KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL"

Transkript

1 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/8 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SJURSVIKA EGENGODKJENNING REFERANSE L12 PS 03/9 PS 03/10 KRISTIANSUND SYKEHJEM, TEMPOVEIEN 23 - FREMTIDIG DISPONERING OMBYGGING ELLER SALG ENDRING AV LOKALITETER FOR FELLESKJØKKENET - ØKTE INVESTERINGER. 614 PS 03/11 GODTGJØRELSE AD HOC UTVALG - STRATEGIUTVALG SYKEHUS 082 PS 03/12 GODTGJØRELSER FOR FOLKEVALGTE. FASTSETTELSE AV SATS FOR AD HOC-UTVALG 082 O 03/1 ORIENTERINGSSAK HØRINGSSVAR FORSLAG OM Å ÅPNE FOR KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL REVISJON 027 FO 03/1 INTERPELLASJON VIL ORDFØREREN VÆRE MED PÅ Å VURDERE ETABLERING AV ET SOSIALOMBUD I KRISTIANSUND F00 PS 03/8 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SJURSVIKA - EGENGODKJENNING Saknr: PS 03/8 Saksbeh: Jan Brede Falkevik Arkivsaknr: 01/840- Møtedato: Arkivkode: L12 Brev av: Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige Bystyret egengodkjenner i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 reguleringsplan for Sjursvika som vist på plankart sist revidert , med tilhørende bestemmelser og retningslinjer sist revidert

2 Innkomne merknader i den grad disse ikke er etterkommet, tas ikke til følge med begrunnelse som er nevnt ovenfor i saksframlegget. formannskapssekr Saken oversendes til Jan Brede Falkevik

3 PS 03/9 KRISTIANSUND SYKEHJEM, TEMPOVEIEN 23 - FREMTIDIG DISPONERING - OMBYGGING ELLER SALG Saknr: PS 03/9 Saksbeh: Steinar Kosmo Arkivsaknr: 02/2596- Møtedato: Arkivkode: 614 Brev av: Formannskapet behandlet saken i møte På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Geir Gjengstø følgende forslag: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering fikk 5 stemmer og falt. 39 stemte i mot. I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret, mot 6 stemmer, følgende 1. Eiendommen Tempoveien 23 annonseres for salg. 2. Arealene for kjøkken, vaskeri og varmesentral kan holdes utenfor et salg ved seksjonering. formannskapssekr Saken oversendes til Steinar Kosmo Gjenpart til økonomiseksjonen v/harald Bergdal

4 PS 03/10 ENDRING AV LOKALITETER FOR FELLESKJØKKENET - ØKTE INVESTERINGER. Saknr: PS 03/10 Saksbeh: Stein Kulø Arkivsaknr: 03/271- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige 1. Bystyret godkjenner den nye kjøkkenløsningen ved Felleskjøkkenet innenfor en kostnadsramme på 8,4 mill. kr. som beskrevet i denne sak Tilleggskostnaden på 3,8 mill. kr. dekkes ved lån som nedbetales over 20 år. 2. Bemanningen på det nye kjøkkenet forutsettes å holdes innenfor 7 årsverk. 3. Byggekomiteen for Handlingsplanen for videre utbygging av pleie- og omsorgstjenestene gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor den nye vedtatte kostnadsramme. formannskapssekr Saken oversendes til Stein Kulø Gjenpart til økonomiseksjonen v/ Harald Bergdal

5 PS 03/11 GODTGJØRELSE AD HOC UTVALG - STRATEGIUTVALG SYKEHUS Saknr: PS 03/11 Saksbeh: Arkivsaknr: 03/254- Møtedato: Arkivkode: 082 Brev av: Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret, mot 1 stemme, følgende Medlemmer av Ad hoc utvalget Strategiutvalg for sykehus får en godtgjørelse på lik linje med godtgjørelsen for formannskapets medlemmer kr 833 pr møte. formannskapssekr Saken oversendes til

6 PS 03/12 GODTGJØRELSER FOR FOLKEVALGTE. FASTSETTELSE AV SATS FOR AD HOC-UTVALGET Saknr: PS 03/12 Saksbeh: Arkivsaknr: 03/27- Møtedato: Arkivkode: 082 Brev av: Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige Medlemmer av ad hoc utvalg får en godtgjørelse pr. møte på kr 500. formannskapssekr Saken oversendes til kommunalsjef Helge Carlsen, kommunalsjef Just Ingebrigtsen, bygningssjef Gunnar Odden, kontorsjef Robert Olsen, formannskapssekretær Eldbjørg Hogstad

7 ORIENTERINGSSAK O 03/1 Høringssvar fra Kontrollutvalget Saknr: O 03/1 Saksbeh: Georg N. Lie/Bjarne Dyrnes Arkivsaknr: 03/469- Møtedato: Arkivkode: 027 Brev av: Kontrollutvalgets leder, Georg Lie, orienterte om høringsuttalelsen. Viggo Jordahl fremmet følgende forslag: Kristiansund bystyre slutter seg til kontrollutvalgets høringsuttalelse. I samsvar med Viggo Jordahls forslag gjorde bystyret følgende enstemmige Kristiansund bystyre slutter seg til kontrollutvalgets høringsuttalelse. formannskapssekr. Saken oversendes til Bjarne Dyrnes

8 INTERPELLASJON FO 03/1 VIL ORDFØREREN VÆRE MED PÅ Å VURDERE ETABLERING AV ET SOSIALOMBUD I KRISTIANSUND? Saknr: FO 03/1 Saksbeh: Arkivsaknr: 03/636- Møtedato: Arkivkode: F00 Brev av: Viggo Jordahl presenterte sin interpellasjon og stilte sitt spørsmål: Bystyret vedtar størrelsene på sosialbudsjettene og sosialhjelpssatsene i Kristiansund.Det er med andre ord kommunepolitikerne som fastsetter levekårene for de fattigste og de mest hjelpetrengende også i Kristiansund. Men hvordan blir hjelpetrengende tatt vare på i Kristiansund? Ut i fra rapporter, tall og statistikker kan vel vi som politikere i Kristiansund slå fast at optimal hjelp gis ut i fra gitte rammer som bystyret har vedtatt. Og at det er et større hjelpebehov blant byens befolkning enn de økonomiske rammer som er vedtatt. Det er vel i korte trekk hva bystyret får vite om behovene og hvordan kommunen møter hjelpetrengende i byen. Det er vel lett og behagelig for bystyrets medlemmer å slå seg til ro med at administrasjonen fordeler de knappe økonomiske midlene på de som trenger det mest og at fordelingen skjer i tråd med norske lover og retningslinjer. Men når enkelt saker blir vanskelig og at lovverk og handlingsplaner blir utfordret og brutt, hører vi i bystyret lite fra kommuneadministrasjon hvordan kommunen takler slike enkeltsaker. Taushetsplikten har jeg stor respekt for, men når enkeltpersoner aktivt oppsøker meg som kommunepolitiker og legger fram taushetsbelagte dokumenter og enkeltvedtak og i tilegg bringer muntlig beretninger om graverende behandling fra kommunes side må vi kommunepolitikere som tross alt har et avgjørende økonomisk ansvar ha en større kjennskap til problemstillingene og behovene som sosialkontoret til enhver tid ser. Jeg kan ikke godta 2 forskjellige virkeligheter på samme sak. Som politiker ønsker jeg ikke fullt innsyn i sosialkontorets saksmengde men det har til tider vært nyttig å vite hvor stor del av enkeltsakene i løpet av et år blir anket til Fylkesmannen og hvor mange saker som advokater gir bistand til både som hjelp til klienter og som hjelp til kommunen.

9 Helse og sosialstyret fikk i fjor etter spørsmål fra meg en muntlig orientering om hvordan henvendelser til sosialkontoret blir behandlet. Min mening er at enhver henvendelse må loggføres som igjen kan danne grunnlag for statistikker og evalueringer. Selv om mange henvendelser til kontoret kan bli betraktet som utidig mas", er det viktig at alle får forståelige svar på enhver henvendelse og at avtaler gis i hvert enkelt tilfelle. Både ansatte og sosialhjelpsmottakere kan ha nytte av klare retningslinjer på dette. Gjerne som del av en serviceerklæring for tjenesten. Kommunes sosialtjeneste må i mange saker håndtere sammensatte problemstillinger hvor flere parter og myndigheter er involvert. Dette gjør at sosialklienter kan komme "i klemme" mellom flere instanser, selv om intensjoner er å hjelpe enkeltmennesker sammen. Flere hjelpetrengende opp lever dette som å være en kasteball i systemet. Jeg mener Kristiansunds befolkning har behov for en Sosialombudsfunksjon som er helt uavhengig av kommunens sosialtjenester. Dette kunne gi god hjelpe både til hjelpetrengende og den kommunale tjenesten i Kristiansund. Mange kommuner har gode erfaringer med et sosialombud som rapporterer direkte til kommunestyret. Et sosialombud er godt egnet til et samarbeidsprosjekt med nabokommuner, eks med Frei og Averøy. Vil en være med på å vurdere etablering av et sosialombud i Kristiansund? Ordfører besvarte interpellasjonen med følgende 2-delte svar: A. Hvordan blir hjelpetrengende ivaretatt i Kristiansund? B. Er det behov for et særskilt sosialombud? A. Hvordan blir hjelpetrengende ivaretatt i Kristiansund? Kommunens innbyggere har varierende behov for hjelp fra det offentlige. Enkelte personer har sammensatte problemer som medfører tjenestebehov fra flere instanser. Den kommunale sosialtjenesten skal i h.h.t. Lov om sosiale tjenester fremme økonomisk og sosial trygghet og bedre levekårene for vanskeligstilte. Oppgavene skal løses i et samarbeid mellom flere instanser og på en slik måte at brukernes ønsker blir vektlagt. Organiseringen av tjenestene kan gjøres på ulike måter, men må følge gjeldende lover og regler. I Kristiansund ytes de kommunale sosialtjenster gjennom flere virksomheter. Sosialkontoret er en sentral virksomhet som blant annet bistår med råd, veiledning og økonomiske stønader til ulike vanskeligstilte grupper. I dette arbeidet samarbeider sosialkontoret tett med andre offentlige velferdsinstanser; Aetat, Trygdeetat, helse/legetjenester, ulike spesialisttjenester, behandlingsinstitusjoner, m.m. Enhver person som henvender seg til sosialkontoret får respons på sin henvendelse. Dersom sosialkontoret ikke har anledning til å svare på henvendelsen umiddelbart, vil vedkommende bli oppringt, evt. få beskjed om å komme tilbake på et gitt tidspunkt, evt. blir tildelt en time til samtale. Sosialkontoret forholder seg daglig til personer med ulik problematikk, det være seg økonomiske vansker, gjeldsproblemer, psykiske vansker, rusproblemer ofte en kombinasjon av ulike vansker.

10 I noen tilfeller vil personer som henvender seg til sosialkontoret ha svært store forventinger til hvilken hjelp som kan tilbys. I noen saker vil enkeltpersoner ha en annen oppfatning av hvilken hjelp sosialkontoret kan yte i f.h.t. hvilken hjelp som i realiteten kan gis. Dette kan for eksempel være tilfelle der en person fra sosialkontorets side vurderes å ha svært god økonomi til å forsvare sine utgifter, mens vedkommende selv oppfatter at en har for lite penger til å klare sine forpliktelser. I disse tilfellene handler det ofte mer om et disponeringsproblem enn et rent økonomisk problem (i form av manglende penger). I slike tilfeller tilbyr sosialkontoret råd/veiledning i f.h.t. økonomisk disponering/prioritering. Noen personer ønsker imidlertid ikke å ta imot slik råd/veiledning, da de forventer å få økonomiske ytelser uten å bli stilt krav til. Det blir et misforhold mellom klientens og sosialkontorets oppfatning av problemet, noe som igjen vil kunne medføre at vedkommende oppfatter sosialkontoret som en instans som ikke yter tilstrekkelig hjelp. Sosialkontoret fattet i enkeltvedtak om ulike tjenester. Av disse ble 44 (1,3%) påklaget til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 29 av sakene var klagesaker etter Lov om sosiale tjenester kap. 5 (økonomisk stønad), 15 av sakene var klagesaker etter samme lov kap. 4 (sosiale tjenester mv.). Fylkesmannen opphevet ett av sosialtjenestens vedtak etter kap. 5 (økonomisk stønad). Fylkesmannen er en uavhengig klageinstans i f.h.t. sosialkontorets vedtak. Personer som kommer i kontakt med sosialkontoret orienteres om klageadgang. Klageadgangen sikrer at klienters rettsikkerhet blir ivaretatt. Bruk av advokat blir benyttet i mindre grad. I 2002 fikk ca. 10 klienter bistand av advokat. I noen tilfeller oppfordrer sosialkontoret klienter til å skaffe advokatbistand. Sosialtjenesten har ikke tradisjon på å benytte advokat i utøvelsen av eget klientarbeid. Som tidligere nevnt er sosialkontoret daglig i befatning med personer som har sammensatte problem. I noen tilfeller viser det seg at det er andre instanser enn sosialkontoret som kan gi best hjelp. Sosialkontoret vil i disse tilfellene henvise personen til riktig instans. Sosialkontoret har inngått et tett samarbeid med Aetat og Trygdekontoret for å få til en mer samordnet tjeneste, nettopp for å forhindre at brukere blir sendt som kasteballer rundt i de ulike etatene. På samme måte tilstreber sosialkontoret å samarbeide best mulig med øvrige kommunale tjenester. På sosialkontoret i Kristiansund er ledelse og ansatte opptatt av å gi god service og foreta en grundig saksbehandling. Sosialkontoret er opptatt av å finne hensiktsmessige, brukervennlige og varige løsninger i de saker vi arbeider med. Sosialkontoret er også opptatt av å disponere personellmessige og økonomiske ressurser på en slik måte at de gir best mulig effekt og når de mest hjelpetrengende. For å forenkle saksbehandlingen noe i økonomiske saker, er det utarbeidet normer til livsopphold ( både fra kommunalt og statlig hold ). Kommunale retningslinjer er imidlertid kun retningsgivende, d.v.s. at enhver sak blir vurdert individuelt. Dette individuelle skjønn utøves i nødvendig grad ved sosialkontoret i Kristiansund. B. Er det behov for et særskilt sosialombud? I dag er det Fylkesmannen som i h.h.t. Lov om sosiale tjenester 8-6 er klageinstans. Fylkesmannen kan i h.h.t. 8-7 prøve alle sider av et enkeltvedtak. Når det gjelder prøving

11 av det frie skjønn som den kommunale sosialtjeneste utøver, kan Fylkesmannen likevel bare endre vedtaket når skjønnet er åpenbart urimelig. Sosialkontoret i Kristiansund forholder seg til et stort antall brukere ( ca i løpet av et år ) og har generelt et godt, men ikke alltid problemfritt samarbeid med disse. Dersom det i enkeltsaker er betydelig uenighet om fakta i en sosialsak, eller uenighet m.h.t. hvordan saken skal løses, tas saken opp til grundig drøfting ved sosialkontoret. Sosialtjenesten blir som siste ledd i velferdsnettverket fra tid til annen kritisk omtalt av både brukere og støtte-personer som brukerne er i kontakt med. Sosialkontoret får ikke alltid til optimale løsninger. Kritikk av vårt arbeid tar vi alvorlig og forsøker til enhver tid å bli bedre kundebehandlere. Sosialkontoret i Kristiansund vil ha et faglig ståsted som fokuserer på brukernes behov, brukernes muligheter og brukernes ansvar for selv å bidra til gode løsninger. Sosialkontoret er kjent med at noen kommuner har etablert ulike ombudsfunksjoner i skjæringspunktet mellom de kommunale sosialtjenestene og Fylkesmann/Fylkeslege-embedet. I Oslo og i Sør_Trøndelag er det etablert en ordning med helse- og sosialombud. Helseog sosialombudet i Oslo har hatt fokus på en rekke generelle områder, bl.a. boligsituasjonen for vanskeligstilte grupper. I bl.a. Moss kommune er det opprettet stilling som eldre-ombud som skal være et uavhengig kontrollorgan som skal ivareta de eldres rettigheter. Sentralt er det etablert barneombud. Med bakgrunn i økt bosetting av flyktninger i kommunene har det vært fremmet ønske om etablering av et nasjonalt minoritetsombud. I 2002 ble det i Fredrikstad opprettet stilling som sosialombud med ansvar for å ivareta interessene til alle som mottar sosiale tjenester i Fredrikstad. I tillegg har de etablert et brukerombud som har fokus på eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede. Disse ombudene er samlokalisert. Brukerfokuset er også et av elementene ved etablering av det nye servicekontoret i Kristiansund. Sosialtjenesten arbeider i disse dager sammen med Aetat og Trygdeetat med tanke på bedre samordning av velferdstjenestene. Fylkesmann/Fylkeslege-embedet er også under endring. Fokus på brukernes muligheter og rettigheter står sentralt i dette utviklingsarbeidet. Sosialtjenesten i Kristiansund vil ta med seg merknadene fra representanten Jordahl og ytterligere fokusere på disse forhold i utviklingen av de kommunale sosialtjenestene. Ordføreren tar til etterretning det positive fokus på kommunens utsatte grupper. Slik jeg kjenner forholdene, har jeg tiltro til at de virksomheter som i dag forvalter Lov om sosiale tjenester, gjør dette på en forsvarlig måte. Etter en samlet vurdering finner jeg derfor ikke å kunne tilrå etablering av et eget sosialombud. Etablering av en funksjon som sosialombud må evt. tas opp igjen i forbindelse med budsjettprosess Viggo Jordahl takket for et godt og fyldig svar. Følgende deltok i interpellasjonsdebatten: Rådmann Anton Monge, Per Kristian Øyen, Andreas Sandvik, Paul Pedersen og Steinar Berge

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 61 MØTE NR.: 05/9 TID: 18.10.2005 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Rettssikkerhet i barnevernet Orkdal kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 ET SAMMENDRAG

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer