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. 19

20 Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er egenutviklede IT-løsninger. Immaterielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Det foretas årlige nedskrivningstester ved indikasjon på verdifall av de balanseførte verdiene av løsningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt Betalbar skatt er skatt basert på skattemessig resultat for året. Utsatt skatt Utsatt skatt beregnes på grunnlag av forskjeller mellom balanseført beløp for eiendeler og forpliktelser i regnskapet og det tilsvarende skattegrunnlaget benyttet for å beregne skattbar inntekt. Utsatt skatteforpliktelse innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller, mens utsatt skattefordel innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den grad det er sannsynlig at det oppstår fremtidige skattepliktige inntekter som de skattereduserende midlertidige forskjeller kan utnyttes mot. Pensjonsforpliktelser/pensjonskostnader Selskapet presenterer både forsikringsdekkede og udekkede pensjonsforpliktelser overfor egne ansatte i overensstemmelse med Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (Forenklingsforskriften). Brutto pensjonsforpliktelse er nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter basert på aktuarmessige beregninger og aktuarielle forutsetninger. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Periodens netto pensjonskostnad består av årets påløpte pensjonsrettigheter og resultatførte estimatavvik, fratrukket årets avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonsforpliktelse (brutto pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler) er klassifisert som gjeld. Det er avsatt arbeidsgiveravgift på netto bokført pensjonsforpliktelse. Virkningen av endringer i aktuarielle forutsetninger, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene, blir amortisert over 10 år i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjons- forpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplanene blir løpende resultatført. Selskapets pensjonsordninger administreres gjennom eget selskap. Det foretas ingen elimineringer vedrørende selskapets pensjonsforpliktelser- og midler i balansen eller for premie inntekter i resultatregnskapet. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, herunder anvendelse av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som påvirker balanseført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene baseres på historiske erfaringer og faktorer som er vurdert å være forsvarlige basert på underliggende forhold. Faktiske tall kan avvike fra de anvendte estimatene. Estimater og tilhørende forutsetninger blir gjennomgått regelmessig. Endringer i estimater innregnes i den perioden estimatene endres. Poster hvor estimater og vurderinger kan gi vesentlig justering av balanseført verdi er kommentert nedenfor. Tap på finansielle eiendeler For finansielle eiendeler som ikke er innregnet til virkelig verdi vurderes det på hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at de finansielle eiendelene har falt i verdi. Virkelig verdi på finansielle eiendeler Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes ved hjelp av allment aksepterte verdsettelsesteknikker. Forsikringstekniske avsetninger Den vesentligste risiko er knyttet til hendelsene dødsfall og uførhet. Det vil videre være risiko til fastsettelse av estimater både for meldte skader (RBNS) og ikke meldte skader (IBNR). Det vises til note 2 om forsikringsrisiko. Investeringseiendommer Eiendommene verdsettes til virkelig verdi. Verdifastsettelsen er basert på interne prisingsmodeller hvor det blant annet tas utgangspunkt i estimater for netto leieinntekter og avkastningskrav. Endringer i avkastningskrav vil kunne gi vesentlige utslag i eiendomsverdiene. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ved indikasjon på verdifall foretas det nedskrivningstest for å kontrollere om bokført verdi for driftsmidler og immaterielle eiendeler er tilstede. Det foreligger usikkerhet knyttet til estimat av kontantstrømmer og diskonteringsfaktor i forbindelse med beregning av gjennvinnbart beløp. 20

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 1 Nøkkeltall 2005-2009 Ledelsen i Nordea Liv Nordea Liv 2005 2006 2007 2008 2009 Ledelsen i Nordea Liv består av to kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 1 Nøkkeltall 2005-2009 Nordea Liv 2005 2006 2007 2008 2009 Forvaltningskapital 30 103 40 208 45 291 42 022 47 367 Forfalte premier 2 849 5 753 5 567 4 325 4 916 Premieinntekter

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 1 2 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 16 Endringer i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 18 Note

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 2015 5 Resultatregnskap

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 2. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 2. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 240,3 mill. kroner etter andre

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS

Delårsrapport 3. kvartal 2015. SpareBank 1 Forsikring AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS Styrets beretning per 3. kvartal 2015 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et totalresultat på 351,7 mill. kroner etter tredje

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport 2 2013. Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Regnskapsprinsipper 7 Note

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2013

Årsrapport Nordea Liv Norge 2013 Årsrapport Nordea Liv Norge 2013 1 2 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 16 Egenkapitalavstemming og kontantstrømoppstilling... 18 Note 1

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer