POLITILEDEREN NR ÅRGANG 114. Her ser vi alle deltagerne fra Nordisk Insolvenskonferanse 2011, som ble avholdt i Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITILEDEREN NR.4 2011 ÅRGANG 114. Her ser vi alle deltagerne fra Nordisk Insolvenskonferanse 2011, som ble avholdt i Bergen."

Transkript

1 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR ÅRGANG 114 Her ser vi alle deltagerne fra Nordisk Insolvenskonferanse 2011, som ble avholdt i Bergen. AV INNHOLDET Etterbruk av politimestre s. 4 Hva nå, mitt lille land? s. 10 Om ledelse s. 14 Insolvenskonferansen s. 23

2 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Terroraksjonene den 22. juli 2011 Hva kan vi lære av dem? Etter de grusomme hendelsene fredag den 22. juli 2011 har media dekt hendelsen hver time og hver dag. Den siste tiden har det bl.a. blitt stilt spørsmål om politiets arbeid i forbindelse med terroraksjonene i Regjeringskvartalet og Utøya, noe som må sies å være rimelig i en slik situasjon. På meg virker det som om politiet og andre hjelpemannskaper har gjort en god jobb i en meget vanskelig situasjon. Hjelpemannskap og politifolk som deltok ved Regjeringskvartalet og på Utøya ble møtt av en situasjon som aldri tidligere har oppstått i fredstid i Norge. Politiet gjorde sine taktiske valg, ut fra den kunnskapen og de ressursene som var tilgjengelig denne fredags ettermiddag. Hva kan vi generelt lære av det som ble gjort? Hva kan vi lære av politiinnsatsen den 22. juli 2011 og dagene som fulgte? 22. juli-kommisjonen kommer med sin rapport Rapporten vil blant annet innholde opplysninger om beredskapen i Norge, også politiets beredskap og håndtering av terroraksjonene. Men det er langt frem til august neste år. Media vil hele tiden ha søkelyset på politiets arbeid under aksjonen. Derfor mener Norges Politilederlag at det er viktig og riktig at politidirektør Mæland har satt ned et utvalg som skal evaluere politiets arbeid. Utvalget skal rapportere til politidirektøren hver måned og skal være ferdig med sitt arbeid på nyåret. Det vil skape rom for mindre spekulasjoner i pressen og mer ro rundt politiets arbeid og de ansatte som var involverte i aksjonene. Formålet med evalueringen er å få kunnskap om effektivitet i politiets håndtering som følge av hendelsene i Oslo og på Utøya de 22. juli 2012 og i de følgende dagene, for derigjennom å lære mest mulig av det som ble gjort (nasjonal) læring) og følge opp forbedringsområder (utvikling og kvalitetssikting). Det innebærer at evalueringen skal søke å identifisere områder som har fungert godt og områder som kan forbedres. (Politidirek tørens skriv av ) Arbeidet skal ledes av tidligere politimester Olav Sønderland. Evalueringen skal basere seg på: Trusselbildet Mottatt informasjon Beredskapssystemer og tilhørende planer Rammebetingelser (lover, materiell, IKT, kompetanse, budsjett) Jeg slutter meg til Sønderlands utsagn i Aftenposten den 5.9.: «Hensikten er å lære av det som har skjedd. Mange i politiet har fått en unik kompetanse på et tema som ikke er i nærheten av det som en tidligere har opplevd. Det ligger mye lærdom i det» En undersøkelse foretatt av høyskolelektor og politioverbetjent Kjetil Jonassen, viser at ekstraordinære hendelser i politiet sjelden evalueres. Derfor er det viktig at de rapportene som kommer blir fulgt opp og at de ikke blir liggende i en skrivebordsskuff. Det er det ingen læring i! Fortsettelse neste side Et tilbakeskritt? Et særkjenne for den gamle politimodellen i de rurale områder i Norge var bl.a. stor kontaktflate og meget god oversikt over distriktenes innbyggere. En av årsakene til dette var de mangeartede gjøremål som lå under landpolitiet, ikke minst de sivile. Lensmannen og hans betjenter var svært ofte «på veien», enten det var i etterforskningsøyemed eller det var for å forkynne en forliksklage eller et farskapsforelegg. Ja, det kunne til og med være for å holde en branntakst eller en registreringsforretning. Alt dette gjorde at «oversikten» var særdeles god. Nå er selvfølgelig tidene forandret på mange måter bosettingsmønsteret er endret, mobiliteten i befolkningen er større, og selv om vi ofte snakker om «det åpne samfunn», så er vi likevel mer lukket på en del områder enn tidligere. Og ikke minst er gjøremålene endret. Disse problemstillingene får oss til å reflektere litt over om vi ikke har mistet noe når det gjelder beredskap og etterretning i vid forstand. La oss for all del ikke bli tatt til inntekt for å ville vende tilbake til de «gode, gamle dager». Men det kan hende at vi er i ferd med å etablere ordninger som i vel stor grad begrenser politiet til å bli et utrykningspoliti med lang responstid. Den siste tids dramatiske hendelser har kanskje vist at selv de mest moderne metoder ikke alltid holder.

3 POLITIFAG Etterbruk av tidligere åremålsutnevnte politimestre NOTAT Til Politidirektøren Fra Seniorrådgiver/tidligere politimester Bjørn Hareide 1. Bakgrunnen for, og hensikten med notatet Politimestrene utnevnes på åremål for en periode på 6 år, med mulighet for forlengelse en gang. Etter utløpet av åremålet / forlengelsen kan de søke åremålsembete i et annet distrikt. Etter endt åremålstjeneste som politimester får vedkommende tilbud om fortsatt tjeneste i politiet som seniorrådgiver i sivil stilling. Hensikten med dette notatet er å gi noen tanker om utnyttelsen av den ressurs som tidligere politimestre representerer for etaten dersom de ønsker å bli værende etter endt åremål. Det er foreløpig et fåtall politimestre dette gjelder, men innen et tidsrom av 1,5 år vil antallet øke betraktlig. 2. Dagens situasjon Dette notatet gjelder ikke de politimestre som ble fristilt i forbindelse med Politireform Dette notatet gjelder ikke min person selv om jeg tar utgangspunkt i den kontrakten jeg undertegnet for min videre tjeneste. For å unngå enhver misforståelse, jeg er svært tilfreds med den jobben jeg har gått inn i etter utløpet av mitt åremål som politimester. Etter avsluttet åremål undertegnet jeg med Politidirektøren en kontrakt om videre arbeid i politiet som seniorrådgiver, med tjenestested Agder politidistrikt. Min etterfølger i politimesterstolen skal etter kontrakten være min foresatte og jeg skal jobbe for henne. I kontrakten står det at jeg har anledning til å påta meg andre oppdrag i politietaten. Slik sett er jeg gitt en rimelig fri stilling, men utgangspunktet er å være tilknyttet mitt gamle distrikt. Da jeg sluttet som politimester og gikk over i den sivile stillingen som seniorrådgiver leverte jeg inn uniform og politimyndighet. Riktignok beholdt jeg de uniformseffekter jeg ville komme til å bruke i min nye jobb som Senior Police Adviser i Eastern Africa Standby Force Coordination Mechanism (EASFCOM) under African Union (AU). Etter avtale med Politidirektøren skulle jeg kunne bære norsk politiuniform i min tjeneste i Afrika med grad tilsvarende politimester (Police Commissioner). Dette ble oppfattet som viktig for å synliggjøre politiet i det multidisiplinære miljøet jeg skulle jobbe i. Tilsvarende samtykke til bruk av uniform har Politiråden (tidligere Ass Politidirektør) ved Norges FN-delegasjon i New York. Nordisk Insolvenskonferanse 2011 Norges Politilederlag arrangerte i samarbeide med Politidirektorartet konferansen for namsmenn i norden i Bergen sist uke. I all beskjedenhet, ut fra tilbakemeldinger, var konferansen med temaet, «Gjeld et sosialt problem?», valg av foredragsholdere og sted, en suksess. Takk til Politidirektoratet, Tone Lone, Lillian Berssaas, Jan Fosse, Olav Valland, Geir Krogh og Svein Stuberg for godt arbeid i forbindelse med konferansen. (Konferansen er omhandlet et annet sted i bladet.) Jonny Nauste Tidligere politimester Bjørn Hareide. Min lønn ble den første tiden utbetalt av Agder politidistrikt, med refusjon fra POD. Senere er jeg midlertidig administrativt overført til POD for den tiden jeg tjenestegjør i utlandet. Utenlandstillegg etter Utenlandsregulativet utbetales av Utenriksdepartementet. Faglig svarer jeg til UD. Det er dette departementet som har sekondert meg til EASFCOM. 3. Vurdering 3.1 Administrative og faglige utfordringer At de tidligere åremålsutnevnte politimestre skal være tilknyttet sine gamle distrikt bør diskuteres. I utgangspunktet er dette en enkel administrativ ordning, men rent faglig er det betenkelig å la en gammel toppleder være i en rådgiverposisjon for sin etterfølger over tid. Bare det å kontinuerlig være tilstede på sin gamle arbeidsplass kan forårsake komplikasjoner. Betenklighetene antas å avta dersom den tidligere åremålstilsatte påtar seg konkrete og selv stendige oppgaver i sitt gamle distrikt. Det beste innenfor dagens ordning synes å være å utnytte kontraktens bestemmelse om å kunne påta seg arbeid utenfor distriktet. Dette må være under forutset- 4

4 ning av at driftsbudsjettspørsmål for arbeidet avklares. Hvilket arbeid det blir tale om må bero på det behov som foreligger kombinert med den enkeltes kompetanse og kapasitet. Det må forutsettes en betydelig grad av fleksibilitet hos den enkelte. Man kan ikke bare oppfatte seg «til disposisjon». Har man ønsket å fortsatt være ansatt i etaten etter utløpet av åremålet, må man jobbe med utgangspunkt i etatens behov. Behovet for den enkeltes arbeidskraft bør vurderes ut fra et nasjonalt perpektiv. Derfor kan det by på utfordringer å holde fast ved at den enkelte skal administreres fra sitt gamle distrikt. Mange av dem som fratrer sitt åremål har kompetanse og kapasitet som bør kunne etterspørres nasjonalt. I et videre perspektiv kan man vel spørre om ikke alle som utnevnes som politimestre på åremål bør inneha kvalifikasjoner som i ettertid gjør dem nasjonalt etterspurt. Vi bør også tenke internasjonalt. Vi har ikke for mange politiledere med internasjonal erfaring, i alle fall ikke toppledere. En slik erfaring gir en positiv tilvekst av kompetanse også med tanke på nasjonale utfordringer. Vi bør vurdere å systematisk rekruttere ledere til internasjonale oppdrag, både før og etter åremålstilsettinger. Etatens topplederprogram bør inneholde en studie / studietur til en eller flere av FN s fredsoperasjoner hvor politiet er markert tilstede. De politimestre som ikke tidligere har utenlandserfaring bør få anledning til en slik studietur. 3.2 Uniform og politimyndighet sivil stilling eller politistilling Etter et langt uniformert liv i politietaten er det spesielt å levere fra seg politimyndigheten, ganske særlig hvis du vil ha 10 år igjen av din tjeneste i etaten. Begrunnelsen for å måtte levere fra seg politimyndigheten ligger selvfølgelig i det faktum at man går over i en sivil stilling som seniorrådgiver etter endt åremål. Dette er også begrunnelsen for at uniformen innleveres. At Politidirektøren har gjort unntak for så vidt gjelder uniformsbruk for oss i FN-delegasjonen i New York og i EASFCOM i Øst Afrika har sin naturlige forklaring, jfr foran. Det bør vurderes om politimestre skal tilbys en politistilling etter endt åremål. Forutsetningen må være at stillingen har en grad tilsvarende politimester. Fra et internasjonalt perspektiv er det i det hele tatt ganske spesielt at en ikke skal kunne benytte betegnelsen politimester også etter endt åremål når en fortsetter i etaten. Hos oss har vi riktignok knyttet graden til en funksjonen som politimester, mens funksjonen egentlig er politidistriktsjef. Dersom stillingsbetegnelsen politimester fortsatt skal være forbeholdt lederen i et politidistrikt, må det være fullt mulig å innføre flere politistillinger på samme nivå. Slike stillinger har man allerede (Sjef KRIPOS, Sjef / Rektor PHS). I POD er seksjonlederen for beredskap gitt betegnelsen «Sjefinspektør» med grad tilsvarende politimester. Riktignok er disse i en «kommandolinje», men det bør være mulig å innføre stillingsbegnelse som «Politiråd» eller «Senior Politiråd giver» etc. Mange vil vel neppe benytte uniform daglig men behovet for en politi messig synlighet kan lett oppstå. Som et eksempel på en funksjon som bør være relevant for en tidligere åremålsutnevnt politimester, er Politidirektoratets Liaison til Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i Bodø. Vedkommende bør ha en politistilling. Det bør ellers kunne være funksjoner innenfor nasjonal beredskap eller ved KRIPOS. Se punkt 4, Anbefalinger. 3.3 Konsekvenser for rekruttering av fremtidige politimestre Det vil være helt avgjørende for fremtidig rekruttering av politimestre at etaten legger til rette for en fornuftig bruk av vedkommendes kvalifikasjoner og kapasitet etter avsluttet åremål. Dersom vi legger til grunn at de aller fleste av dem som utnevnes til politimestre også i fortsettelsen vil bli rekruttert fra etaten, må det påregnes at de fleste av disse også etter avsluttet topplederjobb vil ønske å forbli i politiet. Hvis vi ikke har noe å tilby vedkommende når åremålet er slutt, vil vi i løpet av få år ha gjort en politimesterjobb svært lite attraktiv for andre enn de eldste som vil kunne gå av med pensjon etter avsluttet jobb. Det er for så vidt ikke bare tale om jobbinnhold når vi beskriver etterbruken. Jobbinnhold er uløselig knyttet til følelsen av å bli sett. De må oppleve å være verdsatt også i tiden etter åremålet. Hvis ikke etaten kan innestå for, og formidle en slik holdning, bør åremålsinstituttet opphøre. Ønsker vi de beste i politimesterjobbene må vi sørge for at deres videre yrkesliv ikke blir ødelagt i etterkant. 4. Anbefaling 4.1 Pool for koordinering av etterbruk Selv om de tidligere politimestre fortsatt administrativt skulle høre til sitt gamle distrikt, bør etterbruken ha som utgangspunkt at man bare i unntakstilfelle bør jobbe for sin etterfølger. Det bør være en utfordring på nasjonalt nivå å utnytte den kompetansen den tidligere politimester er i besittelse av. Hvis man gir uttrykk for at det ikke er arbeid til dem, er det enten fordi vi er for lite kreative eller fordi vi egentlig sier at de ikke bør få tilbud om fortsatt stilling i etaten. I så fall bør hele åremålsinstituttet vurderes på nytt. Fortsatt vil det vel være slik at flertallet av politimestrene blir rekruttert intern fra etaten. Hvis de ikke har noen fremtid i etaten etter åremålet, må dette klart kommuniseres. Jeg vil foreslå at det i POD etableres en «pool» for koordineringen av etterbruken av de tidligere politimestrene på åremål som fortsatt vil være i etaten. Et ønske om fortsatt å bli værende må selvfølgelig kombineres med en forpliktelse til full tids jobb. Det er ikke bare tale om å stille sin arbeidskraft til disposisjon, men om selv å bidra aktivt i forhold til etatens behov. En av de tidligere åremålstilsatte bør kunne settes på en slik koordineringsjobb. Til denne «poolen» innmeldes behov for kompetanse og kapasitet. Når vedkommende avgis til formålet, bør vedkommende faglig rapportere til formålets rette vedkommende. Det er mange administrative spørsmål som vil dukke opp ved etableringen av en slik «organisasjonsenhet», men disse lar seg løse. 5

5 POLITIFAG Terrorsaken reaksjoner Egil Løksa, pensjonert politiinspektør i PST Over en periode har jeg forsøkt å følge med i media og de reaksjoner som kommer etter terrorhendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya. I utgangspunktet forferdelige hendelser som vi alle tar avstand fra. Jeg reagerer imidlertid på uttalelser som er kommet i ettertid og i etterpåklokskap fra kjente og mindre kjente personer. Det være seg pensjonerte politifolk, forskere, advokater og andre som mener å vite bedre enn de som er tiltenkt ansvaret. Jeg kjenner saken bare fra media, og etterfølgende baserer seg derfor bare på slik informasjon. Det startet med Jørgen Lorentzens angrep i Aftenposten dagen etter angrepene. I sin replikk viste han blant annet til manglende kompetanse og kontroll i politiet med ekstreme høyrepolitiske krefter. Jeg vet ikke om det var bevisst, men forfatteren oppga å være fra Universitetet i Oslo. Det er riktig, men så vidt jeg vet og som det åpenbart fremgår av artikkelen synes forfatteren ikke å være «spesialist» verken på terrorsaker eller politiets organisasjon og myndighet. I stedet ble artikkelen et «kvasipolitisk» innlegg uten særlig relevans til hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Det gikk heller ikke lenge før en tidligere tjenestemann gikk ut og sa at politiet burde se på uniformen. Dette med bakgrunn i at Breivik benyttet falsk politiuniform. Etter min mening vil uniformer kunne kopieres uavhengig av hvordan den ser ut. Jeg overraskes også av en av bistandsadvokatenes spørsmål om hvorfor Regjeringskvartalet var dårligere sikret enn den amerikanske ambassade. Dette viser etter min menig total mangel på trusselforståelse. Advokater og andre «besserwissere» har nå kastet seg på tanken om at sjef PST bør gå av. Advokat Humlen begrunner dette blant annet med at Breivik ikke ble registrert da han kjøpte en stor mengde kunstgjødsel. Skulle alle som kjøpte større mengder kunstgjødsel registreres, ville mange personer uten grunn bli ulovlig registrert. Noen medier laget store oppslag på at Breivik var på en liste i PST. Dette burde være grunnlag for interesse for Breivik. At listen viste seg å være en liste med mange navn på personer som hadde overført penger til utlandet, syntes å være mindre interessant. Selv etter at PST gikk ut og fortalte at for Breiviks del utgjorde dette en overføring av kr 121,00 etter kjøp av varer fra Polen. Skal overføring av kr 121,00 som betaling for varer danne grunnlag for overvåking av personer? Flere nasjonale og internasjonale sikkerhetstjenester har i ettertid sagt at selv de beste overvåkingssystemer ikke ville ha avdekket Breivik og hans intensjoner. Det er sikkert mye som i ettertid viser seg å kunne ha blitt gjort annerledes og bedre. Det får undersøkelser og rapporter senere vise. I tillegg til løpende behov for oppgaver, bør det vurderes om er noen faste funksjoner de tidligere åremålsutnevnte kan inneha, jfr punkt 3.2, siste avsnitt foran. Det bør være av interesse for arbeidsgruppen å se hvordan andre land med åremålsutnevnte politimestre møter utfordringene med etterbruk. 4.2 Uniform og politimyndighet sivil stilling eller politistilling Åremålsutnevnte politimestre bør kunne tilbys en politistilling etter endt åremål. Politiråd eller Senior Politirådgiver bør etableres som politistillinger. 5. Konklusjon Lensmannsbladet / POLITILEDEREN Ansv. redaktør: Generalsekretær Svein Stuberg Forbundsleder: Jonny Nauste Mobil Utgiver: Norges Politilederlag, Brugt. 19, Oslo. Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: www:politilederen.no Prod. og annonseansvarlig: Ekås Grafisk. Tlf Forsidefoto: Geir Krogh. Politidirektoratet anbefales å sette ned en arbeidsgruppe med mandat å komme med forlag til hvorledes vi best kan utnytte den ressurs som tidligere åremålsutnevnte politimestre representerer. Vennlig hilsen Bjørn Hareide 6

6 POLITIFAG Jeg er personlig imponert av politiets innsats i en situasjon som var totalt uvirkelig. Det er planlagt for terroranslag i Norge. Både enkeltanslag og flere anslag samtidig. Det er også planlagt for massakre. Det har ikke vært mulig å tenke seg et terroranslag mot regjeringen etterfulgt av en massakre blant en samling ungdommer. Jeg vil spesielt gi honnør til Johan Fredriksen og Einar Aas for utrolig saklig og rolig opptreden under sterkt press. Det samme vil jeg si om Breiviks advokat, Geir Lippestad, som ikke har latt seg rive med i tidlig kritikk av hva som kunne ha vært gjort bedre. Jeg reagerte imidlertid på politidirektørens «inngripen» i Oslo politidistrikts pressekonferanse. Etter min mening var dette en «torpedering» av kommandolinjen. Det var Oslo politidistrikt som var tillagt det operative ansvaret. Politidirektøren kunne gjerne ha hatt sin egen pressekonferanse hvor spørsmål om ressurser og samordning kunne besvares, men ikke spørsmål om detaljer i selve operasjonene. At politidirektøren be gynner å besvare spørsmål om antall døde og skadede etter terrorhandlingene mens operasjonene ennå pågår, er etter min mening uheldig og kan stille spørsmål ved hvem som egentlig var operativt ansvarlig. Jeg håper inderlig at ikke politikere nå vedtar og iversetter lover og andre tiltak før undersøkelsene er ferdige. Jeg unner alle politidistrikter flere mannskaper, men justisministerens umiddelbare økning av antall stillinger ved Oslo og Nordre Buskerud politidistrikter, synes for meg å være et politisk «populærtiltak». Vi må også være tilbakeholden med å iverksette tiltak som før terrorhandlin - gen var ansett som udemokratiske. Det er svært få som ønsker mer overvåking av norske borgere. Vi må fortsatt få anledning til å uttrykke meninger, uavhengig om meningene er akseptable eller ikke. Det er demokratiets styrke. Hva gikk så galt? Det er med stor forundring jeg leser Jørgen Lorentzens replikk i Aftenposten i dag (10. august). Hans nedvurdering av politiets kunnskaper om terrorsaken, synes å bero på Lorentzens egen mangel på kunnskaper om politiet. Lorentzen hevder at de fleste politiske drap og terrorhandlinger i hele etterkrigstiden er gjennomført av nasjonalister og høyrekrefter. Jeg sitter ikke med statistikk som kan bekrefte eller avkrefte dette, men jeg kan vanskelig se at terror - anslagene i USA, Storbritannia, Spania er utført av nasjonalister eller høyrekrefter dersom han ikke definerer ekstrem voldelig islamisme som nasjonalistisk eller tilhører høyrekreftene. En slik definisjon vil være feil etter min mening. Jeg kjenner terrorsaken i Oslo bare fra mediene, men at Breiviks ytringer på flere debattsider, skulle tilsi spesiell overvåking fra sikkerhetspolitiet, skyter over mål. Vi lever i et demokratisk samfunn hvor den enkelte borger har lov til å komme med ytringer, selv om ytringene for mange er totalt uakseptable. Flere meget kompetante personer utenfor politiet har uttalt seg om innholdet i Breiviks ytringer. Det er faktisk ingenting i ytringene som før angrepet som tyder på planlegging eller hensikt å utføre de grusomme handlingene som ble utført. At man etter handlingene, finner et manifest hvor en ut fra innholdet kan trekke konklusjon om terrorhandling, er mulig. Dette manifestet ble lagt ut på nettet kun et par timer før handlingene. Når det gjelder Lorentzen kritikk av at Breivik har fått to våpentillatelser (hva skal en høyreekstremist med det), tror jeg ikke at politisk standpunkt kan danne grunnlag for våpentillatelse eller ikke. Innkjøp av kunstgjødsel er heller ikke straffbart og således i utgangspunktet neppe gjenstand for politiets interesse. Det er heller ikke mulig for et salgsledd å kontrollere eller overprøve behovet for kunstgjødsel. Jeg kan derfor ikke skjønne hvordan Lorentzen kan hevde at en politisk analyse skulle borge for spesiell interesse omkring Breivik. At man etter terrorhandlingene fikk kunnskap om mulige voldelige handlinger gjennom hans manifest, er irrelevant med hensyn til hva som skjedde før handlingene fant sted. At man i utgangspunktet ikke koblet bomben i Oslo med handlingene på Utøya, er fullt ut forståelig. Hvem i all verden kunne forutse at en bombe mot den sentrale myndigheten skulle videreføres til et angrep mot ungdommer samlet på en øy i Tyrifjorden. Jeg tror ikke at selv Lorentzen på forhånd hadde slike tanker. Jeg ser at Lorentzen forholder seg til presse opplysningene om at det tok en og en halv time fra meldingen om skytingen på Utøya kom til politiet og til pågripelse av gjerningsmannen. I følge politiets logg tok det en time. Jeg har forståelse for at det for pårørende og de som opplevde grusomhetene kan synes å være lang tid, men reelt sett kunne det faktisk ikke vært gjort raskere. Etterlysningen av fallskjermtropper og helikoptre faller på sin egen urimelighet. For det første er det bare Forsvaret som har slike ressurser. For det andre setter Grunnloven klare begrensninger på bruken av Forsvaret overfor norske statsborgere. Det er godt. Det er politiet som har det operative ansvaret for å bekjempe terror i Norge. Det er også politiet som må anmode om assistanse fra Forsvaret. Det er en møy - sommelig prosess som utelukker en øyeblikkelig assistanse. Etter anslaget mot Regjeringskvartalet, er slik assistanse gitt i form av vakthold ved sentrale institusjoner i Oslo. Det er politikeres ansvar å gi tilstrekke - lige ressurser til bekjempelse av blant annet terror. Politiet må forholde seg til de ressursene de blir gitt. Innenfor disse rammene må en prioritere oppgavene. Jeg er enig med Lorentzen om at de grusomme hendelsene i Oslo og på Utøya ikke må medføre en anti-islamsk og anti- innvandringsretorikk i kampen om stemmer ved valget. Hvis dette skulle være Lorentzens hovedhensikt med sin replikk, synes jeg innledningen til denne konklusjonen både var usaklig og for lang. 8

7 POLITIFAG Hva nå, mitt lille land? Av visepolitimester Toralf Pedersen, Sør-Trøndelag politidistrikt Det hevdes fra mange hold at Norge vil endre seg etter terroren i Oslo og på Utøya. Denne endringen skjer i så fall fordi viktige aktører bidrar til endringen. Hvilken rolle skal Norges Politilederlag ha som en viktig aktør i utformingen av fremtidens sikkerhetspolitikk? Vår statsminister har fremstått som en stor statsmann og sagt at hatet og terroren skal møtes med enda mer demokrati, enda mer åpenhet og enda mer nestekjærlighet. Dette er kloke ord og en klar strategi for hvordan Norge skal se ut i framtiden. Ordvalget til statsministeren viser at han forstår at det er krefter i flere leire som kan være interessert i fremme hatet og raseriet i den situasjonen vi har i dag. I en slik situasjon er det viktig å få spøkelsene fram i lyset ved hjelp av åpenhet og mer demokrati. Det kan være ubehagelig for oss alle å se «grumset» som finnes i folkedypet, men veien er ikke å tie det i hjel. Prinsippet for demokratiet er jo nettopp å få dette fram for å få argumentert det bort slik at det ikke skaper grobunn for vold. Her har alle et ansvar for å få dette til å fungere. Statsministeren fremhevet nylig at vi ikke skal styre og avskjære de ytringene som kommer i kjølvannet av terroren. Dette skal vi altså måtte tåle i et åpent demokrati. Rent sikkerhetspolitisk kan dette fungere godt for Norge som et lite, åpent og gjennomsiktig demokrati, men uroen vil være der og viktige aktører kan utnytte dette til sin fordel. Artikkelforfatter Toralf Pedersen. Politikerne var smarte nok til å nedsette en komité som skal evaluere hvordan det norske samfunnet har håndtert situasjonen før, under og etter terrorhandlingene. På den måten har de skapt seg pusterom til å tenke klart om framtiden. Hva så med Norges Politilederlag i tiden som kommer? Det er viktig å følge politikernes råd om å bruke tid. Derfor er ikke denne artikkelen et ønske om handling, men en henstilling om å fremstå som en seriøs aktør. Jeg er bekymret for at vi ganske snart vil se aktører som faller for fristelsen til å benytte uroen til å fremme krav om større bevilgninger og flere ansatte. Det vil bidra til å øke usikkerheten i samfunnet. Jeg tror ikke det er veien å gå for Norges Politilederlag. Vi bør fremstå som en samfunnsaktør som vil bidra til å oppfylle statsministerens ønske for hvordan Norge skal se ut i framtiden. Politiets plass er å være tilstede i lokalsamfunnene rundt om for å skape trygghet. Jeg husker at en politileder fra London sa en gang at skal du hindre terror, må du være tilstede der folk er. Mangler vi ressurser for å få det til, må vi hente fram rapporten om politiet mot 2020 og bruke argumentene derfra. Dette er kjente argumenter som ikke øker uroen. Politiets arbeid i det flerkulturelle samfunnet I lang tid har de største politidistriktene deltatt i Politidirektoratets prosjekt for å kunne utføre politiarbeidet på en bedre måte i det flerkulturelle samfunnet. Politidistriktene har bygd seg en rekke arenaer for å ha nettverk og møtepunkter. Politihøgskolen har utviklet kurs i konflikthåndtering i det flerkulturelle samfunnet. Jeg er ganske sikker på at dette er veien å gå også i framtiden, men vi må kanskje ha større bredde i hvem som inngår i disse nettverkene. I dag er vi konfliktløser og megler i det flerkulturelle samfunnet. Det dreier seg i hovedsak om grupper og enkeltpersoner. Så langt har vi i liten grad vært megler og konfliktløser mellom forskjellige religiøse og politiske grupperinger. En spennende diskusjon må bli om vi skal ha en slik oppgave eller om andre skal håndtere dette. Vår inntreden i slike situasjoner må i så fall være motivert av å hindre vold. Er det PST eller lokalt politi 10

8 Egil Bratholm til minne Tidlegare lensmann Egil Bratholm, Brattvåg, døydde 5. august på Ålesund sjukehus etter eit hjarteattakk 3 dagar før. Han vart gravlagt 10. august frå Borgund kyrkje, og etter eige ynskje med berre den næraste slekta til stades. Egil var glad i Borgund og Borgund-kyrkja og det var såleis ikkje uventa at han valde å verte gravlagt der og i same grava som sonen Terje. Helsa til Egil hadde skranta i mange år, og han hadde overlevd fleire hjarteinfarkt. Likevel kom døden brått på for familie og naboar som såg han i godt humør ute på vegen same dagen då han tok avskjed med eit barnebarn som hadde vore på besøk nokre dagar. Egil Anders Bratholm vart fødd 15. august 1924 i Borgund. Han mangla såleis berre 10 dagar på å bli 87 år. Han voks opp som den nest yngste av fire gutar i ein god heim og eit godt barne- og ungdomsmiljø på Gåseid og i Ratvika. Egil snakka ofte om ein fri og spanande oppvekst saman med gode kameratar i traktene der. Mora var frå Vikan i Romsdal og Egil fortalte ofte om trivelege ferie opphald i Vikan i barndomen. Faren, som var skipper, og hans familie kom frå Borgund. Det var såleis naturleg at Egil tidleg fatta stor interesse for sjø-livet, men han skulle snart bli kurert for dette for lang tid. På nyåret 1939, knapt fjorten og eit halvt år gamal, mønstra Egil på ishavsskuta «Polarbjørn» som fangsmann for ein tur til Nyfundland. Eg kan tenke meg at mora ikkje likte dette noko særleg, men guten ville av stad og slik vart det. Det hjalp vel litt på engstelsen at beste kame-raten Karl (Kalle) Marø også skulle vere med, og at det var faren hans, den legendariske ishavsskipperen Kristoffer Marø, som var skipper. Kort Fortsettelse fra forrige side som skal gripe inn og sette grenser når de sosiale media brukes til å true andre politiske og religiøse grupper med vold? Flere slike saker har dukket opp i kjølvannet av terrorhandlingene. Vi må vel innrømme at vi ikke har stort fokus på de sosiale mediene i vårt daglige politiarbeid. Overvåkingens omfang: Ikke mange timene etter terroranslagene, var det forståsegpåere som mente at politiet ville benytte anledningen til å kreve nye lover for sterkere overvåking av befolkningen. Heldigvis har ingen i etaten ytret seg i den retning. Sjefen for PST var ganske tydelig i sitt budskap om at skulle den terrorsiktede ha blitt fanget opp på PST sin radar krever det betydelig mer omfattende overvåking enn i dag. Det er vel ikke et slikt samfunn vi ønsker oss? Evalueringen må vise om det foreligger behov for endringer i fokusområder, regelverk eller metode. Sorgens faser: Vi som har gått med dødsbuskap noen ganger vet at sorgen har forskjellige faser. Vi må være forberedt på at raseriet vil komme til overflaten. Hvordan dette vil arte seg er vanskelig å forutse, men det kan ramme både politi, byråkrati og politikere. Våre politikere har en krevende jobb i tiden som kommer. De skal inn i en spennende valgkamp samtidig som sorgen bearbeides. For vår del må vi puste med magen og ha en klar hjerne. Da har vi de beste forutsetninger for å komme oss gjennom denne tiden. Har vi som lederorganisasjon en oppgave internt i våre organisasjoner? Alle preges av terrorhandlingene. Våre ansatte som måtte håndtere de vanskelige situasjonene preges selvfølgelig av det de har vært gjennom. Vanligvis kan vi som politifolk gå hjem fra jobb til et samfunn som fungerer og har andre interesser enn politifaget. Denne gangen var hele samfunnet preget av det som hendte og våre ansatte måtte håndtere hendelsene på jobben og oppleve det sammen med familien på sin fritid. Belastningen ble derfor ekstra stor. Det er en særdeles viktig lederoppgave å følge opp den enkelte ansatte med debriefer og profesjonell hjelp når det er nødvendig. Vi har gode HMS-verktøy og det er en klar lederoppgave å benytte disse. Lederrollen: Politilovens krav til oppgaveutførelsen fordrer dyktige ansatte med gode holdninger og et solid verdigrunnlag. Skal vi kunne være en viktig aktør i et Norge med mer åpenhet, mer demokrati og mer nestekjærlighet, må vi ha et kontinuerlig fokus på vårt verdigrunnlag. Det er verdigrunnlaget som danner våre holdninger og holdningene er basis for hvordan vi løser oppgavene våre. Jeg mener at verdigrunnlag og holdninger må være en del av ansettelsesprosessen og et fast punkt i medarbeidersamtalene. Skal vi være en god konfliktløser i vårt flerkulturelle samfunn må vi ha et solid verdigrunnlag og gode holdninger. Vi har en særdeles viktig funksjon som rollemodeller når krisen rammer og i tiden som kommer. Hvordan vi argumenterer og fremstår blir svært viktig for våre ansatte. Dette er med på å danne grunnlag for verdivalg og holdninger. Vi har som ledere og medlemmer av Norges Politilederlag et ansvar for å bidra til at Norge blir et åpent demokrati med nestekjærlighet og omtanke. Vi må alle bidra på vår arena. 12

Innst. 427 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:70 S (2010 2011)

Innst. 427 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:70 S (2010 2011) Innst. 427 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:70 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s.

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113 God Jul! AV INNHOLDET Stopp en halv! s. 6 Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. 23 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Medlemsutvikling

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

POLITILEDEREN. God Jul og Godt nytt år! NR.6 2013 ÅRGANG 116

POLITILEDEREN. God Jul og Godt nytt år! NR.6 2013 ÅRGANG 116 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2013 ÅRGANG 116 Rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, er en moderne leder God Jul og Godt nytt år! Forvalter av fremtidens politi s 4 Rapport om avhørsmetodikk

Detaljer

POLITILEDEREN NR. 1 2010 ÅRGANG 113

POLITILEDEREN NR. 1 2010 ÅRGANG 113 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR. 1 2010 ÅRGANG 113 AV INNHOLDET Organisasjonskultur og lederskap s. 5 Barns rettsvern s. 10 Seminarer s. 12 Politilederne er for feige s. 19 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN

Detaljer

2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013))

2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 4168 13. juni Dagsorden 2013 Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 97): 1. Innstilling fra justiskomiteen om terrorberedskap. Oppfølging

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2011 ÅRGANG 114. AV INNHOLDET Fagdager i distriktene s. 8 Lagring av trafikkdata s. 10 Omorganiseringen s. 12 I uniform igjen s 24

POLITILEDEREN NR.1 2011 ÅRGANG 114. AV INNHOLDET Fagdager i distriktene s. 8 Lagring av trafikkdata s. 10 Omorganiseringen s. 12 I uniform igjen s 24 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2011 ÅRGANG 114 AV INNHOLDET Fagdager i distriktene s. 8 Lagring av trafikkdata s. 10 Omorganiseringen s. 12 I uniform igjen s 24 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN EU-direktiv

Detaljer

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2366 20. feb. Muntlig spørretime Møte onsdag den 20. februar kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 53): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Fra

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE POLITILEDEREN NR. 3 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Idealister på oppdrag

Idealister på oppdrag nr 5 13.05.2011 løssalg kr 55,- Idealister på oppdrag Hvert år reiser norske polititjenestemenn i utenlandstjeneste. Men får de gjort det de skal? Ny forskning gir et innblikk i deres hverdag. Side 14,

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118 POLITILEDEREN NR. 4 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo Telefon: 23 16 31

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

Har du lært forfølgelseskjøring,

Har du lært forfølgelseskjøring, POLITIETS FELLESFORBUND NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN POLITIFORUM FAGTIDSSKRIFT FOR POLITIETS FELLESFORBUND Nr. 4 2002 Nr. 3 2002 Har du lært forfølgelseskjøring, eller bare å kjøre utrykning?

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer