BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016"

Transkript

1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Rullering 2013

2 INNHOLD side 1. INNLEDNING Hovedmål for dagens boligpolitikk 3 Kommunens verdimanifest Samarbeid og utgiftsfordeling 3 Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet 3 Boligtildeling 4 Hensikten for en boligsosial handlingsplan i Øvre Eiker kommune 4 Forankring 4 Organisering av rulleringsarbeidet 5 Oppfølging av planen 5 2. SAMMENDRAG 6 3. SAMARBEID OG ORGANISERING AV BOLIG- OG OMSORGSTILBUD 6 Samhandlingsreformens forhold til boligsosial handlingsplan 7 Tverrfaglig samarbeid 7 Omsorgstrappa 7 Bostedsløse 7 Brukermedvirkning 7 Individuell plan 8 Pårørende 8 4. ALDERSFORDELING I ØVRE EIKER KOMMUNE BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING 8 5. BOLIGTILGANG I KOMMUNEN 9 Tilgang på utleieboliger i markedet for øvrig 9 Tilgang på boliger for førstegangsetablerere KARTLEGGING 10 Hva er boligbehovet for de enkelte målgruppene A. Bostedsløse 11 B. Førstegangsetablerende flyktninger 12 C. Personer med utviklingshemming 12 D. Rusavhengige og psykisk syke (Rus og psykiatri pasienter ROP) 12 E. Eldre og aldersdemente 13 F. Ungdom med særskilte behov BESKRIVELSE AV OFFENTLIGE VIRKEMIDLER 13 Personrettede virkemidler Startlån 14 Tilskudd til etablering av bolig 14 Husbankens bostøtteordning 15 Kommunens botilskuddsordning MÅL OG TILTAK Tiltaksplan 17 2

3 1. INNLEDNING Hovedmålet for dagens boligpolitikk: Alle skal kunne bo godt og trygt (St.melding 23 Om boligpolitikken) Øvre Eiker kommune vil fokusere på følgende hovedutfordringer: Skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet Flest mulig skal mestre et boforhold og beholde boligen Retten til og bo er knyttet til menneskerettighetene, FNs menneskerettighets-erklæring og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at bolig er et grunnleggende gode på linje med mat og klær. Kommunens verdimanifest Kommunen har i samarbeid med lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner utarbeidet et verdimanifest. Målsettingen er at kommunen sammen med befolkningen skal arbeide sammen for å vise respekt for hverandre, fremme medmenneskelighet og utvikle toleranse i møte med det som er fremmed. Dette forplikter alle til å fremme arbeidet for det gode liv i kommunen. Boligsosial handlingsplan er et godt grunnlag for dette arbeidet. Det er enhver borgers ansvar å skaffe seg bolig. Økonomiske, sosiale, psykiske og fysiske problemer gjør at en del mennesker likevel har problemer med å klare å skaffe seg bolig eller beholde bolig i et godt bomiljø. Den enkeltes rett til bolig er hjemlet i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Denne loven pålegger kommunene å medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet (Helse og omsorgstjenesteloven 3-7 og Lov om sosialtjenester i NAV 15 ). Videre er kommunen forpliktet til å finne midlertidig husvære til de som ikke klarer det selv Jfr. Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen 27 midlertidig botilbud. Samarbeid og utgiftsfordeling Det er Eiker Eiendomsutvikling AS som eier, drifter og vedlikeholder boligene, mens Øvre Eiker Kommune har tildelingsrett og oppfølging av personene i boligene. Det er utarbeidet egne retningslinjer mellom Øvre Eiker kommune og Eiker Eiendomsutvikling AS som sikrer bedre samarbeid og har klare regler for utgiftsfordeling ved mislighold av leiekontrakt og bolig. Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? Kommunene har hovedansvaret for å skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Det finnes grupper som har et dårligere utgangspunkt enn andre på boligmarkedet. Disse vil ha behov for bistand til å komme seg inn i eller opprettholde en egnet bolig. Det kan være økonomiske, sosiale og helsemessige årsaker til at det blir vanskelig å etablere seg eller beholde en bolig. Egenskaper ved/i boligmarkedet som pris, diskriminering, tilgjengelighet osv. bidrar også til å stenge enkelte grupper ute fra likeverdig deltakelse på boligmarkedet. Regjeringen foreslår at følgende utfordringer prioriteres: 3

4 Boligetablering av personer med svak økonomi. Forebygge og bekjempe bostedløshet. Sikre boliger til flyktninger med oppholdstillatelse. Tilrettelegge for tilgang til boligmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne. Styrke de kommunale boligtjenestene. Boligtildeling. Det er i hovedsak den enkelte innbyggers ansvar å skaffe egnet bolig, men Øvre Eiker kommune kan tilby kommunal utleiebolig til prioriterte grupper, noe kommunen har plikt til etter loven. Boligmøtet tildeler bolig til søkere som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet (ihht. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 3-7 og Lov om sosialtjenester i NAV 15). Boligtildelingen foregår etter søknad fra bruker og tildeles etter fastsatte kriterier. Tjenesten skal være et virkemiddel i et helhetlig tjenestetilbud. Øvre Eiker kommune kan stille vilkår om oppfølging i boligen. Hensikten for en boligsosial handlingsplan i Øvre Eiker kommune Planen har til formål å synliggjøre et differensiert behov for boliger til ulike målgrupper. Planen skal omhandle vanskeligstilte på boligmarkedet som har problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. Disse problemstillingene må sees i sammenheng med kommunens generelle boligpolitikk i kommuneplanen, samt i kommunens øvrige planprosesser og plandokumenter. Planen skal omhandle boliger og botiltak for de grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. Fellesnevneren for disse gruppene er lav eller ingen inntekt, mangel på egenkapital og dårlig boevne og/eller helsemessige utfordringer. En plan alene vil ikke løse de utfordringer kommunen står over. Planene må følges opp på en systematisk måte, blant annet ved å innarbeide tiltak i kommunens økonomiplan og årsbudsjett. Planen vil være et grunnlagsdokument for Eiker Eiendomsutvikling sin handlingsplan. Forankring Kommuneplan er styrende for all planlegging i kommunen, og formålet er å skape langsiktighet i politikken. Ved utarbeidelse av kommuneplan er det er viktig at alle handlingsplaner implementeres i denne for å gi kommunen et godt styringsredskap. Følgende planer er vedtatt i kommunestyret: Plan for habilitering og rehabilitering Framtidens omsorgstjeneste Handlingsplan , Psykisk helse, rus og Vold i nære relasjoner Boligsosial handlingsplan

5 Det bør i disse del-planene være en rød tråd mht. boligsosialt arbeid. Organisering av rulleringsarbeidet Eier: Øvre Eiker kommune Administrasjonsgruppe: Lisbeth Nymo, Omsorgssjef, Øvre Eiker Kommune Sveinlaug Barstad, Helse- og sosialsjef, Øvre Eiker Kommune Arbeidsgruppe: Torunn Ruud Olsen, Helse- og sosialseksjonen, boligtjenesten, tjenesteleder for psykisk helsetjeneste Eli Julton, ruskonsulent May Britt Sandbraaten, fagansvarlig for sosialtjenester i NAV Karin Dagestad, Eiker eiendomsutvikling Torgeir Finnerud, Tjenesteleder for funksjonshemmede Wenche Onsus Simensen Oppfølging av planen. Arbeidsgruppa/boligtjenesten gjennomfører møter med administrasjonsgruppa for oppfølging av planen. Retningsgivende prioritering kan bli vanskelig, da behovene endrer seg. Aktuelle områder vil bli prioritert i disse møtene, og tiltak som krever midler utenfor budsjettet, fremmes som egen K-sak. 5

6 2. SAMMENDRAG Alle skal kunne bo godt og trygt (St.melding 23 Om boligpolitikken) Øvre Eiker kommune vil fokusere på følgende hovedutfordringer: Skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet Flest mulig skal mestre et boforhold og beholde boligen Retten til og bo er knyttet til menneskerettighetene, FNs menneskerettighets-erklæring og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at bolig er et grunnleggende gode på linje med mat og klær. I planen pekes det på at det er behov for intensivert oppfølging og bistand knyttet til bosituasjonen for flere av målgruppene. Det er også viktig å ha fokus på tiltak som kan forebygge at personer blir uten bolig. St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsplanen, legger stor vekt på at kommunene skal kunne forebygge utvikling av sykdom og innleggelser i institusjon/sykehus. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. I dette er utvikling av et variert boligtilbud viktig. Stortinget peker i sin behandling av St.meld. nr 47 ( ) på at det må være forsterkede bo- og tjenestetilbud i kommunen for mennesker med rusmisbruk og psykiske lidelser. Kartlagte målgrupper: Bostedsløse, førstegangs etablerende flyktninger, personer med utviklingshemming, psykisk syke, rusavhengige /psykisk syke (dobbeltdiagnose) Eldre og aldersdemente (viser til framtidens omsorgsplan), ungdom med særskilt hjelpebehov Det er til enhver tid få ledige boliger på det private markedet og vanskelig for enkelte målgrupper å få leid, da prisene på leiligheter er høye. Slik tabell 5. viser er det størst behov i målgruppen utviklingshemmede. Tabellen er ikke satt i prioritert rekkefølge. For å hindre utkastelse fra bolig, benyttes ulike tiltak: disponeringsavtaler frivillig eller tvungen disponering. 3. SAMARBEID OG ORGANISERING AV BOLIG- OG OMSORGSTILBUD Vi ser store forskjeller i bolig- og omsorgsbehov innenfor de vanskeligstilte gruppene. Individuell utforming av tilbud til de enkelte brukere er derfor nødvendig. Det er bred enighet om at den enkelte har ansvar for eget liv og egen helse. I praksis betyr det at hver enkelt ut fra egne ressurser og muligheter innretter seg slik at sosialt liv, helse og boforhold ivaretas best mulig. Det satses på at den enkelte kan opprettholde og utvikle helse, trivsels- og egenfunksjon og at enhver kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Det vil imidlertid være situasjoner der den enkelte pga. høy alder, fysisk og /eller psykisk sykdom, sosiale problemer eller funksjonshemming har behov for hjelp. Da er det viktig at kommunen har et balansert spekter av hjelpetilbud og sammen med den enkelte og pårørende utarbeider egnede tiltak. Samhandlingsreformens forhold til boligsosial handlingsplan 6

7 St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsplanen, legger stor vekt på at kommunene skal kunne forebygge utvikling av sykdom og innleggelser i institusjon/sykehus. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. I dette er utvikling av et variert boligtilbud viktig. Stortinget peker i sin behandling av St.meld. nr 47 ( ) på at det må være forsterkede bo- og tjenestetilbud i kommunen for mennesker med rusmisbruk og psykiske lidelser. Helse og sosialkomiteen: vil understreke viktigheten av at tilbudet av sykehjemsplasser, heldøgns bemannede omsorgsboliger og døgnplasser må være tilstrekkelig dimensjonert for å møte den demografiske utviklingen i åra fremover og nå målene i samhandlingsreformen, blant annet om å redusere omfanget av sykehusopphold. Samhandlingsreformen peker også på viktigheten av at kommuner samarbeider om de tyngste utfordringene rundt å bosette innbyggere med spesielt tunge funksjonsnedsettelser uavhengig av om det er rus, skade, lyte eller sykdom som er årsaken. Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid internt og eksternt er viktig fordi arbeidet med de vanskeligstilte er krevende. Tiltak som foreslås gjennomført bør bygge på en samlet kompetanse. Organiseringen av tjenestetilbudet bør være minst mulig fragmentert. Dette sikrer at alle virkemidler tas i bruk som en helhet for å yte best mulig bistand til de som trenger det mest. Det er viktig at kommunens ulike tjenester samarbeider for å sikre at innbyggerne får et helhetlig tilbud. Omsorgstrappa Fysisk funksjonshemmede/psykisk funksjonshemmede: Kommunen vil satse på forebygging som et viktig middel til å redusere brukeres behov for bolig- og omsorgstilbud eller utsette disse i tid. Men når bolig- og omsorgsbehovene er til stede, vil en søke å gi tilbudene på et så lavt trinn i Bolig- og omsorgstrappa som mulig. Omsorgstrappa tar utgangspunkt i det naturlige livsløp og beskriver bolig- og omsorgstilbud på fire nivåer: Egen bolig med hjemmetjenester Omsorgsbolig med tjenester Bofellesskap med heldøgns bemanning Institusjon/sykehjem med heldøgns bemanning og tverrfaglig tjenestetilbud Bostedsløse Normaliseringsmodellen bygger på at også de som har rus- og psykiske problemer, har det samme behovet for bolig og sosial støtte som alle andre. Det er ikke personen som skal normaliseres, men man setter inn tiltak som normaliserer relasjonen mellom personen og samfunnet. Grunntanken er at bostedsløse skal flytte inn i ordinær bolig og at hjelp og støtte skal gis i boligen. Noen kan ikke bo uten støtte og oppfølging, flere vil ha behov for tjenester i boligen. Brukermedvirkning. Brukermedvirkning har utgangspunkt i menneskerettighetene til FN fra Sentralt i menneskerettighetene står retten til å leve et verdig liv uansett samfunn, tilstand og situasjon. 7

8 Deltakelse og medbestemmelse er viktig for menneskeverdet. Gjeldende lovverk og sentrale føringer gir brukerne klare rettigheter. I kommunen er målet god brukermedvirkning på individnivå, systemnivå og politisk nivå. Brukermedvirkning spiller en sentral rolle for å styrke brukerens selvbilde og livskvalitet. Det handler også om å gi brukeren rettigheter og forpliktelser. Brukermedvirkning bør skape læringsarenaer for deltakerne, og derav følger økt mestringsevne og ansvar for eget liv. Tverrfaglighet og individuell plan er viktige redskaper i dette arbeidet. Tjenestemottakeren skal ut fra sine forutsetninger aktivt gis mulighet til å bidra til å uforme tjenesten, brukermedvirkning gir bedre tjenester, samtidig som den enkelte ansvarlig gjøres i samhandling med tjenestegiver Individuell plan Individuell plan er et verktøy som skal sikre tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester dokumentasjon og kvalitet i tjenestetilbudet. Pårørende. Dersom pasienten/brukeren samtykker til eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens/brukers helsetilstand. Pårørende er en viktig ressurs, og de kan trekkes inn i arbeidet i den utstrekning tjenestemottaker selv ønsker det. De pårørende innehar kompetanse om brukeren og kan styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Det er viktig med god informasjonsflyt og samarbeid. De pårørende bør trekkes tidlig inn. 4. ALDERFORDELING I ØVRE EIKER KOMMUNE BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING Tabell 1. Fordeling av husholdningstyper Aleneboende Par uten Par med barn Mor/far med barn Flerfamilie- Total hjemmeboende barn (eneforsørger) husholdninger ØVRE EIKER Prosent 35,4 32,8 21,6 6,5 3,7 100,0 Tabellen over viser fordeling av husholdningstyper pr Som det fremgår av tabellen består i overkant 68 % av husholdningene familier uten hjemmeboende barn. Tabell 2. Dagens boligmasse ØVRE EIKER Prosent Enebolig Småhus Leilighet Total Tabellen viser sammensetningen av dagens boligmasse. Denne viser at kun 25 % av dagens boligmasse er småhus og leiligheter. Framskrivning av boligbehov. 8

9 Det er viktig å merke seg at disse tallene for Øvre Eiker kommune er basert på nasjonale gjennomsnittstall (middels vekst)og derfor ikke er tilstrekkelig sikre til å danne utgangspunkt for konkret planlegging i kommunen. Til orientering. I 2008 ga SSB`S anslag for vekst et folketall i Øvre Eiker på i Dette tallet ble nådd allerede i 2012 (dvs i løpet av fire år og ikke i løpet av 12 år slik prognosen var). Tabell 3. Tabellen under viser framskrivning av boligbehov og ikke antall personer. < 25 år år år år år år 75 år + Total Tendensene som fremskrivingen viser, burde derimot kunne tilføre kommunens planarbeid viktige føringer med økt fokus på bosetting for aldersgruppene år. På lang sikt vil vi få flere eldre enn i dag, noe som må føre til beredskap innen eldreomsorgen. 5. BOLIGTILGANG I KOMMUNEN Tilgang på utleieboliger hvor kommunen har tildelingsrett Kommunen disponerer i dag Tabell 4. Tilgang på boliger som tildeles av kommunen Type bolig 1 roms 2 roms 3 roms 4 roms 5 roms Totalt Leiligheter Enebolig/rekkehus Leiligheter i bofellesskap m/kontor/base Totalt Av disse boligene er 80 % til å ha god standard, 15 % akseptabel standard og 5 % dårlig standard. Av disse eier Eiker Eiendomsutvikling AS 298 boliger, Hobbelstad & Rønning 18 boliger og Nøsteelva Borettslag 6 boliger og Sven Berger 5 boliger. Tilgang på utleieboliger i markedet for øvrig. Det er til en hver tid få private utleieboliger. Annonser viser at prisen på leie av leiligheter i Øvre Eiker kommune i hovedsak ligger på nivået mellom kr og kr pr. mnd avhengig av størrelse og antall soverom. Leiepriser under dette nivået må kunne sies å være unntaksvis. Store og sentrumsnære leiligheter ligger i det øverste sjiktet. Eneboliger til leie må man betale fra ca. kr avhengig av beliggenhet. Av tettstedene er Hokksund dyrest, mens Skotselv er billigst. 9

10 NAV i Øvre Eiker kommune kan stille garanti for 3 måneders husleie. Det stilles ikke garanti for eventuelle ødeleggelser av leilighet, og dette kan medføre at enkelte huseiere ikke ønsker å leie ut til tross for kommunal garanti. Tilgang på boliger for førstegangsetablerere Med den kraftige prisutvikling på boliger er mange boliger utenfor økonomisk rekkevidde for bl.a. førstegangsetablerere, aleneforsørger og økonomisk vanskeligstilte. Gruppen en-inntekts husholdninger øker. SIFO s (Statens Institutt for forbruksforskning) utregning viser at boutgiftene blir hele 50 % høyere for den aleneboende, sammenlignet med hver av partene i to-inntekts husholdningen. Når boligprisene stiger kraftig begrenser dette tilgangen til det ordinære boligmarkedet for mange. Kommunen anser det derfor som viktig at det bygges leiligheter med moderat størrelse og standard. En del av boligene bør tilrettelegges for Husbankfinansiering i kombinasjon med startlån slik at flere får mulighet for en inngang i boligmarkedet og kan dra nytte av den generelle verdiøkningen. 6. KARTLEGGING Kartleggingen er foretatt i de ulike tjenestene i kommunen Kartlagte målgrupper: Tabell 5. Gruppe A. Bostedsløse B. Førstegangs etablerende flyktninger C. Personer med utviklingshemming D. Psykisk syke, rusavhengige /psykisk syke (dobbeltdiagnose) E. Eldre og aldersdemente (viser til framtidens omsorgsplan) F. Ungdom med særskilt hjelpebehov Akkumulert Sum Merknader Ant Adr Utviklingshemmede Psykiatri Erstatningsbolig for Chr. IV s vei 27 Psykiatri 3 3 Bemanning (sammen med boligen over) UFB Ungdom 4 4 Bemanning rus/psykiatri UFB 5 5 Tilsyn rus/psykiatri UFB Kan deles i 3 bofellesskap Rus/psykiatri 8 8 Erstatning for Stigergt. Deles i 2 enheter Akuttplasser Asperger 4 4 Boliger med 1 tilsyn Flyktninger?

11 Definisjon: Bemanning: Tilsyn: 24 timers bemanning med personal Bemanning kun på dagtid Hva er boligbehovet for de enkelte målgruppene? A.Bostedsløse Definisjon: En person defineres som bostedsløs UFB - dersom vedkommende ikke disponerer egen eid eller leid bolig, mangler tak over hodet / har ordnet oppholdssted for kommende natt er henvist til akutt eller midlertidig botilbud er i institusjon eller fengsel og ikke har bosted ved utskrivelse skal løslates/utskrives innen to måneder Bor midlertidig hos venner og kjente. I Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 27 har kommunen en plikt til å skaffe midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner. Det er NAV som formidler midlertidig botilbud i kommunen Kartlegging av akutt- boligbehov er vanskelig, da det er lite forutsigbart, og akuttbehov må løses i hvert enkelt tilfelle. Har i dag: Behov: 4 akutt hybler på Darbu Det er behov for varige boliger med oppfølging. Etterverns boliger. Kommunen har pr i dag 4 overgangsboliger i regi av kirkens sosialtjeneste. Boligmøtet i kommunen har tildelingsansvaret i samarbeid med Kirkens sosialtjeneste. Kriminalomsorgen arbeider med å få i stand samarbeidsavtaler med alle kommuner. Denne innebærer at ingen skal måtte tilbringe tid på midlertidig overnattingssted ved løslatelse fra fengsel. Kommunen vil da få ansvar for å fremskaffe egnet bolig når kriminalomsorgen tar kontakt før løslatelse. Ettervern er det svakeste ledd i behandlingskjeden, men samtidig helt avgjørende for å kunne bringe mennesker tilbake til et verdig liv. De som kommer ut fra soning eller rusbehandling går inn i en sårbar fase. Det er i den fasen grunnlaget for den nye tilværelsen skal legges. For å komme videre må ettervernet virke på en slik måte at motivasjonen vokser og at det ikke kommer for mange hindringer i veien. Det blir viktig å avdekke den enkeltes sterke sider og ressurser, slik at disse kan danne utgangspunktet for vedkommendes integrering til et vanlig samfunnsliv. 11

12 I utgangspunktet er bolig i et rusfritt miljø, nytt sosialt nettverk, arbeid eller utdanning grunnleggende faktorer i ettervernet. Dersom ettervern og oppfølging uteblir, kan situasjonen etter behandling eller løslatelse fra fengsel, lett bli overveldende og veien tilbake til rusmiljø og kriminalitet bli kort og brutal. Kommunen har: 4 etterverns leiligheter i samarbeid med Kirkens sosialtjeneste B. Førstegangs etablerende flyktninger Vi har behov for alle typer boliger. I noen tilfeller har vi behov for familieboliger med minst 3 soverom. De som har behov for store boliger kommer ofte fra fremmede kulturer. De fleste vil derfor trenge tett oppfølging for å lære å bo og bruke boligen riktig. Det er en utfordring å skaffe til veie store boliger da prisnivået i leiemarkedet for tiden er høyt. Kommunen har i dag: 40 leiligheter. Ytterligere behov: Ved god rullering av boligene, bør behovet kunne dekkes. Det forutsettes god veiledning og bruk av startlån i kombinasjon med annen finansiering. (Husbanken) C. Personer med utviklingshemming. Ifølge denne kartleggingen har gruppen behov for boliger i bofellesskap med døgnbemanning. Boligene bør også inneholde rom til personalbase, kontor, nattevakts rom etc. Det kan også være behov for skjermede leiligheter i tilknytning til bofellesskap. Kommunen har i dag: 4 bofellesskap, totalt 26 leiligheter/boenheter Ytterligere behov: Viser til tabell D. Rusavhengige og psykisk syke (Rus og psykiatri pasienter - ROP) Det er behov for boliger med døgnbemanning til psykisk syke. Dette grunnet raskere utskrivning fra sykehus jmf samhandlingsreformen. Kartleggingen viser at den største utfordringen er målgruppen rusavhengige kombinert med psykisk dårlig helse. Noen pasienter deltar i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Evnen til å skaffe seg bolig og til det å bo for seg selv, varierer sterkt. Det betyr at noen i denne gruppen har behov for hjelp til å skaffe seg bolig og noen har i tillegg behov for hjelp til å fungere i boligen. Det er behov for døgnbemannede boliger i skjermet miljø. Kommunen har i dag åtte boliger med bemanning på dag og kveld. Det er nødvendig med tett oppfølging og bo-veiledning. Når det gjelder eldre rusavhengige og psykisk syke med dårlig helse inngås et samarbeid på tvers av tjenestene. Omsorgsseksjonen fokuserer på kompetanseheving og holdningsskapende arbeid ovenfor denne gruppen. Psykisk syke: Kommunen har i dag: Behov: Ingen med døgnbemanning. 3-4 leiligheter med døgnbemanning, 12

13 Rus og psykisk syke: Kommunen har i dag: Ytterligere behov: 8 boliger med bemanning dag+ kveld (Haugveien) 3-4 boliger med oppfølging E. Eldre og aldersdemente. Demografiske framskrivninger tilsier behov for flere sykehjemsplasser. Raskere utskrivning fra sykehus, samtidig som det kreves høyere faglig kompetanse på grunn av mer kompliserte og sammensatte diagnoser. Kommunen har behov for flere boliger for aldersdemente. Dette er samlokaliserte enheter med døgnbemanning. Det vises til Framtidens omsorgstjeneste - handlingsplan for omsorgstjenesten i Øvre Eiker kommune F. Ungdom med særskilt hjelpebehov Ungdom som har hatt hjelpetiltak i barneverntjenesten står i en svært sårbar situasjon i overgangen fra hjelpetiltak til en selvstendig tilværelse, og bostedsløshet kan lett oppstå i denne perioden. Unge personer med rusproblematikk bør få boligtilbud med oppfølging i skjermet miljø og ikke blant personer med tungt rusmisbruk. Kommunen har i dag: Behov: 4 leiligheter med tilsyn til ungdom år (Strømshauggt.) 3-4 leiligheter/hybler med bemanning til ungdom med begynnende rusbruk. 7. BESKRIVELSE AV VIRKEMIDLER Gjeldsrådgiving. Tjenesten er organisert i NAV og skal være et tilbud til kommunens innbyggere som et ledd i å forebygge og være en støtte til de som har økonomiske problemer. Jfr. Gjeldsordningslovens 1-5 (60)har Kommunen plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer Jfr. 1-5 (60) Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine fordringshavere, jf. lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v (61) Personrettede virkemidler For å hindre utkastelser fra bolig, benyttes bl.a. følgende tiltak: Disponeringsavtaler- som tiltak, der målet er å kunne beholde sin bolig. Frivillig disponering: Personen ønsker selv hjelp til å disponere økonomien sin. Tvungen disponering: Personen selv evner ikke å disponere økonomien sin. Det offentlige har ulike virkemidler for å bidra til at den enkelte kan ivareta de økonomiske forpliktelsene knyttet til det å bo. Det er i hovedsak virkemidler for å redusere og dekke 13

14 boutgifter til personer som har lav inntekt, men også som bidrar til at personer i større grad settes i stand til å disponere egen økonomi. Virkemidler er tilgjengelige både fra Husbanken og kommunen. Virkemiddel Formål Bruksområde Målgruppe Startlån Boligtilskudd til etablering av bolig Skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne boliger. Gis i kombinasjon med Startlån og skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg egnet bolig Toppfinansiering til: Oppføring av ny bolig Kjøp av brukt bolig Utbedring av bolig Refinansiering av dyre lån Til etablering av ny eller brukt bolig. Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, 2. gangs etablerende flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Enkeltpersoner: Fys. Og psyk. funksjonshemmede Husstander med svak økonomi. Unge i etableringsfasen Sosialt vanskeligstilte 2. gangs etablerende innvandrere. Grunnlån Kan benyttes til nye boliger, utbedring og ombygging av boliger, kjøp av nye og brukte utleieboliger. Man kan også søke grunnlån til barnehager, studentboliger og andre lokale, som grendehus og felleslokale som er en naturlig del av bomiljøet. Husbanken kan gi grunnlån på 80 % av prosjektkostnadene eller salgsprisen dersom prosjektet tilfredsstiller kriteriene for universell utforming og miljø. Privatpersoner, utbyggere, boligbyggelag, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskap og stiftelser. Lån til utbedring Stimulere til fornyelse av boliger og bomiljø for å fremme bolig- og Til utbedring av boliger for vanskeligstilte Enkeltpersoner Kommuner Selskaper, stiftelser 14

15 miljøkvalitet. husstander. Boligtilskudd til tilpasning/utbedring av bolig Skal bidra til at eldre og mennesker med funksj.- nedsettelser kan få tilrettelagt egen bolig for å kunne bli boende Tilrettelegging av bolig. Dekker ikke normal slitasje. Funksjonshemmede Personer over 60 år Sosialt vanskeligstilte Barnefamilier Tilskudd til utredning og prosjektering Personer med funksjonsnedsettelser kan søke om støtte til arkitetsbistand til planlegging av hensiktsmessige boligløsninger Kostnader ifbm. prosjektering Enkeltpersoner hvor ett husstandsmedlem er funksjonshemmet og husstanden kvalifiserer til lån. Bostøtte Statlig støtteordning For å sikre husstander med svak økonomi et godt boforhold. Behovsprøvd reduksjon av boutgifter for å kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig Personer med særskilt lav inntekt Kommunalt botilskudd Sikre at leietakere i kommunale boliger har minimum livsoppholdsnorm til disposisjon etter fradrag av godkjente boutgifter. Behovsprøvd reduksjon av boutgifter for leietakere i kommunal bolig. Leietakere i kommunale boliger etter boutgiftene er et godt leieforhold for f 15

16 8. MÅL OG TILTAK Hovedmål 1 Det er etablert differensierte boliger til vanskeligstilt i kommunen. Tiltak: Tilpasse nødvendige kommunale boligløsninger ut fra brukernes individuelle behov, innen rammer som er fastsatt av Øvre Eiker kommune. Sikre brukermedvirkning og medvirkning fra pårørende og fagpersoner for best mulig tilrettelegging av boligtilbud. Legge til rette for flere kommunale utleieboliger Oppdatere tiltaksplan hvert andre år i forbindelse med rullering av Boligsosial handlingsplan Implementere boligsosial handlingsplan i reguleringsplan/ kommuneplan Hovedmål 2 Leietaker mestrer et boforhold og beholder boligen. Tiltak: Yte bistand til å mestre et boforhold. Som f.eks.- disponeringsavtaler, bo-oppfølging, ADL trening. Leietakere bidrar i størst mulig grad med vedlikehold og forefallende arbeid i egen bolig 16

17 Tiltaksplansplan prioriterte tiltak MÅLGRUPPE PRIO Personer med utviklingshemming Bostedsløse, 3-4 Akutt leiligheter, tak over hodet 2 Ungdom med særskilte behov Psykisk syke/ m.bemanning Rus og psykisk syke/ m.oppfølging. ( lik Haugveien) For å kunne få frigjort boligene til førstegangsetablerende flykninger slik at de kan skaffe seg boliger selv, har de behov for å kunne søke og få innvilget startlån. Dette medfører en økning av startlånet. Dette vil si at Øvre Eiker kommune har pr i dag tilstrekkelig med boliger til denne målgruppen om det frigjøres boliger. Valg av utbygging på Eikertun vil få konsekvenser for noen av tiltakene. Hvert tiltak med økonomiske konsekvenser vil komme opp og behandlet som egen sak i kommunestyre. 17

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune.

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Innledning Formål Denne planen skal være et redskap som kan brukes for å bedre bomiljø og levekår for

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 ESA sak nr.: 13/1190 Planstatus: Fagplan INNLEDNING 3 OG DEL FOR BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 3 UTVIKLINGSTREKK OG DEMOGRAFI

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sak 05/489 Dok 8585/07 Arkiv F17 SØRREISA KOMMUNE Behandlet av Helse- og sosialutvalget 07.06.07 Vedtatt av Kommunestyret 11.10.07 INNHOLD BAKGRUNN / GENERELT Hva er en boligsosial handlingsplan Brukere

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

lier.kommune.no Boligsosial handlingsplan 2016-2019

lier.kommune.no Boligsosial handlingsplan 2016-2019 lier.kommune.no Boligsosial handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av Lier kommunestyre 01.desember 2015 Kommunestyrets vedtak: Boligsosialhandlingsplan for perioden 2016 2019 vedtas som retningsgivende for

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer