BYOG LAND HAND I HAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYOG LAND HAND I HAND"

Transkript

1 BYOG LAND HAND HAND

2 Ole (ol bjørnsen Hele folket i arbeid! Del norske Arbeiderpartis kriseprogram Uti'itt av Det n o r ~ k e Arbeider parti 1933 Arbeider nes Ak tietrykk eri

3 nnhold. 1. Det kapitalistiske kaos. - Arbeidsledigheten og gjeldsslaverlet. - Det samfundsøkonomiske tap på arbedsledigheten. 2. Arbeiderpartiets økonomiske politikk. - SamfundsØkonomisk utvidelsespolitikk. - Samfundsmessig initiativ, plan og organisasjon. ~ Våre rike arbeidsmuligheter i Norge. 3. Arbeiderpartiets kriseprogram. - Arbeidslinjen. 4. Arbeidslinjens finansiering. - Beskatning av den passive kapital. 5. De borgerlige partiers viljeløshet og evneløshet. - A:belderpartiets kriseprogram og positive krisepolitikk som dagens.folkekrav. 6. Kriseprogrammet i tall - Kort utdrag av Det norske Arbeiderpartis arbeidsprogram., l. Det kapitalistiske kaos. - Arbeidsledigheten og gjeldsslaveriet. - Det samfundsøkonomiske tap på arbeidsledigheten. Kampen mot krisen og arbeidet for å komme ut av det kapitalistiske uføre hal' i de siste år vært den cen trale opgave for den norske arbeiderbevegelse. begynnelsen av 1932 fremla Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon og Det NOl1ske Arbeiderparti sitt første s'amlede, omfattende 'kriseprogram f.or Stortinget og f.or det norske folk. *). Gjennem hele 1932 og de første måneder av 1933 fortsatte den økonomiske verdellskrise å herje verre enn nogensinne. FØrst ut på sommeren i år har det vist sig tegn til en svak lysning, vesentlig takket være den ting at prinsippene i arbeidel'lbevegel. sens kr1sepolitikk delvi,s hal' slått igjennem i en rekke land, og da først og fremst i Amerika. Ellers har krisen like til den seneste tid gått sin gang, med nye prisfall på verdensmarkedene, ytterligere innskrenkninger i den Økonomiske virksomhet, i produksjon, handel og transport.og med uforandret eller stigende arbeidsle dighet. Gjeldsbyrden er blitt enda tyngre å bære enn før, og for store lag av småbønder og fiskere og en lang rekke kommune~ i vårt laud er stillingen efter hånden blitt noget nær håpløs. Stillingen, i verden omkring årsskriftet blev i dags -) edet Arbeidende Folks Krsekran, Oslo 1932, Det Norske Arbeiderpartis Forlag.

4 4 ordenen til den Økonomi'ske verdenskonferanse, som i juli måtte avbryte sine forhandlinger uten nogen nevneverdige resultater, karakterisert på følgende måte: «ArbeidslØsheten i verden er ny!ig ay Det internasjonale Ar'beidsbyrå blitt anslått til å omfatte minst 30 millioner arbeidere. Selv dette kolos'sale antall, som ikke innbefatter arbeidernes familier eller andre pårørende, er 'sannsynligvis for lavt. Den byrde av lidelse og demoralisasjon som skyldes en arbeidsledighet av slike dimensjoner, er forferdelig. Den industrielle produksjon er blitt drastisk innskrenket, særlig i de grener som fremstiller produksjonsmidler. pet internasjonale varebytte er 'blitt -satt ned på et utrolig lavt nivå.» Det er selve det privatkapitalistiske økonomiske system som har ført landene og folkene ut i denne tragedie. Det er den blinde produksjon for profitt, det Økonomiske anarki, planlø'sheten og mangelen på samfundsmessig regulering og kontroll. Kapitalistene og - de borgerlige politikere,har forsøkt sig med å skyve skylden over på den politiske og faglige arbeiderbevegelse, på sosialismen og «halvsosialismen». Men fler og fler skjønner at dette er,å stille tingene helt på hode og forsøke å gjøre svart til hvitt. Amerika ek,sisterer det praktisk talt ikke nogen arbeiderbevegelse, men intet sted har krisen vært skarpere enn der. Og den nye president Roosevelt hal' ved flere anledninger måttet si skarpt fra om at det er den utøilede privatkapitalisme, og først og fremst storjobberne og den griske finanskapital, som har bragt folket ut i elendigheten. Vi har i Norge i den forløp ne vinter og vår hatt, arbeidsledige, og selv om det har vært en del nedgang i sommerens løp er antallet fremdeles over A v våre eksportindustrier er det i grunnen bare treforedlingsindustrien som har formådd å holde virksomheten nogenlunde oppe, mens andre, ~om den elektrokjemiske og elektrometallurgiske industri, er _ overmåte hårdt rammet: Blandt hjemmeindustriene har _arbeidsledigheten herjet særlig sterkt i jern- og metallindustrien. Skibsfarten har følt kris'en meget hårdt - omkring femteparren av flåten har vært i oplag. jordbruket, skogbruket og fiskeriene er det en masse åpen og skjult arbeidsledighet og underbeskjeftigeise. - Samtidig hviler gjeldskrisen ennu mer knugende over livet på lands1bygda enn før. Prisene har nogenlunde stabilisert sig siden Norge høsten 1931 forlot gullstandarden, men de katastrofale' følger av de bor- ' gerlige partiers uvettige paripolitikk gjør sig fremdeles gje1den!'le. N ogen virkelig bedring i landbrukets lønnsomhetsforhold har ikke funnet sted. Ordningen _ med lånekasser og de Øvrig,e iverks'atte forholdsregler fo: gjeldsopgjør har i~ke~ført frem. Tvangsauksjonene - over swåbrukene har gått sin gang, og nye hundreder av strevsomme arbeidsfolk på landet er blitt drevet fra sine bruk, for så uten nogen produksjonsmidler og ute av stand til å få lønnet arbeid å måtte gå den tunge,vei til forsorgsvesenet. En meget stor prosentdel av de bønder som ennu sitter på sin eiendom, har en gjeld som utgjør noget nær henimot brukets,verdi eller endog overstiger dette. Finanskapitalen har i meget stor utstrekning tatt eiendomsretten fra bøndene. Over store deler av landet kan det ansees for gitt at omkring en fjerdedel av produksjollisverdien i jor~bruket går SO!ll renter til den mektige pas'sive kapital, som tributt til

5 f r 6 fin an sk apitalmak ten.. Det som er gjen til familien blir da meget ofte b'kre. til den' rene sveltihjel. Og trusselen om å -bli jaget fra gården og heimen ligger som en mare over sinnene. ismåbonden er ' blitt en rentetrell, som i mange tilfelle sitter like utrygt og vanskelig i det som den eiendomsløse byarbeider. / Krisen på land'sbygda og i byene henger nøie i hop, selv om ytringsformene delvis er forskjellige. / Det 'er mangelen på kjøpekraft som ligger ved roten av ondet. Som følge av den nedsatte virksomhet og de reduserte lønninger i industrien og de ~vrige næringer -som fottrinsvls er knyttet til byene, kan arbeiderne og funksjonærene, som representerer den store masse av forbrukere, ikke avta de mengder av melk, smør, egg, ost, kjøtt og flesk o.s.v. som de trenger, og,som bøndene teknisk sett ikke'har nogen vanskeligheter med å pr~dusere i langt større mengder enn nu. Dette virker igjen til-, bake på kjøpekraften på landsbygda, og slik fortsetter ødeleggelsen i en fryktelig ringgang. Krisen virker demoraliserende og Øder store menneskelige verdier, men det er også kolo-ssale materielle verdier som går til spilde. Den veldige hær av arbeidsledige og underbeskjeftigede medfører et umåtelig nasjonaløkonomisk produksjonstap for vårt folk. En industriarbeider som tjener 10 kroner dagen, representerer en daglig produksjonsverdi på omkring 40 kro ne', hvorfra må trekkes omkring halvparten for råstof fe' og hjelpestoffer o.s.v., slik at bearbeidelsesverdien av hans arbeidsprodukt utgjør omkring 20 kroner. Tar vi hensyn til at de arbeidsledige er spredt over alle er- hverv,.og at det er meget ungdom iblandt dem, kan vi for A være på den trygge,ide regne den gjennemsnitt-j. 7 lige verdi av et dagsverk til 15 kroler. Med en ar beidsledighet på mellem og blir altså det daglige samfundsøkolomiske produksjonstap om kring 2 millioner kroner, eller omkring 600 millioner kroner årlig, d.v.s, mellem tredjedelen og fjerdedelen av Norges nuværende samlede nasjonalinntekt., Det er altså veldige verdier som nu går til spilde, men samtidig ser vi hvilke kolossale reserver og muligheter vi som nasjon har for å Øke produksjonen og dermed nasjonalinntekten, reallønningene og leve{oten, hvis vi gjennem samfundsmessige tiltak kan klare å få slutt på arbeidsledigheten ved å få satt folk i arbeid og samtidig Øket kjøpekraften slik at det produserte også kan bli fordelt og forbrukt. 2. Arbeiderpartiets 'økonomiske politikk. - Samfundsøkonomisk utvidelsespolitikk. - Samfundsmessig initiativ, plan og organisasjon. - Våre rike arbeidsmuligheter i Norge. stillingen til krisen og når det gjelder den økonomiske politikk i sin almindelighet har særlig i de senere år to hovedretninger stått skarpt mot hinannen'; Arbeiderpartiets utvidelsespolitikk, mot de borget' Hge partiers innskrumpningspozi'tikk. De borgerlige partier har i det store og hele hevdet at krisen m~ gå sin gang inntil det skjer en tilpasning etter de nye forhold. Det må etableres et nytt rentabilitetsgt unn lag for d'en Økonomiske virksomhet på det lavere prisnivå, sier de, og det gjelder da å foreta den størst mulige nedskjæring, av de offentlige budgetter som av arbeidernes og funksjonærenes lønninger. Og imens

6 > - \ 8 får innskrumpningen i produk.sjon og handel og nedgangen i inntekter og levefot gå sin gang. Krisen er av ' internasjonal karakter og aven nærmest mystisk natur, og menneskene har ikke stort annet å gjøre enn å forholde sig i ro, se å få utgiftene ned, og ellers håpe på at krisen skal avgå ved en naturlig død, eller det skal inntreffe et eller annet mirakel, som kan fremkalle en -opgang\ igjen. _ Den borgerlige krisepolitikk, og først og fremst hø i res og bondepartiets pohtikk, har vært uttrykk for passivitet, undfallenhet og selvopgivelse. Landet og fol-,ket er blitt fattigere under krisen, sies det, og til slutt er vi da blitt så fattige at vi ikke bare ikke har råd til å dekke de rimelige behov,som moderne kulturmennesker har, men vi er blitt så fattige at vi ikke en gang,, hm råd til å arbeide! motsetning hertil har den politiske og faglige arbeiderbevegelse _konsekvent hevdet. at en slik selvopgive]sens og passivitetens P?litikk ikke kan føre til noget annet enn forderv. Det gjelder det samme for et folk som for den enkelte mann, det nytter ikke å sitte med hendene i fanget og vente,på at mirakler skal skje, det gjelder å ta fatt og se å få utrettet noget. Det ~ som trenges er ikke innskrumpning og nedskjæring, men' ekspansjon, utvi'detse: av foretagsomheten og kjøpekraften, av hele samfundets' Økonomiske virksomhet og ' deqped av inntekter og levefot. Men da trenges ' det. handling og nktivitet. V i har som nasjon evne til å arbeide, og vi har råd til å arbeide" og vi har råd til å forbruke det som vi knn pro~usere. V i har også rikelig med arbeidsmuligheter i Norge. Det som vi trenger er 7 9 ; 1~ ~ ~ ~ ~ samfundsmessi,g initiativ, ~lan og organ'isasjon på det økonomi,ske felt. Det gjelder gjennem effeldive og planmessige, omfattende samfundsmessige tiltak å sette folk i nyttig arbeide og holde dem i al'beide, for derved å kunne holde den samlede Økonomiske virksomhet og,kjøpekraften i, landet oppe. Det er bare ved å >skape reelle ve~' dier, gjennem, byggevirksomhet av forskjellig art, vareproduksjon i industri og lan<1bruk, tjenesteydelser som varetransport o. s. v., at nasjonalinntekten og den enkeltes inntekt kan 'holdes varig oppe og Økes. Nasjonaløkonomisk sett koster det ikke noget å arbeide. For et folk i produktivt arbeide på rasjonelt grunnlag vil ik'ke - de 9ffentlige budgetter og gjeldsproblemet være så van skelig å få orden i. Den nuværende krise er en orga-nisasjonskris6 og en f01'deliitgs- og kjøpekraftskrise. Samfundet~ økonomis.ke organisasjon har ikke holdt skritt!led utviklingen i, videnskap, teknikk og produksjon. De private tiltak innenfor rammen av den nuværende Økonomiske ordning, grunnlagt på privat eiendomsrett og produksjon bare for utbytte, er ikke i stand til å bringe verden ut av krisen denne gang: Arbeidsledigheten truer med å bli varig. Det kraftige samfundsmessig ~ initiativ, mås_ettes inn. Staten må sette sig i spissen ' for en mobilisering. av landets hjelpekilder til kamp mot krisen. Staten må utnytte sin autoritet, sin organisasjonskraft og sin < finanskraft til å sette hjulene i gang, gjennem selv å igangsette arbeider og reise nye Økonomiske virksomheter, og ved å stimulere kommunene, halvoffentlige selskaper og private til å sette virksomhet i gang. A2

7 : \ 10 Vi må se forholdene i sammenheng og med sikte på fremtiden. Og da er det klart at skal det bli Økonomisk og social 'fl'emgang med varig trygge og gode forhold, så må håndens og åndens arbeidere i by og på land slutte op om Arbeiderpartiet og gi det flertall, slik at det kan. 9prettes et arbeiderstyre som får fullmakt til å omorganisere den Økonomiske virksomhet i samfunde,t på et sundt, planmessig, og socialistisk grunnlag. Samfwndsmessig planøkonomi, ojf"b.eiderkontroll, so Gialisering og økonomisk folke8tyre (industrielt demokrati) må til for at vi -skal komme ut av 4et kapitalistiske kaos og over i varig tilfredsstillende og harmoniske forhold. Arbeiderpartiets mål er snarest mulig å komme frem tål den pol'itiske makt i g'amfunqet for å omdanne og reorganisere det efter diss,e prinsipper. nntil så 'kan ' skje, setter det all kraft inn på å få iverksatt samfundsmessige tiltak som kan sette folk i arbeide og mildne nøden. Arbeiderpartiets krisepolitikk er en praktisk og byggende Økonomisk politikk. Vårt kriseprogram av ifjor og iår er et aktuelt minimums-program, som appellerer til alle som er interessert i vårt folks velferd og forts;j.tte fremskritt. Det vil de ikke være vanskelig å gjennemføre en sa~ fundsøkonomisk krisepolitikk i vårt land av langt større dimensjoner enn det kriseprogram som iår blev foreslått for Stortinget, og som de følgende kapitler gil' en fremstilling a v,. N orge er enda et i høi grad uferdig og uutviklet land, med overordentlig rike muligheter for en kraftig, planmessig samfundsøkonomisk politikk som går ut på å utvide og utvikle virksomheten på det innenlandske marked. Vi må snarest mu lig se å komme frem til å arbeide efter en stor plan i N orge, en generalplan for en kraftig utvidelse over hele linjen, i industri som i jordbruk, i jernbanebygging som i veibygging og anlegg av-luftruter, i boligbygging som i r,eisning av offentl,ige bygninger og innretninger osv. nntil for et par årtier siden val' det på mo.ten å snakke om «vårt fattige land», «vår karrige jord» o. 1. Nu vet vi bedr e. Efterhånden som vårt land, j'orden og fjellene, er blitt bedre undersøkt og efter hvert som produksjonsteknikken har utviklet sig, er det blitt klart at Norge slett ikke er noget fattig utstyrt land fra naturens side, men tvert imot et land med betydelige og allsid-ige. naturherligheter, store arheidsmuligheter i nutiden og, rike fremtidig e utviklingsmuligheter. Som nogen eksempler på hvilke store muligheter Norge har for en sterkt Øket produksjon, og dermed for å holde hele ' folket i arbeide og Øke reallønningene i betydelig grad, kan nevnes følgende: ' Vårt land er ikke engang hittil halvt opdyrket. Vi har veldige vidder av naturlig eng, beitemark,' myrer og annet land som kan dyrkes. alt anslår man det ~real som er skikket til dyrkning, men som ennu er udyrket, til 8-9 millioner mål.. Vi har enda muligheter for å reise' et par hundre tl1sen nye bruk i landet, mens vi slik som det nu drives ikke engang er kommet op i et tusen bureisingsbruk om året. Med hensyn til landets levne,dsmiddelforsyning har vi muligheter for å underholde den nuværende og en Øket befolkning på en ganske anderledes ' høi levefot enn nu. Gjennem rasjonell skogskjøtsel og skogforbedring

8 L l, 1 i l 12 har vi muligheter for på lenger sikt å Øke avkastningen av våre skoger.til minst det dobbelte. v'åre myrer har vi en stor rikdomskilde som hittil bare i ytterst ringe grad har vært utnyttet, men som kan bli av meget stor nasjonaløkonomisk betydning. På det industrielle område har vi enda veldige utvidelsesmuligheter. Nor'ges industrialisering kan og må gj(/nnem samfundsmessige tiltak føre~ langt videre frem enn nu. Vi har i vår store rikdom på van~kraft en nasjonal rik doms kilde av uvurderlig verdi, forutsatt vi kan nå frem til en fullere utnyttelse av vannkraften i en nær,fremtid. Ved full utbygging og regule; ing vil vi i Norge kunne få en varig kraftkilde på omkring 10 millioner kilowatt, men herav er hittil bare omkring en sjettedel utnyttet. "Nyreisingen av kraftverke~ har de senere år i gjennemsnitt utgjort bare omkring kw. årlig, mens den, burde utgjøre det dobbelte eller det tredob-, belte herav.. En slik utvidet kraftutbygging vilde sammen med reisningen. av de, kraftforbrukende fabrikkanlegg, utbyggingen av ledningsnettet for den alminde1ig.eelektrisltetsforsyning og for mulig krafteksport o. s. v., representere en meget betydelig anleggsdrift. _ En av de mest påtrengende store industrielle opgaver i Norge er å reise en nasjonal elektro-metallurgisk - jern-, stål- og valsever,ks'industri, beregnet på i det vesentlige å dekke vårt lands Økende behov for jernog stålvarer. Vi kan på denne måte komme til en bedre utnyttelse av vårt lands malmrikdommer, samtidig som det vil gi anvendelse for en viss mengde elektrisk energi. En vidtgående elektrisering av jernbanene er en op- 13 gave som kommer i samme Klasse, og som ~ ærlig vil ha betydning for ut'vikling~m av verkstedindustrien. J evnsides ~ed utviklingen av jordbruket og industrien og andre grener av erhvervslivet må selvsagt vårt lands samferdselsmidler utbygges, slik at vi ikke lenger på dette viktige område blir liggende efter så utviklingel?- hemmes. Utbyggingen ogmo1derniseringen av dette vårt lands nasjonale utstyr er en opgave som vil kunne gi arbeide til titusener i årrekker fremover. Man kan ikke og må ikke under forseringen av dette arbeide innskrenke sig til hvad som i- privatøkonomisk henseende er rentable foretagender, se'lv om det under visse forhold kan v~ re riktig å skyve slike i forgrunnen, som f. eks. elektriseringen av Østfoldbanen, visse større telefonkabelanlegg o. s. v. Det det i siste instans kommer an på er om anleggsarbeidene er produktive i misjonaløkonomisk forstand og skaper varige samfundsverdier. \ Ar'geiderpartiets almindelige Økonomiske politikk ~g også deler,av dets krisepolitikk peker ut dver det nuværende økonomiske' systems ramme. Utviklingen i Amerika i sommer har vist at selv i et borgerlig styret land fører en bevisst og omfattende positiv krisepolitikk til statsinngrep og samfundsmessige reguleringer av produksjon, lønninger og dermed kjøpekraft, oms~tning ogkredittliv. En målbevisst krisepolitikk fører til en hel nyordning på en mer eller mindre statskapitalistist~ og planøkonomisk grunn. GjennemfØrelsen av kriseprograp1met vil derfor bane veien for en fremtidig' samfundsmessig planpolitikk. Men det gjelder ttta opgavene efter tur og -orden. Kriseprogrammets hovedopgave er å sette folk i arbeide og m~ldne gjeldstrykket.

9 ' Arbeiderpartiets kriseprogram. - Arbeidslinjen-~ Det norske Arbeiderparti fremla allerede ved Stor tingets åpning i 1932 sammen med Arbeidernes faglige Landsorganisasjon forslag til et kriseprogram, som gikk ut på å am:ende ekstra6rdinært et beløp på 35 millioner \ kroner til å sette i gang arbeider og til å mildne krisens trykk på det arbeidende folk. A v disse 35 millioner v'ar det til, egentlig ny anleggsvirksomhet foreslått å an vende 18 millioner fordelt på følgende måte: til vei bygging, jernbanebygging o millioner, til burei sing, jorddyrking, skogforbedring o millioner; til havneanlegg, telegraf, telefon o. 1. 4: millioner. Videre til forskjellige forholdsregler til motarbeideise av ar beidsledigheten, arbeids og fagkurser o. s. v. 8 millio,ne', t:hl sodale foranstaltninger som 'Syketrygd, under, støttelse til sjømenn o. s. v. 3 millioner. Endelig var det til rentelettelse for jordbrukere og fiskere og til nødlidende kommuner foreslått 6 millioner kroner. Det var også anvist dekning for disse 35 millioner krone:r på statsbudgettet, nemlig på følgende måte,: gjennem besparelse, vesentlig på militærbudgettet, 5 :p1illioner, ved il. redusere avdragene på statsgjelden 15 millioner, gjennem Økede avgifter, på alkoholholdige drikkevarer og på tobakksvarer, 7 millioner og ved en pro cents Økning av inntektsskatten til Staten 8 millioner kroner. «Når vi legger frem denne plan,» skrev Arbelder partiet og Landsorganisasjonen i sine avsluttende be merkilinger i henvendelsen til Stortinget, «så er det ut fra det syn at s till ~ngen blandt store lag av befolk ningen nu er så alvorlig at' elet er nødvendig å gå til en, 1 15 samlet ak8jon fra samf,ondets side for å hindre den verste krise. Planen bygger på samfundets fellesansvar. Våre forslag er utarbeidet under hensyn til' Stortingets nuværende politiske' sammensetning. Vi mener at alle ~ uansett politisk standpunkt og samfundssyn - må kunne samles om å ta dette løft. Vi appellerer til-soli daritetsfølelsen. Og vi understreker ste'rkt Stortingets ansvar under den stigende nød blandt befolkningen.» Det var altså ikke noe demonstrasjonsforslag som blev freml~gt. Om det vidner også det beskjedne om fang som det foreslåtte kriseprogram hadde. betrakt ning av den veldige arbeidsledighet vildedet ha vært fullt berettiget og forsvarlig å foreslå et kriseprogram av den dobbelte eller tredobbelte størrelse. Men man be grenset kriseprogrammets omfang til et minimum, nettop fordi man vilde appellere til alle d ~ politiske partiers felles samfundsansvar og ikke pånogen,måte gi foranledning til at det foreslåtte kriseprogram skulde kunne opfattes og kritiseres som partipolitisk agitasjon. Var det blitt vedtatt, vilde det, allikevel kunne ha hatt stor og god virkr~ing i arbeidslivet' og for de gjeldty:i1 ' gede bøn'der og kommuner. Det vilde ha be(ydd at mann vilde være kommet i 'arbeide, ad direkte, og indirekte vei, det vilde ha gitt nytf 'håp til tusener av arbeidsledig ungdom og det vilde ha hjulpet et stort antall fattige småbrukere og' fiskere til å beholde og trygge sin jord og sine arbeidsmidler. Men hele kriseprogrammet blev ifjor' blankt avvist av de borgerlige partier. Stortinget nøiet sig med å bevilge nogen få millioner kroner til bidrag til igang settelse av nødsarbeider og til å ' dekke budgettunderskudd i de vanskeligst stillede kommuner og n?gen h~lt,

10 16 utilstrekkelige beløp til rentelett~lser. Det -blev rik. tignok oprettet lånekasser for jordbrukere og fiskere, men disse har hittil ikke formådd å lindre krisens virk. ninger i nogen nevneverdig grad.. Årbeiderpartiet har i år ved opstillingen av sitt, nye krseprogram i det store og hele fulgt de samme linjer som ifjor. Sammenlignet med de store arbeidsplaner og kriseforanstaltninger som el' vedtatt og allerede delvis iverksatt av regjeringene i Sverige og Danmark og i den seneste tid også i Amerika er også iår Det norske Arbeiderpartis kriseprogram av et forholdsvis beskje. dent omfang. Det el' fremlagt i Arbeiderpartiets frak.,sjons særuttalelse i BudgettinnstiHfng Å fra Stortin. - gets finanskomite av 17 febr~ar, og går ut på en til., leggsbevilgning til det oprinneiige foreslåtte statsbud. gett på 50 millioner kroner, hvorav 36 millioner til igangsettefse av arbeide og støtte til ophjelp av arbeids. ' ivet, og 14 millioner t!l sociale foranstaltninger, til skolen, til rentelettelse og gjeldsopgjør for bønder og fiskere, 'og til understøttelse av kommunene. De enkelte ~oster og tall, så vel i arbeidsprogrammet som finan. -sieringsplanen, Qr gjengitt i en,opstilling i slutten av dette ~krift. Vi skal i det efterfølgende gi en fremstil. ling av de enkelte punkter i programmet: Veibygging. Det er med god grunn veibyggingen er blitt satt op som første punkt i arbeidsplanen. Vårt lands behov for veier el' enda skrikende. Det el',bare visse strøk P~ Østlandet som el' nogenlunde bra utstyrt med veier. alle de Øvrige landsdeler, og da spesielt på Vestlandet og i ]~~ ord.norge,er veimangelen meget følelig. 17 Vi har i Norge ror tiden ferdigbygget ikke fullt to tredj-edeler av de veier landet trenger. Med det njl værende tempo i veibyggingen 'får vi årlig ferdigbygget omkring 400 kilometer veier, meris vi enda trenger å bygge over kilometer. Forholdet er i virkelig het!)n enda ugunstigere enn disse tall angir, slik at man kan regp.e at med det nuværende tempo trenges det år til fullførelse av Norges ruj,sjonale veiplan, d. v. s: de veier som landets kommuner og fylker for en del år siden anså for nødvendige. Om nogen år fra nu kan det kanskje vise sig at man trenger enda flere veier enn,dem som er tatt med i denne store plan. året 1929 vedtok Stortinget, den såkalte første byggebolk av den nasjonale veiplan, og det hal' vært forutsetningen at denne første byggebolk skulde komme til utførelse i løpet av 20. år. Den har derfor også vært kalt for «tyyeårsplanen». Den utgjør ikke stort mere enn, tredjeparten av den samlede veiplan, idet den i virkeligheten bare går ut på å skaffe vårt land det nødtørftigste' samm enhengend~ veinett., / Med den veldige utviklin~ av automobil trafikken og veienes sterkt økede betydning for hele landets næ ringsliv og kulturliv er det et rimelig krav at det blir satt en ganske annen fart på veibyggingen enn nu er tilfelle. Det er intet i veien for å sette tempoet op til,,./ det dobbelte eller vel så det, og særlig i den nuværende arbeids!edighetssituasjon må det være en opgave å gå til en sterk Økning av anleggsdriften. Dette el' arbeide som ikke krever nogen lang utredning og projektering, idet det' meste allerede foreligger fullt forberedt; det gjelder bare å sette arbeidet i gar-g. Anleggsbudgettet har i de senere 11' utgjort 8-fl millioner kroner, og Ar- A8

11 , /, 18 b~iderpartiet foreslår i kriseprogrammet at det for bud- ' gett'året utover de på s~atsbudgettpropo~isjonen for~slåtte 8.6 millioner ytterligere bevilges 6 millioner kroner. Det betyr at det vil kunne skaffes arbeide for 3-4 tusen mann for størstedelen av årets vedkommende, nogenlunde jevnt fordelt over hele lan ~et. Da det blir bygdefolk ene som mest blir beskjeftig,et med dette arbeide, vil dette også i ga~ske sterk grad virke lettende på gjeldssituasjonen på landsbygda gjennem de' kcmtanter som tilflyter landbefolkningen som lønn for veiarbeider. Veibygging er i Norge likeså lite som de fleste andre steder noget direkte rentabelt foretagende, men det er klart at den i nasjonaløkonomisk henseende er et i høieste grad produktivt arbeide, og dette er et arbeide som vil kunne gi beskjeftigelse årtier fremover selv om det nuvæ~ende 'tempo, i anleggsdriften blir satt op ' til det dobbelte. ' Vi har enda viktige sambandsveier mellemde enkelte' landsdeler, som står langt fra sin fullførelse.,gjennem en Økning også i årene fremover av veibyggin: ' gen slik. som nu foreslått, vil f. eks. riksveien gjennem Nord-Norge kunne bli fe:r;dig frem til BodØ i 1935 eller 1936 og sammenhengende med ferjeforbindelser frem til VardØ og Grensefoss i 1938 eller senest i A vandre sambandsveier som vil bli ferdige meget hurtigere enn nu forutsatt, kan nevnes Bergens forbindelse med Østlandet ved øystese-eide og Haugesunds forbi'ndelse med det Øvrige land over Odda-Kinsarvik. ' Men ellers må veibyggingen forseres over hele linjen: riksveier, bygdeveier, gårdsveier og støls- og beiteveier. Det vrimler av piikrevde og samf~ds~!ono~k pro- 19 dllktive opghver på veibyggingens omr1l.de praktisk talt i alle landsdeler" fylker og herreder. J ernba;nebygging. \ Jernbanenes anleggsbudgett er blitt skåret overor-, \ dentlig sterkt ned i de senere år og er for kommende termin i budgett-proposisjonen opført med bare 12 millioner kroner. Dette beløp er ikke engang tilstrekkelig til å oprettholde en rasjonell arbeidsdrift på de strekninger som nu er under bygning og til å undgå opsigelse,av faste anleggsarpeidere, idet det hertil i følg'e uttalelser fra anleggschefene trenges 15 millioner., Kriseprogrammet går ut på å Øke jernbanenes' anlegg,sb,udgett med 4 millioner kroner, altså til 16 millioner. Også dette er et ytterst beskjedent kra~ når vi ser hen til hvad som enda trenges av jernbanebygging \ i Norge.. Vi er nu heldigvis snart ferdig med byggingen av sidelinjer,idet, selv med de nuværende bevilgninger sidelinjene Voss-Eide og Grongi Namsos antagelig vil kunne åpnes for regulær drift allerede til næste år og Flåmsbanen i 1937 eller Alle de andre på jernbaneplanen av 1923 opførte sidelinjer og mindre baneanlegg vil ikke komme til utførelse, men bli erstattet av bilveiruter. ' - De to store stambaner som enda gjenstår å ferdigbygge i Norge er Sørlandsbanen og' Nordla;ndsbanen, \ og her er det fremdeles et veldig arbeidsfelt. Med,de nuværende årlige bevilgninger vil SØrlandsbanen først,\ ' bli ferdig frem til Arendal i 1935, til Kristiansand i 1938 og til Stava ~ ger engang mellem 1950 og \ At dette el' både den rene usans og ytterst dårlig Økonomi

12 ;,,, t, fl 20 er noget som flere og flere begynner li bli klar over. ~tavangel's og Hogalands og Vest-Agder!> forlinjeise. med landets øvrige jernbanenett er en opgave av førs ~ e rangs nasjonaløkonomisk betydning, og det vilde være riktig og forsvarlig å forsere anleggsvirksomheten slik at f;lørlandsbanen kunne bli ført frem til Stavanger på høist 8-10 år. Da måtte altså anleggsdriften på denne. bane drives med en ganske annen kraft enn nu. Også byggingen av Nordlandshanen går i det rene sniletempo. Slik som det drives nu, vil den først nå frem til MosjØen i 1942 og til BodØ, så vidt man kan se, først henimot Også her ~il det være forsvariig å sette inn en betydelig større arbeidsstyrke enn nu. Stillet overfor slike opgaver som å få ferdigbygget 'sørlandsbanen og Nordlandsbanen innen, en nogenlunde rimelig tid er det klart at utvidelsen av anleggsbudgettet med 4 millioner kroner ikke rekker l~n g t. Denne tilleggsbevilgning vil dog tillate at arbeidsstyrken kan Økes med ovet tredjedeen av den nuværende, eller med henimot 1000 mann. For at dette skal kunne monne ~oget bør de 4 millioner i det vesentlige anvendes til styrkelse av anleggsdriften på SØrlandsbanen, både Østenfor og vestenfor Kristiansand. For Nordlands vedkommende blir det da i de kommende par år vesentlig å koneentrere sig om å få riksveien sammenhengende frem til BodØ, for derefter å kunne føre den videre frem sammenhengende (med ferjeforbindelser) gjennem Troms og Finnmark. Elektrisering av jernbanene. Til videregående elektrisering av jernbanene foreslår Arbeiderpartiet 3 millioner kroner! også et beløp 21 g,om i virkeligheten er alt for lite i forhold til hvad som er påkrevd og fordelaktig. ElektJ'iseringen av jernba"nel!le er et av de aller meg.~ fruiktbare områder for offentlig anl egg svirkso~het i NOi'ge, og et område som i de senere år har vært sterkt ff)l'l!ømt. Elektriseringen er også et i priv,atøkonomis\k henseende rentabelt foretagende, når' mankoncentrerer linjer med efter n-0rske forhold betydelig trafikkte.tthet. Den elektriske drifts fordeler, størl'e akselic61'asjon og fart, større renslighet, urvhengigreten av importe,rte kull o.s.v. er så vel kjent og anerkjent at det er ul1ødvendig å opholde sig ved dette. Med Norges stere rik dom på elektrisk kraft li~0r for<heldene hs oss gunstig til rette for en ganske vifltgåecule &lektri.sering av jernbanene. Allikevel har vi i Nø'rge balle så vidt gjort den fø rste spede begynnelse 1!led jernbaneele;ktriseringen. Av Nor~s je-rnbq,nenett på omkrmg 3806 kilometer er hitml bare 28'6 -kilometer eller (,j prosent by"et,eller ombygget for elektrisk drift. Og det hele er foreløbig stoppet op. Det drives for tiden ikke noget elektriseringsarbeid, bortset't fra arbeidet med den lille sidelib.je Voss-'-Eide. 'Norge er på dette område, h ~ or vi burde være blandt de lecl.ende land, sakket ynkelig akterut. Sveits har nu elektrisert ()mkring 2400 kilometer eller 40 prob'ent av landets samlede jernbanenett. Sverige som allerede praktisk talt har avsluttet sin jernbanebygging, idet det bare gjenstår en liten del av nnlandsba1'!.en (Sveriges Nordlalldsbane nr. 2), har nu i mange ;,1' dreve,t med et ~e~gisk eiektriseringsarbeid. Stamlinjen S'tock1 olm- fløi'eborg blev åpnet for elektrisk drift for flere år R i \~ en, og for tiden pågår elektriserin-

Det Norske Arbeiderpartis arbeidsprogram (I: Valgprogrammer 1933)

Det Norske Arbeiderpartis arbeidsprogram (I: Valgprogrammer 1933) Det Norske Arbeiderpartis arbeidsprogram (I: Valgprogrammer 1933) Det norske Arbeiderpartis politiske kamp går ut på å vareta det arbeidende folks tarv og kjempe for at arbeiderklassen så hurtig som mulig

Detaljer

Under henvisning til Det norske Arbeiderpartis prinsipielle program og partiets og arbeiderregjeringens politikk, opstilles følgende arbeidsprogram:

Under henvisning til Det norske Arbeiderpartis prinsipielle program og partiets og arbeiderregjeringens politikk, opstilles følgende arbeidsprogram: Arbeidsprogrammet 1936 Under henvisning til Det norske Arbeiderpartis prinsipielle program og partiets og arbeiderregjeringens politikk, opstilles følgende arbeidsprogram: Demokratiske rettigheter. Det

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI STORTINGSPERIODEN 1958-61 ET NYTT SAMFUNN TAR FORM

ARBEIDSPROGRAM FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI STORTINGSPERIODEN 1958-61 ET NYTT SAMFUNN TAR FORM ARBEIDSPROGRAM FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI STORTINGSPERIODEN 1958-61 Det norske Arbeiderparti søker med dette programmet fullmakt fra velgerne til å lede det norske samfunnet videre mot det mål vi har

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA Vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsstyre 28. og 29. mai 1945 Norge er fritt. Overfallsmennene og forrederne er uskadeliggjort. En fast folkevilje

Detaljer

Kursene er beregnet på

Kursene er beregnet på KURSER FOR BY -OG 0 REGIONPLANLEGGERE Ved utbyggingsfeltene i fylkene og i en rekke kommuner er det ansatt eller skal ansettes planleggere til å arbeide med reguleringsplaner, general- og regionplan-,

Detaljer

NYE GODE ÅR DET NORSKE ARBEIDERPARTIS ARBEIDSPROGRAM FOR STORTINGSPERIODEN 1962-65

NYE GODE ÅR DET NORSKE ARBEIDERPARTIS ARBEIDSPROGRAM FOR STORTINGSPERIODEN 1962-65 NYE GODE ÅR DET NORSKE ARBEIDERPARTIS ARBEIDSPROGRAM FOR STORTINGSPERIODEN 1962-65 En politikk for 1960-åra Under det videre byggende arbeid på alle felter i samfunnslivet vil Det norske Arbeiderparti

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme AN INCH OF TIME `4. 25 år er kun «en tomme av tiden», men ser man på IBM's utvikling i Norge i denne periode, fortoner det seg for oss som en meget betydningsfull tid. I takt med den kontortekniske utvikling

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Det norske Arbeiderpartis. Arbeidsprogram 1945

Det norske Arbeiderpartis. Arbeidsprogram 1945 Det norske Arbeiderpartis Arbeidsprogram 1945 Det norske folk skal etter frigjøringen gå i gang med å reise det norske samfunnet økonomisk, politisk sosialt og kulturelt. Det norske Arbeiderparti har i

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Høstkonferansen 1960

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Høstkonferansen 1960 SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-14. årgang - september 1960 0000000000000000000C 00000 Høstkonferansen 1960 Sosialøkonomisk Samfunn holder i oktober sin annen

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

vi har noe _å 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken SA IMAM Mål% EINA

vi har noe _å 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken SA IMAM Mål% EINA vi har noe _å SA IMAM Mål% EINA 1111[311d[C om eec og sosialpolitikken Utgitt av: Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. Nr.3 i Arbeiderkomiteens hefte-serie om EEC. Kr. 1,- INNHOLD: Innledning s. 3 Norge:

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR I dette nummer: «Hva mener sosialøkonomene?>> spør hovedstyrets formann i et betimelig innlegg til høyre. Debatten om Fellesskapet er så emnet for lederen, og det at avgjørelsen nå er utsatt viser bare

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Sosialøkonomisk Samfunns høstkonferanse 1960. Programmet. 2. dag:

SOSIALOKONOMEN. Tidligere Stimulator. Sosialøkonomisk Samfunns høstkonferanse 1960. Programmet. 2. dag: SOSIALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 10-14. årgang - desember 1960 0000000000000000000C Sosialøkonomisk Samfunns høstkonferanse 1960 I dette nummer av Sosialøkonomen

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 16 100 spørsmål og svar De Europeiske Felless EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt

Detaljer

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen 1 En bekjennelse om politisk oppfatning. Av Ragnar Haugen 2 INNHOLD Innledning Kapittel 1: Et fritt marked og fri konkurranse er nødvendig for økonomisk utvikling og best utnyttelse av ressurser. Kapittel

Detaljer

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese.

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. 1 Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. Men den burde kanskje være obligatorisk lesning med etterfølgende eksamen for enhver som søker etter et verv som politiker? FRIHET - STYRING En

Detaljer

I dette nummer. Medarbeidere i dette nummer. Jon Martin Sørgård (c.o. 1954), organisasjonssjef i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

I dette nummer. Medarbeidere i dette nummer. Jon Martin Sørgård (c.o. 1954), organisasjonssjef i Norske Boligbyggelags Landsforbund. I dette nummer Reklamen er en mektig faktor innenfor det økonomiske liv, men et lite påaktet emne innenfor den sosialøkonomiske teori. På lederplass bringer vi noen nærmere refleksjoner over dette emne.

Detaljer

NORGES BANKS FOND TIL ØKONOMISK FORSKNING

NORGES BANKS FOND TIL ØKONOMISK FORSKNING NORGES BANKS FOND TIL ØKONOMISK FORSKNING I samsvar med Fondets formål kan det i juni 1976 utdeles bidrag til forskning, især anvendt forskning, på det økonomiske område, herunder også studier i utlandet

Detaljer

FAFO RAPPORT. Arbeidsledighet. sysselsetting. Thorbjørn Overholdt (Red.) Januar 1986 NR. 53

FAFO RAPPORT. Arbeidsledighet. sysselsetting. Thorbjørn Overholdt (Red.) Januar 1986 NR. 53 FAFO RAPPORT Januar 1986 NR. 53 Thorbjørn Overholdt (Red.) Arbeidsledighet og sysselsetting Med bidrag av: Egil Bakke Hanne Bogen Juul Bjerke Tom Colbjernsen Arvid Fennefoss Nanna Kildal Jon Ejyind Kolberg

Detaljer

SNO DEN ØKONOMISKE UTVIKLING ETTER ON/BYGGINGEN OG FREJ11 TIL OKK UPASJONEN. is] millioner kroner. og kalkylene viste seg ti holde

SNO DEN ØKONOMISKE UTVIKLING ETTER ON/BYGGINGEN OG FREJ11 TIL OKK UPASJONEN. is] millioner kroner. og kalkylene viste seg ti holde /! / / DEN ØKONOMISKE UTVIKLING ETTER ON/BYGGINGEN OG FREJ11 TIL OKK UPASJONEN AR ombyggingen vellykket? På uet spyirsm~tl mii uet svares et ubetinget ja. Td.:.nisk ble uet oppnådu resultater som oversteg

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23 70 SOSIALOKONOMEN NOVEMBER Redaksjon: Anders Dedekam jr. Leif Asbjørn Nygaard B:ornuli Sandberg Age Sorsveen (ansvarlig) INNHOLD Redaksjonsutvalg: Arne Amundsen Erling S. Andersen Svenn G. Anderssen Knut

Detaljer